3.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 63/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/349

z 2. marca 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1916, pokiaľ ide o prevádzkové podmienky v určitých mestských alebo medzimestských oblastiach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (1), a najmä na jej článok 8b ods. 4,

keďže:

(1)

Po prijatí vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1916 (2) sa ukázalo, že pokiaľ ide o prevádzkové podmienky v určitých mestských alebo medzimestských oblastiach, neboli jeho ustanovenia v súlade s článkom 8b ods. 3 smernice 96/53/ES.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1916 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, a to dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 10i ods. 2 smernice 96/53/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1916

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1   Členské štáty môžu zakázať pohyb vozidiel alebo jazdných súprav vybavených zariadeniami v prevádzkovej polohe vzhľadom na osobitné charakteristiky mestských alebo medzimestských oblastí, kde je maximálna povolená rýchlosť 50 km/h alebo menej a kde je pravdepodobný výskyt zraniteľných účastníkov cestnej premávky.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1916 z 15. novembra 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa používania zadných aerodynamických zariadení podľa smernice Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ L 297, 18.11.2019, s. 3).