17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 426/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/2129

zo 17. decembra 2020,

ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku.

(2)

V Bielorusku sa 9. augusta 2020 uskutočnili prezidentské voľby, ktoré boli v rozpore s medzinárodnými normami a ktoré boli poznačené represiou voči nezávislým kandidátom a brutálnymi zásahmi proti pokojným demonštrantom po týchto voľbách. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vydal 11. augusta 2020 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom konštatoval, že voľby neboli ani slobodné, ani spravodlivé. Konštatovalo sa tiež, že voči osobám zodpovedným za násilie, neodôvodnené zatýkanie a falšovanie výsledkov volieb by sa mohli prijať opatrenia.

(3)

Rada 2. októbra 2020 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1387 (2), v ktorom sa označilo 40 osôb, o ktorých sa zistilo, že sú zodpovedné za represie a zastrašovanie namierené proti pokojným demonštrantom, príslušníkom opozície a novinárom po prezidentských voľbách v roku 2020 v Bielorusku, ako aj za neregulárne vedenie volebného procesu v týchto voľbách Ústrednou volebnou komisiou.

(4)

Rada vzhľadom na závažnosť situácie v Bielorusku prijala 6. novembra 2020 vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1648 (3), v ktorom označila Alexandra Lukašenka a 14 ďalších osôb, medzi ktorými sú aj osoby z jeho úzkeho kruhu.

(5)

Rada sa 19. novembra 2020 dohodla, že pripraví ďalšie kolo sankcií ako reakciu na brutalitu bieloruských orgánov a na podporu demokratických práv bieloruského ľudu.

(6)

Vzhľadom na pokračujúcu represiu občianskej spoločnosti v Bielorusku by sa 29 osôb a 7 subjektov malo doplniť do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

(7)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2020

Za Radu

predsedníčka

S. SCHULZE


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1387 z 2. októbra 2020, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 319 I, 2.10.2020, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1648 zo 6. novembra 2020, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 370 I, 6.11.2020, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa tento názov:

„Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 2 ods. 1“.

2.

Nadpis tabuľky sa nahrádza takto:

„A.

Fyzické osoby podľa článku 2 ods. 1“.

3.

Dopĺňajú sa tieto fyzické osoby:

 

Meno a priezvisko

Prepis z bieloruštiny do angličtiny

Prepis z ruštiny do angličtiny

Meno a priezvisko

(v bieloruštine)

Meno a priezvisko

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia do zoznamu

„60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Podpredseda vlády, bývalý predseda výkonného výboru mesta Minsk

Dátum narodenia: 19.7.1962

Miesto narodenia: Zavoit, okres Narovlia, Gomeľská/Homeľská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako bývalý predseda výkonného výboru mesta Minsk bol po prezidentských voľbách v roku 2020 v Minsku zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany miestnych orgánov pod jeho vedením, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich. Vydal viacero verejných vyhlásení, v ktorých kritizoval mierové protesty prebiehajúce v Bielorusku.

Ako úradujúci podpredseda vlády pokračuje v podpore Lukašenkovho režimu.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Riaditeľ bieloruskej štátnej televízie a rozhlasu, riaditeľ spoločnosti Belteleradio

Dátum narodenia: 20.1.1977

Miesto narodenia: Grodno/Hrodna, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako súčasný riaditeľ bieloruskej štátnej televízie a rozhlasu je zodpovedný za šírenie štátnej propagandy vo verejnoprávnych médiách, pričom nepretržite podporuje Lukašenkov režim. Medzi tieto činnosti patrí aj využívanie mediálnych kanálov na podporu zotrvania prezidenta vo funkcii napriek zmanipulovaným prezidentským voľbám z 9. augusta 2020 a opakovaným násilným zásahom proti pokojným demonštrantom po voľbách.

Eismont verejne kritizoval pokojných demonštrantov a odmietol poskytnúť prostredníctvom médií informácie o protestoch. Ako riaditeľ spoločnosti Belteleradio tiež prepustil štrajkujúcich zamestnancov, čím sa stal zodpovedným za porušenie ľudských práv.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Guvernér Grodnianskej/Hrodnianskej oblasti, bývalý minister zdravotníctva

Dátum narodenia: 30.11.1973

Miesto narodenia: Grodno/Hrodna, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako bývalý minister zdravotníctva bol zodpovedný za využívanie služieb zdravotnej starostlivosti na represiu voči pokojným demonštrantom, keďže napríklad demonštrantov potrebujúcich zdravotné ošetrenie neprepravoval sanitkami do nemocníc, ale do izolačných miestností. Vydal viacero verejných vyhlásení, v ktorých kritizoval mierové protesty prebiehajúce v Bielorusku, pričom v jednom prípade obvinil demonštranta z intoxikácie.

