22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 433/11


NARIADENIE RADY (EÚ, Euratom) 2020/2093

zo 17. decembra 2020,

ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Vzhľadom na potrebu primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií by sa trvanie viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) malo stanoviť na sedem rokov počnúc 1. januárom 2021.

(2)

Hospodárske dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 si vyžadujú, aby Únia stanovila dlhodobý finančný rámec, ktorým sa pripravia podmienky pre spravodlivú a inkluzívnu transformáciu na zelenú a digitálnu budúcnosť, podporí sa dlhodobejšia strategická autonómia Únie a zabezpečí sa odolnosť Únie voči otrasom v budúcnosti.

(3)

Ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky zavedené týmto nariadením majú dodržiavať príslušné stropy pre záväzky a vlastné zdroje, ktoré sú stanovené v súlade s platným rozhodnutím Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“).

(4)

Ak je potrebné mobilizovať záruky, ktoré sú poskytnuté zo všeobecného rozpočtu Únie, za finančnú pomoc členským štátom oprávneným v súlade s článkom 220 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), potrebná suma by sa mala mobilizovať nad rámec stropov pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky VFR, mal by sa však dodržať strop pre vlastné zdroje.

(5)

Vo VFR by sa nemal brať ohľad na rozpočtové položky financované z pripísaných príjmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(6)

VFR by sa mal stanoviť v cenách roku 2018. Zároveň by sa mali stanoviť pravidlá pre ročné technické úpravy VFR na účely prepočítania stropov a disponibilných rezerv.

(7)

Mali by sa stanoviť pravidlá pre ďalšie situácie, ktoré by si mohli vyžadovať úpravy VFR. Takéto úpravy by mohli byť dôsledkom oneskoreného prijatia nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia, dôsledkom opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo opatrení prijatých podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie. Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa mechanizmu úprav špecifických pre program.

(8)

S cieľom umožniť Únii, aby si plnila svoje záväzky v súlade s článkom 323 ZFEÚ, by sa mala v maximálnej možnej miere uplatňovať špecifická flexibilita.

(9)

Na to, aby mohla Únia reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo dôsledky, a tým umožniť plynulé vykonávanie rozpočtového postupu, sú potrebné tieto tematické osobitné nástroje: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc a pobrexitová adaptačná rezerva. Účelom rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc nie je reagovať na následky kríz súvisiacich s trhom, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu.

(10)

Na ďalšie zvýšenie flexibility sú potrebné tieto netematické osobitné nástroje: nástroj jednotnej rezervy a nástroj flexibility. Nástroj jednotnej rezervy by mal umožňovať presuny rezerv dostupných pod úrovňou stropov pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky medzi rozpočtovými rokmi a v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov medzi okruhmi VFR bez toho, aby sa prekročili celkové sumy stropov VFR pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky na celé obdobie VFR. Nástroj flexibility by mal umožňovať financovanie osobitných nepredvídaných výdavkov na daný rozpočtový rok.

(11)

Malo by sa prijať osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade potreby použitia osobitných nástrojov umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo VFR.

(12)

Revíziu VFR je potrebné stanoviť v prípade revízie zmlúv, ktorá má rozpočtové dôsledky, opätovného zjednotenia Cypru alebo rozšírenia Únie, ako aj vzhľadom na plnenie rozpočtu.

(13)

Revízia tohto nariadenia by mohla byť potrebná aj z dôvodu nepredvídaných okolností, ktoré nie je možné riešiť v rámci limitov stanovených vo VFR. V takýchto prípadoch je preto potrebné stanoviť revíziu VFR.

(14)

Osobitné pravidlá sú potrebné aj v súvislosti s riešením veľkých projektov, ktorých životnosť výrazne presahuje trvanie VFR. Je potrebné stanoviť maximálnu výšku príspevkov na tieto projekty zo všeobecného rozpočtu Únie, čím sa zabezpečí, že nebudú mať žiaden vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu.

(15)

Je nevyhnutné stanoviť všeobecné pravidlá medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu, pričom je potrebné rešpektovať rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (ďalej len „inštitúcie“) ustanovené v zmluvách, ako aj požiadavky na transparentnosť.

