4.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1148

z 31. júla 2020,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 stanovujú metodické a technické špecifikácie, pokiaľ ide o harmonizované indexy spotrebiteľských cien a index cien nehnuteľností na bývanie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 6, 8, 9, a 10, článok 4 ods. 4, článok 7 ods. 6 a článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/792 sa stanovuje spoločný rámec pre tvorbu harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien pri stálych sadzbách dane (HICP-CT), indexu cien bývania vo vlastnom obydlí (OOH) a indexu cien nehnuteľností na bývanie (HPI).

(2)

Podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/792 by Komisia mala v rozsahu, ktorý je v súlade s uvedeným nariadením, zjednotiť príslušné ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 1749/96 (2) a (ES) č. 2214/96 (3), nariadenia Rady (ES) č. 1687/98 (4), nariadení Komisie (ES) č. 2646/98 (5) a (ES) č. 1617/1999 (6), nariadenia Rady (ES) č. 2166/1999 (7), nariadení Komisie (ES) č. 2601/2000 (8), (ES) č. 2602/2000 (9), (ES) č. 1920/2001 (10), (ES) č. 1921/2001 (11) a (ES) č. 1708/2005 (12), nariadenia Rady (ES) č. 701/2006 (13), nariadení Komisie (ES) č. 330/2009 (14), (EÚ) č. 1114/2010 (15) a (EÚ) č. 93/2013 (16), ktoré boli prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (17), a vo vhodnom rozsahu znížiť celkový počet vykonávacích aktov.

(3)

Členské štáty by v prípade harmonizovaných indexov mali každoročne aktualizovať váhy podindexov. Pre odvodzovanie váh je preto potrebné stanoviť pravidlá.

(4)

Keďže nie je možné sledovať všetky transakcie cieľového základného súboru HICP, mali by sa stanoviť pravidlá pre výber vzoriek.

(5)

HICP slúži na meranie zmien spotrebiteľských cien. Na zabezpečenie toho, aby členské štáty používali pojem „cena“ harmonizovaným spôsobom, je potrebné stanoviť pravidlá pre zaobchádzanie s cenami.

(6)

HICP by mal poskytovať mieru čistej zmeny v cenách, ktorá nie je ovplyvnená zmenou kvality. Preto je potrebné stanoviť pravidlá pre náhrady a kvalitatívne úpravy.

(7)

Harmonizované indexy by mali byť ročne reťazené indexy Laspeyresovho typu. Preto je potrebné vymedziť elementárne agregáty a stanoviť metódy kombinovania zistených cien na vytváranie elementárnych cenových indexov.

(8)

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu bleskových odhadov HICP a umožniť Komisii (Eurostatu) odvodzovať potrebné agregáty by členské štáty, ktorých menou je euro, mali zasielať bleskové odhady podľa rovnakého členenia ako HICP.

(9)

Harmonizované indexy a ich podindexy, ktoré sa už uverejnili, možno revidovať. Je preto potrebné stanoviť podmienky, za ktorých by sa mali revízie vykonávať.

(10)

Aby sa od všetkých členských štátov získali spoľahlivé a porovnateľné výsledky, mal by sa stanoviť a udržiavať spoločný metodický rámec na zostavovanie HICP-CT.

(11)

Členské štáty by mali zasielať index cien bývania vo vlastnom obydlí a HPI podľa stanoveného členenia.

(12)

Údaje a metaúdaje by členské štáty mali zasielať Komisii (Eurostatu) v súlade so stanovenými štandardmi a postupmi na ich výmenu.

(13)

V Európskom štatistickom systéme by sa mali vypracovať praktické usmernenia a odporúčania týkajúce sa relevantných otázok merania a zostavovania HICP, najmä pokiaľ ide o kvalitatívnu úpravu, zostavovanie indexov a zaobchádzanie s cenami.

