14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 421/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1749

zo 7. októbra 2020,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 428/2009 sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím podliehali účinnej kontrole pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

(2)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovuje spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré podliehajú kontrolám v Únii. Rozhodnutia o položkách, ktoré podliehajú kontrolám, sa prijímajú v rámci medzinárodne dohodnutých kontrol dvojakého použitia vrátane Austrálskej skupiny (2), Režimu kontroly raketových technológií (3), Skupiny jadrových dodávateľov (4), Wassenaarského usporiadania (5) a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (6).

(3)

Zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009 je potrebné pravidelne aktualizovať, aby sa zabezpečil plný súlad s medzinárodnými záväzkami v oblasti bezpečnosti, zaistila transparentnosť a zachovala konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov. Zmeny kontrolných zoznamov prijaté v rámci medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia zbraní a o kontrole vývozu v roku 2019 a do konca februára 2020 si vyžadujú, aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenila príloha I k nariadeniu (ES) č. 428/2009. Na zjednodušenie odkazov pre orgány kontroly vývozu a hospodárske subjekty treba nahradiť prílohu I k uvedenému nariadeniu.

(4)

V prílohách IIa až IIf k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovujú všeobecné vývozné povolenia Únie.

(5)

V prílohe IIg k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovuje zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré sa majú vyňať z rozsahu pôsobnosti národných všeobecných vývozných povolení a všeobecných vývozných povolení Únie.

(6)

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 428/2009 sa stanovujú požiadavky na udeľovanie povolení pre určité transfery v rámci Spoločenstva.

(7)

Zmeny zoznamu položiek s dvojakým použitím uvedeného v prílohe I si vyžadujú následné zmeny príloh IIa až IIg a prílohy IV v prípade položiek s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené aj v prílohách IIa až IIg a prílohe IV.

(8)

Nariadením (ES) č. 428/2009 je Komisia splnomocnená aktualizovať zoznam položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ako aj prílohy IIa až IIg a prílohu IV formou delegovaných aktov v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv vrátane ich prípadných zmien.

(9)

Vzhľadom na to, že je dôležité zabezpečiť úplný súlad s medzinárodnými záväzkami v oblasti bezpečnosti podľa možnosti čo najskôr, by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení.

(10)

Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 sa mení takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Prílohy IIa až IIg sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Austrálska skupina je neformálne fórum krajín, ktorého cieľom je prostredníctvom harmonizácie kontrol vývozu zabezpečiť, aby vývozy neprispievali k vývoju chemických alebo biologických zbraní. Ďalšie informácie sú k dispozícii na: http://www.australiagroup.net/.

(3)  Režim kontroly raketových technológií je neformálna politická dohoda medzi krajinami, ktoré sa usilujú obmedziť šírenie rakiet, kompletných raketových systémov, systémov bezpilotných vzdušných prostriedkov a súvisiacich technológií. Ďalšie informácie sú k dispozícii na: http://mtcr.info/.

(4)  Skupina jadrových dodávateľov je skupina krajín dodávajúcich jadrové materiály, ktorá sa usiluje prispieť k nešíreniu jadrových zbraní prostredníctvom vykonávania dvoch súborov usmernení pre vývoz jadrového materiálu a vývoz súvisiacich materiálov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/.

(5)  Wassenaarské usporiadanie bolo vytvorené s cieľom prispieť k regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti a stabilite na základe podpory transparentnosti a väčšej zodpovednosti v oblasti transferov konvenčných zbraní a položiek a technológií s dvojakým použitím, čím sa predchádza destabilizujúcemu hromadeniu. Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://www.wassenaar.org/.

(6)  Cieľom Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (Dohovor o chemických zbraniach) je odstrániť celú kategóriu zbraní hromadného ničenia zákazom vývoja, výroby, získavania, hromadenia, uchovávania, transferu alebo používania chemických zbraní zmluvnými štátmi. Ďalšie informácie sú k dispozícii na: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention.


PRÍLOHA I

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

(uvedený v článku 3 tohto nariadenia)

Týmto zoznamom sa zavádzajú medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Austrálskej skupiny (1), Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime – MTCR) (2), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group – NSG) (3), Wassenaarskej dohody (4) a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention – CWC). (5)

OBSAH

Poznámky

Akronymy a skratky

Vymedzenie pojmov

Kategória 0

Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1

Osobitné materiály a súvisiace zariadenia

Kategória 2

Spracovanie materiálov

Kategória 3

Elektronika

Kategória 4

Počítače

Kategória 5

Telekomunikácie a „bezpečnosť informácií“

Kategória 6

Snímače a lasery

Kategória 7

Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8

Námorná technika

Kategória 9

Letectvo, kozmonautika a pohon

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1.

Pre kontrolu tovaru, ktorý je navrhnutý alebo upravený na vojenské účely, pozri príslušný(-é) zoznam(-y) kontrol vojenského tovaru vedených jednotlivými členskými štátmi EÚ. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú „POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU“, sa týkajú tých istých zoznamov.

2.

Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadneho nekontrolovaného tovaru (vrátane zariadení) obsahujúceho jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovaru a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaného tovaru.

3.

Tovar uvedený v tejto prílohe zahŕňa tak nový, ako aj použitý tovar.

4.

V niektorých prípadoch sú chemické látky uvedené názvom a číslom CAS. Zoznam sa vzťahuje na chemické látky s rovnakým štruktúrnym vzorcom (vrátane hydrátov) bez ohľadu na názov alebo číslo CAS. Čísla CAS sú uvedené s cieľom pomôcť určiť konkrétnu chemickú látku alebo zmes bez ohľadu na nomenklatúru. Čísla CAS nemožno použiť ako jedinečné identifikátory, pretože niektoré formy uvedených chemických látok majú odlišné čísla CAS a zmesi obsahujúce uvedenú chemickú látku môžu mať tiež odlišné čísla CAS.

POZNÁMKA K JADROVEJ TECHNOLÓGII (Nuclear Technology Note – NTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórie 0.)

„Technológia“ priamo spojená s akýmkoľvek tovarom kontrolovaným v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolovaný tovar.

Schválenie tovaru na vývoz takisto povoľuje vývoz, a to pre toho istého koncového užívateľa, minimálnej „technológie“ požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravu tovaru.

Kontroly prenosu „technológie“ sa netýkajú „verejne dostupných“ informácií ani „základného vedeckého výskumu“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (General Technology Note – GTN)

(Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórií 1 až 9.)

Vývoz „technológie“„vyžadovanej“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru kontrolovaného v kategóriách 1 až 9 sa kontroluje podľa ustanovení kategórií 1 až 9.

„Technológia“„vyžadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru podliehajúceho kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolovaný tovar.

Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takého tovaru, ktorý nie je kontrolovaný alebo ktorého vývoz bol povolený.

Poznámka:

Týmto sa neuvoľňuje „technológia“ uvedená v 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a, 8E002.b.

Kontroly prevodov „technológie“ sa nevzťahujú na „verejne dostupné“ informácie, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

POZNÁMKA K JADROVÉMU SOFTVÉRU (Nuclear software note – NSN)

(Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou kategórie 0 v rámci oddielu D.)

Oddiel D kategórie 0 tohto zoznamu sa nevzťahuje na „softvér“, ktorý je minimálne potrebným „objektovým kódom“ na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) alebo opravu tých položiek, ktorých vývoz bol povolený.

Schválenie tovaru na vývoz takisto povoľuje vývoz, a to pre toho istého koncového užívateľa, minimálne potrebného „objektového kódu“ potrebného na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) alebo opravu tovaru.

Poznámka:

Poznámka k jadrovému softvéru neuvoľňuje spod kontroly „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (Bezpečnosť informácií).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTVÉRU (General software note – GSN)

(Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou kategórií 1 až 9 v rámci oddielu D.)

Kategórie 1 až 9 tohto zoznamu sa nevzťahujú na „softvér“, ktorý je buď:

a)

všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1.

sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a)

pultového predaja;

b)

zásielkovým spôsobom;

c)

elektronickými transakciami, alebo

d)

transakciami telefonicky a

2.

je navrhnutý tak, aby ho užívateľ mohol inštalovať bez ďalšej podstatnej pomoci dodávateľa;

Poznámka:

Položka a) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje spod kontroly „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (Bezpečnosť informácií).

b)

„je dostupný verejne“, alebo

c)

je dostupný s minimálne potrebným „objektovým kódom“ na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) alebo opravu tých položiek, ktorých vývoz bol povolený.

Poznámka:

Položka c) všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje spod kontroly „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 (Bezpečnosť informácií).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K „BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ“ (General „Information Security“ Note – GISN)

Položky alebo funkcie súvisiace s „bezpečnosťou informácií“ treba posudzovať podľa ustanovení kategórie 5, časti 2, aj keď ide o komponenty, „softvér“ alebo funkcie iných položiek.

REDAKČNÉ POSTUPY V ÚRADNOM VESTNÍKU EURÓPSKEJ ÚNIE

V súlade s pravidlami stanovenými v bode 6.5 na strane 108 medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov (vydanie z roku 2015) v textoch v angličtine uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie:

na oddelenie celého čísla od desatinných miest sa používa čiarka,

celé čísla sa uvádzajú v skupinách po troch, pričom každá skupina je oddelená úzkou medzerou.

Text uverejnený v tejto prílohe sa riadi uvedenými pravidlami.

AKRONYMY A SKRATKY POUŽÍVANÉ V TEJTO PRÍLOHE

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti ‚Definície pojmov použitých v tejto prílohe‘.

AKRONYM ALEBO SKRATKA VÝZNAMU

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská (Annular Bearing Engineers Committee)

ABMA

Americké združenie výrobcov ložísk (American Bearing Manufacturers Association)

ADC

analógovo-číslicový prevodník

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies (American Gear Manufacturers’ Association)

AHRS

referenčné systémy sklonu a orientácie

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ

ALE

epitaxia atómovou vrstvou

ALU

aritmetická logická jednotka

ANSI

Americký národný normalizačný ústav (American National Standards Institute)

APP

nastavený špičkový výkon

APU

pomocná energetická jednotka

ASTM

americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály

ATC

riadenie letovej prevádzky

BJT

bipolárne plošné tranzistory

BPP

výsledný parameter lúča

BSC

riadiaca jednotka základňovej stanice

CAD

automatizované projektovanie

CAS

služba CAS (Chemical Abstracts Service)

CCD

zariadenia s viazanými nábojmi

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka

CEP

pravdepodobná kruhová odchýlka

CMM

stroj na meranie súradníc

CMOS

zariadenia s doplňujúcou sa štruktúrou kov-oxid-polovodič

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier

CPLD

komplexné programovateľné logické zariadenia

CPU

centrálna procesorová jednotka

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy

CW

bojové chemické látky

CW (pre lasery)

stála vlna

DAC

číslicovo-analógový prevodník

DANL

preukázaná priemerná úroveň šumu

DBRN

systém navigácie založenej na údajoch

DDS

priamy digitálny syntetizátor

DMA

dynamicko-mechanická analýza

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti

DMOSFET

difundovaný tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič

DS

smerové stuhnutie

EB

vybuchujúci mostík

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča

EBW

vybuchujúci premosťovací vodič

ECM

elektrochemické opracovanie

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie

EFI

explodujúce fóliové iniciátory

EIRP

užitočný nesmerovo vyžiarený výkon

EMP

elektromagnetický impulz

ENOB

skutočný počet bitov

ERF

elektroreologická konečná úprava

ERP

efektívne vyžiarený výkon

ESD

elektrostatický výboj

ETO

tyristor vypínaný emitorom

ETT

elektrický spúšťací tyristor

Európska únia

EUV

extrémna ultrafialová

FADEC

digitálne riadenie motora s úplným oprávnením

FFT

rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)

FPGA

hradlové polia programovateľné u zákazníka

FPIC

prepojenia programovateľné u zákazníka

FPLA

logické polia programovateľné u zákazníka

FPO

operácie s pohyblivou rádovou čiarkou

FWHM

veľkosť bodu s plnou šírkou v polovici maxima

GLONASS

globálny navigačný satelitný systém

GNSS

globálny navigačný satelitný systém

GBS

globálny systém na určenie polohy

GSM

globálny systém mobilnej komunikácie

GTO

tyristor vypínaný hradlom

HBT

heterobipolárne tranzistory

HDMI

multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením

HEMT

tranzistor s vysokou pohyblivosťou elektrónov

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (International Civil Aviation Organization)

Komisia IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electro-technical Commission)

IED

improvizované výbušné zariadenie

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

okamžité zorné pole

IGBT

bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom

IGCT

prepínací tyristor s integrovaným hradlom

IHO

Medzinárodná hydrografická organizácia

ILS

presný pristávací rádiový systém

IMU

inerciálna meracia jednotka

INS

inerciálny navigačný systém

IP

internetový protokol

IRS

inerciálna vzťažná sústava

IRU

inerciálna vzťažná jednotka

ISA

medzinárodná štandardná atmosféra

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union)

JT

Joule-Thomson (Joule-Thomson)

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla

LIDT

prahová hodnota laserom vyvolaného poškodenia

LOA

celková dĺžka

LRU

modul vymeniteľný pri prevádzke

LTT

svetelný spúšťací tyristor

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy

MMIC

monolitický integrovaný obvod

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy

MOSFET

tranzistor riadený poľom so štruktúrou kov-oxid-polovodič

MPM

mikrovlnný výkonový modul

MRF

magnetoreologická konečná úprava

MRF

veľkosť minimálneho rozlíšiteľného znaku

MRI

zobrazovanie magnetickou rezonanciou

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy

NA

číselná apertúra

NDT

skúška bez porušenia materiálu

NEQ

čistá hmotnosť výbušniny

NIJ

Národný inštitút spravodlivosti (National Institute of Justice)

OAM

prevádzka, správa alebo údržba

OSI

prepojenie otvorených systémov

PAI

polyamid-imidy

PAR

približovací radar

PCL

pasívna ucelená lokalizácia

PDK

súbory na tvorbu procesov

PIN

osobné identifikačné číslo

PMR

uzavreté mobilné siete

PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár

ppm

počet častíc na milión

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia

QE

kvantová účinnosť

RAP

reaktívna atómová plazma

RF

rádiofrekvencia

rms

kvadratický priemer

RNC

riadiaca jednotka rádiovej siete

RNSS

regionálny navigačný satelitný systém

ROIC

čítanie integrovaného obvodu

S-FIL

tlačiarenské litografické nástroje „step and flash“

SAR

radar so syntetickou apertúrou

SAS

sonar so syntetickou apertúrou

SC

monokryštál

SCR

kremíkový usmerňovač

SFDR

dynamická škála bez rušivých zložiek

SHPL

supervýkonný laser

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom

SOI

kremík na izolátore

SQUID

supravodivé kvantové interferenčné zariadenie

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok

SRAM

statická pamäť s voľným prístupom

SSB

jedno postranné pásmo

SSR

sekundárny prehľadový radar

SSS

sonar na bočné snímanie

TIR

celkové indikované snímanie

TVR

odozva vysielacieho napätia

u

jednotka atómovej hmotnosti

UPR

jednosmerná opakovateľnosť polohovania

UV

ultrafialový

UTS

medza pevnosti v ťahu

VJFET

vertikálne plošné tranzistory riadené poľom s priechodovým hradlom

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WLAN

bezdrôtová miestna počítačová sieť

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v ,jednoduchých úvodzovkách‘ sa uvádzajú v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“:

Pozn.:

Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

„Presnosť“ (2 3 6 7 8), obvykle meraná ako nepresnosť, je maximálna kladná alebo záporná odchýlka indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

„Aktívne systémy riadenia letu“ (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom „lietadla“ a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

„Aktívny pixel“ (aktívny obrazový prvok) (6) je minimálny (jednotlivý) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu vykoná funkciu fotoelektrického prenosu.

