15.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/30

zo 14. januára 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011, pokiaľ ide o podrobné pravidlá priamej elektronickej výmeny informácií stanovenej na základe pravidiel spoločnej rybárskej politiky

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho články 71, 76 a 111,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1224/2009 (ďalej len „nariadenie o kontrole“) sú stanovené pravidlá elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom. Články 71, 76 a 83 uvedeného nariadenia sa konkrétne týkajú výmeny správ o inšpekcii a dozore.

(2)

Komisia vypracovala nový formát na zasielanie údajov zo správ o inšpekcii a dozore, ktorý by sa mal v budúcnosti používať na všetky elektronické výmeny údajov podľa článkov 71, 76 a 83 nariadenia o kontrole.

(3)

V hlave IX kapitole Ia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011 (2) sa stanovujú pravidlá, ktorými sa riadi výmena údajov medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom. Tieto pravidlá treba upraviť, aby sa zohľadnil nový formát pre údaje z inšpekcie a dozoru, ktorý vypracovala Komisia, ako aj nové technológie a medzinárodné normy.

(4)

Keďže nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (3) bolo zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 (4), odkazy na toto nariadenie v hlave IX kapitole Ia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011 by sa mali vypustiť.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 404/2011 sa mení takto:

a)

Článok 146a sa nahrádza takto:

„Článok 146a

V tejto kapitole sa stanovujú podrobné pravidlá výmeny údajov podľa článkov 111 a 116 nariadenia o kontrole, výmeny údajov zo správ o inšpekcii a dozore uvedených v článkoch 71, 76 a 83 nariadenia o kontrole, ako aj oznamovania údajov o úlovkoch podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole.“

b)

V článku 146i sa prvý odsek nahrádza takto:

„1.   Na zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole Komisii používajú vlajkové členské štáty formát XML Schema Definiton podľa predpisu UN/CEFACT P1000-12.“

c)

V článku 146i sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Množstvá v hláseniach o úlovkoch sa uvádzajú na základe vyložených množstiev. V prípade, že úlovky ešte neboli vyložené, uvedie sa odhad úlovkov s poznámkou „ponechané na palube“. Oprava s presnou hmotnosťou a miestom vykládky sa zašle pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po vykládke.“

d)

V článku 146j sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   O zmenách formátov XML a vykonávacích dokumentov, ktoré sa majú používať pri každej elektronickej výmene údajov medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi, Komisiou alebo ňou určeným orgánom, vrátane zmien na základe článkov 146f, 146g, 146 h a 146k, rozhoduje Komisia po dohode s členskými štátmi.“

e)

Dopĺňa sa článok 146k:

„Článok 146k

Výmena údajov o inšpekcii a dozore

1.   Na výmenu údajov zo správ o inšpekcii a dozore uvedených v článkoch 71, 76 a 83 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom, sa ako formát používa Inspection and Surveillance Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 8.

2.   Od dátumu, ktorý sa stanoví po dohode s členskými štátmi v súlade s článkom 146j ods. 2, musia byť systémy členských štátov schopné zasielať správy o inšpekcii a dozore a odpovedať na žiadosti o údaje o inšpekcii a o dozore podľa schémy Inspection and Surveillance Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 8.“

f)

V prílohe XII sa za okruh „P1000 – 7; Doména polohy plavidla“ vkladá tento riadok:

„P1000 – 8; Doména inšpekcie a dozoru“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).