13.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/639

z 12. mája 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947, pokiaľ ide o štandardné scenáre prevádzky s priamym vizuálnym kontaktom alebo mimo neho

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 57,

keďže:

(1)

Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 (2) musí bezpilotný letecký systém (ďalej len „UAS“) dodržiavať prevádzkové obmedzenia stanovené v prevádzkových povoleniach alebo v štandardnom scenári stanovenom v uvedenom nariadení.

(2)

Na základe skúseností členských štátov vypracovala Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dva štandardné scenáre prevádzky.

(3)

Štandardný scenár 1 („STS-01“) zahŕňa prevádzku s priamym vizuálnym kontaktom (ďalej len „VLOS“) v maximálnej výške 120 m nad riadenou pozemnou oblasťou v osídlených oblastiach s použitím UAS CE triedy C5.

(4)

Štandardný scenár 2 („STS-02“) zahŕňa prevádzku, ktorá by mohla prebiehať mimo priameho vizuálneho kontaktu (ďalej len „BVLOS“), s bezpilotnými lietadlami vo vzdialenosti najviac 2 km od pilota na diaľku s prítomnosťou pozorovateľov vzdušného priestoru v maximálnej výške 120 m nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko osídlených oblastiach a s použitím UAS triedy C6.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 by sa preto malo zmeniť tak, aby zahŕňalo uvedené štandardné scenáre.

(6)

Ak pravdepodobnosť stretu s lietadlom s posádkou nie je nízka, členské štáty môžu v takýchto oblastiach určiť zemepisné oblasti, aby zabránili prevádzkovateľom UAS vykonávať prevádzku podľa štandardných scenárov.

(7)

Mala by sa zaviesť požiadavka na minimálnu celkovú známku, ktorou sa potvrdí, že piloti na diaľku úspešne absolvovali skúšku teoretických vedomostí.

(8)

S cieľom zlepšiť viditeľnosť bezpilotných lietadiel prevádzkovaných v noci, a najmä umožniť osobe na zemi ľahko odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou, malo by sa na bezpilotnom lietadle aktivovať zelené blikajúce svetlo.

(9)

Na výcvik zameraný na získanie praktických zručností a posudzovanie pilotov na diaľku pôsobiacich podľa štandardného scenára by sa mali uplatňovať správne určené pravidlá. Uvedený výcvik a posudzovanie by mal vykonávať subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(10)

V prípade cezhraničnej prevádzky alebo prevádzky mimo členského štátu registrácie držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) by členský štát prevádzky mal dostať informácie týkajúce sa miesta alebo miest plánovanej prevádzky.

(11)

EASA vypracovala návrh vykonávacích predpisov a predložila ich v podobe stanoviska č. 05/2019 (3) podľa článku 75 ods. 2 písm. b) a c) a článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú body 24 až 34:

24.

„pozorovateľ bezpilotného lietadla“ je osoba nachádzajúca sa vedľa pilota na diaľku, ktorá neasistovaným pozorovaním bezpilotného lietadla pomáha pilotovi na diaľku udržať bezpilotné lietadlo v rámci VLOS a bezpečne viesť let;

25.

„pozorovateľ vzdušného priestoru“ je osoba, ktorá pomáha pilotovi na diaľku tým, že vizuálne kontroluje vzdušný priestor, v ktorom sa bezpilotné lietadlo prevádzkuje, či je prítomné akékoľvek potenciálne nebezpečenstvo vo vzduchu;

26.

„riadiaca jednotka“ (ďalej len „jednotka CU“) je vybavenie alebo systém vybavenia na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 32 nariadenia (EÚ) 2018/1139, ktoré podporujú kontrolu alebo monitorovanie bezpilotných lietadiel počas akejkoľvek fázy letu s výnimkou akejkoľvek infraštruktúry na podporu služby riadiaceho a ovládacieho spoja (C2);

27.

„služba spoja C2“ je komunikačná služba poskytovaná treťou stranou, ktorá zabezpečuje riadenie a ovládanie medzi bezpilotným lietadlom a jednotkou CU;

28.

„geografia letu“ je časť (časti) vzdušného priestoru vymedzená priestorovo a časovo, v ktorej prevádzkovateľ UAS plánuje vykonávať lety podľa bežných postupov opísaných v bode 6 písm. c) dodatku 5 k prílohe;

29.

„oblasť geografie letu“ je projekcia geografie letu na zemskom povrchu;

30.

„núdzový priestor“ je časť vzdušného priestoru mimo geografie letu, v ktorom sa uplatňujú postupy pre nepredvídané okolnosti opísané v bode 6 písm. d) dodatku 5 k prílohe;

31.

„núdzová oblasť“ je projekcia núdzového priestoru na zemskom povrchu;

32.

„prevádzkový priestor“ je kombinácia geografie letu a núdzového priestoru;

33.

„rezerva na pokrytie rizika na zemi“ je plocha nad povrchom zeme, ktorá obklopuje prevádzkový priestor a ktorá je určená tak, aby sa minimalizovalo riziko pre tretie strany na povrchu v prípade, že bezpilotné lietadlo opustí prevádzkový priestor;

34.

„noc“ sú hodiny medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania, ako sa vymedzuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 923/2012. (*1)

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012, s. 1).“"

2.

V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Ak prevádzkovateľ UAS predloží príslušnému orgánu členského štátu registrácie v súlade s ustanovením UAS.SPEC.020 stanoveným v časti B prílohy vyhlásenie týkajúce sa prevádzky, ktorá je v súlade so štandardným scenárom stanoveným v dodatku 1 k danej prílohe, od prevádzkovateľa UAS sa nevyžaduje, aby získal prevádzkové povolenie v súlade s odsekmi 1 až 4 tohto článku, a uplatňuje sa postup stanovený v článku 12 ods. 5 Prevádzkovateľ UAS použije vyhlásenie uvedené v dodatku 2 k danej prílohe.“

3.

V článku 13 sa dopĺňa nový odsek 4:

„4.   Ak prevádzkovateľ UAS, ktorý je držiteľom LUC s oprávneniami v súlade s ustanovením UAS.LUC.060 prílohy, plánuje vykonávať lety v „osobitnej“ kategórii, ktoré sa budú vykonávať čiastočne alebo úplne vo vzdušnom priestore iného členského štátu, než je členský štát registrácie, prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu členského štátu plánovanej prevádzky tieto informácie:

a)

kópiu podmienok schválenia prijatú v súlade s ustanovením UAS.LUC.050 prílohy a

b)

miesto alebo miesta plánovanej prevádzky v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku.“

4.

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek 9:

„9.   Okrem údajov vymedzených v bode 2 môžu členské štáty zhromažďovať dodatočné informácie o totožnosti od prevádzkovateľov UAS.“

5.

V článku 15 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

zakázať určité alebo všetky prevádzky UAS, vyžadovať osobitné podmienky pre určité alebo všetky prevádzky UAS alebo požadovať predchádzajúce letové povolenie pre určité alebo všetky prevádzky UAS;“.

6.

Článok 22 sa nahrádza takto:

Článok 22

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, používanie UAS v „otvorenej“ kategórii, ktoré nespĺňajú požiadavky častí 1 až 5 prílohy k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/945 (*2), sa povoľuje počas prechodného obdobia dvoch rokov, ktoré sa začína jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a to za týchto podmienok:

a)

bezpilotné lietadlo so vzletovou hmotnosťou menšou ako 500 g ovláda pilot na diaľku s úrovňou spôsobilosti, ktorú vymedzil príslušný členský štát, a to v rámci prevádzkových požiadaviek stanovených v ustanovení UAS.OPEN.020 ods. 1 časti A prílohy;

b)

bezpilotné lietadlo so vzletovou hmotnosťou menšou ako 2 kg sa prevádzkuje v minimálnej horizontálnej vzdialenosti 50 metrov od ľudí a piloti na diaľku majú aspoň rovnocennú úroveň spôsobilosti, ako sa stanovuje v ustanovení UAS.OPEN.030 ods. 2 časti A prílohy;

c)

bezpilotné lietadlo so vzletovou hmotnosťou menšou ako 25 kg sa prevádzkuje v rámci prevádzkových požiadaviek stanovených v ustanovení UAS.OPEN.040 ods. 1 a 2 a piloti na diaľku majú aspoň rovnocennú úroveň spôsobilosti, ako sa stanovuje v ustanovení UAS.OPEN.020 ods. 4 písm. b) časti A prílohy.“

(*2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 1)."

7.

Článok 23 sa nahrádza takto:

Článok 23

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2020.

2.   Článok 5 ods. 5 a bod 1 písm. l) ustanovenia UAS.SPEC.050 sa uplatňujú od 2. decembra 2021.

3.   Bod 2 písm. g) ustanovenia UAS.OPEN.060 sa uplatňuje od 1. júla 2022.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 1, do 2. decembra 2021 môžu členské štáty prijímať vyhlásenia prevádzkovateľov UAS v súlade s článkom 5 ods. 5 na základe vnútroštátnych štandardných scenárov alebo ich ekvivalentu, ak tieto vnútroštátne scenáre spĺňajú požiadavky ustanovenia UAS.SPEC.020 prílohy.

Takéto vyhlásenia strácajú platnosť od 2. decembra 2023.

5.   Článok 15 ods. 3 sa uplatňuje od 1. júla 2021.“

8.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRÍLOHA

PREVÁDZKA UAS V „OTVORENEJ“ A „OSOBITNEJ“ KATEGÓRII

ČASŤ A

PREVÁDZKA UAS V „OTVORENEJ“ KATEGÓRII

UAS.OPEN.010 Všeobecné ustanovenia

1.

Kategória „otvorenej“ prevádzky UAS sa delí na tri podkategórie A1, A2 a A3 na základe prevádzkových obmedzení, požiadaviek na pilota na diaľku a technických požiadaviek na UAS.

2.

Ak v rámci prevádzky UAS bezpilotné lietadlo začína let na prírodne vyvýšenom teréne alebo prelieta nad terénom s prírodnými vyvýšeninami, musí sa udržiavať vo vzdialenosti do 120 metrov od najbližšieho bodu na zemskom povrchu. Meranie vzdialeností sa zodpovedajúcim spôsobom upraví podľa geografických charakteristík terénu, ako sú nížiny, kopce, pohoria.

3.

Pri letoch bezpilotných lietadiel v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška prevádzky UAS môže na požiadanie subjektu zodpovedného za prekážku zvýšiť až o 15 metrov nad výšku prekážky.

4.

Odchylne od bodu 2 bezpilotné vetrone s MTOM nižšou ako 10 kg vrátane užitočného zaťaženia môžu letieť vo vzdialenosti viac ako 120 metrov od najbližšieho bodu na zemskom povrchu za predpokladu, že bezpilotný vetroň nikdy neletí vyššie než 120 metrov nad pilotom na diaľku.

UAS.OPEN.020 Prevádzka UAS v podkategórii A1

Prevádzka UAS v podkategórii A1 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

v prípade bezpilotného lietadla uvedeného v bode 5 písm. d) sa vykonáva tak, že pilot na diaľku neprelieta bezpilotným lietadlom nad zhromaždeniami ľudí a odôvodnene očakáva, že nebude prelietať nad žiadnou nezúčastnenou osobou. V prípade neočakávaného preletu nad nezúčastnenými osobami pilot na diaľku čo najviac skráti čas preletu bezpilotného lietadla nad týmito osobami;

2.

v prípade bezpilotného lietadla uvedeného v bode 5 písm. a), b) a c) sa vykonáva tak, že pilot na diaľku môže prelietať bezpilotným lietadlom nad nezúčastnenými osobami, nikdy však nesmie prelietať nad zhromaždeniami ľudí;

3.

odchylne od článku 4 ods. 1 písm. d) sa pri aktívnom režime navádzania vykonáva až do vzdialenosti 50 metrov od pilota na diaľku;

4.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý:

a)

je oboznámený s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS;

b)

v prípade bezpilotného lietadla triedy C1, ako sa vymedzuje v časti 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945, absolvoval online výcvikový kurz, po ktorom úspešne absolvoval online skúšku teoretických vedomostí, ktoré poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu, a dosiahol aspoň 75 % celkovej známky. Skúška pozostáva zo 40 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú primerane rozdelené medzi tieto oblasti:

i)

bezpečnosť letectva;

ii)

obmedzenia vzdušného priestoru;

iii)

regulácia letectva;

iv)

obmedzenia ľudskej výkonnosti;

v)

prevádzkové postupy;

vi)

všeobecné vedomosti o UAS;

vii)

ochrana súkromia a osobných údajov;

viii)

poistenie;

ix)

bezpečnostná ochrana.

