5.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/745

zo 4. júna 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1042, pokiaľ ide o odklad dátumov uplatňovania určitých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 23, článok 31 a článok 62 ods. 15,

keďže:

(1)

Opatrenia zavedené na obmedzenie pandémie COVID-19 výrazne obmedzujú schopnosť členských štátov a leteckého odvetvia pripraviť sa na uplatňovanie niekoľkých nedávno prijatých vykonávacích nariadení v oblasti bezpečnosti letectva.

(2)

Obmedzenie pohybu, ako aj zmeny pracovných podmienok a dostupnosti zamestnancov spolu s dodatočným pracovným zaťažením, ktoré sa vyžaduje na zvládnutie závažných negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 pre všetky zainteresované strany, sťažujú prípravu na uplatňovanie týchto vykonávacích nariadení.

(3)

Nové požiadavky na zisťovanie požitia alkoholu, partnerské podporné programy a psychologické posudzovanie pilotov zavedené nariadením Komisie (EÚ) 2018/1042 (2) nemôžu členské štáty uplatňovať v časovom rámci stanovenom v uvedenom nariadení, teda od 14. augusta 2020, pretože prijali rozličné opatrenia na obmedzenie pohybu. Členské štáty nedokážu zabezpečiť, aby posádky mali možnosť spĺňať nové požiadavky zavedené nariadením (EÚ) 2018/1042, pretože by to mohlo brániť dostupnosti posádok pri obnovovaní letov v súvislosti s oživením po pandémii COVID-19. Dátum uplatňovania týchto požiadaviek by sa preto mal odložiť o 6 mesiacov, aby členské štáty mohli vyvážiť negatívny vplyv oneskorenia, ku ktorému došlo pri zavádzaní týchto opatrení do praxe v dôsledku pandémie COVID-19.

(4)

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva Komisii potvrdila, že odklad uplatňovania ustanovení uvedených v odôvodnení 3 je možný bez toho, aby mal nepriaznivý vplyv na bezpečnosť letectva, keďže pôjde len o veľmi obmedzené obdobie a letecká doprava sa v súvislosti s oživením po pandémii COVID-19 obnoví pravdepodobne pomaly a postupne, v dôsledku čoho bude menej vystavená rizikám identifikovaným v oblasti zisťovania prítomnosti psychoaktívnych látok a v oblasti programov psychologickej podpory.

(5)

S cieľom bezodkladne odbremeniť vnútroštátne orgány a všetky zainteresované strany počas pandémie COVID-19 a umožniť im úpravu plánovania, aby sa pripravili na odklad uplatňovania príslušných ustanovení, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) 2018/1042 sa v článku 2 nahrádza tretí odsek takto:

„Avšak body 1 a 3 v článku 1 sa uplatňujú od 14. februára 2021 a bod 3 písm. f) a bod 6 písm. b) prílohy sa uplatňujú od 14. augusta 2018.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa zavedenia podporných programov, psychologického posudzovania letovej posádky, ako aj systematického a náhodného zisťovania prítomnosti psychoaktívnych látok s cieľom zabezpečiť zdravotnú spôsobilosť členov letovej posádky a palubných sprievodcov, a pokiaľ ide o vybavenie novo vyrobených letúnov s turbínovým pohonom s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou, ktoré sú schválené na prepravu šiestich až deviatich cestujúcich, výstražným systémom signalizácie blízkosti zeme (Ú. v. EÚ L 188, 25.7.2018, s. 3).