5.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/740

z 25. mája 2020

o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 a článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia sa zaviazala vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Palivová úspornosť je kľúčovým prvkom rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a je kľúčovým faktorom znižovania dopytu po energii.

(2)

Komisia preskúmala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 (3) a zistila, že je potrebné aktualizovať jeho ustanovenia s cieľom zlepšiť jeho účinnosť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1222/2009 je vhodné nahradiť s cieľom objasniť a aktualizovať niektoré z jeho ustanovení s prihliadnutím na technologický pokrok, pokiaľ ide o pneumatiky.

(4)

Na odvetvie dopravy pripadá jedna tretina spotreby energie v Únii. V roku 2015 bola cestná doprava zodpovedná za približne 22 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii. Pneumatiky, hlavne z dôvodu ich valivého odporu, zodpovedajú za 20 až 30 % spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého odporu pneumatík by preto výrazne prispelo k palivovej úspornosti cestnej dopravy a tým aj k zníženiu emisií skleníkových plynov a k dekarbonizácii odvetvia dopravy.

(5)

S cieľom dosiahnuť zníženie emisií CO2 v cestnej doprave je vhodné, aby členské štáty v spolupráci s Komisiou poskytli stimuly na inováciu, pokiaľ ide o palivovo úsporné a bezpečné pneumatiky triedy C1, pneumatiky triedy C2 a pneumatiky triedy C3.

(6)

Pneumatiky sa vyznačujú viacerými navzájom prepojenými parametrami. Zlepšenie jedného parametra, akým je napríklad valivý odpor, môže mať nepriaznivý vplyv na iné parametre, akým je napríklad priľnavosť za mokra, zatiaľ čo zlepšenie miery priľnavosti za mokra môže mať nepriaznivý vplyv na vonkajší hluk valenia. Výrobcovia pneumatík by mali byť nabádaní k tomu, aby optimalizovali všetky parametre nad rámec súčasných noriem.

(7)

Palivovo úsporné pneumatiky môžu byť nákladovo efektívne, pretože úspory paliva, ktoré vytvárajú, viac než vyvažujú vyššiu kúpnu cenu vyplývajúcu zo zvýšených nákladov na výrobu takýchto pneumatík.

(8)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (4) sa stanovujú minimálne požiadavky na valivý odpor pneumatík. Technologický vývoj umožňuje znížiť stratu energie spôsobenú valivým odporom pneumatík výrazne nad rámec uvedených minimálnych požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie vhodné, aby sa aktualizovali ustanovenia o označovaní pneumatík s cieľom poskytovať koncovým používateľom harmonizované informácie o parametri valivého odporu, a nabádať ich tak na nákup palivovo úspornejších pneumatík.

(9)

Lepšie označovanie pneumatík umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľnejšie informácie o palivovej úspornosti, bezpečnosti a hluku a pri kúpe pneumatík robiť nákladovo efektívne a ekologické rozhodnutia.

(10)

Hluk z dopravy je veľmi rušivý a má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením (ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne požiadavky na vonkajší hluk valenia pneumatík. Technologický vývoj umožňuje znížiť vonkajší hluk valenia výrazne nad rámec uvedených minimálnych požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia hluku z dopravy vhodné, aby sa aktualizovali ustanovenia o označovaní pneumatík s cieľom poskytovať koncovým používateľom harmonizované informácie o parametri vonkajšieho hluku valenia, a nabádať ich tak na nákup pneumatík s menším vonkajším hlukom valenia.

(11)

Poskytovaním harmonizovaných informácií o vonkajšom hluku valenia sa zároveň uľahčuje vykonávanie opatrení na obmedzenie hluku z dopravy a prispieva k zvyšovaniu povedomia o vplyve pneumatík na hluk z dopravy v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (5).

(12)

Nariadením (ES) č. 661/2009 sa stanovujú aj minimálne požiadavky na priľnavosť pneumatík za mokra. Technologický vývoj umožňuje zlepšiť priľnavosť za mokra výrazne nad rámec uvedených minimálnych požiadaviek a skrátiť tak brzdnú dráhu za mokra. Preto je z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky vhodné, aby sa aktualizovali ustanovenia o označovaní pneumatík s cieľom poskytovať koncovým používateľom harmonizované informácie o parametri miery priľnavosti za mokra, a nabádať ich tak na nákup pneumatík s vyššou mierou priľnavosti za mokra.

(13)

S cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodným rámcom sa v nariadení (ES) č. 661/2009 odkazuje na predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 117 (6), ktorým sa stanovujú príslušné metódy merania valivého odporu, vonkajšieho hluku valenia a miery priľnavosti pneumatík za mokra a na snehu.

(14)

Informácie o vlastnostiach pneumatík, ktoré sú osobitne navrhnuté na použitie v náročných podmienkach so snehom a ľadom, by sa mali uvádzať na štítku pneumatík. Informácie o miere priľnavosti na snehu by sa mali zakladať na predpise Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 117 v jeho najaktuálnejšej verzii platnej pre Úniu (ďalej len „predpis EHK OSN č. 117“) a piktogram „Horský symbol“, ktorý je v ňom uvedený, by sa mal uvádzať na štítku pneumatiky, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v uvedenom predpise. Informácie o miere priľnavosti na ľade by sa mali po formálnom prijatí normy ISO 19447 zakladať na tejto norme a piktogram priľnavosti na ľade by sa mal uvádzať na štítku pneumatiky, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade stanovené v uvedenej norme ISO. Do prijatia normy ISO 19447 by sa miera priľnavosti na ľade mala posudzovať spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky. K štítku pneumatiky, ktorá spĺňa minimálne normy týkajúce sa miery priľnavosti na ľade, by mal byť pripojený piktogram priľnavosti na ľade stanovený v prílohe I.

(15)

Oder pneumatík počas používania je významným zdrojom mikroplastov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Preto sa v oznámení Komisie „Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve“ uvádza potreba riešiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov z pneumatík okrem iného prostredníctvom informačných opatrení, akým je označovanie, a prostredníctvom minimálnych požiadaviek na pneumatiky. S oderom pneumatík je spojený aj koncept dojazdu, a to počet kilometrov, ktoré pneumatika vydrží pred tým, ako sa musí nahradiť z dôvodu opotrebenia behúňa. Okrem oderu pneumatiky a opotrebenia behúňa závisí životnosť pneumatiky od celého radu faktorov, ako sú odolnosť pneumatiky voči opotrebeniu vrátane zmesi, dezénu behúňa a štruktúry, stavu vozovky, údržby, tlaku v pneumatikách a spôsobu jazdy.

(16)

V súčasnosti však neexistuje vhodná skúšobná metóda na meranie oderu a dojazdu pneumatík. Komisia by preto mala zadať vypracovanie takejto skúšobnej metódy, v ktorej by sa úplne zohľadnili najnovšie a medzinárodne vyvinuté alebo navrhované normy a predpisy, ako aj práca, ktorú vykonáva dané odvetvie.

(17)

Protektorované pneumatiky tvoria významnú časť trhu s pneumatikami pre ťažké úžitkové vozidlá. Protektorovanie pneumatík predlžuje životnosť pneumatík a pomáha dosahovať ciele obehového hospodárstva, akým je napríklad znižovanie odpadu. Uplatňovanie požiadaviek na označovanie takýchto pneumatík by prinieslo značné úspory energie. Týmto nariadením by sa malo stanoviť budúce doplnenie vhodnej skúšobnej metódy na meranie vlastností protektorovaných pneumatík, ktorá nie je v súčasnosti k dispozícii.

(18)

Energetický štítok stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 (7), ktorým sa výrobky zaraďujú na stupnici od A po G v závislosti od spotreby energie, pozná viac ako 85 % spotrebiteľov v Únii ako jasný a transparentný informačný nástroj, pričom sa potvrdilo, že je účinný pri podpore účinnejších výrobkov. Štítky pneumatík by mali mať v rámci možnosti rovnaký vzhľad s prihliadnutím na špecifiká parametrov pneumatík.

(19)

Poskytovaním porovnateľných informácií o parametroch pneumatík v podobe štandardného štítku pneumatiky sa pravdepodobne podarí ovplyvniť rozhodovanie konečných používateľov pri kúpe v prospech palivovo úspornejších, trvácnejších, bezpečnejších a tichších pneumatík. Výrobcovia pneumatík tak následne pravdepodobne budú motivovaní, aby parametre pneumatík optimalizovali, čím by sa otvorila cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu pneumatík.

(20)

Potreba lepšej informovanosti o palivovej úspornosti a ďalších parametroch sa týka všetkých koncových používateľov vrátane kupujúcich náhradných pneumatík, kupujúcich pneumatík namontovaných na nových vozidlách, ako aj správcov vozových parkov a dopravných podnikov, ktorí pre absenciu režimu označovania a harmonizovaných skúšok nemôžu ľahko porovnávať parametre rôznych značiek pneumatík. Preto je vhodné vyžadovať, aby bol štítok pneumatiky poskytovaný pre všetky pneumatiky ponúkané spolu s vozidlami alebo namontované na vozidlách.