5.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré:

a)

má MTOM nižšiu ako 250 g vrátane užitočného zaťaženia a maximálnu prevádzkovú rýchlosť nižšiu ako 19 m/s v prípade súkromne vyrobeného UAS alebo

b)

spĺňa požiadavky vymedzené v článku 20 písm. a);

c)

je označené ako trieda C0 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 alebo

d)

je označené ako trieda C1 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie a funkciou georeferenčného výstražného systému.

UAS.OPEN.030 Prevádzka UAS v podkategórii A2

Prevádzka UAS v podkategórii A2 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vykonáva sa tak, že bezpilotné lietadlo neprelieta nad nezúčastnenými osobami a prevádzka UAS sa vykonáva v bezpečnej horizontálnej vzdialenosti najmenej 30 metrov od nezúčastnených osôb; pilot na diaľku môže znížiť horizontálnu bezpečnostnú vzdialenosť na minimálne 5 metrov od nezúčastnených osôb, keď prevádzkuje bezpilotné lietadlo s aktívnou funkciou režimu nízkej rýchlosti a po vyhodnotení situácie z hľadiska:

a)

poveternostných podmienok;

b)

výkonnosti bezpilotného lietadla;

c)

oddelenia prelietanej oblasti;

2.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý je oboznámený s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS, a je držiteľom osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku vydaného príslušným orgánom alebo subjektom určeným príslušným orgánom členského štátu. Toto osvedčenie sa získa po splnení všetkých týchto podmienok, a to v uvedenom poradí:

a)

absolvovanie online výcvikového kurzu a úspešné absolvovanie online skúšky teoretických vedomostí, ako sa uvádza v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b);

b)

absolvovanie samostatného praktického výcviku v prevádzkových podmienkach podkategórie A3 stanovených v ustanovení UAS.OPEN.040 bodoch 1 a 2;

c)

vyhlásenie o absolvovaní samostatného praktického výcviku vymedzeného v písmene b) a úspešné absolvovanie dodatočnej skúšky teoretických vedomostí, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu a dosiahnutie aspoň 75 % celkovej známky. Skúška pozostáva najmenej z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je posúdiť vedomosti pilota na diaľku o technických a prevádzkových spôsoboch zmiernenia rizika na zemi a ktoré sú primerane rozdelené medzi tieto oblasti:

i)

meteorológia;

ii)

letové charakteristiky UAS;

iii)

technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi;

3.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré je označené ako trieda C2 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 3 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie a funkciou georeferenčného výstražného systému.

UAS.OPEN.040 Prevádzka UAS v podkategórii A3

Prevádzka UAS v podkategórii A3 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vykonáva sa v oblasti, kde pilot na diaľku odôvodnene očakáva, že žiadna nezúčastnená osoba nebude ohrozená na území, nad ktorým lieta bezpilotné lietadlo, a to počas celého obdobia prevádzky UAS;

2.

vykonáva sa v bezpečnej horizontálnej vzdialenosti najmenej 150 metrov od obytných, komerčných, priemyselných alebo rekreačných oblastí;

3.

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý je oboznámený s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS, a absolvoval online výcvikový kurz a úspešne absolvoval online skúšku teoretických vedomostí, ako sa vymedzuje v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b);

4.

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré:

a)

má MTOM nižšiu ako 25 kg vrátane užitočného zaťaženia v prípade súkromne vyrobeného UAS alebo

b)

spĺňa požiadavky vymedzené v článku 20 písm. b);

c)

je označené ako trieda C2 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 3 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie a funkciou georeferenčného výstražného systému;

d)

je označené ako trieda C3 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 4 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie a funkciou georeferenčného výstražného systému alebo

e)

je označené ako trieda C4 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 5 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

vypracovať prevádzkové postupy prispôsobené typu prevádzky a súvisiacemu riziku;

2.

zabezpečiť, aby sa pri každej prevádzke efektívne využívalo a podporovalo účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra s cieľom zabrániť škodlivému rušeniu;

3.

určiť pilota na diaľku pre každý let;

4.

zabezpečiť, aby piloti na diaľku a všetok iný personál vykonávajúci podpornú úlohu pri prevádzke boli oboznámení s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS, a aby:

a)

mali primeranú spôsobilosť na vykonávanie svojich úloh v podkategórii plánovanej prevádzky UAS v súlade s ustanoveniami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 alebo UAS.OPEN.040 alebo v prípade personálu iného, ako je pilot na diaľku, absolvovali výcvikový kurz na pracovisku vypracovaný prevádzkovateľom;

b)

boli plne oboznámení s postupmi prevádzkovateľa UAS;

c)

mali k dispozícii informácie relevantné pre plánovanú prevádzku UAS o všetkých zemepisných oblastiach, ktoré uverejnil členský štát prevádzky v súlade s článkom 15;

5.

podľa potreby aktualizovať informácie v georeferenčnom výstražnom systéme, ak sa týkajú plánovaného miesta prevádzky;

6.

v prípade prevádzky bezpilotného lietadla z jednej z tried vymedzených v častiach 1 až 5 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 zabezpečiť, aby k UAS:

a)

bolo priložené príslušné EÚ vyhlásenie o zhode vrátane odkazu na príslušnú triedu a

b)

na bezpilotnom lietadle bol umiestnený identifikačný štítok príslušnej triedy;

7.

v prípade prevádzky UAS v podkategórii A2 alebo A3 zabezpečiť, aby všetky zúčastnené osoby prítomné v oblasti prevádzky boli informované o rizikách a aby výslovne súhlasili s účasťou.

UAS.OPEN.060 Povinnosti pilota na diaľku

1.

Skôr než pilot na diaľku začne prevádzkovať UAS, musí:

a)

mať primeranú spôsobilosť na vykonávanie svojej úlohy v podkategórii plánovanej prevádzky UAS v súlade s ustanoveniami UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 alebo UAS.OPEN.040 a byť držiteľom dokladu o spôsobilosti počas prevádzky UAS, okrem prípadov, keď prevádzkuje bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c);

b)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku UAS o všetkých zemepisných oblastiach, ktoré uverejnil členský štát prevádzky v súlade s článkom 15;

c)

pozorovať prevádzkové prostredie, skontrolovať prítomnosť prekážok, a pokiaľ neprevádzkuje v rámci podkategórie A1 bezpilotné lietadlo uvedené v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 5 písm. a), b) alebo c), skontrolovať prítomnosť akejkoľvek nezúčastnenej osoby;

d)

zabezpečiť, aby bol UAS schopný bezpečne ukončiť plánovaný let, a podľa potreby skontrolovať, či je aktívna a aktualizovaná priama diaľková identifikácia;

e)

ak je UAS vybavený ďalším užitočným zaťažením, overiť, či jeho hmotnosť nepresahuje MTOM definovanú výrobcom ani maximálnu MTOM pre jeho triedu.

2.

Počas letu pilot na diaľku:

a)

nesmie vykonávať úlohy pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo ak nie je schopný vykonávať svoje úlohy v dôsledku zranenia, únavy, liečby, choroby alebo iných príčin;

b)

musí udržiavať priamy vizuálny kontakt (VLOS) s bezpilotným lietadlom a dôkladne vizuálne kontrolovať vzdušný priestor okolo bezpilotného lietadla, aby sa predišlo akémukoľvek riziku zrážky s lietadlami s posádkou. Pilot na diaľku musí prerušiť let, ak prevádzka predstavuje riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

c)

musí dodržiavať prevádzkové obmedzenia v zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

d)

musí byť schopný udržiavať kontrolu nad bezpilotným lietadlom, s výnimkou prípadu straty spojenia alebo pri prevádzke bezmotorového bezpilotného lietadla;

e)

musí ovládať UAS v súlade s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných obmedzení;

f)

musí dodržiavať postupy prevádzkovateľa, ak sú k dispozícii;

g)

musí pri prevádzke v noci skontrolovať, či je na bezpilotnom lietadle aktivované zelené blikajúce svetlo.

3.

Piloti na diaľku a prevádzkovatelia UAS nesmú počas letu letieť v blízkosti oblastí, kde prebieha zásah záchranných služieb, alebo nad takýmito oblasťami, pokiaľ na to nemajú povolenie od zodpovedných záchranných služieb.

4.

Na účely bodu 2 písm. b) pilotom na diaľku môže pomáhať pozorovateľ bezpilotného lietadla. V takom prípade sa medzi pilotom na diaľku a pozorovateľom bezpilotného lietadla nadviaže jasné a účinné spojenie.

UAS.OPEN.070 Trvanie a platnosť spôsobilosti pilota na diaľku týkajúcej sa online teoretických vedomostí a osvedčení spôsobilosti pilota na diaľku

1.

Spôsobilosť pilota na diaľku týkajúca sa online teoretických vedomostí, požadovaná podľa ustanovenia UAS.OPEN.020 bodu 4 písm. b) a ustanovenia UAS.OPEN.040 bodu 3), a osvedčenie spôsobilosti pilota na diaľku, požadované podľa ustanovenia UAS.OPEN.030 bodu 2, sú platné päť rokov.

2.

Predĺženie platnosti spôsobilosti pilota na diaľku týkajúcej sa online teoretických vedomostí a osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku podlieha v období platnosti:

a)

preukázaniu spôsobilostí v súlade s bodom 4 písm. b) ustanovenia UAS.OPEN.020 alebo bodom 2 ustanovenia UAS.OPEN.030 alebo

b)

absolvovaniu opakovacieho výcviku zameraného na predmety teoretických vedomostí podľa bodu 4 písm. b) ustanovenia UAS.OPEN.020 alebo bodu 2 ustanovenia UAS.OPEN.030, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom.

3.

Na účely predĺženia platnosti spôsobilosti pilota na diaľku týkajúcej sa online teoretických vedomostí alebo osvedčenia o spôsobilosti pilota na diaľku po uplynutí jeho platnosti musí pilot na diaľku splniť požiadavky bodu 2 písm. a).

ČASŤ B

PREVÁDZKA UAS V „OSOBITNEJ“ KATEGÓRII

UAS.SPEC.010 Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ UAS poskytne príslušnému orgánu posúdenie prevádzkového rizika pre plánovanú prevádzku v súlade s článkom 11 alebo ak sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020, predloží vyhlásenie, okrem prípadu, keď je prevádzkovateľ držiteľom osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy. Prevádzkovateľ UAS pravidelne vyhodnocuje primeranosť prijatých opatrení na zmiernenie rizika a podľa potreby ich aktualizuje.

UAS.SPEC.020 Prevádzkové vyhlásenie

1.

V súlade s článkom 5 môže prevádzkovateľ UAS predložiť príslušnému orgánu členského štátu registrácie prevádzkové vyhlásenie o súlade so štandardným scenárom vymedzeným v dodatku 1 k tejto prílohe ako alternatívu k ustanoveniam UAS.SPEC.30 a UAS.SPEC.40 vo vzťahu k prevádzke:

a)

bezpilotného lietadla:

i)

s maximálnym typickým rozmerom do 3 metrov v podmienkach VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou okrem letu nad zhromaždeniami ľudí;

ii)

s maximálnym typickým rozmerom do 1 metra v podmienkach VLOS okrem letu nad zhromaždeniami ľudí;

iii)

s maximálnym typickým rozmerom do 1 metra v podmienkach mimo priameho vizuálneho kontaktu (BVLOS) nad riedko osídlenými oblasťami;

iv)

s maximálnym typickým rozmerom do 3 metrov v podmienkach BVLOS nad riadenou pozemnou oblasťou;

b)

vykonávanej menej ako 120 metrov od najbližšieho bodu na zemskom povrchu a:

i)

v neriadenom vzdušnom priestore (trieda F alebo G), pokiaľ členské štáty nestanovujú odlišné obmedzenia v zemepisných oblastiach UAS v oblastiach, kde pravdepodobnosť stretu s lietadlom s posádkou nie je nízka, alebo

ii)

v riadenom vzdušnom priestore v súlade s uverejnenými postupmi pre danú oblasť prevádzky tak, aby bola zabezpečená nízka pravdepodobnosť stretu s lietadlom s posádkou.

