13.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677

z 31. augusta 2020,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 (2) s cieľom doplniť určité požiadavky na predkladanie informácií týkajúcich sa reakcie na ohrozenie zdravia a zahrnúť „jednoznačný identifikátor zloženia“ do doplňujúcich informácií uvedených na etikete nebezpečnej zmesi. Požiadavky sa zmenili delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/11 (3). Od dovozcov a následných užívateľov sa vyžaduje, aby požiadavky začali dodržiavať v etapách podľa série dátumov na dosiahnutie súladu v závislosti od použitia zmesi, ktorá sa uvádza na trh.

(2)

Rôzne odvetvia priemyslu vyjadrili obavy týkajúce sa vykonateľnosti požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia v určitých prípadoch, hlavne s ohľadom na náročnosť poznania presného zloženia zmesí v prípadoch, keď sa pri výrobe zmesi použili suroviny s veľmi nestálym alebo s neznámym zložením, keď sa na rovnakej výrobnej linke spoločne používali toxikologicky veľmi podobné zložky dodávané viacerými rozličnými dodávateľmi alebo v prípadoch zahŕňajúcich zložité dodávateľské reťazce. V prípade zmesí namiešaných podľa želania zákazníka sa vyjadrili tiež obavy v súvislosti s nemožnosťou vedieť vopred, aké zmesi namiešané podľa želania zákazníka sa presne uvedú na trh.

(3)

Je nevyhnutné vyriešiť situáciu, keď sa v zmesi použijú rôzne, ale toxikologicky veľmi podobné zložky, a keď nie je známe, ktorá zložka je prítomná v konkrétnej zmesi uvedenej na trh v danom čase. Aby bolo v praxi možné riadne splniť požiadavky súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia, dovozcom a následným užívateľom by sa malo umožniť zoskupovanie toxikologicky podobných zložiek zmesi spoločne do skupiny zameniteľných zložiek a poskytovanie informácií o celkovej koncentrácii daných zložiek prítomných v zmesi bez nutnosti uvádzať ich jednotlivé koncentrácie. Zložky by sa mali zoskupovať do skupiny zameniteľných zložiek len vtedy, ak je ich klasifikácia vzhľadom na účinky na zdravie a fyzikálne účinky totožná a ak sú identifikácia nebezpečnosti aj dodatočné informácie o nebezpečnosti totožné pri všetkých možných kombináciách výslednej konečnej zmesi obsahujúcej tieto zložky, aby sa toxikologickým centrám umožnilo stanoviť vhodnú reakciu na ohrozenie zdravia. Pri zložkách klasifikovaných na základe určitých tried nebezpečnosti by malo byť na to, aby mohli byť zoskupené do jednej skupiny, takisto nevyhnutné, aby mali rovnakú technickú funkciu a rovnaké toxikologické vlastnosti.

(4)

V záujme riešenia konkrétnych ťažkostí, s ktorými sa stretávajú odvetvia sadrovca, transportného betónu a cementu, a aby sa im umožnilo spĺňať požiadavky súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia bez znižovania úrovne bezpečnosti, malo by byť možné predkladať informácie týkajúce sa reakcie na ohrozenie zdravia v súvislosti s určitými štandardizovanými zmesami v rámci týchto troch odvetví odkazom na štandardné zloženie. Aby sa však toxikologickým centrám umožnilo stanoviť vhodnú reakciu na ohrozenie zdravia, táto možnosť by mala byť dostupná len v prípadoch, keď sa klasifikácia zmesi v rozsahoch koncentrácií stanovených v štandardnom zložení na základe zloženia zmesi nemení a keď informácie o zložení sú aspoň také podrobné ako informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov pre zmes, zostavenej v súlade s článkom 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „karta bezpečnostných údajov“) (4). V prípade, že informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov sú podrobnejšie ako informácie o zložení v štandardnom zložení, od dovozcov a následných užívateľov by sa malo požadovať, aby namiesto toho oznamovali informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov.

(5)

V záujme riešenia konkrétnych ťažkostí predpokladaných pri určitých palivách a pri zohľadnení skutočností, že palivá uvedené na trh bežne spĺňajú technickú normu a že toxikologické centrá oznámili nízky počet prípadov otráv palivami, by malo byť možné až do nájdenia vhodnejšieho riešenia predkladať informácie týkajúce sa reakcie na ohrozenie zdravia uvedením odkazu na informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov, ako aj prípadné ďalšie známe informácie o chemickom zložení výrobkov.

(6)

V záujme uspokojenia dopytu zákazníkov po veľmi špecifických farebných odtieňoch sa od formulátorov niekedy požaduje, aby v mieste predaja pripravili a dodali farby namiešaním podľa želania zákazníka. Tieto farby namiešané podľa želania zákazníka môžu mať takmer neobmedzené množstvo rôznych zložení. Na účely dodržiavania súladu s požiadavkami súvisiacimi s reakciou na ohrozenie zdravia stanovenými v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 by sa preto bez zavedenia opatrení na zmiernenie požiadaviek od formulátorov farieb namiešaných podľa želania zákazníka požadovalo buď vopred predložiť informácie a vytvoriť jednoznačné identifikátory zloženia (UFI) pre nesmierne veľké množstvo farieb všetkých možných farebných kombinácií, z ktorých by sa v skutočnosti mnohé nemuseli nikdy dodať, alebo pozdržať každé dodanie až do poskytnutia informácií a vytvorenia UFI. Oboma prístupmi by sa odvetvie farieb namiešaných podľa želania zákazníka neprimerane zaťažilo, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a to bez významného zlepšenia úrovne bezpečnosti.

(7)

Toxikologické centrá neoznámili žiaden významný počet nehôd súvisiacich s farbami. Vzhľadom na evidentne nižšie riziká v porovnaní s inými zmesami je opodstatnené umožniť pružnejší prístup, keďže by sa tým neznižovala súčasná úroveň bezpečnosti.

