26.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/49


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO DOZORNÉHO ÚRADNÍKA PRE OCHRANU ÚDAJOV

z 15. mája 2020,

ktorým sa prijíma rokovací poriadok EDPS

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 1 písm. q),

keďže:

(1)

V článku 8 Charty základných práv Európskej únie a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že dodržiavanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na ochranu jednotlivcov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, podlieha kontrole nezávislého orgánu.

(2)

V nariadení (EÚ) 2018/1725 sa stanovuje vytvorenie nezávislého orgánu označovaného ako európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS), ktorého úlohou je zabezpečiť, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie dodržiavali základné práva a slobody fyzických osôb, a najmä ich právo na ochranu osobných údajov, vzhľadom na spracovanie osobných údajov.

(3)

V nariadení (EÚ) 2018/1725 sa takisto stanovujú povinnosti a právomoci EDPS, ako aj vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(4)

V nariadení (EÚ) 2018/1725 sa okrem toho stanovuje, že činnosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by mal napomáhať sekretariát, a stanovuje sa viacero ustanovení týkajúcich sa personálnej a rozpočtovej oblasti.

(5)

Úlohy a právomoci EDPS sa stanovujú aj v iných ustanoveniach práva Únie, najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (2), v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (3), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (4), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 (5) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1939 (6).

(6)

po porade s výborom zamestnancov EDPS,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

HLAVA I

POSLANIE, VYMEDZENIE POJMOV, HLAVNÉ ZÁSADY A ORGANIZÁCIA

KAPITOLA I

Poslanie a vymedzenie pojmov

Článok 1

EDPS

EDPS koná v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/1725, akéhokoľvek iného relevantného právneho aktu Únie a tohto rozhodnutia, a riadi sa strategickými prioritami, ktoré európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže stanoviť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„nariadenie“ je nariadenie (EÚ) 2018/1725;

b)

„všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ je nariadenie (EÚ) 2016/679;

c)

„inštitúcia“ je inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie, na ktorú sa vzťahuje nariadenie, alebo akýkoľvek iný právny akt Únie, v ktorom sa stanovujú úlohy a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

d)

„EDPS“ je európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ako orgán Únie;

e)

„európsky dozorný úradník pre ochranu údajov“ je európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vymenovaný Európskym parlamentom a Radou v súlade s článkom 53 nariadenia;

f)

„EDPB“ je Európsky výbor pre ochranu údajov ako orgán Únie zriadený článkom 68 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

g)

„sekretariát EDPB“ je sekretariát výboru EDPB zriadený článkom 75 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

KAPITOLA II

Hlavné zásady

Článok 3

Dobrá správa vecí verejných, integrita a dobrá správna prax

1.   EDPS vykonáva činnosť vo verejnom záujme ako odborný a zároveň nezávislý, spoľahlivý, proaktívny a autoritatívny orgán v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.

2.   EDPS koná v súlade s etickým rámcom EDPS.

Článok 4

Zodpovednosť a transparentnosť

1.   EDPS pravidelne uverejňuje svoje strategické priority a výročnú správu.

2.   EDPS ako prevádzkovateľ ide príkladom pri dodržiavaní platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

3.   EDPS otvorene a transparentne spolupracuje s médiami a zainteresovanými stranami a svoje činnosti verejnosti objasňuje v zrozumiteľnom jazyku.

Článok 5

Efektívnosť a účinnosť

1.   EDPS používa najmodernejšie administratívne a technické prostriedky na maximalizáciu efektívnosti a účinnosti pri plnení svojich úloh, ako aj pri internej komunikácii a vhodnom delegovaní úloh.

2.   EDPS využíva vhodné mechanizmy a nástroje na zabezpečenie najvyššej úrovne riadenia kvality, ako sú normy vnútornej kontroly, proces riadenia rizík a výročná správa o činnosti.

Článok 6

Spolupráca

EDPS podporuje spoluprácu medzi dozornými orgánmi pre ochranu údajov, ako aj spoluprácu s každým iným subjektom verejného sektora, ktorého činnosti môžu mať vplyv na ochranu súkromia a osobných údajov.

