20.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 84/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/426

z 19. marca 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/479 z 11. marca 2015 (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/402 Európska komisia, v nadväznosti na rastúci dopyt po určitých osobných ochranných prostriedkoch v Európskej únii a ich následný nedostatok v niektorých členských štátoch, podmienila vývoz takýchto výrobkov vydaním vývozného povolenia. Tento systém predchádzajúceho povolenia sa vzťahuje na vývoz do všetkých tretích krajín.

(2)

Jednotný trh so zdravotníckymi a osobnými ochrannými prostriedkami je za hranicami Únie úzko integrovaný a podobne sú na tom aj výrobné hodnotové reťazce a distribučné siete týchto výrobkov. Platí to najmä pre štyri členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu. V dôsledku toho by podmieňovanie vývozu určitých osobných ochranných prostriedkov do týchto krajín vývozným povolením bolo kontraproduktívne vzhľadom na úzku integráciu výrobných hodnotových reťazcov a distribučných sietí, keď takéto osobné ochranné prostriedky predstavujú nevyhnutný výrobok potrebný na zabránenie ďalšiemu šíreniu ochorenia a zabezpečenie ochrany zdravia zdravotníckeho personálu starajúceho sa o nakazených pacientov. Preto je vhodné vyňať takéto krajiny z rozsahu pôsobnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/402.

(3)

Zároveň je vhodné z rozsahu uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/402 (2) vyňať aj tie zámorské krajiny a územia, ktoré sú uvedené v prílohe II k zmluve, ako aj Faerské ostrovy, Andorru, San Maríno a Vatikánsky mestský štát, keďže majú osobitnú závislosť od metropolitných dodávateľských reťazcov členských štátov, ku ktorým sú pripojené, alebo prípadne od dodávateľských reťazcov susedných členských štátov.

(4)

Orgány vyňatých krajín a území by mali poskytnúť primerané záruky v tom zmysle, že hodlajú kontrolovať svoj vlastný vývoz dotknutých výrobkov tak, aby sa predišlo ohrozeniu cieľa, ktorý sleduje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/402. Komisia by mala tento aspekt pozorne monitorovať.

(5)

Vývoz určitých množstiev špecifických výrobkov možno povoliť za špecifických okolností, ako napríklad v záujme zabezpečenia dodávok pre núdzové operácie humanitárnych organizácií v tretích krajinách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/402 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 3:

„   3. Na vývoz do Nórska, na Island, do Lichtenštajnska, Švajčiarska, ako aj do zámorských krajín a území uvedených v prílohe II k zmluve a na Faerské ostrovy, do Andorry, San Marína a do Vatikánskeho mestského štátu sa opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 nevzťahujú.“

2.

V článku 2 ods. 3 sa tretia zarážka nahrádza takto:

„—

reagovať na žiadosti o pomoc, ktoré mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UPCM) adresovali tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie a ktorými sa tento mechanizmus zaoberá, a umožniť poskytnutie pohotovostných zásob v kontexte humanitárnej pomoci.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020 ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia (Ú. v. EÚ L 771, 15.3.2020, s. 1).