Ako súčasný guvernér Grodnianskej/Hrodnianskej oblasti pokračuje v podpore Lukašenkovho režimu.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Predsedníčka Rady republiky Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky

Dátum narodenia: 25.9.1960

Miesto narodenia: Polotsk, Vitebská/Viciebská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: žena

Ako súčasná predsedníčka Rady republiky Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky je zodpovedná za podporovanie rozhodnutí prezidenta v oblasti vnútornej politiky. Je zodpovedná za organizovanie zmanipulovaných volieb, ktoré sa konali 9. augusta 2020. Verejne obhajovala brutálne zásahy bezpečnostných zložiek proti pokojným demonštrantom.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Prvý námestník ministra pre informácie

Dátum narodenia: 30.5.1972

Miesto narodenia: Baranaviči, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako prvý námestník ministra pre informácie je zodpovedný za represie voči občianskej spoločnosti, a najmä za rozhodnutie ministerstva pre informácie zablokovať prístup k nezávislým webovým sídlam a obmedziť prístup k internetu v Bielorusku po prezidentských voľbách v roku 2020 ako nástroja represie voči občianskej spoločnosti, pokojným demonštrantom a novinárom.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Minister pre informácie

Dátum narodenia: 31.10.1972

Miesto narodenia: Stolin, Brestská oblasť, bývalý ZSSR, (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako minister pre informácie je zodpovedný za represie voči občianskej spoločnosti, a najmä za rozhodnutie ministerstva pre informácie zablokovať prístup k nezávislým webovým sídlam a obmedziť prístup k internetu v Bielorusku po prezidentských voľbách v roku 2020 ako nástroja represie voči občianskej spoločnosti, pokojným demonštrantom a novinárom.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Generálny prokurátor Bieloruska

Dátum narodenia: 21.4.1973

Miesto narodenia: Gluškoviči, Gomeľská/Homeľská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako generálny prokurátor Bieloruska je zodpovedný za pokračujúcu represiu voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a najmä za začatie viacerých trestných konaní proti pokojným demonštrantom, opozičným lídrom a novinárom po prezidentských voľbách v roku 2020. Vydal tiež verejné vyhlásenia, v ktorých sa účastníkom „nepovolených protestov“ vyhrážal potrestaním.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Zástupca vedúceho riaditeľstva pre správu majetku bieloruského prezidenta

Dátum narodenia: 8.1.1977

Pohlavie: muž

Ako zástupca vedúceho riaditeľstva pre správu majetku bieloruského prezidenta dohliada na fungovanie viacerých podnikov. Úrad pod jeho vedením poskytuje predstaviteľom štátneho aparátu a republikovým orgánom finančnú, materiálnu, technickú, sociálnu a zdravotnú podporu, ako aj podporu bývania. Je úzko spojený s prezidentom a pokračuje v podporovaní Lukašenkovho režimu.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Náčelník štábu a prvý zástupca veliteľa vnútorných síl Ministerstva vnútra

Dátum narodenia: 30.9.1968

Pohlavie: muž

Ako prvý zástupca veliteľa vnútorných síl ministerstva vnútra je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany vnútorných síl pod jeho velením po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Vedúci inšpektor osobitných záležitostí na oddelení finančného vyšetrovania Výboru štátnej kontroly

Dátum narodenia: 8.6.1990

Pohlavie: muž

Ako vedúci inšpektor osobitných záležitostí na oddelení finančného vyšetrovania Výboru štátnej kontroly je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany štátneho aparátu po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za začatie vyšetrovaní proti lídrom opozície a aktivistom.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Vedúci útvaru prevencie na hlavnom oddelení pre presadzovanie práva a prevenciu polície na ochranu verejnej bezpečnosti patriacej pod ministerstvo vnútra

Dátum narodenia: 1.1.1979

Miesto narodenia: Minská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako vedúci útvaru prevencie na hlavnom oddelení pre presadzovanie práva a prevenciu polície na ochranu verejnej bezpečnosti patriacej pod ministerstvo vnútra je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany policajných síl po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Plukovník polície, zástupca vedúceho hlavného oddelenia a vedúci oddelenia presadzovania práva na ministerstve vnútra

Dátum narodenia: 3.10.1974

Pohlavie: muž

Ako plukovník polície a zástupca vedúceho hlavného oddelenia a vedúceho oddelenia presadzovania práva na ministerstve vnútra je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany policajných síl po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Predseda Minského regionálneho výkonného výboru

