17.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/15


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/533

z 15. apríla 2020

o predĺžení lehôt pre vykazovanie štatistických informácií (ECB/2020/23)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1 a 12.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Požiadavky na štatistické vykazovanie stanovené v príslušných nariadeniach Európskej centrálnej banky odrážajú štatistické potreby Eurosystému, prebiehajúca pandémia ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019 (COVID-19) však môže pre spravodajské jednotky predstavovať veľkú výzvu.

(2)

Môže preto nastať potreba umožniť predĺženie lehôt pre vykazovania niektorých štatistických informácií o pevne stanovené obdobie. Aby bolo takéto opatrenie účinné, malo by byť prijaté rýchlo a efektívne.

(3)

S cieľom rýchlo zareagovať na súčasnú pandemickú situáciu by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegovanie právomoci predĺžiť lehoty na štatistické vykazovanie

1.   Rada guvernérov týmto deleguje na Výkonnú radu právomoc predĺžiť lehoty na vykazovanie štatistických informácií požadovaných na základe nariadení Európskej centrálnej banky (ECB) uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Pri prijímaní rozhodnutia, či predĺžiť lehoty na vykazovanie štatistických informácií Výkonná rada zohľadní:

a)

frekvenciu vykazovania podľa každého nariadenia ECB uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b)

vplyv šírenia COVID-19 na kapacitu spravodajských jednotiek pre vykazovanie a zabezpečenie kvality údajov a kapacitu národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), ako aj ECB uskutočňovať potrebné overovanie štatistických informácií;

c)

naliehavosť zberu dotknutých údajov na to, aby ECB a národné centrálne banky mohli vykonávať úlohy Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB);

d)

potrebu zamerať zdroje ECB a národných centrálnych bánk na tie súbory údajov, ktoré sú najviac potrebné na to, aby mohli ECB a národné centrálne banky vykonávať úlohy ESCB;

3.   Každé rozhodnutie Výkonnej rady podľa odseku 1 zohľadní odporúčania Štatistického výboru ESCB v štandardnom zložení. Na účely poskytnutia odporúčania Výkonnej rade Štatistický výbor ESCB zohľadní potreby používateľov údajov.

4.   Predĺženie lehôt pre vykazovanie štatistických informácií sa môže vzťahovať len na vykazovanie, ktoré sa má uskutočniť k 31. decembru 2020 alebo pred týmto dátumom.

5.   Lehoty pre vykazovanie štatistických informácií nemožno predĺžiť na obdobie po 30. júni 2021.

6.   Prijatie rozhodnutí Výkonnej rady podľa odseku 1 sa Rade guvernérov oznámi v pravidelných štvrťročných intervaloch.

7.   Prijatie rozhodnutia Výkonnej rady podľa odseku 1 sa oznámi dotknutým spravodajským jednotkám.

8.   Rada guvernérov týmto tiež deleguje na Výkonnú radu právomoc predĺžiť lehoty na prenos štatistických informácií uvedených v odseku 1 národnými centrálnymi bankami ECB. Rozhodnutie Výkonnej rady podľa tohto odseku musí byť v súlade s príslušným rozhodnutím prijatým Výkonnou radou podľa odseku 1.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. apríla 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.


PRÍLOHA

Zoznam nariadení ECB

1.   

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/43) (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 18).

2.   

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2) (Ú. v. EÚ L 45, 17.2.2018, s. 3).

3.   

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).