20.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/672

z 19. mája 2020

o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 122,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článkom 122 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa Rade umožňuje, aby na návrh Komisie a v duchu solidarity medzi členskými štátmi rozhodla o vhodných opatreniach na riešenie sociálno-ekonomickej situácie v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19.

(2)

Článkom 122 ods. 2 ZFEÚ sa Rade umožňuje, aby poskytla finančnú pomoc Únie členskému štátu, ktorý má ťažkosti alebo mu hrozia závažné ťažkosti spôsobené výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly.

(3)

Koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), teda koronavírusové ochorenie, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila ako COVID-19, predstavuje nový kmeň koronavírusu, ktorý doteraz nebol u ľudí zistený. Toto ochorenie sa rýchlo šíri na celom svete a WHO ho vyhlásila za pandémiu. Od začiatku výskytu ochorenia COVID-19 v Únii do 30. marca 2020 bolo v členských štátoch nahlásených 334 396 prípadov a 22 209 úmrtí.

(4)

V snahe obmedziť výskyt ochorenia COVID-19 a jeho dôsledky zaviedli členské štáty mimoriadne opatrenia. Pravdepodobnosť ďalšieho prenosu COVID-19 v Únii sa považuje za vysokú. Okrem vplyvu na verejné zdravie s výrazným počtom úmrtí má výskyt ochorenia COVID-19 rozsiahly a rušivý vplyv na hospodárske systémy členských štátov, spôsobuje spoločenské problémy a zvyšuje verejné výdavky v čoraz väčšom počte členských štátov.

(5)

Táto výnimočná situácia, ktorá je mimo kontroly členských štátov a ktorá ochromila podstatnú časť ich pracovnej sily, vedie k náhlemu a prudkému zvýšeniu verejných výdavkov členských štátov na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku. S cieľom zachovať jasné zameranie nástroja stanoveného týmto nariadením, a tým jeho účinnosť, môžu opatrenia súvisiace so zdravím na účely uvedeného nástroja zahŕňať opatrenia zamerané na zníženie nebezpečenstva pri práci a zabezpečiť ochranu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb na pracovisku a v prípade potreby aj iné opatrenia súvisiace so zdravím. Členským štátom je potrebné pomôcť v úsilí riešiť toto náhle a prudké zvýšenie verejných výdavkov, kým nebude výskyt ochorenia COVID-19 a jeho vplyv na ich pracovnú silu pod kontrolou.

(6)

Vytvorenie európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) (ďalej len „nástroj“) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 by malo Únii umožniť, aby reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity medzi členskými štátmi, čím sa zníži vplyv na zamestnanosť pre jednotlivcov a najviac zasiahnuté hospodárske odvetvia a zmiernia sa priame následky tejto výnimočnej situácie na verejné výdavky členských štátov.

(7)

Článok 220 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1) stanovuje, že finančná pomoc Únie členským štátom môže mať formu úveru. Takéto úvery by sa mali poskytnúť členským štátom, v ktorých výskyt ochorenia COVID-19 viedol od 1. februára 2020 k náhlemu a prudkému zvýšeniu skutočných a prípadne aj plánovaných verejných výdavkov v dôsledku vnútroštátnych opatrení. Uvedeným dátumom sa zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi a umožňuje sa finančné krytie ich skutočného a prípadne aj plánovaného zvýšenia výdavkov v súvislosti s následkami pre trhy práce členských štátov bez ohľadu na to, kedy došlo k výskytu ochorenia COVID-19 v jednotlivých členských štátoch. Vnútroštátne opatrenia, ktoré sa považujú za opatrenia v súlade s príslušnými zásadami v oblasti základných práv, by mali priamo súvisieť s vytvorením alebo rozšírením režimov skráteného pracovného času a podobnými opatreniami vrátane opatrení pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo s niektorými opatreniami súvisiacimi so zdravím. Režimy skráteného pracovného času sú verejné programy, ktoré za určitých okolností umožňujú podnikom s hospodárskymi ťažkosťami, aby dočasne skrátili pracovný čas svojim zamestnancom, ktorým sa za neodpracované hodiny poskytne podpora príjmu z verejných prostriedkov.

Podobné režimy existujú aj v prípade náhrady príjmu pre samostatne zárobkovo činné osoby. Členský štát, ktorý žiada o finančnú pomoc, by mal poskytnúť dôkazy o náhlom a prudkom zvýšení skutočných a prípadne aj plánovaných verejných výdavkov na režimy skráteného pracovného času alebo podobné opatrenia. Ak sa finančná pomoc poskytuje na opatrenia súvisiace so zdravím, členský štát žiadajúci o finančnú pomoc by mal poskytnúť dôkazy aj o skutočných alebo plánovaných výdavkoch súvisiacich s príslušnými opatreniami súvisiacimi so zdravím.