„Nastavený špičkový výkon“ (4) je nastavená najvyššia rýchlosť, ktorou „digitálne počítače“ vykonávajú 64-bitové sčítanie a násobenie s pohyblivou rádovou čiarkou a udáva sa vo vážených teraflopoch (WT) v jednotkách veľkosti 1012 operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu.

Pozn.:

Pozri kategóriu 4, technickú poznámku.

„Lietadlo“(1 6 7 9) je vzdušný dopravný prostriedok s pevnými krídlami, otáčavými krídlami, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo sklápacími krídlami.

Pozn.:

Pozri tiež termín „civilné lietadlo“.

„Vzducholoď“ (9) je motorom poháňaný vzdušný dopravný prostriedok nadnášaný plynom (zvyčajne héliom, predtým vodíkom), ktorý je ľahší než vzduch.

„Všetky dostupné kompenzácie“ (2) znamená, že sú zohľadnené všetky primerané opatrenia, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja alebo chýb merania pre daný stroj na meranie súradníc.

„Pridelené od ITU“ (3 5) je pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

Pozn.:

Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

„Odchýlka uhlovej polohy“ (2) je maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou po tom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy.

„Uhlový náhodný pohyb“ (7) je stupňovanie uhlovej chyby s postupom času, ktoré je dôsledkom bieleho šumu v uhlovej rýchlosti (IEEE STD 528-2001).

„APP“ (4) je ekvivalentom „nastaveného špičkového výkonu“.

„Asymetrický algoritmus“ (5) je zakódovaný algoritmus používajúci rôzne matematicky založené kľúče na zakódovanie a dekódovanie.

Pozn.:

„Asymetrické algoritmy“ sa bežne používajú pri správe kľúčov.

„Autentifikácia“ (5) overenie identity užívateľa, procesu alebo zariadenia, často ako podmienka povolenia prístupu k zdrojom v informačnom systéme. Patrí sem overenie pôvodu obsahu správy alebo inej informácie a všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávnenému prístupu.

„Priemerný výstupný výkon“ (6) je celková „laserová“ výstupná energia v jouloch, vydelená dobou vyslania série po sebe nasledujúcich impulzov, vyjadrenou v sekundách. Pri sérii rovnomerne umiestnených impulzov sa rovná celkovej „laserovej“ výstupnej energii vyslanej vo forme jediného impulzu, v jouloch, násobenej frekvenciou impulzov „lasera“ v hertzoch.

„Doba oneskorenia základného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia šírenia zodpovedajúca základnému hradlu použitému v „monolitickom integrovanom obvode“. V prípade ,skupiny‘ „monolitických integrovaných obvodov“ sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej ,skupiny‘ alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej ,skupiny‘.

Pozn.: 1.

„Doba oneskorenia základného hradla“ sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného „monolitického integrovaného obvodu“.

Pozn.: 2.

,Skupina‘ pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené body ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem ich príslušných funkcií:

a)

spoločná architektúra hardvéru a softvéru;

b)

spoločný dizajn a technológia spracovania a

c)

spoločné základné vlastnosti.

„Základný vedecký výskum“ (GTN NTN) je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

„Systematická odchýlka“ (akcelerometra) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z akcelerometra meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupným zrýchlením alebo rotáciou. „Systematická odchýlka“ je vyjadrená v gramoch alebo metroch za sekundu na druhú (g alebo m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g sa rovná 1 × 10–6 g).

„Systematická odchýlka“ (gyroskopu) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z gyroskopu meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupnou rotáciou alebo zrýchlením. „Systematická odchýlka“ je obyčajne vyjadrená v stupňoch za hodinu (deg/hr). (IEEE STD 528-2001).

„Biologické agensy“ (1) sú patogény alebo toxíny vybrané alebo upravené (napr. zmenou čistoty, skladovateľnosti, virulencie, charakteristiky šírenia alebo odolnosti proti UV žiareniu) s cieľom spôsobiť straty na životoch ľudí alebo zvierat, poškodiť zariadenia, úrodu alebo životné prostredie.

„Plánovaná odchýlka pohybu“ (camming) (2) je posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (pozri: ISO 230-1:1986, odsek 5.63).

(„CEP“) (7): „pravdepodobná kruhová odchýlka“ – pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 % jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu.

„Chemický laser“ (6) je „laser“, v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

„Chemická zmes“ (1) predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

„Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru“ (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy na účel zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

„Civilné lietadlo“ (1 3 4 7) je „lietadlo“, uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva jedného alebo viacerých členských štátov EÚ alebo účastníckych štátov Wassenaarského usporiadania, ktoré slúži na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

Pozn.:

Pozri tiež termín „lietadlo“.

„Regulátor komunikačného kanála“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Kompenzačné systémy“ (6) pozostávajú z primárneho skalárneho snímača, jedného alebo viacerých referenčných snímačov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktorý umožňuje znížiť rotačný šum pevného telesa platformy.

„Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje „matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, hrotových elektród, vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

„Zlúčeniny III/V“ (3 6) sú polykryštalické, binárne alebo komplexné monokryštalické produkty skladajúce sa z prvkov skupín IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabuľky (napr. arzenid gália, arzenid gália a hliníka, fosfid india).

„Riadenie profilu“ (2) znamená dva alebo viac „číslicovo riadených“ pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa menia vo vzájomnom vzťahu tak, aby sa vytváral požadovaný obrys. (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Kritická teplota“ (1 3 5) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu je teplota, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

„Aktivácia šifrovania“ (5) je akákoľvek technika, ktorá osobitne aktivuje alebo umožňuje šifrovaciu schopnosť položky, a to prostredníctvom mechanizmu použitého výrobcom danej položky, pričom tento mechanizmus je jednoznačne viazaný na:

1.

jediný prípad položky, alebo

2.

jedného zákazníka pre viaceré prípady položky.

Technické poznámky:

1.

Techniky a mechanizmy, ktoré sa používajú na „aktiváciu šifrovania“ sú hardvér, „softvér“ alebo „technológia“.

2.

Mechanizmami na „aktiváciu šifrovania“ môžu byť napríklad licenčné kľúče na základe sériových čísel alebo autentifikačné nástroje, ako sú digitálne podpísané certifikáty.

„Kryptografia“ (5) je disciplína, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov na ukrytie ich informačného obsahu, zabránenie nezistiteľnej modifikácii alebo neoprávnenému použitiu. „Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých tajných parametrov‘ (napr. kryptopremenných) alebo sprievodného riadenia pomocou kľúča.

Poznámky:

1.

„Kryptografia“ nezahŕňa ,pevne nastavené‘ techniky komprimovania alebo kódovania údajov.

2.

„Kryptografia“ zahŕňa dešifrovanie.

Technické poznámky:

1.

,Tajný parameter‘: konštanta alebo kľúč, ktoré ostatní nepoznajú, alebo ktoré poznajú iba členovia istej skupiny.

2.

,Pevne nastavený‘: kódovací alebo zhusťovací algoritmus nedokáže prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

„CW laser“ (6) je „laser“, ktorý produkuje nominálne konštantnú výstupnú energiu dlhšie ako 0,25 sekundy.

„Reakcia na kybernetické incidenty“ (4) je proces výmeny nevyhnutných informácií o kybernetickom bezpečnostnom incidente s jednotlivcami alebo organizáciami zodpovednými za vykonávanie alebo koordináciu nápravných opatrení na riešenie kybernetického incidentu.

Systémy „navigácie založenej na údajoch“ („DBRN“) (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

„Ochudobnený urán“ (0) je urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie, ako sa vyskytuje v prírode.

„Vývoj“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky fázy pred sériovou výrobou, t. j. na návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, údaje o dizajne, proces premeny údajov o dizajne na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozíciu.

„Difúzne zváranie“ (1 2 9) je spájanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu, pričom základným mechanizmom je vzájomná difúzia atómov na rozhraní.

„Digitálny počítač“ (4 5) je zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a)

prijímať údaje;

b)

ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení;

c)

spracovávať údaje pomocou uloženej postupnosti inštrukcií, ktorá je meniteľná a

d)

zabezpečovať výstup údajov.

Pozn.:

Zmeny uloženej postupnosti inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

„Rýchlosť digitálneho prenosu“ (def) je celková rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

Pozn.:

Pozri aj termín „celková rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Driftová rýchlosť“ (gyroskopu) (7) je zložka zotrvačníkového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť. (IEEE STD 528-2001).

„Účinný gram“ (0 1) „špeciálneho štiepneho materiálu“ znamená:

a)

v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b)

v prípade uránu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c)

v prípade uránu obohateného menej ako jedným percentom izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú koeficientom 0,0001.

„Elektronický montážny celok“ (2 3 4) je určitý počet elektronických súčastí (t. j. ‚prvky obvodu‘, ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody atď.) vzájomne spojených na účely vykonávania a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

Pozn.: 1.

,Prvok obvodu‘: je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Pozn.: 2.

,Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Energetické materiály“ (1) sú látky alebo zmesi, ktoré chemicky reagujú a pritom uvoľňujú energiu požadovanú na plánované použitie. „Výbušniny“, „pyrotechnické látky“ a „propelenty“ sú podtriedou energetických materiálov.

„Koncové efektory“ (2) sú unášače, ‚aktívne nástrojové jednotky‘ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

Pozn.:

,Aktívna nástrojová jednotka‘ je zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

„Ekvivalentná hustota“ (6) je hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

„Rovnocenné normy“ (1) sú porovnateľné vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré uznáva jeden alebo viacero členských štátov EÚ alebo účastníckych štátov wassenaarského usporiadania a ktoré sa vzťahujú na príslušnú položku.

„Výbušniny“ (1) sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

„Systémy FADEC“ (9) sú systémy na digitálne riadenie motora s úplným oprávnením, t. j. digitálne elektronické systémy riadenia pre plynovú turbínu, ktoré sú schopné samostatne riadiť motor v celom jeho prevádzkovom rozsahu od požadovaného spustenia až po požadované odstavenie motora, za normálnych, ako aj poruchových prevádzkových podmienok.

„Vláknité alebo vláknové materiály“ (0 1 8 9) zahŕňajú:

a)

nekonečné „monofibrilové vlákna“;

b)

nekonečné „priadze“ a „predpriadze“;

c)

„stuhy“, tkaniny, nevrstvené rohože a prámiky;

d)

deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien;

e)

monokryštalické alebo polykryštalické hrotové elektródy ľubovoľnej dĺžky;

f)

buničinu z aromatického polyamidu.

„Vrstvový integrovaný obvod“ (3) je sústava ‚prvkov obvodu‘ a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvy na izolačný „substrát“.

Pozn.:

,Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Systém aktívneho riadenia svetelnými impulzmi“ (7) je primárny digitálny systém riadenia letu, ktorý využíva spätnú väzbu pri ovládaní lietadla počas letu, pričom pokynmi smerujúcimi k efektorom/ovládačom sú optické signály.

„Systém aktívneho elektroimpulzného riadenia“ (7) je primárny digitálny systém riadenia letu, ktorý využíva spätnú väzbu pri ovládaní lietadla počas letu, pričom pokynmi smerujúcimi k efektorom/ovládačom sú elektrické signály.

„Sústava s ohniskovou rovinou“ (6 8) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

Pozn.:

Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonávajú v rámci tohto prvku.

„Relatívna šírka pásma“ (3 5) je „okamžitá šírka pásma“ rozdelená podľa stredovej frekvencie vyjadrená v percentách.

„Skákanie frekvencie“ (5 6) je forma „rozptýleného spektra“, pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodnou alebo pseudonáhodnou postupnosťou samostatných krokov.

„Čas prepnutia frekvencie“ (3) je čas (t. j. oneskorenie) potrebný na prepnutie signálu z počiatočnej špecifikovanej výstupnej frekvencie na ktorúkoľvek z týchto možností:

a)

±100 Hz od konečnej špecifikovanej výstupnej frekvencie nižšej než 1 GHz, alebo

b)

±0,1 ppm od konečnej špecifikovanej výstupnej frekvencie vyššej alebo rovnej 1 GHz.

„Palivový článok“ (8) je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa chemickú energiu priamo na jednosmerný prúd spotrebou paliva z vonkajšieho zdroja.

„Taviteľný“ (1) je materiál, ktorý sa dá ďalej priečne viazať alebo ďalej polymerizovať (tvrdiť) prostredníctvom tepla, radiácie, katalyzátorov, a pod. alebo sa dá roztaviť bez pyrolýzy (zuhoľnatenia).

„Pevné vyhľadávacie kritériá“ (5) sú údaje alebo súbory údajov, ktoré sa týkajú jednotlivca (napr. priezvisko, krstné meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo alebo príslušnosť k skupine).

„Navádzacia sústava“ (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

„Hybridný integrovaný obvod“ (3) znamená akúkoľvek kombináciu integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s ,prvkami obvodu‘ alebo ,samostatnými súčasťami‘ vzájomne prepojenými na vykonávanie osobitnej funkcie (funkcií), ktorá má všetky tieto vlastnosti:

a)

obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;

b)

je spojená pomocou typických metód na výrobu IC;

c)

je vymeniteľná ako celok a

d)

za bežných okolností sa nedá rozobrať.