(16)

Návrh nového viacročného finančného rámca by mala Komisia predložiť do 1. júla 2025, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ak pred uplynutím obdobia uplatňovania VFR stanoveného v tomto nariadení nie je prijatý nový viacročný finančný rámec, stropy zodpovedajúce poslednému roku VFR stanoveného v tomto nariadení sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ budú uplatňovať naďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Viacročný finančný rámec

Týmto nariadením na stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (ďalej len „VFR“).

Článok 2

Dodržiavanie stropov VFR

1.   Európsky parlament, Rada a Komisia (ďalej len „inštitúcie“) dodržiavajú v priebehu každého rozpočtového postupu a pri plnení rozpočtu v danom roku ročné stropy výdavkov stanovené v prílohe I (ďalej len „stropy VFR“).

Čiastkový strop okruhu 3 uvedený v prílohe I je stanovený bez toho, aby tým bola dotknutá flexibilita medzi dvomi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“). Upravený strop, ktorý sa po presunoch medzi Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a priamymi platbami uplatní na I. pilier SPP, sa stanoví v príslušnom právnom akte a VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upraví na základe technických úprav stanovených v článku 4 tohto nariadenia.

2.   Ak je potrebné použiť zdroje z osobitných nástrojov uvedených v článkoch 8, 9, 10 a 12, viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky sa zahrnú do rozpočtu nad rámec príslušných stropov VFR.

Ak je potrebné použiť zdroje z nástroja jednotnej rezervy uvedeného v článku 11, viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky sa zahrnú do rozpočtu nad rámec príslušných stropov VFR na daný rok.

3.   Ak je potrebné mobilizovať záruku za finančnú pomoc členským štátom oprávneným v súlade s článkom 220 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, potrebná suma sa mobilizuje nad rámec stropov VFR.

Článok 3

Dodržiavanie stropu vlastných zdrojov

1.   V žiadnom z rokov, na ktoré sa vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj po uplatnení článku 2 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe uplatňovanej na vlastné zdroje, v dôsledku ktorej by sa presiahol strop vlastných zdrojov stanovený v platnom rozhodnutí Rady o systéme vlastných zdrojoch Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“).

2.   V prípade potreby sa stropy VFR znížia, aby sa dodržal strop vlastných zdrojov stanovený v rozhodnutí o vlastných zdrojoch.

KAPITOLA 2

ÚPRAVY VFR

Článok 4

Technické úpravy

1.   Komisia každý rok pred začatím rozpočtového postupu na rok n+1 vykoná tieto technické úpravy VFR:

a)

prehodnotenie stropov a celkovej výšky viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v cenách roku n+1;

b)

výpočet rezervy, ktorá je k dispozícii v rámci stropu vlastných zdrojov stanoveného v rozhodnutí o vlastných zdrojoch;

c)

výpočet sumy viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v rámci nástroja jednotnej rezervy, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 prvom pododseku písm. a), ako aj celkovej maximálnej sumy uvedenej v článku 11 ods. 2 prvom pododseku písm. a);

d)

výpočet úpravy stropu platobných rozpočtových prostriedkov v rámci nástroja jednotnej rezervy, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 prvom pododseku písm. b), ako aj maximálnej sumy uvedenej v článku 11 ods. 2 prvom pododseku písm. b);

e)

výpočet dodatočných pridelených rozpočtových prostriedkov na špecifické programy uvedených v článku 5 ods. 1 a výsledok ročnej úpravy uvedenej v článku 5 ods. 2

2.   Komisia vykoná technické úpravy uvedené v odseku 1 na základe fixného deflátora na úrovni 2 % ročne.

3.   Výsledky technických úprav uvedených v odseku 1 oznámi Komisia spolu s príslušnými hospodárskymi prognózami Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 6 a 7, sa nesmú vykonať žiadne ďalšie technické úpravy týkajúce sa dotknutého roka, a to ani počas daného roka, ani formou následných korekcií počas nasledujúcich rokov.