Dátum narodenia: 2.7.1975

Miesto narodenia: Novogrudok, Hrodnianska/Grodnianska oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako predseda Minského regionálneho výkonného výboru je zodpovedný za dohľad nad miestnou správou vrátane viacerých výborov. Podporuje preto Lukašenkov režim.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Zástupca vedúceho oddelenia pre masové podujatia GUVD (hlavné oddelenie pre vnútorné veci) výkonného výboru mesta Minsk

Dátum narodenia: 26.7.1977

Pohlavie: muž

Ako zástupca vedúceho oddelenia pre masové podujatia GUVD výkonného výboru mesta Minsk je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany aparátu miestnej správy po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

Je zdokumentovaná jeho osobná účasť na nezákonnom zadržiavaní pokojných demonštrantov.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Zástupca veliteľa polície na ochranu verejnej bezpečnosti v Grodne/Hrodni

Dátum narodenia: 5.3.1976

Miesto narodenia: Grodno/Hrodna, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Ako zástupca veliteľa polície na ochranu verejnej bezpečnosti v Grodne/Hrodni je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany miestnych policajných síl pod jeho velením po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

Podľa svedkov osobne dohliadal na nezákonné zadržiavanie pokojných demonštrantov.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Plukovník polície, náčelník miestneho policajného oddelenia v mestskej časti Sovetsky v Minsku

Dátum narodenia: 23.7.1979

Pohlavie: muž

Ako náčelník miestneho policajného oddelenia mestskej časti Sovetsky v Minsku je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany miestnych policajných síl pod jeho velením po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

Podľa svedkov osobne dohliadal na mučenie nezákonne zadržaných demonštrantov a tiež sa ho zúčastnil.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Podplukovník polície, vedúci miestneho oddelenia polície v Maladzečne

Dátum narodenia: 31.10.1980

Pohlavie: muž

Ako vedúci miestneho oddelenia polície v Maladzečne je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany miestnych policajných síl pod jeho velením po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

Podľa svedkov osobne dohliadal na bitie nezákonne zadržaných demonštrantov. Taktiež sa opakovane hanlivo vyjadroval o demonštrantoch v médiách.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Zástupca vedúceho oddelenia polície v mestskej časti Sovetsky v Minsku, veliteľ polície na ochranu verejnej bezpečnosti

Dátum narodenia: 27.1.1971

Pohlavie: muž

Ako zástupca vedúceho oddelenia polície v mestskej časti Sovetsky v Minsku a veliteľ polície na ochranu verejnej bezpečnosti je zodpovedný za represie a zastrašovanie zo strany miestnych policajných síl po prezidentských voľbách v roku 2020, najmä za svojvoľné zatýkanie pokojných demonštrantov a zlé zaobchádzanie s nimi vrátane mučenia, ako aj za zastrašovanie novinárov a násilie na nich.

Podľa svedkov osobne dohliadal na zadržanie pokojných demonštrantov a bitie nezákonne zadržaných.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Predseda obvodného súdu v mestskej časti Moskovski v Minsku

Dátum narodenia: 16.5.1988

Pohlavie: muž

Ako predseda obvodného súdu v mestskej časti Moskovski v Minsku je zodpovedný za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom. Počas konaní vedených pod jeho dohľadom boli porušované práva na obhajobu, a bolo hlásené akceptovanie výpovedí falošných svedkov.

Podieľal sa na pokutovaní a zadržiavaní demonštrantov, novinárov a opozičných lídrov po prezidentských voľbách v roku 2020.

Je preto zodpovedný za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Sudca obvodného súdu v mestskej časti Sovetsky v Homli/Gomli

Pohlavie: muž

Ako sudca obvodného súdu v mestskej časti Sovetsky v Homli je zodpovedný za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, aktivistom a demonštrantom. Počas konaní vedených pod jeho dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedný za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Leninsky v Mahiľove

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Leninsky v Mahiľove je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom, najmä za odsúdenie Sergeja Cichanovského – opozičného aktivistu a manžela prezidentskej kandidátky Svetlany Cichanovskej. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Sudkyňa ústredného obvodného súdu v Minsku

Dátum narodenia: 27.2.1974

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa ústredného obvodného súdu v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom, najmä za odsúdenie člena Koordinačnej rady a lídra štrajkového výboru Sergeja Dylevského. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Sudkyňa obvodného súdu Oktyabrsky v Minsku

Dátum narodenia: 9.4.1990

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa obvodného súdu Oktyabrsky v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Partizanski v Minsku

Dátum narodenia: 2.12.1979

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Partizanski v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom, najmä za odsúdenie líderky Koordinačnej rady Marie Kalesnikovej. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Sovetsky v Minsku