Pozn.: 1.

,Prvok obvodu‘: je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Pozn.: 2.

,Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

„Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

„Imunotoxín“ (1) je konjugát jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a „toxínu“ alebo „podjednotky toxínu“, ktorý selektívne pôsobí na choré bunky.

„Verejne dostupné“ (GTN NTN GSN), ako sa používa v tomto dokumente, znamená „technológiu“ alebo „softvér“, ktoré sa bez obmedzenia poskytujú na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že „technológia“ alebo „softvér“ nie sú „verejne dostupné“).

„Bezpečnosť informácií“ (GSN GISN 5) zahŕňa všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem „kryptografia“, „aktivácia šifrovania“, ‚kryptoanalýza‘, ochrana proti ohrozujúcim emanáciám a počítačová bezpečnosť.

Technická poznámka:

,Kryptografická analýza‘: analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

„Okamžitá šírka pásma“ (3 5 7) je šírka pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

„Izolácia“ (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody a skriňové uzávery a obsahuje gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány alebo klapky na odstránenie vnútorného napätia.

„Vnútorné obloženie“ (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nastriekanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

„Integračný analógovo-číslicový prevodník (ADC)“ (3) sú zariadenia s viacerými jednotlivými ADC, ktoré vzorkujú rovnaký analógový vstup v rôznom čase tak, že po agregovaní výstupov sa analógový vstup efektívne prevzorkoval a konvertoval pri vyššej rýchlosti vzorkovania.

„Magnetický gradiometer s vlastnou vodivosťou“ (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

Pozn.:

Pozri tiež „magnetický gradiometer“.

„Narušiteľský softvér“ (4 5) znamená „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený tak, aby sa vyhol odhaleniu ,monitorovacími nástrojmi‘ alebo zdolal ,ochranné protiopatrenia‘ počítača alebo sieťového zariadenia, a ktorý vykonáva ktorýkoľvek z nasledujúcich funkcií:

a)

získavanie údajov alebo informácií z počítača alebo sieťového zariadenia, alebo modifikácia systému alebo užívateľských dát, alebo

b)

zmena bežnej cesty realizácie programu alebo procesu s cieľom umožniť vykonávanie externe zadávaných pokynov.

Poznámky:

1.

„Narušiteľský softvér“ nezahŕňa žiaden z nasledujúcich nástrojov:

a)

hypervízory, ladiace programy (debuggery) alebo nástroje reverzného softvérového inžinierstva (SRE);

b)

„softvér“ na správu digitálnych práv (DRM) alebo

c)

„softvér“ navrhnutý s cieľom, aby si ho výrobcovia, správcovia alebo používatelia nainštalovali na účely vypátrania alebo spätného získania majetku.

2.

Sieťové zariadenia zahŕňajú mobilné zariadenia a inteligentné merače.

Technické poznámky:

1.

,Monitorovacie nástroje‘: „softvérové“ alebo hardvérové nástroje na monitorovanie systémového správania alebo procesov prebiehajúcich na určitom zariadení. Zahŕňa to antivírusové (AV) produkty, produkty na zabezpečenie koncového bodu, produkty osobnej bezpečnosti (PSP), systémy na detegovanie narušenia (IDS), systémy prevencie proti narušeniu (IPS) alebo firewally.

2.

,Ochranné protiopatrenia‘: techniky zamerané na bezpečné spúšťanie kódov, napríklad prevencia proti spusteniu dátovým kódom (DEP), náhodné prideľovanie adresového priestoru (ASLR) alebo separácia spustiteľného programového kódu (sandboxing).

„Izolované živé kultúry“ (1) zahŕňajú živé kultúry v dormantnom stave a vo forme sušených prípravkov.

„Izostatické lisy“ (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

„Laser“ (0 1 2 3 5 6 7 8 9) je prvok vytvárajúci priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

Pozn.:

Pozri aj

„Chemický laser“,

 

„CW laser“;

 

„Pulzný laser“;

 

„Supervýkonný laser“.

„Knižnica“ (1) (parametrická technická databáza) je súbor technických informácií, ktorých využívanie môže zlepšiť výkon príslušných zariadení alebo systémov.

„Dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch“ (9) sú balóny a „vzducholode“, ktoré nadnáša horúci vzduch alebo iné plyny ľahšie ako vzduch, napríklad hélium alebo vodík.

„Linearita“ (2) (obyčajne meraná ako nelinearita): maximálna kladná alebo záporná odchýlka skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

„Miestna sieť“ (4 5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a)

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b)

je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad).

Pozn.:

,Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

„Magnetické gradiometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých „magnetometrov“ a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

Pozn.:

Pozri tiež „vlastný magnetický gradiometer“.

„Magnetometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou magnetického poľa.

„Materiály odolné proti korózii pôsobením UF6“ (0) zahŕňajú meď, zliatiny medi, nehrdzavejúcu oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny hliníka, nikel alebo zliatiny obsahujúce 60 % alebo viac niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry.

„Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, monofibrilovými vláknami alebo vláknami.

„Neistota merania“ (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu sa okolo výstupnej hodnoty nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (pozri ISO 10360-2).

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU), schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, na údajoch nachádzajúcich sa vo vnútornej pamäti.

Pozn.:

Vnútorná pamäť sa môže rozšíriť o vonkajšiu pamäť.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ s aritmetickou logickou jednotkou (ALU), schopný vykonávať sériu všeobecných inštrukcií z vonkajšej pamäte.

Pozn.: 1.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

Pozn.: 2.

Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganizmy“ (1 2) sú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia, chlamýdie alebo huby buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

„Riadené strely“ (1 3 6 7 9) sú kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia na vzdialenosť najmenej 300 km.

„Monofibrilové vlákno (monofil)“ (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obyčajne s priemerom niekoľkých mikrometrov.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3) je kombinácia pasívnych, aktívnych alebo obojakých ,prvkov obvodu‘, ktoré:

a)

sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom ‚čipe‘;

b)

možno považovať za neoddeliteľne združené a

c)

plnia funkciu (funkcie) obvodu.

Pozn.:

,Prvok obvodu‘ je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“ („MMIC“) (3 5) je „monolitický integrovaný obvod“, ktorý pracuje na mikrovlnných alebo milimetrových vlnných frekvenciách.

„Monospektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

„Mnohočipový integrovaný obvod“ (3) sú dva alebo viac „monolitických integrovaných obvodov“ pripojených na spoločný „substrát“.

„Viackanálový analógovo-číslicový prevodník (ADC)“ (3) sú zariadenia, v ktorých je integrovaný viac než jeden ADC tak, že každý z týchto ADC má samostatný analógový vstup.

„Multispektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

„Prírodný urán“ (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

„Riadiaca jednotka prístupu do siete“ (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje so stále rovnakou „rýchlosťou digitálneho prenosu“ a na prenos používa arbitráž (napr. v zmysle tokenu alebo nosiča). Nezávisle od iných vyberá pakety údajov alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

„Jadrový reaktor“ (0) je kompletný reaktor schopný prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. „Jadrový reaktor“ zahŕňa všetky predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

„Číslicové riadenie“ (2) je automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje obyčajne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (pozri ISO 2382:2015).

„Objektový kód“ (GSN) je zariadením spustiteľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov [„zdrojový kód“ (zdrojový jazyk)], ktorú zostavil programovací systém.

„Prevádzka, správa alebo údržba“ („OAM“) (5) znamená vykonávať jednu alebo viacero z týchto úloh:

a)

zriaďovať alebo spravovať:

1.

účty alebo oprávnenia užívateľov alebo správcov;

2.

nastavenia určitej položky, alebo

3.

autentifikačné údaje na podporu úloh opísaných v bodoch a)1. alebo a)2.;

b)

monitorovať alebo spravovať prevádzkové podmienky alebo výkonnosť určitej položky, alebo

c)

protokoly alebo kontrolné údaje na podporu úloh opísaných v písmene a) alebo b).

Poznámka:

„OAM“ nezahŕňa žiadnu z nasledujúcich úloh ani ich pridružené funkcie správy kľúčov:

a)

poskytovanie alebo modernizácia niektorej z kryptografických funkcionalít, ktorá nie je priamo prepojená s autentifikáciou alebo spravovaním údajov na podporu úloh opísaných v bodoch a)1. alebo a)2 vyššie, alebo

b)

vykonávanie niektorej kryptografickej funkcie pri odovzdávaní určitej položky alebo údajov o nej.

„Optický integrovaný obvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „hybridný integrovaný obvod“ obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo fotovysielač, alebo aby vykonávali optické alebo elektrooptické funkcie.

„Optické prepínanie“ (5) je trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

„Celková hustota prúdu“ (3) je celkový počet ampérzávitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov atď.).

„Účastnícky štát“ (7 9) je štát podieľajúci sa na Wassenaarskom usporiadaní (pozri www.wassenaar.org).

„Špičkový výkon“ (6) je najvyšší výkon dosiahnutý počas „doby trvania impulzu“.

„Osobná sieť“ (5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a)

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých alebo vzájomne prepojených ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou a

b)

je obmedzený na prenos údajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej fyzickej blízkosti jednotlivej osoby alebo ovládača zariadenia (napr. v jednej miestnosti, kancelárii alebo vozidle).

Technické poznámky:

1.

,Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

2.

„Miestna sieť“ presahuje zemepisnú oblasť „osobnej siete“.

„Vopred separované“ (1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

„Základný prvok“ (4), ako sa používa v kategórii 4, je „základným prvkom“, keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zostavovania zásielky.

„Výroba“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky fázy výroby, t. j. na zostrojenie, výrobnú techniku, výrobu, integráciu, zostavenie (montáž), kontrolu, skúšanie a zabezpečovanie kvality.

„Výrobné príslušenstvo“ (1 7 9) sú nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na „vývoj“ alebo na jednu alebo viac etáp „výroby“.

„Výrobné zariadenie“ (7 9) je „výrobné príslušenstvo“ a jeho osobitne navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na „vývoj“ jednej alebo viacerých etáp „výroby“.

„Program“ (2 6) je postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe spustiteľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľnej do takejto podoby.

„Kompresia impulzu“ (6) je kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

„Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania „laserového“ impulzu a znamená dobu medzi bodmi polovičného výkonu na nábežnej a dobežnej hrane jednotlivého impulzu.

„Pulzný laser“ (6) je „laser“ s „dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

„Kvantová kryptografia“ (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre „kryptografiu“ na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

„Agilita radarovej frekvencie“ (6) je každá technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

„Rozptýlené spektrum radaru“ (6) je akákoľvek modulačná technika šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií použitím náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

„Citlivosť na žiarenie“ (6) je radiačná citlivosť (mA/W) = 0,807 × (vlnová dĺžka v nanometroch) x kvantová účinnosť (QE).

Technická poznámka:

QE je zvyčajne vyjadrené ako percento; na účely tohto vzorca je však QE vyjadrené ako desatinné číslo menšie ako jeden, napr. 78 % bude 0,78.

„Spracovanie v reálnom čase“ (6) je spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň služby ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

„Opakovateľnosť“ (7) je blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia. [Pozri: IEEE STD 528-2001 (štandardná odchýlka 1 sigma)].

„Vyžadovaná“ (GTN 3 5 6 7 9) sa vzhľadom na „technológiu“ vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá bezprostredne zabezpečuje dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „vyžadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne druhy tovaru.

„Látky na potláčanie nepokojov“ (1) sú látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície.

Technická poznámka:

Slzotvorné plyny sú podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.

„Robot“ (2 8) je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a má všetky tieto vlastnosti:

a)

je polyfunkčný;

b)

je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c)

má zabudované tri alebo viaceré servozariadenia s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môžu obsahovať krokové motory a

d)

je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

Pozn.:

Uvedená definícia nezahŕňa nasledujúce zariadenia:

1.

manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;

2.

manipulačné mechanizmy s fixným sledom, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami, ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.

mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi; Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami;

4.

manipulačné mechanizmy ovládané inak než servozariadeniami, s variabilnou postupnosťou, čo sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.

stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s kartézskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

„Predpriadza“ (1) je zväzok (obvykle 12 – 120) približne rovnobežných ‚prameňov‘.

Pozn.:

,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Radiálne hádzanie“ (2) (nesústredený beh) je radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230-1:1986, odsek 5.61).

„Vzorkovacia frekvencia“ (3) pre analógovo-číslicový prevodník (ADC) je maximálny počet vzoriek, ktoré sú merané na analógovom vstupe počas jednej sekundy, s výnimkou ADC s prevzorkovaním. V prípade ADC s prevzorkovaním je „vzorkovacia frekvencia“ frekvencia výstupných slov. „Vzorkovacia frekvencia“ sa tiež môže označovať ako „vzorkovacia rýchlosť“, ktorá je zvyčajne uvádzaná v mega vzorkách za sekundu (MSPS) alebo v giga vzorkách za sekundu (GSPS), alebo ako rýchlosť konverzie, ktorá je zvyčajne uvádzaná v hertzoch (Hz).

„Satelitný navigačný systém“ (5 7) je systém pozostávajúci z pozemných staníc, konštelácie satelitov a prijímačov, ktorý umožňuje vypočítať polohy prijímačov na základe signálov získaných zo satelitov. Patria sem globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) a regionálne navigačné satelitné systémy (RNSS).

„Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny výstupu k zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obyčajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

„Analyzátory signálu“ (3) sú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

„Spracovanie signálu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe získaných signálov obsahujúcich informácie pomocou algoritmov ako sú napr.: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

„Softvér“ (všetky GSN) znamená skupinu jedného alebo viacerých „programov“ alebo ,mikroprogramov‘ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Pozn.:

,Mikroprogram‘ znamená postupnosť základných inštrukcií uchovávaných v zvláštnej pamäti, ktorého vykonanie sa spúšťa zavedením jeho referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

„Zdrojový kód“ (alebo zdrojový jazyk) (6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú dokáže spustiť zariadenie [„objektový kód“ (alebo objektový jazyk)].

„Kozmická loď“ (9) znamená aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

„Kozmická platforma“ (9) je zariadenie, ktoré poskytuje podpornú infraštruktúru pre „kozmickú loď“ a priestor pre „užitočné zaťaženie kozmickej lode“.

„Užitočné zaťaženie kozmickej lode“ (9) sú zariadenia pripojené ku „kozmickej platforme“, určené na vykonávanie určitého poslania vo vesmíre (napr. komunikáciu, pozorovanie, vedecký výskum).