(8)

Je preto primerané poskytnúť možnosť výnimky z povinnosti oznamovania v prípade farieb namiešaných podľa želania zákazníka stanovenej v prílohe VIII, ako aj z požiadavky týkajúcej sa vytvorenia UFI. V takom prípade, aby sa toxikologickým centrám umožnilo stanoviť vhodnú reakciu na ohrozenie zdravia, by však jednotlivé zmesi obsiahnuté vo farbách namiešaných podľa želania zákazníka mali naďalej podliehať všetkým požiadavkám uvedenej prílohy. Paralelne k tomuto nariadeniu sa delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/1676 (5) mení článok 25 nariadenia (ES) č. 1272/2008 pridaním nového pravidla pre farby namiešané podľa želania zákazníka, pre ktoré sa nevykonalo žiadne predloženie v súlade s prílohou VIII a nevytvoril sa ani príslušný jednoznačný identifikátor zloženia, pričom podľa tohto pravidla sa bude vyžadovať uvádzanie UFI všetkých jednotlivých zmesí obsiahnutých vo farbe namiešanej podľa želania zákazníka na etikete farby namiešanej podľa želania zákazníka spolu s konkrétnou koncentráciou každej takejto zmesi prítomnej v koncentrácii nad 5 % spolu s príslušným UFI.

(9)

Vzhľadom na značný počet zmien prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 je v záujme právnej čistoty primerané nahradiť celú prílohu.

(10)

Vzhľadom na to, že sa termín 1. januára 2021 na dosiahnutie súladu v prípade zmesí na spotrebiteľské a profesionálne použitie stanovený v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 blíži a že toto nariadenie umožňuje všetkým odvetviam dodržiavať uvedenú prílohu, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. augusta 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia (Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/11 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2020, s. 8).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

HARMONIZOVANÉ INFORMÁCIE SÚVISIACE S REAKCIOU NA OHROZENIE ZDRAVIA A PREVENTÍVNYMI OPATRENIAMI

ČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1.   UPLATŇOVANIE

1.1.

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci na trh zmesi na spotrebiteľské použitie v zmysle časti A oddielu 2.4 tejto prílohy sú povinní dodržiavať súlad s touto prílohou od 1. januára 2021.

1.2.

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci na trh zmesi na profesionálne použitie v zmysle časti A oddielu 2.4 tejto prílohy sú povinní dodržiavať súlad s touto prílohou od 1. januára 2021.

1.3.

Dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci na trh zmesi na priemyselné použitie alebo zmesi na konečné použitie nepodliehajúce povinnosti oznámenia v zmysle časti A oddielu 2.4 tejto prílohy sú povinní dodržiavať súlad s touto prílohou od 1. januára 2024.

1.4.

Dovozcovia a následní užívatelia, ktorí predložili informácie o nebezpečných zmesiach orgánu ustanovenému v súlade s článkom 45 ods. 1 pred dátumami uplatniteľnosti uvedenými v oddieloch 1.1, 1.2 a 1.3, ktoré nie sú v súlade s touto prílohou, nie sú v prípade uvedených zmesí povinní dodržiavať súlad s touto prílohou do 1. januára 2025.

1.5.

Odchylne od oddielu 1.4, ak k jednej zo zmien opísaných v časti B oddiele 4.1 tejto prílohy dôjde pred 1. januárom 2025, dovozcovia a následní užívatelia musia dodržať súlad s touto prílohou pred uvedením tejto zmenenej zmesi na trh.

2.   PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

2.1.

V tejto prílohe sa stanovujú požiadavky, ktoré musia splniť dovozcovia a následní užívatelia uvádzajúci zmesi na trh (ďalej len „predkladatelia“), pokiaľ ide o predkladanie informácií tak, aby ustanovené orgány mali k dispozícii informácie na vykonávanie úloh, za ktoré sú zodpovedné podľa článku 45.

2.2.

Táto príloha sa neuplatňuje na zmesi na vedecký výskum a vývoj a na zmesi na technologicky orientovaný výskum a vývoj podľa vymedzenia v článku 3 ods. 22 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Táto príloha sa neuplatňuje na zmesi klasifikované len na základe jednej alebo viacerých nasledujúcich nebezpečností:

1.

plyny pod tlakom,

2.

výbušniny (nestabilné výbušniny a podtriedy 1.1 až 1.6)

2.2a.

V prípade farieb namiešaných podľa želania zákazníka sa môžu predkladatelia bez toho, aby tým bol dotknutý článok 25 ods. 8, rozhodnúť, že nepredložia informácie a nevytvoria jednoznačný identifikátor zloženia v súlade s touto prílohou.

2.3.

Pokiaľ ide o zmesi na konečné použitie nepodliehajúce povinnosti oznámenia alebo zmesi uvádzané na trh len na priemyselné použitie, predkladatelia si ako alternatívu k všeobecným požiadavkám týkajúcim sa predkladania môžu zvoliť predloženie v obmedzenom rozsahu v súlade s časťou B oddielom 3.1 druhým pododsekom za predpokladu, že je dostupný rýchly prístup k ďalším podrobným informáciám o výrobku v súlade s uvedenou časťou oddielom 1.3.

2.4.

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zmes na spotrebiteľské použitie“ je zmes určená na používanie spotrebiteľmi ako taká alebo obsiahnutá v inej zmesi, ktorá je určená na použitie spotrebiteľmi a podlieha požiadavkám na informácie stanoveným v článku 45;

2.

„zmes na profesionálne použitie“ je zmes určená na používanie profesionálnymi užívateľmi, ale nie v priemyselných objektoch, a to ako taká alebo obsiahnutá v inej zmesi, ktorá je určená na používanie profesionálnymi užívateľmi, ale nie v priemyselných objektoch, a podlieha požiadavkám na informácie stanoveným v článku 45;

3.

„zmes na priemyselné použitie“ je zmes určená len na používanie v priemyselných objektoch;

4.

„zmes na konečné použitie nepodliehajúce povinnosti oznámenia“ je zmes obsiahnutá v inej zmesi, ktorá je určená na používanie spotrebiteľmi alebo profesionálnymi užívateľmi, ale nepodlieha požiadavkám na informácie stanoveným v článku 45;

5.

„farba namiešaná podľa želania zákazníka“ je farba vyrábaná v obmedzených množstvách na zákazku pre individuálneho spotrebiteľa alebo profesionálneho užívateľa v mieste predaja tónovaním alebo miešaním farieb.

Ak majú zmesi viac ako jedno použitie, musia byť splnené požiadavky pre všetky príslušné kategórie použitia.

3.   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA PREDKLADANIA

3.1.

Pred uvedením zmesí na trh predkladatelia poskytnú informácie týkajúce sa zmesí klasifikovaných ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo fyzikálnych účinkov orgánom ustanoveným podľa článku 45 ods. 1 (ďalej len „ustanovené orgány“) v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa zmes uvádza na trh.

Predloženie obsahuje informácie stanovené v časti B. Predkladá sa elektronicky vo formáte XML, ktorý poskytne a bezplatne sprístupní agentúra.

