20.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 390/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1732

z 18. septembra 2020,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom sekuritizačných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/2402 účtuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán ESMA“) archívom sekuritizačných údajov poplatky, ktoré v plnom rozsahu pokrývajú nevyhnutné výdavky orgánu ESMA v súvislosti s registráciou týchto archívov a dohľadom nad nimi. Orgánu ESMA vznikajú vyššie náklady, keď spracúva žiadosti o registráciu podané archívmi sekuritizačných údajov, ktoré zamýšľajú ponúkať doplnkové služby. Tieto náklady však budú nižšie, ak je archív sekuritizačných údajov už registrovaný ako archív obchodných údajov buď na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2), alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (3). Pri stanovení registračného poplatku subjektov žiadajúcich o registráciu by sa preto malo osobitne prihliadnuť na druh služieb, ktoré má archív sekuritizačných údajov poskytovať, ako aj na to, či už je registrovaný ako archív obchodných údajov. Keďže výdavky orgánu ESMA na posúdenie žiadosti o registráciu sú rovnaké bez ohľadu na veľkosť žiadateľa a závisia iba od druhu služieb, ktoré sa majú poskytovať, je vhodné, aby bol registračný poplatok fixný.

(2)

Ak subjekt, ktorý ešte nie je registrovaný ako archív obchodných údajov, podá zároveň žiadosti o registráciu ako archív obchodných údajov aj archív sekuritizačných údajov, náklady, ktoré vzniknú orgánu ESMA pri súčasnom spracúvaní týchto žiadostí, budú v dôsledku synergií takisto nižšie. Ak sa tieto žiadosti podajú súčasne, archív sekuritizačných údajov by mal zaplatiť podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo prípadne nariadenia (EÚ) 2015/2365 poplatok za registráciu archívu obchodných údajov v plnej výške a znížený poplatok za rozšírenie registrácie archívu sekuritizačných údajov.

(3)

Pri stanovení registračného poplatku alebo poplatku za rozšírenie registrácie, ktorý má zaplatiť archív sekuritizačných údajov ponúkajúci po registrácii doplnkové služby, by sa malo prihliadnuť na tieto doplnkové služby. Naopak, archívu sekuritizačných údajov, ktorý prestane po registrácii ponúkať doplnkové služby, by sa nemal spätne uhradiť registračný poplatok alebo poplatok za rozšírenie registrácie, keďže orgánu ESMA už vznikli náklady na posúdenie žiadosti.

(4)

V záujme odrádzania od podávania neopodstatnených žiadostí by sa registračné poplatky alebo poplatky za rozšírenie registrácie nemali spätne uhrádzať, ak orgán ESMA registráciu odmietne, a v čiastočnej výške by sa mali spätne uhrádzať iba vtedy, ak žiadateľ svoju žiadosť stiahne v procese registrácie.

(5)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé prideľovanie poplatkov za dohľad a dosiahnuť, aby uložené poplatky odrážali skutočné náklady, ktoré vzniknú orgánu ESMA v súvislosti s jednotlivými subjektmi podliehajúcimi dohľadu, by sa mal ročný poplatok za dohľad vypočítať na základe obratu dosiahnutého jednotlivými archívmi sekuritizačných údajov. Ak nie sú k dispozícii údaje z minulosti o obrate registrovaného archívu sekuritizačných údajov, ročný poplatok za dohľad by mal vychádzať z očakávaného obratu archívu sekuritizačných údajov.

(6)

Ročné poplatky za dohľad účtované jednotlivým archívom sekuritizačných údajov by mali byť primerané obratu, ktorý vznikol dotknutému archívu počas daného účtovného obdobia v porovnaní s celkovým obratom, ktorý vznikol počas toho istého účtovného obdobia všetkým registrovaným archívom sekuritizačných údajov, ktoré podliehajú dohľadu. Jednotlivým archívom sekuritizačných údajov by sa mal uložiť aj minimálny ročný poplatok za dohľad, keďže na dohľad nad všetkými archívmi sekuritizačných údajov bez ohľadu na objem vzniknutého obratu sa vzťahujú určité fixné administratívne náklady.

