3.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/379


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/692

z 30. januára 2020,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 234 ods. 2, článok 237 ods. 4 a článok 239 ods. 2,

keďže:

(1)

Právne predpisy Únie v oblasti zdravia zvierat sa nedávno aktualizovali prijatím právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat. Uvedeným nariadením, ktoré nadobudlo účinnosť 20. apríla 2016 a ktoré sa uplatňuje od 21. apríla 2021, sa zrušilo a nahradilo asi 40 základných aktov. Obsahuje aj požiadavku na prijatie množstva delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie s cieľom zrušiť a nahradiť približne 400 aktov Komisie, ktoré v oblasti zdravia zvierat existovali pred novým právnym rámcom stanoveným právnou úpravou v oblasti zdravia zvierat.

(2)

Od prijatia prvých pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat na úrovni Únie sa obchodné podmienky zmenili, pričom sa značne zvýšil objem obchodovania so zvieratami, zárodočnými produktmi a produktmi živočíšneho pôvodu, a to aj v rámci Únie, ako aj vo vzťahu s tretími krajinami. V tom istom období sa v dôsledku politík a pravidiel Únie v oblasti zdravia zvierat v Únii podarilo eradikovať isté choroby a ďalším chorobám sa v mnohých členských štátoch predišlo alebo sú kontrolované. V niekoľkých prípadoch však objavujúce sa choroby v Únii predstavujú nové problémy pre štatút zdravia zvierat, obchod a miestne hospodárstvo v oblastiach, ktoré sú postihnuté uvedenými chorobami.

(3)

Pravidlá stanovené v tomto akte dopĺňajú pravidlá, ktoré už boli stanovené v právnej úprave v oblasti zdravia zvierat. Mali by vytvárať potrebné záruky, ktorými sa zabezpečí, že zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu vstupujúce do Únie nebudú predstavovať riziko pre zdravie držaných a voľne žijúcich zvierat, ktoré by mohlo ohroziť zdravotný štatút Únie, pokiaľ ide o choroby zvierat, a ktoré by mohlo mať škodlivé hospodárske následky pre dotknuté odvetvia.

(4)

V článku 234 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa uvádza, že kým sa neprijmú delegované akty stanovujúce požiadavky na zdravie zvierat, pokiaľ ide o určitý druh a kategóriu zvieraťa, zárodočný produkt alebo produkt živočíšneho pôvodu, členské štáty môžu po vyhodnotení súvisiacich rizík uplatniť vnútroštátne pravidlá za predpokladu, že spĺňajú určité požiadavky stanovené v uvedenom nariadení. Vstup druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, do Únie, preto môže podliehať takýmto vnútroštátnym pravidlám uplatňovaným členskými štátmi.

(5)

Existujúce pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, stanovené v predchádzajúcich aktoch Komisie, pokiaľ ide o vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, sa ukázali ako účinné, a preto by sa cieľ a podstata uvedených súčasných pravidiel mali v tomto nariadení zachovať, ale mali by sa aktualizovať s cieľom zohľadniť pravidlá týkajúce sa lepšej právnej regulácie, nový rámec týkajúci sa zdravia zvierat stanovený v právnej úprave v oblasti zdravia zvierat a nové dostupné vedecké poznatky, medzinárodné normy a skúsenosti z uplatňovania predchádzajúcich aktov Únie.

(6)

S cieľom zabrániť zbytočnému narušeniu obchodu by požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zásielok patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia do Únie mali zabezpečiť hladký prechod od požiadaviek stanovených v už existujúcich aktoch Únie.

(7)

V právnej úprave v oblasti zdravia zvierat sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Konkrétne podľa časti V kapitoly 1 uvedeného nariadenia, v ktorej sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, má Komisia prijať delegované akty s cieľom doplniť požiadavky na zdravie zvierat, ktoré v ňom už boli stanovené.

(8)

V článku 229 ods. 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovujú požiadavky, na základe ktorých majú členské štáty povoliť vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie. Požiadavky sa vzťahujú na podmienky týkajúce sa tretej krajiny alebo územia pôvodu, zariadenia pôvodu, požiadaviek na zdravie zvierat, ktoré tieto zásielky musia spĺňať, ako aj certifikátu zdravia zvierat, vyhlásení alebo iných dokladov, ktoré by mali sprevádzať tieto zásielky.

(9)

Navyše sa v článku 234 ods. 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat stanovuje, že požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zásielok druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území či pásiem do Únie musia byť aspoň také prísne ako požiadavky na zdravie zvierat stanovené v uvedenom nariadení a v delegovaných aktoch prijatých podľa neho, ktoré sú uplatniteľné na premiestňovanie daných druhov a kategórií týchto komodít v rámci Únie. Ak tieto požiadavky nie sú rovnako prísne ako požiadavky uvedené v nariadení, musia poskytovať rovnocenné záruky ako požiadavky na zdravie zvierat stanovené v časti IV uvedeného nariadenia.

(10)

V článku 234 ods. 2 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovuje, že v súvislosti s požiadavkami na zdravie zvierat na účely vstupu druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín a území do Únie a ich premiestňovania v rámci Únie a zaobchádzania s týmito komoditami po ich vstupe do Únie s cieľom zmierniť prípadné súvisiace riziká sa majú prijať delegované akty, aby sa doplnili pravidlá stanovené v uvedenom nariadení.

(11)

V článku 237 ods. 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovuje, že členské štáty povolia vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie iba v prípade, ak takéto zásielky sprevádzajú certifikáty zdravia zvierat a vyhlásenia alebo iné doklady vyžadované na základe uvedeného nariadenia. Podľa článku 237 ods. 2 uvedeného nariadenia certifikát zdravia zvierat musí overiť a podpísať úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území pôvodu. V tejto súvislosti sa v článku 237 ods. 4 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat stanovuje, že Komisia má prijať delegované akty týkajúce sa výnimiek z požiadaviek na certifikát zdravia zvierat stanovených v článku 237 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia a stanoviť pravidlá vyžadujúce, aby tieto zásielky sprevádzali vyhlásenia alebo iné doklady.

(12)

V článku 239 ods. 2 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovuje, že Komisia má prijať delegované akty týkajúce sa osobitných pravidiel a dodatočných požiadaviek pre určité typy vstupu zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, a stanovujú sa v ňom výnimky zo všeobecných požiadaviek na zdravie zvierat uvedené v článku 229 ods. 1 a článku 237 ods. 1 uvedeného nariadenia a v doplňujúcich pravidlách stanovených delegovanými aktmi prijatými na základe jeho článku 234 ods. 2 a článku 237 ods. 4

(13)

Doplňujúce pravidlá, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení podľa článku 234 ods. 2 a článku 239 ods. 2 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat, spolu navzájom súvisia. V článku 234 ods. 2 sa stanovuje, že Komisia stanoví všeobecné požiadavky na vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie, zatiaľ čo v článku 239 ods. 2 sa stanovuje, že Komisia stanoví osobitné pravidlá a dodatočné požiadavky na výnimky z uvedených všeobecných požiadaviek.

(14)

Požiadavky na certifikáty zdravia zvierat stanovené v článku 237 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat tvoria súčasť rámca pravidiel týkajúcich sa vstupu zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie. Splnomocnenie udelené Komisii na základe článku 237 ods. 4 uvedeného nariadenia na udeľovanie výnimiek z požiadaviek na zdravie zvierat je súčasťou tohto všeobecného rámca pravidiel.

(15)

Právna úprava v oblasti zdravia zvierat už obsahuje niekoľko vymedzení pojmov. V tomto nariadení by sa okrem toho mali zohľadniť vymedzenia stanovené v iných aktoch Únie zo súvisiacich oblastí hygieny potravín a úradných kontrol, ako sú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2). Na účely stanovenia požiadaviek na zdravie zvierat na účely vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie je vhodné uviesť konkrétne vymedzenia pojmov vrátane vymedzení určitých kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu. Tieto vymedzenia pojmov sú potrebné v záujme objasnenia, ktoré kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu predstavujú riziko pre zdravie zvierat, a preto sa na ne vzťahujú požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie.

(16)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie a na základe príslušného rizika pre zdravie zvierat by vymedzenie pojmu „čerstvé mäso“ na účely tohto nariadenia malo zahŕňať vymedzenie pojmov „čerstvé mäso“, „mleté mäso“ a „mäsové prípravky“ stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

(17)

Okrem toho by vymedzenie pojmu „mäsové výrobky“ na účely tohto nariadenia malo zahŕňať vymedzenie pojmov „mäsové výrobky“, „ošetrené žalúdky“, „mechúre“, „črevá“, „škvarené živočíšne tuky“ a „mäsové výťažky“ stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004. Dôvodom je to, že z hľadiska zdravia zvierat všetky tieto komodity predstavujú rovnaké riziko pre zdravie zvierat a mali by sa na ne vzťahovať rovnaké opatrenia na zmiernenie rizika.

(18)

Vymedzenie pojmu „telo (jatočné telo)“ uvedené v nariadení (ES) č. 853/2004 by sa malo upraviť tak, aby sa ním vymedzovali „jatočné telá kopytníkov“ s cieľom odlíšenia od „vedľajších jatočných produktov“. Dôvodom je, že tieto dve komodity predstavujú odlišné riziká pre zdravie zvierat, pričom v prípade vedľajších jatočných produktov je riziko vyššie.

(19)

V tomto nariadení by sa mal vymedziť pojem „črevá“ a dané vymedzenie by malo zohľadňovať vymedzenie uvedené v slovníku Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). Vo vymedzení by sa malo vysvetliť, ktoré produkty živočíšneho pôvodu sa musia považovať za črevá, a preto musia prejsť osobitným ošetrením na zmiernenie rizika stanoveným v tomto nariadení.

(20)

V článku 229 ods. 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovuje, že zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu sa môže povoliť vstup do Únie iba v prípade, ak pochádzajú z tretích krajín alebo území uvedených v zozname na účely vstupu konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s kritériami stanovenými v článku 230 ods. 1 a ak sú zásielky v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat stanovenými v článku 234 a s následnými delegovanými aktmi. Týmto nariadením by sa mala zaviesť povinnosť príslušného orgánu overovať, že takéto zásielky vstupujúce do Únie spĺňajú uvedené požiadavky.

(21)

V článku 237 ods. 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovuje, že vstup zásielok druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území do Únie sa povolí iba v prípade tých zásielok, ku ktorým je pripojený buď certifikát zdravia zvierat vydaný príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia, alebo vyhlásenia alebo iné doklady, alebo všetky uvedené doklady. V tomto nariadení by sa teda malo vysvetliť, ktoré doklady sú v jednotlivých prípadoch potrebné, a mala by sa ním zaviesť povinnosť príslušného orgánu overovať, že takéto zásielky vstupujúce do Únie spĺňajú všeobecné požiadavky.

(22)

V informáciách, ktoré sa majú uviesť v certifikátoch zdravia zvierat, vyhláseniach a iných dokladoch sprevádzajúcich zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, sa musí presne vyjadriť, či sú tieto zásielky v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v právnej úprave v oblasti zdravia zvierat a príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Týmto nariadením by sa teda mali stanoviť povinnosti pre prevádzkovateľov zodpovedných za vstup týchto zásielok do Únie a pre príslušné orgány členského štátu vstupu do Únie, pokiaľ ide o platnosť dokladov sprevádzajúcich zásielky a oprávnenie týchto zásielok na vstup do Únie.

(23)

S ohľadom na riziká pre zdravie zvierat, ako je inkubačný čas chorôb, a v záujme zabránenia zneužívaniu certifikátov zdravia zvierat je určenie lehoty platnosti týchto certifikátov nevyhnutné iba v prípade zvierat a násadových vajec. Dôvodom je, že predstavujú vyššie riziko pre zdravie zvierat než produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa mohli uplatniť opatrenia na zmiernenie rizika, a zárodočné produkty, ktoré sa prepravujú zmrazené v uzavretých a zaplombovaných kontajneroch. Keďže však námorná preprava živých zvierat a násadových vajec môže trvať dlho, obdobie platnosti certifikátu by sa v tomto prípade malo predĺžiť pod podmienkou, že boli prijaté určité opatrenia na zmiernenie rizika.

(24)

Požiadavky na zdravie zvierat, ktoré musia byť splnené, a záruky, ktoré majú poskytnúť tretie krajiny a územia, na účely vstupu zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie závisia od chorôb zaradených do zoznamu podľa článku 5 a prílohy II k právnej úprave v oblasti zdravia zvierat a od ich kategorizácie stanovenej v článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia a v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 (3). V uvedenom nariadení sa vymedzujú choroby kategórie A, B, C, D a E a uvádza sa v ňom, že pravidlá prevencie a kontroly chorôb zo zoznamu uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa majú uplatňovať na druhy zo zoznamu a na skupiny druhov zo zoznamu, ktoré sú uvedené v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(25)

V časti II kapitole 1 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa stanovujú pravidlá pre nahlasovanie chorôb a podávanie správ o nich s cieľom zabezpečiť ich včasné zistenie a účinnú kontrolu chorôb v Únii. V tomto nariadení by sa mali určiť podrobnosti budúcich systémov nahlasovania a podávania správ v tretích krajinách alebo územiach s cieľom zaručiť systémy rovnocenné so systémami vytvorenými v Únii, vrátane chorôb, ktoré by sa mali nahlasovať a o ktorých by sa mali podávať správy. V tejto súvislosti napriek tomu, že živé zvieratá môžu prenášať choroby, pre ktoré patria k druhom zo zoznamu vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1882, nie všetky produkty živočíšneho pôvodu a zárodočné produkty získané z týchto zvierat môžu prenášať všetky z uvedených chorôb. V tomto nariadení by sa malo objasniť, ktoré choroby zvierat vyvolávajú obavy, a preto by sa mali nahlasovať a podávať sa o nich správy pre každý jednotlivý druh a kategóriu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určených na vstup do Únie.

(26)

Požiadavky na zdravie zvierat stanovené v tomto nariadení by mali vychádzať z rôznych úrovní ochrany pred rizikami pre zdravie zvierat. Jednotlivé požiadavky sa líšia v závislosti od toho, či sa týkajú tretej krajiny pôvodu, územia pôvodu, pásma v danej tretej krajine alebo na území, kompartmentu v danej tretej krajine alebo na území v prípade živočíchov akvakultúry, zariadenia pôvodu zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu či zariadenia alebo inseminačnej stanice na zhromažďovanie zárodočných produktov.

(27)

Dohľad nad chorobami a vysledovateľnosť v zariadeniach sú kľúčovými prvkami stratégie kontroly chorôb v Únii. Toto nariadenie by malo zahŕňať určité základné požiadavky na vysledovateľnosť a návštevy týkajúce sa zdravia zvierat v zariadeniach pôvodu zvierat určených na vstup do Únie a v zariadení pôvodu zvierat, z ktorých boli získané zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu určené na vstup do Únie. Tieto požiadavky by mali byť rovnocenné s požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/429 a v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe.

(28)

Navyše ak určitý typ zariadenia v tretej krajine alebo území, v ktorom sa držia zvieratá alebo zárodočné produkty, predstavuje mimoriadne riziko pre zdravie zvierat, toto zariadenie by malo získať osobitné povolenie príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia na vývoz do Únie, ktorým sa zabezpečia záruky rovnocenné so zárukami stanovenými v článkoch 92 až 100 nariadenia (EÚ) 2016/429 pre určité zariadenia v Únii.

(29)

Zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určené na vstup do Únie by nemali predstavovať riziko pre zdravie zvierat vo svojej krajine alebo na svojom území pôvodu a nemali by byť predmetom vnútroštátnych eradikačných programov ani iných vnútroštátnych obmedzení založených na obavách týkajúcich sa zdravia zvierat.

(30)

Požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie musia zabezpečovať účinnú ochranu proti zavlečeniu prenosných chorôb zvierat do Únie a proti ich šíreniu v rámci nej. Vstup týchto zásielok do Únie by sa nemal povoliť z tretích krajín alebo území či pásiem, alebo v prípade živočíchov akvakultúry z ich kompartmentov, infikovaných určitými chorobami zo zoznamu, v prípade ktorých si Únia drží štatút bez výskytu chorôb a ktoré preto predstavujú závažné riziko pre zdravie zvierat v Únii.

(31)

Posúdenie, či je tretia krajina, územie, pásmo alebo kompartment (v prípade živočíchov akvakultúry) pôvodu bez výskytu konkrétnej choroby, spočíva na Únii. Posúdenie Únie by malo vychádzať z informácií súvisiacich s dohľadom nad chorobou, ktorý zabezpečuje príslušný orgán tretej krajiny alebo územia, a mali by sa v ňom zohľadniť pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat v Únii, ktoré sú uvedené v časti II právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/689 (4). Ako dodatočné opatrenia na zmiernenie rizika sa môžu vyžadovať osobitné podmienky pre určité choroby a situácie.

(32)

Neprítomnosť konkrétnej choroby v tretej krajine alebo na území alebo ich pásme musí byť založená na medzinárodne uznávaných diagnostických testoch a metódach vykonávaných podľa tých istých noriem a postupov, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú v Únii.

(33)

Musí sa zabezpečiť, aby štatút zdravia zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určených na vstup do Únie spĺňal záruky poskytované treťou krajinou, územím alebo pásmom pôvodu. V tomto nariadení by sa preto mala určiť minimálna doba pobytu zvierat v tretej krajine, území, pásme alebo zariadení pôvodu a minimálne obdobie bez kontaktu s komoditami s nižším zdravotným štatútom pred odoslaním do Únie. V dĺžke minimálnej doby pobytu by sa mala zohľadniť inkubačná doba príslušnej choroby a plánované miesto určenia a použitie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu.

(34)

Určenie doby pobytu v prípade psov, mačiek a fretiek nie je potrebné, keďže vo všetkých prípadoch sa vyžaduje vakcinácia proti besnote, chorobe vzbudzujúcej najväčšie obavy pri týchto druhoch. Registrované kone určené na súťaže, dostihy a kultúrne jazdecké podujatia by takisto mali mať výnimku z určitých požiadaviek, pokiaľ ide o dobu pobytu, ak spĺňajú dodatočné záruky. Táto výnimka je založená na predpoklade, že zdravie týchto koní je na vysokej úrovni.

(35)

K ohrozeniu zdravotného štatútu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určených na vstup do Únie môže dôjsť pri preprave z miesta pôvodu do miesta vstupu do Únie, ak prídu do styku so zvieratami alebo produktmi, ktoré nespĺňajú rovnaké požiadavky, alebo ak sa prepravujú cez tretie krajiny, územia alebo pásma s nižším štatútom zdravia než krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo. V záujme zachovania ich zdravotného štatútu by sa preto mali uplatňovať určité preventívne opatrenia.

(36)

S cieľom zabezpečiť, aby sa do Únie odosielali iba zdravé zvieratá, by sa zvieratá v zásielkach mali podrobiť klinickej prehliadke, ktorú pred odoslaním vykoná úradný veterinárny lekár. Časový rámec na vykonanie tejto prehliadky by sa mal prispôsobiť určitým druhom a riziku, ktoré sa s nimi spája.

(37)

Suchozemské zvieratá, násadové vajcia a vodné živočíchy určené na vstup do Únie by sa mali prepravovať a vykladať iba v tretích krajinách, na územiach alebo v ich pásmach, ktoré sú uvedené aj v zozname na účely vstupu tých istých druhov a kategórií zvierat a násadových vajec do Únie. Uvedenie týchto krajín, území alebo pásiem v zozname znamená, že poskytujú rovnocenné záruky zdravia zvierat ako tretia krajina alebo územie pôvodu či ich pásmo.

(38)

Pri preprave suchozemských zvierat a násadových vajec letecky alebo lodnou dopravou sa môžu vyskytnúť nepredvídané udalosti, ako sú technické problémy dopravných prostriedkov, štrajky na letiskách a v prístavoch alebo neočakávané oneskorenia. V týchto prípadoch je preto vhodné stanoviť výnimky za predpokladu, že možno poskytnúť záruky. Tým sa umožní pokračovanie prepravy suchozemských zvierat a násadových vajec do Únie a zároveň sa zabezpečí zdravotný štatút týchto komodít a predíde sa ďalším rizikám pre zdravie zvierat.

(39)

Keďže v prípade koňovitých sú prekládka a zastávky v krajinách neuvedených v zozname súčasťou bežných činností spojených s prepravou, mali by sa pri dodržaní určitých preventívnych opatrení povoliť.

(40)

Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov je kľúčová činnosť pri predchádzaní riziku šírenia chorôb zvierat. Pri preprave zásielok živých zvierat určených pre Úniu by sa čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov mali vykonať bezprostredne pred naložením zvierat na účely ich odoslania do Únie.

(41)

Zhromažďovanie zvierat v tretích krajinách alebo územiach pôvodu môžu predstavovať dodatočné riziko pre štatút zdravia zvierat určených na vstup do Únie v dôsledku toho, že sa zvieratá premiešavajú a prichádzajú do kontaktu so zvieratami rozličného pôvodu. Počet, trvanie takýchto operácií a druhy, v prípade ktorých je možné tieto operácie povoliť, by sa preto mali obmedziť na minimum a zúžiť na druhy, pri ktorých existujú spoľahlivé systémy vysledovateľnosti.

(42)

Okrem všeobecných požiadaviek na zdravie zvierat je potrebné vytvoriť špecifické požiadavky, v ktorých sa budú zohľadňovať riziká pre zdravie zvierat súvisiace s jednotlivými druhmi a kategóriami suchozemských zvierat, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(43)

Jednotlivé druhy kopytníkov podľa vymedzenia v právnej úprave v oblasti zdravia zvierat sa uvádzajú ako druhy vnímavé na rôzne choroby zo zoznamu vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1882. Choroby zo zoznamu sa v tom istom nariadení takisto uvádzajú v rozličných kategóriách pre rozličné druhy kopytníkov. V tomto nariadení by sa preto mali jasne stanoviť špecifické požiadavky a záruky súvisiace s chorobami zo zoznamu pre jednotlivé druhy a kategórie kopytníkov.

(44)

S cieľom zabrániť výskytu chorôb kategórie A, ktoré sa v Únii nevyskytujú, by podstatou všeobecnej požiadavky na tretiu krajinu alebo územie pôvodu kopytníkov alebo ich pásmo mala byť rovnaká neprítomnosť chorôb počas obdobia, ktoré je zárukou, že vstup zvierat z tretej krajiny, územia alebo pásma neohrozí neprítomnosť chorôb v Únii. V prípade chorôb kategórie B, v prípade ktorých má Únia povinné eradikačné programy, by sa v tomto nariadení mali stanoviť opatrenia na zmiernenie rizika v prípadoch, ak tretia krajina alebo územie pôvodu nie je úplne bez výskytu týchto chorôb.

(45)

Ak sú zásielky kopytníkov určené na vstup do členských štátov, ktoré majú úradne štatút bez výskytu choroby alebo ktoré zaviedli schválený eradikačný program pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu/infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu, bovinnú vírusovú hnačku alebo infekciu vírusom Aujeszkého choroby, tieto zásielky by mali spĺňať dodatočné požiadavky v záujme zabezpečenia, že zvieratá neohrozia zdravotný štatút uvedených členských štátov z hľadiska týchto chorôb.

(46)

Ak kopytníky pochádzajú zo zariadenia so špeciálnym režimom a sú určené na vstup do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, mali by sa uplatňovať osobitné pravidlá týkajúce sa tretej krajiny alebo územia pôvodu a dodatočné požiadavky na zdravie zvierat. V osobitných pravidlách by sa mala zohľadniť špecifickosť daných zariadení so špeciálnym režimom a osobitné podmienky, ktoré spĺňajú, aby získali schválenie príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu a príslušného orgánu členských štátov určenia.

(47)

Zariadenie pôvodu so špeciálnym režimom sa môže nachádzať v tretej krajine alebo na území, ktoré nie je uvedené v zozname na účely vstupu konkrétnych druhov kopytníkov do Únie. Bude však potrebné posúdiť vnútroštátne právne predpisy a veterinárne služby tretej krajiny alebo územia. Zariadenie pôvodu by navyše malo spĺňať dodatočné požiadavky súvisiace s dohľadom nad chorobami, veterinárnym dozorom, vedením záznamov a prevádzkou. S cieľom zabezpečiť, že tieto záruky bude možné poskytnúť, by sa v tomto nariadení mali stanoviť osobitné podmienky na schvaľovanie daných zariadení so špeciálnym režimom príslušným orgánom v tretej krajine alebo na území. Zoznam takýchto zariadení so špeciálnym režimom by mal vypracovať členský štát určenia na základe priaznivého výsledku posúdenia rizika vykonaného príslušným orgánom v danom členskom štáte, pokiaľ ide o všetky relevantné informácie o súvisiacich rizikách pre zdravie zvierat poskytnuté zariadením.

(48)

V prípade vstupu hydiny a vtákov chovaných v zajatí do Únie by sa mali uplatniť špecifické požiadavky na zdravie zvierat s cieľom odstrániť konkrétne riziká, ktoré pre tieto zvieratá predstavujú príslušné choroby zo zoznamu. V týchto požiadavkách by sa mala zohľadniť kategória, druh a plánované využitie hydiny a vtákov chovaných v zajatí a mala by sa nimi poskytnúť účinná ochrana proti šíreniu chorôb, ktoré vzbudzujú obavy, z tretích krajín alebo území do Únie.

(49)

S cieľom uľahčiť obchod so zásielkami malého množstva hydiny by sa pre zásielky, v ktorých je menej než 20 kusov hydiny inej než vtákov bežcov, mali vytvoriť špecifické požiadavky a výnimky.

(50)

S ohľadom na činnosti a riziká pre zdravie zvierat spojené s vtákmi chovanými v zajatí by sa vstup zásielok týchto zvierat do Únie mal povoliť len v prípade, že pochádzajú zo zariadení schválených príslušnými orgánmi v tretej krajine alebo na území pôvodu vtákov chovaných v zajatí či v ich pásme. Vtáky chované v zajatí by po svojom príchode do Únie mali byť držané v karanténe, aby sa potvrdila neprítomnosť akejkoľvek choroby vzbudzujúcej obavy.

(51)

Ak sú okrem toho zásielky vtákov a násadových vajec určené pre členské štáty so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, takéto zásielky by mali spĺňať dodatočné požiadavky, aby sa zabezpečilo, že neohrozia zdravotný štatút daných konkrétnych členských štátov, pokiaľ ide o uvedenú chorobu.

(52)

Jednou z chorôb, ktorá vzbudzuje najväčšie obavy v prípade včiel, je zamorenie spôsobené malým úľovým chrobákom (Aethina tumida). V Únii je jeho výskyt do značnej miery vzácny, ale v posledných desaťročiach sa celosvetovo rozšíril, čo spôsobuje vážne problémy pre včelárstvo, a môže postihnúť aj čmele. Roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sú potenciálne zničujúce patogény včiel. Aj tie sú v Únii vzácne. Účinné a bezpečné ošetrenie proti týmto chorobám v súčasnosti neexistuje. Ak by prostredníctvom zásielok vstúpili do Únie, predstavovali by riziko pre udržateľnosť včelárstva a iných odvetví a mohli by nepriaznivo ovplyvniť poľnohospodárstvo a životné prostredie, ktoré využívajú opeľovanie držanými a divokými včelami.

(53)

Mor včelieho plodu sa v Únii občas vyskytuje, ale je pod kontrolou, pokiaľ ide o obchod so včelami, pričom určité oblasti v Únii boli uznané ako oblasti bez výskytu roztočov Varroa a chránia ich dodatočné obchodné záruky, ktorých cieľom je zachovať bezpečnosť miest určenia v Únii. Pravidlá na úrovni Únie boli a ostávajú zásadné pre zmierňovanie rizika vstupu uvedených patogénov do Únie, ktoré súvisia so zásielkami včiel a čmeľov. Tieto pravidlá by sa preto mali stanoviť v tomto nariadení.

(54)

Jednoduchá kontrola zamorenia malým úľovým chrobákom alebo roztočmi Tropilaelaps je možná len v prípade včelích kráľovien bez plodu s malým počtom sprevádzajúcich včiel v klietkach s jedinou včeľou kráľovnou, a preto je potrebné obmedziť vstup včiel do Únie na takéto zásielky.

(55)

Kolónie čmeľov vyšľachtené a vychované v zariadeniach izolovaných od okolitého prostredia bývajú často predmetom obchodovania v záhradníctve. Vzhľadom na bežne používané zariadenia, postupy a uzatvorené kontajnery, ktoré sa používajú na prepravu kolónií, vstup čmeľov (Bombus spp.) do Únie by mal byť povolený iba v prípade kolónií, ktoré sa šľachtia, chovajú a balia v zariadeniach výhradne za environmentálne kontrolovaných podmienok a ktoré možno kontrolovať s cieľom zabezpečiť, že sú bez výskytu malého úľového chrobáka.

(56)

Z dôvodu možných účinkov na ľudí a zvieratá besnota predstavuje chorobu zo zoznamu, ktorá vzbudzuje najväčšie obavy v Únii a ktorá postihuje psy, mačky a fretky. Členské štáty preto musia vykonávať povinný eradikačný program proti infekcii vírusom besnoty v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/689. S cieľom zabrániť akejkoľvek možnosti zavedenia besnoty do Únie by sa v prípade všetkých zásielok psov, mačiek a fretiek vstupujúcich do Únie mala vyžadovať vakcinácia, pričom sa zohľadní dostupnosť a účinnosť súčasných vakcín proti tejto chorobe.

(57)

Psy, ktoré majú vstúpiť do členského štátu so štatútom bez výskytu choroby alebo so schváleným eradikačným programom v prípade pásomnice líščej (Echinococcus multilocularis), by mali spĺňať dodatočné požiadavky na zabezpečenie ochrany tohto štatútu v uvedených členských štátoch. V tejto súvislosti by sa mala uplatňovať prevencia pre tieto psy pred ich vstupom do Únie. Ak sú však psy, mačky a fretky určené pre zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, mali by sa uplatňovať osobitné pravidlá týkajúce sa besnoty a nákazy pásomnicou líščou (Echinococcus multilocularis) a dodatočné požiadavky na zdravie zvierat, pričom sa má zohľadňovať špecifickosť činností týchto zariadení a osobitné podmienky, v ktorých sú zvieratá v týchto zariadeniach držané.

(58)

Zárodočné produkty môžu predstavovať závažné riziko šírenia chorôb zvierat. Platí to najmä v prípade spermy, ale v menšej miere aj pre oocyty a embryá. Keďže zárodočné produkty sa odoberajú alebo sa produkujú z obmedzeného počtu darcov, ale používajú sa vo veľkej miere v celkovej populácií zvierat, môžu byť zdrojom chorôb veľkého počtu zvierat, pokiaľ sa s nimi správne nezaobchádza alebo nie sú klasifikované správnym zdravotným štatútom. Takéto prípady sa v minulosti vyskytli a spôsobili značné hospodárske straty. Preto je potrebné zaviesť požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat do Únie.

(59)

Požiadavky na účely vstupu zárodočných produktov kopytníkov do Únie by mali vychádzať z požiadaviek na účely vstupu živých zvierat do Únie.

(60)

Špecifické požiadavky na zariadenia pre zárodočné produkty, v ktorých sa odoberajú, produkujú, spracúvajú a uchovávajú zárodočné produkty kopytníkov oprávnených na vstup do Únie, by mali odzrkadľovať požiadavky stanovené na premiestňovanie v rámci Únie. Rovnaký prístup sa vzťahuje na vysledovateľnosť a požiadavky na zdravie zvierat v prípade zárodočných produktov.

(61)

Z dôvodu potreby premiestniť zárodočné produkty zo zariadení so špeciálnym režimom nachádzajúcich sa v tretích krajinách do zariadení so špeciálnym režimom v Únii by sa v tomto nariadení mali stanoviť osobitné požiadavky na vysledovateľnosť a zdravie zvierat v prípade takýchto vstupov.

(62)

Požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu násadových vajec do Únie by mali byť zamerané na riešenie rizík týkajúcich sa chorôb zo zoznamu, ktoré by sa rozličnými kategóriami násadových vajec mohli zavliecť do Únie. Tieto požiadavky by preto mali zodpovedať požiadavkám na účely vstupu príslušných druhov alebo kategórií vtákov do Únie.

(63)

Ak sú násadové vajcia hydiny určené na vstup do členských štátov so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, takéto vajcia by mali spĺňať dodatočné požiadavky, aby sa zabezpečilo, že neohrozia štatút týchto konkrétnych členských štátov.

(64)

Produkty živočíšneho pôvodu môžu prenášať pôvodcov chorôb na zvieratá a produkty. Riziko pre zdravie zvierat spojené s čerstvými a surovými produktmi živočíšneho pôvodu je zjavne vyššie než riziko spojené s produktmi, ktoré boli spracované a ošetrené. Požiadavky na zdravie zvierat voči tretej krajine alebo územiu pôvodu čerstvého mäsa, surového mlieka, mledziva a výrobkov na báze mledziva by preto mali byť prísnejšie než v prípade mäsových a mliečnych výrobkov. Ošetrenie použité na uvedené ošetrené produkty však musí byť účinné pri zmierňovaní rizika, ktoré predstavujú v závislosti od druhov, z ktorých produkt pochádza, a od krajiny alebo územia pôvodu.

(65)

Spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika používané pri produktoch živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z reštrikčných pásiem vytvorených v prípade potvrdenia chorôb kategórie A v Únii sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/687 (5) na základe dostupných vedeckých poznatkov a skúseností získaných pri uplatňovaní predchádzajúcich právnych predpisov. Rovnaké spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika by sa teda mali použiť na tie produkty pochádzajúce z tretích krajín, území alebo ich pásiem, ktoré predstavujú rovnaké riziko pre zdravie zvierat.

(66)

Riziká súvisiace s čerstvým mäsom, ktoré vstupuje do Únie, by sa mali zmierniť prostredníctvom požiadaviek na to, aby tretia krajina alebo územie pôvodu mali neprítomnosť chorôb, a požiadaviek týkajúcich sa chorôb živých zvierat, z ktorých sa získava mäso, odosielania držaných zvierat na zabitie, zabíjania a usmrcovania zvierat a požiadaviek na zaobchádzanie s nimi a na ich prípravu.