(21)

V súčasnosti sa štítky pneumatík vyžadujú v prípade pneumatík pre automobily (pneumatiky triedy C1) a dodávky (pneumatiky triedy C2), ale nevyžadujú sa v prípade ťažkých úžitkových vozidiel (pneumatiky triedy C3). Pri používaní pneumatík triedy C3 sa dosahuje väčšia spotreba paliva a väčší počet kilometrov ročne ako v prípade pneumatík triedy C1 alebo pneumatík triedy C2, a preto je potenciál na zníženie spotreby paliva a emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel významný. Pneumatiky triedy C3 by sa z tohto dôvodu mali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Úplné začlenenie pneumatík triedy C3 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je takisto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 (8), v ktorom sa stanovuje monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel, a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 (9), ktoré stanovuje emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá.

(22)

Mnohí koncoví používatelia sa pri nákupe pneumatík rozhodujú bez toho, aby videli skutočnú pneumatiku, a teda ani štítok pneumatiky, ktorý je k nej pripojený. V takýchto situáciách by sa mal štítok pneumatiky koncovým používateľom ukázať pred tým, ako urobia svoje rozhodnutia o nákupe. Zobrazením štítku pneumatiky na pneumatikách v predajniach a v technických propagačných materiáloch by sa malo zabezpečiť, že distribútori a potenciálni koncoví používatelia dostanú v čase a mieste rozhodovania o nákupe harmonizované informácie o príslušných parametroch pneumatík.

(23)

Niektorí koncoví používatelia sa rozhodnú, ktoré pneumatiky kúpia, skôr než prídu do predajne, alebo pneumatiky nakupujú prostredníctvom zásielkového predaja alebo cez internet. Aby sa zabezpečilo, že aj títo koncoví používatelia sa môžu rozhodovať na základe harmonizovaných informácií, ktoré sa okrem iného týkajú palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšieho hluku valenia, štítky pneumatík by sa mali zobrazovať vo všetkých technických propagačných materiáloch a vizuálnych reklamách, ktoré sa týkajú konkrétnych typov pneumatík, a to aj keď sú takého materiály sprístupnené na internete. Ak sa vizuálne reklamy týkajú radu pneumatík, a nielen konkrétneho typu pneumatiky, nie je nevyhnutné ukázať štítok pneumatiky.

(24)

Potenciálnym koncovým používateľom by sa mali poskytnúť informácie vysvetľujúce každý prvok štítku pneumatiky a jeho význam. Uvedené informácie by sa mali poskytnúť vo všetkých technických propagačných materiáloch, napríklad na webových sídlach dodávateľov, ale nemali by sa vyžadovať vo vizuálnych reklamách. Ako technický propagačný materiál by sa nemali chápať reklamy na bilbordoch, v novinách, časopisoch alebo v rozhlasovom či televíznom vysielaní.

(25)

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov vykonávať dohľad nad trhom alebo povinnosť dodávateľov kontrolovať zhodu výrobkov, dodávatelia by mali požadované informácie o súlade výrobkov elektronicky sprístupniť v databáze výrobkov. Informácie, ktoré sú relevantné pre spotrebiteľov a distribútorov, by sa mali verejne sprístupniť vo verejnej časti databázy výrobkov. Uvedené informácie by sa mali sprístupniť ako otvorené dáta, aby ich mohli používať vývojári mobilných aplikácií a iných porovnávacích nástrojov. Jednoduchý priamy prístup k verejnej časti databázy výrobkov by mali uľahčovať praktické nástroje, ktoré sa nachádzajú na tlačenom štítku pneumatiky, ako je napríklad dynamický kód rýchlej reakcie (kód QR).

(26)

Na časť databázy výrobkov týkajúcu sa súladu by sa mali vzťahovať prísne pravidlá ochrany údajov. K špecifickým častiam technickej dokumentácie, ktoré sa musia uviesť v časti databázy výrobkov týkajúcej sa súladu, by mali mať prístup orgány dohľadu nad trhom a Komisia. Ak sú technické informácie príliš citlivé, aby bolo vhodné zahrnúť ich do kategórie technickej dokumentácie, orgány dohľadu nad trhom by mali mať v prípade potreby prístup k uvedeným informáciám, a to v súlade s povinnosťou dodávateľov spolupracovať alebo pomocou dodatočných častí technickej dokumentácie, ktoré do databázy výrobkov dobrovoľne vkladajú dodávatelia.

(27)

Predaj pneumatík prostredníctvom internetových nákupných platforiem v porovnaní s nákupom priamo od dodávateľov rastie. Poskytovatelia hostingových služieb by preto mali umožniť, aby sa štítok pneumatiky a informačný list výrobku, ktoré poskytol dodávateľ, mohli zobraziť v blízkosti uvedenia ceny. Mali by distribútora informovať o povinnosti zobrazenia štítku pneumatiky a informačného listu výrobku, ale nemali by byť zodpovední za správnosť alebo obsah tohto štítku pneumatiky alebo informačného listu výrobku. Povinnosti uložené poskytovateľom hostingových služieb podľa tohto nariadenia by mali zostať obmedzené na to, čo je primerané, a nemali by predstavovať všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré uchovávajú, ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti poukazujúce na činnosti, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Podľa článku 14 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (10) sa však od poskytovateľov hostingových služieb, ktorí chcú využiť výnimku zo zodpovednosti uvedenú v uvedenom ustanovení, vyžaduje urýchlene konať s cieľom odstrániť informácie, ktoré uchovávajú na žiadosť príjemcov svojich služieb, ak takéto informácie nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, napríklad tie, ktoré sa týkajú chýbajúcich, neúplných alebo nesprávnych štítkov pneumatiky alebo informačných listov výrobku, alebo znemožniť prístup k týmto informáciám. Mali by tak urobiť hneď, ako sa o takýchto informáciách dozvedia, alebo v prípade nárokov na náhradu škody, hneď ako sa o takýchto informáciách dozvedia napríklad prostredníctvom osobitných informácií zo strany orgánu dohľadu nad trhom. Na dodávateľov, ktorí tovar predávajú priamo koncovým používateľom prostredníctvom svojho vlastného webového sídla, sa vzťahujú rovnaké povinnosti predaja na diaľku ako na distribútorov.

(28)

Valivý odpor, priľnavosť za mokra, vonkajší hluk valenia a ostatné parametre by sa mali merať podľa spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu. Takéto metódy by mali odrážať správanie priemerného spotrebiteľa a mali by byť spoľahlivé, aby sa zabránilo ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu. Na štítkoch pneumatík by sa mali uvádzať porovnateľné vlastnosti pneumatík v skutočných podmienkach používania, a to v rámci obmedzení vyplývajúcich z potreby spoľahlivého, správneho a reprodukovateľného skúšania v laboratórnych podmienkach, aby sa koncovým používateľom umožnilo porovnávať rôzne pneumatiky a aby sa obmedzili náklady výrobcov na skúšanie.

(29)

Ak majú vnútroštátne orgány v zmysle článku 3 bodu 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 (11) dostatočný dôvod domnievať sa, že dodávateľ nezabezpečil správnosť štítku pneumatiky, a aby sa spotrebiteľom poskytlo dodatočné uistenie, mali by tieto orgány skontrolovať, či triedy valivého odporu, priľnavosti za mokra a vonkajšieho hluku valenia zobrazené na štítku pneumatiky, ako aj piktogramy pre ďalšie parametre zodpovedajú dokumentácii, ktorú dodávateľ poskytol na základe výsledkov skúšok a výpočtov. Takéto kontroly sa môžu vykonávať počas procesu typového schválenia a nemusia si nevyhnutne vyžadovať fyzickú skúšku na pneumatike.

(30)

Na zabezpečenie rovnakých podmienok v rámci Únie je nevyhnutné, aby dodávatelia, veľkoobchodní predajcovia, díleri a iní distribútori dodržiavali ustanovenia o označovaní pneumatík. Členské štáty by preto mali monitorovať takýto súlad prostredníctvom pravidelných následných kontrol a dohľadu nad trhom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 (12).

(31)

S cieľom uľahčiť monitorovanie súladu, poskytnúť užitočný nástroj koncovým používateľom a umožniť, aby distribútori získavali informačné listy výrobkov alternatívnymi spôsobmi, by pneumatiky mali byť zahrnuté do databázy výrobkov zriadenej podľa nariadenia (EÚ) 2017/1369. Uvedené nariadenie by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(32)

S cieľom zaistiť dôveru koncových používateľov v štítok pneumatiky by nemalo byť dovolené používanie iných štítkov napodobňujúcich tento štítok pneumatiky. Z rovnakého dôvodu by nemali byť povolené ani iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré by mohli koncových používateľov uvádzať do omylu alebo spôsobovať pochybnosti, pokiaľ ide o parametre uvedené na štítku pneumatiky.