„Vhodné na vesmírne použitie“ (3 6 7) znamená navrhnuté, vyrobené alebo úspešne odskúšané na prevádzku vo výške viac než 100 km nad zemským povrchom.

Pozn.:

Rozhodnutie, že určitá položka je „vhodná na vesmírne použitie“ na základe testovania neznamená, že iné položky v rovnakej výrobnej sérii alebo modelovej sérii sú „vhodné na vesmírne použitie“, ak nie sú individuálne testované.

„Špeciálny štiepny materiál“ (0) je plutónium 239, urán 233, „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ a každý materiál, ktorý uvedené látky obsahuje.

„Špecifický modul“ (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2, delený mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Špecifická pevnosť v ťahu“ (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2, delená mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.

„Gyroskopy s rotujúcou hmotou“ (7) sú gyroskopy, ktoré využívajú na snímanie uhlového pohybu nepretržite rotujúcu hmotu.

„Rozptýlené spektrum“ (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

Radar s „rozptýleným spektrom“ (6) – pozri „Rozptýlené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7) je štandardná odchýlka (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

„Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne)nadobudol platnosť. (Pozri www.opcw.org)

„Mód stabilného stavu“ (9) označuje prevádzkové podmienky motora, za ktorých parametre motora ako napr. ťah/výkon, otáčky za minútu a iné, nemajú žiadne významné výkyvy, pokiaľ teplota okolitého vzduchu a tlak na saní motora sú konštantné.

„Suborbitálne dopravné prostriedky“ (9) sú dopravné prostriedky s kabínou na dopravu osôb alebo nákladu, ktoré sú určené na:

a)

prevádzku nad stratosférou;

b)

vykonanie neorbitálnej trajektórie a

c)

následné pristátie na Zemi s osobami alebo nákladom v neporušenom stave.

„Substrát“ (3) je tabuľa základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené ‚samostatné súčasti‘, integrované obvody alebo oboje.

Pozn.: 1.

,Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu‘ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

Pozn.: 2.

,Prvok obvodu‘: je jednotlivá aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako je jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

„Predlisky substrátu“ (3 6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

„Podjednotka toxínu“ (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého „toxínu“.

„Superzliatiny“ (2 9) sú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa, ktoré majú životnosť v medzi pevnosti pri tečení väčšiu ako 1 000 hodín pri namáhaní 400 MPa pri teplote 922 K (649 °C) alebo viac.

„Supravodivé“ (1 3 5 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

Pozn.:

„Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje „kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

„Supervýkonný laser“ („SHPL“) (6) je „laser“ schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

„Superplastické tvárnenie“ (1 2) je deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu, ktorého cieľom je dosiahnuť počas spracovania predĺženia, ktoré sú najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

„Symetrický algoritmus“ (5) je šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Pozn.

„Symetrický algoritmus“ sa bežne používa na zaistenie dôvernosti údajov.

„Páska“ (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných „monofibrilových vlákien“, ‚prameňov‘, „predpriadzí“, „kúdelí“ alebo „priadzí“ atď., ktoré sú obyčajne predimpregnované živicou.

Pozn.:

,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne.

„Technológia“ (všetky GTN NTN) sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“, alebo „používanie“ tovaru. Tieto informácie majú formu ,technických údajov‘ alebo ,technickej pomoci‘.

Pozn.: 1.

‚Technická pomoc‘ môže mať formu inštrukcií, praktických návodov, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos ‚technických údajov‘.

Pozn.: 2.

,Technické údaje‘ môžu mať podobu podrobne prepracovaných koncepcií, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

„Trojrozmerný integrovaný obvod“ (3) je súbor integrovaných polovodičových integrovaných čipov alebo aktívnych vrstiev zariadenia s medzivrstvovými spojmi, ktoré úplne prechádzajú cez vložku, substrát, čip alebo vrstvu vytvárajúc tak prepojenia medzi vrstvami zariadenia. Vložkou sa mieni rozhranie umožňujúce elektrické spojenie.

„Preklápacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom na ľubovoľnú inú os.

„Časová konštanta“ (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu po moment, keď prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1 – 1/e-násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

„Doba ustálenej registrácie“ (6) (uvádza sa aj ako čas odozvy gravimetra) je čas, za ktorý sa narúšajúce účinky zrýchlení vyvolaných platformou (vysokofrekvenčný hluk) znížia.

„Koncový vodiaci prstenec“ (9) je statická prstencová súčiastka (pevná alebo segmentovaná), ktorá je pripojená k vnútornému povrchu krytu motora turbíny, alebo prvok na vonkajšom konci lopatky turbíny, ktorý primárne poskytuje plynotesný uzáver medzi statickými a rotujúcimi súčasťami.

„Úplné riadenie letu“ (7) je automatizované riadenie stavových premenných „lietadla“ a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúce na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných „lietadlách“ v reálnom čase.

„Celková rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je počet bitov vrátane kódovania linky, overheadu atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

Pozn.:

Pozri aj termín „rýchlosť digitálneho prenosu“.

„Kúdeľ“ (1) je zväzok „monofibrilových vlákien“ obyčajne približne rovnobežných.

„Toxíny“ (1 2) sú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, iné ako toxíny prítomné ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia „mikroorganizmov“.

„Laditeľný“ (6) je schopnosť „lasera“ produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov „lasera“. Čiarovo voliteľný „laser“ produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu „lasera“ a nepovažuje sa za „laditeľný“.

„Jednosmerná opakovateľnosť polohovania“ (2) je nižšia z hodnôt R↓ a R↑ (dopredu a dozadu) osi individuálneho obrábacieho stroja, ako sa stanovuje v odseku 3.21 normy ISO 230-2:2014 alebo jej národných ekvivalentoch.

„Letecký dopravný prostriedok bez ľudskej posádky“ (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

„Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

„Používanie“ (všetky GTN NTN) je prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržba (kontrola), oprava, generálna oprava a renovácia.

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ (6) je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a)

fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení, alebo

b)

nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

„Vakcína“ (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

„Vákuové elektronické súčiastky“ (3) sú elektronické súčiastky založené na interakcii elektrónového lúča s elektromagnetickou vlnou šíriacou sa vo vákuu alebo integrujúcou s rádiofrekvenčnými vákuovými dutinovými rezonátormi. „Vákuové elektronické súčiastky“ zahŕňajú klystróny, permaktróny a ich odvodeniny.

„Oznamovanie zraniteľných miest“ (4) je proces odhaľovania zraniteľných miest, podávania správ o nich a ich oznamovania v spolupráci s jednotlivcami alebo organizáciami zodpovednými za vykonávanie alebo koordináciu nápravných opatrení na riešenie týchto zraniteľných miest, resp. analýza zraniteľných miest v spolupráci s nimi na uvedený účel.

„Priadza“ (1) je zväzok spletených ‚prameňov‘.

Pozn.:

,Prameň‘ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle viac ako 200) usporiadaných približne rovnobežne. ‘

KATEGÓRIA 0 – JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0A
Systémy, zariadenia a súčasti

0A001
„Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

„jadrové reaktory“;

b)

kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c)

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d)

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e)

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články aj primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“;

f)

zirkóniové kovové rúrky alebo rúrky zo zliatiny zirkónia (alebo zostavy rúrok), osobitne navrhnuté alebo upravené na pokrytie paliva v „jadrovom reaktore“, a v množstvách presahujúcich 10 kg;

Pozn.:

Pre tlakové rúry zo zirkónia pozri 0A001.e) a pre rúry cylindrickej nádoby jadrového reaktora pozri 0A001.h).

g)

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h)

,vnútorné časti reaktorov‘ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, rúr cylindrickej nádoby reaktora, tepelných štítov, usmerňovačov toku, doskových roštov aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Technická poznámka:

V bode 0A001.h) ,vnútorné časti jadrového reaktora‘ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i)

výmenníky tepla:

1.

parné generátory osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom alebo sekundárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

2.

iné výmenníky tepla osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

Poznámka:

0A001.i) sa nevzťahuje na výmenníky tepla pre podporné systémy reaktora, napr. na núdzový chladiaci systém alebo na systém chladenia rozpadového tepla.

j)

neutrónové detektory osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

k)

‚vonkajšie tepelné štíty‘ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ na zníženie straty tepla a tiež na ochranu ochrannej nádrže.

Technická poznámka:

V položke 0A001.k) ,vonkajšie tepelné štíty‘ sú objemné konštrukcie umiestnené v nádobe reaktora, ktoré znižujú únik tepla z reaktora a znižujú teplotu v ochrannej nádrži.

0B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001
Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“:

1.

závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2.

závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3.

závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4.

závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5.

závod na separáciu ión-ovou výmenou;

6.

závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze;

7.

závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“;

8.

závod na separáciu plazmou;

9.

závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.

b)

plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou:

Technická poznámka:

V bode 0B001.b) ,materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘ znamená ľubovoľný materiál spomedzi týchto:

1.

oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 1,95 GPa alebo vyššou;

2.

hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 0,46 GPa alebo vyššou, alebo

3.

„vláknité alebo vláknové materiály“ so „špecifickým modulom“ vyšším ako 3,18 × 106m a so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 7,62 × 104 m;

1.

plynové odstredivky;

2.

kompletné rotorové sústavy;

3.

rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

4.

krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby spojili niekoľko rúrok vyrobených z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

5.

usmerňovače toku s priemerom 75 mm až 650 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

6.

horné alebo spodné uzávery s priemerom 75 mm až 650 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote‘;

7.

magnetické závesné ložiská:

a)

ložiskové zostavy pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

b)

aktívne magnetické ložiská osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v plynových odstredivkách.

8.

osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9.

molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10.

prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu pri frekvencii 600 Hz a s výkonom 40 VA a viac;

11.

plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami, ktoré sú navzájom rovnobežné a kolmé na pozdĺžnu os valca v rozmedzí 0,05° a menej;

12.

lopatky pozostávajúce z rúrok osobitne navrhnutých alebo upravených na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora pomocou Pitotovej trubice, ktoré možno pripevniť na centrálny systém extrakcie plynu;

13.

meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie pomocou plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a)

viacfázový frekvenčný výstup 600 Hz alebo väčší a a

b)

vysoká stabilita (s reguláciou frekvencie s presnosťou do 0,2 %);

14.

uzatváracie a regulačné ventily:

a)

uzatváracie ventily osobitne navrhnuté alebo upravené, určené na činnosť pri vstupných produktových alebo zvyškových plynných prúdoch UF6 jednotlivej plynovej odstredivky;

b)

vlnovcové ventily s tesnením na uzatváranie alebo reguláciu, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenou UF6“ alebo nimi chránené, s vnútorným priemerom 10 mm až 160 mm, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch prevádzok na obohacovanie za pomoci plynových odstrediviek;

c)

príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1.

bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ s veľkosťou pórov 10 až 100 nm, s hrúbkou najviac 5 mm a v prípade rúrkovitých tvarov s priemerom najviac 25 mm;

2.

telesá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

3.

kompresory alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom do 500 kPa, s kompresným pomerom 10:1 alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“, alebo nimi chránené;

4.

rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu než 1 000 cm3/min.;

5.

výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“, a navrhnuté pre rýchlosť úniku tlaku menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6.

vlnovcové ventily s tesnením, ručné alebo automatické, uzatváracie alebo regulačné, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

d)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1.

oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné proti korózii spôsobenej UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2.

valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3.

kompresory alebo plynové dúchadlá vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

5.

plášte prvkov oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, s priemerom 40 mm a viac;

7.

procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej, vrátane:

a)

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153K (120oC) alebo nižšie;

b)

jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153K (– 120 °C) alebo menej;

c)

jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami, určených na oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d)

vymrazovačov UF6 schopných vymraziť UF6;

e)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou, ako sú:

1.

rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);

2.

rýchlovýmenné kvapalinové odstredivkové kontaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);

3.

elektrochemické redukčné články odolné proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4.

podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, vyrobené z vhodných materiálov (napr. skla, fluórokarbónových polymérov, polyfenylsulfátu, polyétersulfónu a grafitu impregnovaného živicou) alebo nimi chránené;

5.

systémy na prípravu nástreku na výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6.

systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4.

f)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené ionexový separačný proces:

1.

rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien s priemerom 0,2 mm alebo menej, odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné prevádzky pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) na 473 K (200 °C);

2.

ionexové kolóny (cylindrické) s priemerom nad 1 000 mm, vyrobené z materiálov odolných proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. z titánu alebo fluórokarbónových plastov) alebo nimi chránené, schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7 MPa;

3.

refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovacích kaskádach;

g)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy separácie izotopov atómovým laserom v parnej fáze:

1.

systémy na odparovanie kovového uránu určené na dosiahnutie výkonu 1 kW a viac, dodaného na cieľový materiál pri laserovom obohacovaní;

2.

kvapalné alebo parné systémy na narábanie s kovovým uránom osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s roztaveným uránom, roztavenými uránovými zliatinami, alebo parami kovového uránu, na použitie pri laserovom obohacovaní a ich osobitne navrhnuté súčasti;

Pozn.

POZRI TIEŽ 2A225.

3.

kolektorové systémy produktu a zvyškov na zber uránu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4.

telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období;

Pozn.

POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy laserovej separácie pomocou separácie izotopov molekulárnym laserom:

1.

nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (– 123 °C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“;

2.

súčasti alebo príslušenstvo produktových alebo zvyškových kolektorov, osobitne navrhnuté alebo upravené na získavanie uránového alebo zvyškového uránového materiálu po ožiarení laserovým svetlom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“;

3.

kompresory vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

procesné systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a)

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo nižšie;

b)

jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c)

vymrazovačov UF6 schopných vymraziť UF6;

6.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období;

Pozn.:

POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre plazmový proces oddeľovania:

1.

zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2.

vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3.

systémy na generovanie uránovej plazmy;

4.

nepoužíva sa;

5.

kolektorové zostavy pre produkt a zvyšky pre kovový urán v pevnom skupenstve, vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6.

telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysokofrekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. z nehrdzavejúcej ocele);

j)

zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1.

jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2.

platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3.

vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. z nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4.

magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;

5.

vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

schopné nepretržitej prevádzky;

b)

výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c)

výstupný prúd 1 A alebo viac a a

d)

regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

Pozn.

POZRI TIEŽ 3A227.

6.

napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a a

b)

regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín.

Pozn.

POZRI TIEŽ3A226.