(67)

Čerstvé mäso suchozemských zvierat sa môže získavať z držaných zvierat vrátane zveri z farmových chovov podľa vymedzenia v nariadení (ES) č. 853/2004 a z voľne žijúcich zvierat. V Únii sa však mäso získavané zo zvierat držaných ako produkčné zvieratá, najmä zo zvierat, ktoré patria k druhom Bos taurus, Capra hircus, Ovis ariesSus scrofa, musí získavať na bitúnku. Na zaistenie primeraných a rovnocenných záruk je preto vhodné vyňať tieto druhy z možnosti ich zaradenia do kategórie zveri z farmových chovov alebo voľne žijúcich zvierat, ak čerstvé mäso určené na vstup do Únie pochádza z nich.

(68)

Keď v tretej krajine alebo na území vznikne ohnisko príslušnej choroby zvierat, rozhodujúce na stanovenie možných rizík pre zdravie zvierat spojených s týmito zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré sa z nich získavajú, sú dátum a miesto zabitia držaných zvierat alebo dátum usmrtenia voľne žijúcich zvierat alebo zveri z farmových chovov. Dátum zabitia alebo usmrtenia sa preto musí určiť, aby sa overilo, že zvieratá boli zabité alebo usmrtené v období, v ktorom neexistovalo ohnisko choroby, a v období, keď boli tretia krajina alebo územie uvedené v zozname ako krajina alebo územie s povolením dovážať čerstvé mäso do Únie.

(69)

Typ ošetrenia, ktoré sa má použiť na produkty živočíšneho pôvodu, by mal byť v súlade s rizikom, ktoré predstavuje tretia krajina alebo územie či ich pásmo, kde sa produkt vyrába. Vstup spracovaných produktov živočíšneho pôvodu do Únie, ktoré boli ošetrené spôsobom, ktorého účinnosť pri odstraňovaní rizík spojených s chorobami zo zoznamu vzbudzujúcimi obavy v prípade konkrétnej kategórie produktov živočíšneho pôvodu sa nepreukázala, by sa mal povoliť iba z tretích krajín alebo území alebo ich pásiem, ktoré poskytujú všetky záruky neprítomnosti príslušných chorôb. V prípade tretích krajín, území alebo ich pásiem, ktoré neposkytujú všetky uvedené záruky, by sa vstup produktov živočíšneho pôvodu do Únie mal povoliť iba v prípade, ak tieto produkty boli ošetrené špecifickým spôsobom.

(70)

V niektorých prípadoch tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo odoberá surové mäso na výrobu mäsových výrobkov z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu mäsových výrobkov príslušných druhov do Únie za predpokladu špecifického ošetrenia. V takých prípadoch by mali mäsové výrobky vždy podstúpiť najprísnejšie špecifické ošetrenie s cieľom zmierniť všetky možné riziká pre zdravie zvierat.

(71)

Mäsové výrobky obsahujúce mäso hydiny z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, v ktorých vzniklo ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny, by sa mali ošetriť spôsobom, ktorý je účinný pri zmierňovaní rizika v tretej krajine alebo území alebo ich pásme uvedených v zozname na účely vstupu do Únie. Takto bude môcť obchod pokračovať až do zavedenia opatrení na kontrolu, akým je regionalizácia. Uplatňovanie ošetrenia na zmiernenie rizík hneď po vzniku ohniska znižuje riziká pre zdravie zvierat a zároveň sa ním znižuje aj vplyv na obchod.

(72)

Keď sa mäsové výrobky vyrábajú z čerstvého mäsa z rôznych druhov, použitým spôsobom ošetrenia by sa mali odstrániť všetky možné riziká pre zdravie zvierat. Ak sa teda ošetrenie použije pred zmiešaním, jednotlivé druhy čerstvého mäsa by mali byť ošetrené príslušným spôsobom predpísaným pre druh, z ktorého pochádza čerstvé mäso. Ak sa však ošetrenie použije po zmiešaní, konečný mäsový výrobok by sa mal ošetriť spôsobom náležitým pre zložku čerstvého mäsa, ktorá predstavuje najvyššie riziko pre zdravie zvierat.

(73)

Ošetrenia na zmiernenie konkrétnych rizík pre zdravie zvierat spojených so vstupom čriev by sa mali preskúmať a aktualizovať s ohľadom na závery a odporúčania podľa najnovších vedeckých dôkazov posúdených panelom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat (6).

(74)

Podmienky pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva do Únie sú založené na rizikách pre zdravie zvierat, ktoré tieto výrobky predstavujú. Tieto riziká sú spojené s krajinou alebo územím pôvodu alebo ich pásmom a s druhom zvierat, z ktorých sa tieto výrobky získali. V prípade mlieka a mledziva vzbudzujú obavy dve choroby – slintačka a krívačka a infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka, a preto by surové mlieko a mledzivo mali vstupovať iba z tretích krajín alebo území alebo ich pásiem, ktoré sú bez výskytu týchto chorôb. Výrobky na báze mledziva by mali takisto pochádzať iba z uvedených tretích krajín, území alebo pásiem, keďže neexistujú nijaké vedecky overené spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika, ktorým by sa zabezpečilo zničenie pôvodcu choroby v uvedenej kategórii produktov.

(75)

V prípade mlieka získaného z druhov Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius sa riziko súvisiace so slintačkou a krívačkou môže zmierniť použitím všeobecne známych osobitných ošetrení na zmiernenie rizika. Keďže však nemožno zabezpečiť účinnosť niektorých z týchto spôsobov ošetrenia mliečnych výrobkov z iných živočíšnych druhov než Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius, tieto výrobky by mali podstúpiť najprísnejšie ošetrenie na zmiernenie rizík.

(76)

Ošetrenie produktov živočíšneho pôvodu by sa vždy malo vykonávať v tretej krajine alebo na území pôvodu, alebo v ich pásme, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu týchto produktov do Únie.

(77)

Vodné živočíchy patriace do druhov zo zoznamu sa občas prepravujú po mori v plavidlách vrátane lodí na prepravu živých rýb, ktoré môžu meniť vodu počas plavby. V takých prípadoch by zvieratá okrem zdravotného certifikátu malo sprevádzať aj vyhlásenie podpísané kapitánom plavidla, v ktorom sa opíšu podrobné informácie o prístavoch pôvodu a určenia a o všetkých ďalších prístavoch, ktoré loď počas plavby navštívila. Týmto vyhlásením by sa malo potvrdiť, že zvieratá druhov zo zoznamu, ktoré sa nachádzajú na palube plavidla, neboli počas plavby do miesta ich konečného určenia vystavené žiadnym podmienkam, ktoré by mohli zmeniť ich zdravotný štatút.

(78)

Vodné živočíchy môžu vstupovať do Únie na množstvo rôznych účelov. Vzhľadom na riziko choroby spojené s premiestňovaním živých zvierat, by sa tieto zvieratá vstupujúce do Únie na účely ľudskej spotreby mali ošetriť rovnakým spôsobom, ako keby do Únie vstupovali na iné účely, ako je chov alebo vypustenie do voľnej prírody. Produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov predstavujú nižšie riziko než vodné živočíchy a opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s nimi pri ich vstupe do Únie na účely ďalšieho spracovania, sú teda menej prísne než opatrenia, ktoré sa uplatňujú na živé zvieratá.

(79)

Vypustenie vodných živočíchov do prírodných vôd vo voľnej prírode so sebou nesie vysoké riziko, ak sú tieto zvieratá infikované chorobou zo zoznamu. Preto by tretia krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo alebo kompartment mali byť osobitne v prípade chorôb kategórie A a B bez výskytu týchto chorôb, ak sú vodné živočíchy určené na vypustenie do voľnej prírody v prírodných vodách Únie. Navyše vodné živočíchy privezené do Únie s cieľom ich vypustenia do voľnej prírody do prírodných vôd by vo všetkých prípadoch mali pochádzať z tretej krajiny alebo územia alebo pásma či kompartmentu, ktoré boli vyhlásené za tretiu krajinu, územie, pásmo alebo kompartment bez výskytu choroby kategórie C, aj keď členský štát alebo pásmo či kompartment určenia nie sú bez výskytu uvedenej choroby.

(80)

Členské štáty môžu v prípade chorôb vodných živočíchov prijať vnútroštátne opatrenia podľa článku 226 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat, ktoré sú určené na obmedzenie vplyvu iných chorôb než chorôb zo zoznamu na ich vlastnom území. V takýchto prípadoch je potrebné, aby zásielky druhov vnímavých na choroby, ktorých sa týkajú tieto vnútroštátne opatrenia, takisto pochádzali z tretích krajín, území, pásiem alebo ich kompartmentov, ktoré sú bez výskytu týchto chorôb.

(81)

V článku 226 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat sa odzrkadľuje rovnaký zámer ako v článku 43 smernice Rady 2006/88/ES (7), keďže členským štátom umožňuje prijímať vnútroštátne opatrenia proti chorobám, ktoré nie sú uvedené v zozname. Preto je vhodné naďalej uznávať zoznam chorôb a príslušných druhov, pre ktoré boli tieto opatrenia zavedené. Tieto údaje by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(82)

V rámci Únie sa uplatňujú určité pravidlá, pokiaľ ide o registráciu a schvaľovanie zariadení pre akvakultúru. Rozlišovanie medzi tým, či zariadenie môže byť registrované alebo či by malo byť schválené, závisí od rizika, ktoré predstavuje z hľadiska nákazy chorobou alebo z hľadiska jej šírenia. Preto je dôležité, aby živočíchy akvakultúry, ktoré vstupujú do Únie zo zariadení pre akvakultúru v tretej krajine, na území, v ich pásme alebo kompartmente, pochádzali zo zariadení pre akvakultúru, ktoré sa posudzujú podobným spôsobom. V tejto súvislosti by takéto zariadenia mali spĺňať požiadavky na registráciu alebo schvaľovanie, ktoré sú prinajmenšom také prísne ako požiadavky stanovené pre takéto zariadenia v Únii.

(83)

Nie je povinné uplatňovať vo všetkých situáciách požiadavku, aby vodné živočíchy druhov zo zoznamu a produkty živočíšneho pôvodu z týchto zvierat pochádzali z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma či kompartmentu bez výskytu danej choroby. Na uľahčenie vstupu vodných živočíchov a určitých produktov živočíšneho pôvodu z nich, ktoré nemajú takýto pôvod, do Únie, sa môžu prijať určité opatrenia na zmiernenie rizika. Pri vodných živočíchoch druhov zo zoznamu a vzhľadom na nižšiu úroveň rizika spojeného s takýmto premiestňovaním sú prijateľné určité opatrenia na zmiernenie rizika, pri produktoch živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živé vodné živočíchy sú prijateľné iné, menej prísne opatrenia na zmiernenie rizika.

(84)

Medzi zmierňujúce opatrenia, ktoré sa týkajú vodných živočíchov, patrí ich odoslanie po vstupe do Únie do zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schváleného na kontrolu chorôb, do zariadenia so špeciálnym režimom alebo do schváleného karanténneho zariadenia. Na mäkkýše a kôrovce druhov zo zoznamu, ktoré vstupujú do Únie ako živé a v súlade s nariadením (EÚ) č. 853/2004, ktoré však predstavujú prijateľné riziko pre spôsob, akým boli ošetrené alebo zabalené pred odoslaním, alebo z dôvodu, že nie sú určené na skladovanie v Únii pred ich spracovaním, sa vzťahuje niekoľko ďalších opatrení na zmiernenie rizika.

(85)

Od požiadaviek, že určité produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živé vodné živočíchy musia pochádzať z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma či kompartmentu, ktoré sú bez výskytu príslušných chorôb zo zoznamu, je možné sa odchýliť. Opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré umožňujú takýto obchod, môžu pozostávať z odoslania produktov živočíšneho pôvodu na ďalšie spracovanie do zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schváleného na kontrolu chorôb v Únii alebo zo zabezpečenia, že produkty živočíšneho pôvodu tvoria ryby, ktoré boli zabité a vypitvané pred ich odoslaním do Únie. V oboch prípadoch sa riziko, ktoré predstavujú produkty živočíšneho pôvodu, hodnotí ako zanedbateľné.

(86)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1882 sa stanovuje zoznam druhov vodných živočíchov a skupín druhov, ktoré predstavujú značné riziko šírenia chorôb uvedených v článku 5 a v prílohe II k právnej úprave v oblasti zdravia zvierat. Zoznam obsahuje aj zoznam druhov vektorov, ktorý je uvedený v stĺpci 4 tabuľky v prílohe k uvedenému nariadeniu. Mnohé z týchto druhov však nepôsobia ako vektory za každých okolností. Pokiaľ ide o premiestňovanie, podrobné informácie o okolnostiach, za ktorých sa uvedené druhy považujú za vektory chorôb zo zoznamu, sa uvádzajú v prílohe XXX k tomuto nariadeniu. Za okolností, keď vodné živočíchy druhov zo zoznamu nespĺňajú podmienky, na základe ktorých sa z nich stávajú vektory, sa na ne pravidlá stanovené v tomto nariadení nevzťahujú. Okrem toho vzhľadom na nižšiu úroveň rizika, ktorú predstavujú produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živé vodné živočíchy, sa opatrenia stanovené v tomto nariadení v súvislosti s týmito produktmi neuplatňujú na druhy uvedené v stĺpci 4 tabuľky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882.

(87)

Všetky výnimky a požiadavky na zaobchádzanie stanovené v tomto nariadení v súvislosti s vodnými živočíchmi druhov zo zoznamu a s produktmi živočíšneho pôvodu z uvedených druhov zoznamu iných, než sú živé vodné živočíchy, by sa mali uplatňovať aj na druhy uvedené v stĺpci 4 tabuľky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, v prípade ktorých členské štáty prijali vnútroštátne opatrenia podľa článku 226 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat. Tieto výnimky a požiadavky na zaobchádzanie by sa podobne mali vzťahovať aj na určité vnímavé druhy.

(88)

Je dôležité, aby sa s vodnými živočíchmi druhov zo zoznamu a s vodou, v ktorej sa prepravujú, po vstupe do Únie zaobchádzalo náležitým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že nebudú predstavovať riziko chorôb. Vhodným zaobchádzaním sa myslí zabezpečenie, aby sa zvieratá prepravovali priamo na miesto určenia a aby sa nevypúšťali či inak neponárali do prírodných vôd v Únii, kde by mohli zapríčiniť potenciálne riziko choroby.

(89)

V určitých prípadoch však príslušný orgán v mieste určenia môže povoliť vypustenie týchto zvierat do prírodných vôd. Vo všetkých takýchto prípadoch by mal príslušný orgán zabezpečiť, že vypustením alebo ponorením nedôjde k ohrozeniu zdravotného štatútu v mieste vypustenia. Navyše, aj keď prijímajúce vody nie sú bez výskytu konkrétnej choroby kategórie C, zvieratá, ktoré sa majú vypustiť, by mali byť bez výskytu tejto choroby, aby sa zabezpečilo dosiahnutie najlepšieho celkového zdravotného štatútu voľne žijúcich populácií v prírodných vodách Únie.

(90)

V súvislosti s príslušným rizikom pre zdravie zvierat by sa všetok tranzit cez Úniu mal považovať za premiestňovanie na účely vstupu do Únie, keďže predstavuje rovnakú úroveň rizika. Tranzit by preto mal byť v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami na účely vstupu do Únie. Výnimky a osobitné pravidlá tranzitu by sa však mali vytvoriť v rámci osobitných podmienok na zmiernenie rizika súvisiacich s miestom pôvodu. Takéto výnimky a osobitné pravidlá sa majú vzťahovať na situácie, keď Únia nie je konečným miestom určenia zvierat a produktov z nich, a majú sa v nich zohľadňovať geografické obmedzenia a geopolitické faktory.

(91)

Mali by sa stanoviť aj výnimky a osobitné pravidlá na tranzit zásielok zvierat a produktov z nich cez tretiu krajinu alebo územie medzi členskými štátmi. Týka sa to situácií, keď tento typ vstupu do Únie vyžaduje členský štát.

(92)

V niektorých prípadoch príslušné orgány tretej krajiny alebo územia po kontrolách vykonaných na svojej hranici zamietnu komodity s pôvodom v Únii. Podľa článku 239 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat by sa mali prijať osobitné pravidlá s cieľom umožniť návrat týchto komodít na základe toho, že boli vyrobené podľa právnych predpisov Únie v oblasti zdravia zvierat.

(93)

Osobitné pravidlá sú potrebné aj v prípade návratu registrovaných koní do Únie po dočasnom vývoze do tretích krajín na účely účasti na dostihoch, súťažiach a kultúrnych jazdeckých podujatiach.

(94)

Vzhľadom na jednotné uplatňovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a s cieľom zabezpečiť ich jasnosť a transparentnosť by sa týmto nariadením malo zrušiť nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 (8), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013 (9), nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 (10), nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 (11), rozhodnutie Komisie 2007/777/ES (12), nariadenie Komisie (ES) č. 119/2009 (13), nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 (14) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 (15).

(95)

Pravidlá uvedené v tomto nariadení sú prepojené s pravidlami právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat, ktorá sa uplatňuje od 21. apríla 2021, a dopĺňajú ich. Z tohto dôvodu a v záujme uľahčenia uplatňovania nového právneho rámca pre zdravie zvierat by sa aj toto nariadenie malo uplatňovať od 21. apríla 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

HLAVA 1

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú dopĺňajúce pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o vstup zásielok určitých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území alebo ich pásiem alebo kompartmentov v prípade živočíchov akvakultúry do Únie. Stanovujú sa ním aj pravidlá týkajúce sa premiestňovania týchto zásielok a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie.

2.   V časti I sa stanovujú:

a)

povinnosti príslušného orgánu členských štátov povoliť vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu druhov a kategórií zvierat, na ktoré sa vzťahujú časti II až VI (články 3 a 4), do Únie;

b)

povinnosti prevádzkovateľov, pokiaľ ide o vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú časti II až VI (článok 5), do Únie, a ich premiestňovanie a zaobchádzanie s nimi po ich vstupe do Únie;

c)

všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zásielok uvedených v písmenách a) a b) do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe a výnimky z týchto všeobecných požiadaviek platné pre všetky druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú časti II až VI (články 6 až 10).

3.   V časti II sa stanovujú všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie, ako aj na účely premiestňovania a zaobchádzania po vstupe a výnimky z týchto požiadaviek pre určité suchozemské zvieratá (hlava 1).

Navyše sa v nej stanovujú špecifické požiadavky na zdravie zvierat, ktoré sa uplatňujú aj na všetky uvedené druhy a kategórie suchozemských zvierat, konkrétne:

a)

držané kopytníky druhov zo zoznamu (hlava 2);

b)

hydina a vtáky chované v zajatí, okrem vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa dovážajú na účely programov ochrany zvierat schválených príslušným orgánom členského štátu určenia (hlava 3);

c)

včely medonosné (Apis mellifera) a čmele (Bombus spp.) (hlava 4);

d)

psy, mačky a fretky (hlava 5).

4.   V časti III sa stanovujú všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie, ako aj na účely premiestňovania a zaobchádzania po vstupe a výnimky z týchto požiadaviek pre zárodočné produkty z týchto druhov a kategórií držaných suchozemských zvierat:

a)

hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a koňovité (hlava 1);

b)

hydina a vtáky chované v zajatí (hlava 2);

c)

zvieratá iné než tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b) (hlava 3).

5.   V časti IV sa stanovujú všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie, ako aj na účely premiestňovania a zaobchádzania po vstupe a výnimky z týchto požiadaviek pre produkty živočíšneho pôvodu z týchto druhov a kategórií suchozemských zvierat:

a)

držané a voľne žijúce kopytníky druhov zo zoznamu;

b)

hydina;

c)

lovné vtáctvo.

6.   V časti V sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie, ako aj na účely premiestňovania a zaobchádzania po vstupe a výnimky z týchto požiadaviek pre tieto druhy vodných živočíchov vo všetkých vývinových štádiách, ako aj pre ich produkty živočíšneho pôvodu, okrem voľne žijúcich vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z týchto voľne žijúcich vodných živočíchov vylodených z rybárskych plavidiel na priamu ľudskú spotrebu:

a)

ryby druhov zo zoznamu patriace do nadtriedy Agnatha a do tried Chondrichthyes, SarcopterygiiActinopterygii;

b)

vodné mäkkýše druhov zo zoznamu patriace do kmeňa Mollusca;

c)

vodné kôrovce druhov zo zoznamu patriace do podkmeňa Crustacea;

d)

vodné živočíchy druhov zo zoznamu v prílohe XXIX, ktoré sú vnímavé na choroby vodných živočíchov, pre ktoré určité členské štáty zaviedli vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu iných chorôb ako chorôb zo zoznamu, ako sa uvádza v článku 226 nariadenia (EÚ) 2016/429.

7.   V časti VI sa stanovujú všeobecné pravidlá, isté výnimky a dodatočné požiadavky na tranzit určitých druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu cez Úniu a na ich navrátenie do Únie.

8.   V časti VII sa ustanovujú záverečné ustanovenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1882 a v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004, okrem prípadov, keď sa toto vymedzenie týka pojmov, ktoré sú vymedzené v druhom odseku tohto článku.

Okrem toho sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„tretia krajina, územie alebo ich pásmo zo zoznamu“ je tretia krajina, územie alebo ich pásmo, ktoré sú uvedené v zozname tretích krajín, území alebo ich pásiem alebo kompartmentov (v prípade živočíchov akvakultúry), z ktorých je povolený vstup konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s vykonávacími aktmi prijatými na základe článku 230 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429;

2.

„zoznam“ je zoznam tretích krajín, území alebo ich pásiem alebo kompartmentov (v prípade živočíchov akvakultúry), z ktorých je povolený vstup zásielok konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s vykonávacími aktmi prijatými na základe článku 230 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429;

3.

„dopravné prostriedky“ sú cestné alebo železničné vozidlá, plavidlá a lietadlá;

4.

„kontajner“ je akákoľvek klietka, debna, schránka alebo iná pevná konštrukcia, ktorá sa používa na prepravu zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu a sama nie je dopravným prostriedkom;

5.

„hovädzí dobytok“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodom Bison, Bos (vrátane podrodov Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) a Bubalus (vrátane podrodu Anoa) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

6.

„ovca“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Ovis a potomstvo po skrížení týchto druhov;

7.

„koza“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k rodu Capra a potomstvo po skrížení týchto druhov;

8.

„ošípaná“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Suidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

9.

„koňovité“ sú zvieratá z druhov nepárnokopytníkov patriacich k rodu Equus (vrátane koní, somárov a zebier) a potomstvo po skrížení týchto druhov;

10.

„ťavovité“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Camelidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

11.

„jeleňovité“ je zviera z druhov kopytníkov patriacich k čeľadi Cervidae, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2016/429;

12.

„registrované koňovité zviera“ je:

a)

čistokrvné plemenné zviera druhov Equus caballusEquus asinus zapísané alebo oprávnené na zápis v hlavnej časti plemennej knihy založenej chovateľskou organizáciou alebo chovateľským subjektom, ktoré boli uznané v súlade s článkami 4 alebo 34 nariadenia (EÚ) 2016/1012;

b)

držané zviera druhu Equus caballus zaregistrované v medzinárodnom združení alebo medzinárodnej organizácii buď priamo, alebo prostredníctvom jeho/jej národnej federácie alebo pobočiek, ktoré/ktorá riadi účasť koní na súťažiach alebo dostihoch („registrovaný kôň“);

13.

„zvieratá určené na zabitie“ sú držané suchozemské zvieratá, ktoré sa majú prepraviť na bitúnok, a to buď priamo, alebo po zhromaždení;

14.

„nebola podaná správa o chorobe“, je situácia, keď žiadne zviera ani skupina zvierat príslušných druhov držaných v zariadení neboli neklasifikované ako potvrdený prípad uvedenej choroby a zároveň bol vylúčený akýkoľvek prípad podozrenia na uvedenú chorobu;

15.

„sanitárna skupina“ je skupina tretích krajín zo zoznamu, v ktorých sú bežné spoločné riziká pre zdravie zvierat, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu v prípade koňovitých, ktoré si vyžadujú osobitné opatrenia na zmiernenie rizika a zdravotné záruky pri vstupe koňovitých do Únie;

16.

„kŕdeľ“ je všetka hydina alebo všetky vtáky chované v zajatí s rovnakým zdravotným štatútom, ktoré sú držané v rovnakých priestoroch alebo na tom istom ohradenom pozemku a predstavujú jednu epidemiologickú jednotku; v prípade ustajnenej hydiny to zahŕňa všetky vtáky, ktoré sa delia o ten istý vzdušný priestor;

17.

„hydina na reprodukciu“ je hydina vo veku 72 hodín alebo staršia, určená na produkciu násadových vajec;

18.

„úžitková hydina“ je hydina vo veku 72 hodín alebo staršia, chovaná na produkciu mäsa, konzumných vajec alebo iných produktov, alebo na zazverenie lovného vtáctva;

19.

„jednodňové kurčatá“ sú hydina mladšia ako 72 hodín;

20.

„včela medonosná“ je živočích druhu Apis mellifera;

21.

„čmeľ“ je živočích jedného z druhov patriacich do rodu Bombus;

22.

„pes“ je držané zviera druhu Canis lupus;

23.

„mačka“ je držané zviera druhu Felis silvestris;

24.

„fretka“ je držané zviera druhu Mustela putorius furo;

25.

„jedinečné schvaľovacie číslo“ je číslo pridelené príslušným orgánom;

26.

„vajcia bez obsahu špecifikovaných patogénov“ sú násadové vajcia, ktoré pochádzajú z „kŕdľov kurčiat bez výskytu špecifikovaných patogénov“, ako je to opísané v Európskom liekopise, a ktoré sú určené iba na diagnostické, výskumné alebo farmaceutické použitie;

27.

„zásielka spermy, oocytov alebo embryí“ alebo „zásielka zárodočných produktov“ je určité množstvo spermy, oocytov, embryí získaných in vivo alebo embryí vyprodukovaných in vitro odoslaných z jedného schváleného zariadenia pre zárodočné produkty, na ktoré sa vzťahuje jeden certifikát zdravia zvierat;

28.

„sperma“ je ejakulát zvieraťa alebo zvierat buď v nezmenenom stave, alebo pripravený či zriedený;

29.

„oocyty“ sú haploidná fáza vývoja zrelého vajíčka vrátane sekundárnych oocytov a vajíčok;

30.

„embryo“ je počiatočné vývojové štádium zvieraťa, kým sa môže preniesť na matku príjemkyňu;

31.

„schválené zariadenie pre zárodočné produkty“ je inseminačná stanica na odber spermy, tím na odber embryí, tím na produkciu embryí, zariadenie na spracovanie zárodočných produktov alebo inseminačná stanica na skladovanie zárodočných produktov;

32.

„veterinárny lekár inseminačnej stanice“ je veterinárny lekár zodpovedný za činnosti vykonávané na inseminačnej stanici na odber spermy, v zariadení na spracovanie zárodočných produktov alebo v inseminačnej stanici na skladovanie zárodočných produktov, ako sú stanovené v tomto nariadení;

33.

„veterinárny lekár tímu“ je veterinárny lekár zodpovedný za činnosti vykonávané tímom na odber embryí alebo tímom na produkciu embryí, ako sú stanovené v tomto nariadení;

34.

„karanténne zariadenie“ je zariadenie schválené príslušným orgánom na účely izolácie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec alebo kôz na obdobie najmenej 28 dní pred tým, ako sú prijaté na inseminačnú stanicu na odber spermy;

35.

„inseminačná stanica na odber spermy“ je zariadenie pre zárodočné produkty schválené príslušným orgánom na odber, spracovanie, skladovanie a prepravu spermy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz alebo koňovitých určených na vstup do Únie;

36.

„tím na odber embryí“ je zariadenie pre zárodočné produkty, ktoré tvorí skupina odborníkov alebo zostava schválená príslušným orgánom na odber, spracovanie, skladovanie a prepravu embryí získaných in vivo určených na vstup do Únie;

37.

„tím na produkciu embryí“ je zariadenie pre zárodočné produkty zložené zo skupiny odborníkov alebo zostavy, schválené príslušným orgánom na odber, spracovanie, skladovanie a prepravu oocytov a produkciu in vitro, prípadne s použitím uskladnenej spermy, spracovanie, skladovanie a prepravu embryí určených na vstup do Únie;

38.

„zariadenie na spracovanie zárodočných produktov“ je zariadenie pre zárodočné produkty schválené príslušným orgánom na spracovanie, prípadne aj sexáciu spermy, a skladovanie spermy, oocytov alebo embryí jedného alebo viacerých druhov, resp. akejkoľvek kombinácie daných typov zárodočných produktov alebo druhov určených na vstup do Únie;

39.

„inseminačná stanica na skladovanie zárodočných produktov“ je zariadenie pre zárodočné produkty schválené príslušným orgánom na skladovanie spermy, oocytov alebo embryí jedného alebo viacerých druhov, resp. akejkoľvek kombinácie daných typov zárodočných produktov alebo druhov určených na vstup do Únie;

40.

„mäso“ sú všetky časti kopytníkov, hydiny a lovného vtáctva, ktoré sú vhodné na ľudskú konzumáciu, vrátane krvi;

41.

„čerstvé mäso“ je mäso, mleté mäso a mäsové prípravky vrátane vákuovo balených produktov alebo produktov balených v kontrolovanej atmosfére, ktoré neprešlo žiadnym konzervačným procesom okrem chladenia, zmrazenia alebo hlbokého zmrazovania;

42.

„jatočné telo kopytníkov“ je celé telo zabitého alebo usmrteného kopytníka po:

a)

vykrvení v prípade zabíjaných zvierat;

b)

vybraní vnútorností;

c)

odstránení končatín na úrovni zápästia a priehlavku;

d)

odstránení chvosta, vemena, hlavy a kože, okrem ošípaných;

43.

„vedľajšie jatočné produkty“ sú čerstvé mäso iné, ako je mäso z jatočného tela kopytníka, aj keď je naďalej prirodzene spojené s telom;

44.

„mäsové výrobky“ sú spracované produkty vrátane ošetrených žalúdkov, mechúrov, čriev, škvarených živočíšnych tukov a mäsových výťažkov, ktoré sú výsledkom spracovania mäsa alebo ďalšieho spracovania takýchto spracovaných produktov, takým spôsobom, že na povrchu rezu je viditeľné, že produkt už nemá vlastnosti čerstvého mäsa;

45.

„črevá“ sú mechúre a črevá, ktoré boli po vyčistení spracované oškrabovaním tkaniva, odmastením a umytím a ktoré boli ošetrené soľou alebo sušením;

46.

„mledzivo“ je tekutina vylučovaná mliečnymi žľazami držaných zvierat v období 3 až 5 dní po pôrode, ktorá je bohatá na protilátky a minerálne látky a predchádza tvorbe surového mlieka;

47.

„výrobky na báze mledziva“ sú spracované produkty, ktoré sú výsledkom spracovania mledziva alebo ďalšieho spracovania takýchto spracovaných produktov;

48.

„loď na prepravu živých rýb“ je plavidlo používané v akvakultúre, ktoré má priehlbeň alebo nádrž na uchovávanie a prepravu živých rýb vo vode;

49.

„IMSOC“ je systém riadenia informácií pre úradné kontroly stanovený v článku 131 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (16).

HLAVA 2

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU ZÁSIELOK ZVIERAT, ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO ÚNIE A ICH PREMIESTŇOVANIA A ZAOBCHÁDZANIA S NIMI PO VSTUPE

Článok 3

Povinnosti príslušných orgánov členských štátov

Príslušný orgán povolí vstup do Únie zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu druhov a kategórií, na ktoré sa vzťahujú časti II až VI a ktoré boli predložené na účely úradných kontrol stanovených v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, za predpokladu, že:

a)

zásielky pochádzajú:

i)

v prípade suchozemských zvierat z tretej krajiny, územia alebo ich pásma zo zoznamu pre konkrétny druh a kategóriu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu;

ii)

v prípade vodných živočíchov z tretej krajiny, územia alebo ich pásma zo zoznamu pre konkrétny druh a kategóriu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu a v prípade živočíchov akvakultúry z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma alebo kompartmentu uvedených v zozname na daný účel;

b)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu overil, že zásielky spĺňajú:

i)

všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie stanovené v tomto článku, v článku 4 a v článkoch 6 až 10;

ii)

požiadavky na zdravie zvierat platné pre konkrétny druh a kategóriu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu a na ich plánované použitie, uvedené v častiach II až VI;

c)

zásielky sprevádzajú tieto doklady, v ktorých príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytuje potrebné záruky týkajúce sa súladu s požiadavkami na zdravie zvierat uvedenými v písmene b):

i)

certifikát zdravia zvierat, ktorý vydal úradný veterinárny lekár tretej krajiny alebo územia pôvodu, týkajúci sa konkrétneho druhu a kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu a ich plánovaného použitia;

ii)

vyhlásenie a iné doklady, ak sa vyžadujú v tomto nariadení.

V prípade zásielok zvierat a násadových vajec musel byť certifikát zdravia zvierat uvedený v písmene c) bode i) vydaný v lehote 10 dní pred dátumom príchodu zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu; v prípade prepravy po mori sa však uvedená lehota môže predĺžiť o dodatočné obdobie zodpovedajúce dĺžke plavby po mori.

Článok 4

Dátum certifikácie zásielok

1.   Vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu druhov a kategórií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia do Únie sa povolí iba za predpokladu, že na účely odoslania do Únie boli overené najskôr v deň, keď tretia krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo, alebo v prípade živočíchov akvakultúry príslušný kompartment, boli zaradené do zoznamu konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu na účely vstupu do Únie.

2.   Zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia, alebo z ich pásma či v prípade živočíchov akvakultúry z ich kompartmentu sa nepovolí vstup do Únie odo dňa, keď prestanú spĺňať požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie pre konkrétne druhy a kategórie zvierat, násadových vajec alebo produktov živočíšneho pôvodu, pokiaľ Únia v zozname nestanovila osobitné podmienky pre tretiu krajinu, územie alebo ich pásmo zo zoznamu a pre konkrétne druhy a kategórie zvierat, násadové vajcia alebo produkty živočíšneho pôvodu.

Článok 5

Povinnosti prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia zodpovední za vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu druhov a kategórií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia do Únie predložia tieto zásielky príslušnému orgánu v Únii na účely úradných kontrol, ako sa stanovuje v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, a zabezpečia, aby tieto zásielky spĺňali tieto požiadavky:

a)

všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie stanovené v článkoch 3 a 4 a v článkoch 6 až 10;

b)

požiadavky na zdravie zvierat platné pre konkrétne druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu v zásielke a na ich plánované použitie, uvedené v častiach II až VI.