(8)

S cieľom poskytnúť postihnutým členským štátom dostatočné finančné prostriedky za výhodných podmienok, ktoré im umožnia riešiť vplyv výskytu ochorenia COVID-19 na ich trh práce, by Únia mala v rámci nástroja prijímať a poskytovať úvery v dostatočnom rozsahu. Finančná pomoc poskytovaná Úniou vo forme úverov by sa preto mala financovať prostredníctvom medzinárodných kapitálových trhov.

(9)

Výskyt ochorenia COVID-19 má rozsiahly a rušivý vplyv na hospodárske systémy všetkých členských štátov. Preto sú potrebné spoločné príspevky členských štátov vo forme záruk na podporu úverov z rozpočtu Únie. Takéto záruky sú nevyhnutné na to, aby Únia mohla členským štátom poskytovať úvery v dostatočnej výške s cieľom podporiť politiky trhu práce, ktoré sú pod najväčším tlakom. Na to, aby sa zabezpečila zlučiteľnosť podmieneného záväzku vyplývajúceho z takýchto úverov s príslušným viacročným finančným rámcom a so stropmi vlastných zdrojov, by mali byť záruky poskytnuté členskými štátmi neodvolateľné, bezpodmienečné a dostupné na požiadanie, pričom stabilita systému by sa mala posilniť dodatočnými bezpečnostnými opatreniami. V súlade s doplnkovou úlohou takýchto záruk a bez toho, aby bola dotknutá ich neodvolateľnosť, bezpodmienečnosť a dostupnosť na požiadanie, sa od Komisie očakáva, že pred tým, ako vyzve na plnenie zo záruky zo strany členských štátov, bude čerpať z rezervy, ktorá je k dispozícii v rámci stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky, a to v rozsahu, ktorý Komisia považuje za udržateľný, pričom sa zohľadnia okrem iného celkové podmienené záväzky Únie vrátane záväzkov v rámci nástroja na podporu platobnej bilancie zriadeného nariadením Rady (ES) č. 332/2002 (2). Komisia by pri príslušnej výzve na plnenie zo záruk mala členské štáty informovať o rozsahu, v akom sa z dostupnej rezervy čerpalo. Potrebu záruk poskytovaných členskými štátmi možno preskúmať, ak sa dosiahne dohoda o revidovanom strope vlastných zdrojov.

(10)

Dodatočné bezpečnostné opatrenia na posilnenie stability systému by mali zahŕňať konzervatívne finančné riadenie, maximálnu ročnú expozíciu a dostatočnú diverzifikáciu úverového portfólia.

(11)

Úvery poskytnuté v rámci nástroja by mali predstavovať finančnú pomoc v zmysle článku 220 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. V súlade s článkom 282 ods. 3 písm. g) uvedeného nariadenia sa článok 220 uvedeného nariadenia bude na úvery poskytnuté v rámci tohto nástroja uplatňovať len odo dňa začatia uplatňovania viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020. Je však vhodné, aby sa požiadavky stanovené v článku 220 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 uplatňovali na operácie prijímania a poskytovania úverov v rámci nástroja od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(12)

Aby sa zabezpečila zlučiteľnosť podmieneného záväzku vyplývajúceho z uvedených úverov poskytnutých v rámci nástroja s príslušným viacročným finančným rámcom a so stropmi vlastných zdrojov, je potrebné stanoviť prudenciálne pravidlá vrátane možnosti obnovovania zmlúv o pôžičkách získaných v mene Únie.

(13)

Rozhodnutia o poskytnutí finančnej pomoci podľa tohto nariadenia si vzhľadom na svoje osobité finančné dôsledky vyžadujú výkon vykonávacích právomocí, ktoré by sa mali preniesť na Radu. Pri rozhodovaní o výške úveru by Rada na návrh Komisie mala posúdiť existujúce a očakávané potreby žiadajúceho členského štátu, ako aj žiadosti o finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, ktoré už predložili alebo plánujú predložiť iné členské štáty, a to so zreteľom na zásady rovnakého zaobchádzania, solidarity, proporcionality a transparentnosti a spôsobom, ktorý plne rešpektuje právomoc členských štátov.