3.2.

Ak po prijatí predloženia podľa oddielu 3.1 ustanovený orgán predloží predkladateľovi odôvodnenú žiadosť o ďalšie informácie alebo objasnenie, ktoré označí ako potrebné na vykonanie úloh, za ktoré je zodpovedný podľa článku 45, predkladateľ poskytne potrebné informácie alebo žiadané objasnenie bez zbytočného odkladu.

3.3.

Predloženie je vyhotovené v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátov, v ktorých sa zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušné členské štáty nestanovia inak.

3.4.

Zamýšľané použitie zmesi je opísané v súlade s harmonizovaným systémom kategorizácie výrobkov poskytnutým agentúrou.

3.5.

Aktualizácia predloženia sa vykoná bez zbytočného odkladu, keď sú splnené podmienky stanovené v časti B oddiele 4.1.

4.   SKUPINOVÉ PREDLOŽENIE

4.1.

Pre viac ako jednu zmes sa môže vykonať spoločné predloženie, ak všetky zmesi v skupine majú rovnakú klasifikáciu vo vzťahu k nebezpečnosti pre zdravie a k fyzikálnej nebezpečnosti. Takéto predloženie sa uvádza ako „skupinové predloženie“.

4.2.

Skupinové predloženie je povolené, len ak všetky zmesi v skupine obsahujú rovnaké zložky (identifikované v časti B oddiele 3.2) a v prípade každej zo zložiek je oznámený rozsah koncentrácie pre všetky zmesi rovnaký (ako sa stanovuje v časti B oddiele 3.4).

4.3.

Odchylne od oddielu 4.2 je skupinové predloženie takisto povolené, ak sa rozdiel v zložení medzi rôznymi zmesami v skupine týka len parfumov, a to za predpokladu, že celková koncentrácia jednotlivých parfumov obsiahnutých v každej zmesi nepresiahne 5 %.

4.4.

V prípade skupinového predloženia sa informácie požadované v časti B poskytnú podľa možnosti za každú zo zmesí obsiahnutých v skupine.

5.   JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR ZLOŽENIA (UFI)

5.1.

Predkladateľ vytvorí jednoznačný identifikátor zloženia (ďalej len „UFI“) elektronickými prostriedkami sprístupnenými agentúrou. UFI je jedinečný alfanumerický kód, ktorý nezameniteľne spája predložené informácie o zložení zmesi alebo skupiny zmesí s konkrétnou zmesou alebo skupinou zmesí. Pridelenie UFI je bezplatné.

Nový UFI sa musí vytvoriť vtedy, keď zmena zloženia zmesi alebo skupiny zmesí spĺňa jednu alebo viac podmienok stanovených v časti B oddiele 4.1 pododseku 1 štvrtej zarážke písm. a), b) a c) alebo prípadne jednu z podmienok stanovených v druhom pododseku uvedeného oddielu.

Odchylne od druhého pododseku tohto oddielu sa nový UFI nevyžaduje pre zmesi v skupinovom predložení, ktoré obsahujú parfumy, za predpokladu, že zmena zloženia sa týka len uvedených parfumov alebo pridania nových parfumov.

Odchylne od druhého pododseku tohto oddielu sa nový UFI nevyžaduje v prípade, keď sa zmena spĺňajúca podmienku stanovenú v časti B oddiele 4.1 pododseku 1 štvrtej zarážke písm. a) týka iba jednej alebo viacerých zložiek zoskupených v skupine zameniteľných zložiek, ktoré už boli zahrnuté v predložení v súlade s časťou B oddielom 3.5.

5.2.

Pred UFI musí byť uvedená skratka „UFI“ veľkými písmenami, za ktorou nasleduje dvojbodka („UFI:“), a musí byť jasne viditeľný, čitateľný a nezmazateľne vyznačený.

5.3.

Namiesto zahrnutia UFI do doplňujúcich informácií na etikete sa predkladateľ môže rozhodnúť vytlačiť alebo umiestniť ho na vnútorný obal spolu s inými prvkami označovania.

Ak je vnútorný obal buď v takom tvare, alebo taký malý, že UFI naň nie je možné umiestniť, môže predkladateľ vytlačiť alebo umiestniť UFI spolu s ostatnými prvkami označovania na vonkajšom obale.

V prípade zmesí, ktoré nie sú zabalené, sa UFI uvedie v karte bezpečnostných údajov alebo sa vkladá do kópie prvkov označovania uvedených v článku 29 ods. 3

V prípade zabalených zmesí dodávaných na použitie v priemyselných objektoch sa predkladateľ môže rozhodnúť, že namiesto zahrnutia UFI do informácií na etikete alebo obale, ho uvedie v karte bezpečnostných údajov.

6.   FORMÁTY A TECHNICKÁ PODPORA PRE PREDKLADANIE INFORMÁCIÍ

6.1.

Agentúra stanovuje, udržiava a aktualizuje generátor UFI, formáty XML pre predloženia a harmonizovaný systém kategorizácie výrobkov a bezplatne ich sprístupňuje na svojom webovom sídle.

6.2.

Agentúra poskytuje technické a vedecké usmernenia, technickú podporu a nástroje na zjednodušenie predkladania informácií.

ČASŤ B

INFORMÁCIE UVEDENÉ V PREDLOŽENÍ

1.   IDENTIFIKÁCIA ZMESI A PREDKLADATEĽA

1.1.   Identifikátor výrobku pre zmes

Identifikátor výrobku sa stanovuje v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a).

Uvádza sa úplný obchodný názov/názvy zmesi, v prípade potreby vrátane obchodnej značky/značiek, názvu výrobku a variantných názvov, ako sa objavujú na etikete, bez skratiek a tak, aby umožňovali jeho špecifickú identifikáciu.

Okrem toho sa do predloženia zahŕňa UFI.

1.2.   Údaje o predkladateľovi a kontaktnom mieste

Uvádza sa meno/názov, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa predkladateľa a v prípade, že sa líšia, meno/názov, úplná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktného miesta, ktoré sa majú použiť na získanie ďalších informácií významných z hľadiska reakcie na ohrozenie zdravia.