(14)

Nariadenia (ES) č. 1749/96, (ES) č. 2214/96, (ES) č. 1687/98, (ES) č. 2646/98, (ES) č. 1617/1999, (ES) č. 2166/1999, (ES) č. 2601/2000, (ES) č. 2602/2000, (ES) č. 1920/2001, (ES) č. 1921/2001, (ES) č. 1708/2005, (ES) č. 701/2006, (ES) č. 330/2009, (EÚ) č. 1114/2010 a (EÚ) č. 93/2013 by sa mali zrušiť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné podmienky tvorby:

a)

harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) a harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien pri stálych sadzbách dane (HICP-CT), ako aj

b)

indexu cien bývania vo vlastnom obydlí (OOH) a indexu cien nehnuteľností na bývanie (HPI).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„podiel výdavkov“ je percentuálny podiel celkových peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností uvedených v prílohe;

2.

„váha podindexu“ je váha každej kategórie európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (European classification of individual consumption according to purpose – ECOICOP) uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2016/792, zahrnutej v HICP;

3.

„cieľový základný súbor“ HICP sú všetky transakcie zahrnuté do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností;

4.

„ponúkaný výrobok“ je výrobok, ktorý je špecifikovaný svojimi charakteristikami, časom a miestom kúpy a podmienkami dodania a ktorého cena sa zisťuje;

5.

„homogénny výrobok“ je súbor ponúkaných výrobkov, medzi ktorými nie sú žiadne významné rozdiely v kvalite a za ktoré sa počíta priemerná cena;

6.

„jednotlivý výrobok“ je ponúkaný výrobok alebo homogénny výrobok;

7.

„cieľová vzorka“ je súbor jednotlivých výrobkov, ktoré zodpovedajú transakciám z cieľového základného súboru, a údaje o ich cenách sa majú použiť na zostavovanie HICP;

8.

„kvalitatívny rozdiel“ je rozdiel medzi charakteristikami, časom, miestom kúpy alebo podmienkami dodania dvoch jednotlivých výrobkov, ak je to relevantné z hľadiska spotrebiteľa;

9.

„náhradný výrobok“ je jednotlivý výrobok, ktorý v cieľovej vzorke nahrádza iný jednotlivý výrobok;

10.

„kvalitatívna úprava“ je postup zvyšovania alebo znižovania zistenej ceny náhradného výrobku alebo nahradeného výrobku o hodnotu kvalitatívneho rozdielu medzi nimi;

11.

„zistená cena“ je spotrebiteľská cena jednotlivého výrobku, ktorú členský štát používa na účely zostavovania HICP;

12.

„odhadovaná cena“ je cena založená na vhodnom postupe odhadu;

13.

„elementárny agregát“ je najmenší agregát používaný v indexe Laspeyresovho typu;

14.

„elementárny cenový index“ je index elementárneho agregátu alebo index vrstvy v rámci elementárneho agregátu;

15.

„tranzitívnosť“ je vlastnosť, pri ktorej sa index, ktorý porovnáva obdobia a) a b) nepriamo prostredníctvom obdobia c), zhoduje s indexom, ktorý porovnáva obdobia a) a b) priamo;

16.

„časová reverzibilita“ je vlastnosť, pri ktorej sa index medzi obdobiami a) a b) rovná prevrátenej hodnote rovnakého indexu medzi obdobiami b) a a);

17.

„refundácia“ je čiastočná alebo úplná platba za schválené nákupy špecifikovaných výrobkov domácnosťami vykonaná verejnou správou alebo neziskovými inštitúciami slúžiacimi domácnostiam, ako sa vymedzuje v bodoch 4.108 až 4.110 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (18) (ESA 2010);

18.

„lákadlo“ je zmena, často dočasná, v charakteristikách jednotlivého výrobku, spôsobená zvýšením množstva výrobku, bezodplatným priložením ďalšieho jednotlivého výrobku alebo poskytnutím iných výhod spotrebiteľovi;

19.

„skutočné poistné“ sú sumy zaplatené za konkrétnu poistnú zmluvu na získanie poistného krytia na stanovené obdobie;

20.