2.

Vyhlásenie prevádzkovateľov UAS musí obsahovať:

a)

administratívne údaje o prevádzkovateľovi UAS;

b)

vyhlásenie, že prevádzka spĺňa prevádzkovú požiadavku stanovenú v bode 1 a štandardný scenár vymedzený v dodatku 1 k prílohe;

c)

záväzok prevádzkovateľa UAS dodržiavať príslušné opatrenia na zmiernenie rizika potrebné pre bezpečnosť prevádzky vrátane súvisiacich pokynov týkajúcich sa prevádzky, konštrukcie bezpilotného lietadla a spôsobilosti zúčastneného personálu;

d)

potvrdenie prevádzkovateľa UAS o tom, že každý let uskutočnený na základe daného vyhlásenia bude krytý vhodným poistením, ak si to vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

3.

Po prijatí vyhlásenia príslušný orgán overí, či vyhlásenie obsahuje všetky prvky uvedené v bode 2, a bez zbytočného odkladu poskytne prevádzkovateľovi UAS potvrdenie o prijatí a úplnosti.

4.

Po prijatí potvrdenia o prijatí a úplnosti má prevádzkovateľ UAS právo začať s prevádzkou.

5.

Prevádzkovatelia UAS bezodkladne informujú príslušný orgán o každej zmene informácií uvedených v prevádzkovom vyhlásení, ktoré predložili.

6.

Od prevádzkovateľov UAS, ktorí sú držiteľmi LUC s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy, sa nevyžaduje predloženie vyhlásenia.

UAS.SPEC.030 Žiadosť o prevádzkové povolenie

1.

Pred začatím prevádzky UAS v „osobitnej“ kategórii musí prevádzkovateľ UAS získať prevádzkové povolenie od príslušného vnútroštátneho orgánu členského štátu registrácie, s výnimkou prípadov:

a)

keď sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020 alebo

b)

keď je prevádzkovateľ UAS držiteľom LUC s príslušnými oprávneniami v súlade s časťou C tejto prílohy.

2.

Prevádzkovateľ UAS predloží žiadosť o aktualizované prevádzkové povolenie, ak dôjde k akýmkoľvek významným zmenám v prevádzke alebo v opatreniach na zmiernenie rizika uvedených v prevádzkovom povolení.

3.

Žiadosť o prevádzkové povolenie vychádza z posúdenia rizika uvedeného v článku 11 a okrem iného obsahuje tieto informácie:

a)

registračné číslo prevádzkovateľa UAS;

b)

meno zodpovedného manažéra alebo v prípade fyzickej osoby názov prevádzkovateľa UAS;

c)

posúdenie prevádzkového rizika;

d)

zoznam opatrení na zmiernenie rizika, ktoré navrhol prevádzkovateľ UAS, s dostatočnými informáciami, aby príslušný orgán posúdil primeranosť prostriedkov na zmiernenie rizík;

e)

prevádzkovú príručku, ak si to vyžaduje riziko a zložitosť prevádzky;

f)

potvrdenie, že pred začatím prevádzky UAS bude uzatvorené vhodné poistenie, ak to vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

UAS.SPEC.040 Vydanie prevádzkového povolenia

1.

Po prijatí žiadosti v súlade s ustanovením UAS.SPEC.030 vydá príslušný orgán bez zbytočného odkladu prevádzkové povolenie v súlade s článkom 12, ak dospeje k záveru, že prevádzka spĺňa tieto podmienky:

a)

sú poskytnuté všetky informácie v súlade s ustanovením UAS.SPEC.030 bodom 3;

b)

je zavedený postup koordinácie s príslušným poskytovateľom služieb vo vzdušnom priestore, ak sa celá prevádzka alebo jej časť bude vykonávať v riadenom vzdušnom priestore.

2.

Príslušný orgán v prevádzkovom povolení stanoví presný rozsah povolenia v súlade s článkom 12.

UAS.SPEC.050 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

1.

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

stanoviť postupy a obmedzenia prispôsobené typu plánovanej prevádzky a súvisiacemu riziku vrátane:

i)

prevádzkových postupov na zaistenie bezpečnosti prevádzky;

ii)

postupov na zabezpečenie toho, aby plánovaná prevádzka spĺňala bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť prevádzky;

iii)

opatrení na ochranu pred protiprávnym zasahovaním a neoprávneným prístupom;

iv)

postupov na zabezpečenie toho, aby pri každej prevádzke bolo dodržané nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ UAS vykoná najmä posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ak to vyžaduje vnútroštátny orgán pre ochranu údajov pri uplatňovaní článku 35 nariadenia (EÚ) 2016/679;

v)

usmernení pre svojich pilotov na diaľku týkajúcich sa plánovania prevádzky UAS spôsobom, ktorý minimalizuje nepríjemnosti pre ľudí a zvieratá vrátane hluku a iných nepríjemností súvisiacich s emisiami;

b)

určiť pilota na diaľku pre každý let alebo v prípade autonómnej prevádzky zabezpečiť, aby boli povinnosti a úlohy, najmä tie, ktoré sú vymedzené v ustanovení UAS.SPEC.060 bodoch 2 a 3, riadne pridelené počas všetkých fáz letu v súlade s postupmi stanovenými podľa písmena a);

c)

zabezpečiť, aby sa pri každej prevádzke efektívne využívalo a podporovalo účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra s cieľom zabrániť škodlivému rušeniu;

d)

zabezpečiť, aby piloti na diaľku pred vykonaním letu spĺňali všetky tieto podmienky:

i)

byť spôsobilí na vykonávanie svojich úloh v súlade s príslušným výcvikom, ktorý sa určil v prevádzkovom povolení, alebo ak sa uplatňuje ustanovenie UAS.SPEC.020, ktorý je v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v príslušnom štandardnom scenári uvedenom v dodatku 1 alebo vymedzenými v LUC;

ii)

zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku, ktorý sa zameriava na spôsobilosť a zahŕňa spôsobilosti stanovené v článku 8 ods. 2;

iii)

v prípade prevádzky, ktorá si vyžaduje prevádzkové povolenie, zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku podľa vymedzenia v danom povolení, pričom výcvik sa vykoná v spolupráci so subjektom určeným príslušným orgánom;

iv)

zúčastniť sa na výcviku pilota na diaľku, ktorý sa zameriava na prevádzku podľa vyhlásenia, ktorá sa vykoná v súlade s opatreniami na zmiernenie rizika vymedzenými v štandardnom scenári;

v)

byť informovaní o prevádzkovej príručke prevádzkovateľa UAS, ak sa to vyžaduje na základe posúdenia rizika, a o postupoch stanovených v súlade s písmenom a);

vi)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

e)

zabezpečiť, aby personál (okrem pilota na diaľku) zodpovedný za plnenie povinností, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku UAS, spĺňal všetky tieto podmienky:

i)

absolvovať výcvikový kurz na pracovisku vypracovaný prevádzkovateľom;

ii)

byť informovaný o prevádzkovej príručke prevádzkovateľa UAS, ak sa to vyžaduje na základe posúdenia rizika, a o postupoch stanovených v súlade s písmenom a);

iii)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

f)

vykonávať každú prevádzku v rámci obmedzení, podmienok a opatrení na zmiernenie rizika vymedzených vo vyhlásení alebo uvedených v prevádzkovom povolení;

g)

viesť a udržiavať aktualizovaný záznam o:

i)

všetkých príslušných kvalifikáciách a výcvikových kurzoch absolvovaných pilotom na diaľku a iným personálom zodpovedným za plnenie povinností, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku UAS, a pracovníkmi údržby, a to najmenej počas 3 rokov po tom, ako tieto osoby ukončili pracovný pomer s organizáciou alebo zmenili svoje postavenie v organizácii;

ii)

činnostiach údržby vykonaných na UAS, a to najmenej počas 3 rokov;

iii)

informáciách o prevádzke UAS vrátane akýchkoľvek neobvyklých technických alebo prevádzkových udalostí a iných údajov, ako sa vyžaduje vo vyhlásení alebo v prevádzkovom povolení, a to najmenej počas 3 rokov;

h)

používať UAS, ktoré sú skonštruované prinajmenšom tak, aby v dôsledku prípadnej poruchy UAS neopustil blok vzdušného priestoru určený na prevádzku alebo aby nespôsobil smrteľný úraz. Rozhrania človek-stroj musia byť okrem toho také, aby sa minimalizovalo riziko chyby pilota a aby nevznikala neprimeraná únava;

i)

udržiavať UAS vo vhodných podmienkach pre bezpečnú prevádzku:

i)

minimálne vymedzením pokynov na údržbu a zamestnaním primerane vyškolených a kvalifikovaných zamestnancov údržby a

ii)

dodržiavaním ustanovenia UAS.SPEC.100, ak sa to vyžaduje;

iii)

používaním bezpilotného lietadla, ktoré je skonštruované tak, aby sa minimalizoval hluk a iné emisie, pričom sa zohľadní typ plánovanej prevádzky a zemepisné oblasti, v ktorých hluk a iné emisie lietadla vyvolávajú obavy;

j)

zostaviť a viesť aktualizovaný zoznam určených pilotov na diaľku pre každý let;

k)

zostaviť a viesť aktualizovaný zoznam pracovníkov údržby, ktorých zamestnáva prevádzkovateľ na vykonávanie činností údržby, a

l)

zabezpečiť, aby každé jednotlivé bezpilotné lietadlo malo nainštalované:

i)

aspoň jedno zelené blikajúce svetlo na účely nočnej viditeľnosti bezpilotných lietadiel;

ii)

aktívny a aktualizovaný systém diaľkovej identifikácie.

UAS.SPEC.060 Povinnosti pilota na diaľku

1.

Pilot na diaľku:

a)

nesmie vykonávať úlohy pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo ak nie je schopný vykonávať svoje úlohy v dôsledku zranenia, únavy, liečby, choroby alebo iných príčin;

b)

musí mať príslušnú spôsobilosť pilota na diaľku vymedzenú v prevádzkovom povolení, v štandardnom scenári vymedzenom v dodatku 1 alebo vymedzenom v LUC, a pri prevádzke UAS musí byť držiteľom dokladu o spôsobilosti;

c)

musí byť oboznámený s pokynmi výrobcu, ktoré poskytol výrobca UAS.

2.

Pred začatím prevádzky UAS musí pilot na diaľku spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

získať aktualizované informácie relevantné pre plánovanú prevádzku o všetkých zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

b)

zabezpečiť, aby prevádzkové prostredie bolo zlučiteľné s povolenými alebo deklarovanými obmedzeniami a podmienkami;

c)

zabezpečiť, aby bol UAS schopný bezpečne ukončiť plánovaný let, a podľa potreby skontrolovať, či je aktívna a aktualizovaná priama diaľková identifikácia;

d)

zabezpečiť, aby informácie o prevádzke boli sprístupnené príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb (ATS), iným používateľom vzdušného priestoru a príslušným zainteresovaným stranám, ako sa to vyžaduje v prevádzkovom povolení alebo v podmienkach, ktoré členský štát uverejnil pre zemepisnú oblasť prevádzky v súlade s článkom 15.

3.