Článok 5

Úprava špecifická pre program

1.   Suma rovnocenná príjmom z pokút uložených inštitúciami Únie podľa nariadení Rady (ES) č. 1/2003 (3) a (ES) č. 139/2004 (4), ktorá sa zahrnie do rozpočtu roku n-1 v súlade s článkom 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, po odrátaní sumy na rok n-1 uvedenej v článku 141 ods. 1 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (5) bude k dispozícii na dodatočné pridelenie:

a)

viazaných rozpočtových prostriedkov na rok n+1, počnúc rokom 2022 a končiac v roku 2027, na programy uvedené v prílohe II v súlade s percentuálnymi hodnotami stanovenými pre tieto programy v stĺpci „Distribučný kľúč“ tabuľky v prílohe II a

b)

platobných rozpočtových prostriedkov na rok n+1, počnúc rokom 2022 a končiac v roku 2027.

Celková suma dodatočných pridelených rozpočtových prostriedkov na obdobie 2022 až 2027 na viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky je 11 000 miliónov EUR (v cenách roku 2018). Na každý z rokov 2022 až 2026 je ročná suma dodatočných pridelených rozpočtových prostriedkov na viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky najmenej 1 500 miliónov EUR (v cenách roku 2018) a nesmie presiahnuť 2 000 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

Celková suma dodatočných pridelených rozpočtových prostriedkov na viazané rozpočtové prostriedky na programy v období 2022 až 2027 je stanovená v stĺpci „Celkové dodatočné pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa článku 5“ tabuľky v prílohe II.

2.   Stropy pre viazané rozpočtové prostriedky príslušných okruhov na rok n+1, počnúc rokom 2022 a končiac v roku 2027, sa upravia smerom nahor o sumy zodpovedajúce dodatočným prideleným rozpočtovým prostriedkom stanoveným v odseku 1 v súlade s percentuálnymi hodnotami stanovenými pre tieto okruhy v stĺpci „Distribučný kľúč“ tabuľky v prílohe II. Strop platobných rozpočtových prostriedkov na rok n+1, počnúc rokom 2022 a končiac v roku 2027, sa automaticky upraví smerom nahor o sumy zodpovedajúce dodatočným prideleným rozpočtovým prostriedkom stanoveným v odseku 1.

Článok 6

Úpravy súvisiace s opatreniami spojenými s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo s všeobecným režimom podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

1.   Ak sa v súlade s príslušnými základnými aktmi zruší pozastavenie rozpočtových záväzkov týkajúcich sa fondov Únie, ku ktorému došlo v kontexte opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo opatrení prijatých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie, sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa presunú do nasledujúcich rokov a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia.

2.   Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade výsledky akýchkoľvek úprav uvedených v odseku 1.

3.   Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do všeobecného rozpočtu Únie po roku n+2.

Článok 7

Úprava v dôsledku nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia

1.   Ak sa po 1. januári 2021 prijmú nové pravidlá alebo programy v rámci zdieľaného riadenia pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a nástroj pre riadenie hraníc a víza v rámci Fondu pre integrované riadenie hraníc, sumy zodpovedajúce prideleným prostriedkom, ktoré sa v roku 2021 nepoužili, sa rovnomerným dielom presunú do každého z rokov 2022 až 2025 a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia.

2.   Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade výsledky akýchkoľvek úprav uvedených v odseku 1.

KAPITOLA 3

OSOBITNÉ NÁSTROJE

Oddiel 1

Tematické osobitné nástroje

Článok 8

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

1.   Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady o európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii, nesmie presiahnuť maximálnu ročnú sumu 186 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

2.   Rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.

Článok 9

Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc

1.   Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc sa môže použiť na financovanie:

a)

pomoci pri reakcii na núdzové situácie vyplývajúce z veľkých katastrof, na ktoré sa vzťahuje Fond solidarity Európskej únie, ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 (6), a

b)

rýchlej reakcie na konkrétne naliehavé potreby v rámci Únie alebo v tretích krajinách, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať pri zostavovaní rozpočtu, a to predovšetkým na núdzové reakcie a podporné operácie v nadväznosti na prírodné katastrofy, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a), katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, humanitárne krízy v prípade rozsiahleho ohrozenia verejného zdravia a veterinárnych alebo rastlinolekárskych hrozieb, ako aj v mimoriadne naliehavých situáciách na vonkajších hraniciach Únie vyplývajúcich z migračných tokov, ak si to okolnosti vyžadujú.