Dátum narodenia: 11.9.1965

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Sovetsky v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Sudkyňa ústredného obvodného súdu v Minsku

Dátum narodenia: 14.1.1984

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa ústredného obvodného súdu v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom, najmä za odsúdenie opozičného prezidentského kandidáta Viktora Babarika. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Zavodsky v Minsku

Dátum narodenia: 26.11.1974

Pohlavie: žena

Ako sudkyňa obvodného súdu v mestskej časti Zavodsky v Minsku je zodpovedná za viaceré politicky motivované rozhodnutia proti novinárom, opozičným lídrom, aktivistom a demonštrantom. Počas konaní vedených pod jej dohľadom boli hlásené porušovania práv na obhajobu.

Je preto zodpovedná za porušovanie ľudských práv a oslabovanie právneho štátu, ako aj za prispievanie k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Podnikateľ, vlastník spoločnosti Amhodor holding

Dátum narodenia: 12.1.1959

Miesto narodenia: Bolšoje Babino, okres Orša, Vitebská/Vicebská oblasť, bývalý ZSSR (v súčasnosti Bielorusko)

Pohlavie: muž

Je jedným z popredných podnikateľov pôsobiacich v Bielorusku s obchodnými záujmami v odvetví stavebníctva, strojárstva, poľnohospodárstva a v iných odvetviach.

Podľa informácií je jednou z osôb, ktoré najviac profitovali z privatizácie počas prezidentského mandátu Lukašenka. Je tiež členom prezídia pro-Lukašenkovho verejného združenia „Belaja Rus“ a členom Rady pre rozvoj podnikania Bieloruskej republiky.

Má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

V júli 2020 vydal verejné vyhlásenia odsudzujúce opozičné protesty v Bielorusku, čím prispel k potláčaniu občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Podnikateľ, spoluvlastník spoločnosti Bremino Group

Dátum narodenia: 4.5.1963

Miesto narodenia: Ukrajinská SSR (v súčasnosti Ukrajina)

Pohlavie: muž

Je jedným z popredných podnikateľov pôsobiacich v Bielorusku s obchodnými záujmami v ropnom odvetví, preprave uhlia, bankovníctve a v iných odvetviach.

Je spoluvlastníkom spoločnosti Bremino Group, ktorá mala prospech z daňových úľav a iných foriem podpory od bieloruskej štátnej správy.

Má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.“

4.

Dopĺňa sa tento nadpis a táto tabuľka:

„B.

Právnické osoby, subjekty a orgány podľa článku 2 ods. 1

 

Názvy

Prepis z bieloruštiny do angličtiny

Prepis z ruštiny do angličtiny

Názvy

(v bieloruštine)

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia do zoznamu

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

CJSC Beltechexport

ЗАО „Белтехэкспорт“

Adresa: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk 220012, Belarus

Tel.: +375 17 358 83 83; +375 17 373 80 12

Webové sídlo: https://bte.by/

E-mail: mail@bte.by

CJSC Beltechexport je súkromný subjekt, ktorý vyváža zbrane a vojenské vybavenie vyrobené v bieloruských štátnych podnikoch do krajín v Afrike, Južnej Amerike, Ázii a na Blízkom východe. Spoločnosť Beltechexport je úzko spojená s ministerstvom obrany Bieloruska.

Spoločnosť CJSC Beltechexport je pre prezidentskú kanceláriu užitočná, má prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adresa: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk 220114, Belarus

Registračné číslo: Dana Astra: 191295361

Webové sídlo: https://dana-holdings.com/

E-mail: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

Spoločnosť Dana Holdings/Dana Astra je jedným z najvýznamnejších realitných developerov a stavebných podnikov v Bielorusku. Spoločnosť dostala pozemky na výstavbu viacerých veľkých bytových komplexov a obchodného centra.

Vlastníci spoločnosti Dana Holdings/Dana Astra udržiavajú úzke vzťahy s Alexandrom Lukašenkom. Liliya Lukašenková, nevesta prezidenta, zastáva v spoločnosti vysokú pozíciu.

Spoločnosť Dana Holdings/Dana Astra tak získava prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

17.12.2020

3.

GHU – štátna inštitúcia „Hlavný ekonomický úrad“ správneho úradu prezidenta Bieloruskej republiky

ГХУ – Государственное учреждение „Главное хозяйственное управление“ Управления делами Президента Республики БеларусьГлавное

Adresa: Miasnikova s. 37, Minsk 220010, Belarus

Tel.: +375 17 222 33 13

Webové sídlo: http://ghu.by

E-mail: ghu@ghu.by

GHU je najväčší prevádzkovateľ na trhu s nebytovými nehnuteľnosťami v Bielorusku a správca viacerých spoločností.