2.   Prevádzkovatelia zodpovední za premiestňovanie zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu druhov a kategórií patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia z miesta ich vstupu do Únie na miesto ich určenia a prevádzkovatelia zodpovední za zaobchádzanie s týmito zásielkami po ich vstupe do Únie zabezpečia, aby zásielky:

a)

mali povolenie na vstup do Únie v súlade s článkom 3 od príslušného orgánu;

b)

spĺňali požiadavky na zdravie zvierat na účely premiestňovania týchto zásielok a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie, ktoré sa týkajú konkrétnych druhov a kategórií zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu a sú uvedené v častiach II až VI;

c)

sa nepoužívajú inak než na použitia, na ktoré im príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu vystavil certifikát na účely vstupu do Únie.

Článok 6

Vnútroštátne právne predpisy tretej krajiny alebo územia pôvodu a ich systémy ochrany zdravia zvierat

1.   Vstup pre zásielky zvierat, zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí len z tretej krajiny alebo územia, kde:

a)

každé podozrenie a potvrdený prípad choroby zo zoznamu v prílohe I, relevantnej pre druhy zvierat zo zoznamu, ktoré sú súčasťou zásielky, alebo pre druhy zvierat zo zoznamu, z ktorých pochádzajú zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu v zásielke, ktorým bol povolený vstup do Únie, sa musia podľa právnych predpisov nahlásiť príslušnému orgánu a musí sa o nich podať správa príslušnému orgánu;

b)

existujú systémy na odhaľovanie objavujúcich sa chorôb;

c)

existujú systémy zabezpečujúce, že kŕmenie pomyjami nie je zdrojom chorôb zo zoznamu v prílohe I, pokiaľ ide o:

i)

zvieratá určené na vstup do Únie,

alebo

ii)

zvieratá, z ktorých sa získavajú zárodočné produkty určené na vstup do Únie,

alebo

iii)

zvieratá, z ktorých sa získavajú produkty živočíšneho pôvodu určené na vstup do Únie.

2.   Zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určeným na vstup do Únie sa vstup z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma do Únie povolí iba v prípade, ak tieto zásielky možno legálne uviesť na trh danej tretej krajiny alebo územia pôvodu či ich pásma a ak v nich možno so zásielkami legálne obchodovať.

Článok 7

Všeobecné požiadavky týkajúce sa zdravotného štatútu zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu

1.   Vstup zásielok zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

nie sú zvieratami, ktoré majú byť usmrtené v rámci národného programu vykonávaného v tretej krajine alebo na území pôvodu na účely eradikácie chorôb vrátane príslušných chorôb zo zoznamu uvedených v prílohe I a objavujúcich sa chorôb;

b)

v čase naloženia na odoslanie do Únie boli bez symptómov prenosných chorôb;

c)

pochádzajú zo zariadenia, na ktoré sa v čase ich odoslania zo zariadenia do Únie nevzťahovali vnútroštátne reštriktívne opatrenia:

i)

z veterinárnych dôvodov;

ii)

v prípade živočíchov akvakultúry z veterinárnych dôvodov alebo z dôvodu výskytu abnormálnej úmrtnosti s neurčenou príčinou.

2.   Vstup zásielok zárodočných produktov do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli získané zo zvierat, ktoré v čase zberu:

a)

boli bez symptómov prenosných chorôb;

b)

boli držané v zariadení, na ktoré sa nevzťahovali vnútroštátne reštriktívne opatrenia z veterinárnych dôvodov vrátane obmedzení súvisiacich s príslušnými chorobami zo zoznamu uvedených v prílohe I a s objavujúcimi sa chorobami.

3.   Vstup zásielok produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli získané zo zvierat, ktoré:

a)

v prípade suchozemských zvierat boli bez symptómov prenosných chorôb, a to v čase:

i)

usmrtenia alebo zabitia na účely výroby čerstvého mäsa a mäsových výrobkov,

alebo

ii)

odberu mlieka alebo vajec;

b)

v prípade vodných živočíchov nevykazovali symptómy prenosných chorôb v čase zabitia alebo odberu na účely výroby produktov živočíšneho pôvodu;

c)

neboli usmrtené, zabité alebo v prípade mäkkýšov a živých kôrovcov vybraté z vody v rámci národného programu eradikácie chorôb;

d)

boli držané v zariadení, na ktoré sa nevzťahovali vnútroštátne reštriktívne opatrenia z veterinárnych dôvodov vrátane prípadných obmedzení súvisiacich s chorobami zo zoznamu uvedených v prílohe I a s objavujúcimi sa chorobami, a to v čase:

i)

usmrtenia alebo zabitia týchto zvierat na účely výroby čerstvého mäsa a mäsových výrobkov alebo produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, alebo

ii)

odberu mlieka a vajec.

Článok 8

Všeobecné požiadavky týkajúce sa zariadenia pôvodu zvierat

Vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak zariadenie pôvodu držaných zvierat alebo zariadenie pôvodu držaných zvierat, z ktorých sa získali zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu, spĺňa okrem špecifických požiadaviek stanovených v častiach II až V tieto požiadavky:

a)

musí byť registrované príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu a musí mu byť pridelené jedinečné registračné číslo;

b)

musí byť schválené príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu, ak sa to vyžaduje v tomto nariadení a podľa podmienok stanovených v tomto nariadení, a musí mu byť pridelené jedinečné schvaľovacie číslo;

c)

musí byť pod kontrolou príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu;

d)

musí mať zavedený systém na vedenie aktuálnych záznamov a ich uchovávanie počas obdobia najmenej 3 rokov, pričom tieto záznamy obsahujú aspoň tieto informácie:

i)

druhy, kategórie, číslo a v prípade potreby identifikáciu zvierat v zariadení;

ii)

pohyb zvierat do zariadenia a z neho;

iii)

úmrtnosť v zariadení;

e)

musia sa v ňom uskutočňovať pravidelné návštevy veterinárneho lekára týkajúce sa zdravia zvierat na účely zisťovania príznakov a informovania o príznakoch naznačujúcich výskyt chorôb vrátane chorôb zo zoznamu v prílohe I, ktoré sú relevantné pre konkrétny druh a kategóriu zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu, a objavujúcich sa chorôb.

Frekvencia takýchto návštev týkajúcich sa zdravia zvierat zodpovedá rizikám, ktoré dotknuté zariadenie predstavuje.

Článok 9

Odber vzoriek, laboratórne a iné testy

Vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba po uskutočnení odberu vzoriek, laboratórnych a iných testov vyžadovaných na základe tohto nariadenia:

a)

na vzorkách, ktoré odobral alebo nad ktorými má kontrolu príslušný orgán:

i)

tretej krajiny alebo územia pôvodu, ak sa odber vzoriek a testovanie musia uskutočniť pred vstupom do Únie,

alebo

ii)

členského štátu určenia, ak sa odber vzoriek a testovanie musia uskutočniť po vstupe do Únie;

b)

v súlade:

i)

s príslušnými postupmi a metódami uvedenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/689 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/688 (17),

alebo

ii)

s postupmi a metódami uvedenými v prílohe II k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/686 (18), na účely vstupu zárodočných produktov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie,

alebo

iii)

s postupmi opísanými v tomto nariadení, ak sa to osobitne vyžaduje;

c)

v úradnom laboratóriu určenom v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 10

Miesto pôvodu s neprítomnosťou chorôb a osobitné podmienky

1.   Vstup zásielok zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu preukázal neprítomnosť konkrétnych chorôb v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme či v zariadení pôvodu zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení, a to:

a)

v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/689

alebo

b)

v prípade chorôb, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689, v súlade s osobitnými pravidlami, keď sú takéto pravidlá stanovené v tomto nariadení, a s programom dohľadu nad chorobami v ykonávaným treťou krajinou alebo územím pôvodu, ktorý:

i)

musel byť predložený Komisii na posúdenie a musel obsahovať aspoň informácie uvedené v prílohe II;

ii)

musel byť Komisiou vyhodnotený ako program poskytujúci potrebné záruky, pokiaľ ide o neprítomnosť chorôb, na základe:

pravidiel dohľadu nad chorobami stanovenými v článkoch 24, 25, 26 a 27 nariadenia (EÚ) 2016/429,

doplňujúcich pravidiel štruktúry dohľadu a pravidiel pre potvrdenie chorôb a vymedzenie prípadov stanovených v oddieloch 1 a 2 a v časti II kapitole 1 článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/689;

iii)

musí existovať dostatočne dlho na to, aby sa úplne realizoval a aby sa nad ním vykonával riadny dohľad.

2.   Ak sa v prípade živočíchov akvakultúry a produktov živočíšneho pôvodu zo živočíchov akvakultúry vyžaduje, aby bola v kompartmente pôvodu neprítomnosť konkrétnych chorôb, vstup týchto komodít do Únie sa povolí iba v prípade, ak príslušný orgán tretej krajiny pôvodu preukázal neprítomnosť chorôb v súlade s odsekom 1 písm. a) a b).

3.   Ak sa podľa tohto nariadenia vyžadujú osobitné podmienky súvisiace s neprítomnosťou konkrétnych chorôb v tretej krajine alebo na územia pôvodu alebo v ich pásme:

a)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu musí najprv zaručiť svoj súlad s týmito podmienkami;

b)

Únia uvedené osobitné podmienky v zozname osobitne priradí k tretej krajine alebo územiu, ich pásmu alebo kompartmentu zo zoznamu a ku konkrétnym druhom a kategóriám zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu.

ČASŤ II

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT DO ÚNIE PODĽA ČLÁNKOV 3 A 5

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA DRŽANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVIERAT

Článok 11

Požadovaná doba pobytu držaných suchozemských zvierat

Vstup zásielok držaných suchozemských zvierat okrem psov, mačiek a fretiek do Únie sa povolí iba pod podmienkou, že sa dodržali tieto požiadavky:

a)

zvieratá dodržali príslušnú dobu pobytu stanovenú v týchto tabuľkách prílohy III počas súvislého obdobia bezprostredne pred dátumom odoslania do Únie:

i)

tabuľka 1 v prípade kopytníkov, včiel medonosných a čmeľov;

ii)

tabuľka 2 v prípade hydiny a vtákov chovaných v zajatí;

b)

zvieratá:

i)

boli nepretržite v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme počas obdobia uvedeného v druhom stĺpci tabuľky 1 v prílohe III a v treťom stĺpci tabuľky 2 v prílohe III;

ii)

boli nepretržite v zariadení pôvodu a počas obdobia uvedeného v treťom stĺpci tabuľky 1 v prílohe III a vo štvrtom stĺpci tabuľky 2 v prílohe III sa do tohto zariadenia neumiestnili žiadne zvieratá;

iii)

počas obdobia uvedeného vo štvrtom stĺpci tabuľky 1 v prílohe III a v piatom stĺpci tabuľky 2 v prílohe III neboli v žiadnom kontakte so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.

Článok 12

Výnimky týkajúce sa doby pobytu registrovaných koní určených na súťaže, dostihy a kultúrne podujatia

1.   Odchylne od článku 11 písm. b) bodu i) sa koňovité iné než koňovité určené na zabitie považujú za zvieratá spĺňajúce dobu pobytu stanovenú v tabuľke 1 prílohy III, ak pred ich odoslaním do Únie počas obdobia uvedeného v druhom stĺpci tabuľky 1 prílohy III mali okrem tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo ich pásma pobyt aj v:

a)

v členskom štáte

alebo

b)

v prípade registrovaných koní v tretej krajine alebo na území dočasného pobytu alebo v ich pásme zo zoznamu, z ktorých je povolený vstup registrovaných koní do Únie na uvedený účel a za predpokladu, že do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma boli zavedené v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat, ktorými sa stanovujú záruky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sú aspoň také prísne, ako záruky uplatňované na priamy vstup registrovaných koní z danej tretej krajiny alebo územia dočasného pobytu alebo z ich pásma do Únie na účely súťaží a dostihov.

2.   Odchylne od článku 11 písm. b) bodu ii) sa registrované kone určené na súťaže, dostihy a kultúrne jazdecké podujatia považujú za zvieratá, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa pobytu podľa tretieho stĺpca tabuľky 1 prílohy III, ak sa zdržiavali v tretej krajine pôvodu alebo tretej krajine dočasného pobytu v zariadeniach iných, než je zariadenie pôvodu, za predpokladu, že uvedené iné zariadenia:

a)

sú pod dozorom úradného veterinárneho lekára v tretej krajine alebo na území;

b)

neboli predmetom vnútroštátnych reštriktívnych opatrení z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat vrátane obmedzení súvisiacich s príslušnými chorobami zo zoznamu uvedenými v prílohe I a s príslušnými objavujúcimi sa chorobami;

c)

sú v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat stanovenými v článku 23.

3.   Takisto odchylne od článku 11 písm. b) bodu ii) sa registrovaným koňom určeným na súťaže, dostihy a kultúrne jazdecké podujatia, ktoré sa dostali do styku s koňovitými, ktoré vstúpili do tretej krajiny, na územie alebo do ich pásma z inej tretej krajiny, územia alebo ich pásma, alebo z iného pásma v danej tretej krajine alebo na území pôvodu, povolí vstup do Únie za predpokladu, že:

a)

tieto koňovité boli zavedené do tretej krajiny alebo na územie pôvodu, alebo do ich pásma v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky týkajúce sa priameho vstupu týchto koňovitých do Únie;

b)

možnosť priameho kontaktu s inými zvieratami sa obmedzí na čas súťaže, dostihov alebo kultúrnych jazdeckých podujatí a súvisiaceho výcviku, prípravy a predstavenia pred dostihmi.

Článok 13

Prehliadka suchozemských zvierat pred ich odoslaním do Únie

1.   Vstup zásielok suchozemských zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke podstúpili klinickú prehliadku, ktorú vykonal úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území pôvodu, alebo v ich pásme v lehote 24 hodín pred naložením zvierat na odoslanie do Únie a ktorej účelom bolo odhalenie príznakov svedčiacich o výskyte chorôb vrátane príslušných chorôb zo zoznamu uvedených v prílohe I a objavujúcich sa chorôb.

V prípade hydiny a vtákov chovaných v zajatí sa táto prehliadka týka zvierat určených na odoslanie do Únie, ako aj kŕdľa pôvodu.

2.   Odchylne od odseku 1 prvého pododseku sa prehliadka, ktorá je v ňom uvedená, v prípade registrovaných koňovitých môže vykonať v lehote 48 hodín pred časom naloženia na odoslanie do Únie alebo v posledný pracovný deň pred odoslaním do Únie.

3.   Odchylne od odseku 1 prvého pododseku sa tieto prehliadky v prípade psov, mačiek a fretiek môžu vykonať v lehote 48 hodín pred ich naložením na odoslanie do Únie.

Článok 14

Všeobecné pravidlá týkajúce sa odoslania suchozemských zvierat do Únie

1.   Vstup zásielok suchozemských zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke v čase od naloženia v zariadení pôvodu na účely odoslania do Únie až po ich príchod do Únie neprišli do styku s inými suchozemskými zvieratami:

a)

rovnakého druhu, ktoré neboli určené na vstup do Únie;

b)

iných druhov uvedených v zozname pri tých istých chorobách, ktoré nie sú určené na vstup do Únie;

c)

s nižším zdravotným štatútom.

2.   Pri preprave leteckou, námornou, železničnou, cestnou dopravou alebo pešo sa vstup zásielok uvedených v odseku 1 do Únie povolí iba v prípade, ak sa neprepravujú cez tretiu krajinu alebo územie, alebo ich pásmo, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétnych druhov a kategórií zvierat do Únie a ich plánovaného použitia v Únii, neboli vyložené ani nedošlo k ich prekládke v takejto krajine alebo na takomto území či v ich pásme.

3.   Keď sa zásielky uvedené v odseku 1 hoci len časť cesty prepravujú prostredníctvom námornej dopravy, vstup do Únie sa im povolí iba v prípade, ak do Únie prídu s vyhlásením, ktoré je pripojené k certifikátu zdravia zvierat sprevádzajúcemu zvieratá a ktoré je podpísané kapitánom plavidla, a v ňom sú uvedené tieto informácie:

a)

prístav odchodu v tretej krajine alebo na území pôvodu, alebo v ich pásme;

b)

prístav príchodu v Únii;

c)

prístavy zastavenia, v ktorých sa plavidlo zastavilo, mimo tretej krajiny alebo územia pôvodu zvierat, alebo ich pásma;

d)

potvrdenie o súlade s týmito požiadavkami počas plavby do Únie:

i)

zvieratá neopustili palubu;

ii)

zvieratá počas pobytu na palube neprišli do styku so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.

Článok 15

Výnimka pre prekládku suchozemských zvierat iných než koňovitých v tretích krajinách alebo na územiach, ktoré nie sú uvedené v zozname, v prípade technického problému alebo inej nepredvídanej udalosti

1.   Odchylne od článku 14 ods. 2 zásielkam suchozemských zvierat, iných než koňovitých, ktoré boli preložené z pôvodného dopravného prostriedku, v ktorom boli odoslané, do iného dopravného prostriedku na ďalšiu prepravu v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré nie sú treťou krajinou alebo územím alebo ich pásmom zo zoznamu, na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie zvierat do Únie, príslušný orgán povolí vstup do Únie iba v prípade, ak k prekládke došlo z dôvodu technického problému alebo inej nepredvídanej udalosti spôsobujúcej logistické problémy počas prepravy zvierat do Únie prostredníctvom námornej dopravy alebo letecky, s cieľom dokončiť prepravu do miesta vstupu do Únie, pod podmienkou, že:

a)

vstup zvierat v zásielke do Únie povolil príslušný orgán členského štátu určenia a v prípade potreby akýchkoľvek členských štátov tranzitu do ich príchodu na miesto určenia v Únii;

b)

na prekládku dozeral úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území počas celej operácie, aby sa zabezpečilo, že:

i)

sa zaviedli účinné ochranné opatrenia proti vektorom príslušných chorôb zvierat;

ii)

sa zaviedli účinné opatrenia s cieľom zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu medzi zvieratami určenými na vstup do Únie a akýmikoľvek inými zvieratami;

iii)

do dopravného prostriedku na ďalšiu prepravu do Únie nebolo pridané žiadne krmivo, voda ani stelivo pochádzajúce z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré nie sú treťou krajinou, územím alebo ich pásmom zo zoznamu na účely vstupu konkrétnych druhov alebo kategórií zvierat do Únie;

iv)

zvieratá v zásielke sa na ďalšiu prepravu do Únie premiestnili priamo a čo najrýchlejšie na plavidlo alebo lietadlo, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 17, bez toho, aby opustili hranice prístavu alebo letiska;

c)

zásielku zvierat sprevádza vyhlásenie príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia, kde sa prekládka uskutočnila, v ktorom sa uvedú informácie o prekládke a ktorým sa potvrdzuje, že v záujme splnenia požiadaviek stanovených v písmene b) boli zavedené príslušné opatrenia.

2.   Výnimka uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na zásielky včiel a čmeľov.

Článok 16

Výnimka pre prekládku koňovitých v tretích krajinách alebo na územiach, ktoré nie sú uvedené v zozname

Odchylne od článku 14 ods. 2, v prípade, keď sa pri preprave zvierat do Únie uskutočňuje prekládka zásielok koňovitých na iný dopravný prostriedok v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré nie sú treťou krajinou alebo územím alebo ich pásmom zo zoznamu na účely vstupu konkrétnej kategórie koňovitých, vstup týchto zásielok do Únie sa povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

zvieratá v zásielke boli do Únie prepravené prostredníctvom námornej dopravy alebo letecky;

b)

zvieratá v zásielke boli preložené priamo z pôvodného dopravného prostriedku, v ktorom boli odoslané, do iného dopravného prostriedku na ďalšiu prepravu;

c)

počas prekládky:

i)

bola zabezpečená účinná ochrana proti vektorom príslušných chorôb zvierat a koňovité sa nedostali do kontaktu s koňovitými s nižším zdravotným štatútom;

ii)

zvieratá v zásielke boli premiestnené priamo a čo najrýchlejšie na plavidlo alebo lietadlo, ktoré sa malo použiť na ďalšiu prepravu a ktoré musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 17, bez toho, aby opustili hranice prístavu alebo letiska pod priamym dozorom úradného veterinárneho lekára;

d)

úradný veterinárny lekár musí potvrdiť, že zásielka spĺňa požiadavky stanovené v písmenách a), b) a c).

Článok 17

Všeobecné požiadavky týkajúce sa dopravných prostriedkov pre suchozemské zvieratá

1.   Vstup zásielok držaných suchozemských zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak dopravné prostriedky používané na ich prepravu:

a)

sú zostrojené tak, aby:

i)

z nich zvieratá nemohli uniknúť ani vypadnúť;

ii)

bola možná vizuálna prehliadka priestoru, v ktorom sa zvieratá držia;

iii)

sa zabránilo úniku výkalov, podstielky alebo krmiva alebo aby sa ich únik minimalizoval;

iv)

sa v prípade hydiny a vtákov chovaných v zajatí zabránilo strate peria alebo aby sa strata minimalizovala;

b)

bezprostredne pred každým naložením zvierat určených na vstup do Únie sú vyčistené a vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom, ktorý je povolený príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia odoslania, a vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na prepravu zásielok včiel medonosných a čmeľov určených na vstup do Únie.

Článok 18

Požiadavky týkajúce sa kontajnerov, v ktorých sa suchozemské zvieratá prepravujú do Únie

Vstup zásielok držaných suchozemských zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak kontajnery, v ktorých sa držané suchozemské zvieratá prepravujú do Únie v dopravných prostriedkoch:

a)

spĺňajú požiadavky článku 17 ods. 1 písm. a);

b)

obsahujú len zvieratá rovnakého druhu a kategórie pochádzajúce z rovnakého zariadenia;

c)

sú buď:

i)

nepoužité a účelové jednorazové kontajnery určené na zničenie po prvom použití,

alebo

ii)

vyčistené a vydezinfikované alebo ponechané, aby sa vysušili, pred nakládkou zvierat určených na vstup do Únie.

Článok 19

Premiestňovanie suchozemských zvierat a zaobchádzanie s nimi po ich vstupe

1.   Zásielky suchozemských zvierat sa po vstupe do Únie prepravia bez odkladu priamo:

a)

do zariadenia určenia v Únii, kde ostanú najmenej počas obdobia vyžadovaného podľa príslušných konkrétnych článkov v častiach II až V;

b)

na bitúnok určenia v Únii, ak sú určené na zabitie, kde musia sa zabiť v lehote 5 dní od dátumu ich príchodu do Únie.

2.   Ak miestom určenia zásielok suchozemských zvierat, ktoré vstúpili z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, je bitúnok, schválené karanténne zariadenie alebo zariadenie so špeciálnym režimom v Únii, preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1666 (19).

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na vstup registrovaných koňovitých z tretích krajín do Únie a na opätovný vstup po dočasnom vývoze registrovaných koní.

HLAVA 2

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA KOPYTNÍKOV

KAPITOLA 1

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa kopytníkov

Článok 20

Odosielanie kopytníkov do Únie

1.   Vstup zásielok kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli tieto zásielky odoslané do Únie zo zariadenia pôvodu bez toho, aby prešli iným zariadením.

2.   Odchylne od odseku 1 sa vstup zásielok kopytníkov pochádzajúcich z viac než jedného zariadenia pôvodu do Únie môže povoliť, ak zvieratá v zásielke podstúpili jedno zhromažďovanie v tretej krajine alebo na území pôvodu, alebo v ich pásme v súlade s týmito podmienkami:

a)

kopytníky musia patriť do jedného z týchto druhov a kategórií:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus alebo Sus scrofa

alebo

ii)

Equidae určené na zabitie;

b)

zhromažďovanie sa uskutočnilo v zariadení:

i)

schválenom príslušným orgánom v tretej krajine alebo na území na vykonávanie zhromažďovania kopytníkov v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035 (20);

ii)

ktoré príslušný orgán tretej krajiny alebo územia odoslania na tento účel uviedol v zozname, vrátane informácií stanovených v článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

iii)

v ktorom sa aktualizujú a počas obdobia aspoň 3 rokov uchovávajú tieto záznamy:

pôvod zvierat,

dátumy príchodu do zhromažďovacieho strediska a odoslania z neho,

identifikačný kód zvierat,

registračné číslo zariadenia pôvodu zvierat,

registračné číslo prepravcov a dopravných prostriedkov slúžiacich na doručenie zásielky kopytníkov do daného strediska alebo jej odvoz z neho;

iv)

ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 8 a v článku 23 ods. 1;

c)

zhromažďovanie v zhromažďovacom stredisku trvalo najviac 6 dní; toto obdobie sa považuje za súčasť časového rámca na odber vzoriek na účely testovania pred odoslaním do Únie, ak sa takýto odber vzoriek vyžaduje podľa tohto nariadenia;

d)

kopytníky museli prísť do Únie v lehote 10 dní od dátumu odoslania zo zariadenia pôvodu.

Článok 21

Identifikácia kopytníkov

1.   Vstup zásielok kopytníkov iných než koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli zvieratá v zásielke individuálne označené pred ich odoslaním zo zariadenia pôvodu, a to pomocou fyzických identifikačných značiek, na ktorých sa zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedie:

a)

identifikačný kód zvieraťa, ktorým sa vytvára jednoznačné spojenie medzi zvieraťom a sprievodným certifikátom zdravia zvieraťa;

b)

kód vyvážajúcej krajiny v súlade s normou ISO 3166 vo formáte dvojpísmenového kódu.

2.   Vstup zásielok koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli zvieratá v zásielke pred ich odoslaním zo zariadenia pôvodu individuálne označené, a to prinajmenšom jedným z týchto spôsobov:

a)

injektovateľný transpondér alebo ušný štítok so zreteľným, čitateľným a nezmazateľným zobrazením:

i)

identifikačný kód zvieraťa, ktorým sa vytvára jednoznačné spojenie medzi zvieraťom a sprievodným certifikátom zdravia zvieraťa;

ii)

dvojmiestny alfabetický kód alebo trojmiestny číselný kód vyvážajúcej krajiny podľa normy ISO-3166;

b)

v prípade koňovitých iných ako tých, ktoré sú určené na zabitie, identifikačný doklad vydaný najneskôr v čase certifikácie na vstup do Únie, ktorý:

i)

opisuje a znázorňuje zviera, vrátane alternatívnych metód identifikácie, s cieľom vytvoriť jednoznačnú súvislosť medzi zvieraťom a sprievodným identifikačným dokladom;

ii)

obsahuje informácie o individuálnom kóde vysielanom implantovaným injektovateľným transpondérom v prípade, ak tento kód nespĺňa špecifikácie uvedené v písmene a).

3.   Odchylne od odseku 1 sa vstup zásielok kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom do Únie môže povoliť, ak sú tieto zvieratá individuálne označené injektovateľným transpondérom alebo alternatívnym spôsobom identifikácie, ktorý zabezpečuje jednoznačnú súvislosť medzi zvieraťom a jeho sprievodnou vstupnou dokumentáciou.

4.   Ak sa kopytníky označia elektronickým identifikátorom, ktorý nespĺňa normy ISO 11784 a 11785, prevádzkovateľ zodpovedný za vstup zásielok kopytníkov do Únie poskytne čítacie zariadenie, ktoré umožní kedykoľvek overiť identifikáciu zvieraťa.

Článok 22

Tretia krajina alebo územie pôvodu kopytníkov alebo ich pásmo

1.   Vstup zásielok kopytníkov iných než koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu chorôb kategórie A uvedených v tabuľke v časti A bode 1 prílohy IV počas obdobia uvedeného v danej tabuľke.

2.   Vstup zásielok koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, alebo ich pásma:

a)

bez výskytu chorôb zo zoznamu uvedených v tabuľke v prílohe IV časti A bode 2 počas obdobia uvedeného v danej tabuľke;

b)

v ktorých nebola počas uvedeného obdobia podaná správa o žiadnych chorobách zo zoznamu uvedených v tabuľke v prílohe IV časti A bode 3.

3.   Obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu skrátiť v prípade chorôb uvedených v časti B prílohy IV podľa príslušných osobitných podmienok uvedených v danej časti.

4.   Vstup zásielok kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, alebo ich pásma, v ktorých sa neuskutočnila vakcinácia proti chorobám kategórie A uvedeným v časti C prílohy IV v súlade s podrobnosťami uvedenými:

a)

v bode 1 uvedenej prílohy v prípade kopytníkov iných než koňovitých;

b)

v bode 2 uvedenej prílohy v prípade koňovitých.

5.   Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), vstup zásielok hovädzieho dobytka do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke buď:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu tejto choroby bez vakcinácie,

alebo

b)

spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 prílohy V.

6.   Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis, vstup zásielok hovädzieho dobytka, oviec a kôz do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke buď:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu tejto choroby bez vakcinácie,

alebo

b)

spĺňajú požiadavky stanovené v bode 2 prílohy V.

7.   Pokiaľ ide o infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), vstup zásielok druhov kopytníkov zo zoznamu do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke buď:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré boli bez výskytu tejto choroby počas obdobia dvoch rokov pred dátumom odoslania do Únie, alebo

b)

spĺňajú jednu z osobitných podmienok uvedených v časti A prílohy VI.

8.   Pokiaľ ide o enzootickú bovinnú leukózu, vstup zásielok hovädzieho dobytka do Únie sa povolí iba v prípade, ak tieto zvieratá buď:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu tejto choroby,

alebo

b)

spĺňajú osobitné podmienky uvedené v časti B prílohy VI.

9.   Zásielkam kopytníkov určeným na vstup do členských štátov alebo ich pásiem so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom, ktoré sa týkajú chorôb kategórie C uvedených v prílohe VII, pre ktoré sú druhy kopytníkov uvedené v zozname, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu týchto chorôb v prípade relevantných druhov,

alebo

b)

spĺňajú príslušné dodatočné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 23

Zariadenie pôvodu kopytníkov

1.   Vstup zásielok kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

pochádzajú zo zariadenia, v ktorom a v okolí ktorého, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebola podaná správa o žiadnej z chorôb zo zoznamu uvedených v prílohe VIII, pre ktoré sú v zozname uvedené druhy kopytníkov určené na vstup do Únie, v okruhu a počas obdobia stanovených v tabuľkách:

i)

v bodoch 1 a 2 uvedenej prílohy v prípade kopytníkov iných než koňovitých

alebo

ii)

v bodoch 3 a 4 uvedenej prílohy v prípade koňovitých;

b)

počas obdobia uvedeného v písmene a) sa kopytníky nedostali do styku so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.

2.   Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), vstup zásielok hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ťavovitých a jeleňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak zariadenie pôvodu zvierat v zásielke spĺňa príslušné požiadavky uvedené v bode 1 prílohy IX.

3.   Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis, vstup zásielok hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak zariadenie pôvodu zvierat v zásielke spĺňa príslušné požiadavky uvedené v bode 2 prílohy IX.

Článok 24

Kopytníky v zásielke

1.   Vstup zásielok kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

neboli vakcinované proti chorobám kategórie A uvedeným v tabuľkách:

i)

v časti C bode 1 prílohy IV v prípade kopytníkov iných než koňovitých

alebo

ii)

v časti C bode 2 prílohy IV v prípade koňovitých;

b)

počas obdobia od ich odoslania zo zariadenia ich pôvodu po ich príchod do Únie sa nesmeli vyložiť na mieste, ktoré nespĺňa požiadavky stanovené v tabuľkách uvedených:

i)

v bodoch 1 a 2 prílohy VIII v prípade kopytníkov iných než koňovitých

alebo

ii)

v bodoch 3 a 4 prílohy VIII v prípade koňovitých.

2.   Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) a infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis, vstup zásielok druhov kopytníkov zo zoznamu do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke neboli vakcinované proti týmto chorobám.

3.   Pokiaľ ide o infekciu vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24), vstup zásielok druhov kopytníkov zo zoznamu do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke neboli za posledných 60 dní pred dátumom premiestnenia vakcinované živou vakcínou proti tejto chorobe.

4.   Zásielkam kopytníkov určeným na vstup do členských štátov alebo ich pásiem so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom, ktoré sa týkajú chorôb kategórie C uvedených v prílohe VII, pre ktoré sú druhy kopytníkov uvedené v zozname, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke neboli vakcinované proti týmto chorobám.

5.   Vstup zásielok nevykastrovaných samcov oviec a kopytníkov čeľade Tayassuidae do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú okrem požiadaviek stanovených v odseku 1 aj príslušné špecifické požiadavky týkajúce sa infekcie spôsobenej Brucella stanovené v prílohe X.

6.   Vstup zásielok koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú okrem požiadaviek stanovených v odseku 1 aj osobitné podmienky uvedené v bode 2 prílohy XI, a to v závislosti od sanitárnej skupiny určenej v súlade s bodom 1 prílohy XI, do ktorej bola v zozname priradená tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo.

Článok 25

Výnimky a dodatočné požiadavky na vstup kopytníkov určených na zabitie do Únie

Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 22 ods. 5 a 6 sa zásielkam druhov kopytníkov uvedených v spomínaných odsekoch, ktoré nespĺňajú dané požiadavky, povolí vstup do Únie za predpokladu, že sú zvieratá v zásielke určené iba na zabitie.

Článok 26

Premiestňovanie kopytníkov a zaobchádzanie s nimi po ich vstupe do Únie

Kopytníky, s výnimkou koní prihlásených do súťaží, dostihov a na kultúrne jazdecké podujatia, musia po svojom vstupe do Únie ostať v zariadení určenia počas obdobia trvajúceho aspoň 30 dní od ich príchodu do daného zariadenia.

KAPITOLA 2

Osobitné pravidlá týkajúce sa vstupu držaných kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom do Únie

Článok 27

Požiadavky na zdravie zvierat neuplatniteľné v prípade kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom

Články 11, 22, 23, 24 a 26 sa neuplatňujú na zásielky kopytníkov, s výnimkou koňovitých, ktoré do Únie vstupujú za podmienok stanovených v článkoch 28 až 34.

Článok 28

Osobitné pravidlá týkajúce sa vstupu kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom

1.   Vstup zásielok kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

musia prichádzať zo zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré je uvedené v zozname zariadení so špeciálnym režimom, z ktorých je povolený vstup kopytníconfinedkov do Únie, vypracovanom v súlade s článkom 29;

b)

musia byť odoslané priamo zo zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii.

2.   Príslušný orgán členského štátu určenia udelí osobitné povolenie na vstup každej zásielky kopytníkov uvedenej v odseku 1 na základe priaznivého výsledku posudzovania možných rizík, ktoré by takáto zásielka mohla predstavovať pre Úniu.

3.   Každej zásielke kopytníkov uvedených v odseku 1 sa vstup do Únie a ich premiestňovanie cez členské štáty iné než členský štát určenia povolí iba pod podmienkou udelenia povolenia príslušných orgánov uvedených členských štátov tranzitu.