(33)

Sankcie uplatniteľné na porušenia tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(34)

S cieľom podporovať energetickú efektívnosť, zmierňovanie zmeny klímy, bezpečnosť cestnej premávky a ochranu životného prostredia by členské štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly pre používanie energeticky účinných a bezpečných pneumatík. Členské štáty môžu samy rozhodnúť o povahe takýchto stimulov. Takéto stimuly by mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci Únie a nemali by predstavovať neodôvodnené trhové prekážky. Týmto nariadením nie je dotknutý výsledok žiadnych konaní týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré možno v súvislosti s takýmito stimulmi viesť v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(35)

S cieľom zmeniť obsah a formát štítku pneumatiky, zaviesť požiadavky v súvislosti s protektorovanými pneumatikami, oderom pneumatiky a dojazdom, ako aj prispôsobiť prílohy technologickému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (13). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(36)

Keď budú k dispozícii spoľahlivé, presné a reprodukovateľné metódy na skúšanie a meranie oderu pneumatiky a dojazdu, Komisia by mala posúdiť, či je možné doplniť informácie o odere pneumatiky a dojazde na štítok pneumatiky. Pri navrhovaní delegovaného aktu na účely doplnenia oderu pneumatiky a dojazdu na štítok pneumatiky by Komisia mala uvedené posúdenie zohľadniť a pri vypracúvaní vhodných skúšobných metód by mala úzko spolupracovať so zástupcami priemyslu, príslušnými normalizačnými organizáciami, ako sú Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN) alebo Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), a zástupcami iných záujmov zainteresovaných strán. Informácie o odere pneumatiky a dojazde by mali byť jednoznačné a nemali by negatívne ovplyvňovať jasnú zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pneumatiky ako celku vo vzťahu ku koncovým používateľom. Takéto informácie by takisto umožňovali koncovým používateľom informovane sa rozhodnúť, pokiaľ ide o pneumatiky, ich životnosť a neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov. Pomohlo by to chrániť životné prostredie a zároveň by to koncovým používateľom umožnilo odhadnúť dlhodobejšie prevádzkové náklady na pneumatiky.

(37)

Nemalo by byť povinné označiť novým štítkom pneumatiky tie pneumatiky, ktoré už boli uvedené na trh pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(38)

Veľkosť štítku pneumatiky by mala zostať rovnaká ako veľkosť stanovená v nariadení (ES) č. 1222/2009. Do štítku pneumatiky by sa mali zahrnúť informácie o priľnavosti na snehu a priľnavosti na ľade a kód QR.

(39)

Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia. V súlade s bodom 22 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva by sa toto hodnotenie malo zakladať na efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote a malo by poskytovať základ pre hodnotenia možností ďalších opatrení.

(40)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to najmä zvýšiť bezpečnosť, ochranu zdravia a hospodársku a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy, umožniť koncovým používateľom vybrať si palivovo úspornejšie, trvácnejšie, bezpečnejšie a tichšie pneumatiky na základe poskytnutých informácií, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože si to vyžaduje harmonizované informácie pre koncových používateľov, ale z dôvodu potreby zabezpečiť harmonizovaný regulačný rámec a rovnaké podmienky pre výrobcov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Nariadenie zostáva vhodným právnym nástrojom, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré zabraňujú odlišnej transpozícii členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie znižuje náklady dodávateľov, zabezpečuje rovnaké podmienky a voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu lepšie ako regulačný rámec na úrovni členských štátov. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o EÚ, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(41)

Nariadenie (ES) č. 1222/2009 by sa preto malo zrušiť s účinnosťou od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vytvára rámec pre poskytovanie harmonizovaných informácií o parametroch pneumatík prostredníctvom označovania, čím sa koncovým používateľom umožní informovaný výber pri nákupe pneumatík na účely zvýšenia bezpečnosti, ochrany zdravia a hospodárskej a environmentálnej efektívnosti cestnej dopravy podporou palivovo úsporných, trvácnych a bezpečných pneumatík s nízkou hladinou hluku.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na pneumatiky triedy C1, pneumatiky triedy C2 a pneumatiky triedy C3, ktoré sa uvádzajú na trh.

Požiadavky na protektorované pneumatiky sa začnú uplatňovať, keď bude v súlade s článkom 13 k dispozícii vhodná skúšobná metóda na meranie vlastností takýchto pneumatík.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

profesionálne terénne pneumatiky;

b)

pneumatiky určené výlučne pre vozidlá prvýkrát evidované pred 1. októbrom 1990;

c)

náhradné pneumatiky typu T na dočasné použitie;

d)

pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h;

e)

pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo je rovný alebo väčší než 635 mm;

f)

pneumatiky vybavené doplnkovými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností, ako sú napríklad pneumatiky s kovovými hrotmi;

g)

pneumatiky určené len pre vozidlá, ktoré sú určené výlučne na preteky;

h)

použité pneumatiky s výnimkou tých pneumatík, ktoré sú dovezené z tretej krajiny.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„pneumatiky triedy C1“, „pneumatiky triedy C2“ a „pneumatiky triedy C3“ sú pneumatiky patriace do zodpovedajúcich tried stanovených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 661/2009;

2.

„protektorovaná pneumatika“ je použitá pneumatika, ktorá je obnovená nahradením opotrebovaného behúňa novým materiálom;

3.

„náhradná pneumatika na dočasné použitie typu T“ je náhradná pneumatika na dočasné použitie navrhnutá na použitie pri vyššom hustiacom tlaku, než je tlak stanovený pre štandardné a zosilnené pneumatiky;

4.

„profesionálne terénne pneumatiky“ sú pneumatiky na špeciálne použitie, ktoré sa používajú predovšetkým v náročnom teréne;

5.

„štítok pneumatiky“ je grafická schéma v tlačenej alebo elektronickej podobe, ako aj v podobe nálepky, ktorá obsahuje symboly určené na informovanie koncových používateľov o vlastnostiach pneumatiky alebo šarže pneumatík vzhľadom na parametre stanovené v prílohe I;

6.

„predajňa“ je miesto, kde sú pneumatiky vystavené alebo uskladnené a ponúkané na predaj, vrátane priestorov na vystavovanie automobilov, kde sú koncovým používateľom ponúkané na predaj pneumatiky, ktoré nie sú namontované na vozidlách;

7.

„technický propagačný materiál“ je dokumentácia v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorú dodávateľ vydal ako doplnok k reklamným materiálom a ktorá obsahuje informácie stanovené v prílohe IV;

8.

„informačný list výrobku“ je štandardizovaný dokument v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý obsahuje informácie stanovené v prílohe III;

9.

„technická dokumentácia“ je dokumentácia, postačujúca na to, aby orgánom dohľadu nad trhom umožnila posúdiť správnosť štítku pneumatiky a informačného listu výrobku, ktoré sa týkajú pneumatiky, vrátane informácií uvedených v bode 2 prílohy VII;

10.

„databáza výrobkov“ je databáza výrobkov zriadená podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1369;

11.

„predaj na diaľku“ je ponuka na predaj, prenájom alebo kúpu na splátky prostredníctvom zásielkového predaja, katalógu, internetu, telemarketingu alebo akejkoľvek inej metódy, pri ktorej nemožno predpokladať, že potenciálny konečný používateľ uvidí pneumatiku vystavenú;

12.

„výrobca“ je výrobca vymedzený v článku 3 bode 8 nariadenia (EÚ) 2019/1020;

13.

„dovozca“ je dovozca vymedzený v článku 3 bode 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020;

14.

„splnomocnený zástupca“ je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala od výrobcu písomné splnomocnenie konať v mene výrobcu pri konkrétnych úlohách, pokiaľ ide o povinnosti výrobcu podľa požiadaviek tohto nariadenia;

15.

„dodávateľ“ je výrobca usadený v Únii, splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý nie je usadený v Únii, alebo dovozca, ktorý uvedie výrobok na trh Únie;

16.

„distribútor“ je fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem dodávateľa, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

17.

„sprístupnenie na trhu“ je sprístupnenie na trhu vymedzené v článku 3 bode 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020;

18.

„uvedenie na trh“ je uvedenie na trh vymedzené v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020;

19.

„koncový používateľ“ je spotrebiteľ, správca vozových parkov alebo podnik cestnej dopravy, ktorý kupuje, alebo sa očakáva, že kúpi pneumatiku;

20.

„parameter“ je vlastnosť pneumatiky, ako napríklad oder pneumatiky, dojazd, valivý odpor, priľnavosť za mokra, vonkajší hluk valenia, priľnavosť na snehu alebo priľnavosť na ľade, ktorá má počas používania pneumatiky významný vplyv na životné prostredie, bezpečnosť cestnej premávky alebo zdravie;

21.

„typ pneumatiky“ je verzia pneumatiky, v rámci ktorej majú všetky kusy rovnaké technické vlastnosti uvedené na štítku pneumatiky, rovnaký informačný list výrobku a rovnaký identifikačný kód typu pneumatiky;

22.

„tolerancia overovania“ je maximálna prípustná odchýlka medzi meraním a výsledkami výpočtu v rámci overovacích skúšok, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene, a hodnotami deklarovaných alebo zverejnených parametrov, pričom sa zohľadňuje odchýlka, ktorá vyplýva z medzilaboratórnej variácie;

23.