Počas letu pilot na diaľku musí:

a)

spĺňať povolené alebo deklarované obmedzenia a podmienky;

b)

vyhýbať sa akémukoľvek riziku zrážky s akýmkoľvek lietadlom s posádkou a prerušiť let, ak by jeho pokračovanie mohlo predstavovať riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

c)

dodržiavať prevádzkové obmedzenia v zemepisných oblastiach vymedzených v súlade s článkom 15;

d)

dodržiavať postupy prevádzkovateľa;

e)

neletieť v blízkosti oblastí, kde prebieha zásah záchranných služieb, alebo nad takýmito oblasťami, pokiaľ na to nemá povolenie od zodpovedných záchranných služieb.

UAS.SPEC.070 Prenosnosť prevádzkového povolenia

Prevádzkové povolenie je neprenosné.

UAS.SPEC.080 Trvanie a platnosť prevádzkového povolenia

1.

Príslušný orgán stanoví obdobie platnosti prevádzkového povolenia v samotnom povolení.

2.

Bez ohľadu na bod 1 platí, že prevádzkové povolenie zostáva platné, pokiaľ prevádzkovateľ UAS naďalej spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia a podmienky vymedzené v prevádzkovom povolení.

3.

Po zrušení alebo odovzdaní prevádzkového povolenia prevádzkovateľ UAS poskytne potvrdenie v digitálnom formáte, ktoré musí bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu.

UAS.SPEC.085 Trvanie a platnosť prevádzkového vyhlásenia

Prevádzkové vyhlásenie má obmedzenú platnosť v trvaní 2 rokov. Vyhlásenie sa už nepovažuje za úplné v zmysle bodu 4 ustanovenia UAS.SP.020, ak:

1.

počas dohľadu nad prevádzkovateľom UAS príslušný orgán zistil, že prevádzka UAS sa nevykonáva v súlade s prevádzkovým vyhlásením;

2.

podmienky prevádzky UAS sa zmenili tak, že prevádzkové vyhlásenie už nespĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia;

3.

príslušnému orgánu sa neudelí prístup v súlade s ustanovením UAS.SP.090.

UAS.SPEC.090 Prístup

Na účely preukazovania súladu s týmto nariadením prevádzkovateľ UAS poskytne každej osobe, ktorá je riadne splnomocnená príslušným orgánom, prístup ku každému zariadeniu, UAS, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akémukoľvek inému materiálu relevantnému pre jeho činnosť, ktorá podlieha prevádzkovému povoleniu alebo prevádzkovému vyhláseniu, bez ohľadu na to, či sa táto činnosť vykonáva na základe zmluvy s inou organizáciou alebo subdodávateľom, alebo nie.

UAS.SPEC.100 Používanie certifikovaného vybavenia a certifikovaného bezpilotného lietadla

1.

Ak sa pri prevádzke UAS používa bezpilotné lietadlo, na ktoré bolo vydané osvedčenie letovej spôsobilosti alebo obmedzené osvedčenie letovej spôsobilosti, alebo sa používa certifikované vybavenie, prevádzkovateľ UAS zaznamená danú prevádzku alebo čas v službe v súlade buď s pokynmi a postupmi, ktoré sa vzťahujú na dané certifikované vybavenie, alebo s organizačným schválením alebo povolením.

2.

Prevádzkovateľ UAS postupuje v súlade s pokynmi uvedenými v osvedčení bezpilotného lietadla alebo v osvedčení vybavenia, a takisto dodržiava všetky príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti alebo prevádzkové príkazy, ktoré vydala agentúra.

ČASŤ C

OSVEDČENIE PREVÁDZKOVATEĽA ĽAHKÉHO UAS (LUC)

UAS.LUC.010 Všeobecné požiadavky na LUC

1.

Právnická osoba je oprávnená požiadať o LUC podľa tejto časti.

2.

Žiadosť o LUC alebo o zmenu platného LUC sa predkladá príslušnému orgánu a obsahuje všetky tieto informácie:

a)

opis systému manažmentu prevádzkovateľa UAS vrátane jeho organizačnej štruktúry a systému manažmentu bezpečnosti;

b)

mená zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa UAS vrátane osoby zodpovednej za povolenie prevádzky UAS;

c)

vyhlásenie, že žiadateľ overil celú dokumentáciu predloženú príslušnému orgánu a skonštatoval jej súlad s platnými požiadavkami.

3.

Ak sú splnené požiadavky tejto časti, môžu byť držiteľovi LUC udelené oprávnenia v súlade s ustanovením UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Povinnosti držiteľa LUC

Držiteľ LUC musí:

1.

spĺňať požiadavky ustanovení UAS.SPEC.050 a UAS.SPEC.060;

2.

dodržiavať rozsah pôsobnosti a oprávnenia vymedzené v podmienkach schválenia;

3.

zaviesť a udržiavať systém na vykonávanie prevádzkovej kontroly nad akoukoľvek prevádzkou, ktorá sa vykonáva podľa podmienok v jeho LUC;

4.

vykonávať posúdenie prevádzkového rizika plánovanej prevádzky v súlade s článkom 11, pokiaľ nevykonáva prevádzku, pre ktorú postačuje prevádzkové vyhlásenie podľa ustanovenia UAS.SPEC.020;

5.

viesť záznamy o týchto položkách tak, aby sa zabezpečila ochrana pred ich poškodením, pozmenením a krádežou počas obdobia najmenej 3 rokov v prípade prevádzky vykonanej s využitím oprávnení uvedených v ustanovení UAS.LUC.060:

a)

posúdenie prevádzkového rizika, ak sa to vyžaduje podľa bodu 4, a súvisiaca podporná dokumentácia;

b)

prijaté opatrenia na zmiernenie rizika a

c)

kvalifikácie a skúsenosti personálu zapojeného do prevádzky UAS, monitorovania súladu a manažmentu bezpečnosti;

6.

viesť personálne záznamy uvedené v bode 5 písm. c), pokiaľ osoba pracuje pre organizáciu, a uchovávať ich 3 roky po tom, ako osoba z organizácie odíde.

UAS.LUC.030 Systém manažmentu bezpečnosti

1.

Prevádzkovateľ UAS, ktorý žiada o LUC, zavedie, používa a udržiava systém manažmentu bezpečnosti zodpovedajúci veľkosti organizácie, povahe a zložitosti jej činností, pričom zohľadní nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z týchto činností.

2.

Prevádzkovateľ UAS musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

vymenovať zodpovedného manažéra s právomocou zabezpečiť, aby sa všetky činnosti v rámci organizácie vykonávali v súlade s platnými normami a aby organizácia nepretržite dodržiavala požiadavky systému manažmentu a postupy stanovené v príručke LUC uvedenej v ustanovení UAS.LUC.040;

b)

vymedziť jasné hranice povinností a zodpovedností v rámci celej organizácie;

c)

zaviesť a udržiavať bezpečnostnú politiku a súvisiace zodpovedajúce bezpečnostné ciele;

d)

vymenovať kľúčový bezpečnostný personál na vykonávanie bezpečnostnej politiky;

e)

zaviesť a udržiavať proces manažmentu bezpečnostného rizika vrátane určenia bezpečnostných rizík súvisiacich s činnosťami prevádzkovateľa UAS, ako aj ich hodnotenia a manažmentu súvisiacich rizík vrátane prijatia opatrení na zmiernenie daných rizík a overenie účinnosti daných opatrení;

f)

v organizácii podporovať bezpečnosť prostredníctvom:

i)

výcviku a vzdelávania;

ii)

komunikácie;

g)

dokumentovať všetky kľúčové procesy systému manažmentu bezpečnosti, ktorými informuje personál o jeho povinnostiach a o postupe pozmeňovania tejto dokumentácie; súčasťou kľúčových procesov je:

i)

podávanie správ o bezpečnosti a interné vyšetrovania;

ii)

prevádzková kontrola;

iii)

komunikácia o bezpečnosti;

iv)

výcvik a podpora bezpečnosti;

v)

monitorovanie súladu;

vi)

manažment bezpečnostného rizika;

vii)

riadenie zmien;

viii)

rozhranie medzi organizáciami;

ix)

využívanie subdodávateľov a partnerov;

h)

zapojiť nezávislú funkciu na monitorovanie súladu a primeranosti plnenia príslušných požiadaviek tohto nariadenia vrátane systému na poskytovanie spätnej väzby zodpovednému manažérovi o zisteniach, aby sa podľa potreby zabezpečilo účinné vykonávanie nápravných opatrení;

i)

zapojiť funkciu na zabezpečenie toho, aby sa bezpečnostné riziká spojené so službou alebo produktom dodanými subdodávateľmi posúdili a zmiernili v rámci prevádzkovateľovho systému manažmentu bezpečnosti.

3.

Ak je organizácia držiteľom iných osvedčení organizácie v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 1139/2018, systém manažmentu bezpečnosti prevádzkovateľa UAS môže byť zlúčený so systémom manažmentu bezpečnosti, ktorý sa vyžaduje na základe ktoréhokoľvek z týchto dodatočných osvedčení.

UAS.LUC.040 Príručka LUC

1.

Držiteľ LUC poskytne príslušnému orgánu príručku LUC, v ktorej priamo alebo pomocou odkazu opíše svoju organizáciu, príslušné postupy a vykonávané činnosti.

2.

Príručka musí obsahovať vyhlásenie podpísané zodpovedným manažérom, ktorým sa potvrdzuje, že organizácia bude vždy fungovať v súlade s týmto nariadením a so schválenou príručkou LUC. Ak zodpovedný manažér nie je generálnym riaditeľom organizácie, toto vyhlásenie musí podpísať aj generálny riaditeľ.

3.

Ak akúkoľvek činnosť vykonávajú partnerské organizácie alebo subdodávatelia, prevádzkovateľ UAS musí do postupov príručky LUC začleniť spôsob riadenia vzťahu držiteľa LUC s týmito partnerskými organizáciami alebo subdodávateľmi.

4.

Podľa potreby sa príručka LUC zmení tak, aby sa zachoval aktuálny opis organizácie držiteľa LUC, a kópie týchto zmien sa predložia príslušnému orgánu.

5.

Prevádzkovateľ UAS poskytne príslušné časti príručky LUC celému svojmu personálu podľa funkcií a povinností.

UAS.LUC.050 Podmienky schválenia držiteľa LUC

1.

Príslušný orgán vydá LUC po tom, ako sa presvedčí, že prevádzkovateľ UAS spĺňa požiadavky ustanovení UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 a UAS.LUC.040.

2.

LUC obsahuje:

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa UAS;

b)

oprávnenia prevádzkovateľa UAS;

c)

povolený typ alebo povolené typy prevádzky;

d)

prípadne oblasť, zóna alebo trieda vzdušného priestoru povolená na prevádzku;

e)

prípadne osobitné obmedzenia alebo podmienky.

UAS.LUC.060 Oprávnenia držiteľa LUC

Ak príslušný orgán považuje poskytnutú dokumentáciu za uspokojivú:

1.

stanoví v LUC podmienky oprávnenia udelené prevádzkovateľovi UAS a

2.

v rámci podmienok schválenia môže udeliť držiteľovi LUC oprávnenie povoliť jeho vlastnú prevádzku bez toho, aby:

a)

predložil prevádzkové vyhlásenie;

b)

žiadal o prevádzkové povolenie.

UAS.LUC.070 Zmeny v systéme manažmentu LUC

Po vydaní LUC sa predchádzajúce schválenie príslušného orgánu vyžaduje v prípade týchto zmien:

1.

akákoľvek zmena podmienok schválenia prevádzkovateľa UAS;

2.

akákoľvek významná zmena prvkov systému manažmentu bezpečnosti držiteľa LUC, ako sa vyžaduje podľa ustanovenia UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Prenosnosť LUC

S výnimkou zmeny vlastníctva organizácie, ktorú schválil príslušný orgán v súlade s ustanovením UAS.LUC.070, je LUC neprenosné.

UAS.LUC.080 Trvanie a platnosť LUC

1.

LUC sa vydáva s neobmedzeným trvaním. Zostáva v platnosti, ak:

a)

držiteľ LUC zachováva súlad s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a členského štátu, ktorý osvedčenie vydal a

b)

LUC nebolo odovzdané ani zrušené.

