10.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/386

z 9. marca 2020,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do Únie, a ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup čerstvého mäsa do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES (3) sa okrem iného stanovujú predpisy v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia týkajúce sa dovozu zásielok určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev, ktoré boli podrobené jednému zo spôsobov opracovania podľa časti 4 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu, do Únie, ako aj ich prepravy cez územie Únie a skladovania v Únii (ďalej len „komodity“). V časti 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa okrem toho stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov do Únie za predpokladu, že boli podrobené jednému zo spôsobov opracovania uvedených v časti 4 danej prílohy.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (4) sa okrem iného stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení pre vstup zásielok čerstvého mäsa kopytníkov do Únie. V časti 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu sa stanovuje zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz takýchto zásielok do Únie, ako aj osobitné podmienky pre vstup uvedených zásielok z určitých tretích krajín.

(3)

Určité časti Južnej Afriky sú v častiach 1 a 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES uvedené ako časti, z ktorých je povolený dovoz komodít a sušeného mäsa do Únie.

(4)

Určité časti Južnej Afriky sú takisto uvedené v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 ako časti, z ktorých je povolený dovoz zásielok čerstvého mäsa určitých domácich a voľne žijúcich kopytníkov okrem zvierat čeľade koňovité do Únie. Dovoz čerstvého mäsa z uvedených druhov je však od roku 2011 pozastavený z dôvodu situácie súvisiacej s výskytom slintačky a krívačky v danej oblasti.

(5)

V rozhodnutí 2007/777/ES a nariadení (EÚ) č. 206/2010 sa uznáva regionalizácia tretích krajín. Opis časti územia Južnej Afriky s kódom „ZA-1“ v znení zmien juhoafrickými orgánmi po výskyte ohniska slintačky a krívačky v roku 2011, ktorý sa uvádza v týchto dvoch aktoch, už nie je presný.

(6)

V prílohe k rozhodnutiu Komisie 2011/163/EÚ (5) sa stanovuje zoznam tretích krajín, ktorých plány monitorovania výskytu skupín rezíduí a látok u zvierat a v živočíšnych produktoch určených na ľudskú spotrebu schválila Komisia. Podľa uvedeného rozhodnutia nie je povolené dovážať z Južnej Afriky do Únie mäsové výrobky zo všetkých druhov zvierat okrem mäsových výrobkov z voľne žijúcej zveri, keďže Južná Afrika nemá schválený plán.

(7)

Vo februári 2017 sa v Južnej Afrike uskutočnil audit Komisie s cieľom vyhodnotiť systém kontroly zdravia zvierat uplatňovaný v uvedenej tretej krajine, najmä pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa slintačky a krívačky (ďalej len „audit Komisie z roku 2017“). Komisia zistila, že hoci by z kontrolného systému, ktorým sa riadi výroba komodít podrobených danému auditu, v zásade mohli vyplývať primerané záruky ich výroby v súlade s príslušnými požiadavkami Únie, jeho účinnosť je oslabená problémami zaznamenanými pri jeho vykonávaní, najmä pokiaľ ide o výkon úradných kontrol a ťažkosti s obsadenosťou potrebných pracovných miest. Z pravidiel a zásad týkajúcich sa vydávania osvedčení okrem toho vo všeobecnosti vyplývajú záruky rovnocenné zárukám stanoveným v právnych predpisoch Únie, ale nedostatky zistené pri ich vykonávaní ohrozujú ich spoľahlivosť a záruky týkajúce sa niektorých vyhlásení podpísaných v osvedčeniach na dovoz do Únie.

(8)

Keďže dovoz čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z kopytníkov z Južnej Afriky nie je podľa rozhodnutia 2011/163/EÚ povolený a vzhľadom na zistenia auditu Komisie z roku 2017, a najmä na nedostatok záruk týkajúcich sa úradných kontrol v súvislosti so slintačkou a krívačkou a s cieľom zachovať jasnosť a konzistentnosť právnych predpisov Únie, by sa položka „ZA-1“, ktorá sa vzťahuje na časť územia Južnej Afriky, mala vypustiť z položky týkajúcej sa Južnej Afriky v častiach 1 a 3 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES a zo zoznamu tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz čerstvého mäsa z kopytníkov v časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010.

(9)

Vďaka podpore Organizácie Spojených národov (OSN) dosiahli Atény a Skopje v júni 2018 dvojstrannú dohodu („Dohoda z Prespy“) s cieľom zmeniť označenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktoré dočasne používala OSN. Túto dohodu nedávno ratifikovali obe krajiny a Severomacedónska republika o jej vstupe do platnosti oficiálne informovala EÚ.

(10)

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA I

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení takto:

1.

V časti 1 sa v položke týkajúcej sa Južnej Afriky vypúšťa riadok pre územie ZA-1.

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

položka týkajúca sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sa nahrádza touto položkou týkajúcou sa Severného Macedónska:

„MK

Severo-macedónska republika

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

b)

poznámka pod čiarou ** zodpovedajúca položke týkajúcej sa bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sa vypúšťa.

3.

V časti 3 sa v položke týkajúcej sa Južnej Afriky vypúšťa riadok pre územie ZA-1.


PRÍLOHA II

Časť 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení takto:

v položke týkajúcej sa Južnej Afriky sa vypúšťa riadok pre územie ZA-1.