Toto povolenie sa udeľuje iba na základe priaznivého výsledku vyhodnotenia rizika, ktoré vykonal príslušný orgán uvedených členských štátov tranzitu a ktoré vychádza z informácií, ktoré im predloží členský štát miesta určenia v Únii.

4.   Členský štát miesta určenia zásielok uvedených v odseku 1 nahlási Komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a nahlási priamo miestu vstupu kopytníkov do Únie povolenia udelené podľa odsekov 1 a 2 pred akýmkoľvek možným premiestňovaním cez iné členské štáty a pred príchodom týchto kopytníkov na ich územie.

Článok 29

Zaradenie zariadení pôvodu kopytníkov so špeciálnym režimom v tretích krajinách alebo územiach do zoznamu

1.   Členské štáty môžu vypracovať zoznam zariadení so špeciálnym režimom v tretích krajinách a územiach, z ktorých je povolený vstup kopytníkov na ich územie.

V tomto zozname sa uvedú druhy kopytníkov, ktorým je povolený vstup na územie členského štátu z každého zariadenia so špeciálnym režimom v tretej krajine alebo území.

2.   Členské štáty môžu do svojho zoznamu zariadení so špeciálnym režimom stanoveného v odseku 1 zaradiť zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré už sú uvedené v takýchto zoznamoch iných členských štátov.

Okrem prípadu stanoveného v prvom pododseku členské štáty zaradia zariadenie so špeciálnym režimom v tretej krajine alebo území do zoznamu zariadení so špeciálnym režimom stanoveného v odseku 1 len na základe priaznivého výsledku úplného vyhodnotenia vychádzajúceho z týchto prvkov:

a)

súlad zariadenia so špeciálnym režimom s požiadavkou na schválenie zo strany príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu, stanovenou v článku 30;

b)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu musel poskytnúť dostatočné informácie s cieľom zaručiť, že zariadenie so špeciálnym režimom spĺňa požiadavky týkajúce sa schválenia zariadení so špeciálnym režimom stanovené v článku 30.

3.   Členské štáty aktualizujú zoznamy zariadení so špeciálnym režimom stanovené v odseku 1, pričom zohľadnia najmä akékoľvek pozastavenie alebo zrušenie schválenia udeleného príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu, ako sa uvádza v článku 30, alebo príslušným orgánom iného členského štátu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznamy stanovené v odseku 1 na svojich webových sídlach.

Článok 30

Podmienky pre zariadenia pôvodu kopytníkov so špeciálnym režimom v tretích krajinách alebo územiach na účely článku 29

Členské štáty zaradia zariadenie so špeciálnym režimom nachádzajúce sa v tretej krajine alebo na území do zoznamu zariadení so špeciálnym režimom stanoveného v článku 29 iba v prípade, ak toto zariadenie schválil príslušný orgán tretej krajiny alebo územia a keď spĺňa tieto podmienky:

a)

musí byť jasne ohraničené a prístup zvierat a ľudí do zariadení pre zvieratá sa musí kontrolovať;

b)

musí mať primerané prostriedky na odchyt, ohradenie a izoláciu zvierat a musí mať vhodné a primerané karanténne zariadenia a schválené štandardné operačné postupy pre nové prichádzajúce zvieratá;

c)

priestory, kde sú ustajnené zvieratá, musia mať vhodný štandard a musia byť vybudované takým spôsobom, aby:

i)

sa zabránilo styku so zvieratami mimo zariadenia so špeciálnym režimom a aby sa mohli ľahko vykonávať prehliadky a všetky potrebné ošetrenia;

ii)

sa dlážky, steny a všetky ostatné materiály alebo vybavenie dali ľahko čistiť a dezinfikovať;

d)

v súvislosti s dohľadom nad chorobami a kontrolnými opatreniami:

i)

musí vykonávať primeraný program dohľadu nad chorobami, ktorý musí obsahovať kontrolné opatrenia zamerané na zoonózu, a musí ho aktualizovať podľa počtu a druhu zvierat prítomných v zariadení so špeciálnym režimom a podľa epidemiologickej situácie v zariadení so špeciálnym režimom a okolo neho, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby;

ii)

kopytníky, pri ktorých je podozrenie na infekciu alebo kontamináciu pôvodcami chorôb zo zoznamu alebo objavujúcich sa chorôb, musí podrobiť klinickým vyšetreniam, laboratórnemu testovaniu alebo vyšetreniam post mortem;

iii)

v náležitých prípadoch musí vykonávať vakcináciu a ošetrenie vnímavých kopytníkov proti prenosným chorobám;

e)

najmenej 3 roky musí uchovávať aktuálne záznamy, v ktorých sa uvádza (uvádzajú):

i)

počet a identita (konkrétne odhadovaný vek, pohlavie, druh a v prípade potreby individuálna identifikácia) kopytníkov každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení so špeciálnym režimom;

ii)

počet a identita (konkrétne odhadovaný vek, pohlavie, druh a v prípade potreby individuálny identifikačný kód) kopytníkov prichádzajúcich do zariadenia so špeciálnym režimom alebo odchádzajúcich z neho, spoločne s informáciami o zariadení pôvodu alebo určenia týchto zvierat, dopravných prostriedkov a ich zdravotného štatútu uvedených zvierat;

iii)

podrobnosti o vykonávaní a výsledkoch programu dohľadu nad chorobami a ich kontroly podľa písmena d) bodu i);

iv)

výsledky klinických vyšetrení, laboratórnych testov a vyšetrení post mortem stanovených v písmene d) bode ii);

v)

podrobnosti o vakcinácii a ošetrení podľa písmena d) bodu iii);

vi)

prípadné pokyny príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu, pokiaľ ide o zistenia počas každého obdobia izolácie alebo karantény;

f)

musí zabezpečovať likvidáciu mŕtvych tiel kopytníkov, ktoré uhynuli na chorobu alebo boli usmrtené;

g)

na základe zmluvy alebo iného právneho nástroja musí zabezpečovať služby veterinárneho lekára zariadenia, ktorý je zodpovedný za:

i)

dozor nad činnosťami zariadenia a dodržiavanie podmienok na schválenie stanovených v tomto článku;

ii)

preskúmanie programu dohľadu nad chorobami v zmysle písmena d) bodu i), a to aspoň raz ročne;

h)

odchylne od článku 9 písm. c) musí mať buď:

i)

dohodu s laboratóriom, ktoré je schválené príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia na vykonávanie vyšetrení post mortem,

alebo

ii)

jeden alebo viac vhodných priestorov, kde je možné vykonávať vyšetrenia post mortem pod dohľadom veterinárneho lekára zariadenia.

Článok 31

Výnimka z požiadavky na zaradenie tretej krajiny alebo územia do zoznamu a zaradenie zariadenia pôvodu kopytníkov so špeciálnym režimom do zoznamu

1.   Odchylne od požiadaviek stanovených v článku 3 ods. 1 a článku 28 ods. 1 sa vstup zásielok kopytníkov do Únie zo zariadení v tretích krajinách alebo na územiach, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, povolí v prípade, že sú určené do zariadení so špeciálnym režimom, a pod podmienkou, že:

a)

v dôsledku výnimočných nepredvídaných okolností je súlad s uvedenými požiadavkami nemožný;

b)

tieto zásielky spĺňajú podmienky stanovené v článku 32.

2.   Členský štát miesta určenia zásielky uvedenej v odseku 1 nahlási Komisii a členským štátom v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a nahlási priamo miestu vstupu kopytníkov do Únie povolenia udelené podľa odseku 1 pred akýmkoľvek možným premiestňovaním cez iné členské štáty a pred príchodom týchto kopytníkov na ich územie.

Článok 32

Dodatočné požiadavky, ktoré majú spĺňať zariadenia pôvodu kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom, na základe výnimky stanovenej v článku 31

Príslušný orgán členského štátu určenia povolí výnimky stanovené v článku 31 iba v prípade zásielok kopytníkov, ktoré spĺňajú tieto dodatočné podmienky:

a)

vlastník alebo fyzická osoba, ktorá ho zastupuje, vopred podal príslušnému orgánu členského štátu určenia žiadosť o určitú výnimku stanovenú v článku 31 a členský štát určenia udelil povolenie po vyhodnotení rizika, z ktorého vyplýva, že príchod tejto zásielky kopytníkov nebude predstavovať riziko pre zdravie zvierat v Únii;

b)

kopytníky prešli v tretej krajine alebo na území pôvodu karanténou pod dozorom príslušného orgánu, ktorá trvala nevyhnutný čas, ktorý je potrebný, aby zvieratá splnili špecifické požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článkoch 33 a 34:

i)

v mieste schválenom príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu kopytníkov;

ii)

v súlade s opatreniami uvedenými v tomto povolení v zmysle písmena a), ktoré musia poskytovať aspoň rovnaké záruky ako záruky stanovené v článku 28 ods. 2 až 4 a v článkoch 33 a 34;

c)

kopytníky musia prejsť karanténou v zariadení určenia so špeciálnym režimom trvajúcou aspoň 6 mesiacov od dátumu vstupu do Únie, počas ktorej príslušný orgán členského štátu určenia môže prijať opatrenia stanovené v článku 138 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, a najmä v jeho odseku 2 písm. a), d) a k).

Článok 33

Požiadavky na zdravie zvierat pre zariadenia pôvodu kopytníkov so špeciálnym režimom v súvislosti s chorobami zo zoznamu

Zásielkam kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom nachádzajúcich sa v Únii sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zariadenie pôvodu so špeciálnym režimom spĺňa tieto požiadavky v súvislosti s chorobami zo zoznamu:

a)

v súvislosti so zariadením pôvodu kopytníkov so špeciálnym režimom neboli podané správy o chorobách zo zoznamu uvedených v tabuľke v časti A prílohy XII počas období stanovených v uvedenej tabuľke pre uvedené choroby zo zoznamu;

b)

v súvislosti s oblasťou v mieste zariadenia so špeciálnym režimom a v jeho okolí neboli podané správy o chorobách zo zoznamu uvedených v tabuľke v časti B prílohy XII počas období stanovených v uvedenej tabuľke pre uvedené choroby zo zoznamu.

Článok 34

Požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa kopytníkov v zásielke, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu

Zásielkam kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom nachádzajúcich sa v Únii sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá zo zásielky spĺňajú tieto dodatočné požiadavky na zdravie zvierat:

a)

musia dodržať dobu pobytu v zariadení pôvodu so špeciálnym režimom počas neprerušeného obdobia šiestich mesiacov alebo od narodenia, ak sú mladšie než šesť mesiacov;

b)

nesmeli byť v styku so zvieratami s nižším zdravotným štatútom počas:

i)

obdobia 30 dní pred dátumom odoslania do Únie alebo od narodenia, ak sú zvieratá mladšie než 30 dní;

ii)

ich prepravy zo schváleného zariadenia pôvodu so špeciálnym režimom na miesto odoslania do Únie;

c)

pokiaľ ide o choroby uvedené v tabuľke v časti C prílohy XII, zvieratá musia buď:

i)

pochádzať z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú požiadavky na obdobia neprítomnosti príslušných chorôb stanovené v uvedenej tabuľke,

alebo

ii)

spĺňať príslušné dodatočné požiadavky stanovené v časti D prílohy XII;

d)

nesmeli byť vakcinované, ako sa uvádza v tabuľke v časti E prílohy XII;

e)

ak boli vakcinované proti antraxu (slezinovej sneti) a besnote, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu musel poskytnúť informácie o dátume vakcinácie, použitej vakcíne a možnom teste, ktorý sa vykonal s cieľom preukázať ochrannú imunitnú odpoveď;

f)

museli byť ošetrené proti vnútorným a vonkajším parazitom, a to aspoň dvakrát počas obdobia 40 dní pred dátumom odoslania do Únie.

Ak špecifické záruky uvedené v písmene c) bode ii) zahŕňajú karanténne obdobie v zariadení chránenom proti vektorom v zariadení so špeciálnym režimom, toto zariadenie chránené proti vektorom musí spĺňať požiadavky stanovené v časti F prílohy XII.

Článok 35

Premiestňovanie kopytníkov určených do zariadení so špeciálnym režimom a zaobchádzanie s nimi po vstupe

Kopytníky pochádzajúce zo zariadenia so špeciálnym režimom v tretej krajine alebo na území, ako sa uvádza v článku 27, musia po ich vstupe do Únie ostať v zariadení určenia so špeciálnym režimom počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom premiestnenia do iného zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, s výnimkou prípadu, keď sa vyvážajú z Únie alebo premiestňujú na zabitie.

HLAVA 3

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA HYDINY A VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ

KAPITOLA 1

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa hydiny

ODDIEL 1

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH DRUHOV A KATEGÓRIÍ HYDINY

Článok 36

Hydina dovezená do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma pred vstupom do Únie

1.   Týmto zásielkam sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky v súlade s odsekom 2:

a)

hydine dovezenej do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma z inej tretej krajiny alebo územia či ich pásma;

b)

jednodňovým kurčatám z rodičovských kŕdľov, ktoré sa doviezli do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma z inej tretej krajiny alebo územia či ich pásma.

2.   Vstup zásielok zvierat uvedených v odseku 1 do Únie sa povolí iba v prípade, ak príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu hydiny poskytol záruky, že:

a)

táto hydina a rodičovské kŕdle uvedené v danom odseku sa doviezli z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré sú zaradené do zoznamu na účely vstupu týchto zásielok do Únie;

b)

dovoz hydiny a rodičovských kŕdľov uvedených v odseku 1 do uvedenej tretej krajiny alebo na územie alebo do ich pásma sa uskutočnil v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky, ktoré sa uplatňujú na zásielky týchto zvierat, ktoré vstupujú priamo do Únie.

Článok 37

Požiadavky týkajúce sa tretej krajiny alebo územia pôvodu hydiny, alebo ich pásma

Vstup zásielok hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak takéto zásielky pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý bol zavedený najmenej 6 mesiacov pred dátumom odoslania zásielky do Únie, a tento program dohľadu spĺňa požiadavky stanovené buď:

i)

v prílohe II k tomuto nariadeniu,

alebo

ii)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

je usúdené, že sú bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s článkom 38;

c)

ak vykonávajú vakcináciu proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že:

i)

program vakcinácie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XIII;

ii)

program dohľadu uvedený v písmene a) tohto článku okrem požiadaviek stanovených v prílohe II spĺňa aj požiadavky stanovené v bode 2 prílohy XIII;

iii)

príslušný orgán sa zaviazal informovať Komisiu o všetkých zmenách programu vakcinácie v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme;

d)

ktoré:

i)

v prípade hydiny inej než vtáky bežce je usúdené, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39;

ii)

v prípade vtákov bežcov:

je usúdené, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39,

alebo

sa neusudzuje, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39, ale príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky s ohľadom na súlad s požiadavkami týkajúcimi sa infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súvislosti s izoláciou, dohľadom a testovaním, ako sa uvádza v prílohe XIV;

e)

ak sa vykonáva vakcinácia proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia poskytol záruky, že:

i)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

ii)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

f)

zaviazali sa, že po vzniku akéhokoľvek ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo ohniska infekcie vírusom pseudomoru hydiny predložia Komisii tieto informácie:

i)

informácie o situácii týkajúcej sa choroby do 24 hodín od potvrdenia akéhokoľvek pôvodného ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

ii)

pravidelne aktualizované informácie o situácii týkajúcej sa choroby;

g)

zaväzujú sa predložiť izoláty vírusu z pôvodných ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy a infekcie vírusom pseudomoru hydiny referenčnému laboratóriu Európskej únie pre aviárnu influenzu a pseudomor hydiny.

Článok 38

Neprítomnosť vysokopatogénnej aviárnej influenzy v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme

1.   Tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo sa považujú za krajinu alebo územie alebo pásmo bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ak Komisii poskytli tieto záruky:

a)

program dohľadu týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s článkom 37 písm. a) bol vykonaný počas obdobia najmenej šiestich mesiacov predchádzajúcich dátumu certifikácie zásielky na odoslanie do Únie úradným veterinárnym lekárom;

b)

v danej tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny počas obdobia najmenej 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu certifikácie zásielky na odoslanie do Únie úradným veterinárnym lekárom.

2.   Po vzniku ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré sa predtým považovali za krajinu alebo územie alebo pásmo bez výskytu tejto choroby, ako sa uvádza v odseku 1, sa táto tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo budú znovu považovať za krajinu alebo územie alebo pásmo bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ak budú spĺňať tieto podmienky:

a)

na účely kontroly vysokopatogénnej aviárnej influenzy sa realizovala politika likvidácie zvierat;

b)

všetky zariadenia, v ktorých sa predtým vyskytla infekcia, boli náležite vyčistené a vydezinfikované;

c)

počas obdobia najmenej 3 mesiacov po ukončení politiky likvidácie zvierat a po vyčistení a dezinfekcii uvedených v písmenách a) a b) príslušný orgán tretej krajiny alebo územia vykonával program dohľadu, pričom poskytol prinajmenšom spoľahlivosť prostredníctvom náhodne vybratej reprezentatívnej vzorky ohrozených populácií, aby sa s prihliadnutím na osobitné epidemiologické okolnosti v súvislosti s predmetným ohniskom(-ami) preukázala neprítomnosť nákazy, s negatívnymi výsledkami.

Článok 39

Neprítomnosť infekcie vírusom pseudomoru hydiny v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme

1.   Tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo sa považujú za krajinu alebo územie alebo pásmo bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, ak pri hydine v tejto tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme nevzniklo žiadne ohnisko infekcie vírusom pseudomoru hydiny počas obdobia najmenej 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu certifikácie zásielky na odoslanie do Únie úradným veterinárnym lekárom.

2.   Ak vznikne ohnisko infekcie vírusom pseudomoru hydiny v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré boli predtým bez výskytu tejto choroby, ako sa uvádza v odseku 1, táto tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo sa znovu považujú za krajinu alebo územie alebo pásmo bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, ak budú spĺňať tieto podmienky:

a)

na účely kontroly tohto ochorenia bola realizovaná politika likvidácie zvierat;

b)

vo všetkých zariadeniach, v ktorých sa predtým vyskytla infekcia, sa vykonali náležité čistenie a dezinfekcia;

c)

počas obdobia najmenej 3 mesiacov po ukončení politiky likvidácie zvierat a po vyčistení a dezinfekcii uvedených v písmenách a) a b) príslušný orgán tretej krajiny alebo územia preukázal neprítomnosť tejto choroby v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme prostredníctvom intenzívnejších vyšetrovacích postupov vrátane laboratórneho testovania v súvislosti s ohniskom.

Článok 40

Zariadenie pôvodu hydiny

1.   Vstup zásielok hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú zo zariadení schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a:

a)

ich schválenie nebolo pozastavené ani zrušené;

b)

v okolí ktorých v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

c)

v ktorých počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nebola podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy.

2.   Vstup zásielok hydiny určenej na zabitie do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú zo zariadení:

a)

v okolí ktorých v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

v ktorých počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nebola podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy.

3.   Vstup zásielok jednodňových kurčiat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

sa vyliahli v zariadeniach schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a

i)

ich schválenie nebolo pozastavené ani zrušené;

ii)

v okolí ktorých v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odoslania do Únie nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré boli držané v zariadeniach schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a

i)

ktorých schválenie v čase, keď boli násadové vajcia, z ktorých sa jednodňové kurčatá vyliahli, poslané do liahne, nebolo pozastavené ani zrušené;

ii)

v ktorých počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom zberu násadových vajec, z ktorých sa jednodňové kurčatá vyliahli, nebola podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy.

Článok 41

Osobitné preventívne opatrenia týkajúce sa kontajnerov, v ktorých sa prepravuje hydina

Vstup zásielok hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak sa takéto zásielky prepravovali v kontajneroch, ktoré okrem požiadaviek v článku 18 spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú uzatvorené v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť zámeny obsahu;

b)

obsahujú informácie týkajúce sa konkrétneho druhu a kategórie hydiny stanovené v prílohe XVI;

c)

v prípade jednodňových kurčiat musia byť jednorazové, čisté a používané prvýkrát.

Článok 42

Vstup hydiny do členských štátov so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

1.   Vstup zásielok hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny do Únie, ktoré sú určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

b)

boli držané v izolácii počas obdobia najmenej 14 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie v zariadení pôvodu alebo v karanténnom zariadení pod dozorom úradného veterinárneho lekára, pričom:

i)

žiadna hydina nebola vakcinovaná proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom naloženia zásielky;

ii)

počas obdobia uvedeného v bode i) do zariadenia nevstúpil žiaden vták, ktorý nie je súčasťou zásielky;

iii)

nevykonala sa žiadna vakcinácia;

c)

výsledky sérologických vyšetrení na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny vykonané na krvných vzorkách na úrovni, ktorá poskytuje 95 % istotu odhalenia infekcie pri 5 % prevalencii, počas obdobia najmenej 14 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie boli negatívne.

2.   Zásielkam hydiny určenej na zabitie, ktoré sú určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

a)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny a výsledky sérologických vyšetrení na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny vykonané na krvných vzorkách na úrovni, ktorá poskytuje 95 % istotu odhalenia infekcie pri 5 % prevalencii, počas obdobia najmenej 14 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie boli negatívne,

alebo

b)

v období 30 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny, nie však živou vakcínou, a v období 14 dní pred týmto dátumom boli podrobené testu na izoláciu vírusu pseudomoru hydiny na náhodnej vzorke kloakálnych výterov alebo vzoriek výkalov od aspoň 60 vtákov a jeho výsledky boli negatívne.

3.   Zásielkam jednodňových kurčiat, ktoré sú určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

b)

pochádzajú z násadových vajec pochádzajúcich z kŕdľov, ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny

alebo

ii)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny použitím inaktivovanej vakcíny,

alebo

iii)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny živou vakcínou najneskôr 60 dní pred dátumom zberu vajec;

c)

pochádzajú z liahne, v ktorej je na základe pracovných postupov zabezpečené, že vajcia jednodňových kurčiat určené na vstup do Únie sa inkubujú v úplne rozdielnych časoch a miestach než vajcia, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v písmene b).

ODDIEL 2

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA HYDINY NA REPRODUKCIU A ÚŽITKOVEJ HYDINY

Článok 43

Identifikácia vtákov bežcov na reprodukciu a úžitkových vtákov bežcov

Vstup zásielok vtákov bežcov na reprodukciu a úžitkových vtákov bežcov do Únie sa povolí iba v prípade, ak sú zvieratá v zásielke individuálne označené štítkami na krku alebo injektovateľným transpondérom:

a)

s kódom tretej krajiny alebo územia pôvodu, ktorý je v súlade s normou ISO 3166, vo formáte tvorenom dvomi písmenami;

b)

ktoré sú v súlade s normami ISO 11784 a 11785.

Článok 44

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa kŕdľa pôvodu zásielok hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny

Vstup zásielok hydiny na reprodukciu a úžitkovej hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z kŕdľov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

kŕdle neboli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze;

b)

ak kŕdle boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušné orgány tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytli záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

ii)

k zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

c)

kŕdle prešli programom dohľadu nad chorobami, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035, a zistilo sa, že nie sú infikované ani nevyvolávajú dôvody na podozrenie na infekciu týmito pôvodcami chorôb:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v prípade Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [séroskupina O:18k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v prípade druhu Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v prípade Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

kŕdle sú držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia infekcie spôsobenej Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae počas posledných 12 mesiacov pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

i)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný;

ii)

po zabití alebo usmrtení infikovaného kŕdľa uvedeného v bode i) sa zariadenie vyčistilo a vydezinfikovalo;

iii)

po vyčistení a dezinfekcii podľa bodu ii) boli všetky kŕdle v zariadení testované na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c);

e)

kŕdle sú držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia aviárnej mykoplazmózy (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) počas posledných 12 mesiacov pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

buď

i)

infikovaný kŕdeľ bol testovaný na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c) v celom kŕdli v intervale najmenej 60 dní,

alebo

ii)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný, zariadenie bolo vyčistené a vydezinfikované a po vyčistení a dezinfekcii boli všetky kŕdle v zariadení testované na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c).

ODDIEL 3

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA HYDINY URČENEJ NA ZABITIE

Článok 45

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa kŕdľa pôvodu zásielok hydiny určenej na zabitie

Vstup zásielok hydiny určenej na zabitie do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z kŕdľov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

neboli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze;

b)

ak boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že:

použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

použité vakcíny spĺňajú všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

ii)

ku každej zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV.

ODDIEL 4

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA JEDNODŇOVÝCH KURČIAT

Článok 46

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa kŕdľov pôvodu zásielok jednodňových kurčiat

Vstup zásielok jednodňových kurčiat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z kŕdľov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

ak kŕdle boli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad uvedenými v prílohe XIII;

b)

ak kŕdle boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

všeobecné kritériá na uznané vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina a násadové vajcia, z ktorých pochádzajú jednodňové kurčatá, spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, keď použité vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá uvedené v bode 1 prílohy XV;

ii)

ku každej zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

c)

kŕdle prešli programom dohľadu nad chorobami, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035, a zistilo sa, že nie sú infikované ani nevyvolávajú dôvody na podozrenie na infekciu týmito pôvodcami chorôb:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v prípade Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [séroskupina O:18k)], Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v prípade Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v prípade Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

d)

kŕdle sú držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia infekcie spôsobenej Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae počas posledných 12 mesiacov pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

i)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný;

ii)

po zabití alebo usmrtení infikovaného kŕdľa uvedeného v bode i) sa zariadenie vyčistilo a vydezinfikovalo;

iii)

po vyčistení a dezinfekcii podľa bodu ii) boli všetky kŕdle v zariadení testované na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c);

e)

kŕdle sú držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia aviárnej mykoplazmózy (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) počas posledných 12 mesiacov pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

buď

i)

infikovaný kŕdeľ bol testovaný na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c) v celom kŕdli v intervale najmenej 60 dní,

alebo

ii)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný, zariadenie bolo vyčistené a vydezinfikované a po vyčistení a dezinfekcii boli všetky kŕdle v zariadení testované na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c).

Článok 47

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa násadových vajec pôvodu zásielok jednodňových kurčiat

Vstup zásielok jednodňových kurčiat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z násadových vajec, ktoré:

a)

sú v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie stanovenými v hlave 2 časti III;

b)

pred odoslaním do liahne boli násadové vajcia označené podľa pokynov príslušného orgánu;

c)

boli vydezinfikované v súlade s pokynmi príslušného orgánu;

d)

neprišli do styku s hydinou ani násadovými vajcami s nižším zdravotným štatútom, s vtákmi chovanými v zajatí ani s voľne žijúcimi vtákmi, či už počas prepravy do liahne, alebo v liahni.

Článok 48

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa jednodňových kurčiat

Vstup zásielok jednodňových kurčiat do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke neboli vakcinované proti aviárnej influenze.

ODDIEL 5

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA MENEJ NEŽ 20 KUSOV HYDINY

Článok 49

Výnimka a špecifické požiadavky týkajúce sa zásielok, v ktorých je menej než 20 kusov hydiny inej než vtákov bežcov

Odchylne od článku 14 ods. 3, článkov 17, 18, 40 a 41 a článkov 43 až 48 sa zásielkam, v ktorých je menej než 20 kusov hydiny inej než vtákov bežcov, vstup do Únie povolí pod podmienkou, že takéto zásielky spĺňajú tieto požiadavky:

a)

hydina musí pochádzať zo zariadení:

i)

v ktorých počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie alebo pred dátumom zberu násadových vajec, z ktorých sa jednodňové kurčatá vyliahli, nebola podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy;

ii)

v okolí ktorých v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

hydina alebo v prípade jednodňových kurčiat kŕdeľ pôvodu jednodňových kurčiat boli izolované v zariadení pôvodu počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie;

c)

pokiaľ ide o vakcináciu proti vysokopatogénnej aviárnej influenze:

i)

hydina nebola vakcinovaná proti vysokopatogénnej aviárnej influenze;

ii)

ak rodičovské kŕdle jednodňových kurčiat boli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad uvedenými v prílohe XIII;

d)

ak hydina alebo rodičovský kŕdeľ jednodňových kurčiat boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

ii)

ku každej zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

e)

pri testoch vykonaných pred vstupom do Únie v súlade s požiadavkami na testovanie zásielok, v ktorých je menej než 20 kusov hydiny inej než vtákov bežcov a menej než 20 násadových vajec, uvedenými v prílohe XVII, sa zistilo, že hydina alebo v prípade jednodňových kurčiat kŕdeľ pôvodu jednodňových kurčiat nie sú infikované ani nevyvolávajú dôvody na podozrenie na infekciu týmito pôvodcami choroby:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v prípade Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizona [séroskupina O:18k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v prípade druhu Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v prípade Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

ODDIEL 6

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY PREMIESTŇOVANIA HYDINY A ZAOBCHÁDZANIA S ŇOU PO VSTUPE DO ÚNIE

Článok 50

Povinnosti prevádzkovateľov v zariadení určenia po vstupe zásielok hydiny do Únie

1.   Prevádzkovatelia v zariadení určenia musia v zariadeniach určenia držať hydinu na reprodukciu, úžitkovú hydinu okrem úžitkovej hydiny na zazverenie lovného vtáctva a jednodňové kurčatá, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, odo dňa príchodu počas súvislého obdobia trvajúceho aspoň:

a)

6 týždňov

alebo

b)

do dňa zabitia, keď sa zvieratá zabíjajú do šiestich týždňov odo dňa príchodu.

2.   V prípade hydiny inej než vtákov bežcov sa šesťtýždňové obdobie stanovené v odseku 1 písm. a) môže skrátiť na tri týždne za predpokladu, že sa na žiadosť prevádzkovateľa uskutoční odber vzoriek a testovanie v súlade s článkom 51 písm. b) a jeho výsledky sú priaznivé.

3.   Prevádzkovatelia zariadenia určenia zabezpečia, aby sa hydina uvedená v odseku 1 podrobila klinickej prehliadke, ktorú vykoná úradný veterinárny lekár v zariadení určenia najneskôr do dňa uplynutia príslušných období stanovených v uvedenom odseku.

4.   Počas období stanovených v odseku 1 prevádzkovatelia musia držať hydinu, ktorá vstúpila do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, oddelenú od ostatných kŕdľov hydiny.

5.   Ak sa hydina uvedená v odseku 1 umiestni do rovnakého kŕdľa ako ostatná hydina, ktorá sa nachádza v zariadení určenia, obdobia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) začnú plynúť odo dňa umiestnenia posledného vtáka do zariadenia určenia a žiadny kus prítomnej hydiny sa nesmie premiestniť z kŕdľa pred uplynutím týchto období.

Článok 51

Povinnosť príslušných orgánov, pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie zásielok hydiny po vstupe do Únie

Príslušný orgán členského štátu určenia zabezpečí, aby:

a)

počas období stanovených v článku 50 ods. 1 sa hydina na reprodukciu, úžitková hydina okrem úžitkovej hydiny na zazverenie lovného vtáctva a jednodňové kurčatá, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma podrobili klinickej prehliadke, ktorú vykonáva úradný veterinárny lekár v zariadení určenia, a to najneskôr v deň uplynutia príslušných období stanovených v uvedenom článku, a ak je to potrebné, aby sa uskutočnil odber vzoriek na testovanie v záujme monitorovania zdravotného štatútu tejto hydiny;

b)

v prípade hydiny inej než vtákov bežcov a na žiadosť prevádzkovateľa, ako sa uvádza v článku 50 ods. 2, sa v súlade s prílohou XVIII vykonal odber vzoriek a testovanie hydiny okrem vtákov bežcov.

Článok 52

Povinnosť príslušných orgánov, pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie po vstupe zásielok vtákov bežcov do Únie, ktoré pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny

Príslušný orgán členského štátu určenia zabezpečí, aby vtáky bežce na reprodukciu, úžitkové vtáky bežce a jednodňové kurčatá vtákov bežcov, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, počas období stanovených v článku 50 ods. 1:

a)

sa podrobili testu na zistenie vírusu pseudomoru hydiny, ktorý vykonáva príslušný orgán na vzorke kloakálnych výterov alebo výkalov každého vtáka bežca;

b)

v prípade zásielok vtákov bežcov určených pre členské štáty so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, sa tieto vtáky popri požiadavkách uvedených v písmene a) podrobia aj sérologickému vyšetreniu na infekciu vírusom pseudomoru hydiny, ktoré vykonáva príslušný orgán na každom vtákovi bežcovi;

c)

pred vypustením vtákov bežcov z izolácie boli výsledky vyšetrení uvedených v písmenách a) a b) všetkých vtákov bežcov negatívne.

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vtákov chovaných v zajatí

ODDIEL 1

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ

Článok 53

Požiadavky týkajúce sa identifikácie vtákov chovaných v zajatí

Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak sú zvieratá v zásielke označené individuálnym identifikačným číslom pomocou jedinečne označeného uzavretého krúžku umiestneného na nohe alebo injektovateľného transpondéra s obsahom aspoň týchto informácií:

a)

kód tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s normou ISO 3166, vo formáte tvorenom dvomi písmenami;

b)

jedinečné sériové číslo.

Článok 54

Špecifické preventívne opatrenia týkajúce sa kontajnerov, v ktorých sa prepravujú vtáky chované v zajatí

Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak sa takéto zásielky prepravovali v kontajneroch, ktoré okrem požiadaviek týkajúcich sa kontajnerov uvedených v článku 18 spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú uzatvorené v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu tak, aby sa vylúčila možnosť akejkoľvek zámeny obsahu;

b)

obsahujú informácie týkajúce sa konkrétneho druhu a kategórie vtákov stanovené v prílohe XVI;

c)

používajú sa prvýkrát.

Článok 55

Požiadavky týkajúce sa zariadenia pôvodu zásielky vtákov chovaných v zajatí

Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú zo zariadenia, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

a)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu schválil, že zariadenie spĺňa špecifické požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článku 56, a toto schválenie nebolo pozastavené ani zrušené;

b)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu mu priradil jedinečné schvaľovacie číslo, ktoré bolo oznámené Komisii;

c)

názov a schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu musia byť uvedené v zozname zariadení, ktorý vypracúva a zverejňuje Komisia;

d)

v okruhu 10 km okolo zariadenia, prípadne aj vrátane územia akejkoľvek susediacej krajiny, sa najmenej počas obdobia predchádzajúcich 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nevyskytlo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

e)

v prípade vtákov čeľade papagájovité (psittacidae), buď:

i)

v zariadení nebol v období najmenej 60 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie potvrdený výskyt chlamydiózy vtákov a v prípade, ak bol v zariadení potvrdený výskyt chlamydiózy vtákov v období posledných 6 mesiacov pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie, uplatnili sa tieto opatrenia:

infikované vtáky a vtáky, ktoré by mohli byť infikované, podstúpili liečbu,

po ukončení liečby boli ich výsledky laboratórneho testovania na chlamydiózu vtákov negatívne,

po ukončení liečby sa zariadenie vyčistilo a dezinfikovalo,

od ukončenia čistenia a dezinfekcie podľa tretej zarážky uplynulo najmenej 60 dní,

alebo

ii)

zvieratá boli držané pod veterinárnym dozorom počas 45 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie a bola im podaná liečba proti chlamydióze vtákov.