„implicitný poplatok za službu“ je produkcia poisťovacích spoločností podľa vymedzenia v bode 16.51 prílohy A k ESA 2010;

21.

„nároky z neživotného poistenia“ sú nároky vymedzené v bode 4.114 prílohy A k ESA 2010;

22.

„sezónny výrobok“ je jednotlivý výrobok, ktorý sa vo významných množstvách dá kúpiť alebo kupuje len počas určitých období roka podľa pravidelne sa opakujúceho vzorca. Takýto výrobok sa v ktoromkoľvek mesiaci považuje buď za aktuálny sezónny výrobok, alebo za mimosezónny výrobok. Sezónne obdobia sa môžu v jednotlivých rokoch líšiť;

23.

„typická cena“ je odhadovaná cena sezónneho výrobku, ktorá nie je výnimočná, ako je napríklad predajná cena na konci sezóny;

24.

„metóda sezónnej imputácie“ je metóda, pri ktorej sa ceny sezónnych výrobkov mimo sezóny odhadujú pomocou medzisezónneho alebo celosezónneho odhadu;

25.

„medzisezónny odhad“ je postup na získanie odhadovanej ceny sezónneho výrobku, pri ktorom:

a)

sa v prvom mimosezónnom mesiaci použije typická cena z predchádzajúceho obdobia v sezóne;

b)

sa v nasledujúcich mimosezónnych mesiacoch odhadovaná cena rovná cene predchádzajúceho mesiaca upravenej o priemernú zmenu zistených cien všetkých aktuálnych sezónnych výrobkov v rovnakej skupine, triede, podtriede alebo rovnakom agregáte na akejkoľvek úrovni pod podtriedou klasifikácie ECOICOP;

26.

„celosezónny odhad“ je postup na získanie odhadovanej ceny sezónneho výrobku, pri ktorom:

a)

sa v prvom mimosezónnom mesiaci použije typická cena z predchádzajúceho obdobia v sezóne;

b)

sa v nasledujúcich mimosezónnych mesiacoch odhadovaná cena rovná cene z predchádzajúceho mesiaca upravenej o priemernú zmenu zistených cien všetkých jednotlivých výrobkov v rovnakej skupine, triede, podtriede alebo rovnakom agregáte na akejkoľvek úrovni pod podtriedou klasifikácie ECOICOP;

27.

„metóda sezónnych váh“ je zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami, pri ktorom sa váhy sezónnych výrobkov mimo sezóny rovnajú nule alebo sa nastavia na nulu;

28.

„sadzobník“ je zoznam cien a podmienok v prípade výrobku, pričom v tomto zozname sa rozlišuje podľa nakúpených množstiev, času spotreby alebo charakteristík kupujúcich;

29.

„revízia“ je zmena indexov alebo váh uverejnených Komisiou (Eurostatom). Zmena medzi bleskovým odhadom a HICP za ten istý referenčný mesiac sa nepovažuje za revíziu;

30.

„predbežné údaje“ sú indexy alebo váhy, ktoré má členský štát finalizovať v neskoršom mesiaci;

31.

„sektor verejnej správy“ sú ústredná štátna správa, regionálna štátna správa, miestna samospráva a fondy sociálneho zabezpečenia vymedzené v bodoch 2.113 – 2.117 prílohy A k ESA 2010;

32.

„dane z produktov“ sú dane, ktoré sú platené za jednotku daného výrobku, alebo služby, ktoré sa vyprodukujú alebo ktoré sú predmetom transakcií, podľa vymedzenia v bodoch 4.16 – 4.20 prílohy A k ESA 2010;

33.