(14)

Článkom 143 ods. 1 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (3) (ďalej len „dohoda o vystúpení“) sa obmedzuje zodpovednosť Spojeného kráľovstva za jeho podiel na podmienených finančných záväzkoch Únie na tie podmienené finančné záväzky Únie, ktoré vyplývajú z finančných operácií, ktoré Únia prijala pred dátumom nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení. Akýkoľvek podmienený finančný záväzok Únie vyplývajúci z finančnej pomoci podľa tohto nariadenia by bol uzavretý až po dátume nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení. Spojené kráľovstvo by sa preto nemalo zúčastňovať na finančnej pomoci poskytovanej podľa tohto nariadenia.

(15)

Keďže ide o nástroj dočasnej povahy v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19, Komisia by mala každých šesť mesiacov posúdiť, či výnimočné okolnosti, ktoré spôsobili závažné narušenie hospodárstva v členských štátoch, stále pretrvávajú, a podať o tom správu Rade. V súlade s právnym základom na prijatie tohto nariadenia by sa po skončení núdzovej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 nemala poskytovať žiadna finančná pomoc podľa tohto nariadenia. Je preto vhodné na tento účel časovo obmedziť dostupnosť nástroja. Rada by sa mala na základe návrhu Komisie splnomocniť na predĺženie obdobia dostupnosti nástroja, ak naďalej existujú výnimočné udalosti, ktoré odôvodňujú uplatňovanie tohto nariadenia.

(16)

Európska centrálna banka vydala svoje stanovisko 8. mája 2020.

(17)

Vzhľadom na vplyv výskytu ochorenia COVID-19 a potrebu urýchlene reagovať na dôsledky, ktoré z neho vyplývajú, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zriaďuje európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) (ďalej len „nástroj“) s cieľom riešiť vplyv výskytu ochorenia COVID-19 a reagovať na jeho sociálno-ekonomické dôsledky.

2.   Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postupy, ktoré umožnia Únii poskytovať finančnú pomoc členskému štátu, ktorý čelí závažnému narušeniu hospodárstva spôsobenému výskytom ochorenia COVID-19 alebo ktorému takéto narušenie hrozí, pričom táto pomoc sa bude zameriavať predovšetkým na financovanie režimov skráteného pracovného času alebo podobných opatrení zacielených na ochranu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, a teda na zníženie nezamestnanosti a straty príjmu, ako aj na financovanie opatrení súvisiacich so zdravím, a to najmä na pracovisku.

Článok 2

Doplnková povaha nástroja

Tento nástroj dopĺňa vnútroštátne opatrenia prijaté postihnutými členskými štátmi poskytovaním finančnej pomoci, ktorá pomôže uvedeným členským štátom vyrovnať sa s náhlym a prudkým zvýšením skutočných a prípadne aj plánovaných verejných výdavkov určených na zmiernenie priamych hospodárskych a sociálnych následkov výnimočnej udalosti spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19, ako aj následkov súvisiacich so zdravím.

Článok 3

Podmienky používania nástroja

1.   Členský štát môže požiadať o finančnú pomoc Únie v rámci nástroja (ďalej len „finančná pomoc“) vtedy, keď sa jeho skutočné a prípadne aj plánované verejné výdavky po 1. februári 2020 náhle a prudko zvýšili z dôvodu vnútroštátnych opatrení priamo súvisiacich s režimami skráteného pracovného času a podobnými opatreniami na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov výnimočnej udalosti spôsobenej výskytom ochorenia COVID-19.

2.   Prijímajúce členské štáty využívajú finančnú pomoc predovšetkým na podporu svojich vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času alebo podobných opatrení a prípadne na podporu príslušných opatrení súvisiacich so zdravím.

Článok 4

Forma finančnej pomoci

Finančná pomoc má formu úveru poskytnutého Úniou príslušnému členskému štátu. Na tento účel a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady prijatým podľa článku 6 ods. 1 je Komisia splnomocnená požičiavať si v mene Únie na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií v najvhodnejšom čase tak, aby optimalizovala náklady financovania a zachovala si svoju povesť na trhoch ako emitent Únie.

Článok 5

Maximálna suma finančnej pomoci

Maximálna suma finančnej pomoci nesmie prekročiť 100 000 000 000 EUR pre všetky členské štáty.

Článok 6

Postup pri žiadaní o finančnú pomoc

1.   Finančná pomoc sa uvoľňuje vykonávacím rozhodnutím Rady prijatým na základe návrhu Komisie.

2.   Komisia sa pred predložením návrhu Rade bez zbytočného odkladu poradí s dotknutým členským štátom, aby overila náhle a prudké zvýšenie skutočných a prípadne aj plánovaných verejných výdavkov priamo súvisiacich s režimami skráteného pracovného času a podobnými opatreniami a prípadne aj s príslušnými opatreniami súvisiacimi so zdravím prijatými v členskom štáte žiadajúcom o finančnú pomoc, ktoré sú spojené s výnimočnou udalosťou spôsobenou výskytom ochorenia COVID-19. Dotknutý členský štát poskytuje na tento účel Komisii primerané dôkazy. Komisia okrem toho overuje dodržiavanie prudenciálnych pravidiel stanovených v článku 9.