KAPITOLA III

Organizácia

Článok 7

Úloha európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov rozhoduje o strategických prioritách EDPS a prijíma dokumenty o politike zodpovedajúce úlohám a právomociam EDPS.

Článok 8

Sekretariát EDPS

Organizačnú štruktúru sekretariátu EDPS určuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Bez toho, aby bolo dotknuté memorandum o porozumení medzi EDPS a EDPB z 25. mája 2018, najmä pokiaľ ide o sekretariát EDPB, táto štruktúra odráža strategické priority, ktoré stanovuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

Článok 9

Riaditeľ a menovací orgán

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté memorandum o porozumení medzi EDPS a EDPB z 25. mája 2018, najmä jeho bod VI ods. 5, a pokiaľ sa v rozhodnutí európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúcom sa vykonávania právomocí udelených menovaciemu orgánu a tomu, kto je oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy nestanovuje inak, riaditeľ vykonáva právomoci udelené menovaciemu orgánu v zmysle článku 2 služobného poriadku úradníkov Európskej únie stanoveného nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (7) a právomoci udelené tomu, kto je oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy v zmysle článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 a všetky ďalšie súvisiace právomoci, ktoré vyplývajú z iných správnych rozhodnutí, a to rozhodnutí na vnútornej úrovni EDPS, ako aj rozhodnutí medziinštitucionálnej povahy.

2.   Riaditeľ môže delegovať vykonávanie právomocí uvedených v odseku 1 na úradníka zodpovedného za riadenie ľudských zdrojov.

3.   Pokiaľ ide o úlohy súvisiace s týmito funkciami, riaditeľovi podáva správy zodpovedná osoba, miestny bezpečnostný úradník, miestnym úradník pre bezpečnosť informácií, úradník pre transparentnosť, úradník pre poskytovanie právnych služieb, úradník pre otázky etiky a koordinátor vnútornej kontroly.

4.   Riaditeľ pomáha európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov pri zabezpečovaní konzistentnosti a celkovej koordinácie EDPS a pri všetkých ďalších úlohách, ktoré na neho delegoval európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

5.   Riaditeľ môže prijať rozhodnutia EDPS o uplatňovaní obmedzení na základe interných predpisov EDPS, ktorými sa vykonáva článok 25 nariadenia.

Článok 10

Zasadnutie vedenia

1.   Zasadnutie vedenia pozostáva z európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, riaditeľa a vedúcich oddelení a úsekov a zabezpečuje sa ním strategický dohľad nad prácou EDPS.

2.   Ak sa zasadnutie vedenia týka otázok z oblasti ľudských zdrojov, rozpočtu, financií alebo administratívnych záležitostí relevantných pre EDPB alebo sekretariát EDPB, zúčastňuje sa na ňom aj vedúci sekretariátu EDPB.

3.   Zasadnutiu vedenia predsedá európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo v prípadoch, keď sa tento nemôže zúčastniť na zasadnutí, zasadnutiu predsedá riaditeľ. Zasadnutie vedenia sa spravidla koná raz týždenne.

4.   Riadne fungovanie sekretariátu zasadnutia vedenia zabezpečí riaditeľ.

5.   Zasadnutia nie sú verejné. Rokovania sú dôverné.

Článok 11

Delegovanie úloh a zastupovanie

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže v prípade potreby a v súlade s nariadením na riaditeľa delegovať právomoc prijímať a podpisovať právne záväzné rozhodnutia, ktorých obsah už určil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

2.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže tiež v prípade potreby a v súlade s nariadením delegovať na riaditeľa alebo vedúceho dotknutého oddelenia alebo úseku právomoc prijímať a podpisovať iné dokumenty.

3.   V prípade, keď sú podľa odseku 1 alebo 2 právomoci delegované na riaditeľa, môže ich riaditeľ ďalej delegovať na príslušných vedúcich oddelení alebo úsekov.

4.   V prípade, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nemôže vykonávať svoje funkcie alebo miesto nie je obsadené a nie je vymenovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, riaditeľ v prípade potreby a v súlade s nariadením vykonáva úlohy a povinnosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré sú potrebné a naliehavé na zabezpečenie kontinuity činnosti.