0B002
osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na separáciu izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránené;

a)

dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b)

desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c)

stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d)

stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie, používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e)

potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f)

vákuové systémy a vývevy:

1.

vákuové rozdeľovacie potrubia, vákuové zberné rúrky alebo vákuové vývevy s kapacitou na saní 5 m3/min alebo viac;

2.

vákuové čerpadlá osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi chránené, alebo

3.

vákuové systémy pozostávajúce z vákuových rozdeľovacích potrubí, vákuových zberných rúrok a vákuových vývev a určené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF6;

g)

hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320;

2.

zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu;

3.

ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi a a

4.

majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.

0B003
Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a)

systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b)

systémy na konverziu UO3 na UF6;

c)

systémy na konverziu UO3 na UF2;

d)

systémy na konverziu UO2 na UF4;

e)

systémy na konverziu UO4 na UF6;

f)

systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g)

systémy na konverziu UF6 na UO2;

h)

systémy na konverziu UF6 na UO4;

i)

systémy na konverziu UO2 na UCl4.

0B004
Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria a na to osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1.

závody na výmenu voda-sírovodík;

2.

závody na výmenu amoniak-vodík;

b)

zariadenia a súčasti:

1.

veže na výmenu voda-sírovodík s priemerom 1,5 m alebo viac, schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa;

2.

jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 hmotnostných % sírovodíka, H2S), s prietokovou výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku nasávania najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka (H2S);

3.

veže na výmenu amoniak-vodík výšky najmenej 35 m s priemerom 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4.

vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;

5.

krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;

6.

infračervené absorpčné analyzátory schopné online analýzy pomeru vodík/deutérium pri koncentráciách deutéria 90 hmotnostných % a viac;

7.

katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak-vodík;

8.

kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

9.

konvertory alebo jednotky na syntézu osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím výmenného procesu na báze amoniak-vodík.

0B005
Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Technická poznámka:

Zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ zahŕňa aj zariadenie, ktoré:

1.

bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

2.

utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

3.

kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia;

4.

kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva, alebo

5.

sa používa na zostavovanie reaktorových prvkov.

0B006
Závod na prepracovanie vyhorených (vyžiarených) palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka:

0B006 zahŕňa:

a)

závod na prepracovanie vyhorených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s vyhoreným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov, alebo ich priamo regulujú;

b)

zariadenia na odstraňovanie povlaku a stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie vyhorených palivových systémov, zväzkov alebo tyčí „jadrového reaktora“;

c)

nádoby na rozpúšťanie využívajúce mechanické zariadenia, osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie vyhoreného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť, ovládať a udržiavať;

d)

selekčné extraktory, ako sú napríklad náplňové alebo impulzné kolóny, premiešavané sedimentačné nádrže alebo odstredivkové kontraktory, odolné proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej a osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“;

e)

zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

Technická poznámka:

Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti:

1.

steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004);

2.

v prípade nádob tvaru valca s maximálnym priemerom 175 mm, alebo

3.

v prípade plochých alebo kruhovitých nádob s maximálnou šírkou 75 mm,

f)

neutrónové meracie systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na integráciu a použitie s automatizovanými systémami riadenia procesov v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“.

0B007
Závod na konverziu plutónia a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a)

systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b)

systémy na výrobu kovového plutónia.

0C
Materiály

0C001
„prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viac uvedených zložiek.

Poznámka:

0C001 sa nevzťahuje na:

a)

štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b)

„ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.

tienenie;

2.

balenie;

3.

záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.

protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c)

zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d)

keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002
„Špeciálne štiepne materiály“.

Poznámka:

0C002 sa nevzťahuje na najviac štyri „účinné gramy“, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003
Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1:5 000.

0C004
Grafit s hladinou čistoty vyššou ako 5 častíc na milión ,ekvivalentu bóru‘ a hustotou nad 1,50 g/cm3 na použitie v „jadrovom reaktore“, v množstve viac ako 1 kg.

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C107.

Poznámka 1:

Na účely kontroly vývozu príslušné orgány členského štátu EÚ, v ktorom je vývozca usadený, určia, či je vývoz grafitu spĺňajúceho vyššie uvedené parametre určený na použitie v „jadrovom reaktore“. Položka 0C004 nezahŕňa grafit s hladinou čistoty vyššou ako 5 častíc na milión „ekvivalentu bóru“ a hustotou nad 1,50 g/cm3 na použitie v „jadrovom reaktore“.

Poznámka 2:

V bode 0C004 je ,ekvivalent bóru‘ (BE) definovaný ako súčet BEZ pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEZ (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

Formula

a sB and sZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a AB a AZ sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

0C005
Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné proti korózii spôsobenej UF6 (napr. nikel alebo zliatiny s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 hmotnostných %, so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 μm meranou podľa normy B330 ASTM a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0D
Softvér

0D001
„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru uvedeného v tejto kategórii.

0E
Technológia

0E001
„Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru uvedeného v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1A
Systémy, zariadenia a súčasti

1A001
Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a)

upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy osobitne navrhnuté pre „lietadlá“ alebo letecký a kozmický priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b) alebo 1C009.c);

b)

nepoužíva sa;

c)

nepoužíva sa.

1A002
„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 A 9A110.

a)

vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

1.

z organickej „matrice“ a z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c) alebo 1C010.d), alebo

2.

z predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 1C010.e);

b)

vyrobené z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov:

1.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)

„špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m; a

b)

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m; alebo

2.

materiály uvedené v 1C010.c).

Poznámka 1:

1A002 sa nevzťahuje na „kompozitné“ štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a)

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

b)

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

c)

šírku, ktorá presahuje 15 mm;

Poznámka 2:

1A002 sa nevzťahuje na polohotové položky, osobitne určené výlučne na civilné použitie:

a)

športový tovar;

b)

automobilový priemysel;

c)

odvetvie obrábacích strojov;

d)

medicínske aplikácie.

Poznámka 3:

1A002.b)1 sa nevzťahuje na polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie:

a)

pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov;

b)

zariadenie na výrobu kremíkových ingotov.

Poznámka 4:

1A002 sa nevzťahuje na hotové položky osobitne navrhnuté na konkrétne použitie.

Poznámka 5:

1A002.b)1. sa nevzťahuje na mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm.

1A003
Výrobky z „netaviteľných“ aromatických polyamidov v podobe fólií, platní, pások alebo stúh vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

a)

majú hrúbku nad 0 254 mm; alebo alebo

b)

sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

Poznámka:

1A003 sa nevzťahuje na výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

Pozn.:

Pre „taviteľné“ aromatické polyimidy v akejkoľvek podobe pozri 1C008.a)3.

1A004
Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské použitie:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU, 2B351 A 2B352.

a)

celotvárové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

Poznámka:

1A004.a) zahŕňa napájané dýchacie prístroje (PAPR), ktoré sú navrhnuté alebo upravené na obranu proti látkam alebo materiálom uvedeným v 1A004.a).

Technická poznámka:

Na účely 1A004.a):

1.

Celotvárové masky sú známe aj ako plynové masky.

2.

Filtračné kanistry zahŕňajú aj filtre.

1.

„biologické agensy“;

2.

„rádioaktívne materiály“;

3.

bojové chemické (CW) látky; alebo

4.

„Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane týchto:

a)

α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (chlórbenzylidénmalonnitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c)

2-chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (KN) (CAS 532-27-4);

d)

dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257-07-8);

e)

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9);

f)

N-nonanoylmorfolín (MPA) (CAS 5299-64-9).

b)

ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1.

„biologické agensy“;

2.

„rádioaktívne materiály“, alebo

3.

bojové chemické (CW) látky;

c)

detekčné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nižšie uvedených položiek, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

„biologické agensy“;

2.

„rádioaktívne materiály“, alebo

3.

bojové chemické (CW) látky.

d)

elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“, a ktoré využívajú techniky ‚stopovej detekcie‘ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

Technická poznámka:

‚Stopová detekcia‘ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Poznámka 1:

1A004.d) sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

Poznámka 2:

1A004.d) sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

Poznámka:

1A004 sa nevzťahuje na:

a)

osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b)

zariadenie ochrany zdravia pri práci, obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre oblasť bezpečnosti bývania alebo pre civilné odvetvia, ktorými sú okrem iného:

1.

baníctvo;

2.

povrchové dobývanie;

3.

poľnohospodárstvo;

4.

farmaceutický priemysel;

5.

zdravotníctvo;

6.

veterinárna medicína;

7.

životné prostredie;

8.

spracovanie odpadov;

9.

potravinársky priemysel.

Technické poznámky:

1.

1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred ,rádioaktívnymi materiálmi‘ , „biologickými agensmi“, bojovými chemickými látkami, ‚simulantmi‘ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, zdravotníctvo, veterinárna medicína, životné prostredie a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

2.

‚Simulant‘ je látka alebo materiál, ktorý sa používa namiesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

3.

Na účely 1A004 sú ,rádioaktívne materiály‘ tie, ktoré boli vybrané alebo upravené s cieľom zvýšiť účinnosť pri spôsobení strát na životoch ľudí alebo zvierat, poškodení zariadenia, úrody alebo životného prostredia.

1A005
Pancier na ochranu tela a súčasti:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a)

mäkká pancierová ochrana tela, ktorá nie je vyrobená v súlade s vojenskými normami, parametrami alebo ich ekvivalentmi, a ich osobitne navrhnuté súčasti;

b)

pevná pancierová ochrana tela poskytujúca balistickú ochranu úrovne IIIA (NIJ 0101.06, júl 2008) alebo nižšiu, alebo „rovnocennej normy“.

Pozn.:

Pre „vláknité alebo vláknové materiály“ používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

Poznámka 1:

1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

Poznámka 2:

1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami a detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

Poznámka 3:

1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela určený na ochranu iba pred útokom nožom, bodnou zbraňou, ihlou alebo tupým predmetom.

1A006
Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení (IED) a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a)

diaľkovo ovládané vozidlá;

b)

‚disruptory‘.

Technická poznámka:

Na účely 1A006.b): ‚disruptory‘ sú zariadenia určené na zabránenie spustenia výbušného zariadenia pomocou kvapalného, pevného alebo trieštivého projektilu.

Poznámka:

1A006 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré sa nachádza u operátora tohto vybavenia.

1A007
Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické iniciovanie náloží a prístrojov obsahujúcich energetické materiály:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU, 3A229 A 3A232.

a)

odpaľovacie súpravy s explozívnym detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b);

b)

elektricky budené výbušné detonátory:

1.

vybuchujúci mostík (EB);

2.

vybuchujúci premosťovací vodič (EBW);

3.

slapperový detonátor;

4.

explodujúce fóliové iniciátory (EFI).

Technické poznámky:

1.

Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.

2.

Na účely 1A007.b) využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premosťovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.

1A008
Nálože, zariadenia a súčasti:

a)

‚kumulatívne nálože‘, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

čistú hmotnosť výbušniny (NEQ) vyššiu ako 90 g, a

2.

vonkajší priemer puzdra väčší alebo rovnajúci sa 75 mm;

b)

lineárne kumulatívne nálože na rezanie, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

explozívnu silu väčšiu ako 40 g/m a

2.

šírku 10 mm a viac;

c)

zápalná šnúra s explozívnou silou jadra väčšou ako 64 g/m;

d)

rezače, iné ako uvedené v 1A008.b), a oddeľovače s čistou hmotnosťou výbušniny (NEQ) vyššiou ako 3,5 kg.

Technická poznámka:

‚Kumulatívne nálože‘ sú výbušné nálože vytvarované tak, aby sústredili účinky výbuchu.

1A102
Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202
Kompozitné štruktúry, iné ako uvedené v 1A002, v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a)

vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a

b)

vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a) alebo b), alebo 1C210.a), alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom, uvedených v 1C210.c).

1A225
Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226
Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti a

b)

sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227
Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a)

,priestor bez rádioaktivity‘ väčší ako 0,09 m2;

b)

hustota vyššia ako 3 g/cm3 a

c)

hrúbka 100 mm alebo viac.

Technická poznámka:

V bode 1A227 pojem ‚priestor bez rádioaktivity‘ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001
Zariadenie na výrobu alebo kontrolu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov uvedených v 1A002 alebo „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a)

stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby na účel polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach osobitne navrhnutých na výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

b)

‚stroje na kladenie pások‘, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania pásky sú koordinované a programované v piatich alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie ‚riadených striel‘;

Poznámka:

V bode 1B001.b) ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

Technická poznámka:

Na účely 1B001.b)‚stroje na kladenie pások‘ sú schopné položiť jednu alebo viacero ‚vláknových pások‘ so šírkou pásma väčšou než 25,4 mm a menšou alebo rovnou 304,8 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie ‚vláknových pások‘ počas procesu kladenia.

c)

viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav osobitne určené alebo upravené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien pre „kompozitné“ štruktúry;

Technická poznámka:

Na účely 1B001.c) patrí pletenie k technikám viazania.

d)

zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty na účel výroby vlákien karbidu kremíka;

3.

zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;

4.

zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e)

zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e) pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f)

nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály:

1.

röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení;

2.

numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku;

g)

‚stroje na ukladanie kúdele‘, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania kúdele sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých ‚primárnych polohových servo‘ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie ‚riadených striel‘.

Technická poznámka:

Na účely 1B001.g)‚stroje na ukladanie kúdele‘ sú schopné položiť jednu alebo viacero ‚vláknových pások‘ so šírkou menšou alebo rovnou 25,4 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie ‚vláknových pások‘ počas procesu ukladania.

Technické poznámky:

1.

Na účely 1B001 ‚primárne polohové servo‘ osi kontrolujú na základe usmernenia, ktoré vykonáva počítačový program, polohu koncových efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v správnom nasmerovaní a smere v záujme dosiahnutia želaného procesu.

2.

Na účely 1B001 ‚vláknová páska‘ je nepretržitá páska, kúdeľ alebo vláknitá hmota, v šírke úplne alebo čiastočne impregnovaná živicou. ‚Vláknové pásky‘ impregnovaná živicou úplne alebo čiastočne, zahŕňajú aj tie, ktoré sú potiahnuté suchým, po zahriatí lepkavým prachom.

1B002
Zariadenia navrhnuté na výrobu práškových zliatin kovov alebo materiálov v podobe častíc pre materiály a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a

b)

osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c)2.

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1B102.