Článok 56

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat na účely schválenia, udržania schválenia a pozastavenia, zrušenia alebo opätovného schválenia zariadení pôvodu zásielky vtákov chovaných v zajatí

1.   Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú zo zariadení, ktoré schválil príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu podľa článku 55 a ktoré spĺňajú tieto požiadavky stanovené v prílohe XIX:

a)

v bode 1, pokiaľ ide o opatrenia biologickej bezpečnosti;

b)

v bode 2, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie;

c)

v bode 3, pokiaľ ide o vedenie záznamov;

d)

v bode 4, pokiaľ ide o personál;

e)

v bode 5, pokiaľ ide o zdravotný štatút.

2.   Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú zo zariadení, ktoré sú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia, ktorý:

a)

zabezpečuje dodržiavanie podmienok stanovených v tomto článku;

b)

navštevuje priestory zariadenia aspoň raz do roka;

c)

vykonáva audit činnosti veterinárneho lekára zariadenia a plnenia ročného programu dohľadu nad chorobami;

d)

overuje, či výsledky klinických testov, testov post mortem a laboratórnych testov na zvieratách neodhalili výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy, infekcie vírusom pseudomoru hydiny alebo chlamydiózy vtákov.

3.   Schválenie zariadenia vtákov chovaných v zajatí sa pozastaví alebo zruší, ak už toto zariadenie nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, alebo ak došlo k takej zmene použitia zariadenia, že zariadenie sa už nepoužíva výlučne pre vtáky chované v zajatí.

4.   Schválenie zariadenia vtákov chovaných v zajatí sa pozastaví, keď príslušný orgán tretej krajiny alebo územia dostane nahlásenie podozrenia na vysokopatogénnu aviárnu influenzu, infekciu vírusom pseudomoru hydiny alebo chlamydiózu vtákov, a to dovtedy, kým sa podozrenie úradne nevylúči. Po nahlásení podozrenia sa na účely potvrdenia alebo vylúčenia podozrenia a v záujme zabránenia šíreniu choroby prijmú nevyhnutné opatrenia v súlade s požiadavkami delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687.

5.   Keď sa pozastaví alebo zruší schválenie zariadenia, zariadenie sa znovu schváli za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

choroba a zdroj infekcie boli eradikované;

b)

zariadenia, v ktorých sa predtým vyskytla infekcia, boli náležite vyčistené a vydezinfikované;

c)

zariadenie spĺňa podmienky stanovené v odseku 1.

6.   Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak sa tretia krajina alebo územie pôvodu zaviazali informovať Komisiu o pozastavení, zrušení alebo opätovnom schválení akéhokoľvek zariadenia.

Článok 57

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vtákov chovaných v zajatí

Vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

neboli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze;

b)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny a príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytli záruky, že použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV;

c)

v období 7 až 14 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie sa podrobili testu na zistenie vírusu vysokopatogénnej aviárnej influenzy a pseudomoru hydiny a ich výsledky boli negatívne.

Článok 58

Požiadavky týkajúce sa vstupu zásielok vtákov chovaných v zajatí do členských štátov so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Zásielkam vtákov radu Galliformes (kurotvarých) chovaných v zajatí, ktoré sú určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí, iba v prípade, ak zvieratá v zásielke:

a)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

b)

boli držané v izolácii počas obdobia najmenej 14 dní pred dátumom naloženia zásielky na odoslanie do Únie v zariadení pôvodu alebo v karanténnom zariadení v tretej krajine alebo na území pôvodu pod dozorom úradného veterinárneho lekára, pričom:

i)

žiaden vták nebol vakcinovaný proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny počas obdobia 21 dní predchádzajúcich dátumu odoslania zásielky;

ii)

počas tohto obdobia do zariadenia nevstúpil žiaden vták, ktorý nebol určený do zásielky;

iii)

v zariadení sa nevykonala žiadna vakcinácia;

c)

výsledky sérologických vyšetrení na zistenie protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny, vykonaných na krvných vzorkách na úrovni, ktorá poskytuje 95 % istotu odhalenia infekcie pri 5 % prevalencii, počas obdobia 14 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie, boli negatívne.

ODDIEL 2

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY PREMIESTŇOVANIA VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ A ZAOBCHÁDZANIA S NIMI PO ICH VSTUPE DO ÚNIE

Článok 59

Požiadavky týkajúce sa premiestňovania vtákov chovaných v zajatí po vstupe do Únie

Zásielky vtákov chovaných v zajatí sa po ich vstupe do Únie bezodkladne prepravia priamo do karanténneho zariadenia schváleného v súlade s článkom 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a to takto:

a)

celkový čas cesty z miesta vstupu do Únie do karanténneho zariadenia nesmie presiahnuť 9 hodín;

b)

vozidlá použité na prepravu zásielky do karanténneho zariadenia musí zaplombovať príslušný orgán takým spôsobom, aby sa zabránilo možnosti akejkoľvek zámeny obsahu.

Článok 60

Povinnosť prevádzkovateľov v karanténnom zariadení po vstupe zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie

Prevádzkovatelia karanténneho zariadenia pre vtáky chované v zajatí podľa článku 59:

a)

musia držať vtáky chované v zajatí v karanténe aspoň 30 dní;

b)

ak sa na účely vyšetrovania, odberu vzoriek a testovania použijú sentinelové vtáky, prevádzkovatelia zabezpečia, aby:

i)

sa v každej jednotke karanténneho zariadenia použilo najmenej 10 sentinelových vtákov;

ii)

boli aspoň vo veku 3 týždňov a aby sa na uvedené účely použili iba raz;

iii)

boli buď označené identifikačným krúžkom na nohe, alebo iným neodstrániteľným identifikačným označením;

iv)

boli nevakcinované a v období 14 dní pred dátumom začiatku karantény boli uznané za séronegatívne na vysokopatogénnu aviárnu influenzu a infekciu vírusom pseudomoru hydiny;

v)

sa umiestnili do schváleného karanténneho zariadenia pred príchodom vtákov chovaných v zajatí do spoločného vzdušného priestoru a čo najbližšie k vtákom chovaným v zajatí takým spôsobom, aby sa zabezpečil blízky kontakt medzi sentinelovými vtákmi a trusom vtákov chovaných v zajatí, ktoré sú v karanténe;

vi)

sa vtáky chované v zajatí uvoľnili z karantény iba na základe písomného povolenia úradného veterinárneho lekára.

Článok 61

Povinnosť príslušných orgánov po vstupe zásielok vtákov chovaných v zajatí do Únie

Po príchode vtákov chovaných v zajatí do karanténneho zariadenia uvedeného v článku 59 príslušný orgán:

a)

prinajmenšom na začiatku a na konci karanténneho obdobia skontroluje podmienky karantény vrátane kontroly záznamov o úmrtnosti a klinickej prehliadky vtákov chovaných v zajatí;

b)

podrobí vtáky chované v zajatí testovaniu na vysokopatogénnu aviárnu influenzu a infekciu vírusom pseudomoru hydiny v súlade s postupmi vyšetrení, odberu vzoriek a testovania uvedenými v prílohe XX.

ODDIEL 3

VÝNIMKY Z POŽIADAVIEK NA ZDRAVIE ZVIERAT, POKIAĽ IDE O VSTUP VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ DO ÚNIE A O PREMIESTŇOVANIE TÝCHTO VTÁKOV A ZAOBCHÁDZANIE S NIMI PO ICH VSTUPE DO ÚNIE

Článok 62

Výnimka z požiadaviek na zdravie zvierat, pokiaľ ide o vtáky chované v zajatí pochádzajúce z určitých tretích krajín alebo území

Odchylne od požiadaviek stanovených v článkoch 3 až 10 časti I, okrem článku 3 písm. a) bodu i), článkoch 11 až 19 a článkoch 53 až 61 sa vstup zásielok vtákov chovaných v zajatí, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, do Únie povoľuje v prípade, ak pochádzajú z tretích krajín alebo území osobitne uvedených v zozname na účely vstupu vtákov chovaných v zajatí do Únie na základe rovnocenných záruk.

HLAVA 4

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA VČIEL MEDONOSNÝCH A ČMEĽOV

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa včiel medonosných a čmeľov

Článok 63

Povolené kategórie včiel

Vstup do Únie sa povolí iba zásielkam týchto kategórií včiel:

a)

včelie kráľovné;

b)

čmele.

Článok 64

Odoslanie včiel medonosných a čmeľov do Únie

Vstup zásielok kráľovien včely medonosnej a čmeľov do Únie sa povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

baliaci materiál a klietky včelích kráľovien používané na odoslanie včiel medonosných a čmeľov do Únie:

i)

musia byť nové;

ii)

nesmeli pred použitím prísť do kontaktu s akýmikoľvek včelami a plodovými plástmi;

iii)

museli vyť podrobené všetkým preventívnym opatreniam, aby sa zabránilo ich kontaminácii patogénmi spôsobujúcimi choroby včiel medonosných alebo čmeľov;

b)

krmivo sprevádzajúce včely medonosné a čmele nesmie obsahovať patogény spôsobujúce ich choroby;

c)

baliaci materiál a sprievodné produkty sa museli podrobiť vizuálnej prehliadke pred odoslaním do Únie, aby sa zabezpečilo, že nepredstavujú riziko pre zdravie zvierat a že neobsahujú:

i)

v prípade včiel medonosných Aethina tumida (malý úľový chrobák) a roztoče Tropilaelaps v žiadnom vývinovom štádiu;

ii)

v prípade čmeľov Aethina tumida (malý úľový chrobák) v žiadnom vývinovom štádiu.

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa včelích kráľovien

Článok 65

Včelín pôvodu včelích kráľovien

Vstup zásielok včelích kráľovien do Únie sa povolí iba v prípade, ak včely medonosné v zásielke pochádzajú zo včelína, ktorý sa nachádza v oblasti:

a)

s polomerom najmenej 100 km, prípadne aj vrátane územia susediacej tretej krajiny:

i)

v ktorej nebola podaná správa o zamorení spôsobenom Aethina tumida (malým úľovým chrobákom) alebo zamorení spôsobenom Tropilaelaps spp.;

ii)

v ktorej nie sú zavedené obmedzenia z dôvodu podozrenia na prípad, prípadu alebo ohniska chorôb uvedených v bode i);

b)

s polomerom najmenej 3 km, prípadne aj vrátane územia susediacej tretej krajiny:

i)

v ktorej počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie nebola podaná správa o výskyte moru včelieho plodu;

ii)

v ktorej nie sú zavedené obmedzenia z dôvodu podozrenia na prípad alebo potvrdeného prípadu moru včelieho plodu počas obdobia uvedeného v bode i);

iii)

ak v nej bol v minulosti potvrdený prípad moru včelieho plodu v čase pred obdobím uvedeným v bode i), príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu následne skontroloval všetky úle a všetky infikované úle boli ošetrené a následne skontrolované s priaznivými výsledkami v lehote 30 dní od dátumu posledného zaznamenaného prípadu danej choroby.

Článok 66

Úľ pôvodu včelích kráľovien

Vstup zásielok včelích kráľovien do Únie sa povolí iba v prípade, ak včely medonosné v zásielke pochádzajú z úľov, z ktorých boli v období 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie testované vzorky plástov na mor včelieho plodu a výsledky boli negatívne.

Článok 67

Zásielka včelích kráľovien

Vstup zásielok včelích kráľovien do Únie sa povolí iba v prípade, ak sú takéto zásielky v uzatvorených klietkach, z ktorých každá obsahuje jedinú včeliu kráľovnú a najviac 20 sprevádzajúcich včiel.

Článok 68

Dodatočné záruky týkajúce sa včelích kráľovien určených do istých členských štátov alebo pásiem, pokiaľ ide o zamorenie spôsobené Varroa spp. (varoáza)

Zásielkam včelích kráľovien, ktoré sú určené pre členský štát alebo pásmo so štatútom bez výskytu zamorenia spôsobeného Varroa spp. (varoáza), sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak takéto zásielky spĺňajú tieto požiadavky:

a)

včely medonosné v zásielke musia pochádzať z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma bez výskytu zamorenia spôsobeného Varroa spp. (varoáza);

b)

v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme nebola počas obdobia 30 dní pred dátumom naloženia na odoslanie do Únie podaná správa o zamorení spôsobenom Varroa spp. (varoáza);

c)

prijali sa všetky preventívne opatrenia na zabránenie kontaminácii zásielky Varroa spp. pri nakladaní a odosielaní do Únie.

KAPITOLA 3

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa čmeľov

Článok 69

Zariadenie pôvodu čmeľov

Vstup zásielok čmeľov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čmele v zásielke:

a)

boli odchované a držané v zariadení na produkciu čmeľov izolovanom od okolitého prostredia, ktoré:

i)

má infraštruktúru zabezpečujúcu, že produkcia čmeľov prebieha v budove zabezpečenej proti lietajúcemu hmyzu;

ii)

má infraštruktúru a vybavenie zabezpečujúce, že čmele sú ďalej izolované v oddelených epidemiologických jednotkách a každá kolónia je počas celej produkcie v uzatvorených kontajneroch v budove;

iii)

skladovanie peľu a manipulácia s ním v budovách musia byť izolované od čmeľov počas celej produkcie čmeľov, kým im nie je podaný ako krmivo;

iv)

má stále operačné postupy na zabránenie zavedeniu malého úľového chrobáka do zariadenia a na pravidelné zisťovanie prítomnosti malého úľového chrobáka v zariadení;

b)

v zariadení uvedenom v písmene a) čmele musia pochádzať z epidemiologickej jednotky, v ktorej nebolo zistené zamorenie spôsobené Aethina tumida (malým úľovým chrobákom).

Článok 70

Zásielka čmeľov

Vstup zásielok čmeľov do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli takéto zásielky do Únie odoslané v uzatvorených kontajneroch, z ktorých každý obsahuje kolóniu, v ktorej je najviac 200 dospelých čmeľov so včeľou kráľovnou alebo bez nej.

KAPITOLA 4

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zaobchádzania so včelími kráľovnami a čmeľmi po ich vstupe

Článok 71

Zaobchádzanie so včelími kráľovnami a čmeľmi po vstupe

1.   Včelie kráľovné sa po ich vstupe do Únie nesmú uviesť do miestnych kolónií, pokiaľ neboli preložené z prepravnej klietky do nových klietok v súlade s odsekom 2 na základe povolenia a v prípade potreby pod priamym dohľadom príslušného orgánu.

2.   Po preložení do nových klietok, ako sa uvádza v odseku 1, sa prepravné klietky, sprevádzajúce včely a ostatný materiál, ktorý sprevádza včelie kráľovné včely medonosnej z tretej krajiny pôvodu, musia predložiť úradnému laboratóriu na vyšetrenie s cieľom vylúčiť prítomnosť Aethina tumida (malého úľového chrobáka) vrátane vajíčok a lariev a akýchkoľvek známok roztočov Tropilaelaps.

3.   Prevádzkovatelia, ktorí preberajú čmele, zničia kontajner a baliaci materiál, ktoré ich sprevádzali z tretej krajiny alebo územia pôvodu, ale môžu ich držať v kontajneri, v ktorom vstúpili do Únie, až do konca životného cyklu kolónie.

Článok 72

Špecifické povinnosti príslušných orgánov v členských štátoch

Príslušný orgán členského štátu miesta určenia zásielok včiel medonosných alebo čmeľov:

a)

dozerá na preloženie z prepravnej klietky do nových klietok uvedených v článku 71 ods. 1;

b)

zabezpečuje, aby prevádzkovateľ predložil materiály uvedené v článku 71 ods. 2;

c)

zabezpečuje, aby úradné laboratórium uvedené v článku 71 ods. 2 malo zavedené opatrenia na likvidáciu klietok, sprevádzajúcich včiel a materiálu po laboratórnej skúške v zmysle uvedeného ustanovenia.

HLAVA 5

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU PSOV, MAČIEK A FRETIEK DO ÚNIE

Článok 73

Odoslanie psov, mačiek a fretiek do Únie

1.   Vstup zásielok psov, mačiek a fretiek do Únie sa povolí iba v prípade, ak takéto zásielky boli odoslané do Únie z ich zariadenia pôvodu bez toho, aby prešli iným zariadením.

2.   Odchylne od odseku 1 sa vstup zásielok psov, mačiek a fretiek pochádzajúcich z viac ako jedného zariadenia pôvodu do Únie môže povoliť, ak zvieratá v zásielke podstúpili jedno zhromažďovanie v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme pod podmienkou dodržania týchto podmienok:

a)

zhromažďovanie sa uskutočnilo v zariadení:

i)

schválenom príslušným orgánom v tretej krajine alebo na území na vykonávanie zhromažďovania psov, mačiek a fretiek v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

ii)

ktorému príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pridelil jedinečné schvaľovacie číslo;

iii)

ktoré príslušný orgán tretej krajiny alebo územia odoslania na tento účel uviedol v zozname, vrátane informácií stanovených v článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035;

iv)

v ktorom sa aspoň počas 3 rokov aktualizujú tieto záznamy:

pôvod zvierat,

dátumy príchodu do zhromažďovacieho strediska a odoslania z neho,

identifikačný kód zvierat,

registračné číslo zariadenia pôvodu zvierat,

registračné číslo prepravcov a dopravných prostriedkov slúžiacich na doručenie zásielky psov, mačiek a fretiek do daného strediska alebo jej odvoz z neho;

b)

zhromažďovanie v zhromažďovacom stredisku trvalo najviac 6 dní; toto obdobie sa považuje za súčasť časového rámca na odber vzoriek na účely testovania pred odoslaním do Únie, ak sa takýto odber vzoriek vyžaduje podľa tohto nariadenia;

c)

zvieratá musia prísť do Únie v lehote 10 dní od dátumu odoslania zo zariadenia pôvodu.

Článok 74

Identifikácia psov, mačiek a fretiek

1.   Vstup zásielok psov, mačiek a fretiek do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke boli individuálne označené injektovateľným transpondérom implantovaným veterinárnym lekárom, ktorý spĺňa technické požiadavky na prostriedky identifikácie zvierat stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých Komisiou podľa článku 120 nariadenia (EÚ) 2016/429.

2.   Ak implantovaný injektovateľný transpondér uvedený v odseku 1 nespĺňa technické špecifikácie uvedené v tom istom odseku, prevádzkovateľ zodpovedný za vstup zásielky do Únie poskytne čítacie zariadenie, ktoré umožní kedykoľvek overiť individuálnu identifikáciu zvieraťa.

Článok 75

Tretia krajina alebo územie pôvodu psov, mačiek a fretiek, alebo ich pásmo

Vstup zásielok psov, mačiek a fretiek do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, v ktorých platia a účinne sa vykonávajú pravidlá na prevenciu a kontrolu infekcie vírusom besnoty s cieľom minimalizovať riziko infekcie psov, mačiek a fretiek vrátane pravidiel týkajúcich sa dovozu týchto druhov zvierat z iných tretích krajín alebo území.

Článok 76

Psy, mačky a fretky

1.   Vstup zásielok psov, mačiek a fretiek do Únie sa povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

boli vakcinované proti infekcii vírusom besnoty vakcínou, ktorá je v súlade s týmito podmienkami:

i)

v čase vakcinácie musia mať zvieratá aspoň 12 týždňov;

ii)

vakcína musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (21);

iii)

v deň odoslania do Únie musí byť uplynutá lehota najmenej 21 dní od dokončenia prvej vakcinácie proti infekcii vírusom besnoty;

iv)

k certifikátu zdravia zvierat uvedenému v článku 3 ods. 1 písm. c) bode i) musí byť priložená overená kópia údajov o vakcinácii;

b)

zvieratá povinne podstúpili test titrácie protilátok proti besnote v súlade s bodom 1 prílohy XXI.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b) sa psom, mačkám a fretkám pochádzajúcim z tretích krajín alebo území alebo ich pásiem uvedených v zozname stanovenom vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 577/2013 (22) povolí vstup do Únie bez toho, aby museli podstúpiť test titrácie protilátok proti besnote.

3.   Vstup zásielok psov do členského štátu so štatútom bez výskytu pásomnice líščej (Echinococcus multilocularis) alebo so schváleným eradikačným programom pre prípad zamorenia spôsobeného touto chorobou sa povolí, ak zvieratá v zásielke boli ošetrené proti tomuto zamoreniu v súlade s časťou 2 prílohy XXI.

Článok 77

Výnimka týkajúca sa psov, mačiek a fretiek určených do zariadenia so špeciálnym režimom alebo do karanténneho zariadenia

Odchylne od článku 76 sa zásielkam psov, mačiek a fretiek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa vakcinácie proti besnote a požiadavky v súvislosti so zamorením spôsobeným pásomnicou líščou (Echinococcus multilocularis), povolí vstup do Únie pod podmienkou, že sú takéto zásielky určené na priamy vstup buď:

a)

zariadenia so špeciálnym režimom,

alebo

b)

do schváleného karanténneho zariadenia v členskom štáte určenia.

Článok 78

Premiestňovanie psov, mačiek a fretiek určených do zariadenia so špeciálnym režimom alebo do karanténneho zariadenia a zaobchádzanie s nimi po ich vstupe do Únie

1.   Zásielky psov, mačiek a fretiek, ktoré sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, sa ponechajú v zariadení určenia so špeciálnym režimom počas obdobia najmenej 60 dní po dátume ich vstupu do Únie.

2.   Zásielky psov, mačiek a fretiek, ktoré sú určené na priamy vstup do schváleného karanténneho zariadenia uvedeného v článku 77 písm. b) sa v danom zariadení chovajú počas obdobia:

a)

najmenej 6 mesiacov od dátumu ich príchodu v prípade nesplnenia požiadaviek na vakcináciu proti infekcii vírusom besnoty podľa článku 76 ods. 1,

alebo

b)

v prípade psov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa zamorenia spôsobeného Echinococcus multilocularis podľa článku 76 ods. 3, 24 hodín po ošetrení proti zamoreniu spôsobenému Echinococcus multilocularis v súlade s bodom 2 prílohy XXI.

ČASŤ III

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV DO ÚNIE PODĽA ČLÁNKOV 3 A 5

HLAVA 1

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV KOPYTNÍKOV

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zárodočných produktov kopytníkov

Článok 79

Tretia krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám, ktoré pochádzajú z tretích krajín alebo území spĺňajúcich požiadavky na zdravie zvierat uvedené v článku 22.

Článok 80

Doba pobytu darcovských zvierat

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám, ktoré:

a)

počas obdobia najmenej šiestich mesiacov pred dátumom odberu ostali v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré sú uvedené v zozname konkrétnych druhov a kategórií zárodočných produktov na účely vstupu do Únie;

b)

počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom prvého odberu zárodočných produktov a počas obdobia odberu:

i)

boli držané v zariadeniach, ktoré sa nenachádzajú v reštrikčnom pásme stanovenom z dôvodu výskytu choroby kategórie A v prípade hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých alebo výskytu objavujúcej sa choroby relevantnej pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a koňovité;

ii)

boli držané v jednom zariadení, v ktorom nebola podaná správa o žiadnej z chorôb kategórie D relevantných pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy alebo koňovité;

iii)

neboli v styku so zvieratami zo zariadení nachádzajúcich sa v reštrikčnom pásme uvedenom v bode i) alebo zo zariadení uvedených v bode ii);

iv)

neboli použité na prirodzené pripúšťanie.

Článok 81

Identifikácia darcovských zvierat

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám, ktoré boli označené v súlade s článkom 21.

Článok 82

Zariadenia pre zárodočné produkty

1.   Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odoslané zo schválených zariadení pre zárodočné produkty zo zoznamu vypracovaného príslušnými orgánmi tretích krajín, území alebo ich pásiem zo zoznamu.

2.   Vstup zásielok zárodočných produktov do Únie sa povolí iba zo schválených zariadení pre zárodočné produkty podľa odseku 1, ktoré spĺňajú tieto požiadavky uvedené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686:

a)

v časti 1 uvedenej prílohy v prípade inseminačnej stanice na odber spermy;

b)

v časti 2 uvedenej prílohy v prípade tímu na odber embryí;

c)

časti 3 uvedenej prílohy v prípade tímu na produkciu embryí;

d)

v časti 4 uvedenej prílohy v prípade zariadenia na spracovanie zárodočných produktov;

e)

v časti 5 uvedenej prílohy v prípade inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktov.

Článok 83

Zárodočné produkty

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak uvedené zárodočné produkty spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú označené takým spôsobom, aby bolo možné ľahko zistiť tieto informácie:

i)

dátum odberu alebo produkcie uvedených zárodočných produktov;

ii)

druh a identifikáciu darcovského zvieraťa (darcovských zvierat);

iii)

jedinečné schvaľovacie číslo, ktoré musí obsahovať kód krajiny ISO 3166-1 alfa-2, v ktorej bolo schválenie udelené;

iv)

akékoľvek iné relevantné informácie;

b)

spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat na účely odberu, produkcie, spracovania a skladovania uvedené v prílohe III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686.

Článok 84

Preprava zárodočných produktov

1.   Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak:

a)

boli uložené do kontajnera, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

i)

pred odoslaním zo schváleného zariadenia pre zárodočné produkty bol zaplombovaný a očíslovaný pod dohľadom veterinárneho lekára inseminačnej stanice alebo tímu alebo úradného veterinárneho lekára;

ii)

pred použitím bol vyčistený a buď vydezinfikovaný alebo sterilizovaný, alebo ide o kontajner na jedno použitie;

iii)

bol naplnený kryogénnym činidlom, ktoré sa predtým nepoužilo na iné produkty;

b)

do kontajnera uvedeného v písmene a) bol umiestnený iba jeden typ zárodočných produktov jedného živočíšneho druhu.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b) môžu prevádzkovatelia do jedného kontajnera umiestniť spermu, oocyty a embryá toho istého živočíšneho druhu, ak:

a)

sú pejety a iné obaly, do ktorých sa umiestňujú zárodočné produkty, bezpečne a hermeticky uzavreté;

b)

sú zárodočné produkty rôznych typov od seba oddelené fyzickými priehradkami alebo sú umiestnené do druhotných ochranných vreciek.

3.   Odchylne od odseku 1 písm. b) môžu prevádzkovatelia do jedného kontajnera umiestniť spermu, oocyty a embryá oviec a kôz.

Článok 85

Dodatočné požiadavky na prepravu spermy

Zásielkam spermy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, ktorá bola odobraná viac ako jednému darcovskému zvieraťu a umiestnená do jednej pejety alebo iného obalu na účely vstupu do Únie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak:

a)

bola táto sperma odobraná a odoslaná z jednej inseminačnej stanice na odber spermy, v ktorej bola odobraná;

b)

existovali postupy týkajúce sa spracovania tejto spermy s cieľom zabezpečiť jej súlad s požiadavkami na označovanie v článku 83 písm. a).

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zárodočných produktov hovädzieho dobytka

Článok 86

Zariadenie pôvodu darcovských zvierat hovädzieho dobytka

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí zvierat hovädzieho dobytka do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám, ktoré pochádzajú zo zariadení spĺňajúcich tieto požiadavky, pričom uvedené zvieratá predtým nikdy neboli držané v žiadnom zariadení s nižším zdravotným štatútom:

a)

spĺňajú požiadavky článku 23;

b)

v prípade zvierat darcov spermy pred ich prijatím do karanténneho zariadenia boli bez výskytu týchto chorôb:

i)

infekcie spôsobenej Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

ii)

infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis;

iii)

enzootickej bovinnej leukózy;

iv)

infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy.

Článok 87

Výnimky z požiadaviek na zariadenia pôvodu darcovského hovädzieho dobytka

1.   Odchylne od článku 86 písm. b) bodu iii) sa vstup zásielok spermy hovädzieho dobytka do Únie povolí, ak darcovské zviera pochádza zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy a:

a)

je mladšie ako 2 roky a pochádza z matky, ktorá bola podrobená sérologickému vyšetreniu na enzootickú bovinnú leukózu s negatívnymi výsledkami po odobratí zvieraťa od matky,

alebo

b)

dosiahlo vek 2 roky a podrobilo sa sérologickému vyšetreniu na enzootickú bovinnú leukózu, ktorého výsledok bol negatívny.

2.   Odchylne od článku 86 písm. b) bodu iii) sa vstup zásielok oocytov a embryí hovädzieho dobytka do Únie povolí, ak darcovské zviera pochádza zariadenia, ktoré nie je bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy a je mladšie ako 2 roky a ak úradný veterinárny lekár zodpovedný za zariadenie pôvodu potvrdil, že najmenej počas predchádzajúcich troch rokov sa nevyskytol žiadny klinický prípad enzootickej bovinnej leukózy.

3.   Odchylne od článku 86 písm. b) bodu iv) sa vstup zásielok spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka do Únie povolí, ak darcovské zviera pochádza zo zariadenia, ktoré nie je bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy, za predpokladu, že:

a)

v prípade spermy bolo zviera podrobené testu s negatívnym výsledkom požadovanému v súlade s časťou 1 kapitolou I bodom 1 písm. b) podbodom iv) prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686;

b)

v prípade oocytov alebo embryí úradný veterinárny lekár zodpovedný za zariadenie pôvodu potvrdil, že najmenej počas obdobia predchádzajúcich 12 mesiacov nebol zaznamenaný žiadny klinický prípad infekčnej bovinnej rinotracheitídy/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy.

Článok 88

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovského hovädzieho dobytka

Vstup zásielok spermy, oocytov alebo embryí do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané z darcovského hovädzieho dobytka, ktorý spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v časti 1 a časti 5 kapitolách I, II a III prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686.

KAPITOLA 3

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zárodočných produktov ošípaných

Článok 89

Zariadenie pôvodu darcovských ošípaných

1.   Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí ošípaných do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám, ktoré pochádzali zo zariadení:

a)

ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 23;

b)

v prípade zvierat darcov spermy ide o zariadenia pred prijatím zvierat do karanténneho zariadenia, v ktorom sa počas obdobia najmenej 12 predchádzajúcich mesiacov nezistili klinické, sérologické, virologické ani patologické dôkazy infekcie vírusom Aujeszkého choroby.

2.   Vstup zásielok spermy ošípaných do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané zvieratám:

a)

ktoré pochádzajú zo zariadení, ktoré boli bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 5 kapitole IV prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686, a to pred ich prijatím do karanténneho zariadenia;

b)

ktoré boli držané v karanténnom zariadení, ktoré bolo v deň prijatia bez výskytu infekcie spôsobenej Brucella abortus, B. melitensisB. suis počas obdobia najmenej 3 mesiacov predchádzajúcich tomuto dátumu;

c)

ktoré boli držané na inseminačnej stanici na odber spermy, na ktorej nebola podaná správa o žiadnom klinickom, sérologickom, virologickom ani patologickom dôkaze o infekcii vírusom Aujeszkého choroby v období minimálne 30 dní pred dátumom prijatia a aspoň 30 dní bezprostredne pred dátumom odberu;

d)

ktoré boli od narodenia alebo počas obdobia aspoň 3 mesiacov pred dátumom vstupu do karanténneho zariadenia držané v zariadení, v ktorom neboli žiadne zvieratá vakcinované proti infekcii vírusom reprodukčného a respiračného syndrómu ošípaných a v priebehu tohto obdobia nebola zistená žiadna infekcia vírusom reprodukčného a respiračného syndrómu ošípaných.

Článok 90

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských ošípaných

Vstup zásielok spermy, oocytov alebo embryí do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané darcovským ošípaným, ktoré:

a)

spĺňajú špecifické požiadavky na zdravie zvierat stanovené v časti 2 a v časti 5 kapitolách I, II, III a IV prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686;

b)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom reprodukčného a respiračného syndrómu ošípaných.

KAPITOLA 4

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zárodočných produktov oviec a kôz

Článok 91

Zariadenie pôvodu darcovských oviec a kôz

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí oviec a kôz do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané darcovským zvieratám, ktoré:

a)

nepochádzali zo zariadenia ani neboli v styku so zvieratami zo zariadenia, v prípade držaného zvieraťa – darcu spermy pred jeho prijatím do karanténneho zariadenia, na ktoré sa vzťahovali obmedzenia premiestňovania, pokiaľ ide o infekciu spôsobenú Brucella abortus, B. melitensisB. suis. Obmedzenia premiestňovania týkajúce sa zariadenia sa zrušia po období najmenej 42 dní od dátumu zabitia a likvidácie posledného zvieraťa infikovaného uvedenou chorobou alebo vnímavého na danú chorobu;

b)

pochádzajú zo zariadenia, ktoré bolo bez výskytu infekcie spôsobenej B. abortus, B. melitensisB. suis a v minulosti nikdy neboli držané v žiadnom zariadení s nižším zdravotným štatútom.

Článok 92

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských oviec a kôz

Vstup zásielok spermy, oocytov alebo embryí oviec a kôz do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané z darcovských zvierat, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky na zdravie zvierat stanovené v časti 3 a časti 5 kapitolách I, II a III prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686.

KAPITOLA 5

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zárodočných produktov koňovitých

Článok 93

Zariadenie pôvodu darcovských koňovitých

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané darcovským zvieratám, ktoré pochádzajú zo zariadení spĺňajúcich požiadavky stanovené v článku 23.

Článok 94

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských koňovitých

Vstup zásielok spermy, oocytov alebo embryí koňovitých do Únie sa povolí iba v prípade, ak darcovské zvieratá týchto zárodočných produktov spĺňajú požiadavky stanovené v článku 24 ods. 1 písm. a) bode ii), v článku 24 ods. 1 písm. b) bode ii) a v článku 24 ods. 6 tohto nariadenia a dodatočné špecifické požiadavky na zdravie zvierat stanovené v časti 4 prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/686.