5.   Ak riaditeľ nemôže vykonávať svoje funkcie alebo ak miesto nie je obsadené a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov neurčil žiadneho úradníka, funkcie riaditeľa vykonáva vedúci oddelenia alebo úseku nachádzajúci sa v najvyššej platovej triede alebo, v prípade, keď sa v najvyššej platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje ho služobne najstarší vedúci oddelenia alebo vedúci úseku v príslušnej platovej triede, a v prípade, keď sa v tejto platovej triede nachádza viacero služobne rovnako starých osôb, zastupuje ho služobne najstarší z nich.

6.   Ak na výkon povinností riaditeľa stanovených podľa odseku 5 nie je prítomný žiaden vedúci oddelenia alebo vedúci úseku a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov neurčil žiadneho úradníka, riaditeľa zastupuje úradník nachádzajúci sa v najvyššej platovej triede alebo, v prípade, keď sa v tejto platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje služobne najstarší úradník, a v prípade, keď sa v tejto platovej triede nachádza viacero služobne rovnako starých úradníkov, zastupuje služobne najstarší z nich.

7.   Ak niektorý iný priamy nadriadený úradníka nemôže vykonávať svoje povinnosti a žiadny úradník nebol určený európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, riaditeľ určí príslušného úradníka po dohode s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Ak takto riaditeľ neurčí žiadneho zastupujúceho úradníka, zastupovaním je poverený úradník prítomný na oddelení alebo úseku nachádzajúci sa v najvyššej platovej triede alebo, v prípade, keď sa v uvedenej platovej triede nachádza viacero osôb, zastupuje služobne najstarší pracovník v rámci tejto platovej triedy, a v prípade, keď sa v tejto platovej triede nachádza viacero rovnako služobne starých pracovníkov, zastupovaním je poverený služobne najstarší z nich.

8.   Odsekmi 1 až 7 nie sú dotknuté pravidlá týkajúce sa delegovania právomocí udelených menovaciemu orgánu alebo právomocí týkajúcich sa finančných otázok, ako sa ustanovuje v článkoch 9 a 12.

Článok 12

Povoľujúci úradník a účtovník

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov deleguje právomoci povoľujúceho úradníka na riaditeľa v súlade s listinou úloh a zodpovedností týkajúcich sa rozpočtu a správy EDPS stanovenou v súlade s článkom 72 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (8).

2.   Pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti týkajúce sa EDPB, povoľujúci úradník vykonáva svoju funkciu v súlade s memorandom o porozumení medzi EDPS a EDPB.

3.   Funkciu účtovníka EDPS vykonáva v súlade s rozhodnutím európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 1. marca 2017 (9) účtovník Komisie.

HLAVA II

MONITOROVANIE A ZABEZPEČENIE UPLATŇOVANIA NARIADENIA

Článok 13

Monitorovanie a zabezpečenie uplatňovania nariadenia

EDPS zaručuje účinnú ochranu práv a slobôd fyzických osôb prostredníctvom monitorovania a presadzovania nariadenia a akéhokoľvek iného právneho aktu Únie, v ktorom sa stanovujú úlohy a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Na tento účel môže EDPS pri výkone vyšetrovacích právomocí, nápravných právomocí, právomocí v oblasti povoľovania a poradenstva vykonávať kontroly dodržiavania predpisov, prieskumy, dvojmesačné návštevy, neformálne konzultácie alebo napomáhať urovnaniu sťažností formou zmieru.

Článok 14

Transparentnosť odpovedí na konzultácie inštitúcií týkajúce sa ich spracovania osobných údajov a na žiadosti o povolenie

EDPS môže zverejniť odpovede na konzultácie inštitúcií týkajúce sa ich spracovania osobných údajov v plnom rozsahu alebo čiastočne, pričom zohľadní platné požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť informácií. Rozhodnutia o povolení sa uverejňujú, pričom sa zohľadňujú platné požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť informácií.