3.   Vykonávacie rozhodnutie Rady uvedené v odseku 1 obsahuje:

a)

výšku úveru, jeho maximálnu priemernú splatnosť, vzorec na jeho ocenenie, jeho maximálny počet splátok, obdobie dostupnosti úveru a ostatné podrobné pravidlá potrebné na poskytnutie finančnej pomoci;

b)

posúdenie splnenia podmienok stanovených v článku 3 zo strany členského štátu; a

c)

opis vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času alebo podobných opatrení a prípadne aj príslušných opatrení súvisiacich so zdravím, ktoré sa majú financovať.

4.   Rada pri prijímaní vykonávacieho rozhodnutia podľa odseku 1 zvažuje existujúce a očakávané potreby žiadajúceho členského štátu, ako aj žiadosti o finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, ktoré už predložili alebo plánujú predložiť iné členské štáty, pričom uplatňuje zásady rovnakého zaobchádzania, solidarity, proporcionality a transparentnosti.

Článok 7

Vyplácanie úveru poskytnutého v rámci nástroja

Úver poskytnutý v rámci nástroja (ďalej len „úver“) sa vypláca po častiach.

Článok 8

Operácie prijímania a poskytovania úverov

1.   Operácie prijímania a poskytovania úverov v rámci nástroja sa uskutočňujú v eurách.

2.   Charakteristiky úveru si medzi sebou v dohode o úvere dohodnú prijímajúci členský štát a Komisia (ďalej len „dohoda o úvere“). Takéto dohody obsahujú ustanovenia stanovené v článku 220 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

3.   Komisia môže na žiadosť prijímajúceho členského štátu a za predpokladu, že okolnosti umožňujú zlepšenie úrokovej sadzby úveru, refinancovať všetky pôvodné úvery alebo časť z nich alebo reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky.

4.   Hospodársky a finančný výbor musí byť informovaný o refinancovaní alebo reštrukturalizácii podľa odseku 3.

Článok 9

Prudenciálne pravidlá uplatniteľné na úverové portfólio

1.   Podiel úverov poskytnutých trom členským štátom, ktoré predstavujú najväčší podiel poskytnutých úverov, nesmie presiahnuť 60 % maximálnej sumy uvedenej v článku 5.

2.   Sumy, ktoré má Únia vyplatiť v danom roku, nesmú prekročiť 10 % maximálnej sumy uvedenej v článku 5.

3.   Komisia môže v prípade potreby obnoviť súvisiace zmluvy o pôžičkách uzavreté v mene Únie.

Článok 10

Správa úverov

1.   Komisia zavedie potrebné mechanizmy na správu úverov s Európskou centrálnou bankou.

2.   Prijímajúci členský štát si vo svojej národnej centrálnej banke otvorí osobitný účet na riadenie prijatej finančnej pomoci. Tento členský štát taktiež prevádza istinu a splatné úroky podľa dohody o úvere na účet v Európskom systéme centrálnych bánk 20 pracovných dní TARGET2 pred príslušným dátumom splatnosti.

Článok 11

Príspevky do nástroja vo forme záruk členských štátov

1.   Členské štáty môžu prispieť do nástroja tak, že poskytnú protizáruku za riziko, ktoré znáša Únia.

2.   Príspevky od členských štátov sa poskytujú vo forme záruk, ktoré sú neodvolateľné, bezpodmienečné a dostupné na požiadanie.

3.   Komisia uzatvára s prispievajúcim členským štátom dohodu o zárukách, ktoré sú podľa odseku 2 neodvolateľné, bezpodmienečné a dostupné na požiadanie. V takýchto dohodách sa stanovujú platobné podmienky.