2.   Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc nepresiahne maximálnu ročnú sumu 1 200 miliónov EUR (v cenách roku 2018). Akákoľvek časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Akákoľvek časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne.

3.   Rozpočtové prostriedky pre rezervu na solidaritu a núdzovú pomoc sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.

4.   Najmenej jedna štvrtina ročnej sumy uvedenej v odseku 2 zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, z celkovej sumy, ktorá je k dispozícii do 1. septembra každého roka, možno mobilizovať najviac tieto percentuálne podiely:

50 % na pomoc podľa odseku 1 písm. a). Suma vyplývajúca z tohto výpočtu sa zníži o akúkoľvek sumu mobilizovanú v predchádzajúcom roku uplatnením odseku 5,

35 % na pomoc tretím krajinám podľa odseku 1 písm. b),

15 % na pomoc v rámci Únie podľa odseku 1 písm. b).

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, od 1. septembra každého roka sa zvyšná časť dostupnej sumy môže použiť na akúkoľvek pomoc uvedenú v druhom pododseku na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú do konca toho roka.

5.   Vo výnimočných prípadoch a v prípade, že zostávajúce finančné zdroje dostupné v rezerve na solidaritu a núdzovú pomoc nie sú dostatočné na pokrytie súm, ktoré sa považujú za potrebné na pomoc podľa odseku 1 písm. a) v roku výskytu katastrofy, ako sa uvádza v uvedenom písmene, Komisia môže navrhnúť, aby sa tento rozdiel financoval z ročných súm, ktoré sú k dispozícii pre rezervu na solidaritu a núdzovú pomoc v nasledujúcom roku, a to až do maximálnej sumy 400 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

Článok 10

Pobrexitová adaptačná rezerva

1.   Pobrexitová adaptačná rezerva poskytne pomoc pri riešení nepredvídaných a nepriaznivých dôsledkov v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a to v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnom nástroji.

2.   Pobrexitová adaptačná rezerva nepresiahne sumu 5 000 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

3.   Rozpočtové prostriedky na pobrexitovú adaptačnú rezervu sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.

ODDIEL 2

Netematické osobitné nástroje

Článok 11

Nástroj jednotnej rezervy

1.   Nástroj jednotnej rezervy tvoria:

a)

od roku 2022 sumy zodpovedajúce ponechaným rezervám pod úrovňou stropov VFR pre viazané rozpočtové prostriedky z roku n-1, ktoré sa majú sprístupniť nad rámec stropov VFR pre viazané rozpočtové prostriedky na roky 2022 až 2027;

b)

od roku 2022 sumy zodpovedajúce rozdielu medzi vykonanými platbami a stropom VFR pre platby na rok n-1 s cieľom upraviť smerom nahor strop platieb na roky 2022 až 2027, a

c)

dodatočné sumy, ktoré môžu byť sprístupnené nad rámec stropov VFR v danom roku pre viazané alebo platobné rozpočtové prostriedky, prípadne oboje za predpokladu, že sa v plnom rozsahu kompenzujú rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch VFR pre súčasný alebo budúce rozpočtové roky, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, a v plnom rozsahu sa kompenzujú rezervami v rámci stropu platieb na budúce rozpočtové roky, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky.

Sumy sa môžu mobilizovať podľa prvého pododseku písm. c) len vtedy, ak príslušné sumy dostupné podľa uvedeného pododseku písm. a) a b) sú nedostatočné a v každom prípade ako posledná možnosť reakcie na nepredvídané okolnosti.

Uplatnením prvého pododseku písm. c) sa nesmú presiahnuť celkové sumy stropov VFR pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky na súčasný rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky. Akékoľvek sumy kompenzované v súlade s uvedeným písmenom sa preto v rámci VFR už nesmú viac mobilizovať.

2.   Využitím nástroja jednotnej rezervy podľa odseku 1 prvého pododseku písm. a) a c) sa v žiadnom danom roku nesmie presiahnuť súčet:

a)

sumy vo výške 0,04 % hrubého národného dôchodku Únie vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, podľa výpočtu v ročnej technickej úprave VFR uvedenej v článku 4;

b)

sumy vo výške 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie v platobných rozpočtových prostriedkoch, podľa výpočtu v ročnej technickej úprave VFR uvedenej v článku 4.