KAPITOLA 6

Osobitné pravidlá pre zárodočné produkty kopytníkov určené do zariadení so špeciálnym režimom

Článok 95

Zárodočné produkty určené do zariadení so špeciálnym režimom v Únii

Zásielkam spermy, oocytov a embryí hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých odosielaných zo zariadení so špeciálnym režimom v tretích krajinách alebo na územiach zo zoznamu podľa článku 29 sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sa odosielajú do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii pod podmienkou súladu s týmito požiadavkami:

a)

príslušný orgán členského štátu určenia vykonal posúdenie rizík súvisiacich so vstupom týchto zárodočných produktov do Únie;

b)

darcovské zvieratá týchto zárodočných produktov pochádzajú zo zariadenia so špeciálnym režimom v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo z ich pásma, ktoré je zaradené do zoznamu zariadení so špeciálnym režimom, z ktorých sa môže povoliť vstup kopytníkov do Únie, vypracovaného v súlade s článkom 29;

c)

zárodočné produkty sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, ktoré je schválené v súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2016/429;

d)

zárodočné produkty sa prepravujú priamo do zariadenia so špeciálnym režimom uvedeného v písmene c).

Článok 96

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských zvierat držaných v zariadeniach so špeciálnym režimom

Vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v článku 95 do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané darcovským zvieratám, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

darcovské zvieratá nepochádzajú zo zariadenia ani neboli v styku so zvieratami zo zariadenia, ktoré sa nachádza v reštrikčnom pásme zriadenom z dôvodu výskytu choroby kategórie A alebo objavujúcej sa choroby relevantnej pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy alebo koňovité;

b)

darcovské zvieratá pochádzajú zo zariadenia, v ktorom nebola počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odberu spermy, oocytov alebo embryí podaná správa o žiadnych chorobách kategórie D relevantných pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy alebo koňovité;

c)

darcovské zvieratá sa počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odberu spermy, oocytov alebo embryí určených na vstup do Únie a počas obdobia tohto odberu zdržiavali v jednom zariadení pôvodu so špeciálnym režimom;

d)

darcovské zvieratá boli klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom zariadenia zodpovedným za činnosti vykonávané v zariadení so špeciálnym režimom a v deň odberu spermy, oocytov alebo embryí nevykazovali žiadne symptómy choroby;

e)

darcovské zvieratá, v miere, v akej je to možné, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom prvého odberu spermy, oocytov alebo embryí určených na vstup do Únie a počas obdobia tohto odberu neboli použité na prirodzené pripúšťanie;

f)

darcovské zvieratá sú označené v súlade s článkom 21.

Článok 97

Požiadavky na zárodočné produkty získané v zariadeniach so špeciálnym režimom

Vstup zásielok zárodočných produktov uvedených v článku 95 do Únie sa povolí iba v prípade, ak:

a)

sú označené v súlade s požiadavkami na informácie stanovenými v článku 83 písm. a);

b)

sa prepravujú v súlade s článkami 84 a 85.

HLAVA 2

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA NÁSADOVÝCH VAJEC HYDINY A VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ

KAPITOLA 1

Požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa násadových vajec

Článok 98

Doba pobytu

Vstup zásielok násadových vajec do Únie sa povolí iba v prípade, ak kŕdeľ pôvodu násadových vajec bezprostredne pred dátumom naloženia násadových vajec na odoslanie do Únie počas súvislého časového obdobia spĺňal požiadavky na dobu pobytu stanovené v prílohe XXII a v tomto období kŕdeľ pôvodu:

a)

zostal v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme;

b)

zostal v zariadení pôvodu a počas uvedeného obdobia pred naložením neboli do daného zariadenia privedené žiadne zvieratá;

c)

neprišiel do styku s hydinou ani s násadovými vajcami s nižším zdravotným štatútom, s vtákmi chovanými v zajatí ani s voľne žijúcimi vtákmi.

Článok 99

Zaobchádzanie s násadovými vajcami počas prepravy do Únie

Vstup zásielok násadových vajec do Únie sa povolí iba v prípade, ak zárodočné produkty v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

násadové vajcia určené na vstup do Únie nesmú prísť do styku s hydinou, vtákmi chovanými v zajatí ani s násadovými vajcami, ktoré nie sú určené na vstup do Únie alebo ktoré majú nižší zdravotný štatút, a to od chvíle naloženia v zariadení pôvodu na odoslanie do Únie až do okamihu príchodu do Únie;

b)

násadové vajcia pri preprave cestnou, námornou alebo leteckou dopravou cez tretiu krajinu alebo územie alebo ich pásmo, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie násadových vajec do Únie, nesmeli byť prepravované, vyložené či premiestnené do iného dopravného prostriedku.

Článok 100

Výnimka a dodatočné požiadavky na prekládku násadových vajec v prípade nehody vodného alebo leteckého dopravného prostriedku

Zásielkam násadových vajec, ktoré boli preložené z pôvodného dopravného prostriedku, v ktorom boli odoslané, do iného dopravného prostriedku na ďalšiu prepravu v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré nie sú v zozname na účely vstupu násadových vajec do Únie, sa odchylne od článku 99 písm. b) vstup do Únie povolí iba v prípade, ak k prekládke došlo z dôvodu technického problému alebo inej nepredvídanej udalosti spôsobujúcej logistické problémy počas prepravy násadových vajec do Únie prostredníctvom námornej alebo leteckej dopravy, s cieľom dokončiť prepravu do miesta vstupu do Únie, a pod podmienkou, že:

a)

vstup násadových vajec do Únie povolil príslušný orgán členského štátu určenia a v prípade potreby členských štátov tranzitu do ich príchodu na miesto určenia v Únii;

b)

na prekládku dozeral úradný veterinárny lekár alebo príslušný colný úradník a počas celej operácie:

i)

sa uplatňovali účinné opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu kontaktu medzi násadovými vajcami určenými na vstup do Únie a akýmikoľvek inými násadovými vajcami alebo zvieratami;

ii)

násadové vajcia sa premiestnili priamo a čo najrýchlejšie na plavidlo alebo lietadlo na ďalšiu prepravu do Únie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 17 bez toho, aby opustili priestory prístavu alebo letiska;

c)

násadové vajcia sprevádza vyhlásenie príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia, kde sa prekládka uskutočnila, v ktorom sa uvedú potrebné informácie o prenose a ktorým sa potvrdzuje, že v záujme splnenia požiadaviek stanovených v písmene b) boli zavedené príslušné opatrenia.

Článok 101

Preprava násadových vajec v plavidlách

1.   Vstup zásielok násadových vajec, ktoré sa hoci len časť cesty prepravovali loďou, do Únie sa povolí iba v prípade, ak zárodočné produkty v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

násadové vajcia:

i)

ostali na palube plavidla počas celej prepravy;

ii)

počas pobytu na palube neprišli do styku s vtákmi ani s inými násadovými vajcami s nižším zdravotným štatútom;

b)

násadové vajcia prepravované v súlade s písmenom a) musí sprevádzať vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú tieto informácie:

i)

prístav odchodu v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme;

ii)

prístav príchodu v Únii;

iii)

keď sa plavidlo zastavilo v prístavoch mimo tretej krajiny alebo územia pôvodu zásielky alebo ich pásma, uvedú sa prístavy zastavenia;

iv)

skutočnosť, že počas prepravy boli v prípade násadových vajec splnené požiadavky uvedené v písmene a) a v bodoch i), ii) a iii) tohto písmena.

2.   Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku násadových vajec zabezpečí, aby bolo k certifikátu zdravia zvierat priložené vyhlásenie stanovené v odseku 1 a aby bolo v deň príchodu plavidla v prístave príchodu podpísané kapitánom plavidla.

Článok 102

Preventívne opatrenia týkajúce sa dopravných prostriedkov a kontajnerov s násadovými vajcami

Vstup zásielok násadových vajec do Únie sa povolí iba v prípade, ak zárodočné produkty v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

násadové vajcia museli byť prepravované vo vozidlách, ktoré:

i)

sú zostrojené tak, aby násadové vajcia nemohli vypadnúť;

ii)

boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné vyčistiť a vydezinfikovať;

iii)

bezprostredne pred každým naložením násadových vajec určených na vstup do Únie boli vyčistené a vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom, ktorý je povolený príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu, a vysušené alebo ponechané, aby sa vysušili;

b)

násadové vajcia museli byť prepravované v kontajneroch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

i)

požiadavky v písmene a);

ii)

obsahujú výlučne násadové vajcia toho istého druhu, kategórie a typu, ktoré pochádzajú z toho istého zariadenia;

iii)

uzatvorené v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť zámeny obsahu;

iv)

boli:

pred naložením vyčistené a vydezinfikované v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu

alebo

jednorazové, čisté a používané prvýkrát;

v)

obsahujú informácie týkajúce sa konkrétneho druhu a kategórie násadových vajec stanovené v prílohe XVI.

Článok 103

Premiestňovanie násadových vajec a zaobchádzanie s nimi po vstupe

Prevádzkovatelia vrátane prepravcov zabezpečia, aby zásielky násadových vajec po ich vstupe do Únie:

a)

sa prepravili priamo z miesta vstupu na ich miesto určenia v Únii;

b)

spĺňali požiadavky na premiestňovanie v rámci Únie a zaobchádzanie s nimi po ich vstupe do Únie, ktoré sú stanovené pre konkrétne druhy a kategórie násadových vajec v kapitolách 5 a 7 tejto hlavy.

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa násadových vajec hydiny

Článok 104

Násadové vajcia pochádzajúce z hydiny dovezenej do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma

Zásielkam násadových vajec hydiny, ktorá pochádza z kŕdľov dovezených do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma z inej tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu násadových vajec poskytol záruky, že:

a)

kŕdle pôvodu násadových vajec boli dovezené z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré sú zaradené do zoznamu na účely vstupu týchto kŕdľov do Únie;

b)

dovoz kŕdľov pôvodu násadových vajec do tejto tretej krajiny alebo na územie alebo do ich pásma sa uskutočnil v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky, ktoré sa uplatňujú pri priamom vstupe do Únie.

Článok 105

Tretia krajina alebo územie pôvodu násadových vajec, alebo ich pásmo

Vstup zásielok násadových vajec hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý bol zavedený najmenej 6 mesiacov pred dátumom odoslania zásielky do Únie, a tento program dohľadu spĺňa požiadavky stanovené buď:

i)

v prílohe II k tomuto nariadeniu

alebo

ii)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

usudzuje sa, že sú bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s článkom 38;

c)

ak vykonávajú vakcináciu proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že:

i)

program vakcinácie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XIII;

ii)

program dohľadu uvedený v písmene a) tohto článku okrem požiadaviek stanovených v prílohe II spĺňa aj požiadavky stanovené v bode 2 prílohy XIII;

iii)

sa zaviazal informovať Komisiu o všetkých zmenách programu vakcinácie v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme;

d)

ktoré:

i)

v prípade násadových vajec hydiny inej než vtákov bežcov sa usudzuje, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39;

ii)

v prípade násadových vajec vtákov bežcov:

je usúdené, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39

alebo

sa neusudzuje, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39, ale príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami týkajúcimi sa infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súvislosti s izoláciou, dohľadom a testovaním, ako sa uvádza v prílohe XIV;

e)

ak sa vykonáva vakcinácia proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia poskytol záruky, že:

i)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV

alebo

ii)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

f)

zaväzujú sa, že po výskyte akéhokoľvek ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo ohniska infekcie vírusom pseudomoru hydiny predložia Komisii tieto informácie:

i)

informácie o situácii týkajúcej sa choroby do 24 hodín od potvrdenia akéhokoľvek pôvodného ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

ii)

pravidelne aktualizované informácie o situácii týkajúcej sa choroby;

g)

zaväzujú sa predložiť izoláty vírusu z pôvodných ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy a infekcie vírusom pseudomoru hydiny referenčnému laboratóriu Európskej únie pre aviárnu influenzu a pseudomor hydiny.

Článok 106

Zariadenie pôvodu násadových vajec

Vstup zásielok násadových vajec hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak pochádzajú:

a)

z liahní schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň také prísne ako požiadavky stanovené v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a

i)

ich schválenie nebolo pozastavené ani zrušené;

ii)

v okolí uvedených liahní sa v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred naložením násadových vajec na odoslanie do Únie nevyskytlo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

iii)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu im priradil jedinečné schvaľovacie číslo;

b)

z kŕdľov, ktoré boli držané v zariadeniach schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu v súlade s požiadavkami, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami stanovenými v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, a

i)

ich schválenie nebolo pozastavené ani zrušené;

ii)

v okruhu 10 km v okolí týchto zariadení, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zberu násadových vajec na odoslanie do Únie nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

iii)

počas obdobia najmenej 21 dní pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie nebola v týchto zariadeniach podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy.

Článok 107

Kŕdeľ pôvodu násadových vajec

Vstup zásielok násadových vajec hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak pochádzajú z kŕdľov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

ak boli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad, ktoré sú uvedené v prílohe XIII;

b)

ak boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytne záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV, alebo

všeobecné kritériá na uznané vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina a násadové vajcia, z ktorých pochádzajú jednodňové kurčatá, spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, keď použité vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá uvedené v bode 1 prílohy XV;

ii)

ku každej zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

c)

prešli programom dohľadu nad chorobami, ktorý spĺňa požiadavku uvedenú v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035, a zistilo sa, že nie sú infikované ani nevyvolávajú dôvody na podozrenie na infekciu týmito pôvodcami chorôb:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v prípade Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae [séroskupina O:18k)], Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v prípade Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v prípade Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

boli držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia infekcie spôsobenej Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae počas posledných 12 mesiacov pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

i)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný;

ii)

po zabití alebo usmrtení infikovaného kŕdľa uvedeného v bode i) sa zariadenie vyčistilo a vydezinfikovalo;

iii)

po vyčistení a dezinfekcii podľa bodu ii) boli všetky kŕdle v zariadení testované na infekciu spôsobenú Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c);

e)

boli držané v zariadeniach, v ktorých sa v prípade potvrdenia aviárnej mykoplazmózy (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) počas posledných 12 mesiacov pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie uplatňovali tieto opatrenia:

buď

i)

infikovaný kŕdeľ bol testovaný na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c) v celom kŕdli v intervale najmenej 60 dní,

alebo

ii)

infikovaný kŕdeľ bol zabitý alebo bol usmrtený a zlikvidovaný, zariadenie bolo vyčistené a vydezinfikované a po vyčistení a dezinfekcii boli všetky kŕdle v zariadení testované na aviárnu mykoplazmózu (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) s negatívnymi výsledkami v dvoch testoch vykonaných v intervale najmenej 21 dní v súlade s programom dohľadu nad chorobami uvedeným v písmene c);

f)

podstúpili klinickú prehliadku, ktorú vykonal úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme v lehote 24 hodín pred naložením zásielky násadových vajec na odoslanie do Únie a ktorej účelom bolo odhalenie príznakov svedčiacich o výskyte chorôb vrátane príslušných chorôb zo zoznamu uvedených v prílohe I a objavujúcich sa chorôb, pričom nevykazovali žiadne symptómy choroby ani nepredstavovali dôvod na podozrenie na prítomnosť ktorejkoľvek z týchto chorôb.

Článok 108

Násadové vajcia v zásielke

Vstup zásielok násadových vajec hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

ak boli násadové vajcia vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad, ktoré sú uvedené v prílohe XIII;

b)

ak boli násadové vajcia vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV;

ii)

k zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

c)

násadové vajcia musia byť označené:

i)

použitím farebného atramentu;

ii)

v prípade násadových vajec hydiny inej než vtákov bežcov sa označia pečiatkou, na ktorej sa uvedie jedinečné schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu uvedeného v článku 106;

iii)

v prípade násadových vajec vtákov bežcov sa označia pečiatkou, na ktorej je uvedený kód ISO tretej krajiny alebo územia pôvodu a jedinečné schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu uvedeného v článku 106;

d)

násadové vajcia sa musia vydezinfikovať v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu.

Článok 109

Vstup násadových vajec do členských štátov so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Zásielkam násadových vajec, ktoré sú určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak:

a)

nie sú vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny;

b)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v jednom z týchto bodov:

i)

neboli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny

alebo

ii)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny použitím inaktivovanej vakcíny,

alebo

iii)

boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny živou vakcínou najneskôr v lehote 60 dní pred dátumom zberu vajec.

KAPITOLA 3

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa zásielok, v ktorých je menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtákov bežcov

Článok 110

Výnimky a osobitné požiadavky týkajúce sa zásielok, v ktorých je menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtákov bežcov

Odchylne od článkov 101, 102, 106, 107 a 108 sa zásielkam, v ktorých je menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtákov bežcov, vstup do Únie povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

pochádzajú zo zariadení:

i)

registrovaných príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu;

ii)

v ktorých počas obdobia 21 dní pred dátumom zberu násadových vajec nebola podaná správa o žiadnom potvrdenom prípade infekcie nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy;

iii)

v okolí ktorých v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zberu násadových vajec nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

v súvislosti s vakcináciou proti vysokopatogénnej aviárnej influenze:

i)

násadové vajcia neboli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze;

ii)

ak kŕdle pôvodu boli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad, uvedené v prílohe XIII;

c)

pokiaľ ide o vakcináciu proti vírusu pseudomoru hydiny, násadové vajcia neboli vakcinované proti vírusu pseudomoru hydiny a v prípade, ak kŕdeľ pôvodu bol vakcinovaný proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV,

alebo

všeobecné kritériá na uznané vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a násadové vajcia spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 2 prílohy XV týkajúce sa hydiny a násadových vajec s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

ii)

k zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV;

d)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré podstúpili klinickú prehliadku, ktorú vykonal úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme v lehote 24 hodín pred časom naloženia zásielky násadových vajec na odoslanie do Únie a ktorej účelom bolo odhalenie príznakov svedčiacich o výskyte chorôb vrátane príslušných chorôb zo zoznamu podľa prílohy I a objavujúcich sa chorôb, pričom kŕdle nevykazovali žiadne symptómy choroby ani nepredstavovali dôvod na podozrenie na prítomnosť ktorejkoľvek z týchto chorôb;

e)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

i)

boli izolované v zariadení pôvodu počas obdobia najmenej 21 dní pred zberom vajec;

ii)

pri testoch vykonaných pred vstupom do Únie v súlade s požiadavkami na testovanie zásielok, v ktorých je menej než 20 kusov hydiny inej než vtákov bežcov a menej než 20 násadových vajec, uvedenými v prílohe XVII, sa zistilo, že nie sú infikované ani nevyvolávajú dôvody na podozrenie na infekciu týmito pôvodcami chorôb:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v prípade Gallus gallus,

Salmonella arizonae [séroskupina O:18k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v prípade Meleagris gallopavo,

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v prípade Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

KAPITOLA 4

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov

Článok 111

Výnimka a osobitné požiadavky týkajúce sa vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov

Odchylne od požiadaviek na dobu pobytu v článku 98 a od špecifických požiadaviek na zdravie zvierat v článkoch 105 až 110 a v článkoch 112 až 114 sa zásielkam vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov, ktoré nespĺňajú požiadavky na zdravie zvierat uvedené v daných ustanoveniach, vstup do Únie povolí iba v prípade, ak namiesto toho spĺňajú tieto požiadavky na zdravie zvierat:

a)

pochádzajú z kŕdľov, ktoré:

i)

sú bez výskytu špecifikovaných patogénov, ako je to opísané v Európskom liekopise, a výsledky všetkých testov a klinických vyšetrení požadovaných pre tento osobitný štatút boli vyhovujúce, vrátane negatívnych výsledkov testov na vysokopatogénnu aviárnu influenzu, infekciu vírusom pseudomoru hydiny a infekciu nízkopatogénnymi vírusmi aviárnej influenzy, ktoré sa vykonali v období 30 dní pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie;

ii)

sa najmenej raz za týždeň podrobili klinickým vyšetreniam, ako je to opísané v Európskom liekopise, a nezistili sa symptómy choroby ani iné príznaky, ktoré by vyvolali podozrenie na prítomnosť akejkoľvek choroby;

iii)

počas obdobia najmenej 6 týždňov pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie boli držané v zariadeniach, ktoré spĺňajú podmienky opísané v Európskom liekopise;

iv)

počas najmenej 6 týždňov pred dátumom zberu vajec na odoslanie do Únie neprišli do kontaktu s hydinou, ktorá nespĺňa požiadavky tohto článku, ani s voľne žijúcimi vtákmi;

b)

boli označené odtlačkom pečiatky s použitím farebného atramentu, na ktorej je uvedený kód ISO tretej krajiny alebo územia pôvodu a jedinečné schvaľovacie číslo zariadenia pôvodu;

c)

boli vydezinfikované v súlade s pokynmi príslušného orgánu tretej krajiny alebo územia pôvodu.

KAPITOLA 5

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa premiestňovania násadových vajec hydiny a zaobchádzania s nimi po vstupe do Únie a premiestňovania hydiny, ktorá sa z týchto vajec vyliahla, a zaobchádzania s ňou

Článok 112

Povinnosti prevádzkovateľov v súvislosti so zaobchádzaním s násadovými vajcami po ich vstupe do Únie a s hydinou, ktorá sa z daných násadových vajec vyliahla

1.   Prevádzkovatelia v zariadení určenia umiestnia násadové vajcia hydiny, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, buď do:

a)

samostatných inkubátorov vrátane samostatných liahní, oddelených od iných násadových vajec,

alebo

b)

inkubátorov vrátane liahní, kde sa už nachádzajú iné násadové vajcia.

2.   Prevádzkovatelia podľa odseku 1 zabezpečia, aby sa hydina na reprodukciu a úžitková hydina, ktoré sa vyliahli z násadových vajec uvedených v uvedenom odseku, počas súvislého obdobia držali:

a)

v liahni počas obdobia najmenej troch týždňov od dátumu vyliahnutia

alebo

b)

v zariadeniach, do ktorých bola hydina odoslaná po vyliahnutí, ktoré sa nachádzajú buď v tom istom členskom štáte, alebo v inom členskom štáte, a to počas obdobia najmenej troch týždňov od dátumu vyliahnutia.

3.   V priebehu období stanovených v odseku 2 musia prevádzkovatelia držať hydinu vyliahnutú z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie, oddelene od ostatných kŕdľov hydiny.

4.   Ak sa hydina na reprodukciu a úžitková hydina, ktoré sa vyliahli z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, umiestnili do priestorov alebo na ohradené pozemky, kde je prítomná iná hydina, príslušné obdobia uvedené v odseku 2 začínajú plynúť odo dňa umiestnenia posledného vtáka a až do uplynutia uvedených období nemožno z týchto priestorov ani ohradených pozemkov premiestniť žiadnu hydinu.

5.   Ak sa do inkubátorov vrátane liahní, v ktorých sa už nachádzali iné násadové vajcia, umiestnili násadové vajcia hydiny, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma:

a)

ustanovenia v odsekoch 2 až 4 sa uplatňujú na všetku hydinu, ktorá sa vyliahla z násadových vajec v tom istom inkubátore vrátane liahne ako násadové vajcia, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma;

b)

príslušné obdobia uvedené odseku 2 začnú plynúť odo dňa vyliahnutia posledného násadového vajca, ktoré vstúpilo do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma.

Článok 113

Odber vzoriek a testovanie po vstupe do Únie

Príslušný orgán členského štátu určenia musí zabezpečiť, aby sa hydina na reprodukciu a úžitková hydina, ktoré sa vyliahli z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, podrobila klinickému vyšetreniu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár zariadenia určenia, a to najneskôr v deň uplynutia príslušných období stanovených v článku 112 ods. 2, a ak je to potrebné, uskutoční sa odber vzoriek z daných zvierat na testovanie v záujme monitorovania ich zdravotného štatútu.

Článok 114

Povinnosť príslušných orgánov, pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie vtákov bežcov z násadových vajec pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny

Príslušný orgán členského štátu určenia zabezpečí, aby vtáky bežce, ktoré sa vyliahli z násadových vajec, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, počas období stanovených v článku 112 ods. 2:

a)

sa podrobili testu na zistenie vírusu pseudomoru hydiny, ktorý vykoná príslušný orgán na vzorke kloakálnych výterov alebo výkalov každého vtáka bežca;

b)

pokiaľ ide o vtáky bežce určené pre členský štát so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, popri požiadavkách uvedených v písmene a) sa podrobujú aj sérologickému vyšetreniu na infekciu vírusom pseudomoru hydiny, ktoré vykoná príslušný orgán na každom vtákovi bežcovi;

c)

pred vypustením vtákov bežcov z izolácie boli výsledky vyšetrení uvedených v písmenách a) a b) všetkých vtákov bežcov negatívne.

KAPITOLA 6

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa násadových vajec vtákov chovaných v zajatí

Článok 115

Násadové vajcia v zásielke

Vstup zásielok násadových vajec vtákov chovaných v zajatí do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli získané z vtákov chovaných v zajatí, ktoré spĺňajú požiadavky na vstup do Únie stanovené v článkoch 55 až 58.

KAPITOLA 7

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa premiestňovania násadových vajec vtákov chovaných v zajatí a zaobchádzania s nimi po vstupe do Únie a premiestňovania vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa z týchto vajec vyliahli, a zaobchádzania s nimi

Článok 116

Zaobchádzanie s násadovými vajcami vtákov chovaných v zajatí po ich vstupe do Únie a s vtákmi chovanými v zajatí, ktoré sa vyliahli z týchto násadových vajec

Prevádzkovatelia zariadenia určenia:

a)

umiestnia násadové vajcia vtákov chovaných v zajatí, ktoré vstúpili do Únie z tretej krajiny alebo územia, alebo z ich pásma do samostatných inkubátorov vrátane liahní, ktoré sú oddelené od ostatných násadových vajec;

b)

zabezpečia, aby sa vtáky chované v zajatí, ktoré sa vyliahnu z násadových vajec vtákov chovaných v zajatí uvedených v článku 115, držali v schválenom karanténnom zariadení v súlade s požiadavkami článkov 59 až 61.

HLAVA 3

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV INÝCH ZVIERAT NEŽ KOPYTNÍKOV A INÝCH NEŽ NÁSADOVÝCH VAJEC HYDINY A VTÁKOV CHOVANÝCH V ZAJATÍ URČENÝCH PRE ZARIADENIA SO ŠPECIÁLNYM REŽIMOM

Článok 117

Požiadavky na vstup zásielok zárodočných produktov iných zvierat než zvierat uvedených v článku 1 ods. 4 písm. a) a b) odosielaných zo zariadení so špeciálnym režimom do Únie

Zásielkam spermy, oocytov a embryí iných zvierat než zvierat uvedených v článku 1 ods. 4 písm. a) a b) odosielaných zo zariadení so špeciálnym režimom zo zoznamu podľa článku 29 sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sa odosielajú do zariadenia so špeciálnym režimom nachádzajúceho sa v Únii a pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán členského štátu určenia vykonal posúdenie rizík, ktoré pre Úniu môže predstavovať vstup týchto zárodočných produktov;

b)

darcovské zvieratá týchto zárodočných produktov pochádzajú z tretej krajiny, územia alebo pásma, z ktorých je povolený vstup konkrétnych druhov a kategórií zvierat do Únie;

c)

darcovské zvieratá týchto zárodočných produktov pochádzajú zo zariadenia so špeciálnym režimom v tretej krajine, na území alebo v pásme pôvodu, ktoré je zaradené do zoznamu zariadení so špeciálnym režimom, z ktorých sa môže povoliť vstup konkrétnych druhov zvierat do Únie, vypracovaného v súlade s článkom 29;

d)

zárodočné produkty sú určené do zariadenia so špeciálnym režimom v Únii, ktoré je schválené v súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2016/429;

e)

zárodočné produkty sa prepravujú priamo do zariadenia so špeciálnym režimom uvedeného v písmene d).

Článok 118

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa darcovských zvierat

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí uvedených v článku 117 do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli odobrané darcovským zvieratám, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

nepochádzajú zo zariadenia ani neboli v kontakte so zvieratami zo zariadenia, ktoré sa nachádza v reštrikčnom pásme zriadenom z dôvodu výskytu choroby kategórie A alebo objavujúcej sa choroby relevantnej pre druh týchto držaných suchozemských zvierat;

b)

pochádzajú zo zariadenia, v ktorom nebola počas obdobia najmenej 30 predchádzajúcich dní podaná správa o žiadnom výskyte choroby kategórie D relevantnej pre druh týchto držaných suchozemských zvierat;

c)

počas obdobia najmenej 30 dní pred odberom spermy, oocytov alebo embryí určených na vstup do Únie sa zdržiavali v jednom zariadení pôvodu so špeciálnym režimom;

d)

boli klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom zariadenia zodpovedným za činnosti zariadenia so špeciálnym režimom a v deň odberu spermy, oocytov alebo embryí nevykazovali žiadne symptómy choroby;

e)

v miere, v akej je to možné, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom prvého odberu a počas obdobia odberu spermy, oocytov alebo embryí určených na vstup do Únie neboli použité na prirodzené pripúšťanie;

f)

sú identifikované a registrované v súlade s pravidlami daného zariadenia so špeciálnym režimom.

Článok 119

Požiadavky na zárodočné produkty

Vstup zásielok spermy, oocytov a embryí uvedených v článku 117 do Únie sa povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

sú označené takým spôsobom, aby bolo možné ľahko zistiť tieto informácie:

i)

dátum odberu alebo produkcie uvedených zárodočných produktov;

ii)

druh, v prípade potreby poddruh, a identifikáciu darcovského zvieraťa (darcovských zvierat);

iii)

jedinečné schvaľovacie číslo zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré musí obsahovať kód krajiny ISO 3166-1 alfa-2, v ktorej bolo schválenie udelené;

iv)

všetky ostatné relevantné informácie;

b)

prepravujú sa v kontajneri, ktorý:

i)

pred odoslaním zo zariadenia so špeciálnym režimom zaplomboval a očísloval veterinárny lekár zariadenia zodpovedný za činnosti vykonávané v zariadení so špeciálnym režimom;

ii)

pred použitím bol buď vyčistený a vydezinfikovaný alebo sterilizovaný, alebo ide o kontajner na jedno použitie;

iii)

bol naplnený kryogénnym činidlom, ktoré sa predtým nepoužilo pri iných produktoch.

ČASŤ IV

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO ÚNIE PODĽA ČLÁNKOV 3 A 5

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO ÚNIE

Článok 120

Časové obmedzenia týkajúce sa dátumu výroby

Vstup zásielok produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak produkty v zásielke neboli získané v období, počas ktorého:

a)

Únia prijala veterinárne obmedzenia na vstup týchto produktov z tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo z ich pásma;

b)

bolo pozastavené povolenie na vstup týchto produktov z tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo z ich pásma do Únie.

Článok 121

Požiadavky na ošetrenie týkajúce sa produktov živočíšneho pôvodu

1.   Zásielkam produktov živočíšneho pôvodu v inom než v čerstvom alebo surovom stave sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak produkty v zásielke boli ošetrené v súlade s hlavami 3 až 6 tejto časti.

Ošetrenie uvedené v prvom pododseku musí byť ošetrenie, ktoré:

a)

Únia v zozname osobitne priradila k tretej krajine alebo územiu pôvodu alebo k ich pásmu a ku konkrétnemu druhu, z ktorého produkt živočíšneho pôvodu pochádza;

b)

uplatňuje sa v tretej krajine, na území alebo v ich pásme zo zoznamu na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie produktov živočíšneho pôvodu do Únie;

c)

uplatňuje sa v súlade s požiadavkami na:

i)

spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika mäsových výrobkov stanovené v prílohe XXVI;

ii)

spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika mliečnych výrobkov stanovené v prílohe XXVII;

iii)

spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika vaječných výrobkov stanovené v prílohe XXVIII.

2.   Po ukončení ošetrenia stanoveného v odseku 1 sa s produktmi živočíšneho pôvodu musí až do ich zabalenia zaobchádzať takým spôsobom, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii, v dôsledku ktorej by mohlo vzniknúť riziko pre zdravie zvierat.

Článok 122

Požiadavky na dopravné prostriedky pre produkty živočíšneho pôvodu

Vstup zásielok produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak takéto zásielky boli prepravované dopravnými prostriedkami, ktoré boli navrhnuté, skonštruované a udržiavané takým spôsobom, aby počas prepravy produktov živočíšneho pôvodu z ich miesta pôvodu do Únie nedošlo k ohrozeniu ich zdravotného štatútu.

Článok 123

Odoslanie produktov živočíšneho pôvodu do Únie

Vstup zásielok produktov živočíšneho pôvodu do Únie sa povolí iba v prípade, ak takéto zásielky boli na miesto určenia v Únii odoslané oddelene od zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú príslušné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu do Únie stanovené v tomto nariadení.

HLAVA 2

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU ČERSTVÉHO MÄSA DO ÚNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa čerstvého mäsa

Článok 124

Odoslanie držaných zvierat, z ktorých pochádza čerstvé mäso, na bitúnok

Zásielkam čerstvého mäsa držaných zvierat, okrem zvierat držaných ako zver z farmových chovov usmrtených na mieste, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z držaných zvierat spĺňajúcich tieto požiadavky:

a)

zariadenie pôvodu zvierat sa nachádza buď:

i)

v tej istej tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme ako bitúnok, kde bolo čerstvé mäso získané,

alebo

ii)

v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, ktoré mali v čase odoslania zvierat na bitúnok povolenie na vstup čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat do Únie;

b)

držané zvieratá boli odoslané priamo z ich zariadenia pôvodu na bitúnok;

c)

počas prepravy na bitúnok uvedený v písmene a) držané zvieratá:

i)

neprešli cez tretiu krajinu alebo územie alebo ich pásmo, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie čerstvého mäsa do Únie;

ii)

neprišli do kontaktu so zvieratami s nižším zdravotným štatútom;

d)

dopravné prostriedky a kontajnery použité na prepravu držaných zvierat na bitúnok uvedený v písmene a) spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch 17 a 18.

Článok 125

Odoslanie jatočných tiel voľne žijúcich zvierat alebo zvierat držaných ako zver z farmových chovov usmrtených na mieste

Zásielkam čerstvého mäsa voľne žijúcich zvierat alebo zvierat držaných ako zver z farmových chovov, ktoré boli usmrtené na mieste, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z jatočných tiel spĺňajúcich tieto požiadavky:

a)

jatočné telá boli odoslané priamo z miesta usmrtenia do zariadenia na manipuláciu so zverou, ktoré sa nachádza v tej istej tretej krajine, na území alebo v ich pásme zo zoznamu;

b)

jatočné telá počas prepravy do zariadenia na manipuláciu so zverou uvedeného v písmene a):

i)

neprešli cez tretiu krajinu alebo územie alebo ich pásmo, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie čerstvého mäsa do Únie;

ii)

neprišli do kontaktu so zvieratami alebo jatočnými telami s nižším zdravotným štatútom;

c)

jatočné telá sa prepravili do zariadenia na manipuláciu so zverou uvedeného v písmene a) v dopravnom prostriedku a v kontajneroch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

i)

pred naložením jatočných tiel na odoslanie do Únie boli tieto dopravné prostriedky a kontajnery vyčistené a vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom, ktorý schválil príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu;

ii)

boli skonštruované tak, aby počas prepravy nedošlo k ohrozeniu zdravotného štatútu jatočných tiel.