(7)

Keďže o činnosti archívu sekuritizačných údajov počas účtovného obdobia nasledujúceho po registrácii budú k dispozícii len obmedzené údaje, ročný poplatok za dohľad za daný rok by sa mal vypočítať na základe registračného poplatku a úsilia, ktoré orgán ESMA vynaložil v rámci dohľadu nad dotknutým archívom sekuritizačných údajov v priebehu daného roka. Úsilie v oblasti dohľadu v prvých mesiacoch po registrácii je podobné úsiliu pri posudzovaní registrácie žiadateľa. V prvom roku prevádzky archívu sekuritizačných údajov by mal preto poplatok za dohľad vychádzať z registračného poplatku zaplateného žiadateľom, ktorý je upravený o koeficient.

(8)

Vzhľadom na ročný rozpočtový postup orgánu ESMA a čas potrebný na odhad nákladov na dohľad nebude možné do výpočtu celkových ročných nákladov na dohľad na ďalší rok zahrnúť archívy sekuritizačných údajov registrované k 1. októbru daného účtovného obdobia alebo po tomto dátume. Ročný poplatok za dohľad pre archív sekuritizačných údajov registrovaný k 1. októbru predchádzajúceho roka alebo po tomto dátume by sa mal preto rovnať jeho registračnému poplatku.

(9)

Príslušným vnútroštátnym orgánom vznikajú náklady pri vykonávaní činností podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402, a najmä úloh delegovaných v súlade s článkom 14 ods. 1 uvedeného nariadenia. Poplatky, ktoré orgán ESMA účtuje archívom sekuritizačných údajov, by mali pokrývať aj tieto náklady. S cieľom zabezpečiť, že príslušným orgánom nevzniknú pri výkone delegovaných úloh alebo poskytovaní pomoci orgánu ESMA straty ani zisk, by mal orgán ESMA spätne uhradiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu iba skutočné náklady, ktoré mu vznikli v tejto súvislosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Úplné vrátenie nákladov na dohľad

Poplatky účtované archívom sekuritizačných údajov zahŕňajú:

a)

všetky náklady orgánu ESMA v súvislosti s registráciou archívov sekuritizačných údajov a dohľadom nad nimi v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2402 vrátane nákladov vyplývajúcich z rozšírenia registrácie archívov obchodných údajov, ktoré sa už zaregistrovali na základe hlavy VI kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo kapitoly III nariadenia (EÚ) 2015/2365;

b)

všetky náklady na spätnú úhradu výdavkov príslušných orgánov, ktoré vznikli pri výkone ich práce podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402 a v dôsledku akéhokoľvek delegovania úloh podľa článku 14 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Uplatniteľný obrat

1.   Archívy sekuritizačných údajov registrované len na základe nariadenia (EÚ) 2017/2402 uchovávajú na účely tohto nariadenia auditovanú účtovnú závierku, v ktorej sa rozlišujú príjmy, ktoré pochádzajú z týchto položiek:

a)

základné sekuritizačné služby v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1230 (4);

b)

doplnkové sekuritizačné služby v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1230;

c)

všetky ostatné poskytované služby.

2.   Archív sekuritizačných údajov registrovaný na základe nariadenia (EÚ) 2017/2402, ktorý je registrovaný aj ako archív obchodných údajov buď na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo nariadenia (EÚ) 2015/2365, uchováva na účely tohto nariadenia auditovanú účtovnú závierku, v ktorej sa rozlišuje medzi príjmami pochádzajúcimi:

a)

z poskytovania základných sekuritizačných služieb;

b)

z poskytovania doplnkových sekuritizačných služieb;

c)

z hlavných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o derivátoch na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

d)

z poskytovania doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o derivátoch na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

e)

z hlavných funkcií centrálneho zhromažďovania a uchovávania záznamov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov na základe nariadenia (EÚ) 2015/2365;

f)

z poskytovania doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s centrálnym zhromažďovaním a uchovávaním záznamov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov na základe nariadenia (EÚ) 2015/2365;

g)

z poskytovania kombinovaných doplnkových služieb, ktoré priamo súvisia s:

i)

činnosťami uvedenými v písmenách a) a c);

ii)

činnosťami uvedenými v písmenách a) a e);

iii)

činnosťami uvedenými v písmenách c) a e);

h)

zo všetkých ostatných poskytovaných služieb.