„identifikačný kód typu pneumatiky“ je kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa daný typ pneumatiky odlišuje od iných typov pneumatík, ktoré majú rovnaké obchodné meno alebo rovnakú ochrannú známku ako dodávateľ;

24.

„ekvivalentný typ pneumatiky“ je typ pneumatiky, ktorý rovnaký dodávateľ uvádza na trh ako iný typ pneumatiky s odlišným identifikačným kódom typu a ktorý má rovnaké technické vlastnosti relevantné pre štítok pneumatiky a rovnaký informačný list výrobku.

Článok 4

Povinnosti dodávateľov pneumatík

1.   Dodávatelia zabezpečia, aby k pneumatikám triedy C1, pneumatikám triedy C2 a pneumatikám triedy C3, ktoré sa uvádzajú na trh, bol bezplatne pripojený:

a)

v prípade každej jednej pneumatiky štítok pneumatiky v podobe nálepky, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II a na ktorom sú uvedené informácie a triedy pre každý z parametrov stanovených v prílohe I, a informačný list výrobku alebo

b)

v prípade každej série jednej alebo viacerých totožných pneumatík tlačený štítok pneumatiky, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II a na ktorom sú uvedené informácie a triedy pre každý z parametrov stanovených v prílohe I, a informačný list výrobku.

2.   V prípade pneumatík predávaných alebo ponúkaných na predaj prostredníctvom predaja na diaľku, dodávatelia zabezpečia, aby bol štítok pneumatiky zobrazený v blízkosti uvedenia ceny, a aby bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku, a to aj v tlačenej podobe, ak o to požiada koncový používateľ. Veľkosť štítku pneumatiky musí byť taká, aby bola zreteľne viditeľná a čitateľná a primeraná veľkosti uvedenej v bode 2.1. prílohy II.

V prípade pneumatík predávaných alebo ponúkaných na predaj na internete, dodávatelia môžu sprístupniť štítok pneumatiky pre konkrétny typ pneumatiky prostredníctvom vnoreného zobrazenia.

3.   Dodávatelia zabezpečia, aby sa štítok pneumatiky zobrazoval v každej vizuálnej reklame na konkrétny typ pneumatiky. Ak sa vo vizuálnej reklame uvádza cena toho typu pneumatiky, štítok pneumatiky sa zobrazí v blízkosti uvedenia ceny.

V prípade vizuálnych reklám na internete môžu dodávatelia sprístupniť štítok pneumatiky prostredníctvom vnoreného zobrazenia.

4.   Dodávatelia zabezpečia, aby na každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny typ pneumatiky bol zobrazený štítok pneumatiky tohto typu pneumatiky a aby tento materiál obsahoval informácie stanovené v prílohe IV.

5.   Dodávatelia poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu vymedzenému v článku 3 bode 37 nariadenia (EÚ) 2018/858 hodnoty použité na určenie súvisiacich tried a akékoľvek dodatočné informácie o vlastnostiach, ktoré dodávateľ uvádza na štítku pneumatiky typov pneumatík v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu, ako aj štítok pneumatiky, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu. Uvedené informácie sa príslušnému vnútroštátnemu orgánu predložia na základe článku 5 ods. 1 a 2 tohto nariadenia pred uvedením daných typov pneumatík na trh, aby tento orgán mohol overiť správnosť štítku pneumatiky.

6.   Dodávatelia zaistia správnosť štítkov pneumatík a informačných listov výrobkov, ktoré poskytujú.

7.   Dodávatelia môžu na požiadanie sprístupniť technickú dokumentáciu orgánom členských štátov, ktoré nie sú uvedené v odseku 5, alebo príslušným vnútroštátnym akreditovaným orgánom.

8.   Dodávatelia spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom a prijímajú okamžité opatrenia na nápravu každého prípadu nesúladu s týmto nariadením, za ktorý zodpovedajú, a to z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom.

9.   Dodávatelia nesmú poskytovať ani zobrazovať iné štítky, značky, symboly alebo nápisy, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a ktoré by mohli koncových používateľov uvádzať do omylu alebo u nich vyvolávať pochybnosti, pokiaľ ide o parametre stanovené v prílohe I.

10.   Dodávatelia nesmú poskytovať ani zobrazovať štítky pneumatík, ktoré napodobňujú štítok stanovený týmto nariadením.

Článok 5

Povinnosti dodávateľov pneumatík vo vzťahu k databáze výrobkov

1.   Od 1. mája 2021 dodávatelia zapíšu informácie stanovené v prílohe VII do databázy výrobkov pred uvedením na trh pneumatiky vyrobenej po tomto dátume.

2.   V prípade pneumatík vyrobených v období od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] do 30. apríla 2021, dodávateľ zapíše do databázy výrobkov informácie stanovené v prílohe VII do 30. novembra 2021.

3.   V prípade pneumatík uvedených na trh pred ... [ dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], dodávateľ môže zapísať do databázy výrobkov informácie stanovené v prílohe VII.

4.   V období pred zapísaním informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 do databázy výrobkov dodávateľ sprístupní na účely kontroly elektronickú verziu technickej dokumentácie do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti orgánov dohľadu nad trhom.

5.   Ak orgány typového schválenia alebo orgány dohľadu nad trhom potrebujú na plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe VII, dodávateľ im na požiadanie tieto informácie poskytne.

6.   Pneumatika, v súvislosti s ktorou sa vykonajú zmeny, ktoré majú vplyv na informácie uvádzané na štítku pneumatiky alebo v informačnom liste výrobku, sa považuje za nový typ pneumatiky. Dodávateľ označí v databáze výrobkov konkrétny typ pneumatiky, ktorý prestal uvádzať na trh.

7.   Dodávateľ po uvedení posledného kusu typu pneumatiky na trh uchováva počas piatich rokov informácie týkajúce sa uvedeného typu pneumatiky v časti databázy výrobkov týkajúcej sa súladu.

Článok 6

Povinnosti distribútorov pneumatík

1.   Distribútori zabezpečia, aby:

a)

pneumatiky v predajni boli opatrené štítkom pneumatiky v podobe nálepky, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II, ktorý poskytuje dodávateľ v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), pričom tento štítok je na jasne viditeľnom mieste a je čitateľný v celosti, a aby bol k dispozícii informačný list výrobku, a to aj na požiadanie v tlačenej podobe alebo

b)

pred predajom pneumatiky, ktorá je súčasťou série jednej alebo viacerých totožných pneumatík, bol koncovému používateľovi zobrazený tlačený štítok pneumatiky, ktorý je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II, a aby bol tento štítok zreteľne vystavený v blízkosti pneumatiky v predajni a aby bol k dispozícii informačný list výrobku.

2.   Distribútori zabezpečia, aby sa štítok pneumatiky zobrazoval v každej vizuálnej reklame na konkrétny typ pneumatiky. Ak vizuálna reklama uvádza cenu tohto typu pneumatiky, štítok pneumatiky sa zobrazuje v blízkosti uvedenia ceny.

V prípade vizuálnych reklám na internete na konkrétny typ pneumatiky môžu distribútori štítok pneumatiky sprístupniť prostredníctvom vnoreného zobrazenia.

3.   Distribútori zabezpečia, aby bol štítok pneumatiky zobrazený na každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny typ pneumatiky a aby tento materiál obsahoval informácie uvedené v prílohe IV.

4.   Ak koncový používateľ nemôže v čase predaja vidieť pneumatiky ponúkané na predaj, distribútori koncovým používateľom pred predajom poskytnú kópiu štítku pneumatiky.

5.   Distribútori zabezpečia, aby sa pri každom predaji na diaľku s použitím papierových materiálov uvádzal štítok pneumatiky a aby koncoví používatelia mali prístup k informačnému listu výrobku na voľne prístupnom webovom sídle a aby mohli požiadať o tlačenú kópiu informačného listu výrobku.

6.   Distribútori pri predaji na diaľku s použitím telemarketingu informujú koncových používateľov o triedach pre každý parameter na štítku pneumatiky a informujú koncových používateľov o tom, že môžu získať prístup k štítku pneumatiky a informačnému listu výrobku na voľne prístupnom webovom sídle a že môžu požiadať o tlačenú kópiu.

7.   V prípade pneumatík predávaných alebo ponúkaných na predaj cez internet, distribútori zabezpečia, aby sa štítok pneumatiky zobrazoval v blízkosti uvedenia ceny a aby bol zabezpečený prístup k informačnému listu výrobku. Veľkosť štítku pneumatiky musí byť taká, aby bol jasne viditeľný a čitateľný, a musí byť primeraná veľkosti uvedenej v bode 2.1 prílohy II.

Distribútori môžu štítok pneumatiky pre konkrétny typ pneumatiky, sprístupniť prostredníctvom vnoreného zobrazenia.

