11.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 416/48


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2038

z 10. decembra 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 s cieľom zohľadniť vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ ide o formuláre pre záväzky ručiteľa a zahrnutie nákladov na leteckú dopravu do colnej hodnoty

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (1), a najmä na jej článok 126 a článok 127 ods. 1, ako aj na článok 5 ods. 3 a článok 13 ods. 1 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 1 písm. b), článok 76 písm. a) a článok 100 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

(2)

Dňa 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Podľa článkov 126 a 127 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“) sa právo Únie uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia, ktoré sa má skončiť 31. decembra 2020 (ďalej len „prechodné obdobie“).

(3)

V súlade s článkom 185 dohody o vystúpení a článkom 5 ods. 3 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku sa po skončení prechodného obdobia colné právne predpisy vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko (vynímajúc teritoriálne vody Spojeného kráľovstva).

(4)

Po skončení prechodného obdobia sa nariadenie (EÚ) č. 952/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, s výnimkou Severného Írska, a na tovar vstupujúci na colné územie Únie zo Spojeného kráľovstva sa majú uplatňovať clá. V súlade s článkom 71 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa náklady na dopravu, ktoré vznikli do príchodu na miesto, v ktorom tovar vstupuje na colné územie Únie, majú zahrnúť do colnej hodnoty dovážaného tovaru. Percentuálne podiely celkových nákladov na leteckú dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty, sú uvedené v prílohe 23-01 k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2447 (3). Po skončení prechodného obdobia by sa Spojené kráľovstvo malo zahrnúť do príslušného zoznamu tretích krajín v uvedenej prílohe.

(5)

Formuláre pre záväzky ručiteľa sú uvedené v prílohách 32-01, 32-02 a 32-03 a v kapitolách VI a VII prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447. V týchto formulároch sa uvádza zoznam členských štátov Únie a ostatných zmluvných strán Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime (4) zmenenom rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – CTC pre spoločný tranzitný režim č. 1/2019 (5) (ďalej len „dohovor“). Keď sa nariadenie (EÚ) č. 952/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, s výnimkou Severného Írska, v uvedených formulároch by sa Spojené kráľovstvo už nemalo uvádzať medzi členskými štátmi. Spojené kráľovstvo však bolo vyzvané, aby ku koncu prechodného obdobia pristúpilo k dohovoru ako samostatná zmluvná strana, a uložilo svoju listinu o pristúpení k dohovoru. Keď Spojené kráľovstvo pristúpi k dohovoru, malo by sa vo formulároch pre záväzky ručiteľa uvádzať medzi ostatnými zmluvnými stranami dohovoru. V dôsledku uplatňovania Protokolu o Írsku/Severnom Írsku by sa navyše v prípade operácií v tranzite Únie malo Severné Írsko uvádzať takým spôsobom, z ktorého vyplýva, že akákoľvek záruka platná v členských štátoch musí platiť aj v Severnom Írsku.

(6)

Vzhľadom na blížiace sa skončenie prechodného obdobia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr. Keďže prechodné obdobie sa končí 31. decembra 2020, ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa zahrnutia nákladov na leteckú dopravu zo Spojeného kráľovstva, s výnimkou Severného Írska, do colnej hodnoty a vypustenia odkazov na Spojené kráľovstvo z časti formulárov pre záväzky ručiteľa určenej pre členské štáty by sa mali uplatňovať od 1. januára 2021. Ustanovenia týkajúce sa zahrnutia odkazov na Spojené kráľovstvo do zoznamu ostatných zmluvných strán dohovoru vo formulároch pre záväzky ručiteľa by sa mali uplatňovať odo dňa pristúpenia Spojeného kráľovstva k dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 sa mení takto:

1.

V prílohe 23-01, v tabuľke, sa v poslednom riadku prvého stĺpca („Zóna Q“) dopĺňa tento text:

„, Spojené kráľovstvo, s výnimkou Severného Írska“;

2.

V prílohe 32-01, časti I (Záväzok ručiteľa), sa bod 1 mení takto:

a)

za textom „Švédske kráľovstvo“ sa vypúšťa tento text:

„, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“;

b)

za text „Tureckej republiky(56)“ sa vkladá tento text:

„, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (*)

(*)  Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na účely tejto záruky má Severné Írsko považovať za súčasť Európskej únie. Ručiteľ usadený na colnom území Európskej únie preto uvedie adresu na doručovanie alebo určí zástupcu v Severnom Írsku, ak sa tam záruka môže používať. Ak je však záruka v kontexte spoločného tranzitu platná v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve, jednotná adresa na doručovanie alebo určený zástupca v Spojenom kráľovstve sa môžu vzťahovať na všetky časti Spojeného kráľovstva vrátane Severného Írska.“;"

3.

V prílohe 32-02, časti I (Záväzok ručiteľa), sa bod 1 mení takto:

a)

za textom „Švédske kráľovstvo“ sa vypúšťa tento text:

„, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“;

b)

za text „Tureckej republiky“ sa vkladá tento text:

„, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (**)

(**)  Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na účely tejto záruky má Severné Írsko považovať za súčasť Európskej únie. Ručiteľ usadený na colnom území Európskej únie preto uvedie adresu na doručovanie alebo určí zástupcu v Severnom Írsku, ak sa v ňom môže použiť záruka. Ak je však záruka v kontexte spoločného tranzitu platná v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve, jednotná adresa na doručovanie alebo určený zástupca v Spojenom kráľovstve sa môžu vzťahovať na všetky časti Spojeného kráľovstva vrátane Severného Írska.“;"

4.

V prílohe 32-03, časti I (Záväzok ručiteľa), sa bod 1 mení takto:

a)

za textom „Švédske kráľovstvo“ sa vypúšťa tento text:

„a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“;

b)

za text „Tureckej republiky(71)“ sa vkladá tento text:

„, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (***)

(***)  Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na účely tejto záruky má Severné Írsko považovať za súčasť Európskej únie. Ručiteľ usadený na colnom území Európskej únie preto uvedie adresu na doručovanie alebo určí zástupcu v Severnom Írsku, ak sa v ňom môže použiť záruka. Ak je však záruka v kontexte spoločného tranzitu platná v Európskej únii a v Spojenom kráľovstve, jednotná adresa na doručovanie alebo určený zástupca v Spojenom kráľovstve sa môžu vzťahovať na všetky časti Spojeného kráľovstva vrátane Severného Írska.“;"

5.

V prílohe 72-04 sa časť II mení takto:

a)

V kapitole VI riadku 7 tabuľky sa za text „Turecko –“ vkladá tento text:

„Spojené kráľovstvo (*) –“;

(*)  Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu by sa na účely tejto záruky malo Severné Írsko považovať za súčasť Európskej únie.“;"

b)

V kapitole VII riadku 6 tabuľky sa za text „Turecko –“ vkladá tento text:

„Spojené kráľovstvo (*) –“.

(*)  Podľa Protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu by sa na účely tejto záruky malo Severné Írsko považovať za súčasť Európskej únie.“"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Článok 1 ods. 2 písm. b), článok 1 ods. 3 písm. b), článok 1 ods. 4 písm. b) a článok 1 ods. 5 sa však uplatňujú odo dňa, keď Spojené kráľovstvo pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

(5)  Rozhodnutie spoločného výboru EÚ – CTC pre spoločný tranzitný režim č. 1/2019 zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime (Ú. v. EÚ L 103, 3.4.2020, s. 47).