1B003
Nástroje, lisovnice, lejacie formy alebo upínacie prípravky pre „superplastické tvarovanie“ alebo „difúzne zváranie“ titánu, hliníka alebo ich zliatin, osobitne určené na výrobu akýchkoľvek týchto prvkov:

a)

drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b)

„leteckých“ alebo kozmických motorov alebo

c)

osobitne navrhnutých súčastí pre konštrukcie uvedené v 1B003.a) alebo pre motory uvedené v 1B003.b).

1B101
Zariadenia, iné ako uvedené v 1B001, na „výrobu“ štrukturálnych kompozitov a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1B201.

Poznámka:

K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a)

stroje na navíjanie vláken alebo stroje na ukladanie vláken, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vláken môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“, a kontroly koordinácie a programovania;

b)

stroje na kladenie pások, ktorých pohyby na účel polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach a ktoré sú určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;

c)

zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“„vláknitých alebo vláknových materiálov“:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3.

zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;

d)

zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

Poznámka:

Do 1B101.d) patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102
„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, iné ako uvedené v 1B002, a jeho súčasti:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1B115.b)

a)

„výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých, gulôčkových alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111.a)1, 1C111.a)2 alebo v kontrolách vojenského tovaru.

b)

osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a).

Poznámka:

1B102 zahŕňa:

a)

plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b)

elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c)

zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115
Príslušenstvo, iné ako uvedené v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a jeho na tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a)

„výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b)

„výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka:

1B115.b) sa nevzťahuje na miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1:

Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenského tovaru pozri v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka 2:

1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116
Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Miešačky predzmesí, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a)

navrhnuté alebo upravené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa;

b)

schopné regulovať teplotu v zmiešavacej komore;

c)

celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac a

d)

najmenej jeden ‚zmiešavací/miesiaci hriadeľ‘ namontovaný excentricky.

Poznámka:

V bode 1B117.d) pojem ‚zmiešavací/miesiaci hriadeľ‘ sa nevzťahuje na deaglomerátory alebo rezacie vretená.

1B118
Kontinuálne miešačky, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a)

navrhnuté alebo upravené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa;

b)

schopné regulovať teplotu v zmiešavacej komore;

c)

niektorou z týchto vlastností:

1.

dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov alebo

2.

všetky z týchto vlastností:

a)

samostatne rotujúci a kmitajúci hriadeľ, ktorý má hnetacie zuby/čap a

b)

hnetacie zuby/čapy vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119
Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a), 1C011.b), 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B201
Stroje na navíjanie vlákien, iné ako uvedené v položke 1B001 alebo 1B101, a súvisiace zariadenia:

a)

stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach;

2.

osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“a

3.

schopné ovíjať valcovité rúrky s vnútorným priemerom 75 až 650 mm a dĺžkou najmenej 300 mm;

b)

riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedených v 1B201.a);

c)

presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a).

1B225
Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.

1B226
Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

Poznámka:

Do 1B226 patria separátory:

a)

schopné obohacovať stabilné izotopy;

b)

so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B228
Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a)

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej;

b)

navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c)

skonštruované buď:

1.

z nehrdzavejúcej ocele radu 300 podľa klasifikácie medzinárodného združenia Society of Automotive Engineers International (SAE) s nízkym obsahom síry a s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 alebo

2.

z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2 a

d)

majú vnútorný priemer najmenej 30 cm a ‚účinnú dĺžku‘ najmenej 4 m.

Technická poznámka:

V bode 1B228 ‚účinná dĺžka‘ znamená aktívnu výšku náplne v náplňovej kolóne alebo aktívnu výšku interných kontaktorových dosiek v etážových kolónach.

1B230
Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a)

sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené);

b)

majú výkon nad 8,5 m3/h a

c)

vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1.

v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) majú prevádzkový tlak 1,5 až 60 MPa alebo

2.

v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) majú prevádzkový tlak 20 až 60 MPa.

1B231
Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a)

zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu alebo koncentráciu trícia, alebo na manipuláciu s ním;

b)

vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1.

vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (– 250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2.

systémy na skladovanie izotopov vodíka alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232
Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (– 238 °C); a

b)

sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233
Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a)

zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b)

vybavenie na separáciu izotopov lítia procesom na báze amalgámov lítia a ortuti:

1.

náplňové kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia;

2.

čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia;

3.

elektrolytické články na amalgám lítia;

4.

odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho;

c)

ionexové systémy osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti;

d)

chemické výmenné systémy (využívajúce korunové étery, kryptandy alebo lariátové étery) osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B234
Ochranné obálky na vysoko výbušné trhaviny, komory, kontajnery a iné podobné ochranné zariadenia určené na testovanie vysoko výbušných trhavín alebo výbušných zariadení a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a)

navrhnuté úplne zadržať výbuch ekvivalentný 2 kg trinitrotoluénu (TNT) alebo viac a

b)

majúce prvky alebo vlastnosti, ktoré umožňujú prenos diagnostických informácií alebo meraní v reálnom čase alebo s časovým oneskorením.

1B235
Cieľové montážne celky a súčasti na výrobu trícia:

a)

cieľové montážne celky vyrobené alebo pozostávajúce z lítia obohateného izotopom lítia-6 osobitne navrhnuté na výrobu trícia ožiarením, a to aj vložením do jadrového reaktora;

b)

súčasti osobitne navrhnuté pre cieľové montážne celky uvedené v 1B235.a).

Technická poznámka:

Súčasti osobitne navrhnuté pre cieľové montážne celky na výrobu trícia môžu zahŕňať lítiové pelety, tríciové getre a plášť so špeciálnym povrchom.

1C
Materiály

Technická poznámka:

 

Kovy a zliatiny:

Ak nie je ustanovené inak, slová ‚kovy‘ a ‚zliatiny‘ v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) a poloopracované formy:

 

Surové (neopracované) formy:

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky.

 

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a)

tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t. j.: uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prach, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášok, výlisky a lisované plechy, stuhy, krúžky, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt;

b)

liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001
Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlcovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C101.

a)

materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1:

1C001.a) sa nevzťahuje na:

a)

vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b)

absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c)

rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a)

plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C), alebo

b)

keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C);

Technická poznámka:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a). Poznámka: 1.c)1 by malo byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.

pevnosť v ťahu menej ako 7 × 106 N/m2 a

3.

pevnosť v tlaku menej než 14 × 106 N/m2

d)

rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

mernú hmotnosť presahujúcu hodnotu 4,4 a

2.

maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C) alebo nižšiu;

e)

Planárne absorbéry, ktoré nemajú magnetickú stratu a sú vyrobené z „peny s otvorenou bunkovou štruktúrou“ s hustotou 0,15 g/cm3 alebo menej.

Technická poznámka:

„Peny s otvorenou bunkovou štruktúrou“ sú flexibilné a pórovité materiály, ktoré majú vnútornú štruktúru otvorenú voči atmosfére. „Peny s otvorenou bunkovou štruktúrou“ sú známe aj ako retikulárne peny.

Poznámka 2:

Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a) nezbavuje magnetické materiály nutnosti zabezpečovať absorpciu ani v prípade, že sa nachádzajú v nátere.

b)

materiály, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo a sú osobitne navrhnuté na použitie ako pohlcovače takmer infračerveného žiarenia s vlnovou dĺžkou presahujúcou 810 nm, ale menej ako 2 000 nm (frekvencie presahujúce 150 THz, ale menej ako 370 THz);

Poznámka:

1C001.b) sa nevzťahuje na materiály osobitne navrhnuté alebo vyvinuté pre tieto aplikácie:

a)

„laserové“ označovanie polymérov alebo

b)

„laserové“ zváranie polymérov.

c)

polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s ‚objemovou elektrickou vodivosťou‘ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter) alebo s ‚plošným (povrchovým) špecifickým odporom‘ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1.

polyanilín;

2.

polypyrol;

3.

polytiofén;

4.

polyfenylén-vinylén alebo

5.

polythienylén-vinylén.

Poznámka:

1C001.c) sa nevzťahuje na materiály v kvapalnej forme.

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivosť‘ a ‚plošný (povrchový) špecifický odpor‘ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo národných ekvivalentov.

1C002
Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C202.

Poznámka:

1C002 sa nevzťahuje na kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály osobitne určené na pokovovanie.

Technické poznámky:

1.

Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku.

2.

‚Životnosť v medzi pevnosti pri tečení‘ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s jej národnými ekvivalentmi.

3.

‚Životnosť pri nízkom cykle‘ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 ‚Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde‘ alebo s jej národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (Kt) rovným 1. Priemerný pomer namáhania je vymedzený ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie a vydelené maximálnym namáhaním.

a)

Aluminidy:

1.

aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 hmotnostných % hliníka, najviac 38 hmotnostných % hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2.

aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 hmotnostných % hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok.

b)

Zliatiny kovov vyrobené z práškového materiálu alebo materiálov v podobe častíc uvedených v 1C002.c):

1.

zliatiny niklu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa, alebo

b)

‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov pri teplote 823 K (550 °C) a pri maximálnom namáhaní 1 095 MPa;

2.

zliatiny nióbu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa, alebo

b)

‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3.

zliatiny titánu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení‘ najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa, alebo

b)

‚životnosťou pri nízkom cykle‘ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4.

zliatiny hliníka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

pevnosťou v ťahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C), alebo

b)

pevnosťou v ťahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);

5.

zliatiny horčíka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a)

pevnosťou v ťahu najmenej 345 MPa alebo viac a

b)

s rýchlosťou korózie nižšou ako 1 mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo príslušných národných ekvivalentov;

c)

Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

Technická poznámka:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcich prvkov:

a)

zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 μm v 109 častíc zliatiny;

b)

zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);

c)

zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d)

zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn, Al-Fe-X alebo Al-X-Fe), alebo

e)

zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2.

vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a)

„vákuová atomizácia“;

b)

„plynová atomizácia“;

c)

„rotačná atomizácia“;

d)

„splošťovacie chladenie“;

e)

„zvlákňovanie taveniny“ a „rozdrobenie“;

f)

„extrakcia taveniny“ a „rozdrobenie“;

g)

„mechanické zlievanie“, alebo

h)

„plazmová atomizácia“a

3.

schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a) alebo 1C002.b).

d)

legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c)1;

2.

majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí a

3.

sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a)

„splošťovacie chladenie“;

b)

„zvlákňovanie taveniny“, alebo

c)

„extrakcia taveniny“.

Technické poznámky:

1.

,Vákuová atomizácia‘ je proces redukcie prúdu roztaveného kovu rýchlym uvoľnením rozpusteného plynu pomocou vákua na kvapôčky s priemerom 500 μm alebo menej.

2.

,Plynová atomizácia‘ je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zmesi pomocou vysokotlakového prúdu plynu na kvapôčky s priemerom 500 μm alebo menej.

3.

,Rotačná atomizácia‘ je proces redukcie prúdu alebo objemu roztaveného kovu odstredivou silou na kvapôčky s priemerom 500 μm alebo menej.

4.

,Splošťovacie chladenie‘ je proces ,rýchleho tuhnutia‘ roztaveného prúdu kovu dopadajúceho na chladený blok, pri ktorom sa vytvára výrobok podobný vločkám.

5.

,Zvlákňovanie taveniny‘ je proces ,rýchleho tuhnutia‘ roztaveného prúdu kovu dopadajúceho na otáčajúci sa chladený blok, pri ktorom sa vytvára výrobok podobný vločkám, pásikom alebo tyčiam.

6.

,Rozdrobenie‘ je proces spracovania materiálu na častice drvením alebo mletím.

7.

,Extrakcia z taveniny‘ je proces ,rýchleho tuhnutia‘ a extrakcia prúžku zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu chladeného rotujúceho bloku do kúpeľa z roztavenej kovovej zliatiny.

8.

,Mechanické zlievanie‘ je proces legovania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Nekovové častice možno do zliatiny vmiešať pridaním príslušných práškov.

9.

,Plazmová atomizácia‘ je proces redukcie roztaveného prúdu kovu alebo pevného kovu pomocou plazmových horákov v prostredí inertného plynu na kvapôčky s priemerom 500 μm alebo menej.

10.

,Rýchle tuhnutie‘ je proces zahŕňajúci tuhnutie roztaveného materiálu ochladzovacou rýchlosťou presahujúcou 1 000 K/s.

1C003
Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

počiatočnú relatívnu permeabilitu najmenej 120 000 a hrúbku najviac 0,05 mm;

Technická poznámka:

Počiatočná relatívna permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b)

magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4, alebo

2.

magnetomechanický koeficient väzby (k) vyšší ako 0,8, alebo

c)

pásiky amorfnej alebo ‚nanokryštalickej‘ zliatiny vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

zloženie najmenej 75 hmotnostných % železa, kobaltu alebo niklu;

2.

saturačná magnetická indukcia (Bs) najmenej 1,6 T a

3.

niektorou z týchto vlastností:

a)

hrúbka pásika najviac 0,02 mm, alebo

b)

elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm cm.

Technická poznámka:

‚Nanokryštalické‘ materiály v 1C003.c) sú materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004
Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s „matricou“ na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

hustota vyššia ako 17,5 g/cm3;

b)

hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c)

medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa a

d)

predĺženie viac ako 8 %.

1C005
„Supravodivé“„kompozitné“ vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče obsahujúce jedno alebo viacero ‚vlákien‘ nióbu-titánu, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

sú uložené v „matrici“ inej ako zmiešaná „matrica“ z medi alebo na báze medi a

2.

majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 μm v prípade kruhových ,vlákien‘),

b)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých „supravodivých“‚vlákien‘ iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„kritická teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevyšujúca 9,85 K (– 263,31 °C) a

2.

zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote 4,2 K (– 268,96 °C) pri vystavení účinkom magnetického poľa orientovaného ľubovoľným smerom kolmým na pozdĺžnu os vodiča a zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou prúdu presahujúcou 1 750 A/mm2 na celkový prierez vodiča;

c)

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých „supravodivých“ ,vlákien‘, ktoré zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote nad 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Na účely bodu 1C005 môžu mať ‚vlákna‘ formu drôtu, valca, fólie, pásky alebo stuhy.

1C006
Kvapaliny a mazacie materiály:

a)

nepoužíva sa;

b)

mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

1.

fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi, alebo

2.

fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) meranou pri teplote 298 K (25 °C).

c)

tlmiace alebo flotačné kvapaliny so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

čistotou nad 99,8 %;

2.

obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 μm na 100 ml a

3.

vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto látok:

a)

dibrómtetrafluóretán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b)

polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia), alebo

c)

polybrómtrifluóretylén;

d)

kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov navrhnuté na elektronické chladenie a majúce všetky tieto vlastnosti:

1.

obsahujú najmenej 85 hmotnostných % niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a)

monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b)

perfluóralkylamíny;

c)

perfluórcykloalkány, alebo

d)

perfluóralkány;

2.

majú pri 298 K (25 °C) hustotu 1,5 g/ml alebo viac;

3.

pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4.

obsahujú najmenej 60 hmotnostných % fluóru.