Článok 126

Prehliadky ante mortempost mortem

Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných a voľne žijúcich zvierat do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané zo zvierat, ktoré podstúpili tieto prehliadky:

a)

v prípade držaných zvierat:

i)

prehliadka ante mortem v období 24 hodín pred časom zabitia;

ii)

prehliadka post mortem vykonaná bezodkladne po ich usmrtení alebo zabití;

b)

v prípade voľne žijúcich zvierat prehliadka post mortem vykonaná bezodkladne po ich usmrtení.

Prehliadky uvedené v prvom odseku musí vykonať úradný veterinárny lekár v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme, aby sa vylúčil výskyt relevantných chorôb uvedených v prílohe I a objavujúcich sa chorôb.

Článok 127

Zaobchádzanie so zvieratami, z ktorých pochádza čerstvé mäso, počas usmrcovania alebo zabíjania

Vstup zásielok čerstvého mäsa do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza zo zvierat, ktoré počas ich usmrcovania alebo zabíjania neprišli do kontaktu so zvieratami s nižším zdravotným štatútom.

Článok 128

Zaobchádzanie s čerstvým mäsom a jeho príprava v zariadení pôvodu čerstvého mäsa

Zásielky čerstvého mäsa sa musia držať prísne oddelené od čerstvého mäsa, ktoré nespĺňa príslušné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu čerstvého mäsa do Únie, stanovené v článkoch 124 až 146, a to počas celého procesu zabíjania, rozrábania mäsa a až do:

a)

jeho zabalenia na ďalšie skladovanie alebo na odoslanie do Únie

alebo

b)

jeho príchodu do Únie v prípade nebaleného čerstvého mäsa.

KAPITOLA 2

Požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa čerstvého mäsa kopytníkov

ODDIEL 1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ČERSTVÉHO MÄSA DRŽANÝCH A VOĽNE ŽIJÚCICH KOPYTNÍKOV

Článok 129

Druhy zvierat, z ktorých pochádza čerstvé mäso kopytníkov

Vstup zásielok čerstvého mäsa z kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z týchto druhov:

a)

v prípade držaných kopytníkov zo všetkých druhov kopytníkov;

b)

v prípade voľne žijúcich kopytníkov a kopytníkov držaných ako zver z farmových chovov zo všetkých druhov kopytníkov okrem hovädzieho dobytka, oviec, kôz a domácich plemien ošípaných.

Článok 130

Zákaz vstupu čerstvej krvi

Zásielkam čerstvej krvi kopytníkov na ľudskú spotrebu sa vstup do Únie nepovoľuje.

ODDIEL 2

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ČERSTVÉHO MÄSA DRŽANÝCH KOPYTNÍKOV

Článok 131

Doba pobytu pred zabitím alebo usmrtením držaných kopytníkov, z ktorých pochádza čerstvé mäso

1.   Držané kopytníky, z ktorých pochádza čerstvé mäso určené na vstup do Únie, nemusia dodržať dobu pobytu pred dátumom zabitia alebo usmrtenia pod podmienkou, že boli do tretej krajiny alebo na územie alebo do ich pásma privezené:

a)

z inej tretej krajiny alebo územia alebo pásma zo zoznamu na účely vstupu čerstvého mäsa rovnakých druhov kopytníkov do Únie a držané kopytníky sa v danej krajine zdržali najmenej 3 mesiace pred zabitím,

alebo

b)

z členského štátu.

2.   Držané kopytníky, z ktorých pochádza čerstvé mäso určené na vstup do Únie, iné než kopytníky uvedené v odseku 1, musia dodržať dobu pobytu počas súvislého obdobia bezprostredne pred dátumom zabitia alebo usmrtenia v súlade s prílohou XXIII, ak:

a)

sa zdržiavali v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme;

b)

sa zdržiavali v zariadení pôvodu;

c)

neprišli do kontaktu s kopytníkmi s nižším zdravotným štatútom.

Článok 132

Výnimka z priameho odosielania držaných zvierat, z ktorých pochádza čerstvé mäso, na bitúnok

Odchylne od článku 124 písm. b) sa zásielkam čerstvého mäsa držaných kopytníkov, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, vstup do Únie povolí pod podmienkou, že čerstvé mäso v zásielke bolo získané z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz a:

a)

kopytníky po odchode z ich zariadenia pôvodu a pred ich príchodom na bitúnok prešli jediným zariadením, ktoré organizovalo zhromažďovanie a ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 20 písm. b);

b)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol dodatočné záruky s cieľom zabezpečiť, že nedôjde k ohrozeniu zdravotného štatútu zvierat v súvislosti s kopytníkmi počas ich premiestňovania zo zariadenia pôvodu do ich príchodu na bitúnok;

c)

tretia krajina, územie alebo ich pásmo uvedené v písmene b) majú na základe zoznamu povolenie využiť túto výnimku.

Článok 133

Tretia krajina alebo územie pôvodu čerstvého mäsa držaných kopytníkov, alebo ich pásmo

1.   Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú minimálne obdobia neprítomnosti chorôb stanovené v tabuľke v časti A prílohy XXIV v prípade uvedených chorôb zo zoznamu, pre ktoré sú druhy kopytníkov, z ktorých pochádza čerstvé mäso, uvedené v zozname.

Minimálne obdobia uvedené v prvom pododseku sa môžu znížiť v prípade chorôb uvedených v časti B prílohy XXIV pod podmienkou dodržania osobitných podmienok, ktoré sú v nej stanovené; Únia musí tieto osobitné podmienky v zozname osobitne priradiť k danej tretej krajine alebo územiu alebo k ich pásmu a ku konkrétnemu druhu, z ktorého čerstvé mäso pochádza.

2.   Vstup zásielok čerstvého mäsa kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, v ktorých sa nevykonala vakcinácia proti chorobám zo zoznamu uvedeným v odseku 1 podľa tabuľky v časti A prílohy XXV.

3.   Odchylne od odseku 2 sa mohla vykonať vakcinácia proti slintačke a krívačke pod podmienkou dodržania osobitných podmienok, ktoré stanoví príslušný orgán, ako je stanovené v časti B bode 1 písm. b) alebo bode 3.1 písm. a) prílohy XXV, pričom tieto osobitné podmienky musí Únia v zozname osobitne priradiť k danej tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu a ku konkrétnemu druhu, z ktorého pochádza čerstvé mäso.

Článok 134

Zariadenie pôvodu držaných kopytníkov, z ktorých sa získalo čerstvé mäso

1.   Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z kopytníkov, ktoré pochádzajú zo zariadenia:

a)

v ktorom a v okolí ktorého, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebola v okruhu 10 km a počas obdobia 30 dní pred dátumom zabitia podaná správa o žiadnej z chorôb zo zoznamu uvedených v časti A prílohy XXIV, pre ktoré sú v zozname uvedené druhy kopytníkov, z ktorých pochádza čerstvé mäso určené na vstup do Únie; alebo

b)

ktoré spĺňa osobitné podmienky, ktoré stanovia príslušné orgány, v prípade, ak sa v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v období najviac 12 mesiacov pred dátumom zabitia vykonala vakcinácia proti slintačke a krívačke podľa časti B bodu 1 písm. b) alebo bodu 3.1 písm. a) prílohy XXV, ktoré k tejto tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu, ktoré majú povolenie na účely vstupu čerstvého mäsa kopytníkov do Únie, a ku konkrétnemu druhu, z ktorého pochádza čerstvé mäso, musela v zozname osobitne priradiť Komisia.

2.   Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z kopytníkov, ktoré pochádzajú zo zariadenia:

a)

v ktorom žiadne zvieratá neboli vakcinované podľa časti A prílohy XXV; alebo

b)

ktoré sa nachádza v tretej krajine, na území alebo v ich pásme, ktoré spĺňajú osobitné podmienky stanovené v časti B bode 1 prílohy XXIV; tieto podmienky musela Komisia osobitne priradiť v rámci zoznamu k tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu zo zoznamu na účely vstupu čerstvého mäsa kopytníkov do Únie a k druhu, z ktorého čerstvé mäso pochádza.

Článok 135

Špecifická požiadavka na čerstvé mäso získané z držaných kopytníkov druhu Sus scrofa

Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných kopytníkov druhu Sus scrofa do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza zo zvierat, ktoré boli od narodenia držané oddelene od voľne žijúcich kopytníkov.

Článok 136

Zariadenie pôvodu čerstvého mäsa držaných kopytníkov

Vstup zásielok čerstvého mäsa držaných kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané na bitúnku alebo v zariadení na manipuláciu so zverou, v ktorom a v okolí ktorého v okruhu 10 kilometrov, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebola počas obdobia 30 dní pred dátumom zabitia alebo pred dátumom usmrtenia podaná správa o žiadnej z chorôb zo zoznamu uvedených v časti A prílohy XXIV.

ODDIEL 3

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ČERSTVÉHO MÄSA VOĽNE ŽIJÚCICH KOPYTNÍKOV

Článok 137

Krajina alebo územie pôvodu čerstvého mäsa voľne žijúcich kopytníkov, alebo ich pásmo

Vstup zásielok čerstvého mäsa voľne žijúcich kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat stanovené v článku 133.

Článok 138

Voľne žijúce kopytníky, z ktorých pochádza čerstvé mäso

Vstup zásielok čerstvého mäsa voľne žijúcich kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané zo zvierat, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

boli usmrtené vo vzdialenosti vyše 20 kilometrov od hranice akejkoľvek tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré v tom čase neboli uvedené v zozname na účely vstupu čerstvého mäsa druhov voľne žijúcich kopytníkov do Únie;

b)

boli usmrtené v oblasti s polomerom 20 kilometrov, v ktorej počas predchádzajúcich 60 dní nebola podaná správa o chorobách uvedených v časti A prílohy XXIV.

Článok 139

Zariadenie na manipuláciu so zverou, z ktorého pochádza čerstvé mäso voľne žijúcich kopytníkov

Vstup zásielok čerstvého mäsa voľne žijúcich kopytníkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané v zariadení na manipuláciu so zverou, v ktorom a v okolí ktorého v okruhu 10 kilometrov, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebola počas obdobia 30 dní pred dátumom usmrtenia podaná správa o žiadnej z chorôb zo zoznamu uvedených v časti A prílohy XXIV.

KAPITOLA 3

Požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa čerstvého mäsa hydiny a lovného vtáctva

ODDIEL 1

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ČERSTVÉHO MÄSA HYDINY

Článok 140

Doba pobytu hydiny

Vstup zásielok čerstvého mäsa hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z hydiny, ktorá:

a)

bola od vyliahnutia až do dátumu zabitia držaná v tretej krajine alebo na území pôvodu čerstvého mäsa alebo v ich pásme

alebo

b)

bola ako jednodňové kurčatá, hydina na reprodukciu, úžitková hydina alebo hydina určená na zabitie dovezená z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu týchto komodít do Únie, alebo z členského štátu, a dovoz sa uskutočnil v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat, ktoré sú aspoň také prísne ako príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia.

Článok 141

Tretia krajina alebo územie pôvodu čerstvého mäsa hydiny, alebo ich pásmo

Vstup zásielok čerstvého mäsa hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý bol zavedený najmenej 6 mesiacov pred dátumom odoslania zásielky do Únie, a tento program dohľadu spĺňa požiadavky stanovené buď:

i)

v prílohe II k tomuto nariadeniu,

alebo

ii)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

je usúdené, že sú bez výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s článkom 38;

c)

ak sa vykonávala vakcinácia proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že:

i)

program vakcinácie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XIII;

ii)

program dohľadu uvedený v písmene a) tohto článku okrem požiadaviek stanovených v prílohe II spĺňa aj požiadavky stanovené v bode 2 prílohy XIII;

iii)

zaviazal sa informovať Komisiu o všetkých zmenách programu vakcinácie v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme;

d)

ktoré:

i)

v prípade čerstvého mäsa hydiny inej než vtákov bežcov je usúdené, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39;

ii)

v prípade čerstvého mäsa vtákov bežcov sa buď:

usudzuje, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39,

alebo

sa neusudzuje, že sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súlade s článkom 39, ale príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky s ohľadom na súlad s požiadavkami týkajúcimi sa infekcie vírusom pseudomoru hydiny v súvislosti s izoláciou, dohľadom a testovaním, ako sa uvádza v prílohe XIV;

e)

ak sa vykonáva vakcinácia proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia poskytol záruky, že:

i)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV alebo

ii)

použité vakcíny spĺňajú všeobecné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina, z ktorej bolo čerstvé mäso získané, spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 3 prílohy XV týkajúce sa čerstvého mäsa z hydiny s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

f)

zaväzujú sa, že po vzniku ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo ohniska infekcie vírusom pseudomoru hydiny predložia Komisii tieto informácie:

i)

informácie o situácii týkajúcej sa choroby do 24 hodín od potvrdenia akéhokoľvek pôvodného ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

ii)

pravidelne aktualizované informácie o stave choroby;

g)

zaväzujú sa predložiť izoláty vírusu z pôvodných ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy a infekcie vírusom pseudomoru hydiny referenčnému laboratóriu Európskej únie pre aviárnu influenzu a pseudomor hydiny.

Článok 142

Zariadenie pôvodu hydiny

Vstup zásielok čerstvého mäsa z hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z hydiny, ktorá pochádza zo zariadenia:

a)

v ktorom a v okolí ktorého v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zabitia nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

ktoré v prípade čerstvého mäsa vtákov bežcov pochádzajúceho z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré nie sú bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny, spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 3 písm. b) a c) prílohy XIV týkajúce sa vtákov bežcov, ich násadových vajec a čerstvého mäsa vtákov bežcov pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma s výskytom infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

Článok 143

Hydina, z ktorej pochádza čerstvé mäso

1.   Vstup zásielok čerstvého mäsa hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke bolo získané z hydiny, ktorá nebola vakcinovaná proti vysokopatogénnej aviárnej influenze alebo infekcii vírusom pseudomoru hydiny, alebo keď spĺňajú tieto požiadavky:

a)

ak boli vakcinované proti vysokopatogénnej aviárnej influenze, tretia krajina alebo územie pôvodu poskytli záruky týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na programy vakcinácie a dodatočný dohľad, ktoré sú uvedené v prílohe XIII;

b)

ak boli vakcinované proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny:

i)

príslušný orgán tretej krajiny alebo územia pôvodu poskytol záruky, že použité vakcíny spĺňajú buď:

všeobecné a osobitné kritériá na vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV, alebo

všeobecné kritériá na uznané vakcíny proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny uvedené v bode 1 prílohy XV a hydina, z ktorej bolo čerstvé mäso získané, spĺňa požiadavky na zdravie zvierat stanovené v bode 3 prílohy XV týkajúce sa čerstvého mäsa z hydiny s pôvodom v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme v prípade, ak vakcíny použité proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny nespĺňajú osobitné kritériá stanovené v bode 1 prílohy XV;

ii)

k zásielke musia byť poskytnuté informácie uvedené v bode 4 prílohy XV.

2.   Zásielkam čerstvého mäsa hydiny, ktoré je určené pre členský štát alebo pre územie so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z hydiny, ktorá nebola počas 30 dní pred dátumom zabitia vakcinovaná proti pseudomoru hydiny živou vakcínou.

Článok 144

Zariadenie pôvodu čerstvého mäsa hydiny

Vstup zásielok čerstvého mäsa hydiny do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z bitúnku, ktorý:

a)

v čase zabitia nepodliehal obmedzeniam z dôvodu vzniku ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny, ani nepodliehal úradným obmedzeniam z veterinárnych dôvodov podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

v okruhu 10 km od bitúnku, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zabitia nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

ODDIEL 2

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT TÝKAJÚCE SA ČERSTVÉHO MÄSA LOVNÉHO VTÁCTVA

Článok 145

Tretia krajina alebo územie pôvodu čerstvého mäsa lovného vtáctva, alebo ich pásmo

Vstup zásielok čerstvého mäsa lovného vtáctva do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

majú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý bol zavedený najmenej 6 mesiacov pred dátumom odoslania zásielky do Únie, a tento program dohľadu spĺňa požiadavky stanovené buď:

i)

v prílohe II k tomuto nariadeniu,

alebo

ii)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

b)

počas obdobia najmenej 30 dní pred časom usmrtenia v nich neboli zavedené nijaké veterinárne obmedzenia z dôvodu výskytu ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

Článok 146

Zariadenie pôvodu čerstvého mäsa lovného vtáctva

Vstup zásielok čerstvého mäsa lovného vtáctva do Únie sa povolí iba v prípade, ak čerstvé mäso v zásielke pochádza zo zariadenia na manipuláciu so zverou:

a)

ktoré v čase jatočného opracovania nepodliehalo obmedzeniam z dôvodu vzniku ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny, a ani z veterinárnych dôvodov nepodliehalo úradným obmedzeniam;

b)

v okruhu 10 km od zariadenia na manipuláciu so zverou, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom prijatia jatočných tiel nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

HLAVA 3

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU MÄSOVÝCH VÝROBKOV A ČRIEV DO ÚNIE

Článok 147

Ošetrenie mäsových výrobkov

Vstup zásielok mäsových výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak mäsové výrobky v zásielke boli ošetrené v súlade s článkom 121, ako sa vyžaduje v článku 148 alebo 149.

Článok 148

Mäsové výrobky, ktoré nepodliehajú ošetreniu na zmiernenie rizika

Vstup zásielok mäsových výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak mäsové výrobky v zásielke nepodstúpili ošetrenie na zmiernenie rizika v súlade s prílohou XXVI, ak:

a)

tretia krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo sú uvedené v zozname na účely vstupu čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat do Únie a na vstup takéhoto čerstvého mäsa do Únie sa nevyžadujú osobitné podmienky v súlade s časťou IV hlavou 1 kapitolami 1 a 2;

b)

čerstvé mäso použité pri spracovaní mäsového výrobku spĺňa všetky požiadavky na účely vstupu čerstvého mäsa do Únie, a preto je oprávnené na vstup do Únie, pričom pochádza:

i)

z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, kde bol mäsový výrobok spracovaný;

ii)

z tretej krajiny, územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat do Únie;

iii)

z členského štátu.

Článok 149

Mäsové výrobky, ktoré podliehajú ošetreniu na zmiernenie rizika

1.   Zásielkam mäsových výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 148, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak podstúpili prinajmenšom ošetrenie na zmiernenie rizika uvedené v prílohe XXVI, ktoré Únia v zozname osobitne priradila k tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu, z ktorých mäsový výrobok pochádza, v súlade s článkom 121, v prípade, ak čerstvé mäso použité pri spracovaní mäsových výrobkov pochádza:

a)

z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, kde bol mäsový výrobok spracovaný;

b)

z tretej krajiny, územia alebo ich pásma zo zoznamu, z ktorých je povolený vstup čerstvého mäsa príslušných druhov zvierat do Únie;

c)

z členského štátu.

2.   Vstup zásielok mäsových výrobkov do Únie sa povolí, iba v prípade, ak podstúpili prinajmenšom ošetrenie na zmiernenie rizika typu „B“ v súlade s prílohou XXVI, pričom čerstvé mäso použité pri spracovaní mäsových výrobkov pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma:

a)

iných než tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo, v ktorých bol mäsový výrobok získaný;

b)

ktoré sú takisto uvedené v zozname na účely vstupu mäsových výrobkov z príslušných druhov zvierat do Únie a podliehajú ošetreniu na zmiernenie rizika, ktoré Únia v zozname osobitne priradila k tejto tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu a k príslušnému druhu zvierat, podľa článku 121.

3.   Zásielkam mäsových výrobkov spracovaných z čerstvého mäsa hydiny sa vstup do Únie povolí, iba v prípade, ak podstúpili prinajmenšom ošetrenie na zmiernenie rizika typu „D“ v súlade s prílohou XXVI, ak čerstvé mäso použité pri spracovaní mäsových výrobkov pochádza z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma:

a)

ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu čerstvého mäsa hydiny do Únie;

b)

v ktorých sa vyskytol prípad alebo vzniklo ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

4.   Zásielkam mäsových výrobkov, ktoré boli spracované z čerstvého mäsa viac ako jedného druhu zvierat z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, v ktorých bol mäsový výrobok spracovaný, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak spĺňajú tieto požiadavky:

a)

mäsové výrobky museli podstúpiť najprísnejšie spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika priradené v zozname k tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu v súlade s článkom 121, pokiaľ ide o jednotlivé druhy zvierat pôvodu, keď sa čerstvé mäso zmiešava pred konečným spracovaním mäsového výrobku, alebo

b)

mäsové výrobky museli podstúpiť ošetrenie na zmiernenie rizika priradené v zozname k tretej krajine alebo územiu alebo ich pásmu v súlade s článkom 121, pokiaľ ide o jednotlivé druhy zvierat pôvodu, keď k zmiešavaniu mäsových výrobkov dochádza po spracovaní každej zložky mäsového výrobku.

5.   Zásielkam mäsových výrobkov, ktoré boli spracované z čerstvého mäsa viac ako jedného druhu zvierat pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma iných než tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo, v ktorých bol mäsový výrobok spracovaný, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak podstúpili ošetrenie na zmiernenie rizika v súlade s odsekmi 1 alebo 2.

Článok 150

Zariadenie pôvodu zvierat, z ktorých sa získalo čerstvé mäso

Vstup zásielok mäsových výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak boli spracované z čerstvého mäsa, ktoré pochádza zo zvierat pochádzajúcich zo zariadenia, alebo v prípade voľne žijúcich zvierat z miesta, v ktorom a v okolí ktorého v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, nebola počas obdobia 30 dní pred dátumom odoslania zásielky do Únie podaná správa o žiadnej z chorôb zo zoznamu relevantných pre daný druh pôvodu mäsových výrobkov v súlade s prílohou I.

Článok 151

Vstup do členských štátov so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie

Zásielkam mäsových výrobkov z hydiny, ktoré sú určené pre členský štát alebo pre jeho územie so štatútom bez výskytu infekcie vírusom pseudomoru hydiny bez vakcinácie, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak boli získané z hydiny, ktorá nebola počas 30 dní pred dátumom zabitia vakcinovaná proti infekcii vírusom pseudomoru hydiny živou vakcínou.

Článok 152

Špecifické požiadavky na vstup čriev do Únie

Vstup zásielok čriev, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 148, do Únie sa povolí iba v prípade, ak podstúpili tieto ošetrenia na zmiernenie rizika stanovené v časti 2 prílohy XXVI:

a)

ošetrenia typu „črevo 1“ alebo „črevo 2“, pri ktorých mechúre a črevá použité na spracovanie čriev pochádzajú z hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo držaných ošípaných;

b)

ošetrenia typu „črevo 3“, „črevo 4“ alebo „črevo 5“, pri ktorých mechúre a črevá použité na spracovanie čriev pochádzajú zo zvierat iných druhov než druhy uvedené v písmene a).

HLAVA 4

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU MLIEKA, MLIEČNYCH VÝROBKOV, MLEDZIVA A VÝROBKOV NA BÁZE MLEDZIVA DO ÚNIE

KAPITOLA 1

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa surového mlieka, mledziva a výrobkov na báze mledziva

Článok 153

Krajina pôvodu surového mlieka, mledziva a výrobkov na báze mledziva

Vstup zásielok surového mlieka, mledziva alebo výrobkov na báze mledziva do Únie sa povolí iba v prípade, ak surové mlieko, mledzivo a výrobky na báze mledziva v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré boli bez výskytu slintačky a krívačky a infekcie vírusom moru hovädzieho dobytka počas obdobia prinajmenšom 12 mesiacov pred dátumom dojenia, a počas daného obdobia nebola vykonaná žiadna vakcinácia proti týmto chorobám.

Článok 154

Zvieratá, z ktorých pochádza surové mlieko, mledzivo a výrobky na báze mledziva

1.   Vstup zásielok surového mlieka, mledziva alebo výrobkov na báze mledziva do Únie sa povolí iba v prípade, ak surové mlieko, mledzivo alebo výrobky na báze mledziva v zásielke boli získané zo zvierat druhov Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis alebo Camelus dromedarius.

2.   Vstup zásielok surového mlieka, mledziva alebo výrobkov na báze mledziva do Únie sa povolí iba v prípade, ak surové mlieko, mledzivo alebo výrobky na báze mledziva v zásielke boli získané zo zvierat, v prípade ktorých bola dodržaná súvislá doba pobytu v tretej krajine, na území alebo v ich pásme, v ktorých sa vykonalo dojenie, počas najmenej troch mesiacov pred dátumom dojenia.

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa mliečnych výrobkov

Článok 155

Ošetrenie mliečnych výrobkov

Vstup zásielok mliečnych výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak mliečne výrobky v zásielke boli ošetrené v súlade s článkom 156 alebo 157.

Článok 156

Mliečne výrobky, ktoré nepodliehajú ošetreniu na zmiernenie rizika

Zásielkam mliečnych výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu surového mlieka do Únie, sa vstup do Únie povolí bez toho, aby podstúpili osobitné ošetrenie na zmiernenie rizika, ak mliečne výrobky v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

surové mlieko, z ktorého boli spracované, bolo získané zo zvierat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius;

b)

surové mlieko použité na spracovanie mliečnych výrobkov spĺňa príslušné všeobecné požiadavky na účely vstupu do Únie stanovené v článkoch 3 až 10 a špecifické požiadavky na účely vstupu surového mlieka do Únie stanovené v článkoch 153 a 154, a preto je oprávnené na vstup do Únie, pričom pochádza:

i)

z tretej krajiny, územia alebo ich pásma zo zoznamu, v ktorých boli mliečne výrobky spracované;

ii)

z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma iných než tretej krajiny, územia alebo ich pásma zo zoznamu, v ktorých boli mliečne výrobky spracované a ktoré majú povolenie na vstup surového mlieka do Únie, alebo

iii)

z členského štátu.

Článok 157

Mliečne výrobky, ktoré podliehajú ošetreniu na zmiernenie rizika

1.   Vstup zásielok mliečnych výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 156, do Únie sa povolí iba v prípade, ak mliečne výrobky v zásielke podstúpili aspoň jeden zo spôsobov ošetrenia na zmiernenie rizika stanovených v stĺpci A prílohy XXVII, ak:

a)

boli spracované z mlieka získaného zo zvierat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis alebo Camelus dromedarius;

b)

tretia krajina alebo územie pôvodu alebo ich pásmo neboli bez výskytu slintačky a krívačky a infekcie vírusom moru hovädzieho dobytka počas obdobia prinajmenšom 12 mesiacov pred dátumom dojenia, a počas daného obdobia nebola vykonaná žiadna vakcinácia proti týmto chorobám.

2.   Vstup zásielok mliečnych výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak mliečne výrobky v zásielke podstúpili aspoň jeden zo spôsobov ošetrenia na zmiernenie rizika stanovených v stĺpci B prílohy XXVII, keď boli spracované z mlieka získaného z druhov zvierat iných než z druhov uvedených v odseku 1 písm. a).

3.   Zásielkam mliečnych výrobkov, ktoré boli spracované zo surového mlieka alebo z mliečnych výrobkov získaných z viac ako jedného druhu zvierat, sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak uvedené mliečne výrobky podstúpili buď:

a)

aspoň tie najprísnejšie spôsoby ošetrenia na zmiernenie rizika priradené ku každému druhu zvierat pôvodu, keď sa surové mlieko alebo mliečne výrobky zmiešavajú pred konečným spracovaním výrobku, alebo

b)

ošetrenie na zmiernenie rizika, ktoré je priradené ku každému druhu zvierat pôvodu, keď k zmiešavaniu výrobkov dochádza po spracovaní každej zložky mliečneho výrobku.

HLAVA 5

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKOV DO ÚNIE

KAPITOLA 1

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vajec

Článok 158

Tretia krajina alebo územie pôvodu vajec, alebo ich pásmo

Vstup zásielok vajec do Únie sa povolí iba v prípade, ak vajcia v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, alebo ich pásma, ktoré uplatňujú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý spĺňa požiadavky stanovené buď:

a)

v prílohe II k tomuto nariadeniu,

alebo

b)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

Článok 159

Zariadenie pôvodu vajec

Vstup zásielok vajec do Únie sa povolí iba v prípade, ak vajcia v zásielke pochádzajú zo zariadenia, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

a)

počas obdobia 30 dní pred dátumom zberu vajec, až do dátumu vystavenia certifikátu na účely vstupu do Únie, sa neobjavilo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy alebo infekcie vírusom pseudomoru hydiny, a

b)

v okruhu 10 km v okolí zariadenia, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zberu vajec, až do dátumu vystavenia certifikátu na účely vstupu do Únie, nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny.

KAPITOLA 2

Špecifické požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vaječných výrobkov

Článok 160

Tretia krajina alebo územie pôvodu vaječných výrobkov, alebo ich pásmo

Vstup zásielok vaječných výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak vaječné výrobky v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo ich pásma, ktoré uplatňujú program dohľadu nad chorobami týkajúci sa vysokopatogénnej aviárnej influenzy, ktorý spĺňa požiadavky stanovené buď:

a)

v prílohe II k tomuto nariadeniu,

alebo

b)

v príslušnej kapitole Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

Článok 161

Zariadenie pôvodu vajec

Vstup zásielok vaječných výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak vaječné výrobky boli spracované z vajec, ktoré pochádzali zo zariadenia:

a)

v ktorom sa počas obdobia 30 dní pred dátumom zberu vajec neobjavilo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy ani infekcie vírusom pseudomoru hydiny;

b)

v okolí ktorého v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, buď:

i)

počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zberu vajec nevzniklo žiadne ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy, alebo

ii)

počas obdobia 30 dní pred dátumom zberu vajec vzniklo ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy a vaječný výrobok podstúpil jeden zo spôsobov ošetrenia vaječných výrobkov na zmiernenie rizika podľa bodu 1 prílohy XXVIII;

c)

v okolí ktorého v okruhu 10 km, prípadne aj vrátane územia susediacej krajiny, buď:

i)

počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom zberu vajec nevzniklo žiadne ohnisko infekcie vírusom pseudomoru hydiny; alebo

ii)

počas obdobia 30 dní pred dátumom zberu vajec vzniklo ohnisko infekcie vírusom pseudomoru hydiny a vaječný výrobok podstúpil jeden zo spôsobov ošetrenia vaječných výrobkov na zmiernenie rizika podľa bodu 2 prílohy XXVIII.

HLAVA 6

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU SPRACOVANÝCH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU NACHÁDZAJÚCICH SA V ZMIEŠANÝCH VÝROBKOCH DO ÚNIE

Článok 162

Zmiešané výrobky obsahujúce mäsové výrobky a netrvanlivé zmiešané výrobky obsahujúce mliečne a/alebo vaječné výrobky

1.   Vstup zásielok týchto zmiešaných výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak zmiešané výrobky v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia alebo z ich pásma uvedených v zozname na účely vstupu konkrétneho produktu živočíšneho pôvodu nachádzajúceho sa v uvedených zmiešaných výrobkoch do Únie:

a)

zmiešané výrobky obsahujúce mäsové výrobky;

b)

zmiešané výrobky obsahujúce mliečne alebo vaječné výrobky, ktoré neboli spracované tak, aby boli trvanlivé.

2.   Vstup zásielok zmiešaných výrobkov do Únie sa povolí iba v prípade, ak spracované produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sa nachádzajú v zmiešaných výrobkov uvedených v odseku 1:

a)

spĺňajú:

i)

príslušné všeobecné požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu produktov živočíšneho pôvodu do Únie stanovené v časti 1 tohto nariadenia;

ii)

požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu konkrétneho produktu živočíšneho pôvodu do Únie, ako sa stanovujú v hlavách 3 až 5 tejto časti;

b)

boli získané buď:

i)

v tej istej tretej krajine alebo na území pôvodu zmiešaného výrobku alebo v ich pásme zo zoznamu;

ii)

v Únii, alebo

iii)

v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme uvedených v zozname na účely vstupu týchto výrobkov do Únie bez toho, aby podstúpili osobitné ošetrenie na zmiernenie rizika, v súlade s článkami 148 a 156, ak tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo, v ktorých sa zmiešaný výrobok vyrába, sú zároveň uvedené aj v zozname na účely vstupu týchto výrobkov do Únie bez povinnosti uplatňovať osobitné ošetrenie na zmiernenie rizika.

Článok 163

Trvanlivé zmiešané výrobky obsahujúce mliečne a/alebo vaječné výrobky

Zásielkam zmiešaných výrobkov obsahujúcich iba mliečne alebo vaječné výrobky sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak mliečne a vaječné výrobky nachádzajúce sa v zmiešaných výrobkoch boli ošetrené tak, aby boli trvanlivé pri teplote okolia, a:

a)

boli podrobené ošetreniu, ktoré je prinajmenšom rovnocenné s týmito ošetreniami:

i)

ošetrenia na zmiernenie rizika mliečnych výrobkov stanovené v stĺpci B prílohy XXVII;

ii)

ošetrenia na zmiernenie rizika vaječných výrobkov stanovené v prílohe XXVIII;

b)

odchylne od článku 3 ods. 1 písm. c) bodu i) ich sprevádza vyhlásenie prevádzkovateľa z tretej krajiny alebo územia pôvodu zmiešaných výrobkov, ktorým sa potvrdzuje, že mliečne a vaječné výrobky nachádzajúce sa v zmiešaných výrobkoch podstúpili prinajmenšom ošetrenie na zmiernenie rizika stanovené v písmene a).

HLAVA 7

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA VSTUPU PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU URČENÝCH NA OSOBNÉ POUŽITIE DO ÚNIE

Článok 164

Výnimka z požiadaviek na zdravie zvierat a dodatočné požiadavky týkajúce sa vstupu počiatočnej dojčenskej mliečnej výživy, detských potravín a špeciálnych potravín určených na osobné použitie

Odchylne od požiadaviek stanovených v článkoch 3 až 10 časti I a v článkoch 120 až 163 sa zásielkam sušenej počiatočnej dojčenskej mliečnej výživy, detských potravín a špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov, ktoré obsahujú produkty živočíšneho pôvodu nespĺňajúce uvedené požiadavky, vstup do Únie povolí v prípade, ak uvedené výrobky:

a)

sú určené na osobné použitie;

b)

ich súhrnné množstvo neprevyšuje 2 kilogramy na osobu;

c)

tieto výrobky sa nemusia pred otvorením uchovávať v chlade;

d)

ide o balené značkové výrobky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi;

e)

ich balenie je neporušené, ak sa práve nekonzumujú.