1.3.   Meno/názov, telefónne číslo a e-mailová adresa pre rýchly prístup k ďalším informáciám o výrobku

V prípade predloženia v obmedzenom rozsahu, ako sa stanovuje v časti A oddiele 2.3, sa uvádza meno/názov, telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorých existuje možnosť rýchleho prístupu k podrobným ďalším informáciám o výrobku relevantným z hľadiska reakcie na ohrozenie zdravia v jazyku uvedenom v časti A oddiele 3.3. Telefónne číslo musí byť dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2.   IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI A ĎALŠIE INFORMÁCIE

V tomto oddiele sa stanovujú požiadavky na informácie týkajúce sa nebezpečnosti zmesi pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti zmesi a vhodné výstražné informácie, ktoré s nimi súvisia, ako aj ďalšie informácie, ktoré musia byť zahrnuté v predložení.

2.1.   Klasifikácia zmesi

Klasifikácia zmesi, pokiaľ ide o nebezpečnosť pre zdravie a fyzikálnu nebezpečnosť (trieda a kategória nebezpečnosti a upozornenie) sa uvádza v súlade s pravidlami klasifikácie uvedenými v prílohe I.

2.2.   Prvky označovania

Poskytnú sa nasledujúce prvky označovania požadované podľa článku 17, ak sa uplatňujú:

kódy pre výstražné piktogramy (príloha V),

výstražné slovo,

kódy výstražných upozornení (príloha III vrátane dodatočných informácií o nebezpečnosti),

kódy bezpečnostných upozornení (príloha IV).

2.3.   Toxikologické informácie

Predloženie obsahuje informácie o toxikologických účinkoch zmesi alebo jej zložiek, ktoré sa požadujú v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

2.4.   Ďalšie informácie

Poskytujú sa tieto ďalšie informácie:

typy a veľkosti balenia používaného na uvedenie zmesi na trh na spotrebiteľské alebo profesionálne použitie,

farby a fyzikálne stavy dodávanej zmesi,

ak je k dispozícii, pH dodanej zmesi, alebo ak je výrobok tuhý, pH vodnej kvapaliny alebo roztoku pri danej koncentrácii. Uvádza sa koncentrácia skúšobnej zmesi vo vode. Ak pH nie je k dispozícii, uvedú sa dôvody;

kategória výrobku (pozri časť A oddiel 3.4),

použitie (spotrebiteľské, profesionálne, priemyselné alebo kombinácia ktorýchkoľvek z týchto troch).

3.   INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH ZMESI

3.1.   Všeobecné požiadavky

V predložení sa uvádza chemická identita a koncentrácie zložiek obsiahnutých v zmesi v súlade s oddielmi 3.2, 3.3 a 3.4.

Odchylne od prvého pododseku v prípade predloženia v obmedzenom rozsahu stanoveného v časti A oddiele 2.3. môžu byť informácie, ktoré sa poskytnú o zložení zmesi na priemyselné použitie alebo zmesi na konečné použitie nepodliehajúce povinnosti oznámenia, obmedzené na informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 za predpokladu, že v núdzových prípadoch sú ďalšie informácie o zložení rýchlo dostupné na požiadanie v súlade s oddielom 1.3.

Zložky, ktoré nie sú v zmesi prítomné, sa neoznamujú. Ak sa však oznámia ako súčasť skupiny zameniteľných zložiek v súlade s oddielom 3.5 alebo ich koncentrácia bola predložená ako rozsah percentuálnych podielov v súlade s oddielmi 3.6 alebo 3.7, môžu sa oznámiť, ak budú určite prítomné v zmesi niekedy v budúcnosti.

Odchylne od tretieho pododseku musia byť v skupinovom predložení zložky parfumu v zmesiach prítomné aspoň v jednej zo zmesí.

V prípade skupinových predložení, pri ktorých sa parfumy medzi zmesami obsiahnutými v skupine líšia, sa poskytuje zoznam zmesí a parfumov, ktoré tieto zmesi obsahujú, vrátane ich klasifikácie.

3.2.   Identifikácia zložiek zmesi

Zložkou zmesi je buď látka, alebo zmes v zmesi.

3.2.1.   Látky

V súlade s článkom 18 ods. 2 sa uvádza identifikátor výrobku pre látky identifikované podľa oddielu 3.3. Použiť sa však môže názov podľa INCI, názov podľa indexu farieb alebo iný medzinárodný chemický názov, a to za predpokladu, že chemický názov je dobre známy a jednoznačne vymedzuje identitu látky. Takisto sa uvádza chemický názov látok, pre ktorý bol povolený alternatívny chemický názov v súlade s článkom 24.

3.2.2.   Zmes v zmesi

Ak sa zmes použije v zložení druhej zmesi uvedenej na trh, prvá zmes sa označuje ako zmes v zmesi (ďalej len „ZVZ“).

Informácie o látkach obsiahnutých v ZVZ sa uvádzajú v súlade s kritériami oddielu 3.2.1s výnimkou prípadu, keď predkladateľ nemá prístup k informáciám o úplnom zložení ZVZ. V takomto prípade,

a)

ak bol pre ZVZ vytvorený UFI a ustanovený orgán získal o ZVZ informácie v rámci predchádzajúceho predloženia, ZVZ sa identifikuje prostredníctvom jej identifikátora výrobku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) spolu s jej koncentráciou a UFI;

b)

ak bol pre ZVZ vytvorený UFI, ale ustanovený orgán nezískal o ZVZ informácie v rámci predchádzajúceho predloženia, ZVZ sa identifikuje prostredníctvom jej identifikátora výrobku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) spolu s jej koncentráciou a UFI a informáciami o zložení obsiahnutými v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre ZVZ a všetky ďalšie známe zložky, ako aj spolu s menom/názvom, e-mailovou adresou a telefónnym číslom dodávateľa ZVZ;

c)

ak nie je k dispozícii UFI, ZVZ sa identifikuje prostredníctvom jej identifikátora výrobku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) spolu s jej koncentráciou a informáciami o zložení obsiahnutými v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre ZVZ a všetky ďalšie známe zložky, ako aj spolu s menom/názvom, e-mailovou adresou a telefónnym číslom dodávateľa ZVZ.

3.2.3.   Identifikácia prostredníctvom generických identifikátorov zložky

Odchylne od oddielov 3.2.1 a 3.2.2 môžu byť generické identifikátory zložky „parfumy“ alebo „farbivá“ použité pri takých zložkách zmesi, ktoré sa používajú výhradne na pridanie vône alebo farby, ak sú splnené tieto podmienky:

zložky zmesi nie sú klasifikované na základe žiadnej nebezpečnosti pre zdravie,

koncentrácia zložiek zmesi identifikovaných pomocou daného generického identifikátora zložky nepresahuje celkovo:

a)

5 %, pokiaľ ide o celkové množstvo parfumov, a

b)

25 %, pokiaľ ide o celkové množstvo farbív.

