6.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1640

z 12. augusta 2020,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 špecifikovaním počtu a názvu premenných pre ad hoc tému na rok 2022 „pracovné zručnosti“ a premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa „dôchodku a účasti na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 z 10. októbra 2019, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

S cieľom pokryť potreby identifikované v príslušných čiastkových témach by Komisia mala špecifikovať počet a názov premenných pre súbor údajov v doméne „pracovná sila“.

(2)

Komisia by mala stanoviť počet a názov premenných pre ad hoc tému „pracovné zručnosti“ a premenných zbieraných každých osem rokov pre čiastkovú tému „dôchodok a účasť na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“.

(3)

Počet premenných, ktoré sa majú zbierať, by nemal prekročiť o viac než 5 % počet premenných zbieraných v doméne „pracovná sila“ v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2019/1700,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počet a názvy premenných pre ad hoc tému na rok 2022 „pracovné zručnosti“ a premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa „dôchodku a účasti na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“ sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. augusta 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PRÍLOHA

Počet a názov premenných pre ad hoc tému na rok 2022 „pracovné zručnosti“ a premenných zbieraných každých osem rokov týkajúcich sa „dôchodku a účasti na trhu práce“ v doméne „pracovná sila“

Téma

Čiastková téma

Identifikátor premennej

Názov premennej

03c. Účasť na trhu práce – 11 zbieraných premenných (11 v súvislosti s ad hoc témou)

Pracovné zručnosti

DIGITAL

Čas strávený prácou s digitálnymi zariadeniami v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

READING

Čas strávený čítaním pracovných príručiek a technických dokumentov v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

CALCULATE

Čas strávený pomerne zložitými výpočtami v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

PHYSICAL

Čas strávený ťažkou fyzickou prácou v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

DEXTERITY

Čas strávený úlohami vyžadujúcimi si jemnú motoriku prstov v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

COMMINT

Čas strávený interakciou s ľuďmi z toho istého podniku alebo organizácie v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

COMMEXT

Čas strávený interakciou s ľuďmi mimo podniku alebo organizácie v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

GUIDANCE

Čas strávený poradenstvom, školením alebo vyučovaním poskytovaným iným ľuďom v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

JOBAUTON

Miera samostatnosti pri plnení úloh v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

REPETITIVE

Opakovanosť úloh v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

PROCEDURE

Úlohy presne opísané striktnými postupmi v hlavnom alebo poslednom zamestnaní

03d. Účasť na trhu práce – 11 zbieraných premenných (11 každých osem rokov)

Dôchodok a účasť na trhu práce

PENSTYP1

Starobný dôchodok

AGEPENSO

Vek, v ktorom osoba začala poberať starobný dôchodok

STATRECE

Prvé vyplatenie zákonného starobného dôchodku so znížením alebo bonusom

PENSTYP2

Invalidný dôchodok a iná pravidelná peňažná dávka pre osoby so zdravotným postihnutím

AGEPENSD

Vek, v ktorom osoba začala poberať invalidný dôchodok alebo iné pravidelné peňažné dávky pre osoby so zdravotným postihnutím

PROVTYPE

Finančné starobné zabezpečenie

PENSSITU

Situácia na začiatku poberania starobného dôchodku

WSTPREAS

Hlavný dôvod skončenia pracovnej činnosti so začiatkom poberania starobného dôchodku

WCONREAS

Hlavný dôvod pokračovania pracovnej činnosti aj po začiatku poberania starobného dôchodku

LMREENT

Návrat na trh práce po začiatku poberania starobného dôchodku

LMENTREAS

Hlavný dôvod návratu na trh práce