Článok 7

Povinnosti dodávateľov a distribútorov vozidiel

Ak majú koncoví používatelia v úmysle zaobstarať si nové vozidlo, dodávatelia a distribútori vozidiel im pred predajom poskytnú štítok pneumatiky pre pneumatiky ponúkané s vozidlom alebo namontované na vozidle a každý príslušný technický propagačný materiál, a zabezpečia, aby bol k dispozícii informačný list výrobku.

Článok 8

Povinnosti poskytovateľov hostingových služieb

Ak poskytovateľ služieb uvedený v článku 14 smernice 2000/31/ES umožňuje predaj pneumatík prostredníctvom svojho internetového sídla, tento poskytovateľ služieb umožní zobrazovanie štítku pneumatiky a informačného listu výrobku, ktoré poskytol dodávateľ, v blízkosti uvedenia ceny a informuje distribútora o povinnosti zobrazovať štítok pneumatiky a informačný list výrobku.

Článok 9

Skúšobné metódy a metódy merania

Informácie o parametroch uvedených na štítku pneumatiky, ktoré sa majú poskytovať podľa článkov 4, 6 a 7, sa získajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v prílohe I a s postupom zosúladenia laboratórií uvedeným v prílohe V.

Článok 10

Postup overovania

V prípade každého z parametrov stanovených v prílohe I uplatňujú členské štáty pri posudzovaní súladu deklarovaných tried s týmto nariadením postup overovania stanovený v prílohe VI.

Článok 11

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty nesmú na svojom území sťažovať uvádzanie na trh alebo uvádzanie do prevádzky pneumatík, ak sú takéto pneumatiky v súlade s týmto nariadením.

2.   Ak členské štáty poskytnú stimuly pre pneumatiky, takéto stimuly sa musia zamerať len na triedu A alebo B, pokiaľ ide o valivý odpor v zmysle časti A prílohy I alebo priľnavosť za mokra v zmysle časti B prílohy I. Zdanenie a fiškálne opatrenia nie sú stimulmi na účely tohto nariadenia.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2019/1020, ak má príslušný vnútroštátny orgán vymedzený v článku 3 bode 37 nariadenia (EÚ) 2018/858 dostatočný dôvod domnievať sa, že dodávateľ nezabezpečil správnosť štítku pneumatiky v súlade s článkom 4 ods. 6 tohto nariadenia, overí, či triedy a akékoľvek dodatočné informácie o vlastnostiach uvedené na štítku pneumatiky zodpovedajú hodnotám a dokumentácii, ktoré dodávateľ predložil v súlade s článkom 4 ods. 5 tohto nariadenia.

4.   Členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020 zabezpečia, aby vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom zriadili systém pravidelných a náhodných kontrol predajní s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

5.   Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie a mechanizmy presadzovania, uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii do 1. mája 2021 uvedené pravidlá a uvedené opatrenia, ktoré jej neboli predtým oznámené, a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá uvedené ustanovenia ovplyvní.

Článok 12

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie

1.   Nariadenie (EÚ) 2019/1020 sa uplatňuje na pneumatiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a príslušné delegované akty prijaté na jeho základe.

2.   Komisia podnecuje a podporuje spoluprácu a výmenu informácií o dohľade nad trhom, pokiaľ ide o označovanie pneumatík, medzi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad trhom alebo za kontrolu pneumatík vstupujúcich na trh Únie, a medzi uvedenými orgánmi a Komisiou, a to najmä užším zapojením skupiny pre administratívnu spoluprácu v oblasti označovania pneumatík.

3.   Vnútroštátne stratégie dohľadu nad trhom vypracované členskými štátmi podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020 zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie účinného presadzovania tohto nariadenia.

4.   Orgány dohľadu nad trhom môžu v prípade, že dodávateľ nedodržiava súlad s týmto nariadením alebo príslušnými delegovanými aktmi prijatými na jeho základe, vymáhať od dodávateľa náhradu nákladov na kontrolu dokumentov a na fyzické skúšanie výrobkov.

Článok 13

Delegované akty

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom meniť:

a)

prílohu II, pokiaľ ide o obsah a formát štítku pneumatiky;

b)

časti D a E prílohy I a prílohy II, III, IV, V, VI a VII tak, že hodnoty, metódy výpočtu a požiadavky, ktoré sú v nich stanovené, prispôsobí technologickému pokroku.

2.   Komisia do 26. júna 2022 prijme delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom doplniť toto nariadenie tak, že sa v prílohách uvedú nové požiadavky na informácie týkajúce sa protektorovaných pneumatík, za predpokladu, že je k dispozícii vhodná skúšobná metóda.

3.   Komisia je tiež splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zahrnúť parametre alebo požiadavky na informácie týkajúce sa oderu pneumatiky a dojazdu, hneď ako budú mať európske alebo medzinárodné normalizačné organizácie k dispozícií spoľahlivé, presné a reprodukovateľné metódy na skúšky a meranie oderu pneumatiky a dojazdu, a za predpokladu, že budú splnené tieto podmienky:

a)

Komisia vykonala dôkladné posúdenie vplyvu a

b)

Komisia uskutočnila riadne konzultácie s relevantnými zainteresovanými stranami.

4.   V prípade potreby Komisia počas prípravy delegovaných aktov predloží na skúšku obsah a podobu štítkov pneumatík reprezentatívnym skupinám zákazníkov Únie, aby zaistila, že tieto štítky pneumatík budú jasne zrozumiteľné, a výsledky uverejní.

Článok 14

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 25. júna 2020. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 15

Hodnotenie a správa

Komisia do 1. júna 2025 vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

V uvedenej správe sa posúdi, ako účinne toto nariadenie a delegované akty prijaté na jeho základe viedli koncových používateľov k rozhodnutiu vybrať si pneumatiky s lepšími vlastnosťami, pričom sa zohľadní vplyv tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých na jeho základe na podnikanie, spotrebu paliva, bezpečnosť, emisie skleníkových plynov, povedomie spotrebiteľov a činnosti dohľadu nad trhom. V správe sa posúdia aj náklady a prínosy povinného nezávislého overovania informácií na štítku pneumatiky treťou stranou s prihliadnutím na skúsenosti získané v širšom rámci podľa nariadenia (ES) č. 661/2009.

Článok 16

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/1369

V článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1369 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

podpora orgánov dohľadu nad trhom pri vykonávaní ich úloh na základe tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov vrátane ich presadzovania a na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740  (*1).

Článok 17

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1222/2009

Nariadenie (ES) č. 1222/2009 sa zrušuje s účinnosťou od 1. mája 2021.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Európsky parlament

Predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 280.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26.marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 25. februára 2020 (Ú. v. EÚ C 105, 31.3.2020, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 13. mája 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12).

(6)  Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 117 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania pneumatík z hľadiska emisií hluku valenia a/alebo adhézie na mokrých povrchoch a/alebo valivého odporu [2016/1350] (Ú. v. EÚ L 218, 12.8.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 202).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).

(13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


PRÍLOHA I

SKÚŠKY, STUPNICA A MERANIE PARAMETROV PNEUMATÍK

Časť A: Triedy palivovej úspornosti a koeficient valivého odporu

Trieda palivovej úspornosti sa určuje a zobrazuje na štítku pneumatiky na základe koeficientu valivého odporu (RRC v N/kN) podľa škály tried od A po E stanovenej v tabuľke nižšie, meria sa v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a zosúladí sa podľa postupu zosúladenia laboratórií stanoveným v prílohe V.

Ak určitý typ pneumatiky patrí do viac ako jednej triedy pneumatík (napr. C1 a C2), potom sa na určenie triedy palivovej úspornosti tohto typu pneumatiky použije stupnica, ktorá platí pre najvyššiu triedu pneumatík (t. j. C2, nie C1).

 

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

Trieda palivovej úspornosti

RRC v N/kN

RRC v N/kN

RRC v N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

Časť B: Triedy priľnavosti za mokra

1.

Trieda priľnavosti za mokra sa určuje a zobrazuje na štítku na základe indexu priľnavosti za mokra (G) podľa škály tried od A do E stanovenej v tabuľke nižšie, vypočíta sa v súlade s bodom 2 a meria sa v súlade s prílohou 5 k predpisu EHK OSN č. 117.

2.

Výpočet indexu priľnavosti za mokra (G)

G = G(T)–0,03

kde:

G(T) = index priľnavosti za mokra týkajúci sa pneumatiky, ktorá sa má schváliť, podľa výsledku merania v rámci jedného skúšobného cyklu

 

Pneumatiky triedy C1

Pneumatiky triedy C2

Pneumatiky triedy C3

Trieda priľnavosti za mokra

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Časť C: Triedy a nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia

Nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (N v dB(A)) sa uvádza v decibeloch a vypočíta sa v súlade s prílohou 3 k predpisu EHK OSN č. 117.

Trieda vonkajšieho hluku valenia sa určuje a uvádza na štítku pneumatiky na základe limitných hodnôt (LV) stanovených v časti C prílohy II k nariadeniu (ES) č. 661/2009 takto:

N ≤ LV – 3

LV ‐ 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

Časť D: Priľnavosť na snehu

Skúšky miery priľnavosti na snehu sa vykonávajú v súlade s prílohou 7 k predpisu EHK OSN č. 117.