3.3.   Zložky zmesi podliehajúce požiadavkám týkajúcim sa predkladania

Uvádzajú sa tieto zložky zmesi:

1.

zložky zmesi klasifikované na základe ich účinkov na zdravie alebo ich fyzikálnych účinkov ako nebezpečné, ktoré:

sú prítomné v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,1 %,

sú identifikované, aj keď v koncentráciách nižších ako 0,1 %, ak predkladateľ nevie preukázať, že uvedené zložky sú bezvýznamné z hľadiska reakcie na ohrozenie zdravia a preventívnych opatrení,

2.

zložky zmesi neklasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo fyzikálnych účinkov, ktoré sú identifikované a prítomné v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 1 %.

3.4.   Koncentrácia a rozsahy koncentrácie v zložkách zmesi

Predkladatelia poskytujú informácie stanovené v oddieloch 3.4.1 a 3.4.2 so zreteľom na koncentráciu zložiek zmesi identifikovaných v súlade s oddielom 3.3.

3.4.1.   Nebezpečné zložky so zásadným významom pre reakciu na ohrozenie zdravia a preventívne opatrenia

Ak sú zložky zmesi klasifikované v súlade s týmto nariadením aspoň na základe jednej z kategórií nebezpečnosti uvedených v nasledujúcom zozname, ich koncentrácia v zmesi sa vyjadrí v presných percentuálnych hmotnostných alebo objemových podieloch v zostupnom poradí podľa:

akútnej toxicity, kategória 1, 2 alebo 3,

toxicity pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 1 alebo 2,

toxicity pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 1 alebo 2,

žieravosti pre kožu, kategória 1, 1A, 1B alebo 1C,

vážneho poškodenia očí, kategória 1.

Alternatívne k uvádzaniu koncentrácií v presných percentuálnych podieloch môže byť predložený rozsah percentuálnych podielov v súlade s tabuľkou 1.

Tabuľka 1

Rozsahy koncentrácie uplatňujúce sa na nebezpečné zložky so zásadným významom pre reakciu na ohrozenie zdravia

Rozsah koncentrácie nebezpečnej zložky obsiahnutej v zmesi (v %)

Maximálna veľkosť rozsahu koncentrácie, ktorá sa použije v predložení

≥ 25 – < 100

5 % jednotiek

≥ 10 – < 25

3 % jednotiek

≥ 1 – < 10

1 % jednotiek

≥ 0,1 – < 1

0,3 % jednotiek

> 0 – < 0,1

0,1 % jednotiek

3.4.2.   Iné nebezpečné zložky a zložky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné

Koncentrácia nebezpečných zložiek v zmesi, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3.4.1, a identifikovaných zložiek, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné, sa vyjadrí v súlade s tabuľkou 2 ako rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí. Alternatívne sa môžu uviesť presné percentuálne podiely.

Tabuľka 2

Rozsahy koncentrácie uplatňujúce sa na iné nebezpečné zložky a zložky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné

Rozsah koncentrácie zložky obsiahnutej v zmesi (v %)

Maximálna veľkosť rozsahu koncentrácie, ktorá sa použije v predložení

≥ 25 – < 100

20 % jednotiek

≥ 10 – < 25

10 % jednotiek

≥ 1 – < 10

3 % jednotiek

> 0 – < 1

1 % jednotiek

Odchylne od prvého pododseku v prípade zložiek parfumov v skupinovom predložení, ktoré nie sú klasifikované alebo sú klasifikované len pre kožnú senzibilizáciu kategórie 1, 1A alebo 1B alebo aspiračnú toxicitu, predkladatelia nie sú povinní poskytnúť informácie o ich koncentrácii.

3.5.   Zoskupenie zložiek do skupiny zameniteľných zložiek

Zložky možno v predložení zoskupiť do skupiny zameniteľných zložiek za predpokladu, že:

a)

v prípade všetkých zložiek v skupine zameniteľných zložiek

sú technické funkcie, pre ktoré sa zložky v zmesi, na ktorú sa predloženie vzťahuje, používajú, totožné, a

klasifikácia vo vzťahu k nebezpečnosti pre zdravie a k fyzikálnej nebezpečnosti je totožná (trieda a kategória nebezpečnosti) a

toxikologické vlastnosti vrátane aspoň druhu toxikologického účinku resp. účinkov a cieľového orgánu resp. orgánov sú tie isté a

b)

v prípade všetkých možných kombinácií výslednej konečnej zmesi na základe zložiek v skupine zameniteľných zložiek sú identifikácia nebezpečnosti a ďalšie informácie uvedené v časti B oddiele 2 totožné.

Alternatívne sa zložky, ktoré sú klasifikované len pre žieravosť pre kožu, podráždenie kože, poškodenie očí, podráždenie očí, aspiračnú toxicitu prípadne respiračnú alebo kožnú senzibilizáciu alebo pre ich kombináciu, môžu zoskupiť do skupiny zameniteľných zložiek za predpokladu, že:

a)

klasifikácia vo vzťahu k nebezpečnosti pre zdravie a k fyzikálnej nebezpečnosti (trieda a kategória nebezpečnosti) je totožná pre všetky zložky a

b)

pH všetkých zložiek klasifikovaných pre žieravosť pre kožu, podráždenie kože, poškodenie očí alebo podráždenie očí, pokiaľ sa uplatňuje, je buď kyslé, neutrálne alebo zásadité, a

c)

skupina zameniteľných zložiek neobsahuje viac než päť zložiek a

d)

v prípade všetkých možných kombinácií výslednej konečnej zmesi na základe zložiek zoskupených v skupine zameniteľných zložiek sú identifikácia nebezpečnosti a ďalšie informácie uvedené v časti B oddiele 2 totožné.

3.5.1.   Názov skupiny zameniteľných zložiek a identifikácia zoskupených zložiek

Názov skupiny zameniteľných zložiek musí zodpovedať technickej funkcii resp. funkciám zoskupených zložiek, na základe ktorej resp. ktorých boli do zmesi zahrnuté.

Každá zložka v skupine zameniteľných zložiek sa identifikuje v súlade s oddielom 3.2.1 alebo prípadne 3.2.2.