Poznámka:

1C006.d) sa nevzťahuje na materiály uvedené a balené ako lieky.

1C007
Keramické prášky, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekurzorové materiály:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C107

a)

Keramické prášky z diboridu titánu (TiB2) (CAS 12045-63-5) , s kovovými nečistotami okrem zámerných prídavkov celkovo menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 μm a najviac 10 % častíc nad 10 μm;

b)

nepoužíva sa;

c)

„kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“:

1.

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vyznačujúce sa týmito vlastnosťami:

a)

spojitými vláknami vyrobenými z niektorého z týchto materiálov:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1), alebo

2.

Si-C-N, alebo

Poznámka:

1C007.c.1.a) sa nevzťahuje na „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

b)

vlákna so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a)

Si-C-N;

b)

Si-C;

c)

Si-Al-O-N, alebo

d)

Si-O-N a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 12,7 × 103 m;

2.

„kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“, ktorú tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónu alebo bóru;

d)

nepoužíva sa;

e)

‚prekurzorové materiály‘ osobitne navrhnuté na „výrobu“ materiálov uvedených v 1C007.c):

1.

polydiorganosilány;

2.

polysilazány;

3.

polykarbosilazány;

Technická poznámka:

Na účely 1C007 ‚prekurzorové materiály‘ sú špeciálne polymérne alebo kovoorganické materiály používané na „výrobu“ karbidu kremíka, nitridu kremíka alebo keramiky s kremíkom, uhlíkom a dusíkom.

f)

nepoužíva sa.

1C008
Nefluórované polymérne látky:

a)

Tieto imidy:

1.

bizmaleimidy;

2.

aromatické polyamid-imidy (PAI) s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C);

3.

aromatické polyimidy s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 505 K (232 °C);

4.

aromatické polyéterimidy s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C);

Poznámka:

1C008.a) sa vzťahuje na látky v kvapalnom alebo pevnom „taviteľnom“ skupenstve vrátane živice, prášku, peliet, fólie, platne, pásky alebo stuhy.

Pozn.:

Pre „netaviteľné“ aromatické polyimidy v podobe fólií, platní, pások alebo stúh pozri 1A003.

b)

nepoužíva sa;

c)

nepoužíva sa;

d)

polyarylénketóny;

e)

polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie;

f)

polybifenylén étersulfon s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)‘ viac ako 563 K (290 °C).

Technické poznámky:

1.

‚Teplota skleného prechodu (Tg)‘ pre termoplastické materiály v položke 1C008.a)2, materiály v položke 1C008.a)4 a materiály v položke 1C008.f) sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357-2 (1999) alebo v príslušných národných ekvivalentoch.

2.

‚Teplota skleného prechodu (Tg)‘ pre termosetové materiály v položke 1C008.a)2 a materiály v položke 1C008.a)3 sa stanovuje pomocou metódy 3-bodového ohybu opísaného v ASTM D 7028-07 alebo v príslušnom národnom ekvivalente. Test sa vykoná s použitím suchej testovacej vzorky, ktorá dosahuje minimálne 90 % úrovne tvrdnutia podľa ASTM E 2160-04 alebo národného ekvivalentu a bola ošetrená použitím kombinácie normálnych a následných ošetrovacích procesov, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu Tg.

1C009
Nespracované fluórované zlúčeniny:

a)

nepoužíva sa;

b)

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných % kombinovaného fluóru;

c)

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných % kombinovaného fluóru.

1C010
„Vláknité alebo vláknové materiály“:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110.

Technické poznámky:

1.

Na účely výpočtu parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemová hmotnosť „vláknitých alebo vláknových materiálov“ v 1C010.a), 1C010.b), 1C010.c) alebo 1C010.e)1.b) by sa pevnosť v ťahu a modul mali určiť pomocou metódy A opísanej v ISO 10618 (2004) alebo národnom ekvivalente.

2.

Posúdenie parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemová hmotnosť pre nejednosmerné „vláknité alebo vláknové materiály“ (napr. textílie, nevrstvené rohože a pletivá) v 1C010 má vychádzať z mechanických vlastností obsahovaných monofibrilov (napr. monofibrilových vlákien, priadze, predpriadzí alebo kúdele) pred spracovaním do nejednosmerných „vláknitých alebo vláknových materiálov“.

a)

organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ nad 12,7 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m;

Poznámka:

1C010.a) sa nevzťahuje na polyetylén.

b)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

„špecifický modul“ nad 14,65 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 26,82 × 104 m;

Poznámka:

1C010.b) sa nevzťahuje na:

a)

„vláknité alebo vláknové materiály“ určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.

šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)

mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm.

c)

Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

s obsahom 50 hmotnostných % alebo viac oxidu kremičitého a so „špecifickým modulom“ viac ako 2,54 × 106 m; alebo

b)

neuvedené v 1C010.c)1.a) a a so „špecifickým modulom“ viac ako 5,6 × 106 m; a

2.

teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí.

Poznámka:

1C010.c) sa nevzťahuje na:

a)

diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 hmotnostných %, so „špecifickým modulom“ menším ako 10 × 106 m;

b)

vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;

c)

vlákna bóru;

d)

diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí.

d)

„Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1.

skladajú sa z niektorého z týchto materiálov:

a)

polyéterimidy uvedené v 1C008.a), alebo

b)

materiály uvedené v 1C008.d) až 1C008.f), alebo

2.

skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d)1.a) alebo 1C010.d)1.b) a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c);

Technická poznámka:

,Zmiešaný‘ je materiál vzniknutý premiešaním termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien s cieľom vytvoriť zmes vláknovej výstuže s „kostrou“ vo výslednej vláknitej podobe.

e)

živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

vyrobené z anorganických „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c), alebo

b)

vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ a majúce všetky tieto vlastnosti:

1.

„špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m a

2.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

obsahujú živicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b);

b)

majú ,dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ rovnú alebo vyššiu ako 453 K (180 °C) s fenolovou živicou, alebo

c)

‚dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ rovnú alebo vyššiu ako 505 K (232 °C) so živicou alebo dechtom, ktoré nie sú uvedené v 1C008 ani v 1C009.b) a ktoré nie sú fenolovou živicou;

Poznámka 1:

Kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo ‚predformy z uhlíkových vlákien‘, ktoré nie sú impregnované živicou ani dechtom, sú vymedzené ako „vláknité alebo vláknové materiály“ v 1C010.a), 1C010.b) alebo 1C010.c).

Poznámka 2:

1C010.e) sa nevzťahuje na:

a)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpgregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice určené na opravu konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

plochu, ktorá nepresahuje 1 m2;

2.

dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a

3.

šírku, ktorá presahuje 15 mm;

b)

živicou alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm, ak sa používajú živice a dechty, ktoré nie sú vymedzené v 1C008 alebo 1C009.b).

Technické poznámky:

1.

‚Predformy z uhlíkových vlákien‘ sú sústavy vlákien, s povlakom alebo bez neho, usporiadané tak, že vytvárajú kostru dielu pred tým, než je do neho aplikovaná „matrica“ na vytvorenie „kompozitu“.

2.

‚Dynamicko-mechanická analýza teploty skleného prechodu (DMA Tg)‘ pre materiály uvedené v 1C010.e) sa stanovuje na suchej testovacej vzorke pomocou metódy opísanej v ASTM D 7028-07 alebo v príslušnom národnom ekvivalente. V prípade termosetov je minimálna úroveň tvrdnutia suchej testovacej vzorky 90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160-04 alebo národnom ekvivalente.

1C011
Kovy a zlúčeniny:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C111.

a)

kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 μm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkón, horčík a ich zliatiny;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.

Poznámka:

Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu.

b)

bór alebo zliatiny bóru veľkosťou častíc najviac 60 μm, a to:

1.

bór s čistotou najmenej 85 hmotnostných %;

2.

bórové zliatiny s obsahom bóru najmenej 85 hmotnostných %.

Poznámka:

Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b) sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu.

c)

dusičnan guanidínu (CAS 506-93-4);

d)

nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.:

Pozri aj kontroly vojenského tovaru pri kovoch v práškovej forme zmiešaných s inými látkami do zmesí na vojenské účely.

1C012
Nasledujúce materiály:

Technická poznámka:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a)

plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 hmotnostných %;

Poznámka:

1C012.a) sa nevzťahuje na:

a)

zásielky s obsahom plutónia 1 g a menej;

b)

zásielky do troch „účinných gramov“, ak ich obsahujú snímacie súčasti prístrojov.

b)

,vopred separované‘ neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

Poznámka:

1C012.b) sa nevzťahuje na zásielky s obsahom neptúnia 237 v množstve 1 g a menej.

1C101
Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, napr. koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako uvedené v 1C001, použiteľné v ‚riadených strelách‘, podsystémoch „riadených striel“ alebo v leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a).

Poznámka 1:

1C101 zahŕňa:

a)

konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženú radarovú reflektivitu;

b)

nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2:

1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov.

Technická poznámka:

V bode 1C101 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C102
Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C107
Grafit a keramické materiály, iné ako uvedené v 1C007:

a)

jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3 merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných kozmických telies, ktoré sa dajú strojovo opracovať na každý z nasledujúcich produktov:

1.

valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm;

2.

rúry vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm, alebo

3.

bloky rozmerov najmenej 120 mm x 120 mm x 50 mm;

Pozn.:

POZRI TIEŽ 0C004

b)

pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

Pozn.:

Pozri tiež 0C004

c)

keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

d)

opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

e)

vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;

f)

spracovateľné keramické kompozitné materiály pozostávajúce z matrice z ‚ultravysokotepelnej keramiky (UHTC)‘ s teplotou topenia 3 000 °C alebo viac a vystužené vláknami, využiteľnými na súčasti striel (napríklad hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky, nábežné hrany, dýzové lopatky, riadiace plochy alebo vložky hrdla raketového motoru) v „strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v položke 9A004, sondážnych raketách uvedených v položke 9A104 alebo ‚strelách‘.

Poznámka:

Položka 1C107.f) sa nevzťahuje na materiály z ‚ultravysokotepelnej keramiky (UHTC)‘ v nekompozitnej forme.

Technická poznámka 1:

V bode 1C107.f) ,riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

Technická poznámka 2:

‚Ultravysokotepelná keramika (UHTC)‘ zahŕňa:

1.

diborid titánu (TiB2);

2.

diborid zirkónia (ZrB2);

3.

diborid nióbia (NbB2);

4.

diborid hafnia (HfB2);

5.

diborid tantalu (TaB2);

6.

karbid titánu (TiC);

7.

karbid zirkónia (ZrC);

8.

karbid nióbia (NbC);

9.

karbid hafnia (HfC);

10.

karbid tantalu (TaC).

1C111
Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, iné ako uvedené v 1C011:

a)

pohonné látky:

1.

prášok guľovitého alebo gulôčkového hliníka, iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru, s časticami veľkosti menej ako 200 μm a obsahom hliníka najmenej 97 hmotnostných %, ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591-1:1988 alebo národnými ekvivalentmi;

Technická poznámka:

Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11).

2.

kovové prášky iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru:

a)

kovové prášky zirkónu, berýlia alebo horčíka, alebo zliatiny týchto kovov, ak aspoň 90 % celkového objemu alebo hmotnosti častíc tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, gulôčkové, vločkovité alebo drvené, obsahujúce najmenej 97 hmotnostných % ktorejkoľvek z týchto zložiek:

1.

zirkónium;

2.

berýlium, alebo

3.

horčík.

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.

b)

kovové prášky bóru alebo zliatín bóru s obsahom bóru aspoň 85 hmotnostných %, ak najmenej 90 % objemu alebo hmotnosti tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, gulôčkové, vločkovité alebo drvené.

Poznámka:

1C111a)2.a) a 1C111a)2.b) sa vzťahuje na práškové zmesi s multimodálnou distribúciou častíc (napr. zmesi zŕn rôznych veľkostí), ak sa kontroluje jedna alebo viacero foriem.

3.

oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo:

a)

oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b)

oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/tetraoxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6);

c)

oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d)

zmiešané oxidy dusíka (MON).

Technická poznámka:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 obsahuje 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, obsahuje 40 hmotnostných %).

e)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C238 PRE zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka.

4.

deriváty hydrazínu:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a)

trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1);

b)

tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9);

c)

N,N-dialylhydrazín (CAS 5164-11-4);

d)

alylhydrazín (CAS 7422-78-8);

e)

etylén-dihydrazín (CAS 6068-98-0);

f)

monometylhydrazín-dinitrát;

g)

nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát;

h)

hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2);

i)

1,1-dimetylhydrazínium-azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetylhydrazínium-azid (CAS 299177-50-7);

j)

hydrazínium-dinitrát (CAS 13464-98-7);

k)

kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2);

l)

2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN);

m)

pozri kontroly vojenského tovaru pre hydrazínium perchlorát;

n)

hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o)

metylhydrazín-nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p)

1,1-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) / 1,2-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q)

3,6-dihydrazín-tetrazín-nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN);

5.

materiály s vysokou hustotou energie, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru, použiteľné v ‚riadených strelách‘ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a);

a)

zmiešané palivo, ktoré pozostáva z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad boróvej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40 × 106 J/kg,

b)

iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej 37,5 × 109 J/m3 nameranou pri teplote 20 °C a jednom atmosférickom tlaku (101,325 kPa);

Poznámka:

1C111.a)5.b) sa nevzťahuje na fosílne palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny, vrátane palív pre motory certifikované na používanie v oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre ‚riadené strely‘ alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky uvedené v 9A012 alebo 9A112.a)

Technická poznámka:

V bode 1C111.a.5) ,riadená strela‘znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

6.

palivá nahrádzajúce hydrazín:

a)

kyselina 2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b)

polymérne látky:

1.

polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB)

2.

polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (vrátane polybutadiénu ukončeného hydroxylovou skupinou) (HTPB) (CAS 69102-90-5), iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru;

3.

kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4.

akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.

polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG) je blokový kopolymér poly-1,4-butándiolu (CAS 110-63-4) a polyetylénglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE polyglycidylnitrát (PGN alebo poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c)

ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2.

trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenylamín (CAS 119-75-5);

4.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1).