Pneumatika, ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117, sa zaradí do triedy pneumatík určených na jazdu v náročných snehových podmienkach a na štítku pneumatiky sa uvedie tento piktogram.

Image 4

Časť E: Priľnavosť na ľade

Skúšky miery priľnavosti na ľade sa vykonávajú v súlade so spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami vrátane prípadných medzinárodných noriem, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky.

Štítok pneumatiky, ktorá spĺňa príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade, obsahuje tento piktogram.

Image 5


PRÍLOHA II

OBSAH A FORMÁT ŠTÍTKU PNEUMATIKY

1.   

Obsah štítku pneumatiky

1.1.   

Informácie, ktoré sa uvedú v hornej časti štítku pneumatiky:

Image 6

1.2.   

Informácie, ktoré sa uvedú v spodnej časti štítku pneumatiky v prípade všetkých pneumatík, ktoré nespĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117 alebo príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade, alebo oboje:

Image 7

1.3.   

Informácie, ktoré sa uvedú v spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117:

Image 8

1.4.   

Informácie, ktoré sa uvedú v spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade:

Image 9

1.5.   

Informácie, ktoré sa uvedú v spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117 a minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade:

Image 10

2.   

Formát štítku pneumatiky

2.1.   

Formát hornej časti štítku pneumatiky:

Image 11

2.1.1.   

Formát spodnej časti štítku pneumatiky v prípade všetkých pneumatík, ktoré nespĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117 alebo príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade, alebo oboje:

Image 12

2.1.2.   

Formát spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117:

Image 13

2.1.3.   

Formát spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade:

Image 14

2.1.4.   

Formát spodnej časti štítku pneumatiky v prípade pneumatík, ktoré spĺňajú príslušné minimálne hodnoty indexu priľnavosti na snehu stanovené v predpise EHK OSN č. 117 a minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade:

Image 15

2.2.   

Na účely bodu 2.1:

a)

Minimálna veľkosť štítku pneumatiky: šírka 75 mm, výška 110 mm. Ak je štítok pneumatiky vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí naďalej proporcionálne zodpovedať uvedeným špecifikáciám;

b)

Podklad štítku pneumatiky: 100 % biela;

c)

Druh písma: Verdana a Calibri;

d)

Rozmery a špecifikácia prvkov tvoriacich štítok pneumatiky: ako sa uvádza vyššie;

e)

Kódy farieb (podľa modelu CMYK – azúrová, purpurová, žltá a čierna) spĺňajú všetky tieto požiadavky:

farby loga EÚ:

podklad: 100,80,0,0,

hviezdy: 0,0,100,0;

farba loga energie: 100,80,0,0;

kód QR; 100 % čierna;

obchodné meno alebo obchodná známka dodávateľa: 100 % čierna, tučným písmom Verdana, 7 pt;

identifikačný kód typu pneumatiky: 100 % čierna, bežným písmom Verdana, 7 pt;

označenie rozmerov pneumatiky, index nosnosti a symbol rýchlostnej kategórie; 100 % čierna, bežným písmom Verdana, 10 pt;

trieda pneumatík: 100 % čierna, bežným písmom Verdana, 7 pt, zarovnané vpravo;

písmená stupnice palivovej úspornosti a stupnice priľnavosti za mokra: 100 % biela, tučným písmom Calibri, 19 pt; písmená musia byť zarovnané na osi vo vzdialenosti 4,5 mm od ľavého okraja šípok;

kódy farieb (CMYK) šípok A až E na stupnici palivovej úspornosti:

trieda A: 100,0,100,0,

trieda B: 45,0,100,0,

trieda C: 0,0,100,0,

trieda D: 0,30,100,0,

trieda E: 0,100,100,0;

kódy farieb (CMYK) šípok A až E na stupnici priľnavosti za mokra:

A: 100,60,0,0,

B: 90,40,0,0,

C: 65,20,0,0,

D: 50,10,0,0,

E: 30,0,0,0;

vnútorné deliace čiary: hrúbka 0,5 pt, farba 100 % čierna;

písmeno triedy palivovej úspornosti: 100 % biela, tučným písmom Calibri, 33 pt. Šípky s triedou palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra a zodpovedajúce šípky v stupnici od A po E musia byť umiestnené tak, aby ich špičky boli zarovnané. Písmeno v šípke s triedou palivovej úspornosti a v šípke s triedou priľnavosti za mokra musí byť umiestnené v strede obdĺžnikovej časti šípky, ktorá musí byť 100 % čierna;

piktogram palivovej úspornosti: šírka 16 mm, výška 14 mm, hrúbka 1 pt, farba: 100 % čierna;

piktogram priľnavosti za mokra: šírka 20 mm, výška 14 mm, hrúbka 1 pt, farba: 100 % čierna;

piktogram vonkajšieho hluku valenia: šírka 24 mm, výška 18 mm, hrúbka 1 pt, farba: 100 % čierna. Počet decibelov v reproduktore, uvedený tučným písmom Verdana, 12 pt, jednotka „dB“ bežným písmom, 9 pt; škála tried vonkajšieho hluku valenia (A až C) centrovaná pod piktogramom, písmeno príslušnej triedy vonkajšieho hluku valenia uvedené tučným písmom Verdana, 16 pt a ostatné písmená tried vonkajšieho hluku valenia uvedené obyčajným písmom Verdana, 10 pt;

piktogram priľnavosti na snehu: šírka 15 mm, výška 13 mm, hrúbka 1 pt, farba: 100 % čierna;

piktogram priľnavosti na ľade: šírka 15 mm, výška 13 mm, hrúbka 1 pt, hrúbka šikmých čiar 0,5 pt, farba: 100 % čierna;

číslo nariadenia musí byť uvedené v 100 % čiernej farbe obyčajným písmom Verdana, 6 pt.


(1)  Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 30 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 70).

(2)  Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 54 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 41).


PRÍLOHA III

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Informácie uvedené na informačnom liste výrobku, ktorý je pripojený k pneumatikám, musia byť uvedené v brožúre o výrobku alebo iných dokumentoch pripojených k pneumatike, pričom musia obsahovať tieto údaje:

a)

obchodné meno alebo ochrannú známku dodávateľa alebo výrobcu, ak nie je ten istý ako dodávateľ;

b)

identifikačný kód typu pneumatiky;

c)

označenie rozmerov pneumatiky, index nosnosti a symbol rýchlostnej kategórie, ako sa uvádza v predpise EHK OSN č. 30 alebo v predpise EHK OSN č. 54 pre pneumatiky triedy C1, pneumatiky triedy C2 a pneumatiky triedy C3, podľa vhodnosti;

d)

triedu palivovej úspornosti pneumatiky v súlade s prílohou I;

e)

triedu priľnavosti za mokra pneumatiky v súlade s prílohou I;

f)

triedu vonkajšieho hluku valenia a hodnotu v decibeloch v súlade s prílohou I;

g)

označenie toho, či ide o pneumatiku určenú na jazdu v náročných snehových podmienkach;

h)

označenie toho, či ide o pneumatiku s priľnavosťou na ľade;

i)

dátum začiatku výroby daného typu pneumatiky (dve číslice pre týždeň a dve číslice pre rok);

j)

dátum ukončenia výroby daného typu pneumatiky, keď je známy (dve číslice pre týždeň a dve číslice pre rok).


PRÍLOHA IV

INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V TECHNICKOM PROPAGAČNOM MATERIÁLI

1.   

Informácie o pneumatikách obsiahnuté v technickom propagačnom materiáli sa musia uvádzať v tomto poradí:

a)

trieda palivovej úspornosti (písmená „A“ až „E“);

b)

trieda priľnavosti za mokra (písmená „A“ až „E“);

c)

trieda vonkajšieho hluku valenia a nameraná hodnota v dB;

d)

označenie toho, či ide o pneumatiku určenú na jazdu v náročných snehových podmienkach;

e)

označenie toho, či ide o pneumatiku s priľnavosťou na ľade.

2.   

Informácie uvedené v bode 1 musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

musia byť ľahko čitateľné;

b)

musia byť ľahko zrozumiteľné;

c)

ak sú typy pneumatík zaradené v rámci radu pneumatík do rozličných tried v závislosti od rozmeru alebo ďalších vlastností, musí sa uviesť rozpätie medzi typom pneumatiky s najnižšou výkonnosťou a typom pneumatiky s najvyššou výkonnosťou.

3.   

Dodávatelia na svojich webových sídlach zároveň sprístupňujú:

a)

odkaz na príslušnú webovú stránku Komisie venovanú tomuto nariadeniu;

b)

vysvetlenie piktogramov vytlačených na štítku pneumatiky;

c)

vyhlásenie zdôrazňujúce, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky veľmi závisí od správania vodičov, a najmä konštatovanie, že:

ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,

tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa dosiahli optimálne hodnoty palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra,

odstup vozidiel zohľadňujúci brzdnú dráhu sa musí vždy dodržiavať.