Alexander Lukašenko požiadal Viktora Sheimana, riaditeľa GHU, aby dohliadal na bezpečnosť prezidentských volieb v roku 2020.

GHU má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

17.12.2020

4.

LLC Synesis

ООО „Синезис“

Adresa: Platonova 20B, Minsk 220005, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Registračné číslo (УНН/ИНН): 190950894 (Bielorusko); 7704734000/770301001 (Rusko)

Webové sídlo: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240-36-50

Spoločnosť LLC Synesis poskytuje bieloruským orgánom platformu na sledovanie, ktorá dokáže prehľadávať a analyzovať videozáznamy a využívať softvér na rozpoznávanie tváre, vďaka čomu je spoločnosť zodpovedná za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície zo strany štátneho aparátu v Bielorusku.

Pracovníci spoločnosti Synesis nesmú komunikovať v bieloruskom jazyku, čím spoločnosť nesie zodpovednosť za podkopávanie pracovných práv.

Medzi používateľov systému vytvoreného spoločnosťou Synesis patrí bieloruský Výbor pre štátnu bezpečnosť (KGB) a ministerstvo vnútra. Spoločnosť má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Riaditeľ spoločnosti Synesis Alexander Šatrov verejne kritizoval ľudí protestujúcich proti Lukašenkovmu režimu a relativizoval nedostatok demokracie v Bielorusku.

17.12.2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

OAO „АГАТ-электромеханический завод“

Adresa: Nezavisimosti ave. 115, Minsk 220114, Belarus

Tel.: +375 17 272-01-32; +375 17 570-41-45

E-mail: marketing@agat-emz.by

Webové sídlo: https://agat-emz.by/

Spoločnosť AGAT Electromechanical Plant OJSC je súčasťou Štátneho úradu vojenského priemyslu Bieloruskej republiky (inak SAMI alebo Štátny výbor pre vojenský priemysel), ktorý je zodpovedný za vykonávanie štátnej vojensko-technickej politiky a je podriadený rade ministrov a prezidentovi Bieloruska. Spoločnosť AGAT Spoločnosť Electromechanical Plant OJSC má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Spoločnosť vyrába „Rubezh“ – bariérový systém určený na obmedzenie davu, ktorý bol nasadený proti pokojným demonštráciám po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. Augusta 2020, čím sa spoločnosť stala zodpovednou za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

17.12.2020

6.

OJSC 140 Repair Plant

OAO „140 ремонтный завод“

Adresa: L. Chalovskoy s. 19, Borisov, Belarus

Tel.: +375 17 776 20 32; +375 17 776 54 79

E-mail: info@140zavod.org

Webové sídlo: https://140zavod.org

Spoločnosť OJSC 140 Repair Plant je súčasťou Štátneho úradu vojenského priemyslu Bieloruskej republiky (inak SAMI alebo Štátny výbor pre vojenský priemysel), ktorý je zodpovedný za vykonávanie štátnej vojensko-technickej politiky a podriadený rade ministrov a prezidentovi Bieloruska. Spoločnosť OJSC 140 Repair Plant má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Spoločnosť vyrába prepravné a obrnené vozidlá, ktoré boli nasadené proti pokojným demonštráciám po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. Augusta 2020, čím sa spoločnosť stala zodpovednou za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

17.12.2020

7.

OJSC MZKT/MWPT (alias VOLAT) – Minsk Wheel Tractor Plant

OAO „МЗКТ“ – Минский завод колёсных тягачей

Adresa: Partizanski ave 150, Minsk 220021, Belarus

Tel.: +375 17 330 17 09

Fax: +375 17 291 31 92

E-mail: link@mzkt.by

Webové sídlo: www.mzkt.by

Spoločnosť OJSC MZKT (alias VOLAT) je súčasťou Štátneho úradu vojenského priemyslu Bieloruskej republiky (inak SAMI alebo Štátny výbor pre vojenský priemysel), ktorý je zodpovedný za vykonávanie štátnej vojensko-technickej politiky a je podriadený rade ministrov a prezidentovi Bieloruska. Spoločnosť OJSC MZKT (alias VOLAT) má tak prospech z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Pracovníci spoločnosti OJSC MZKT, ktorí vyjadrili protest počas návštevy Alexandra Lukašenka v jej výrobnom podniku, a po prezidentských voľbách v roku 2020 v Bielorusku začali štrajkovať, boli prepustení, čím sa spoločnosť stala zodpovednou za porušenie ľudských práv.

17.12.2020“