„jednotlivé dane relevantné pre HICP-CT“ sú jednotlivé dane z produktov, ktoré sa týkajú spotreby domácností a sú zahrnuté do týchto kategórií vymedzených v tabuľke 9 (Podrobné príjmy z daní a sociálnych príspevkov podľa druhu daňového alebo sociálneho príspevku a prijímajúceho subsektora vrátane zoznamu daní a sociálnych príspevkov podľa národnej klasifikácie) v prílohe B k ESA 2010:

a)

D.211 dane typu dane z pridanej hodnoty (DPH);

b)

D.2122e dane zo špecifických služieb;

c)

D.214a spotrebné poplatky a dane (iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do daní z dovozu a dovozných ciel);

d)

D.214d poplatky pri registrácii automobilov;

e)

D.214e dane zo zábavnej činnosti;

f)

D.214g dane z poistného;

g)

D.214 h ostatné dane zo špecifických služieb;

h)

D.214l ostatné dane z produktov inde neuvedených.

KAPITOLA 2

HARMONIZOVANÝ INDEX SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN A HARMONIZOVANÝ INDEX SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN PRI STÁLYCH SADZBÁCH DANE

Článok 3

Váhy

1.   Členské štáty odvodia váhy podindexov a elementárnych agregátov použité v indexe za rok t takto:

a)

Do 31. decembra 2022 sa na získanie podielov výdavkov za jednotlivé podtriedy a ich rozdelenie medzi elementárne agregáty podtriedy použijú údaje z národných účtov za rok t–2 a všetky dostupné a relevantné informácie zo zisťovaní rodinných účtov a z iných zdrojov údajov. Od 1. januára 2023 sa na získanie podielov výdavkov za podtriedu a ich rozdelenie medzi elementárne agregáty podtriedy použijú údaje z národných účtov za rok t–2, ktoré môžu byť doplnené údajmi z posledného zisťovania rodinných účtov a z iných zdrojov údajov.

b)

Podiely výdavkov za rok t–2 sa preskúmajú a aktualizujú tak, aby boli reprezentatívne za rok t–1.

c)

Podiely výdavkov za elementárne agregáty sa upravia so zohľadnením príslušnej zmeny ceny medzi rokom t–1 a decembrom roku t–1.

2.   Váhy podindexov sa musia počas celého kalendárneho roka udržiavať na stálej úrovni.

3.   Váha elementárneho agregátu sa musí počas celého kalendárneho roka udržiavať na stálej úrovni, pokiaľ sa zoznam elementárnych agregátov v podtriede neupraví tak, aby odrážal významné zmeny v cieľovom základnom súbore.

4.   Váha podindexu každého odboru, skupiny alebo triedy klasifikácie ECOICOP sa musí rovnať súčtu váh podindexov kategórií, z ktorých sa skladá. Súčet všetkých váh podindexov sa na každej úrovni klasifikácie ECOICOP musí rovnať 1 000.

5.   Váha podindexu pre každú podtriedu sa musí rovnať súčtu váh elementárnych agregátov danej podtriedy.

6.   Váhy podindexov, ktoré sa vzťahujú na neživotné poistenie, sa odvodia z agregovaných výdavkov domácností na implicitné poplatky za služby.

7.   Výdavky na spotrebu financované z nárokov z neživotného poistenia vrátane platieb realizovaných priamo poisťovňami sa zahrnú do váh podindexov príslušných kategórií klasifikácie ECOICOP.

Článok 4

Výber vzoriek a reprezentatívnosť

1.   Členské štáty zostavia cieľovú vzorku reprezentatívnu pre cieľový základný súbor tak, že vymedzia elementárne agregáty a vyberú pre ne jednotlivé výrobky.

2.   Počet jednotlivých výrobkov a elementárnych agregátov závisí od váhy podtriedy a rozptylu pohybu cien jednotlivých výrobkov, ktoré do nej patria.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby cieľová vzorka v priebehu času zostala reprezentatívna pre cieľový základný súbor, a to tak, že aspoň raz ročne vykonajú jej preskúmanie a aktualizáciu a vyberú náhradné výrobky.

4.   Výrobky, ktorých podiel výdavkov predstavuje aspoň jednu tisícinu, musia byť zastúpené v cieľovej vzorke.

Článok 5

Zaobchádzanie s cenami

1.   Členské štáty použijú na zostavenie HICP zistené ceny. Odhadované ceny použijú iba na účely stanovené v článkoch 9, 11 a 14.