Využitie nástroja jednotnej rezervy v ktoromkoľvek danom roku musí byť v súlade so stropmi vlastných zdrojov stanovenými v rozhodnutí o vlastných zdrojoch.

3.   Ročné úpravy uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) nepresiahnu nasledujúce maximálne sumy (v cenách roku 2018) na roky 2025 až 2027 v porovnaní s pôvodným stropom platieb príslušných rokov:

2025 – 8 000 miliónov EUR,

2026 – 13 000 miliónov EUR,

2027 – 15 000 miliónov EUR.

Sumy uvedené v článku 5 ods. 2 druhom pododseku sú dodatočné k maximálnym sumám uvedeným v prvom pododseku tohto odseku.

Akákoľvek úprava smerom nahor sa v plnom rozsahu kompenzuje zodpovedajúcim znížením stropu platieb na rok n-1.

4.   Sumy uvedené v písmenách a) a c) prvého pododseku odseku 1 tohto článku môžu Európsky parlament a Rada mobilizovať v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ s cieľom umožniť financovanie výdavkov, ktoré sa nemohli financovať v rámci limitov príslušných stropov VFR dostupných v danom roku.

Úpravu smerom nahor uvedenú v písmene b) prvom pododseku odseku 1 tohto článku vykonáva Komisia počnúc rokom 2022 ako súčasť technickej úpravy uvedenej v článku 4.

Článok 12

Nástroj flexibility

1.   Nástroj flexibility sa môže použiť na financovanie osobitných nepredvídaných výdavkov vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkoch na daný rozpočtový rok, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov. Strop pre ročnú sumu dostupnú pre nástroj flexibility je 915 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

2.   Nepoužitú časť ročnej sumy nástroja flexibility možno použiť do roku n+2. Akákoľvek časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúcich rokov, sa použije ako prvá, a to v chronologickom poradí. Akákoľvek časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije do roku n+2, prepadne.

KAPITOLA 4

REVÍZIA VFR

Článok 13

Revízia VFR

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 a články 14 až 17, možno v prípade nepredvídaných okolností vykonať revíziu VFR, a to pri dodržaní stropu vlastných zdrojov stanoveného v rozhodnutí o vlastných zdrojoch.

2.   Každý návrh na revíziu VFR v súlade s odsekom 1 sa spravidla predkladá a prijíma pred začatím rozpočtového postupu pre daný rok alebo pre prvý z daných rokov.

3.   V každom návrhu na revíziu VFR v súlade s odsekom 1 sa preskúma možnosť prerozdelenia výdavkov medzi programy zahrnuté do okruhu, ktorý je predmetom revízie, a to s osobitným zreteľom na očakávané nedostatočné použitie rozpočtových prostriedkov.

4.   Pri každej revízii VFR v súlade s odsekom 1 sa zohľadní možnosť kompenzácie každého zvýšenia stropu jedného okruhu znížením stropu iného okruhu.

5.   Pri každej revízii VFR v súlade s odsekom 1 sa zachová primeraný pomer medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami.

Článok 14

Revízia v súvislosti s plnením

Pri oznamovaní výsledkov technických úprav VFR Európskemu parlamentu a Rade predkladá Komisia v náležitých prípadoch aj návrh na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú považuje z hľadiska plnenia za potrebnú, aby tak zabezpečila správne riadenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky.

Článok 15

Revízia v prípade revízie zmlúv

V prípade revízie zmlúv, ktorá bude mať vplyv na rozpočet, sa zodpovedajúcim spôsobom vykoná aj revízia VFR.

Článok 16

Revízia v prípade rozšírenia Únie

V prípade pristúpenia jedného alebo viacerých štátov k Únii sa vykoná revízia VFR, v ktorej sa zohľadnia požiadavky na výdavky vyplývajúce z tohto pristúpenia.

Článok 17

Revízia v prípade opätovného zjednotenia Cypru

V prípade opätovného zjednotenia Cypru sa vykoná revízia VFR, v ktorej sa zohľadní komplexné riešenie cyperskej otázky a potreba dodatočných finančných prostriedkov vyplývajúca z opätovného zjednotenia.