3.   Uplatniteľný obrat archívu sekuritizačných údajov za daný rok n je súčtom

a)

príjmov archívu alebo, ak sa uplatňuje odsek 5, očakávaných príjmov archívu, ktoré pochádzajú z činností uvedených v odseku 2 písm. a), ako sa uvádza v auditovanej účtovnej závierke z roku n-2;

b)

príjmov archívu, ktoré pochádzajú z činností uvedených v odseku 2 písm. b), a príslušného podielu na príjmoch, ktoré pochádzajú z činností uvedených v odseku 2 písm. g) bodoch i) a ii), ako sa uvádza v auditovanej účtovnej závierke z roku n-2.

4.   Príslušný podiel na príjmoch uvedený v odseku 3 písm. b) sa rovná príjmom, ktoré pochádzajú z činností uvedených v odseku 2 písm. a), vydeleným súčtom príjmov, ktoré pochádzajú z činností uvedených v:

a)

odseku 2 písm. a);

b)

odseku 2 písm. c);

c)

odseku 2 písm. e).

5.   Ak nie je k dispozícii auditovaná účtovná závierka za rok n-2, orgán ESMA použije očakávané príjmy za rok n uvedené v podnikateľských plánoch predložených orgánu ESMA podľa článku 13 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1230. Tieto očakávané príjmy sa rozčleňujú na tieto prvky:

a)

príjmy, pri ktorých sa očakáva, že budú pochádzať z činností uvedených v odseku 2 písm. a);

b)

príjmy, pri ktorých sa očakáva, že budú pochádzať z činností uvedených v odseku 2 písm. b);

c)

príjmy, pri ktorých sa očakáva, že budú pochádzať z činností uvedených v odseku 2 písm. g) bodoch i) a ii).

Archív sekuritizačných údajov, ktorý sa rozhodne poskytnúť orgánu ESMA aktualizáciu očakávaných príjmov za rok n, tak urobí do 30. septembra roku n-1.

Článok 3

Registračný poplatok a poplatok za rozšírenie registrácie

1.   Ak žiadateľ nie je registrovaný ako archív obchodných údajov buď na základe hlavy VI kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo kapitoly III nariadenia (EÚ) 2015/2365, registračný poplatok predstavuje:

a)

100 000 EUR, ak má archív v úmysle poskytovať doplnkové služby uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b), písm. g) bode i) alebo ii);

b)

65 000 EUR, ak sa neuplatňuje písmeno a).

2.   Ak je žiadateľ registrovaný ako archív obchodných údajov buď na základe hlavy VI kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo kapitoly III nariadenia (EÚ) 2015/2365, poplatok za rozšírenie registrácie predstavuje:

a)

50 000 EUR, ak má archív v úmysle poskytovať doplnkové služby uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b), písm. g) bode i) alebo ii);

b)

32 500 EUR, ak sa neuplatňuje písmeno a).

3.   Ak žiadateľ nie je registrovaný ako archív obchodných údajov buď na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo nariadenia (EÚ) 2015/2365 a súčasne predkladá žiadosti o registráciu na základe nariadenia (EÚ) 2017/2402 a zároveň aj nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo nariadenia (EÚ) 2015/2365, platí v plnej výške registračný poplatok buď na základe článku 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1003/2013 (5), alebo prípadne článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/360 (6) a poplatok za rozšírenie registrácie na základe odseku 3.

4.   Ak žiadateľ nie je registrovaný ako archív obchodných údajov na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ani na základe nariadenia (EÚ) 2015/2365 a súčasne predkladá žiadosti o registráciu na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, nariadenia (EÚ) 2015/2365 a nariadenia (EÚ) 2017/2402, platí v plnej výške registračný poplatok na základe článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1003/2013, poplatok za rozšírenie registrácie na základe článku 5 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/360 a poplatok za rozšírenie registrácie na základe odseku 3.

5.   Archív sekuritizačných údajov, ktorý po registrácii ponúka doplnkové služby a v dôsledku toho má povinnosť zaplatiť vyšší registračný poplatok alebo vyšší poplatok za rozšírenie registrácie než pôvodne uhradený registračný poplatok alebo poplatok za rozšírenie registrácie, zaplatí rozdiel medzi pôvodne zaplateným registračným poplatkom alebo poplatkom za rozšírenie registrácie a vyšším uplatniteľným registračným poplatkom alebo poplatkom za rozšírenie registrácie.