2.

Po zrušení alebo odovzdaní LUC držiteľ LUC poskytne potvrdenie v digitálnom formáte, ktoré musí bezodkladne vrátiť príslušnému orgánu.

UAS.LUC.090 Prístup

Na účely preukazovania súladu s týmto nariadením držiteľ LUC poskytne každej osobe, ktorá je riadne splnomocnená príslušným orgánom, prístup ku každému zariadeniu, UAS, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akémukoľvek inému materiálu relevantnému pre jeho činnosť, ktorá podlieha osvedčovaniu, prevádzkovému povoleniu alebo prevádzkovému vyhláseniu, bez ohľadu na to, či sa táto činnosť vykonáva na základe zmluvy s inou organizáciou alebo subdodávateľom, alebo nie.

Dodatok 1

o štandardných scenároch na podporu vyhlásenia

KAPITOLA I

STS-01 – VLOS nad riadenou pozemnou oblasťou v osídlenej oblasti

UAS.STS-01.010 Všeobecné ustanovenia

1.

Počas letu sa bezpilotné lietadlo musí udržiavať vo vzdialenosti do 120 m od najbližšieho bodu zemského povrchu. Meranie vzdialeností sa zodpovedajúcim spôsobom upraví podľa geografických charakteristík terénu, ako sú nížiny, kopce, pohoria.

2.

Pri letoch bezpilotných lietadiel v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška pri prevádzke UAS môže na požiadanie subjektu zodpovedného za prekážku zvýšiť až o 15 metrov nad výšku prekážky.

3.

Maximálna výška prevádzkového priestoru nesmie presiahnuť 30 m nad maximálnou výškou povolenou v bodoch 1 a 2.

4.

Bezpilotné lietadlo nesmie počas letu prepravovať nebezpečný náklad.

UAS.STS-01.020 Prevádzka UAS v STS-01

1.

Prevádzka UAS v STS-01 musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

vykonáva sa za udržiavania priameho vizuálneho kontaktu (VLOS) s bezpilotným lietadlom;

b)

vykonáva sa v súlade s prevádzkovou príručkou uvedenou v bode 1 ustanovenia UAS.STS-01.030;

c)

vykonáva sa nad riadenou pozemnou oblasťou, ktorá zahŕňa:

i)

v prípade prevádzky nepripútaných bezpilotných lietadiel:

A)

oblasť geografie letu;

B)

núdzovú oblasť s jej vonkajšími hranicami aspoň 10 m za hranicami oblasti geografie letu a

C)

rezervu na pokrytie rizika na zemi, ktorá pokrýva vzdialenosť za vonkajšími hranicami núdzovej oblasti, ktorá spĺňa aspoň tieto parametre:

 

Minimálna vzdialenosť, na ktorú sa má vzťahovať rezerva na pokrytie rizika na zemi, v prípade nepripútaného bezpilotného lietadla

Maximálna výška nad zemou

s MTOM do 10 kg

s MTOM nad 10 kg

30 m

10 m

20 m

60 m

15 m

30 m

90 m

20 m

45 m

120 m

25 m

60 m

ii)

v prípade prevádzky pripútaných bezpilotných lietadiel polomer, ktorý sa rovná dĺžke popruhu plus 5 m, so stredom v bode, kde je popruh upevnený, nad povrchom zeme;

d)

vykonáva sa pri traťovej rýchlosti menšej ako 5 m/s v prípade nepripútaných bezpilotných lietadiel;

e)

vykonáva ju pilot na diaľku, ktorý:

i)

je držiteľom osvedčenia teoretických vedomostí pilota na diaľku v súlade s doplnkom A k tejto kapitole v prípade prevádzky podľa štandardných scenárov, ktoré vydal príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu;

ii)

je držiteľom potvrdenia o ukončení výcviku praktických zručností STS-01 v súlade s doplnkom A k tejto kapitole a vydaného:

A)

subjektom, ktorý vyhlásil súlad s požiadavkami uvedenými v dodatku 3 a je uznaný príslušným orgánom členského štátu; alebo

B)

prevádzkovateľom UAS, ktorý ohlásil príslušnému orgánu členského štátu registrácie súlad s STS-01 a ktorý vyhlásil súlad s požiadavkami uvedenými v dodatku 3, a

f)

vykonáva sa bezpilotným lietadlom, ktoré je označené ako trieda C5 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 16 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945 a prevádzkuje sa s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie.

2.

Pilot na diaľku musí získať osvedčenie teoretických vedomostí pre prevádzku v štandardných scenároch po:

a)

absolvovaní online výcvikového kurzu a úspešnom absolvovaní online skúšky teoretických vedomostí, ako sa uvádza v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b), a

b)

úspešnom absolvovaní ďalšej skúšky teoretických vedomostí, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu v súlade s doplnkom A k tejto kapitole.

3.

Toto osvedčenie je platné päť rokov. Predĺženie platnosti osvedčenia podlieha v rámci jeho obdobia platnosti ktorejkoľvek z týchto podmienok:

a)

preukázanie spôsobilostí v súlade s bodom 2;

b)

ukončenie opakovacieho výcviku zameraného na predmety teoretických vedomostí podľa bodu 2, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom;

4.

na účely predĺženia platnosti osvedčenia po uplynutí jeho platnosti musí pilot na diaľku spĺňať bod 2.

UAS.STS-01.030 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

Okrem povinností vymedzených v ustanovení UAS.SPEC.050 prevádzkovateľ UAS:

1.

vypracúva prevádzkovú príručku vrátane prvkov vymedzených v dodatku 5;

2.

určuje prevádzkový priestor a rezervu na pokrytie rizika na zemi pre plánovanú prevádzku vrátane riadenej pozemnej oblasti zahŕňajúcej projekcie daného priestoru aj rezervy na zemskom povrchu;

3.

zabezpečuje primeranosť núdzových a pohotovostných postupov prostredníctvom:

a)

špecializovaných letových testov;

b)

simulácií, za predpokladu, že reprezentatívnosť simulačných prostriedkov je vhodná na plánovaný účel;

4.

vypracúva účinný plán reakcie na núdzovú situáciu (ERP) vhodný pre danú prevádzku, ktorý zahŕňa aspoň:

a)

plán na obmedzenie akýchkoľvek zhoršujúcich sa účinkov núdzovej situácie;

b)

podmienky upozornenia príslušných orgánov a organizácií;

c)

kritériá na určenie núdzovej situácie;

d)

jasné vymedzenie povinností pilota na diaľku a akéhokoľvek iného personálu zodpovedného za povinnosti nevyhnutné pre prevádzku UAS;

5.

zabezpečuje, aby bola úroveň výkonnosti akejkoľvek externe poskytovanej služby potrebnej pre bezpečnosť letu primeraná pre plánovanú prevádzku;

6.

vymedzuje rozdelenie úloh a zodpovedností medzi prevádzkovateľom a prípadnými externými poskytovateľmi služieb;

7.

nahráva aktualizované informácie do georeferenčného výstražného systému, ak je táto funkcia nainštalovaná v UAS, keď sa to vyžaduje v zemepisnej oblasti UAS pre plánované miesto prevádzky;

8.

zabezpečuje, aby pred začatím prevádzky bola zavedená riadená pozemná oblasť, účinná a spĺňajúca minimálnu vzdialenosť vymedzenú v odseku 1 písm. c) bode i) podbode C) ustanovenia UAS.STS-01.020, a aby bola v prípade potreby vedená koordinácia s príslušnými orgánmi;

9.

pred začatím prevádzky zabezpečuje, aby všetky osoby prítomné v riadenej pozemnej oblasti:

a)

boli informované o rizikách prevádzky;

b)

boli podľa potreby poučené alebo vyškolené o bezpečnostných opatreniach a opatreniach zavedených prevádzkovateľom UAS na ich ochranu a

c)

výslovne súhlasili s účasťou na prevádzke;

10.

zabezpečuje, aby:

a)

bolo k UAS priložené príslušné vyhlásenie(-a) EÚ o zhode vrátane odkazu na triedu C5 alebo odkaz na triedu C3 a na súpravu príslušenstva a

b)

bol na bezpilotné lietadlo alebo na súpravu príslušenstva pripevnený identifikačný štítok triedy C5.

UAS.STS-01.040 Povinnosti pilota na diaľku

Okrem povinností vymedzených v ustanovení UAS.SPEC.060 pilot na diaľku:

1.

pred začatím prevádzky UAS overuje, či sú prostriedky na ukončenie letu bezpilotného lietadla funkčné a skontroluje, či je priama diaľková identifikácia aktívna a aktuálna;

2.

počas letu:

a)

udržiava priamy vizuálny kontakt (VLOS) s bezpilotným lietadlom a dôkladne kontroluje vzdušný priestor okolo bezpilotného lietadla, aby sa predišlo akémukoľvek riziku zrážky s lietadlami s posádkou. Pilot na diaľku musí prerušiť let, ak prevádzka predstavuje riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

b)

na účely písmena a) mu môže pomáhať pozorovateľ bezpilotného lietadla. V takom prípade sa medzi pilotom na diaľku a pozorovateľom bezpilotného lietadla nadviaže jasné a účinné spojenie;

c)

musí byť schopný udržiavať kontrolu nad bezpilotným lietadlom s výnimkou prípadu straty riadiaceho a ovládacieho (C2) spoja;

d)

prevádzkuje naraz len jedno bezpilotné lietadlo;

e)

nesmie prevádzkovať bezpilotné lietadlo z pohybujúceho sa vozidla;

f)

nesmie odovzdať kontrolu nad bezpilotným lietadlom inej riadiacej jednotke;

g)

vykonáva postupy pre nepredvídané udalosti vymedzené prevádzkovateľom UAS v prípade mimoriadnych situácií, a to aj ak pilot na diaľku má náznaky toho, že bezpilotné lietadlo môže prekročiť hranice geografie letu, a

h)

vykonáva núdzové postupy vymedzené prevádzkovateľom UAS v prípade núdzových situácií vrátane aktivácie prostriedkov na ukončenie letu, keď pilot na diaľku má náznaky toho, že bezpilotné lietadlo môže prekročiť hranice prevádzkového priestoru.

DOPLNOK A: SKÚŠKA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PILOTA NA DIAĽKU PRE STS-01

1.   Skúška teoretických vedomostí

a)

Skúška uvedená v ustanovení UAS.STS-01.020 bode 2 písm. b) pozostáva najmenej zo 40 otázok s voliteľnými odpoveďami, ktorých cieľom je posúdiť vedomosti pilota na diaľku o technických a prevádzkových spôsoboch zmiernenia rizika a ktoré sú primerane rozdelené medzi tieto predmety:

i)

letecké predpisy;

ii)

obmedzenia ľudskej výkonnosti;

iii)

prevádzkové postupy;

iv)

technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika na zemi;

v)

všeobecné vedomosti o UAS;

vi)

meteorológia;

vii)

letové charakteristiky UAS a

viii)

technické a prevádzkové spôsoby zmiernenia rizika vo vzduchu.

b)

Ak už je žiak-pilot na diaľku držiteľom osvedčenia spôsobilosti pilota na diaľku, ako sa uvádza v ustanovení UAS.OPEN.030 bode 2, skúška pozostáva najmenej z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami primerane rozdelených medzi predmety uvedené v bode 1 písm. a) podbode i) až v).

c)

Na absolvovanie skúšky teoretických vedomostí musí žiak-pilot na diaľku dosiahnuť aspoň 75 % celkovej známky.