2.   Zistené ceny za produkty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej ochrany sa rozumejú bez refundácií.

3.   Zmeny v zistených cenách alebo podmienkach sadzobníka sa v HICP vykážu ako zmeny cien.

4.   Ak sú zistené ceny viazané na index, zmeny vyplývajúce zo zmien v indexe sa v HICP vykážu ako zmeny cien.

5.   Ak je príjem domácností podmienkou určujúcou cenu, zmeny v zistených cenách vyplývajúce zo zmien v príjmoch domácností sa v HICP vykážu ako zmeny cien.

6.   V prípade poistenia sa zistenými cenami rozumie skutočné poistné.

7.   Ak sa spotrebiteľom jednotlivý výrobok poskytne bezplatne a neskôr sa zaň účtuje cena, táto sa v HICP vykáže ako zvýšenie ceny. Ak sa naproti tomu za jednotlivý výrobok účtuje cena a neskôr sa poskytne spotrebiteľom bezplatne, vykáže sa to v HICP ako zníženie ceny.

Článok 6

Zľavy a lákadlá

1.   Členské štáty zohľadnia zľavy:

a)

ktoré možno priradiť k jednotlivému výrobku a

b)

ktoré si možno nárokovať v čase kúpy.

Ak je to možné, zohľadnia sa zľavy, ktoré sú dostupné len obmedzenej skupine spotrebiteľov.

2.   S lákadlami sa zaobchádza v súlade s článkami 10 a 11.

Článok 7

Poplatky za služby úmerné transakčným cenám

1.   HICP zahŕňa poplatky, ktoré sa účtujú priamo spotrebiteľom výmenou za poskytnutú službu a ktoré možno vyjadriť ako paušálny poplatok alebo podiel transakčnej ceny. Ak sa cena služby stanoví ako podiel transakčnej ceny, ako zistená cena sa použije tento podiel vynásobený cenou reprezentatívnej jednotkovej transakcie.

2.   Zmeny poplatku za službu vyplývajúce zo zmien ceny reprezentatívnej jednotkovej transakcie sa v HICP vykážu ako zmeny cien.

3.   Ak nie je možné merať zmenu ceny reprezentatívnej jednotkovej transakcie, táto zmena sa odhadne pomocou vhodného cenového indexu.

Článok 8

Zisťovanie cien

1.   Zistená cena tovaru sa zahrnie do HICP za mesiac, v ktorom sa môžu uskutočniť transakcie za túto cenu.

2.   Zistená cena za službu sa zahrnie do HICP za mesiac, v ktorom sa môže začať spotreba služby.

3.   Ak cena služby závisí od času medzi nákupom a začiatkom poskytovania služby, členské štáty zohľadnia ceny, ktoré sú reprezentatívne pre nákup služby.

4.   Zistené ceny sa vzťahujú najmenej na 1 pracovný týždeň v polovici mesiaca alebo okolo nej.

5.   Ak je známe, že ceny jednotlivého výrobku v priebehu mesiaca kolíšu, zistené ceny sa musia vzťahovať na viac ako 1 týždeň.

Článok 9

Odhad cien

1.   Ak nie je možné zistiť cenu jednotlivého výrobku v cieľovej vzorke, použije sa odhadovaná cena, a to najviac na dva mesiace, po uplynutí ktorých sa musí vybrať náhradný výrobok. Tento odsek sa nevzťahuje na sezónne výrobky ani na iné jednotlivé výrobky, pri ktorých sa očakáva, že budú znovu dostupné.

2.   Ako odhadovaná cena sa nesmie použiť predtým zistená cena, ak ju nemožno obhájiť ako vhodný odhad.

Článok 10

Náhrady

1.   Členské štáty vyberú náhradný výrobok podobný výrobku, ktorý už nie je dispozícii, pričom zabezpečia, aby cieľová vzorka zostala reprezentatívna.