4.   

Dodávatelia a distribútori na svojich webových sídlach zároveň sprístupňujú, ak je to relevantné, vyhlásenie, v ktorom sa zdôrazní skutočnosť, že pneumatiky s priľnavosťou na ľade sú osobitne navrhnuté pre povrchy vozoviek pokryté ľadom a vrstvou utlačeného snehu a že by sa mali používať len vo veľmi náročných klimatických podmienkach (napr. nízke teploty) s tým, že používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach (napr. vlhké podmienky alebo vyššie teploty) by mohlo viesť k suboptimálnym výsledkom, najmä pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, jazdné vlastnosti a opotrebenie.


PRÍLOHA V

POSTUP ZOSÚLADENIA LABORATÓRIÍ NA MERANIE VALIVÉHO ODPORU

1.   Vymedzenie pojmov

Na účely postupu zosúladenia laboratórií na meranie valivého odporu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„referenčné laboratórium“ je laboratórium, ktoré tvorí súčasť siete laboratórií, ktorých názvy sa na účely postupu zosúladenia laboratórií uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, a ktoré je pri použití svojho referenčného zariadenia schopné dosiahnuť výsledky skúšok s presnosťou určenou v bode 3;

2.

„laboratórium žiadajúce o schválenie“ je laboratórium, ktoré sa zúčastňuje na postupe zosúladenia laboratórií a ktoré nie je referenčným laboratóriom;

3.

„pneumatika používaná na zosúladenie“ je pneumatika, ktorá sa skúša na účely vykonania postupu zosúladenia laboratórií;

4.

„sada pneumatík používaných na zosúladenie“ je sada piatich alebo viacerých pneumatík používaných na zosúladenie jedného zariadenia;

5.

„určená hodnota“ je teoretická hodnota koeficientu valivého odporu (RRC) jednej pneumatiky používanej na zosúladenie, ktorú nameralo teoretické laboratórium zastupujúce sieť referenčných laboratórií a ktorá sa používa pri postupe zosúladenia laboratórií;

6.

„zariadenie“ je každá skúšobná os pneumatiky v rámci jednej konkrétnej metódy merania; napríklad dve osi pôsobiace na rovnaký bubon sa nepovažujú za jedno zariadenie.

2.   Všeobecné ustanovenia

2.1.   Princíp

Nameraný (m) koeficient valivého odporu získaný v referenčnom laboratóriu (l), (RRCm,l ), sa zosúladí podľa určených hodnôt siete referenčných laboratórií.

Nameraný (m) koeficient valivého odporu na zariadení získaný v laboratóriu žiadajúcom o schválenie (c), (RRCm,c ), sa zosúladí prostredníctvom jedného referenčného laboratória zo siete, ktoré si laboratórium žiadajúce o schválenie zvolí.

2.2.   Požiadavky na výber pneumatík

Na postup zosúladenia laboratórií sa vyberú sady pneumatík používané na zosúladenie v súlade s nasledovnými kritériami. Jedna sada pneumatík používaných na zosúladenie sa vyberie spoločne pre pneumatiky triedy C1 a pneumatiky triedy C2 a jedna sada sa vyberie pre pneumatiky triedy C3:

a)

sada pneumatík používaných na zosúladenie sa vyberie tak, aby sa vzťahovala na rozpätie rôznych hodnôt RRC pneumatík triedy C1 a pneumatík triedy C2 spolu alebo pneumatík triedy C3; v každom prípade platí, že rozdiel medzi najvyššou hodnotou RRCm v rámci sady pneumatík používaných na zosúladenie a najnižšou hodnotou RRCm v rámci sady pneumatík používaných na zosúladenie pred zosúladením a po zosúladení sa musí prinajmenšom rovnať:

i)

3 N/kN v prípade pneumatík triedy C1 a pneumatík triedy C2 a

ii)

2 N/kN v prípade pneumatík triedy C3;

b)

hodnota RRCm v laboratóriách žiadajúcich o schválenie alebo referenčných laboratóriách (RRCm,c alebo RRCm,l ), založená na deklarovaných hodnotách RRC pre každú pneumatiku používanú na zosúladenie zo sady pneumatík používaných na zosúladenie, musí byť zastúpená rovnomerne;

c)

hodnoty indexu nosnosti musia náležite pokrývať škálu pneumatík, ktoré sa podrobia skúške, pričom sa musí zaistiť, aby hodnoty valivého odporu takisto pokrývali škálu pneumatík, ktoré sa podrobia skúške.

Každá pneumatika používaná na zosúladenie sa pred použitím skontroluje a vymení, ak:

a)

pneumatika používaná na zosúladenie je v stave nepoužiteľnom na ďalšie skúšanie alebo

b)

vykazuje odchýlky v hodnotách RRCm,c alebo RRCm,l , ktoré sú po korekcii z dôvodu akýchkoľvek odchýlok zariadenia väčšie ako 1,5 % v porovnaní so skoršími meraniami.

2.3.   Metóda merania

Referenčné laboratórium vykoná meranie každej pneumatiky používanej na zosúladenie štyrikrát a výsledky posledných troch meraní ponechá na ďalšiu analýzu v súlade s bodom 4 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a za podmienok stanovených v bode 3 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117.

Laboratórium žiadajúce o schválenie vykoná meranie každej pneumatiky používanej na zosúladenie (n + 1)-krát, pričom hodnota n sa uvádza v bode 5 tejto prílohy, a výsledky posledných n meraní ponechá na ďalšiu analýzu v súlade s bodom 4 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117, pričom uplatní podmienky stanovené v bode 3 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117.

Pri každom meraní pneumatiky používanej na zosúladenie musí byť zostava pneumatiky a kolesa odstránená zo zariadenia a celý skúšobný postup uvedený v bode 4 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117 sa musí zopakovať od začiatku.

Laboratórium žiadajúce o schválenie alebo referenčné laboratórium vypočíta:

a)

nameranú hodnotu každej pneumatiky používanej na zosúladenie za každé meranie, ako sa uvádza v bodoch 6.2 a 6.3 prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117 (t. j. hodnoty skorigované pre teplotu 25 °C a priemer bubna 2 m);

b)

priemernú hodnotu z hodnôt posledných troch meraní každej pneumatiky používanej na zosúladenie (v prípade referenčných laboratórií) alebo priemernú hodnotu z hodnôt posledných n meraní každej pneumatiky používanej na zosúladenie (v prípade laboratórií žiadajúcich o schválenie) a

c)

štandardnú odchýlku (σm) podľa tohto vzorca:

Image 16 Image 17

kde:

i

je počítadlo počtu pneumatík používaných na zosúladenie, od 1 do p;

j

je počítadlo počtu n posledných opakovaní každého merania danej pneumatiky používanej na zosúladenie, od 2 po n + 1;

n + 1

je počet opakovaní merania pneumatiky (n + 1 = 4 pre referenčné laboratóriá a n + 1 ≥4 pre laboratóriá žiadajúce o schválenie);

p

je počet pneumatík používaných na zosúladenie (p ≥ 5).

2.4.   Formát údajov používaných vo výpočtoch a výsledkoch

Namerané hodnoty RRC po korekcii o priemer bubna a teplotu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Výpočty sa potom vykonávajú so všetkými číslicami: bez ďalšieho zaokrúhľovania s výnimkou záverečných rovníc na účely zosúladenia.

Všetky hodnoty štandardných odchýlok sa uvádzajú s presnosťou na tri desatinné miesta.

Všetky hodnoty RRC sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta.

Všetky koeficienty zosúladenia (A1 l , B1 l , A2 c a B2 c ) sa zaokrúhľujú a uvádzajú s presnosťou na štyri desatinné miesta.

3.   Požiadavky uplatňované na referenčné laboratóriá a na stanovenie určených hodnôt

Určené hodnoty každej pneumatiky používanej na zosúladenie stanovuje sieť referenčných laboratórií. Táto sieť každé dva roky posúdi stálosť a platnosť určených hodnôt.

Každé referenčné laboratórium, ktoré je súčasťou siete, musí spĺňať špecifikácie prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a musí vykazovať túto štandardnú odchýlku (σm):

a)

maximálne 0,05 N/kN v prípade pneumatík triedy C1 a pneumatík triedy C2 a

b)

maximálne 0,05 N/kN v prípade pneumatík triedy C3.

Sady pneumatík používaných na zosúladenie, ktoré boli vybrané v súlade s bodom 2.2, meria každé referenčné laboratórium siete v súlade s bodom 2.3.

Určená hodnota každej pneumatiky používanej na zosúladenie je priemerom hodnôt nameraných pre túto pneumatiku používanú na zosúladenie referenčnými laboratóriami siete.

4.   Postup zosúladenia referenčného laboratória s určenými hodnotami

Každé referenčné laboratórium (l) sa zosúladí s každým novým súborom určených hodnôt, a to vždy po každej podstatnej zmene na zariadení alebo pri akejkoľvek odchýlke v monitorovacích údajoch týkajúcich sa kontrolnej pneumatiky na zariadení.

