29.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 244/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/1108

z 20. júla 2020,

ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 mení nariadenie (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 904/2010 (3) sa stanovujú pravidlá v oblasti výmeny a uchovávania informácií členskými štátmi s cieľom zaviesť osobitné úpravy stanovené v hlave XII kapitole 6 smernice Rady 2006/112/ES (4).

(2)

Nariadením Rady (EÚ) 2017/2454 (5) sa uvedené ustanovenia menia s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti uvedených osobitných úprav a zaviesť nové úpravy. Uvedené zmeny sa majú uplatňovať od 1. januára 2021.

(3)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. januára 2020 vyhlásila výskyt ochorenia COVID-19 za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. WHO 11. marca 2020 vyhlásila výskyt ochorenia COVID-19 za pandémiu. Pandémia COVID-19 postihla všetky členské štáty. Vzhľadom na znepokojivý nárast počtu prípadov a nedostatok bezprostredne dostupných účinných prostriedkov na riešenie pandémie COVID-19 mnohé členské štáty vyhlásili núdzový stav.

(4)

Pandémia COVID-19 predstavuje neočakávanú a bezprecedentnú núdzovú situáciu, ktorá hlboko zasiahla všetky členské štáty a núti ich prijímať okamžité opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom prioritne riešiť prebiehajúcu krízu prerozdelením zdrojov vyhradených pre iné oblasti. V dôsledku tejto krízy sa viaceré členské štáty stretávajú s ťažkosťami, aby dokončili vývoj informačných systémov potrebných na uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2017/2454 od 1. januára 2021. Niektoré členské štáty preto požiadali o odklad dátumov začatia uplatňovania uvedených v nariadení (EÚ) 2017/2454.

(5)

Vzhľadom na výzvy, ktorým členské štáty čelia pri riešení krízy spojenej s COVID-19, a na skutočnosť, že nové ustanovenia sú založené na zásade, že všetky členské štáty musia aktualizovať svoje informačné systémy, aby boli schopné uplatňovať nariadenie (EÚ) 2017/2454, a zabezpečiť zber a prenos informácií a platieb v rámci zmenených úprav, je potrebné odložiť dátumy začatia uplatňovania uvedeného nariadenia o šesť mesiacov. Odklad o šesť mesiacov je primeraný, keďže zdržanie by malo byť čo najkratšie, aby sa minimalizovali ďalšie rozpočtové straty pre členské štáty.

(6)

Vzhľadom na významný vplyv hospodárskych narušení a na prípadné ďalšie ťažkosti vyplývajúce z pandémie COVID-19 by Komisia v záujme podpory správneho a včasného uplatňovania nových pravidiel DPH pre elektronický obchod mohla úzko spolupracovať s dotknutými členskými štátmi s cieľom monitorovať prispôsobenie vnútroštátnych informačných systémov a v prípade potreby poskytovať technickú pomoc.

(7)

Nariadenie (EÚ) 2017/2454 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2017/2454 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa bod 7 mení takto:

a)

V písmene a) sa nadpis oddielu 2 nahrádza takto:

Ustanovenia uplatniteľné od 1. januára 2015 do 30. júna 2021 “.

b)

Písmeno b) sa mení takto:

i)

nadpis oddielu 3 sa nahrádza takto:

Ustanovenia uplatniteľné od 1. júla 2021“;

ii)

článok 47a sa nahrádza takto:

„Článok 47a

Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú od 1. júla 2021.“

2.

V článku 2 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 1. júla 2021.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko z 10. júla 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 10. júna 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017, s. 1).