3.5.2.   Koncentrácia a rozsahy koncentrácie zoskupených zložiek

Odchylne od oddielu 3.4 prvého pododseku v prípade zložiek zoskupených do skupiny zameniteľných zložiek predkladatelia poskytujú informácie stanovené v oddieloch 3.4.1 a 3.4.2 so zreteľom na celkovú koncentráciu všetkých zložiek prítomných v zmesi a zoskupených do skupiny zameniteľných zložiek.

Ak sú zložky zmesi zoskupené do skupiny zameniteľných zložiek klasifikované v súlade s týmto nariadením aspoň na základe jednej z kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3.4.1, celková koncentrácia zložiek prítomných v zmesi a zoskupených do skupiny zameniteľných zložiek sa vyjadrí v presných percentuálnych hmotnostných alebo objemových podieloch v zostupnom poradí. Alternatívne sa môže predložiť rozsah percentuálnych podielov v súlade s tabuľkou 1 uvedeného oddielu.

Celková koncentrácia nebezpečných zložiek prítomných v zmesi a zoskupených do skupiny zameniteľných zložiek, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií nebezpečnosti uvedených v oddiele 3.4.1, a celková koncentrácia identifikovaných zložiek prítomných v zmesi a zoskupených do skupiny zameniteľných zložiek, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné, sa vyjadrí v súlade s tabuľkou 2 oddielu 3.4.2 ako rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí. Alternatívne sa môžu uviesť presné percentuálne podiely.

3.6.   Zmesi, ktoré sú v súlade so štandardným zložením

Odchylne od oddielov 3.2, 3.3 a 3.4, pokiaľ ide o zmes so zložením, ktoré je v súlade so štandardným zložením uvedeným v časti D, pričom klasifikácia zmesi sa nemení v závislosti od koncentrácie zložiek v rámci rozsahov percentuálnych podielov uvedených v príslušnom štandardnom zložení:

ak informácie o zložení v štandardnom zložení spolu s informáciami uvedenými v oddieloch 3.2 až 3.4 o identite a koncentrácii zložiek, ktoré nie sú uvedené v štandardnom zložení, nie sú menej podrobné než informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, identitu a koncentráciu jednej alebo viacerých zložiek zmesi možno predložiť podľa špecifikácie v štandardnom zložení pre zložky uvedené v danom zložení a špecifikované v oddieloch 3.2 až 3.4 pre ostatné zložky,

ak informácie uvedené v predchádzajúcej zarážke sú menej podrobné než informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, poskytujú sa informácie o identite a koncentrácii všetkých zložiek zmesi obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

3.7.   Palivá

Odchylne od oddielov 3.2, 3.3 a 3.4, v prípade palív uvedených v tabuľke 3 je možné predložiť identitu a koncentráciu zložiek zmesi uvedených v karte bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Predkladá sa takisto identita a koncentrácia všetkých ostatných známych zložiek.

Tabuľka 3

Zoznam palív

Palivo

Opis výrobku

benzín EN228

automobilové palivá – bezolovnatý benzín

benzín E85

automobilové palivá – automobilové palivo etanol (E85)

alkylátový benzín

motorové palivá – špeciálny benzín pre pohonné zariadenia

LPG

skvapalnený ropný plyn používaný ako palivo

LNG

skvapalnený zemný plyn používaný ako palivo

motorová nafta

automobilové palivá – palivá pre dieselové motory s obsahom/bez obsahu biopaliva

parafínové dieselové palivá (napr. GTL, BTL alebo HVO)

automobilové palivá – parafínové dieselové palivá vyrábané syntézou alebo hydrogenáciou

vykurovací olej

kvapalné minerálne palivá s charakteristickými vlastnosťami vykurovacieho oleja pre domácnosť

nafta MK 1

automobilové palivá – naftový vykurovací olej environmentálnej triedy 1 a 2 pre vysokorýchlostné dieselové motory

letecké palivá

palivá pre letecké turbínové motory a piestové motory

petrolej – petrolej na svietenie

petrolej na svietenie, olej pre lampy typu B a C

ťažký vykurovací olej

všetky triedy ťažkého vykurovacieho oleja

lodné palivo

lodné palivá, s obsahom bionafty alebo bez nej

metylestery mastných kyselín (FAME) – diesel B100

metylestery mastných kyselín (FAME) na použitie v dieselových motoroch a na vykurovanie

3.8.   Klasifikácia zložiek zmesi

Uvádza sa klasifikácia látok identifikovaných v súlade s oddielom 3.3 a obsiahnutých v zmesi na základe nebezpečnosti pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti (triedy nebezpečnosti, kategórie nebezpečnosti a výstražné upozornenia). Patrí sem klasifikácia aspoň všetkých látok uvedených v súlade s bodom 3.2.1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v karte bezpečnostných údajov pre zmes a v karte bezpečnostných údajov pre akúkoľvek ZVZ obsiahnutú v zmesi. Pokiaľ ide o ZVZ identifikované v súlade s oddielom 3.3, v prípade ktorých predkladateľ nemá prístup k úplnému zloženiu ZVZ, na doplnenie sa musí poskytnúť klasifikácia ZVZ na základe nebezpečnosti pre zdravie a fyzikálnej nebezpečnosti.

4.   AKTUALIZÁCIA PREDLOŽENIA

4.1.   Podmienky týkajúce sa aktualizácie predloženia

Ak sa na zmes v jednotlivom alebo skupinovom predložení vzťahuje jedna z nasledujúcich zmien, predkladatelia predkladajú aktualizáciu predloženia pred uvedením danej zmenenej zmesi na trh:

ak sa zmenil identifikátor výrobku pre zmes alebo UFI zmesi,

ak sa zmenila klasifikácia zmesi na základe nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti,

ak sa sprístupnia nové toxikologické informácie, ktoré sa vyžadujú v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov, o nebezpečných vlastnostiach zmesi alebo jej zložiek,

ak zmena v zložení zmesi spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

doplnenie, náhrada alebo zrušenie jednej alebo viacerých zložiek v zmesi, ktoré musia byť uvedené v súlade s oddielom 3.3,

b)

zmena koncentrácie zložky v zmesi presahujúca rozsah koncentrácie uvedený v pôvodnom predložení,

c)

presná koncentrácia zložky bola poskytnutá v súlade s oddielmi 3.4.1 alebo 3.4.2 a dôjde k zmene v uvedenej koncentrácii, ktorá presahuje limity stanovené v tabuľke 4.