4.   Výzvy na plnenie zo záruk poskytovaných členskými štátmi sú úmerné k pomernému podielu každého členského štátu na hrubom národnom dôchodku Únie uvedenom v článku 12 ods. 1. Ak členský štát nesplní výzvu včas alebo ju splní len čiastočne, Komisia má právo obrátiť sa s ďalšími výzvami na plnenie zo záruk na ostatné členské štáty s cieľom pokryť časť dotknutého členského štátu. Takéto výzvy sú úmerné k pomernému podielu každého členského štátu na hrubom národnom dôchodku Únie podľa článku 12 ods. 1 a upravenému bez zohľadnenia relatívneho podielu dotknutého členského štátu. Členský štát, ktorý výzvu nesplnil, zostáva zodpovedný za jej splnenie. Dodatočné príspevky ostatných členských štátov sa im vrátia zo súm, ktoré Komisia vymôže od dotknutého členského štátu. Výška plnenia zo záruky, na ktoré bol členský štát vyzvaný, nesmie za žiadnych okolností presiahnuť celkovú výšku záruky poskytnutej uvedeným členským štátom podľa dohody uvedenej v odseku 3.

5.   Od Komisie sa očakáva, že pred vyzvaním na plnenie zo záruk poskytnutých členskými štátmi, na základe vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť v pozícii inštitúcie Únie, ktorá je poverená plnením všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 317 ZFEÚ, preskúma rozsah čerpania z rezervy dostupnej v rámci stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky, ktorý Komisia považuje za udržateľný, pričom zohľadní okrem iného celkové podmienené záväzky Únie vrátane záväzkov v rámci nástroja na podporu platobnej bilancie zriadeného nariadením (ES) č. 332/2002 a udržateľnosť všeobecného rozpočtu Únie. Toto preskúmanie nemá vplyv na charakter záruk poskytnutých v súlade s odsekom 2, ktoré sú neodvolateľné, bezpodmienečné a dostupné na požiadanie. Komisia vo výzve na plnenie zo záruk informuje členské štáty o rozsahu, v akom sa z rezervy čerpalo.

6.   Sumy vyplývajúce z výziev na plnenie zo záruk podľa odseku 2 tvoria vonkajšie pripísané príjmy nástroja v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

Článok 12

Dostupnosť nástroja

1.   Nástroj sa sprístupní až po tom, keď všetky členské štáty prispejú do nástroja v súlade s článkom 11 vo výške aspoň 25 % maximálnej sumy uvedenej v článku 5 za predpokladu, že pomerné podiely príspevkov jednotlivých členských štátov na celkovej sume príspevkov členských štátov zodpovedajú pomerným podielom členských štátov na celkovom hrubom národnom dôchodku Únie, ako sa uvádza v stĺpci (1) tabuľky 3 časti A („Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu“) patriacej do príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 uvedeného vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 prijatom 27. novembra 2019 (4).

2.   Keď sa nástroj sprístupní, Komisia o tom informuje Radu.

3.   Obdobie dostupnosti nástroja, počas ktorého sa môže prijať rozhodnutie uvedené v článku 6 ods. 1, sa skončí 31. decembra 2022.

4.   Ak Komisia v správe uvedenej v článku 14 dospeje k záveru, že závažné narušenie hospodárstva spôsobené výskytom ochorenia COVID-19, ktoré ovplyvňuje financovanie opatrení uvedených v článku 1, naďalej pretrváva, Rada môže na návrh Komisie rozhodnúť o predĺžení obdobia dostupnosti nástroja vždy o ďalšie obdobie šiestich mesiacov.

Článok 13

Kontrola a audit

1.   Dohoda o úvere obsahuje potrebné ustanovenia týkajúce sa kontrol a auditov v zmysle článku 220 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.

2.   Ak je žiadosť o finančnú pomoc predložená v súlade s článkom 3 ods. 1 v plnom rozsahu alebo čiastočne založená na plánovaných verejných výdavkoch, prijímajúci členský štát každých šesť mesiacov informuje Komisiu o plnení takýchto plánovaných verejných výdavkov.

Článok 14

Predkladanie správ

1.   Komisia podáva Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a finančnému výboru a Výboru pre zamestnanosť do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol nástroj sprístupnený v súlade s článkom 12, a potom každých šesť mesiacov v kontexte článku 250 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 správu o využívaní finančnej pomoci vrátane zostatkových súm a príslušných splátkových kalendárov v rámci nástroja, ako aj o pretrvávaní výnimočných udalostí, ktoré sú dôvodom na uplatňovanie tohto nariadenia.

2.   K správe uvedenej v odseku 1 sa v prípade potreby pripojí návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa predlžuje obdobie dostupnosti nástroja.

Článok 15

Uplatniteľnosť

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na Spojené kráľovstvo ani v Spojenom kráľovstve.

2.   Odkazy na „členské štáty“ v tomto nariadení sa nepovažujú za odkazy na Spojené kráľovstvo.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. mája 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.

(4)  Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie (EÚ, Euratom) 2020/227 na rozpočtový rok 2020 s konečnou platnosťou (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020, s. 1).