Článok 165

Výnimka z požiadaviek na zdravie zvierat týkajúca sa produktov živočíšneho pôvodu určených na osobné použitie, ktoré pochádzajú z určitých tretích krajín alebo území alebo z ich pásiem

1.   Odchylne od požiadaviek stanovených v článkoch 3 až 10 časti I, okrem článku 3 písm. a) bodu i), a v článkoch 120 až 163 sa zásielkam produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, vstup do Únie povolí v prípade, ak sú uvedené produkty určené na osobné použitie a pochádzajú z tretích krajín alebo území uvedených v zozname na účely vstupu konkrétnych množstiev produktov živočíšneho pôvodu určených na osobné použitie do Únie na základe osobitných dohôd s Úniou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

2.   Súhrnné konkrétne množstvo na osobu, ktoré môže vstúpiť do Únie, nesmie prekročiť maximálne množstvo určené pre danú tretiu krajinu alebo územie v zozname.

ČASŤ V

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 3 A 5 NA ÚČELY VSTUPU VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV DRUHOV ZO ZOZNAMU A ICH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU DO ÚNIE A NA ÚČELY ICH PREMIESTŇOVANIA A ZAOBCHÁDZANIA S NIMI PO VSTUPE

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY VSTUPU VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 6 A PRODUKTOV Z NICH DO ÚNIE

Článok 166

Prehliadka vodných živočíchov pred odoslaním

Vstup zásielok vodných živočíchov iných než tie, ktoré sú uvedené v článku 172 písm. d), e) a f), do Únie sa povolí iba v prípade, ak uvedené vodné živočíchy podstúpili klinickú prehliadku, ktorú vykonal úradný veterinárny lekár vo vyvážajúcej tretej krajine alebo na území, v ich pásme alebo kompartmente, v lehote 72 hodín pred časom naloženia na odoslanie zásielky do Únie, a ktorej účelom bolo odhalenie príznakov choroby a abnormálnej úmrtnosti.

Článok 167

Odoslanie vodných živočíchov do Únie

Vstup zásielok vodných živočíchov do Únie sa povolí iba v prípade, ak vodné živočíchy v zásielke spĺňajú tieto požiadavky:

a)

boli odoslané priamo z ich zariadenia pôvodu do Únie;

b)

neboli vyložené, premiestnené do iného dopravného prostriedku ani vyložené zo svojho kontajnera počas prepravy leteckou, námornou, železničnou alebo cestnou dopravou, a voda, v ktorej sa prepravujú, nebola vymenená, v tretej krajine alebo na území, v ich pásme alebo kompartmente, ktoré nie sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétneho druhu a kategórie vodných živočíchov do Únie;

c)

neprepravovali sa v podmienkach, ktoré ohrozili ich zdravotný štatút, konkrétne:

i)

v náležitých prípadoch museli byť naložené a prepravované vo vode, ktorá nezmenila ich zdravotný štatút;

ii)

dopravné prostriedky a kontajnery museli byť skonštruované takým spôsobom, aby počas prepravy nedošlo k ohrozeniu zdravotného štatútu vodných živočíchov;

iii)

kontajner alebo loď na prepravu živých rýb museli byť pred naložením na odoslanie do Únie vyčistené a vydezinfikované v súlade s protokolom a s použitím produktov schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia pôvodu, čím sa zabezpečí, že počas prepravy nedôjde k ohrozeniu zdravotného štatútu vodných živočíchov;

d)

od času naloženia v zariadení pôvodu až do času príchodu do Únie vodné živočíchy nesmeli byť prepravované v rovnakej vode alebo kontajneri alebo na lodi na prepravu živých rýb s vodnými živočíchmi, ktoré mali nižší zdravotný štatút alebo ktoré neboli určené na vstup do Únie;

e)

keď je nevyhnutné vymeniť vodu v tretej krajine, na území, v pásme alebo kompartmente, ktoré sú uvedené v zozname na účely vstupu konkrétnych druhov a kategórie vodných živočíchov do Únie, nesmel sa pri tom ohroziť zdravotný štatút prepravovaných živočíchov a muselo sa to uskutočniť iba:

i)

v prípade prepravy po súši v miestach na výmenu vody schválených príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia, kde dochádza k výmene vody;

ii)

v prípade prepravy na lodi na prepravu živých rýb vo vzdialenosti najmenej 10 km od akýchkoľvek zariadení pre akvakultúru, ktoré sa nachádzajú na trase z miesta pôvodu do miesta určenia v Únii.

Článok 168

Preprava vodných živočíchov v plavidlách

Keď sa pri odoslaní zásielok vodných živočíchov do Únie hoci len na časť cesty používa preprava na plavidlách alebo lodiach na prepravu živých rýb, týmto zásielkam vodných živočíchov prepravovaných v súlade s článkom 167 sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak vodné živočíchy v zásielke ich sprevádza vyhlásenie priložené k certifikátu zdravia zvierat, podpísané kapitánom plavidla v deň príchodu plavidla do prístavu určenia, pričom sa v ňom uvedú tieto informácie:

a)

prístav odchodu v tretej krajine alebo na území;

b)

prístav príchodu v Únii;

c)

prístavy zastavenia v prípade, keď sa plavidlo zastavovalo v prístavoch mimo tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo mimo ich pásma;

d)

potvrdenie súladu zásielky vodných živočíchov s príslušnými požiadavkami stanovenými v článku 167 počas celej plavby z prístavu odchodu v tretej krajine alebo na území do prístavu príchodu v Únii.

Článok 169

Špecifické požiadavky na prepravu a označovanie

1.   Zásielkam vodných živočíchov sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sú vodné živočíchy v zásielke označené čitateľnou etiketou na vonkajšej strane kontajnera, alebo v prípade prepravy loďou na prepravu živých rýb, prostredníctvom záznamu v zozname lodného nákladu, ktorý obsahuje odkaz na certifikát zdravia zvierat, ktorý bol pre túto zásielku vystavený.

2.   Čitateľná etiketa uvedená v odseku 1 musí takisto obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

počet kontajnerov v zásielke;

b)

názov druhu, ktorý sa prepravuje v každom kontajneri;

c)

počet zvierat v každom kontajneri na každý prítomný druh;

d)

účel, na ktorý sú určené.

3.   Produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živé vodné živočíchy, ktoré sú určené na vstup do Únie, musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

musia byť označené čitateľnou etiketou na vonkajšej strane kontajnera, ktorá obsahuje odkaz na certifikát, ktorý bol pre túto zásielku vystavený;

b)

čitateľná etiketa uvedená v písmene a) musí takisto podľa potreby obsahovať tieto vyhlásenia:

i)

ryby určené na ľudskú spotrebu v Európskej únii;

ii)

mäkkýše určené na ľudskú spotrebu v Európskej únii;

iii)

kôrovce určené na ľudskú spotrebu v Európskej únii.

Článok 170

Požiadavky týkajúce sa tretej krajiny alebo územia pôvodu alebo ich pásma alebo kompartmentu a zariadenia pôvodu

1.   Zásielkam vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu v zásielke pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, alebo z ich pásma či kompartmentu, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

musia byť bez výskytu týchto chorôb zo zoznamu:

i)

choroby vodných živočíchov kategórie A a kategórie B;

ii)

príslušné choroby kategórie C, keď sú vodné živočíchy alebo produkty živočíšneho pôvodu určené pre členské štáty, pásma alebo kompartmenty so štatútom bez výskytu chorôb alebo so schváleným eradikačným programom týkajúcim sa konkrétnych chorôb;

iii)

choroby kategórie C vo všetkých prípadoch, keď sú vodné živočíchy určené na vypustenie do voľnej prírody;

iv)

keď členské štáty určenia prijali vnútroštátne opatrenia uvedené v článku 176 tohto nariadenia, vodné živočíchy druhov uvedených v zozname v prílohe XXIX musia takisto pochádzať z tretích krajín, území, pásiem alebo kompartmentov, ktoré sú bez výskytu chorôb uvedených v danej prílohe;

b)

všetky vstupy vodných živočíchov druhov zo zoznamu do tretej krajiny alebo na územie, do pásma alebo kompartmentu, ktoré vyvážajú do Únie, musia pochádzať z inej tretej krajiny alebo územia či z ich pásma alebo kompartmentu, ktoré sú bez výskytu chorôb uvedených v písmene a);

c)

vakcinácia vodných živočíchov druhov zo zoznamu proti chorobám kategórie A, kategórie B alebo prípadne chorobám kategórie C sa neuskutočnila v tretej krajine alebo na území pôvodu.

2.   Zásielkam živočíchov akvakultúry a produktov živočíšneho pôvodu zo živočíchov akvakultúry iných než živých živočíchov akvakultúry sa vstup do Únie povolí iba v prípade, ak živočíchy akvakultúry a produkty živočíšneho pôvodu v zásielke pochádzajú zo zariadenia, ktoré je:

a)

registrované v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň rovnako prísne ako požiadavky stanovené v časti IV hlave II kapitole 1 oddiele 1 nariadenia (EÚ) 2016/429,

alebo

b)

schválené v súlade s požiadavkami, ktoré sú aspoň rovnako prísne ako požiadavky stanovené v časti IV hlave II kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v časti II hlave I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/691 (23).

Článok 171

Druhy vektorov

1.   Vodné živočíchy druhov uvedených v stĺpci 4 v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882 sa považujú za vektory uvedených chorôb iba na základe podmienok stanovených v prílohe XXX.

2.   Produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov druhov uvedených v stĺpci 4 v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882 sa pri vstupe do Únie nepovažujú za vektory chorôb uvedených v uvedenej prílohe.

Článok 172

Výnimky z určitých kategórií vodných živočíchov druhov zo zoznamu

Odchylne od článku 170 sa požiadavky stanovené v uvedenom článku nevzťahujú na tieto kategórie vodných živočíchov:

a)

vodné živočíchy, ktoré sú určené pre zariadenie pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb, kde sa majú spracovať na ľudskú spotrebu;

b)

vodné živočíchy určené na výskumné účely, ktoré sú určené pre zariadenia so špeciálnym režimom, ktoré na tento účel schválil príslušný orgán členského štátu určenia;

c)

voľne žijúce vodné živočíchy iné než živočíchy uvedené v písmene b) tohto článku pod podmienkou, že sa podrobili karanténe v karanténnom zariadení, ktoré na tento účel schválil príslušný orgán:

i)

v tretej krajine pôvodu alebo

ii)

v Únii;

d)

mäkkýše alebo kôrovce, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 a ktoré v prípade návratu do vodného prostredia už nie sú schopné prežiť ako živé živočíchy;

e)

mäkkýše alebo kôrovce, ktoré sú balené a označené na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 a ktoré sú určené na ďalšie spracovanie bez dočasného uskladnenia v mieste spracovania;

f)

živé lastúrniky alebo kôrovce, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania, pod podmienkou, že sú balené na účely maloobchodného predaja v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 853/2004.

Článok 173

Výnimky pre určité produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov

Odchylne od článku 170 ods. 1 sa požiadavky stanovené v uvedenom článku nevzťahujú na tieto produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov:

a)

produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov, ktoré sú určené pre zariadenie pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb, kde sa majú spracovať na ľudskú spotrebu;

b)

ryby určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli zabité a vypitvané pred odoslaním do Únie.

Článok 174

Zaobchádzanie s vodnými živočíchmi a produktmi živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov po ich vstupe do Únie

1.   Zásielky vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov po ich vstupe do Únie:

a)

sa musia prepraviť priamo do miesta určenia v Únii;

b)

musí sa s nimi zaobchádzať vhodným spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde ku kontaminácii prírodných vôd.

2.   Prevádzkovateľ nesmie vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov, ktoré vstúpili do Únie, vypustiť ani inak ponárať do prírodných vôd v Únii, pokiaľ nemá povolenie príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa takéto vypustenie alebo ponorenie uskutočňuje.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povolenie uvedené v odseku 2 tohto článku udeliť iba v prípade, ak vypustenie alebo ponorenie do prírodných vôd nepovedie k ohrozeniu zdravotného štatútu vodných živočíchov v mieste vypustenia, a vypustenie do voľnej prírody musí byť v každom prípade v súlade s článkom 170 písm. a) bodom iii).

4.   S vodou použitou na prepravu zásielok vodných živočíchov musí prevádzkovateľ zaobchádzať vhodným spôsobom, aby zabránil kontaminácii prírodných vôd v Únii.

HLAVA 2

POŽIADAVKY NA ZDRAVIE ZVIERAT NA ÚČELY OBMEDZENIA DOSAHU URČITÝCH CHORÔB, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ V ZOZNAME

Článok 175

Dodatočné požiadavky na zdravie zvierat na účely obmedzenia dosahu chorôb, ktoré nie sú uvedené v zozname a v prípade ktorých majú členské štáty vnútroštátne opatrenia

1.   Príslušný orgán členských štátov, ktoré prijali vnútroštátne opatrenia proti chorobám iným než chorobám zo zoznamu podľa článku 226 nariadenia (EÚ) 2016/429, prijmú opatrenia s cieľom zabrániť zavlečeniu týchto chorôb, ktoré nie sú uvedené v zozname, prostredníctvom uplatňovania dodatočných požiadaviek na zdravie zvierat na účely vstupu vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných než živých vodných živočíchov do týchto členských štátov, pásiem alebo kompartmentov Únie.

2.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 zásielkam druhov vodných živočíchov, ktoré sú vnímavé na choroby uvedené v odseku 1, povolí vstup do svojho členského štátu len v prípade, ak sa v danej tretej krajine alebo na území pôvodu nevykonala vakcinácia proti týmto chorobám.

3.   Príslušný orgán uvedený v odseku 1 zabezpečí, aby druhy vodných živočíchov uvedené v odseku 2, ktoré boli zavedené do tretej krajiny alebo na územie pôvodu alebo do ich pásma či kompartmentu, pochádzali z inej tretej krajiny, pásma alebo kompartmentu, ktoré sú takisto bez výskytu príslušnej choroby.

4.   Výnimky stanovené v článkoch 172 a 173 sa vzťahujú na tie vodné živočíchy a produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, ktoré sa uvádzajú v odseku 2 a ktoré sú určené pre členské štáty, ktoré majú vnútroštátne opatrenia proti chorobám uvedeným v odseku 1 tohto článku.

5.   Zaobchádzanie s vodnými živočíchmi uvedenými v odseku 2 tohto článku a s produktmi z týchto živočíchov po vstupe do Únie musí spĺňať podmienky stanovené v článku 174.

ČASŤ VI

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ NA VSTUP URČITÝCH KOMODÍT PODĽA ČLÁNKOV 3 A 5, PRE KTORÉ ÚNIA NIE JE KONEČNÝM MIESTOM URČENIA, A NA VSTUP URČITÝCH KOMODÍT, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z ÚNIE A VRACAJÚ SA DO NEJ

Článok 176

Požiadavky na tranzit cez Úniu

1.   Zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré nepochádzajú z Únie, ale cez ňu prechádzajú a sú určené do miesta určenia mimo nej, sa tranzit cez Úniu povolí iba v prípade, ak buď:

a)

spĺňajú všetky príslušné požiadavky na vstup konkrétneho druhu a kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu do Únie stanovené v častiach I až V, alebo

b)

patria do rozsahu pôsobnosti osobitných podmienok, ktoré Únia v zozname osobitne priradila k tretej krajine, územiu alebo ich pásmu pôvodu zo zoznamu a ku konkrétnym druhom a kategóriám zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zmierniť akékoľvek možné riziko pre zdravie zvierat spojené s takýmto premiestňovaním.

2.   Zásielkam zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do nej po tranzite cez tretiu krajinu alebo územie, alebo cez ich pásmo, sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak spĺňajú všetky relevantné požiadavky týkajúce sa dotknutej konkrétnej kategórie zvierat, zárodočných produktov alebo produktov živočíšneho pôvodu na účely vstupu do Únie stanovené v častiach I až V, pokiaľ nepatria do rozsahu pôsobnosti buď:

a)

dodatočných požiadaviek stanovených v článkoch 177 až 182,

alebo

b)

osobitných podmienok, ktoré Únia v zozname osobitne priradila k tretej krajine, územiu alebo ich pásmu tranzitu zo zoznamu a ku konkrétnym druhom a kategóriám zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zmierniť akékoľvek možné riziko pre zdravie zvierat spojené s takýmto premiestňovaním.

3.   Osobitné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) sa stanovia a priradia k tretej krajine alebo územiu, alebo k ich pásmu na základe vyhodnotenia rizika a s ohľadom na:

a)

kritériá stanovené v článku 230 nariadenia (EÚ) 2016/429;

b)

konkrétne druhy a kategórie zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu určených na tranzit a na súvisiace riziká pre zdravie zvierat;

c)

geografické obmedzenia;

d)

zavedené obchodné trasy;

e)

iné relevantné faktory.

Článok 177

Dodatočné požiadavky na vstup registrovaných koní pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do nej po dočasnom vývoze do tretej krajiny alebo na územie, alebo do ich pásma na účely účasti na súťažiach, dostihoch alebo kultúrnych jazdeckých podujatiach

1.   Zásielkam registrovaných koní, ktoré boli dočasne vyvezené z členského štátu do tretích krajín alebo na územia, alebo do ich pásiem uvedených v zozname na účely vstupu koňovitých do Únie, sa vstup do Únie povolí, ak spĺňajú tieto dodatočné požiadavky:

a)

zdržiavali sa mimo Únie počas obdobia spresneného Komisiou v závislosti od rozličných účelov, pričom toto obdobie nesmie prekročiť 90 dní;

b)

boli držané v izolácii v tretej krajine alebo na území, alebo v ich pásme, s výnimkou počas dostihov, súťaží alebo kultúrnych podujatí a súvisiacich činností (vrátane výcviku, prípravy a predstavenia);

c)

boli držané iba v tretích krajinách alebo na územiach alebo v ich pásmach, ktoré patria do rovnakej sanitárnej skupiny, ku ktorej je v súlade so špecifickými požiadavkami časti B prílohy XI priradená tretia krajina alebo územie odoslania do Únie, a boli premiestnené do danej tretej krajiny alebo na územie alebo priamo do pásma odoslania za podmienok, ktoré sú aspoň také prísne, ako keby sa premiestňovali priamo do Únie.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. c) sa vstup registrovaných koní do Únie po dočasnom vývoze do tretích krajín alebo na územia alebo do ich pásiem, ktoré patria do viac než jednej sanitárnej skupiny, povolí v prípade registrovaných koní, ktoré sa zúčastnili výlučne na určených súťažiach alebo dostihoch na vysokej úrovni.

Článok 178

Osobitné požiadavky na vstup kopytníkov, hydiny a vodných živočíchov, ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa do nej vracajú po odopretí vstupu treťou krajinou

1.   Zásielkam kopytníkov, hydiny a vodných živočíchov, ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa do nej vracajú po odopretí vstupu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

tretia krajina alebo územie, ktoré odopreli vstup, sú tretia krajina alebo územie alebo ich pásmo uvedené v zozname na účely vstupu druhov a kategórií zvierat, ktoré sa vracajú do Únie;

b)

zvieratá uvedené v písmene a) neprechádzali cez inú tretiu krajinu alebo územie alebo ich pásmo než tie, ktoré sú uvedené v písmene a);

c)

zvieratá sprevádzajú tieto doklady:

i)

originál certifikátu zdravia zvierat vystavený príslušným orgánom členského štátu alebo jeho elektronické ekvivalenty predložené v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) alebo overená kópia úradného certifikátu zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu;

ii)

jeden z týchto dokladov:

úradné vyhlásenie príslušného orgánu alebo iného subjektu verejného sektora tretej krajiny alebo územia, v ktorom sa uvedie dôvod na odopretie vstupu a ktorým sa v náležitých prípadoch potvrdzuje, že boli dodržané požiadavky v písmene d),

alebo

v prípade zaplombovaných zásielok s neporušenou pôvodnou plombou vyhlásenie prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, ktorým sa potvrdzuje, že sa preprava uskutočnila v súlade s písmenom d) bodom ii) a v prípade potreby s písmenom d) bodom iii);

iii)

vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu pôvodu, že súhlasí s prijatím zásielky, a v ktorom sa uvádza miesto určenia pre jej návrat;

d)

keď sa zásielka vyložila v tretej krajine alebo na území alebo v ich pásme, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia potvrdí, že:

i)

povolil a dozeral na vykladanie zvierat priamo v zariadeniach vhodných na ich izoláciu a na dočasné zaobchádzanie s nimi v priestoroch hraničnej kontrolnej stanice tretej krajiny alebo územia;

ii)

zaviedli sa účinné opatrenia s cieľom zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu medzi zvieratami zásielky a akýmikoľvek inými zvieratami;

iii)

v náležitých prípadoch sa zabezpečila účinná ochrana proti vektorom príslušných chorôb zvierat.

2.   Preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1666.

Článok 179

Osobitné požiadavky na vstup zvierat iných, než sú kopytníky, hydina a vodné živočíchy, pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do nej po odopretí vstupu treťou krajinou alebo územím

1.   Zásielkam zvierat iných, než sú kopytníky, hydina a vodné živočíchy, pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do nej po odopretí vstupu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia, sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak zvieratá v zásielke sprevádzajú tieto doklady:

a)

originál certifikátu zdravia zvierat vystavený príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo jeho elektronické ekvivalenty predložené v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) alebo overená kópia úradného certifikátu zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu;

b)

jeden z týchto dokladov:

i)

úradné vyhlásenie príslušného orgánu alebo iného subjektu verejného sektora tretej krajiny alebo územia, v ktorom sa uvedie dôvod na odopretie vstupu,

alebo

ii)

v prípade zaplombovaných zásielok alebo neotvorených kontajnerov vyhlásenie prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza dôvod odopretia vstupu;

c)

vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu pôvodu, že súhlasí s prijatím zásielky, a v ktorom sa uvádza miesto určenia pre jej návrat.

2.   Preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1666.

Článok 180

Osobitné požiadavky na vstup zárodočných produktov a balených produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa do nej vracajú po odopretí vstupu treťou krajinou alebo územím

1.   Zásielkam zárodočných produktov a balených produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z Únie a vracajú sa do nej po odopretí vstupu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia, sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

ak zárodočné produkty ostanú v pôvodnom kontajneri a balenie produktov živočíšneho pôvodu je nedotknuté;

b)

zárodočné produkty a produkty živočíšneho pôvodu sprevádza:

i)

originál certifikátu zdravia zvierat vystavený príslušným orgánom členského štátu miesta pôvodu alebo jeho elektronický ekvivalent predložený v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) alebo overená kópia úradného certifikátu zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu;

ii)

jeden z týchto dokladov, v ktorých sa uvádza dôvod odopretia vstupu a v náležitých prípadoch miesto a dátum vyloženia, uskladnenia a opätovného naloženia v tretej krajine alebo na jej území a v ktorom sa potvrdzuje, že požiadavky v písmene c) boli splnené:

vyhlásenie príslušného orgánu alebo iného subjektu verejného sektora tretej krajiny alebo územia, alebo

v prípade kontajnerov s neporušenou pôvodnou plombou vyhlásenie prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;

iii)

vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, že súhlasí s prijatím zásielky, a v ktorom sa uvádza miesto určenia pre jej návrat;

c)

keď sa zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu uvedené v písmenách a) a b) vyložili v tretej krajine alebo na jej území, príslušný orgán tretej krajiny alebo územia potvrdí, že:

i)

zárodočné produkty alebo produkty živočíšneho pôvodu neboli predmetom iného zaobchádzania než vyloženia, uskladnenia a opätovného naloženia;

ii)

boli zavedené účinné opatrenia s cieľom zabrániť kontaminácii kontajnera, v ktorom sú umiestnené zárodočné produkty, alebo balenia produktov živočíšneho pôvodu patogénmi chorôb zo zoznamu pri vykladaní, uskladňovaní a opätovnom nakladaní.

2.   Preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1666.

Článok 181

Osobitné požiadavky na vstup nebalených alebo voľne ložených produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa do nej vracajú po odopretí vstupu treťou krajinou alebo územím zo zoznamu

1.   Zásielkam nebalených alebo voľne ložených produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do nej po odopretí vstupu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia zo zoznamu sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

tretia krajina alebo územie, ktoré odopreli vstup, sú uvedené v zozname na účely vstupu do Únie, pokiaľ ide o konkrétny druh a kategóriu produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sú vracané do Únie;

b)

produkty živočíšneho pôvodu sprevádza:

i)

originál certifikátu zdravia zvierat vystavený príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo jeho elektronické ekvivalenty predložené v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) alebo overená kópia úradného certifikátu, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu;

ii)

jeden z týchto dokladov:

úradné vyhlásenie príslušného orgánu alebo iného subjektu verejného sektora tretej krajiny alebo územia, v ktorom sa uvedie dôvod na odopretie vstupu a ktorým sa potvrdzuje, že plomba na vozidle alebo kontajneri zásielky bola otvorená iba na úradné účely, s produktmi sa zaobchádzalo iba v minimálnej miere nevyhnutnej na tieto účely a konkrétne bez toho, aby boli vyložené, a vozidlo alebo kontajner boli potom okamžite zaplombované, alebo

v prípade zaplombovaných zásielok vyhlásenie prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza dôvod odopretia vstupu;

iii)

vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, že súhlasí s prijatím zásielky, a v ktorom sa uvádza miesto určenia pre jej návrat.

2.   Preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1666.

Článok 182

Osobitné požiadavky na vstup nebalených alebo voľne ložených produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z Únie a ktoré sa do nej vracajú po odopretí vstupu treťou krajinou, ktorá nie je uvedená v zozname

1.   Zásielkam nebalených alebo voľne ložených produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z Únie a vracajúcich sa do nej po odopretí vstupu príslušným orgánom tretej krajiny alebo územia, ktoré nie je uvedené v zozname na účely vstupu do Únie konkrétnych druhov a kategórie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sa vracajú, sa opätovný vstup do Únie povolí iba v prípade, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

zásielka je zaplombovaná neporušenou pôvodnou plombou;

b)

produkty živočíšneho pôvodu sprevádza:

i)

originál certifikátu zdravia zvierat vystavený príslušným orgánom členského štátu pôvodu alebo jeho elektronické ekvivalenty predložené v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) alebo overená kópia úradného certifikátu zdravia zvierat, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu pôvodu;

ii)

jeden z týchto dokladov:

úradné vyhlásenie príslušného orgánu alebo iného subjektu verejného sektora tretej krajiny alebo územia, v ktorom sa uvedie dôvod na odopretie vstupu, alebo

vyhlásenie prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza dôvod odopretia vstupu;

iii)

vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, že súhlasí s prijatím zásielky, a v ktorom sa uvádza miesto určenia pre jej návrat.

2.   Preprava a príchod zásielky na miesto určenia sa musia monitorovať v súlade s článkom 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/1666.

ČASŤ VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 183

Zrušenia

Od 21. apríla 2021 sa zrušujú tieto akty:

nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010,

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013,

nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010,

nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008,

rozhodnutie Komisie 2007/777/ES,

nariadenie Komisie (ES) č. 119/2009,

nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012,

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759.

Článok 184

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/689 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby (pozri stranu 211 tohto úradného vestníka).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (pozri stranu 64 tohto úradného vestníka).

(6)  Panel EFSA pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat (AHAW); Vedecké stanovisko o spôsoboch ošetrenia na zmiernenie rizík pre zdravie zvierat, pokiaľ ide o dovoz čriev zvierat. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2820. [32 s] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013 zo 7. januára 2013, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Únie a podmienky karantény (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2013, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).

(12)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 119/2009 z 9. februára 2009, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí na účely dovozu mäsa voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Spoločenstva alebo jeho tranzitu cez Spoločenstvo, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 12).

(14)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1).

(15)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 z 28. apríla 2016, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ES (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2016, s. 13).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie (pozri stranu 140 tohto úradného vestníka).

(18)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/686 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení pre zárodočné produkty, požiadavky na vysledovateľnosť a na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat v rámci Únie (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(19)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1666 z 24. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (Ú. v. EÚ L 255, 4.10.2019, s. 1).

(20)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 115).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1).

(22)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109).

(23)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov (pozri stranu 345 tohto úradného vestníka)


PRÍLOHA I

ZOZNAM CHORÔB, KTORÉ SA VO VYVÁŽAJÚCEJ TRETEJ KRAJINE ALEBO ÚZEMÍ MUSIA POVINNE NAHLASOVAŤ A POVINNE SA O NICH PODÁVAŤ SPRÁVA

1.   SUCHOZEMSKÉ ZVIERATÁ

Všetky choroby zo zoznamu uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/429 a vymenované v prílohe II k uvedenému nariadeniu v prípade druhov suchozemských zvierat zo zoznamu v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882.

2.   ZÁRODOČNÉ PRODUKTY

2.1.   Z kopytníkov

Slintačka a krívačka

Infekcia spôsobená Brucella abortus, B. melitensisB. suis

Infekcia spôsobená Mycobacterium tuberculosis komplex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis)

Infekcia vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

Infekcia vírusom epizootickej hemoragickej choroby

Infekčná bovinná rinotracheitída/infekčná pustulárna vulvovaginitída

Bovinná vírusová hnačka

Genitálna kampylobakterióza hovädzieho dobytka

Trichomonádová nákaza

Enzootická bovinná leukóza

Infekčná epididymitída baranov (Brucella ovis)

Infekcia vírusom arteritídy koní

Infekčná anémia koní

Infekčná metritída koní

Klasický mor ošípaných

Infekcia vírusom Aujeszkého choroby

Infekcia vírusom reprodukčného a respiračného syndrómu ošípaných

2.2.   Z hydiny a vtákov chovaných v zajatí

Všetky choroby zo zoznamu uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/429 a vymenované v prílohe II k uvedenému nariadeniu sú relevantné pre druhy hydiny a vtákov chovaných v zajatí zo zoznamu v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882, z ktorých sa získavajú zárodočné produkty, ktoré majú povolenie vstupovať do Únie.

3.   PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Z KOPYTNÍKOV, HYDINY A VOĽNE ŽIJÚCEJ PERNATEJ ZVERI

3.1.   Čerstvé mäso z kopytníkov

Slintačka a krívačka

Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

Infekcia vírusom horúčky údolia Rift

Kiahne oviec a kiahne kôz

Mor malých prežúvavcov

Klasický mor ošípaných

Africký mor ošípaných

3.2.   Čerstvé mäso z hydiny a voľne žijúcej pernatej zveri

Vysokopatogénna aviárna influenza

Infekcia vírusom pseudomoru hydiny

3.3.   Mäsové výrobky z kopytníkov

Slintačka a krívačka

Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

Klasický mor ošípaných

Africký mor ošípaných

3.4.   Mäsové výrobky z hydiny a voľne žijúcej pernatej zveri

Vysokopatogénna aviárna influenza

Infekcia vírusom pseudomoru hydiny

3.5.   Mlieko, mledzivo, mliečne výrobky a výrobky na báze mledziva

Slintačka a krívačka

Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

4.   VODNÉ ŽIVOČÍCHY A PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Z VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV

Epizootická hematopoetická nekróza

Vírusová hemoragická septikémia

Infekčná hematopoetická nekróza

Infekcia vírusom infekčnej anémie lososov s deléciou vo vysoko polymorfnej oblasti

Koi herpesvírus

Infekcia spôsobená Mikrocytos mackini

Infekcia spôsobená Perkinsus marinus

Infekcia spôsobená Bonamia ostreae

Infekcia spôsobená Bonamia exitiosa

Infekcia spôsobená Marteilia refringens

Infekcia vírusom syndrómu Taura

Infekcia vírusom choroby žltých hláv

Infekcia vírusom ichtyoftiriózy (choroby bielych škvŕn)


PRÍLOHA II

MINIMÁLNE INFORMÁCIE PRE PROGRAMY DOHĽADU NAD CHOROBAMI

(v zmysle článku 10)

Predložený program dohľadu nad chorobami musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

opis epidemiologickej situácie choroby pred dátumom začiatku vykonávania programu dohľadu a údaje o epidemiologickom vývoji choroby;

b)

cieľová populácia zvierat, epidemiologické jednotky a pásma programu dohľadu;

c)

opis:

i)

organizácie príslušného orgánu;

ii)

spôsobu dozoru nad vykonávaním programu dohľadu;

iii)

úradných kontrol, ktoré sa majú realizovať počas vykonávania programu;

iv)

úlohy všetkých relevantných prevádzkovateľov, odborníkov na zdravie zvierat, veterinárnych lekárov, laboratórií pre zdravie zvierat a ďalších príslušných fyzických alebo právnických osôb;

d)

opis a vymedzenie zemepisných a administratívnych oblastí, kde sa má program dohľadu vykonávať;

e)

ukazovatele na vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní programu;

f)

diagnostické postupy, ktoré sa majú používať, počet vzoriek, ktoré sa majú otestovať a štruktúry intervalov testovania a odberu vzoriek;

g)

rizikové faktory, ktoré sa majú zohľadniť pri navrhovaní cieleného dohľadu založeného na riziku.


PRÍLOHA III

Tabuľka 1

Požiadavky súvisiace s dobami pobytu kopytníkov, včiel medonosných a čmeľov pred ich vstupom do Únie

Druh a kategória zvierat

Minimálna doba pobytu v tretej krajine alebo na území pôvodu alebo v ich pásme v zmysle článku 11 písm. b) bodu i)

Minimálna doba pobytu v zariadení pôvodu v zmysle článku 11 písm. b) bodu ii)

Minimálne obdobie bez kontaktu so zvieratami s nižším zdravotným štatútom v zmysle článku 11 písm. b) bodu iii)

Hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané

6 mesiacov alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 6 mesiacov

40 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 40 dní

30 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 30 dní

Hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané určené na zabitie

3 mesiace alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 3 mesiace

40 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 40 dní

30 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 30 dní

Koňovité iné ako registrované koňovité

3 mesiace alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 3 mesiace

30 dní alebo od narodenia v prípade ak sú zvieratá mladšie ako 30 dní, okrem rizikových oblastí afrického moru koní, kde je táto lehota 40 dní

15 dní

Registrované koňovité

40 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú zvieratá mladšie než 40 dní

30 dní alebo od narodenia v prípade, ak sú