Odchylne od štvrtej zarážky prvého pododseku sa uplatňuje nasledovné pravidlo:

a)

aktualizácia predloženia v prípade zmesí so zložením, ktoré je v súlade so štandardným zložením uvedeným v časti D, sa požaduje len vtedy, keď sa zloženie zmesi zmení takým spôsobom, že už nie je v súlade so štandardným zložením;

b)

pokiaľ ide o zmesi, pri ktorých sú informácie o zložení poskytnuté na základe karty bezpečnostných údajov v súlade s oddielom 3.6 alebo oddielom 3.7, aktualizácia predloženia sa požaduje, ak je aktualizovaný oddiel 3 karty bezpečnostných údajov.

Tabuľka 4

Odchýlky v koncentrácii zložiek, ktoré si vyžadujú aktualizáciu predloženia

Presná koncentrácia zložky obsiahnutej v zmesi (v %)

Odchýlky (±) od pôvodnej koncentrácie zložky, ktoré si vyžadujú aktualizáciu predloženia

> 25 – ≤ 100

5 %

> 10 – ≤ 25

10 %

> 2,5 – ≤ 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Ak sa zmenia parfumy v skupinovom predložení, aktualizuje sa zoznam zmesí a parfumov, ktoré obsahujú, v súlade s požiadavkami uvedenými v oddiele 3.1.

4.2.   Obsah aktualizácie predloženia

Aktualizácia predloženia obsahuje zrevidované znenie predchádzajúceho predloženia, ktoré obsahuje nové dostupné informácie opísané v oddiele 4.1.

ČASŤ C

FORMÁT PREDLOŽENIA

1.   FORMÁT PREDLOŽENIA

1.1.   Formát predloženia

Predloženie informácií ustanoveným orgánom v súlade s článkom 45 musí byť vo formáte, ktorý poskytne agentúra. Formát predloženia sa týka týchto prvkov:

1.2.   Identifikácia zmesi, predkladateľa a kontaktného miesta

Identifikátor výrobku

Úplný obchodný názov/názvy výrobku (v prípade skupinového predloženia sa uvádza zoznam všetkých identifikátorov výrobku)

Iné názvy, synonymá

Jednoznačný identifikátor/identifikátory zloženia (UFI)

Ostatné identifikátory (číslo autorizácie, kódy výrobku spoločnosti)

Kontaktné údaje predkladateľa a kontaktné miesto

Meno/Názov

Úplná adresa

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Kontaktné údaje na rýchly prístup k ďalším informáciám o výrobku (24 hodín denne/7 dní v týždni). Len v prípade predloženia v obmedzenom rozsahu.

Meno/Názov

Telefónne číslo (dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni)

E-mailová adresa

1.3.   Klasifikácia zmesi, prvky označovania a toxikológia

Klasifikácia zmesi a prvky označovania

Trieda a kategória nebezpečnosti

Kódy výstražných piktogramov (príloha V)

Výstražné slovo

Kódy výstražných upozornení vrátane kódov dodatočných informácií o nebezpečnosti (príloha III)

Kódy bezpečnostných upozornení (príloha IV)

Toxikologické informácie

Opis toxicity zmesi alebo jej zložiek (ako sa požaduje v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu č. 1907/2006)

Dodatočné informácie o zmesi

Farba/farby

Ak je k dispozícii, pH dodanej zmesi, alebo ak je zmes tuhá, pH vodnej kvapaliny alebo roztoku pri danej koncentrácii. Uvádza sa koncentrácia skúšobnej zmesi vo vode. Ak pH nie je k dispozícii, uvedú sa dôvody.

Fyzikálny stav/stavy

Obal (druh/druhy a veľkosť/veľkosti)

Zamýšľané použitie (kategória výrobku)

Použitia (spotrebiteľské, profesionálne, priemyselné)

1.4.   Informácie o zložkách zmesi a skupinách zameniteľných zložiek

Identifikácia zložiek zmesi

Chemický/obchodný názov zložiek

Číslo CAS (ak sa uplatňuje)

Číslo ES (ak sa uplatňuje)

UFI (ak sa uplatňuje)

Názov skupín zameniteľných zložiek (ak sa uplatňuje)

Koncentrácia a rozsahy koncentrácie v zložkách zmesi

Presná koncentrácia alebo rozsah koncentrácie

Klasifikácia zložiek zmesi

Klasifikácia nebezpečnosti (ak sa uplatňuje)

Ďalšie identifikátory (ak sa uplatňujú a ak sú významné z hľadiska reakcie na ohrozenie zdravia)

Zoznam podľa časti B oddielu 3.1 piateho pododseku (ak sa uplatňuje)

ČASŤ D

ŠTANDARDNÉ ZLOŽENIE

V prípade štandardného zloženia 1 – 17 sa uplatňujú tieto podmienky:

Ťažký kov, stopové prvky: Podiel As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V je pod hranicou 0,1 % hmotnostných a podiel Mn, Sr, Zn je pod hranicou 1 % hmotnostných.

PAU nie sú prítomné.

Poznámka týkajúca sa štandardného zloženia 1 – 17:

(1) Látka UVCB obsahuje variabilné množstvá kalcitu, trikalciumsilikátu, dikalciumsilikátu, oxidu vápenatého, kremeňa, chloridu draselného, síranu draselného, síranu vápenatého, kremičitanu hlinitosodného, siričitanu horečnato-hlinitého, muskovitu atď.

1.   CEMENT

Štandardné zloženie cementu – 1

Opis výrobku

Portlandský cement

s jednou hlavnou zložkou: slinkom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

86,5 – 100

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Štandardné zloženie cementu – 2

Opis výrobku

Portlandský troskový cement a cement vysokopecný (troskový)

s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a troskou

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

4,6 – 94

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

5,5 – 95

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 3

Opis výrobku

Portlandský cement s kremičitým úletom

Portlandské cementy s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a kremičitým úletom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

82 – 94

Kremičitý úlet

273-761-1

5,5 – 10

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 4

Opis výrobku

Portlandský puzolánový cement, puzolánový cement

Portlandské cementy s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a puzolánom (prírodným resp. prírodným kalcinovaným puzolánom)

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

41 – 94

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

310-127-6

5,5 – 55

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-303-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 5

Opis výrobku

Portlandský popolčekový cement, puzolánový cement

Portlandské cementy s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a popolčekom (popolček s obsahom kremíka a vápnika)

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

41 – 94

Popolček

931-322-8

5,5 – 55

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 6

Opis výrobku

Portlandský cement z naftonosnej bridlice

Portlandské cementy s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a naftonosnou bridlicou, odpadom po tepelnom spracovaní