5.

dietylénglykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

deriváty ferocénu:

a)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE katocén (CAS 37206-42-1);

b)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE etylferocén (CAS 1273-89-8);

c)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE n-propylferocén (CAS 1273-92-3)/iso-propylferocén (CAS 12126-81-7);

d)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE n-butyl ferocén (CAS 31904-29-7);

e)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

f)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dicyklopentyl ferocén (CAS 125861-17-8);

g)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dicyklohexyl ferocén;

h)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dietyl ferocén (CAS 1273-97-8);

i)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dipropyl ferocén;

j)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4);

k)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8);

l)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE acetyl ferocén (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetyl ferocén (CAS 1273-94-5);

m)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE karboxylovú kyselinu ferocénu (CAS 1271-42-7) / 1,1'-karboxylovú kyselinu ferocénu (CAS 1293-87-4);

n)

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE butacén (CAS 125856-62-4);

o)

iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru.

Poznámka:

1C111.c)6.o) sa nevzťahuje na deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuhlíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu.

7.

4,5-diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo-DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenského tovaru.

d)

,gélové palivá‘, iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru, použiteľné v ‚riadených strelách‘.

Technické poznámky:

1.

V položke 1C111.d) sa ‚gelovým palivom‘ rozumie pohonná hmota alebo oxidačný prípravok, v ktorom sú ako gelujúca látka použité silikáty, kaolín (íl), uhlík alebo iná polymérna gelujúca látka.

2.

V bode 1C111.d) ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

Poznámka:

Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri kontroly vojenského tovaru.

1C116
Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, použiteľné pre ‚riadené strely‘, so všetkými týmito vlastnosťami:

Pozn.:

POZRI TIEŽ 1C216.

a)

s medzou pevnosti v ťahu meranou pri 293 K (20 °C), ktorá je najmenej:

1.

0,9 GPa vo fáze rozpúšťania pri žíhaní, alebo

2.

1,5 GPa vo fáze vytvrdzovania pri chladení a

b)

v niektorej z týchto foriem:

1.

tabule, plechy alebo rúry s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5,0 mm.

2.

rúrkovité tvary s hrúbkou steny najviac 50 mm a s vnútorným priemerom najmenej 270 mm.

Technická poznámka 1:

Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu sú zliatiny železa:

1.

vo všeobecnosti charakterizované vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a použitím substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej vytvrdenia starnutím, a

2.

podrobené tepelnému ošetreniu cyklov s cieľom uľahčiť proces martenzitickej transformácie (fáza rozpúšťania pri žíhaní) a následné vytvrdenie starnutím (fáza vytvrdzovania pri chladení).

Technická poznámka 2:

V bode 1C116 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C117
Materiály na výrobu súčastí ‚riadených striel‘:

a)

volfrám a zliatiny v podobe častíc s obsahom volfrámu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej,

b)

molybdén a zliatiny v podobe častíc s obsahom molybdénu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50 × 10–6 m (50 μm) alebo menej,

c)

materiál z volfrámu v tuhom stave, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

1.

ktorékoľvek z týchto zložení:

a)

volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %;

b)

volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu, alebo

c)

volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu a

2.

schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov:

a)

valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm;

b)

rúry vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm, alebo

c)

bloky s rozmermi najmenej 120 mm x 120 mm x 50 mm.

Technická poznámka:

V bode 1C117 ‚riadená strela‘ znamená kompletné raketové systémy a letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C118
Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti-DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a)

vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

obsahuje 17,0 – 23,0 hmotnostných % chrómu a 4,5 – 7,0 hmotnostných % niklu;

2.

má obsah titánu viac ako 0,10 hmotnostných % a

3.

má feriticko-austenitickú mikroštruktúru (označovanú aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo príslušných národných ekvivalentov) a

b)

má niektorú z týchto foriem:

1.

ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2.

tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm, alebo

3.

rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202
Zliatiny iné ako uvedené v 1C002.b)3 alebo b)4:

a)

zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C) a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b)

zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

‚dosahujú‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C) a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré ‚dosahujú‘, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C210
‚Vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo predimpregnované lamináty, iné ako uvedené v 1C010.a), b) alebo e):

a)

uhlíkové ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo takéto materiály z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ najmenej 12,7 × 106 m, alebo

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 23,5 × 104 m;

Poznámka:

1C210.a) sa nevzťahuje na ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 hmotnostných % modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b)

sklenené ‚vláknité alebo vláknové materiály‘, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ najmenej 3,18 × 106 m, a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 7,62 × 104 m;

c)

termosetickou živicou impregnované kontinuitné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a) alebo b).

Technická poznámka:

Živica tvorí matricu kompozitného materiálu.

Poznámka:

V bode 1C210 je pojem ,vláknité alebo vláknové materiály‘ obmedzený na kontinuitné „monofily“, „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“.

1C216
Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu, iná ako uvedená v 1C116, ‚dosahujúca‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 950 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka:

1C216 sa nevzťahuje na formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou, ‚dosahujúce‘ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C225
Bór obohatený izotopom bóru-10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka:

K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria aj materiály naplnené bórom.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru-10 približne 18,5 hmotnostných %, (20 atómových %).

1C226
Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 hmotnostných % volfrámu, iné ako uvedené v 1C117, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným medzi 100 mm a 300 mm a

b)

hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

Poznámka:

1C226 sa nevzťahuje na výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227
Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228
Horčík vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229
Bizmut vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

čistota najmenej 99,99 hmotnostných % a

b)

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230
Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú špecifikované v kontrolách vojenského tovaru.

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

Poznámka:

1C230 sa nevzťahuje na:

a)

kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž;

b)

oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo substráty pre elektronické obvody;

c)

beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231
Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, zlúčeniny hafnia obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232
Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

Poznámka:

1C232 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.

1C233
Lítium obohatené izotopom lítia-6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode, a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka:

1C233 sa nevzťahuje na termoluminiscenčné dozimetre.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 hmotnostných % (7,5 atómových %).

1C234
Zirkónium s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónia v týchto formách: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % zirkónia, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov, iných ako uvedených v 0A001.f).

Poznámka:

1C234 sa nevzťahuje na zirkónium vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235
Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z materiálov uvedených vyššie.

Poznámka:

1C235 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236
‚Rádionuklidy‘ vhodné na tvorbu zdrojov neutrónov na základe reakcie alfa-n, iné ako uvedené v 0C001 a 1C012.a), v týchto formách:

a)

elementárne;

b)

zlúčeniny s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c)

zmesi s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d)

produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

Poznámka:

1C236 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia s aktivitou nižšou než 3,7 GBq (100 milicurie).

Technická poznámka:

V bode 1C236 ,rádionuklidy‘ sú ktorékoľvek z nasledujúcich:

aktínium 225 (225Ac)

aktínium 227 (227Ac)

kalifornium 253 (253Cf)

curium 240 (240Cm)

curium 241 (241Cm)

curium 242 (242Cm)

curium 243 (243Cm)

curium 244 (244Cm)

einsteinium 253 (253Es)

einsteinium 254 (254Es)

gadolínium 148 (148Gd)

plutónium 236 (236Pu)

plutónium 238 (238Pu)

polónium 208 ( 208Po)

polónium 209 (209Po)

polónium 210 (210Po)

rádium 223 (223Ra)

tórium 227 (227Th)

tórium 228 (228Th)

urán 230 (230U)

urán 232 (232U)

1C237
Rádium- 226 (226Ra), zliatiny rádia 226, zlúčeniny rádia 226, zmesi obsahujúce rádium 226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

Poznámka:

1C237 sa nevzťahuje na:

a)

lekárske aplikátory;

b)

produkty alebo zariadenia obsahujúce menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia-226.

1C238
Fluorid chloritý (ClF3).

1C239
Silné výbušniny, okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenského tovaru, alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštalickou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240
Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, iné ako uvedené v 0C005:

a)

niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

obsah niklu najmenej 99,0 hmotnostných % a

2.

stredná veľkosť častíc menej ako 10 μm, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B330;

b)

pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a).

Poznámka:

1C240 sa nevzťahuje na:

a)

prášky z vláknového niklu;

b)

jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

Technická poznámka:

Položka 1C240b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C241
Rénium a jeho zliatiny s obsahom rénia najmenej 90 hmotnostných % a zliatiny rénia a wolfrámu obsahujúce najmenej 90 hmotnostných % alebo viac akejkoľvek kombinácie rénia a wolfrámu, iné ako uvedené v 1C226, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným medzi 100 mm a 300 mm a

b)

hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

1C350
Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

Pozn.:

POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU A 1C450.

1.

tiodiglykol (CAS 111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (CAS 10025-87-3);

3.

dimetyl-metylfosfonát (CAS 756-79-6);

4.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre metylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

5.

metylfosfonyldichlorid (CAS 676-97-1);

6.

dimetylfosfit (DMP) (CAS 868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (CAS 7719-12-2);

8.

trimetylfosfit (TMP) (CAS 121-45-9);

9.

tionyl dichlorid (CAS 7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-metylpiperidín (CAS 3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (CAS 96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (CAS 5842-07-9);

13.

3-chinuklidinol (CAS 1619-34-7);

14.

fluorid draselný (CAS 7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (CAS 107-07-3);

16.

dimetylamín (CAS 124-40-3);

17.

dietyletylfosfonát (CAS 78-38-6);

18.

dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (CAS 2404-03-7);

19.

dietylfosfit (CAS 762-04-9);

20.

dimetylamínhydrochlorid (CAS 506-59-2);

21.

etylfosfinyldichlorid (CAS 1498-40-4);

22.

etylfosfonyldichlorid (CAS 1066-50-8);

23.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre etylfosfonyldifluorid (CAS 753-98-0);

24.

fluórovodík (CAS 7664-39-3);

25.

metylbenzilát (CAS 76-89-1);

26.

metylfosfinyldichlorid (CAS 676-83-5);

27.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (CAS 96-80-0);

28.

pinakolylalkohol (CAS 464-07-3);

29.

POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU pre O-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (CAS 57856-11-8);

30.

trietylfosfit (CAS 122-52-1);

31.

chlorid arzenitý (CAS 7784-34-1);

32.

kyselina benzylová (CAS 76-93-7);

33.

dietylmetylfosfonit (CAS 15715-41-0);

34.

dimetyletylfosfonát (CAS 6163-75-3);

35.

etylfosfinyldifluorid (CAS 430-78-4);

36.

metylfosfinyldifluorid (CAS 753-59-3);

37.

3-chinuklidon (CAS 3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (CAS 10026-13-8);

39.

pinakolon (CAS 75-97-8);

40.

kyanid draselný (CAS 151-50-8);

41.

hydrogendifluorid draselný (CAS 7789-29-9);

42.

hydrogenfluorid amónny alebo amónium bifluorid (CAS 1341-49-7);

43.

fluorid sodný (CAS 7681-49-4);

44.

hydrogendifluorid sodný (CAS 1333-83-1);

45.

kyanid sodný (CAS 143-33-9);

46.

trietanolamín (CAS 102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (CAS 1314-80-3);

48.

diizopropylamín (CAS 108-18-9);

49.

dietylaminoetanol (CAS 100-37-8);

50.

sulfid sodný (CAS 1313-82-2);

51.

chlorid sírny (CAS 10025-67-9);

52.

chlorid sírnatý (CAS 10545-99-0);

53.

trietanolamín hydrochlorid (CAS 637-39-8);

54.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid hydrochlorid (CAS 4261-68-1);

55.

kyselina metylfosfónová (CAS 993-13-5);

56.

dietyl metylfosfonát (CAS 683-08-9);

57.

N,N-dimetylamidofosforyl dichlorid (CAS 677-43-0);

58.

triizopropyl fosfit (CAS 116-17-6);

59.

etyldietanolamín (CAS 139-87-7);

60.

O,O-dietylfosforotioát (CAS 2465-65-8);

61.

O,O-Dietyl fosforoditioát (CAS 298-06-6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (CAS 16893-85-9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (CAS 676-98-2);

64.

dietylamín (CAS 109-89-7);

65.

N, N-diizopropylaminetantiol hydrochlorid (CAS 41480-75-5).

66.

metyldichlórfosfát (CAS 677-24-7);

67.

etyldichlórfosfát (CAS 1498-51-7);

68.

metyldichlórfosfát (CAS 22382-13-4);

69.

etyldifluórfosfát (CAS 460-52-6);

70.

dietyl chlórfosfit (CAS 589-57-1);

71.

metylchlórfluórfosfát (CAS 754-01-8);

72.

etylchlórfluórfosfát (CAS 762-77-6);

73.

N,N-dimetylformamidín (CAS 44205-42-7);

74.

N,N-dietylformamidín (CAS 90324-67-7);

75.

N,N-dipropylformamidín (CAS 48044-20-8);

76.

N,N- diisopropylformamidín dichlorid (CAS 857522-08-8);

77.

N,N-dimetylacetamidín (CAS 2909-14-0);

78.

N,N-dietylacetamidín (CAS 14277-06-6);

79.

N,N-dipropylacetamidín (CAS 1339586-99-0);

80.

N,N-dimetylpropanamidín (CAS 56776-14-8);

81.

N,N-dietylpropanamidín (CAS 84764-73-8);

82.

N,N-dipropylpropanamidín (CAS 1341496-89-6);

83.

N,N-dimetylbutanamidín (CAS 1340437-35-5);

84.

N,N-dietylbutanamidín (CAS 53510-30-8);

85.

N,N-dipropylbutanamidín (CAS 1342422-35-8);

86.

N,N-diisopropylbutanamidín (CAS 1315467-17-4);

87.

N,N-dimetylisobutanamidín (CAS 321881-25-8);

88.

N,N-dietylisobutanamidín (CAS 1342789-47-2);

89.

N, N-dipropylisobutanamidín (CAS 1342700-45-1).

Poznámka 1:

Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C350 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 a 65, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 hmotnostných % zmesi.

Poznámka 2:

Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa 1C350 nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 a 65, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka 3:

1C350 sa nevzťahuje na „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 a 89, pri ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 hmotnostných % zmesi.

Poznámka 4:

1C350 sa nevzťahuje na produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar na osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1C351
Ľudské a živočíšne patogény, pôvodcovia zoonóz a „toxíny“:

a)

vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

africký mor koní;

2.

vírus afrického moru ošípaných;

3.

vírus ANDV;

4.

vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a)

necharakterizovaný, alebo

b)

vymedzený v bode 2 prílohy I k smernici 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16) ako vysoko patogénny vírus: