23.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/427

z 13. januára 2020,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2 písm. e), článok 14 ods. 2 písm. c) a článok 15 ods. 2 písm. a) a d),

keďže:

(1)

V kapitole III nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú všeobecné pravidlá výroby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, kým podrobné pravidlá výroby sú stanovené v prílohe II k danému nariadeniu.

(2)

Vzhľadom na to, že pri výrobe naklíčených semien semenáčiky používajú na klíčenie výhradne rezervu v semenách a sú konzumované priamo ako potravina, mali by semená na výrobu klíčkov pochádzať z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(3)

Pokiaľ ide o kŕmenie včelstiev, platí, že ak je prežitie včelstva ohrozené z dôvodu klimatických podmienok, dalo by sa hladovaniu lariev predísť používaním peľu z ekologického včelárstva. Aby sa zvýšili šance na prežitie včelstva, je vhodné, aby sa povolilo používať na kŕmenie včelstiev aj peľ z ekologického včelárstva.

(4)

Pokiaľ ide o požiadavky na pôvod živočíchov akvakultúry, najmä mladých jedincov, chov lariev má tieto tri štádiá: liahnutie a autotrofická fáza, keď sa larvy živia z rezerv žĺtkového vačku, heterotrofická fáza, keď sa larvy živia planktónom, a záverečný prechod na nový režim kŕmenia. Vzhľadom na to, že po ukončení posledného vývinového štádia sa z larvy stáva mladá ryba, mali by sa pre produkciu mladých jedincov stanoviť nové podmienky, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkoch odvetvia a zodpovedajú zásadám ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(5)

Súčasné pravidlá týkajúce sa krmiva pre mäsožravé živočíchy akvakultúry zahŕňajú všeobecné kvantitatívne obmedzenie krmív rastlinného pôvodu. Vzhľadom na to, že výsledná strava nespĺňa výživové potreby všetkých druhov a štádií vývinu, malo by sa toto obmedzenie zrušiť.

(6)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od dátumu začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa mení takto:

1.

V časti I sa bod 1.3 nahrádza takto:

„1.3.

Odchylne od bodu 1.1 sa povoľuje výroba naklíčených semien pod podmienkou, že semená musia pochádzať z ekologickej poľnohospodárskej výroby, a získavanie hlávok endívie aj ponorením do čistej vody.“

2.

V časti II bode 1.9.6.2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

včelstvá môžu byť kŕmené len vtedy, ak je prežitie včelstva ohrozené z dôvodu klimatických podmienok. V takom prípade sa včelstvá kŕmia ekologickým medom, ekologickým peľom, ekologickým cukrovým sirupom alebo ekologickým cukrom.“

3.

Časť III sa mení takto:

a)

V bode 3.1.2. sa dopĺňa tento bod:

„3.1.2.3.

Chov mladých jedincov

Na chov lariev druhov morských rýb možno použiť systémy chovu (pokiaľ možno by malo ísť o „mezokozmos“ alebo „veľkoobjemový chov“). Tieto systémy chovu musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

pôvodná hustota chovu musí byť nižšia ako 20 vajíčok alebo lariev na liter;

b)

minimálny objem nádrže na chov lariev musí byť 20 m3 a

c)

larvy treba kŕmiť prírodným planktónom rastúcim v nádrži, ktorý sa podľa potreby doplní externe vyprodukovaným fytoplanktónom a zooplanktónom.“

b)

V bode 3.1.3.3. sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

kŕmne suroviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.“