7.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/8

z 23. decembra 2020,

ktorým sa Komisia poveruje hlasovať za zvýšenie schváleného základného imania Európskeho investičného fondu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Článok 5 ods. 2 stanov Európskeho investičného fondu (ďalej len „fond“) stanovuje, že schválené základné imanie fondu sa môže zvýšiť rozhodnutím valného zhromaždenia fondu (ďalej len „valné zhromaždenie“) konajúceho 85 % väčšinou odovzdaných hlasov.

(2)

Vzhľadom na očakávaný dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a s cieľom prispieť k reakcii Únie a fondu na túto krízu prostredníctvom vykonávania navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Investujú ako súčasti viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 a prostredníctvom ďalšieho rozvoja úlohy fondu pri riadení vnútroštátnych a regionálnych programov, je potrebné okamžite zvýšiť schválené základné imanie fondu o 2 870 000 000 EUR.

(3)

Správna rada fondu (ďalej len „správna rada“) sa rozhodla predložiť valnému zhromaždeniu žiadosť o schválenie zvýšenia schváleného základného imania fondu o 2 870 000 000 EUR emisiou 2 870 nových akcií a o schválenie podmienok, vrátanie platieb, takéhoto zvýšenia základného imania. Ak sa schváli zvýšenie základného imania, každá nová akcia bude mať nominálnu hodnotu 1 000 000 EUR a každá upísaná akcia bude splatená do výšky 20 % jej nominálnej hodnoty. Valné zhromaždenie by mohlo požadovať zaplatenie zvyšných 80 % za podmienok stanovených v článku 7 ods. 3 stanov fondu. Všetky akcie, či už existujúce alebo novo emitované, budú mať rovnakú hodnotu a budú s nimi spojené rovnaké práva vo všetkých ohľadoch.

(4)

Správna rada navrhla, aby boli novo schválené akcie k dispozícii na upisovanie počas jedného obdobia upisovania, ktoré sa začne bezprostredne po tom, ako valné zhromaždenie schváli zvýšenie základného imania, a skončí sa 30. septembra 2021. Únia sa bude môcť zúčastniť na upisovaní za podmienok stanovených v rozhodnutí valného zhromaždenia, keď nadobudne účinnosť právny akt, ktorým sa schvaľuje účasť Únie na zvýšení základného imania.

(5)

Aby mohol zástupca Únie na valnom zhromaždení čo najskôr hlasovať o zvýšení základného imania, považuje sa za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej a desaťdňovej lehoty uvedených v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Z rovnakého dôvodu by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia je oprávnená hlasovať v mene Únie na valnom zhromaždení Európskeho investičného fondu za navrhované zvýšenie schváleného základného imania fondu o 2 870 000 000 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. decembra 2020

Za Európsky parlament

Predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. decembra 2020.