2.   Členské štáty nesmú vyberať náhradné výrobky na základe podobnosti ich cien.

Článok 11

Kvalitatívna úprava

1.   Ak medzi nahrádzaným výrobkom a jeho náhradou nie je žiadny rozdiel v kvalite, členské štáty porovnávajú zistené ceny priamo. V opačnom prípade členské štáty vykonajú kvalitatívnu úpravu.

2.   Členské štáty vykonajú kvalitatívnu úpravu, ktorá zodpovedá celkovému cenovému rozdielu medzi nahrádzaným výrobkom v mesiaci m–1 a jeho náhradou v mesiaci m, len vtedy, ak ju možno obhájiť ako vhodný odhad rozdielu v kvalite.

Článok 12

Elementárne cenové indexy

1.   Na účely získania elementárnych cenových indexov sa ceny jednotlivých výrobkov agregujú podľa jednej z týchto možností:

a)

vzorec indexu, ktorým sa zaručí tranzitívnosť. Pri použití tranzitívneho vzorca indexu sa cenový index predchádzajúcich období nereviduje; alebo

b)

vzorec indexu, ktorým sa zaručí časová reverzibilita a ktorý porovnáva ceny jednotlivých výrobkov v bežnom období s cenami týchto výrobkov v základnom období. Základné obdobie sa nesmie meniť často, ak takáto zmena vedie k závažnému porušeniu zásady tranzitívnosti.

2.   Na získanie cenového indexu pre elementárny agregát z dvoch alebo viacerých elementárnych cenových indexov sa použije vzorec indexu, ktorý je v súlade so vzorcami opísanými v odseku 1.

Článok 13

Integrácia podindexov po referenčnom období indexu

Akýkoľvek podindex, ktorý je integrovaný do HICP po referenčnom období indexu, sa musí viazať na december konkrétneho roka a používať od januára nasledujúceho roka.

Článok 14

Sezónne výrobky

Ak sa do vzorky elementárneho agregátu vyberú sezónne výrobky, členské štáty na zostavenie cenového indexu pre tento agregát použijú metódu sezónnej imputácie alebo metódu sezónnych váh.

Článok 15

Členenie bleskového odhadu

Členské štáty, ktorých menou je euro, zašlú Komisii (Eurostatu) bleskové odhady pre všetky podindexy vo svojom HICP.

Článok 16

Finalizácia predbežných údajov

Ak členský štát zasiela podindexy alebo ich váhy ako predbežné, pri zasielaní za nasledujúci mesiac ich finalizuje.

Článok 17

Revízie v dôsledku chýb

1.   Členské štáty bez zbytočného odkladu opravia chyby a zašlú revidované podindexy alebo váhy podindexov Komisii (Eurostatu).

2.   Najneskôr pri zasielaní revidovaných údajov poskytnú členské štáty Komisii (Eurostatu) informácie o príčine chyby.

Článok 18

Ostatné revízie

1.   S výnimkou revízií podľa článkov 16 a 17 sa načasovanie, dĺžka a zapracovanie revízií do HICP koordinuje s Komisiou (Eurostatom).

2.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) odhady revidovaných podindexov HICP najneskôr 3 mesiace pred plánovaným vykonaním navrhovanej revízie.

Článok 19

Uverejnenie revízií

S výnimkou revízií podľa článku 16 sa každá revízia úhrnného HICP zverejní spolu s vysvetlením na webovej stránke vnútroštátneho orgánu zodpovedného za zostavovanie HICP.

Článok 20

Revízia váh podindexov

Bez toho, aby boli dotknuté články 16 a 17, váhy podindexov sa nerevidujú.

Článok 21

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien pri stálych sadzbách dane

1.   Jednotlivá daň relevantná pre HICP-CT sa zohľadní, ak ročný príjem z nej predstavuje 2 % alebo viac súčtu všetkých jednotlivých relevantných daní, ktoré vyberá sektor verejnej správy.