KAPITOLA 5

PRÍSPEVOK NA FINANCOVANIE VEĽKÝCH PROJEKTOV

Článok 18

Príspevok na financovanie veľkých projektov

1.   Na veľké projekty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program, je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii suma v maximálnej výške 13 202 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

2.   Na projekt medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER) je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii suma v maximálnej výške 5 000 miliónov EUR (v cenách roku 2018).

KAPITOLA 6

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA V PRIEBEHU ROZPOČTOVÉHO POSTUPU

Článok 19

Medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu

1.   Inštitúcie prijmú opatrenia na uľahčenie ročného rozpočtového postupu.

2.   Inštitúcie v priebehu tohto postupu spolupracujú v dobrej viere s cieľom zosúladiť svoje pozície. Inštitúcie spolupracujú vo všetkých fázach tohto postupu prostredníctvom príslušných medziinštitucionálnych kontaktov s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok a analyzovať mieru zbližovania názorov.

3.   Inštitúcie zabezpečia, aby boli ich pracovné harmonogramy v čo najväčšej možnej miere zosúladené, aby mohol tento postup prebehnúť koherentným a konvergentným spôsobom a aby následne viedol ku konečnému prijatiu všeobecného rozpočtu Únie.

4.   Vo všetkých fázach tohto postupu sa môžu uskutočniť trialógy, a to na rôznych úrovniach zastúpenia, v závislosti od charakteru očakávanej diskusie. Každá inštitúcia vymenuje v súlade so svojim rokovacím poriadkom na každé zasadnutie svojich účastníkov, stanoví svoj mandát na rokovania a v dostatočnom časovom predstihu informuje ostatné inštitúcie o podrobnostiach zasadnutia.

Článok 20

Zásada jednotnosti rozpočtu

Do všeobecného rozpočtu Únie sa v súlade s článkom 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách zahrnú všetky výdavky a príjmy Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného rozhodnutia, ktoré prijme Rada jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom podľa článku 332 ZFEÚ.

KAPITOLA 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Prechod na nový viacročný finančný rámec

Komisia predloží do 1. júla 2025 návrh nového viacročného finančného rámca.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2020

Za Radu

predsedníčka

S. SCHULZE


(1)  Súhlas zo 16. decembra 2020 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3).


PRÍLOHA I

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (EÚ27)

(v miliónoch EUR, v cenách roku 2018)

Viazané rozpočtové prostriedky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

2021-2027

1.

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

19 712

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2.

Súdržnosť, odolnosť a hodnoty

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2a.

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2b.

Odolnosť a hodnoty

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3.

Prírodné zdroje a životné prostredie

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

z toho: Výdavky súvisiace s trhom a priame platby

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4.

Migrácia a riadenie hraníc

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5.

Bezpečnosť a obrana

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6.

Susedstvo a svet

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7.

Európska verejná správa

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

z toho: Administratívne výdavky inštitúcií

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

CELKOVÉ VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

154 049

153 254

152 848

152 750

152 896

153 390

155 113

1 074 300

CELKOVÉ PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

156 557

154 822

149 936

149 936

149 936

149 936

149 936

1 061 058


PRÍLOHA II

ÚPRAVA ŠPECIFICKÁ PRE PROGRAM – ZOZNAM PROGRAMOV, DISTRIBUČNÝ KĽÚČ A CELKOVÉ DODATOČNÉ PRIDELENIE VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

(v miliónoch EUR, v cenách roku 2018)

 

Distribučný kľúč

Celkové dodatočné pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa článku 5

1.

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

36,36 %

4 000

Horizont Európa

27,27 %

3 000

Fond InvestEU

9,09 %

1 000

2b.

Odolnosť a hodnoty

54,55 %

6 000

EU4Health

26,37 %

2 900

Erasmus+

15,46 %

1 700

Kreatívna Európa

5,45 %

600

Práva a hodnoty

7,27 %

800

4.

Migrácia a riadenie hraníc

9,09 %

1 000

Fond pre integrované riadenie hraníc

9,09 %

1 000

SPOLU

100,00 %

11 000