2.   Výcvik a hodnotenie praktických zručností

Výcvik a hodnotenie praktických zručností na prevádzku v rámci akéhokoľvek štandardného scenára zahŕňa aspoň predmety a oblasti uvedené v tabuľke 1:

Tabuľka 1:

Predmety a oblasti zahrnuté vo výcviku a hodnotení praktických zručností

Predmet

Zahrnuté oblasti

a)

Predletová príprava

i)

Plánovanie prevádzky, aspekty vzdušného priestoru a posudzovanie rizík na mieste. Mali by sa zahrnúť tieto body:

A)

určiť ciele plánovanej prevádzky;

B)

zabezpečiť, aby vymedzený prevádzkový priestor a príslušné rezervy (napr. rezerva na pokrytie rizika na zemi) boli vhodné na plánovanú prevádzku;

C)

zistiť prekážky v prevádzkovom priestore, ktoré by mohli brániť plánovanej prevádzke;

D)

určiť, či rýchlosť a/alebo smer vetra môžu byť ovplyvnené topografiou alebo prekážkami v prevádzkovom priestore;

E)

vybrať relevantné údaje spomedzi informácií o vzdušnom priestore (vrátane údajov o zemepisných oblastiach UAS), ktoré môžu mať vplyv na plánovanú prevádzku;

F)

ubezpečiť sa, že UAS je vhodný na plánovanú prevádzku;

G)

uistiť sa, že zvolené užitočné zaťaženie je zlučiteľné s UAS použitým na prevádzku;

H)

zaviesť opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s obmedzeniami a podmienkami vzťahujúcimi sa na prevádzkový priestor a rezervou na pokrytie rizika na zemi v prípade plánovanej prevádzky v súlade s postupmi prevádzkovej príručky pre príslušný scenár;

I)

zaviesť potrebné postupy prevádzky v riadenom vzdušnom priestore vrátane protokolu na komunikáciu s ATC a v prípade potreby získať povolenie a pokyny;

J)

potvrdiť, že všetky dokumenty potrebné na plánovanú prevádzku sú k dispozícii na mieste a

K)

informovať všetkých účastníkov o plánovanej prevádzke.

ii)

Predletová prehliadka a nastavenie UAS (vrátane letových režimov a nebezpečenstiev súvisiacich so zdrojom energie). Mali by sa zahrnúť tieto body:

A)

posúdiť celkový stav UAS;

B)

zabezpečiť, aby boli všetky odnímateľné časti UAS riadne zabezpečené;

C)

zabezpečiť, aby boli konfigurácie softvéru UAS kompatibilné;

D)

nakalibrovať nástroje v UAS;

E)

identifikovať akýkoľvek nedostatok, ktorý by mohol ohroziť plánovanú prevádzku;

F)

ubezpečiť sa, že úroveň nabitia batérie je dostatočná na plánovanú prevádzku;

G)

zabezpečiť funkčnosť systému ukončenia letu UAS a jeho spúšťacieho systému;

H)

skontrolovať správne fungovanie riadiaceho a ovládacieho spoja;

I)

aktivovať funkciu georeferenčného výstražného systému a nahrať doň informácie (ak je funkcia georeferenčného výstražného systému dostupná) a

J)

nastaviť systémy obmedzenia výšky a rýchlosti (ak sú k dispozícii).

iii)

Znalosti základných opatrení, ktoré treba prijať v prípade núdzovej situácie, a to aj v súvislosti s UAS, alebo ak počas letu vznikne nebezpečenstvo zrážky vo vzduchu.

b)

Letové postupy

i)

Zachovávať efektívny výhľad a udržiavať priamy vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom za každých okolností tak, aby zahŕňal: situačné povedomie o polohe vo vzťahu k prevádzkovému priestoru a ostatným používateľom vzdušného priestoru, prekážkam, terénu a osobám nezúčastneným v akomkoľvek čase.

ii)

Vykonávať presné a riadené letové úkony v rôznych výškach a vzdialenostiach zodpovedajúcich príslušnému STS (vrátane letu v manuálnom režime/režime bez pomoci GNSS, alebo v ekvivalentnom režime, ak je nainštalovaný). Vykonajú sa aspoň tieto úkony:

A)

vznášanie na mieste (len pre rotorové lietadlá);

B)

prechod zo vznášania na let vpred (len pre rotorové lietadlá);

C)

stúpanie a zostup z horizontálneho letu;

D)

zatáčky počas horizontálneho letu;

E)

regulácia rýchlosti počas horizontálneho letu;

F)

činnosti po poruche motora/pohonného systému a

G)

uhýbacie úkony s cieľom zabrániť zrážkam.

iii)

Monitorovanie stavu UAS v reálnom čase a obmedzenia odolnosti.

Let za mimoriadnych podmienok:

A)

riadiť čiastočný alebo úplný výpadok pohonného systému bezpilotných lietadiel a súčasne zaistiť bezpečnosť tretích strán na zemi;

B)

riadiť dráhu bezpilotných lietadiel v mimoriadnych situáciách;

C)

riadiť situáciu, v ktorej je zhoršená funkčnosť zariadenia na určovanie polohy bezpilotného lietadla;

D)

riadiť situáciu, keď do prevádzkového priestoru alebo riadenej pozemnej oblasti vnikne nezúčastnená osoba, a prijať vhodné opatrenia na zachovanie bezpečnosti;

E)

reagovať a prijať vhodné nápravné opatrenia v situáciách, keď je pravdepodobné, že bezpilotné lietadlo prekročí hranice geografie letu (postupy pre prípad nepredvídaných udalostí) a prevádzkového priestoru (núdzové postupy) stanovené počas letovej prípravy;

F)

riadiť situáciu, keď sa lietadlo blíži k prevádzkovému priestoru a

G)

preukázať spôsob obnovenia po úmyselnej (simulovanej) strate riadiaceho a ovládacieho spoja.

c)

Poletové činnosti

i)

Vypnúť a zabezpečiť UAS.

ii)

Poletová prehliadka a zaznamenávanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa všeobecného stavu UAS (jeho systémov, komponentov a zdrojov energie) a únavy posádky.

iii)

Vykonať poletový rozbor prevádzky.

iv)

Identifikovať situácie, keď bolo potrebné hlásenie o udalosti, a vyplniť požadované hlásenie o udalosti.

KAPITOLA II

STS-02 – BVLOS s pozorovateľmi vzdušného priestoru nad riadenou pozemnou oblasťou v riedko osídlenej oblasti

UAS.STS-02.010 Všeobecné ustanovenia

1.

Počas letu sa bezpilotné lietadlo musí udržiavať vo vzdialenosti do 120 m od najbližšieho bodu zemského povrchu. Meranie vzdialeností sa zodpovedajúcim spôsobom upraví podľa geografických charakteristík terénu, ako sú nížiny, kopce, pohoria.

2.

Pri letoch bezpilotných lietadiel v horizontálnej vzdialenosti do 50 metrov od umelej prekážky vyššej ako 105 metrov sa maximálna výška pri prevádzke UAS môže na požiadanie subjektu zodpovedného za prekážku zvýšiť až o 15 metrov nad výšku prekážky.

3.

Maximálna výška prevádzkového priestoru nesmie presiahnuť 30 m nad maximálnou výškou povolenou v bodoch 1 a 2.

4.

Bezpilotné lietadlo nesmie počas letu prepravovať nebezpečný náklad.

UAS.STS-02.020 Prevádzka UAS v STS-02

Prevádzka UAS v STS-02 sa vykonáva:

1.

v súlade s prevádzkovou príručkou uvedenou v bode 1 ustanovenia STS-02.030;

2.

nad riadenou pozemnou oblasťou, ktorá sa celá nachádza v riedko osídlenej oblasti vrátane:

a)

oblasti geografie letu;

b)

núdzovej oblasti, ktorej vonkajšie hranice sa nachádzajú aspoň 10 m za hranicami oblasti geografie letu;

c)

rezervy na pokrytie rizika na zemi pokrývajúcej vzdialenosť, ktorá je prinajmenšom rovnaká ako vzdialenosť, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou preletí bezpilotné lietadlo po aktivácii prostriedkov na ukončenie letu, stanovená výrobcom UAS v pokynoch výrobcu, vzhľadom na prevádzkové podmienky v rámci obmedzení stanovených výrobcom UAS;

3.

v oblasti, kde je minimálna letová dohľadnosť viac ako 5 km;

4.

s bezpilotným lietadlom v dohľade pilota na diaľku počas vzletu a záchrany bezpilotného lietadla, ak v poslednom prípade nejde o výsledok núdzového ukončenia letu;

5.

ak sa na prevádzke nezúčastňuje pozorovateľ vzdušného priestoru, s bezpilotným lietadlom letiacim najviac 1 km od pilota na diaľku, pričom bezpilotné lietadlo sa pohybuje po vopred naprogramovanej dráhe, keď pilot na diaľku nemá priamy vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom;

6.

ak sa na prevádzke zúčastňuje jeden alebo viac pozorovateľov vzdušného priestoru, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a)

pozorovateľ, resp. pozorovatelia vzdušného priestoru sú rozmiestnení tak, že je umožnené primerané pokrytie prevádzkového priestoru a okolitého vzdušného priestoru pri minimálnej letovej dohľadnosti podľa bodu 3;

b)

bezpilotné lietadlo sa prevádzkuje najviac 2 km od pilota na diaľku;

c)

bezpilotné lietadlo sa prevádzkuje najviac 1 km od pozorovateľa vzdušného priestoru, ktorý je najbližšie k bezpilotnému lietadlu;

d)

vzdialenosť medzi ktorýmkoľvek pozorovateľom vzdušného priestoru a pilotom na diaľku nie je väčšia ako 1 km;

e)

spoľahlivé a účinné komunikačné prostriedky sú k dispozícii na spojenie pilota na diaľku a pozorovateľa (pozorovateľov) vzdušného priestoru;

7.

pilotom na diaľku, ktorý je držiteľom:

a)

osvedčenia teoretických vedomostí pilota na diaľku v prípade prevádzky podľa štandardných scenárov, ktoré vydal príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu;

b)

potvrdenia o ukončení výcviku praktických zručností STS-02 v súlade s doplnkom A k tejto kapitole a vydaného:

A)

subjektom, ktorý vyhlásil súlad s požiadavkami uvedenými v dodatku 3 a je uznaný príslušným orgánom členského štátu; alebo

B)

prevádzkovateľom UAS, ktorý ohlásil príslušnému orgánu členského štátu registrácie súlad s STS-02 a ktorý vyhlásil súlad s požiadavkami uvedenými v dodatku 3;

8.

s bezpilotným lietadlom, ktoré spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

je označené ako trieda C6 a spĺňa požiadavky tejto triedy podľa vymedzenia v časti 17 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/945;

b)

je prevádzkované s aktívnym systémom na zabránenie tomu, aby sa bezpilotné lietadlo odchýlilo od geografie letu;

c)

je prevádzkované s aktívnym a aktualizovaným systémom priamej diaľkovej identifikácie.

9.

Pilot na diaľku musí získať osvedčenie teoretických vedomostí pre prevádzku v štandardných scenároch po:

a)

absolvovaní online výcvikového kurzu a úspešnom absolvovaní online skúšky teoretických vedomostí, ako sa uvádza v ustanovení UAS.OPEN.020 bode 4 písm. b); a

b)

úspešnom absolvovaní ďalšej skúšky teoretických vedomostí, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom členského štátu v súlade s doplnkom A k tejto kapitole.

10.

Toto osvedčenie je platné päť rokov. Predĺženie platnosti osvedčenia podlieha v rámci jeho obdobia platnosti ktorejkoľvek z týchto podmienok:

a)

preukázanie spôsobilostí v súlade s bodom 9;

b)

ukončenie opakovacieho výcviku zameraného na predmety teoretických vedomostí podľa bodu 9, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo subjekt určený príslušným orgánom.

11.

na účely predĺženia platnosti osvedčenia po uplynutí jeho platnosti musí pilot na diaľku spĺňať bod 9.