2.   Ročný príjem z daní, ktoré sa zohľadňujú v HICP-CT, musí pokrývať aspoň 90 % súčtu všetkých jednotlivých relevantných daní, ktoré vyberá sektor verejnej správy.

3.   HICP-CT sa zostavuje rovnakým spôsobom ako HICP, s tou výnimkou, že zistené ceny sa upravia tak, aby sa daňové sadzby na výrobky počas sledovaného obdobia v porovnaní s referenčným obdobím cien nemenili.

4.   Zmeny daňových sadzieb sa v HICP-CT zohľadnia:

a)

v mesiaci, v ktorom sa nová sadzba na jednotlivý výrobok uplatňuje a je zahrnutá v zistenej cene, alebo

b)

v prvom celom mesiaci, v ktorom sa uplatňuje nová sadzba. Zmeny sadzieb, ktoré nadobudnú účinnosť v prvý deň mesiaca, sa zohľadnia v HICP-CT za daný mesiac. Zmeny sadzieb, ktoré nadobudnú účinnosť neskôr v danom mesiaci, sa zohľadnia v HICP-CT za nasledujúci mesiac.

KAPITOLA 3

INDEX CIEN BÝVANIA VO VLASTNOM OBYDLÍ A INDEX CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ NA BÝVANIE

Článok 22

Členenie indexu cien bývania vo vlastnom obydlí

Index cien bývania vo vlastnom obydlí zahŕňa tieto kategórie výdavkov:

a)

O.1. výdavky na bývanie vo vlastnom obydlí;

b)

O.1.1. nadobudnutie obydlí;

c)

O.1.1.1. nové obydlia;

d)

O.1.1.1.1. kúpa nových obydlí;

e)

O.1.1.1.2. svojpomocne postavené obydlia a zásadné renovácie;

f)

O.1.1.2. existujúce obydlia, ktoré sú nové v sektore domácností;

g)

O.1.1.3. ostatné služby týkajúce sa nadobudnutia obydlí;

h)

O.1.2. vlastníctvo obydlí;

i)

O.1.2.1. zásadné opravy a údržba;

j)

O.1.2.2. poistenie súvisiace s obydliami;

k)

O.1.2.3. ostatné služby týkajúce sa vlastníctva obydlí.

Článok 23

Členenie indexu cien nehnuteľností na bývanie

Index cien nehnuteľností na bývanie zahŕňa tieto kategórie výdavkov:

a)

H.1. kúpa obydlí;

b)

H.1.1. kúpa nových obydlí;

c)

H.1.2. kúpa existujúcich obydlí.

Článok 24

Váhy

Členské štáty každý rok v členení uvedenom v článkoch 22 a 23 zostavujú a zasielajú Komisii (Eurostatu) jeden súbor váh pre indexy cien bývania vo vlastnom obydlí a jeden súbor váh pre index cien nehnuteľností na bývanie.

Článok 25

Zostavovanie indexu cien bývania vo vlastnom obydlí

Index cien bývania vo vlastnom obydlí sa zakladá na prístupe „čistého prírastku“, ktorým sa merajú zmeny cien zaplatených spotrebiteľmi za nadobudnutie obydlí, ktoré sú nové v sektore domácností, ako aj zmeny ostatných nákladov súvisiacich s vlastníctvom obydlí a prevodom vlastníctva obydlí.

KAPITOLA 4

ŠTANDARDY A LEHOTY NA VÝMENU ÚDAJOV A METAÚDAJOV

Článok 26

Štandardy na výmenu údajov a metaúdajov

1.   Údaje a metaúdaje zasielajú členské štáty Komisii (Eurostatu) v súlade so štandardmi na výmenu štatistických údajov a metaúdajov v elektronickej forme prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta.

2.   Dôverné údaje vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (19) sa pri zasielaní Komisii (Eurostatu) náležite označia.

Článok 27

Lehoty na výmenu metaúdajov

1.   Členské štáty každoročne preskúmajú a aktualizujú metaúdaje svojho HICP a HICP-CT za bežný rok a zašlú ich Komisii (Eurostatu) do 31. marca.