Článok 4

Ročné poplatky za dohľad v prípade registrovaných archívov sekuritizačných údajov a archívov obchodných údajov, ktoré rozšírili svoju registráciu

1.   Ročný poplatok za dohľad v prípade všetkých registrovaných archívov sekuritizačných údajov za rok n sa rovná odhadu nákladov na dohľad nad činnosťami týchto archívov sekuritizačných údajov, ako sú zahrnuté do rozpočtu orgánu ESMA na daný rok.

2.   Ročný poplatok za dohľad, ktorý má platiť archív sekuritizačných údajov za rok, v ktorom sa archív sekuritizačných údajov zaregistroval, sa rovná registračnému poplatku na základe článku 5 vynásobenému počtom pracovných dní od dátumu registrácie archívu sekuritizačných údajov do konca daného roka a vydelenému číslom 250.

3.   Ročný poplatok za dohľad za daný rok n, ktorý má platiť archív sekuritizačných údajov registrovaný k 1. októbru predchádzajúceho roka alebo po tomto dátume, sa rovná registračnému poplatku na základe článku 5.

4.   Ročný poplatok za dohľad za daný rok n, ktorý má platiť archív sekuritizačných údajov registrovaný pred 1. októbrom predchádzajúceho roka, sa rovná ročnému poplatku za dohľad uvedenému v odseku 1 rozdelenému medzi všetky archívy sekuritizačných údajov registrované pred 1. októbrom predchádzajúceho roka v pomere k uplatniteľnému obratu každého archívu sekuritizačných údajov vypočítanému v súlade s článkom 2 ods. 3.

5.   S výnimkou ročného poplatku za dohľad na základe odseku 2 nesmie byť ročný poplatok za dohľad nikdy nižší než 30 000 EUR.

Článok 5

Všeobecné spôsoby platieb

1.   Všetky poplatky sa platia v eurách. Poplatky sa platia tak, ako sa uvádza v článkoch 6, 7 a 8.

2.   V prípade oneskorenej platby vzniká za každý deň pokuta vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

Článok 6

Platba registračných poplatkov a spätná úhrada

1.   Registračný poplatok a poplatok za rozšírenie registrácie uvedené v článku 3 sa v plnej výške platia vtedy, keď archív sekuritizačných údajov predloží svoju žiadosť o registráciu alebo o rozšírenie registrácie.

2.   Polovica registračného poplatku alebo poplatku za rozšírenie registrácie, ktorý archív sekuritizačných údajov zaplatil, sa uhrádza spätne, ak archív sekuritizačných údajov stiahne svoju žiadosť o registráciu alebo o rozšírenie registrácie pred tým, než orgán ESMA oznámi archívu sekuritizačných údajov, že jeho žiadosť je podľa článku 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 úplná.

3.   Registračný poplatok a poplatok za rozšírenie registrácie sa spätne neuhrádzajú po tom, ako orgán ESMA oznámi archívu sekuritizačných údajov, že jeho žiadosť je podľa článku 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 úplná.

Článok 7

Platba ročných poplatkov za dohľad

Ročný poplatok za dohľad uvedený v článku 4 sa platí v jedinej splátke najneskôr do konca marca toho roku, na ktorý sa vzťahuje, s výnimkou ročného poplatku za dohľad uvedeného v odsekoch 2 a 3 uvedeného článku.

Orgán ESMA zasiela všetkým registrovaným archívom sekuritizačných údajov oznámenie o dlhu, v ktorom spresňuje výšku ročného poplatku, a to najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom, kedy sa majú uhradiť ročné poplatky.

Článok 8

Spätná úhrada nákladov príslušných orgánov

1.   Registračný poplatok, poplatok za rozšírenie registrácie a ročný poplatok za dohľad účtuje len orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA spätne uhrádza príslušnému orgánu skutočné náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku vykonávania úloh podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402 a v dôsledku akéhokoľvek delegovania úloh podľa článku 74 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2365 a v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1230 z 29. novembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určujú podrobnosti žiadosti o registráciu archívu sekuritizačných údajov a podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 289, 3.9.2020, s. 345–363).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 4).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/360 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2019, s. 58).