27.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/261

z 19. decembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Článkom 19 nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 (3) sa členským štátom ukladá povinnosť viesť elektronické registre povolení pre hospodárske subjekty a sklady, ktoré sú zapojené do prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

(2)

Smernicou Rady (EÚ) 2020/262 (4) sa rozširuje využívanie počítačového systému, podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 (5) ktorý sa v súčasnosti využíva na dohľad nad prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, aj na dohľad nad tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a následne prepravený na územie druhého členského štátu, aby bol dodaný na podnikateľské účely.

(3)

Aby mohol počítačový systém riadne fungovať a zabezpečovať uchovávanie úplných, aktuálnych a správnych údajov, treba zmeniť rozsah pôsobnosti článku 19 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 tak, aby zahŕňal dve nové kategórie hospodárskych subjektov: certifikovaných odosielateľov, ktorí sú zaregistrovaní ako odosielatelia pre tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu, a certifikovaných príjemcov, ktorí sú zaregistrovaní ako príjemcovia pre tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu.

(4)

V súlade s článkom 22 smernice (EÚ) 2020/262 môžu v prípade prepravy energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami príslušné orgány členského štátu odoslania povoliť, aby odosielateľ v čase odoslania vynechal v návrhu elektronického administratívneho dokumentu uvedeného v článku 20 ods. 2 danej smernice údaje o príjemcovi. Podľa nariadenia (EÚ) č. 389/2012 má uvedené informácie do elektronického registra zadávať iba oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu. Je nevyhnutné, aby do elektronického registra mohol informáciu týkajúcu sa svojho práva vynechať v čase odoslania údaje o príjemcovi vložiť aj registrovaný odosielateľ.

(5)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to rozšírenie elektronického registra tak, aby zahŕňal hospodárske subjekty, ktoré prepravujú tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov potreby harmonizovať fungovanie počítačového systému a uľahčiť boj proti podvodom ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady, ktoré sú uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na obmedzenia ustanovené v tomto nariadení spracovanie takýchto údajov, uskutočňované v rámci tohto nariadenia, neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané na účely ochrany legitímneho fiškálneho záujmu členských štátov.

(7)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(8)

S cieľom zosúladiť dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia s dátumom začatia uplatňovania ustanovení smernice (EÚ) 2020/262 o automatizácii prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a ktorý bol prepravený na územie druhého členského štátu, aby bol na území tohto druhého členského štátu dodaný na podnikateľské účely, a s cieľom ponechať členským štátom primeraný čas na to, aby sa pripravili na zmeny vyplývajúce z tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 13. februára 2023.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 389/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 389/2012 sa mení takto:

1.

V odseku 1 písm. a) sa dopĺňajú tieto body:

„iv)

certifikovaní odosielatelia v zmysle článku 3 bodu 12 smernice Rady (EÚ) 2020/262 (*1);

v)

certifikovaní príjemcovia v zmysle článku 3 bodu 13 smernice (EÚ) 2020/262;

(*1)  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4.).“."

2.

Odsek 2 sa mení takto:

a)

písmená f) a g) sa nahrádzajú takto:

„f)

v prípade oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu daňový sklad alebo zoznam daňových skladov, na ktoré sa vzťahuje jeho povolenie, a v náležitých prípadoch podľa vnútroštátnych právnych predpisov údaj o tom, že je oprávnený vynechať v čase odoslania údaje o príjemcovi v súlade s článkom 22 smernice (EÚ) 2020/262, že je oprávnený rozdeliť prepravu v súlade s článkom 23 uvedenej smernice alebo že je oprávnený nechať prepraviť tovar podliehajúci spotrebnej dani na miesto priamej dodávky v súlade s článkom 16 ods. 4 uvedenej smernice, ako aj údaj o tom, že koná ako certifikovaný odosielateľ alebo certifikovaný príjemca v súlade s článkom 35 ods. 6 a 7 uvedenej smernice;

g)

v prípade registrovaného príjemcu v náležitých prípadoch podľa vnútroštátnych právnych predpisov údaj o tom, že je oprávnený nechať prepraviť tovar podliehajúci spotrebnej dani na miesto priamej dodávky v súlade s článkom 16 ods. 4 smernice (EÚ) 2020/262, ako aj údaj o tom, že koná ako certifikovaný príjemca v súlade s článkom 35 ods. 7 uvedenej smernice;“;

b)

dopĺňa sa toto písmeno:

„k)

v prípade registrovaného odosielateľa údaj o tom, že je oprávnený vynechať v čase odoslania údaje o príjemcovi v súlade s článkom 22 smernice (EÚ) 2020/262, ako aj údaj o tom, že koná ako certifikovaný odosielateľ v súlade s článkom 35 ods. 6 uvedenej smernice.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. februára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2019

Za Radu

Predsedníčka

K. MIKKONEN


(1)  Stanovisko z 3. októbra 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. októbra 2018 (Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 108).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).

(4)  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (pozri stranu 4 tohto úradného vestníka).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (pozri stranu 43 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).