2.   Členské štáty každoročne preskúmajú a aktualizujú metaúdaje svojho indexu cien bývania vo vlastnom obydlí a HPI za bežný rok a zašlú ich Komisii (Eurostatu) do 30. júna.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1749/96, (ES) č. 2214/96, (ES) č. 1687/98, (ES) č. 2646/98, (ES) č. 1617/1999, (ES) č. 2166/1999, (ES) č. 2601/2000, (ES) č. 2602/2000, (ES) č. 1920/2001, (ES) č. 1921/2001, (ES) č. 1708/2005, (ES) č. 701/2006, (ES) č. 330/2009, (EÚ) č. 1114/2010 a (EÚ) č. 93/2013 sa zrušujú.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávacích opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1687/98 z 20. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 týkajúce sa pokrytia tovarov a služieb harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 12).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2646/98 z 9. decembra 1998, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre ošetrenie tarifných cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 30).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pri spracovaní poistenia v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a pozmeňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2601/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o načasovanie zaradenia nákupných cien do harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 14).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2602/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre spracovanie cenových zliav v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 16).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 týkajúce sa minimálnych kritérií na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

(13)  Nariadenie Rady (ES) č. 701/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 3).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 330/2009 z 22. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá zaobchádzania so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2009, s. 6).

(15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1114/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2010, s. 4).

(16)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (Ú. v. EÚ L 33, 2.2.2013, s. 14).

(17)  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).


PRÍLOHA

Peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností

1.   

Peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností sú vymedzené v článku 2 bode 20 nariadenia (EÚ) 2016/792.

2.   

Pri ďalšom špecifikovaní kvality váh musia peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností zahŕňať nasledujúce príklady výdavkov domácností na konečnú spotrebu podľa vymedzenia v týchto písmenách bodu 3.95 prílohy A k ESA 2010:

písmená c), d), h) a i),

časť písmena e), ktorá sa týka priamo účtovaných finančných služieb, časť písmena f), ktorá sa vzťahuje na služby neživotného poistenia vo výške implicitného poplatku za službu.

Peňažné výdavky na konečnú spotrebu zahŕňajú aj dávky na bývanie, ktoré sú súčasťou D.632 vymedzeného v bode 4.109 prílohy A k ESA 2010.

3.   

Z peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností musia byť vylúčené nasledujúce príklady výdavkov domácností na konečnú spotrebu podľa vymedzenia v týchto písmenách bodu 3.95 prílohy A k ESA 2010:

písmená a), b) a g).

Z peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností musia byť vylúčené aj tieto príklady, ktoré nie sú súčasťou výdavkov domácností na konečnú spotrebu:

písmená a) až f) bodu 3.96 prílohy A k ESA 2010, okrem dávok na bývanie, ktorú sú súčasťou D.632 vymedzeného v bode 4.109 prílohy A k ESA 2010,

dane z dôchodkov vymedzené v bode 4.78 prílohy A k ESA 2010,

dôchodky z majetku definované v bode 4.41 prílohy A k ESA 2010,

skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov vymedzené v bode 4.92 prílohy A k ESA 2010,

čisté poistné neživotného poistenia vymedzené v bode 4.112 prílohy A k ESA 2010,

bežné transfery medzi domácnosťami vymedzené v bode 4.129 prílohy A k ESA 2010,

pokuty a penále uložené inštitucionálnym jednotkám súdmi alebo kvázijustičnými orgánmi vymedzené v bode 4.132 prílohy A k ESA 2010.

4.   

Peňažné transakcie sú také, pri ktorých zúčastnené jednotky vykonávajú alebo prijímajú platby, alebo berú na seba záväzky či prijímajú aktíva vyjadrené v peňažných jednotkách. Transakcie, ktoré nezahŕňajú výmenu hotovosti, aktív ani pasív vyjadrených v peňažných jednotkách, sú nepeňažné transakcie.