UAS.STS-02.030 Povinnosti prevádzkovateľa UAS

Okrem povinností vymedzených v ustanovení UAS.SPEC.050 prevádzkovateľ UAS:

1.

vypracúva prevádzkovú príručku vrátane prvkov vymedzených v dodatku 5;

2.

určuje prevádzkový priestor a rezervu na pokrytie rizika na zemi pre plánovanú prevádzku vrátane riadenej pozemnej oblasti zahŕňajúcej projekcie daného priestoru aj rezervy na zemskom povrchu;

3.

zabezpečuje primeranosť núdzových a pohotovostných postupov prostredníctvom:

a)

špecializovaných letových testov;

b)

simulácií, za predpokladu, že reprezentatívnosť simulačných prostriedkov je vhodná na plánovaný účel;

4.

vypracúva účinný plán reakcie na núdzovú situáciu (ERP) vhodný pre danú prevádzku, ktorý zahŕňa aspoň:

a)

plán na obmedzenie zhoršujúcich sa účinkov núdzovej situácie;

b)

podmienky upozornenia príslušných orgánov a organizácií;

c)

kritériá na určenie núdzovej situácie;

d)

jasné vymedzenie povinností pilota na diaľku a akéhokoľvek iného personálu zodpovedného za povinnosti nevyhnutné pre prevádzku UAS;

5.

zabezpečuje, aby bola úroveň výkonnosti akejkoľvek externe poskytovanej služby potrebnej pre bezpečnosť letu primeraná pre plánovanú prevádzku;

6.

vymedzuje rozdelenie úloh a zodpovedností medzi prevádzkovateľom a prípadnými externými poskytovateľmi služieb;

7.

nahráva aktualizované informácie do georeferenčného výstražného systému, ak je táto funkcia nainštalovaná v UAS, keď sa to vyžaduje v zemepisnej oblasti UAS pre plánované miesto prevádzky;

8.

zabezpečuje, aby pred začatím prevádzky boli prijaté všetky primerané opatrenia na zníženie rizika vniknutia nezúčastnených osôb do riadenej pozemnej oblasti spĺňajúce minimálnu vzdialenosť vymedzenú v bode 2 ustanovenia UAS.STS-02.020, a aby bola v prípade potreby vedená koordinácia s príslušnými orgánmi;

9.

pred začatím prevádzky zabezpečuje, aby všetky osoby prítomné v riadenej pozemnej oblasti:

a)

boli informované o rizikách prevádzky;

b)

boli podľa potreby informované, a prípadne vyškolené o bezpečnostných opatreniach a opatreniach zavedených prevádzkovateľom UAS na ich ochranu a

c)

výslovne súhlasili s účasťou na prevádzke;

10.

pred začatím prevádzky, ak sa na nej zúčastňujú pozorovatelia vzdušného priestoru:

a)

zabezpečuje správne umiestnenie a počet pozorovateľov vzdušného priestoru pozdĺž plánovanej dráhy letu;

b)

overuje:

i)

že viditeľnosť a plánovaná vzdialenosť pozorovateľa vzdušného priestoru sú v rámci prijateľných limitov vymedzených v prevádzkovej príručke;

ii)

neprítomnosť potenciálnych terénnych prekážok v prípade každého pozorovateľa vzdušného priestoru;

iii)

že nie sú žiadne medzery medzi zónami pokrytými každým z pozorovateľov vzdušného priestoru;

iv)

že je nadviazané účinné spojenie s každým pozorovateľom vzdušného priestoru;

v)

že ak pozorovatelia vzdušného priestoru používajú na určenie polohy bezpilotných lietadiel prostriedky, tieto sú funkčné a účinné;

c)

zabezpečuje, aby pozorovatelia vzdušného priestoru boli informovaní o plánovanej dráhe bezpilotných lietadiel a o súvisiacom načasovaní;

11.

zabezpečuje, aby:

a)

bolo k UAS priložené príslušné EÚ vyhlásenie o zhode vrátane odkazu na triedu C6;

b)

na bezpilotnom lietadle bol umiestnený identifikačný štítok triedy C6.

UAS.STS-02.040 Povinnosti pilota na diaľku

Okrem povinností vymedzených v ustanovení UAS.SPEC.060 pilot na diaľku:

1.

pred začatím prevádzky UAS:

a)

nastavuje programovateľný letový priestor bezpilotného lietadla, aby ho udržal v rámci geografie letu;

b)

overuje funkčnosť prostriedkov na ukončenie letu a funkcie programovateľného prevádzkového priestoru bezpilotných lietadiel a kontrolujte, či je priama diaľková identifikácia aktívna a aktuálna.

2.

počas letu:

a)

ak mu nepomáhajú pozorovatelia vzdušného priestoru, udržiava dôkladnú kontrolu vzdušného priestoru okolo bezpilotného lietadla, aby sa predišlo akémukoľvek riziku zrážky s lietadlami s posádkou. Pilot na diaľku musí prerušiť let, ak prevádzka predstavuje riziko pre iné lietadlá, ľudí, zvieratá, životné prostredie alebo majetok;

b)

musí byť schopný udržiavať kontrolu nad bezpilotným lietadlom s výnimkou prípadu straty riadiaceho a ovládacieho (C2) spoja;

c)

musí prevádzkovať naraz len jedno bezpilotné lietadlo;

d)

nesmie prevádzkovať bezpilotné lietadlo z pohybujúceho sa vozidla;

e)

nesmie odovzdať kontrolu nad bezpilotným lietadlom inej riadiacej jednotke;

f)

musí včas informovať pozorovateľa alebo pozorovateľov vzdušného priestoru, ak sú zúčastnení, o akýchkoľvek odchýlkach bezpilotného lietadla od plánovanej dráhy a o súvisiacom načasovaní;

g)

vykonáva postupy pre nepredvídané udalosti vymedzené prevádzkovateľom UAS v prípade mimoriadnych situácií, a to aj ak pilot na diaľku má náznaky toho, že bezpilotné lietadlo môže prekročiť hranice geografie letu;

h)

vykonáva núdzové postupy vymedzené prevádzkovateľom UAS v prípade núdzových situácií vrátane aktivácie prostriedkov na ukončenie letu, keď pilot na diaľku má náznaky toho, že bezpilotné lietadlo môže prekročiť limity prevádzkového priestoru.

UAS.STS-02.050 Povinnosti pozorovateľa vzdušného priestoru

Pozorovateľ vzdušného priestoru:

1.

musí dôkladne kontrolovať vzdušný priestor okolo bezpilotného lietadla, aby zistil akékoľvek riziko zrážky s lietadlami s posádkou;

2.

si musí zachovávať prehľad o polohe bezpilotného lietadla prostredníctvom priameho pozorovania vzdušného priestoru alebo za pomoci elektronických prostriedkov;

3.

musí upozorniť pilota na diaľku, keď zistí nebezpečenstvo, a pomôcť pri predchádzaní alebo minimalizácii možných negatívnych účinkov.

DOPLNOK A: TEORETICKÉ VEDOMOSTI A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI PILOTA NA DIAĽKU PRE STS-02

1.   Skúška teoretických vedomostí

Skúška sa stanoví v súlade s bodom 1 doplnku A ku kapitole I.

2.   Výcvik a hodnotenie praktických zručností

Okrem oblastí vymedzených v bode A.2 doplnku A ku kapitole I sú zahrnuté tieto oblasti:

Tabuľka 1:

Ďalšie predmety a oblasti zahrnuté na účely výcviku a hodnotenia praktických zručností pre STS-02

Predmet

Zahrnuté oblasti

a)

Prevádzka BVLOS vykonávaná v STS-02

i)

Predletová príprava – plánovanie prevádzky, aspekty vzdušného priestoru a posudzovanie rizík na mieste. Mali by sa zahrnúť tieto body:

A)

kontrola vzdušného priestoru;

B)

prevádzka s pozorovateľmi vzdušného priestoru (PVP): vhodné umiestnenie PVP a systém zosúladenia činnosti, ktorá zahŕňa frazeológiu, koordinačné a komunikačné prostriedky.

ii)

Letové postupy vymedzené v bode 2 písm. b) podbode ii) doplnku A ku kapitole I sa vykonávajú tak vo VLOS, ako aj v BVLOS.

Dodatok 2:

Prevádzkové vyhlásenie

Image 1

 

Ochrana údajov: Osobné údaje uvedené v tomto vyhlásení spracúvajú príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Budú sa spracúvať na účely vykonávania, riadenia a sledovania činností dohľadu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947.

Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva (napr. prístup k údajom alebo oprava nepresných alebo neúplných údajov), obráťte sa na kontaktné miesto príslušného orgánu.

Žiadateľ má právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Registračné číslo prevádzkovateľa UAS

 

Názov prevádzkovateľa UAS

 

Výrobca UAS

 

Model UAS

 

Sériové číslo UAS

 

Týmto vyhlasujem, že:

spĺňam všetky uplatniteľné ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a ustanovenia STS.x a

každý let uskutočnený na základe daného vyhlásenia bude krytý vhodným poistením, ak si to vyžaduje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Dátum

 

Podpis alebo iné overenie

 

Dodatok 3: Ďalšie požiadavky na subjekty uznané príslušným orgánom a prevádzkovateľmi UAS, ktoré vykonávajú výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku v prípade prevádzky, na ktorú sa vzťahuje STS

Subjekt, ktorý má v úmysle byť uznaný príslušným orgánom na vykonávanie výcviku a hodnotenia praktických zručností pilotov na diaľku pre STS, podá príslušnému orgánu vyhlásenie o splnení nasledujúcich požiadaviek s použitím formulára vyhlásenia v dodatku 6.

Prevádzkovateľ UAS, ktorý má v úmysle vykonávať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku pre STS, podá príslušnému orgánu okrem prevádzkového vyhlásenia na daný STS, vyhlásenie o splnení nasledujúcich požiadaviek s použitím formulára vyhlásenia v dodatku 4.

Ak má príslušný orgán alebo prevádzkovateľ UAS v úmysle vykonávať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku pre STS v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom registrácie, príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výcvik, sa predloží kópia formulára vyhlásenia v dodatku 4.

Ak má subjekt uznaný príslušným orgánom v úmysle vykonávať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku pre STS v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom uznania, príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výcvik, sa predloží dôkaz o uznaní.

Ak má subjekt uznaný príslušným orgánom v úmysle vykonávať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku pre STS v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom uznania, príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonáva výcvik, sa predloží dôkaz o uznaní.

1.   

Subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS zabezpečí jasné oddelenie činností výcviku od akejkoľvek inej prevádzkovej činnosti s cieľom zaručiť nezávislosť hodnotenia.

2.   

Subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS musí byť schopný primerane vykonávať technické a administratívne činnosti spojené s celým procesom vykonávania úlohy, vrátane vhodnosti personálu a využívania zariadení a vybavenia, ktoré sú primerané danej úlohe.

3.   

Subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS musí mať zodpovedného riadiaceho pracovníka, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa všetky úlohy vykonávali v súlade s informáciami a postupmi stanovenými v bode 8.

4.   

Pracovníci zodpovední za úlohy výcviku praktických zručností a hodnotenia praktických zručností musia:

a)

byť spôsobilí vykonávať tieto úlohy;

b)

byť nestranní a nepodieľať sa na hodnotení, ak sa domnievajú, že ich objektívnosť môže byť ovplyvnená;

c)

mať dobré teoretické vedomosti a skúsenosti s výcvikom praktických zručností a uspokojivé znalosti požiadaviek na úlohy hodnotenia praktických zručností, ktoré vykonávajú, ako aj primerané skúsenosti s takýmito postupmi;

d)

mať schopnosť spravovať vyhlásenia, záznamy a správy, ktoré dokazujú, že boli vykonané príslušné hodnotenia praktických zručností, a vyvodzovať závery z týchto hodnotení praktických zručností, a

e)

nezverejňovať žiadne informácie, ktoré poskytol prevádzkovateľ alebo pilot na diaľku, iným osobám, než je príslušný orgán na jeho žiadosť.

5.   

Výcvik a hodnotenie sa vzťahuje na praktické zručnosti zodpovedajúce STS, pre ktorý sa podáva vyhlásenie, uvedené v dodatku A k príslušnej kapitole.

6.   

Miesto (miesta) výcviku a hodnotenia praktických zručností musia byť reprezentatívne pre podmienky STS.

7.   

Hodnotenie praktických zručností pozostáva z nepretržitého hodnotenia žiaka-pilota na diaľku.

8.   

Subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS vypracuje po ukončení hodnotenia praktických zručností hodnotiacu správu, ktorá:

a)

obsahuje aspoň:

i)

identifikačné údaje žiaka-pilota na diaľku;

ii)

totožnosť osoby zodpovednej za hodnotenie praktických zručností;

iii)

označenie STS, pre ktorý sa vykonalo hodnotenie praktických zručností;

iv)

výkonnostné známky za každú činnosť vykonanú žiakom-pilotom na diaľku;

v)

celkové hodnotenie praktických zručností žiaka-pilota na diaľku a

vi)

v prípade potreby spätnú väzbu v rámci hodnotenia praktických zručností, ktorá poskytuje usmernenie v oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšenie;

b)

musí byť náležite podpísaná a datovaná osobou zodpovednou za hodnotenie praktických zručností po jeho ukončení a

c)

musí byť zaznamenaná a poskytnutá na nahliadnutie na žiadosť príslušného orgánu.

9.   

Potvrdenie o absolvovaní výcviku praktických zručností pre STS poskytne žiakovi-pilotovi na diaľku subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS, ak sa v hodnotiacej správe dospeje k záveru, že žiak-pilot na diaľku dosiahol uspokojivú úroveň praktických zručností.

10.   

Vydanie potvrdenia o absolvovaní v zmysle bodu 9 sa oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa vykonal výcvik a hodnotenie praktických zručností, vrátane identifikačných údajov žiaka-pilota na diaľku, pokrytých STS, dátumu vydania a identifikačných údajov vydávajúceho subjektu uznaného príslušným orgánom členského štátu alebo prevádzkovateľom UAS.

11.   

Subjekt uznaný príslušným orgánom alebo prevádzkovateľom UAS uvedie v prevádzkovej príručke vypracovanej v súlade s dodatkom 5 samostatný oddiel zahŕňajúci prvky výcviku vrátane:

a)

pracovníkov menovaných na vykonanie výcviku a hodnotenia praktických zručností vrátane:

i)

opisu spôsobilosti príslušných pracovníkov;

ii)

povinností a zodpovedností pracovníkov a

iii)

organizačnej schémy znázorňujúcej súvisiace vzťahy zodpovednosti;

b)

postupov a procesov použitých pri výcviku a hodnotení praktických zručností vrátane programu výcviku obsahujúceho praktické zručnosti zodpovedajúce STS, pre ktorý sa podáva vyhlásenie, stanovených v doplnku A k príslušnej kapitole;

c)

opisu UAS a všetkého iného vybavenia, nástrojov a prostredia použitých na výcvik a hodnotenie praktických zručností a

d)

vzoru hodnotiacej správy.

Dodatok 4:

Vyhlásenie prevádzkovateľov UAS, ktorí majú v úmysle poskytovať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku v STS-x

Image 2

STS-x

Vyhlásenie prevádzkovateľov UAS, ktorí majú v úmysle poskytovať výcvik a hodnotenie praktických zručností pilotov na diaľku

Ochrana údajov: Osobné údaje uvedené v tomto vyhlásení spracúvajú príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Budú sa spracúvať na účely vykonávania, riadenia a sledovania činností dohľadu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947.

Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva (napr. prístup k údajom alebo oprava nepresných alebo neúplných údajov), obráťte sa na kontaktné miesto príslušného orgánu.

Žiadateľ má právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Registračné číslo prevádzkovateľa UAS

 

Názov prevádzkovateľa UAS

 

Týmto vyhlasujem, že:

som predložil(-a) prevádzkové vyhlásenie pre STS-x,

spĺňam požiadavky stanovené v dodatku 3 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/947 a

pri prevádzkovaní UAS v súvislosti s výcvikovými činnosťami pre STS.x spĺňam všetky uplatniteľné ustanovenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 vrátane požiadaviek na prevádzku v rámci STS.x.

Dátum

 

Podpis alebo iné overenie

 

Dodatok 5:

Prevádzková príručka pre štandardný scenár

Prevádzková príručka pre STS stanovené v dodatku 1 obsahuje aspoň:

1.

vyjadrenie, že prevádzková príručka je v súlade s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia a s vyhlásením a že obsahuje pokyny, ktoré majú spĺňať pracovníci podieľajúci sa na letovej prevádzke;

2.

súhlasný podpis zodpovedného riadiaceho pracovníka alebo v prípade fyzickej osoby prevádzkovateľa UAS;

3.

celkový opis organizácie prevádzkovateľa UAS;

4.

opis koncepcie prevádzky vrátane aspoň:

a)

povahy a opisu činností vykonávaných pri prevádzke UAS a identifikovaných súvisiacich rizík;

b)

prevádzkového prostredia a geografickej oblasti plánovanej prevádzky vrátane:

i)

charakteristík oblasti, nad ktorou sa má letieť, z hľadiska hustoty obyvateľstva, topografie, prekážok atď.;

ii)

charakteristík vzdušného priestoru, ktorý sa má použiť;

iii)

environmentálnych podmienok vrátane aspoň počasia a elektromagnetického prostredia;

iv)

určenia prevádzkového priestoru a rezerv na pokrytie rizika s cieľom zohľadniť riziká na zemi a vo vzduchu;

c)

použitých technických prostriedkov a ich hlavných charakteristík, výkonnosti a obmedzení vrátane UAS, vonkajších systémov podporujúcich prevádzku UAS, zariadení atď.;

d)

pracovníkov potrebných na vykonávanie prevádzky vrátane zloženia tímu, ich úloh a zodpovedností, kritérií výberu, počiatočného výcviku a požiadaviek na aktuálnu prax a/alebo udržiavací výcvik;

5.

pokyny na údržbu potrebné na udržanie UAS v bezpečnom stave, prípadne vrátane pokynov a požiadaviek výrobcu UAS na údržbu;

6.

prevádzkové postupy, ktoré vychádzajú z pokynov výrobcu poskytnutých výrobcom UAS, a zahŕňajú:

a)

zohľadnenie týchto faktorov s cieľom minimalizovať ľudské chyby:

i)

jasné rozdelenie a pridelenie úloh a

ii)

interný kontrolný zoznam s cieľom skontrolovať, či pracovníci adekvátne vykonávajú svoje pridelené úlohy;

b)

zohľadnenie zhoršenia vonkajších systémov podporujúcich prevádzku UAS;

c)

bežné postupy, prinajmenšom vrátane:

i)

predletovej prípravy a kontrolných zoznamov obsahujúcich:

A)

posúdenie prevádzkového priestoru a príslušných rezerv (rezerva na pokrytie rizika na zemi a prípadne rezerva na pokrytie rizika vo vzduchu) vrátane terénnych a potenciálnych prekážok a prekážok, ktoré môžu znížiť schopnosť udržiavať priamy vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom alebo kontrolu vzdušného priestoru, možné prelety nad nezúčastnenými osobami a možné prelety nad kritickou infraštruktúrou;

B)

posúdenie okolitého prostredia a vzdušného priestoru vrátane blízkosti zemepisných oblastí UAS a potenciálnych činností ostatných používateľov vzdušného priestoru;

C)

environmentálne podmienky vhodné na vykonávanie prevádzky UAS;

D)

minimálny počet pracovníkov zodpovedných za plnenie úloh nevyhnutných pre prevádzku UAS, od ktorých sa vyžaduje, aby vykonávali prevádzku, a ich povinnosti;

E)

požadované komunikačné postupy medzi pilotom (pilotmi) na diaľku a akýmikoľvek inými pracovníkmi zodpovednými za úlohy nevyhnutné pre prevádzku UAS, a s akýmikoľvek externými stranami, ak je to potrebné;

F)

súlad s akýmikoľvek špecifickými požiadavkami príslušných orgánov v plánovanej oblasti prevádzky vrátane požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti, súkromia, údajov a ochrany životného prostredia a využívania rádiového frekvenčného spektra;

G)

potrebné opatrenia na zníženie rizika s cieľom zaistiť bezpečné vykonanie prevádzky; najmä v prípade riadenej pozemnej oblasti:

a)

určenie riadenej pozemnej oblasti a

b)

zabezpečenie riadenej pozemnej oblasti s cieľom zabrániť tretím stranám vstúpiť do oblasti počas prevádzky a v prípade potreby zabezpečiť koordináciu s miestnymi orgánmi;

H)

postupy na overenie, či UAS je vo vhodnom stave na bezpečné vykonanie plánovanej prevádzky;

ii)

postupov vzletu a záchrany;

iii)

letových postupov vrátane postupov na zabezpečenie toho, aby bezpilotné lietadlo zostalo v rámci geografie letu;

iv)

poletových postupov vrátane kontrol na overenie stavu UAS;

v)

postupov detekcie potenciálne kolidujúcich lietadiel vykonávaných pilotom na diaľku a, ak si to vyžaduje prevádzkovateľ UAS, pozorovateľom (pozorovateľmi) vzdušného priestoru alebo prípadne pozorovateľom (pozorovateľmi) bezpilotného lietadla;

d)

postupy pre nepredvídané udalosti, prinajmenšom vrátane:

i)

postupov na zvládnutie opustenia určenej „geografie letu“ bezpilotným lietadlom;

ii)

postupov na zvládnutie vstupu nezúčastnených osôb do riadenej pozemnej oblasti;

iii)

postupov na zvládnutie nepriaznivých prevádzkových podmienok;

iv)

postupov na zvládnutie zhoršenia vonkajších systémov podporujúcich prevádzku;

v)

použitej frazeológie v prípade využitia pozorovateľov vzdušného priestoru;

vi)

postupov na vyhýbanie sa kolízií s ostatnými používateľmi vzdušného priestoru;

e)

núdzové postupy na zvládnutie núdzových situácií, prinajmenšom vrátane:

i)

postupov na zabránenie alebo aspoň minimalizovanie poškodenia tretích strán vo vzduchu alebo na zemi;

ii)

postupov na zvládnutie opustenia prevádzkového priestoru bezpilotným lietadlom;

iii)

postupov núdzovej záchrany bezpilotných lietadiel;

f)

bezpečnostné postupy uvedené v ustanovení UAS.SPEC.050 bode 1 písm. a) podbodoch ii) a iii);

g)

postupy na ochranu osobných údajov uvedené v ustanovení UAS.SPEC.050 bode 1) písm. a) podbode iv);

h)

usmernenia na minimalizáciu nepríjemností a vplyvu na životné prostredie uvedené v ustanovení UAS.SPEC.050 bode 1) písm. a) podbode v);

i)

postupy ohlasovania udalostí;

j)

postupy vedenia záznamov a

k)

politiku stanovujúcu spôsob, akým pilot na diaľku a akíkoľvek iní pracovníci zodpovední za úlohy nevyhnutné pre prevádzku UAS môžu vyhlásiť, že sú spôsobilí vykonávať prevádzku, skôr než ju začnú vykonávať.“

DODATOK 6

Vyhlásenie subjektu, ktorý má v úmysle byť uznaný príslušným orgánom na poskytovanie výcviku a hodnotenia praktických zručností pilotov na diaľku v STS-x

Image 3

STS-x

Vyhlásenie subjektu, ktorý má v úmysle byť uznaný príslušným orgánom na poskytovanie výcviku a hodnotenia praktických zručností pilotov na diaľku

Ochrana údajov: Osobné údaje uvedené v tomto vyhlásení spracúvajú príslušné orgány v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Budú sa spracúvať na účely vykonávania, riadenia a sledovania činností dohľadu podľa nariadenia (EÚ) 2019/947.

Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva (napr. prístup k údajom alebo oprava nepresných alebo neúplných údajov), obráťte sa na kontaktné miesto príslušného orgánu.

Žiadateľ má právo kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov vnútroštátnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov.

Identifikačné údaje subjektu

 

Meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa zodpovednej osoby

 

Týmto vyhlasujem, že:

spĺňam požiadavky stanovené v dodatku 3 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2019/947 a

pri prevádzkovaní UAS v súvislosti s výcvikovými činnosťami pre STS.x spĺňam všetky uplatniteľné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2019/947 vrátane požiadaviek na prevádzku v rámci STS.x.

Dátum

 

Podpis alebo iné overenie