Na zosúladenie sa použije technika lineárnej regresie na všetky jednotlivé údaje. Koeficienty regresie A1 l a B1l sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

kde:

RRC

je určená hodnota koeficientu valivého odporu;

RRCm,

je individuálna hodnota koeficientu valivého odporu nameraná referenčným laboratóriom „l“ (vrátane korekcií o teplotu a priemer bubna).

5.   Požiadavky uplatňované na laboratóriá žiadajúce o schválenie

Laboratóriá žiadajúce o schválenie opakujú postup zosúladenia aspoň raz za dva roky pre každé zariadenie a vždy po každej podstatnej zmene na zariadení alebo pri akejkoľvek odchýlke v monitorovacích údajoch týkajúcich sa kontrolnej pneumatiky na zariadení.

Spoločnú sadu piatich rôznych pneumatík, ktoré boli vybrané v súlade s bodom 2.2, zmeria v súlade s bodom 2.3 najskôr laboratórium žiadajúce o schválenie a potom jedno referenčné laboratórium. Na žiadosť laboratória žiadajúceho o schválenie sa môže preskúšať viac ako päť pneumatík používaných na zosúladenie.

Laboratórium žiadajúce o schválenie poskytne vybranému referenčnému laboratóriu sadu pneumatík používaných na zosúladenie.

Laboratórium žiadajúce o schválenie (c) musí spĺňať špecifikácie prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 117 a podľa možnosti vykazovať tieto štandardné odchýlky m):

a)

maximálne 0,075 N/kN v prípade pneumatík triedy C1 a pneumatík triedy C2 a

b)

maximálne 0,06 N/kN v prípade pneumatík triedy C3.

Ak je štandardná odchýlka (σm) laboratória žiadajúceho o schválenie väčšia než uvedené hodnoty po štyroch meraniach, pričom posledné tri hodnoty sa použili na výpočty, počet opakovaní meraní n + 1 sa pre celú sériu zvýši takto:

 

n + 1 = 1 + (σm/γ)2, zaokrúhlené nahor na najbližšie vyššie celé číslo,

kde:

 

γ = 0,043 N/kN v prípade pneumatík triedy C1 a pneumatík triedy C2;

 

γ = 0,035 N/kN v prípade pneumatík triedy C3.

6.   Postup zosúladenia laboratória žiadajúceho o schválenie

Jedno referenčné laboratórium (l) siete vypočíta funkciu lineárnej regresie na základe všetkých jednotlivých údajov laboratória žiadajúceho o schválenie (c). Koeficienty regresie A2 c a B2 c sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

kde:

RRCm,l

je individuálna hodnota koeficientu valivého odporu nameraná referenčným laboratóriom (l) (vrátane korekcií o teplotu a priemer bubna);

RRCm,c

je individuálna hodnota koeficientu valivého odporu nameraná laboratóriom žiadajúcim o schválenie (c) (vrátane korekcií o teplotu a priemer bubna).

Ak je koeficient determinácie R2 nižší ako 0,97, laboratórium žiadajúce o schválenie sa nezosúladí.

Zosúladená hodnota RRC pneumatík skúšaných v laboratóriu žiadajúcom o schválenie sa vypočíta takto:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


PRÍLOHA VI

POSTUP OVEROVANIA

Súlad deklarovaných tried palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšieho hluku valenia, ako aj deklarovaných hodnôt a prípadných ďalších údajov o vlastnostiach na štítku pneumatiky s týmto nariadením sa posúdi, pokiaľ ide o každý typ pneumatík alebo každú skupinu pneumatík tak, ako ich určil dodávateľ, a to jedným z týchto postupov:

1.

Najskôr sa odskúša jedna pneumatika alebo sada pneumatík.

Ak namerané hodnoty zodpovedajú deklarovaným triedam alebo deklarovanej hodnote vonkajšieho hluku valenia v rámci tolerancií overovania uvedených v nižšie uvedenej tabuľke, štítok pneumatiky je v súlade s týmto nariadením. Ak namerané hodnoty nezodpovedajú deklarovaným triedam alebo deklarovanej hodnote vonkajšieho hluku valenia v rámci tolerancií overovania uvedených v nižšie uvedenej tabuľke, skúške sa podrobia ďalšie tri pneumatiky alebo sady pneumatík; priemerná hodnota merania vychádzajúca zo skúšok ďalších troch pneumatík alebo sád pneumatík sa použije na overenie deklarovaných údajov berúc do úvahy tolerancie overovania uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.

2.

Ak sú triedy alebo hodnoty uvedené na štítku pneumatiky odvodené z výsledkov skúšky typového schvaľovania získaných v súlade s nariadením (ES) č. 661/2009 alebo predpisom EHK OSN č. 117, členské štáty môžu využiť hodnoty meraní získané zo skúšok zhody výroby pneumatík, ktoré boli vykonané podľa postupu typového schválenia stanoveného v nariadení (EÚ) 2018/858.

Pri posudzovaní hodnôt merania získaných zo skúšok zhody výroby sa zohľadňujú tolerancie overovania uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.

Meraný parameter

Tolerancie overovania

RRC (palivová úspornosť)

Zosúladená nameraná hodnota nesmie prekročiť hornú hranicu (najvyššiu hodnotu RRC) deklarovanej triedy o viac ako 0,3 N/kN.

Vonkajší hluk valenia

Nameraná hodnota nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu N o viac ako 1 dB(A).

Priľnavosť za mokra

Nameraná hodnota G(T) nesmie byť nižšia ako spodná hranica (najnižšia hodnota G) deklarovanej triedy.

Priľnavosť na snehu

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako minimálny index priľnavosti na snehu.

Priľnavosť na ľade

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia ako minimálny index priľnavosti na ľade.


PRÍLOHA VII

INFORMÁCIE, KTORÉ V DATABÁZE VÝROBKOV UVÁDZA DODÁVATEĽ

1.   

Informácie, ktoré sa majú vložiť do verejnej časti databázy výrobkov:

a)

obchodné meno alebo ochranná známka, adresa, kontaktné údaje a ďalšia právna identifikácia dodávateľa;

b)

identifikačný kód typu pneumatiky;

c)

štítok pneumatiky v elektronickom formáte;

d)

trieda (triedy) a ďalšie parametre na štítku pneumatiky, a

e)

parametre z informačného listu výrobku v elektronickom formáte.

2.   

Informácie, ktoré sa majú vložiť do časti databázy výrobkov týkajúcej sa súladu:

a)

identifikačný kód typu pneumatiky všetkých ekvivalentných typov pneumatík, ktoré sa už uviedli na trh;

b)

všeobecný opis typu pneumatiky vrátane jej rozmerov, indexu nosnosti a rýchlostnej kategórie, ktorý postačuje na jeho jednoznačnú a ľahkú identifikáciu;

c)

protokoly skúšok, zaradenie do tried a meranie parametrov pneumatík stanovených v prílohe I;

d)

prípadné konkrétne preventívne opatrenia, ktoré sa prijmú pri zostavovaní, montáži, údržbe alebo skúšaní typu pneumatiky;

e)

prípadné namerané technické parametre typu pneumatiky, a

f)

výpočty vykonané pomocou nameraných technických parametrov.


PRÍLOHA VIII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1222/2009

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 3 bod 1

článok 3 bod 1

článok 3 bod 2

článok 3 bod 2

článok 3 bod 3

článok 3 bod 4

článok 3 bod 5

článok 3 bod 3

článok 3 bod 6

článok 3 bod 4

článok 3 bod 7

článok 3 bod 8

článok 3 bod 5

článok 3 bod 9

článok 3 bod 10

článok 3 bod 11

článok 3 6

článok 3 bod 12

článok 3 bod 7

článok 3 bod 13

článok 3 bod 8

článok 3 bod 14

článok 3 bod 9

článok 3 bod 15

článok 3 bod 10

článok 3 bod 16

článok 3 bod 11

článok 3 bod 17

článok 3 bod 18

článok 3 bod 12

článok 3 bod 19

článok 3 bod 13

článok 3 bod 20

článok 3 bod 21

článok 3 bod 22

článok 3 bod 23

článok 3 bod 24

článok 4

článok 4

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 7

článok 4 ods. 8

článok 4 ods. 9

článok 4 ods. 10

článok 5

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 6 ods. 1 písm. a)

článok 5 ods. 1 písm. b)

článok 6 ods. 1 písm. b)

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 4

článok 5 ods. 3

článok 6 ods. 5

článok 6 ods. 6

článok 6 ods. 7

článok 6

článok 7

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10

článok 9 ods. 1

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2, druhá veta

článok 4 ods. 5

článok 10

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 11 písm. a)

článok 11 písm. b)

článok 11 písm. c)

článok 13 ods. 1 písm. b)

článok 12

článok 11 ods. 4

článok 11 ods. 5

článok 12

článok 13

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 3

článok 13 ods. 4

článok 14

článok 13

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 17

článok 16

článok 18

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha VI

príloha IVa

príloha V

príloha V

príloha VII

príloha VIII