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

59 – 94

Naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní

297-648-1

5,5 – 35

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 7

Opis výrobku

Portlandský vápencový cement

Portlandské cementy s dvomi hlavnými zložkami: slinkom a vápencom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

59 – 94

Vápenec

215-279-6

5,5 – 35

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 8

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement, kompozitný cement (troska – vápenec)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, troskou a vápencom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

31,9 – 88

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

5,5 – 59

Vápenec

215-279-6

5,5 – 29

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 9

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement, kompozitný cement (troska – popolček)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vysokopecnou troskou a popolčekom s obsahom kremíka a vápnika

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

18,2 – 88

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

5,5 – 59

Popolček

931-322-8

5,5 – 49

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 10

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement, kompozitný cement (troska – puzolán)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vysokopecnou troskou a prírodným resp. prírodným kalcinovaným puzolánom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

18,2 – 88

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

5,5 – 49

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

310-127-6

5,5 – 49

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 11

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement (troska – naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vysokopecnou troskou a naftonosnou bridlicou, odpadom po tepelnom spracovaní

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

59 – 94

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

5,5 – 29

Naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní

297-648-1

5,5 – 29

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 12

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement (vápenec – popolček)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vápencom a popolčekom s obsahom kremíka a vápnika

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

46 – 94

Vápenec

215-279-6

5,5 – 29

Popolček

931-322-8

5,5 – 44

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 13

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement (vápenec – puzolán)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vápencom a prírodným resp. prírodným kalcinovaným puzolánom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

46 – 94

Vápenec

215-279-6

5,5 – 29

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

310-127-6

5,5 – 44

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 14

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement (vápenec – naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, vápencom a naftonosnou bridlicou, odpadom po tepelnom spracovaní

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

59 – 94

Vápenec

215-279-6

5,5 – 29

Naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní

297-648-1

5,5 – 29

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 -0,1


Štandardné zloženie cementu – 15

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement, puzolánový cement (popolček – puzolán)

Portlandské cementy s tromi hlavnými zložkami: slinkom, popolčekom s obsahom kremíka a vápnika a prírodným resp. prírodným kalcinovaným puzolánom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

41 – 94

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

310-127-6

5,5 – 55

Popolček

931-322-8

5,5 – 55

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Štandardné zloženie cementu – 16

Opis výrobku

Portlandský kompozitný cement

Portlandské cementy so štyrmi hlavnými zložkami: slinkom a tromi z týchto zložiek: vysokopecnou troskou, kremičitým úletom, popolčekom, puzolánom, naftonosnou bridlicou, odpadom po tepelnom spracovaní, vápencom

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

59 – 94

Granulovaná vysokopecná troska

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

Popolček

Naftonosná bridlica, odpad po tepelnom spracovaní

Vápenec

Kremičitý úlet

266-002-0

310-127-6

931-322-8

297-648-1

215-279-6

273-761-1

5,5 – 23

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Štandardné zloženie cementu – 17

Opis výrobku

Kompozitný cement

Portlandské cementy so štyrmi hlavnými zložkami: slinkom, troskou, popolčekom s obsahom kremíka a prírodným resp. prírodným kalcinovaným puzolánom

Zložka

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

18,3 – 64

Granulovaná vysokopecná troska

266-002-0

16,5 – 49

Prírodný (kalcinovaný) puzolán

310-127-6

5,5 – 43

Popolček

931-322-8

5,5 – 43

Síran vápenatý

231-900-3

0 – 8

Popolček z portlandského cementu(1)

270-659-9

0 – 5

Anorganické prírodné minerálne materiály

310-127-6

Síran železnatý

231-753-5

0 – 1

Síran cínatý

231-302-2

0 – 0,1


Štandardné zloženie cementu – 18

Opis výrobku

Hlinitano-vápenatý cement

Zložka

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre hlinitano-vápenatý cement

266-045-5

86,5 – 100

Brúsna prísada

-

0 – 0,2


Štandardné zloženie cementu – 19

Opis výrobku

Murárske cementy – so slinkom a s vápnom – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

25 – 60

Stavebné vápno

215-138-9,

1 – 75

hydratované vápno podľ a EN 459

215-137-3

Iná anorganická zložka, ktorá nie je nebezpečná

310-127-6

0 – 74

Anorganické pigmenty podľa EN 12878

-

0 – 1


Štandardné zloženie cementu – 20

Opis výrobku

Murárske cementy – so slinkom a bez vápna – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Slinok pre portlandský cement

266-043-4

25 – 60

Iná anorganická zložka, ktorá nie je nebezpečná

310-127-6

40 – 75

Anorganické pigmenty podľa EN 12878

 

0 – 1

2.   SPOJIVO S OBSAHOM SADROVCA

Spojivo s obsahom sadrovca – štandardné zloženie

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia

(v % hmotnostných)

Síran vápenatý

231-900-3

≥ 50 a < 100

Hydroxid vápenatý

215-137-3

> 0 a ≤ 5

3.   TRANSPORTNÝ BETÓN

Transportný betón – štandardné zloženie 1

Pevnostné triedy betónu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Cement

270-659-9

3 – 18

Voda

231-791-2

5 – 8

Agregáty

273-727-6

70 – 80

Prevzdušňovače (prísada)

-

0 – 0,08

Plastifikátory/superplastifikátory (prísada)

-

0 – 0,15

Spomaľovače tuhnutia (prísada)

-

0 – 0,4

Urýchľovače (prísada)

-

0 – 0,2

Odolnosť voči vode (prísada)

-

0 – 0,25

Popolček

931-322-8

0 – 8

Kremičitý úlet

273-761-1

0 – 3

Mletá granulovaná vysokopecná troska (GGBS)

266-002-0

0 – 6


Transportný betón – štandardné zloženie 2

Pevnostné triedy betónu C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Názov zložky

č. ES

Koncentrácia (v % hmotnostných)

Cement

270-659-9

12 – 25

Voda

231-791-2

5 – 8

Agregáty

273-727-6

70 – 80

Prevzdušňovače (prísada)

-

0,04 – 0,08

Plastifikátory/superplastifikátory (prísada)

-

0 – 0,15

Spomaľovače tuhnutia (prísada)

-

0 – 0,4

Urýchľovače (prísada)

-

0 – 0,2

Odolnosť voči vode (prísada)

-

0 – 0,25

Popolček

931-322-8

0 – 8

Kremičitý úlet

273-761-1

0 – 3

Mletá granulovaná vysokopecná troska (GGBS)

266-002-0

0 – 6