17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 426/4


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2115

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, pokiaľ ide o dočasné predĺženie výnimočných opatrení na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 vzhľadom na prevádzkové licencie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1b,

keďže:

(1)

Pandémia COVID-19 viedla k prudkému poklesu letovej prevádzky v dôsledku značného zníženia dopytu a priamych opatrení, ktoré prijali členské štáty aj tretie krajiny na to, aby zabránili šíreniu tohto ochorenia.

(2)

Uvedené okolnosti sú mimo kontroly leteckých dopravcov a následné dobrovoľné alebo povinné rušenie leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami je nevyhnutnou reakciou na dané okolnosti.

(3)

Leteckí dopravcovia Únie čelia aj naďalej problémom s likviditou, ktoré by podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 mohli viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu ich prevádzkovej licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou, a to bez toho, aby to odôvodňovala štrukturálna ekonomická potreba. Vydanie dočasnej licencie by mohlo vyslať na trh negatívny signál o schopnosti leteckého dopravcu prežiť, čo by zase zhoršilo akékoľvek, inak dočasné, finančné problémy.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 (2) sa príslušným licenčným úradom členských štátov umožnilo nepozastaviť alebo nezrušiť prevádzkovú licenciu v období od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020, ak sa v tomto období uskutočnilo posúdenie finančnej životaschopnosti a pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch. Nariadením (EÚ) 2020/696 sa Komisii zároveň udelili delegované právomoci na predĺženie obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 uvedeného v článku 9 ods. 1a.

(5)

V súlade s článkom 9 ods. 1c nariadenia (ES) č. 1008/2008 predložila Komisia do 13. novembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade súhrnnú správu.

(6)

V súhrnnej správe Komisie sa poukazuje na to, že napriek postupnému zvyšovaniu od apríla do augusta 2020 boli úrovne letovej prevádzky v septembri 2020 ešte stále výrazne nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Podľa údajov organizácie Eurocontrol bol objem letovej prevádzky k 25. novembru 2020 o 63 % nižší, než bol k 25. novembru 2019.

(7)

Napriek tomu, že je ťažké presne predpovedať obnovu úrovní letovej prevádzky, dá sa očakávať, že táto situácia bude pretrvávať aj v blízkej budúcnosti a potrvá až do decembra 2021. Na základe najnovšej prognózy zo septembra 2020 týkajúcej sa letovej prevádzky, ktorú vypracoval Eurocontrol, sa očakáva, že vo februári 2021 bude úroveň letovej prevádzky o 50 % nižšia, než bola vo februári 2020 (za predpokladu nekoordinovaného prístupu členských štátov k zavedeniu prevádzkových postupov a rušeniu vnútroštátnych obmedzení). Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že týždenný počet zaznamenaných prípadov ochorenia COVID-19 v Európe dosiahol k 22. novembru 2020 úroveň 1,77 milióna (44 % celosvetových nových prípadov), čo výrazne prevyšuje počet prípadov z jari 2020. Z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vyplýva, že 14-dňová miera prípadov nahlásených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a v Spojenom kráľovstve sa od leta 2020 neustále zvyšuje. Podľa týždennej správy ECDC o dohľade z 22. novembra 2020 dosiahla táto miera hodnotu 549 (rozpätie v jednotlivých krajinách: 58 – 1 186) na 100 000 obyvateľov.

(8)

Dá sa predpokladať, že pretrvávajúci pokles úrovne letovej prevádzky je výsledkom vplyvu pandémie COVID-19. Zatiaľ čo v apríli 2020 približne 60 % respondentov uviedlo, že by sa pravdepodobne vrátili k leteckej doprave do niekoľkých mesiacov od ústupu pandémie, na základe dostupných údajov týkajúcich sa dôvery spotrebiteľov v dôsledku pandémie COVID-19 klesol uvedený percentuálny podiel v júni 2020 na 45 %. Dostupné údaje teda jasne naznačujú súvislosť medzi pandémiou COVID-19 a dopytom spotrebiteľov po leteckej doprave, pričom nedošlo k žiadnej inej udalosti, ktorou by sa dal pokles dopytu po leteckej doprave vysvetliť.

(9)

Zo súhrnnej správy Komisie vyplýva, že aj vnútroštátne a nekoordinované obmedzenia, karanténne požiadavky a testovacie opatrenia zavedené členskými štátmi v reakcii na nové prípady ochorenia COVID-19 v Európe od polovice augusta, ktoré boli často ohlásené s veľmi krátkym predstihom, narúšajú dôveru spotrebiteľov a vedú k nižšiemu dopytu po leteckej doprave.

(10)

Vzhľadom na extrémne nízky objem rezervácií letov, uvedené epidemiologické prognózy a prognózy letovej prevádzky, ako aj na neistotu a nepredvídateľnosť vnútroštátnych opatrení zameraných na obmedzenie pandémie COVID-19 sa dá očakávať, že nízke úrovne letovej prevádzky a dopytu cestujúcich, ktoré možno pripísať pandémii COVID-19, budú pretrvávať aj v roku 2021. Návrat na úrovne prevádzky dosahované pred ochorením COVID-19 sa očakáva až po niekoľkých rokoch. V tejto fáze je však príliš skoro dospieť k záveru, či k obmedzeniu kapacity bude dochádzať aj po roku 2021 v rovnako výraznej miere.

(11)

Takéto nízke úrovne letovej prevádzky a dopytu cestujúcich by mohli spôsobiť, že leteckí dopravcovia Únie budú čeliť problémom s likviditou aj počas obdobia od 31. decembra 2020 do 31.decembra 2021, čo by mohlo viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu ich prevádzkovej licencie alebo k jej nahradeniu dočasnou licenciou, a to bez toho, aby to odôvodňovala štrukturálna ekonomická potreba.

(12)

Za predpokladu, že nie je ohrozená bezpečnosť a že existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch, je preto vhodné povoliť príslušným licenčným úradom nepozastaviť alebo nezrušiť prevádzkovú licenciu na základe posúdení finančnej životaschopnosti vykonaných počas predĺženého obdobia od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021. Po skončení uvedeného obdobia by sa mal daný letecký dopravca Únie podrobiť posúdeniu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008.

(13)

S cieľom predísť právnej neistote, najmä pokiaľ ide o licenčné úrady a prevádzkovateľov leteckej dopravy, by sa toto nariadenie malo prijať podľa postupu pre naliehavé prípady podrobne opísaného v článku 25b nariadenia (ES) č. 1008/2008 a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 sa odsek 1a nahrádza takto:

„1a.   Na základe posúdenia podľa odseku 1 vykonaného od 1. marca 2020 do 31. decembra 2021 môže príslušný licenčný úrad pred uplynutím daného obdobia rozhodnúť, že nepozastaví alebo nezruší prevádzkovú licenciu príslušného leteckého dopravcu Únie, pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a existuje reálny výhľad na uspokojivú finančnú rekonštrukciu v najbližších 12 mesiacoch. Príslušný licenčný úrad preskúma výkonnosť tohto leteckého dopravcu Únie na konci uvedeného 12-mesačného obdobia a rozhodne, či sa prevádzková licencia pozastaví alebo zruší a či sa udelí dočasná licencia na základe odseku 1.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/696 z 25. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve vzhľadom na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 1).