14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2042

z 11. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6, článok 14 ods. 3, článok 15 ods. 3, článok 16 ods. 3, článok 17 ods. 3 a článok 26 ods. 7 písm. d),

keďže:

(1)

Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a súvisiacej krízy v oblasti verejného zdravia sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 (2) odložil dátum uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 o jeden rok spolu s ďalšími súvisiacimi dátumami uvedenými v nariadení (EÚ) 2018/848.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/464 (3) sa stanovili určité pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty. V záujme právnej istoty by sa uvedené pravidlá mali uplatňovať odo dňa uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(3)

Je preto potrebné zosúladiť dátum uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464 a ďalšie následné dátumy v ňom uvedené s dátumom uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Vzhľadom na potrebu okamžite zabezpečiť právnu istotu pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o odloženie dátumu začatia uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464 sa mení takto:

1.

V článku 25 ods. 4 sa druhá veta nahrádza takto:

„Predmetné informácie sa poskytujú každý rok do 30. júna a prvýkrát do 30. júna 2023 za rok 2022.“

2.

V článku 26 ods. 1, 5, 6 a 7 sa text „najneskôr od 1. januára 2029“ nahrádza textom „najneskôr od 1. januára 2030“.

3.

V článku 26 ods. 2, 3 a 4 sa text „najneskôr od 1. januára 2024“ nahrádza textom „najneskôr od 1. januára 2025“.

4.

V článku 27 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 1. januára 2022.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 z 11. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o dátum začatia jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení (Ú. v. EÚ L 381, 13.11.2020, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 2).