Článok 15

Zodpovedné osoby oznámené inštitúciami

1.   EDPS vedie register vymenovaných zodpovedných osôb, ktoré mu oznámili inštitúcie v súlade s nariadením.

2.   Aktualizovaný zoznam zodpovedných osôb inštitúcií sa uverejňuje na webovom sídle EDPS.

3.   EDPS poskytuje zodpovedným osobám usmernenia, a to najmä účasťou na zasadnutiach, ktoré zorganizuje sieť zodpovedných osôb inštitúcií.

Článok 16

Vybavovanie sťažností

1.   EDPS sa nezaoberá anonymnými sťažnosťami.

2.   EDPS vybavuje sťažnosti podané v písomnej forme vrátane v elektronickej forme, v každom úradnom jazyku Únie, ktoré obsahujú podrobné údaje potrebné na pochopenie sťažnosti.

3.   Ak sťažovateľ podal sťažnosť týkajúcu sa tých istých skutočností európskemu ombudsmanovi, EDPS preskúma prípustnosť sťažnosti v súlade s memorandom o porozumení medzi EDPS a európskym ombudsmanom.

4.   EDPS rozhodne o spôsobe vybavovania sťažnosti s prihliadnutím na:

a)

charakter a závažnosť údajného porušenia pravidiel ochrany údajov,

b)

význam škody, ktorá vznikla jednej alebo viacerým dotknutým osobám na základe uvedeného porušenia,

c)

prípadný celkový význam prípadu, takisto vo vzťahu k iným súvisiacim verejným a súkromným záujmom,

d)

pravdepodobnosť konštatovania porušenia,

e)

presný dátum, kedy nastali súvisiace udalosti, predmetné konanie prestalo vyvolávať účinky, účinky boli odstránené alebo bola poskytnutá primeraná záruka takéhoto odstránenia.

5.   EDPS v prípade potreby napomáha urovnaniu sťažnosti formou zmieru.

6.   EDPS pozastaví vyšetrovanie sťažnosti, kým súd alebo iný súdny alebo správny orgán nevydá rozhodnutie v tej istej veci.

7.   EDPS zverejní totožnosť sťažovateľa len v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie vyšetrovania. EDPS nezverejní žiadny dokument týkajúci sa sťažnosti, s výnimkou anonymizovaných výňatkov alebo zhrnutí konečného rozhodnutia, pokiaľ dotknutá osoba nesúhlasí s takýmto zverejnením.

8.   Ak si to vyžadujú okolnosti sťažnosti, EDPS spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu vrátane príslušných národných dozorných orgánov konajúcich v rozsahu ich príslušných právomocí.

Článok 17

Výsledok sťažností

1.   EDPS čo najskôr oznámi sťažovateľovi výsledok sťažnosti a prijaté opatrenie.

2.   Pokiaľ sa sťažnosť považuje za neprípustnú alebo vyšetrovanie bolo ukončené, EDPS v prípade potreby poradí sťažovateľovi, aby sa obrátil na iný príslušný orgán.

3.   EDPS môže rozhodnúť o skončení vyšetrovania na žiadosť sťažovateľa. To nebráni EDPS, aby ďalej vyšetroval predmet sťažnosti.

4.   EDPS môže uzavrieť vyšetrovanie, keď sťažovateľ neposkytol požadované informácie. EDPS o tomto rozhodnutí informuje sťažovateľa.

Článok 18

Preskúmanie sťažností a súdne prostriedky nápravy

1.   Ak EDPS vydá rozhodnutie o sťažnosti, sťažovateľ alebo dotknutá inštitúcia môžu požiadať, aby EDPS preskúmal svoje rozhodnutie. Takáto žiadosť sa podá do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia. EDPS preskúma svoje rozhodnutie v prípade, že sťažovateľ alebo inštitúcia predloží nové skutkové okolnosti alebo právne tvrdenia.

2.   EDPS po vydaní rozhodnutia o sťažnosti informuje sťažovateľa a dotknutú inštitúciu o tom, že majú právo požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia, ako aj spochybniť rozhodnutie na Súdnom dvore Európskej únie v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.   Ak EDPS v nadväznosti na žiadosť o preskúmanie svojho rozhodnutia o sťažnosti vydá nové, revidované rozhodnutie, EDPS informuje sťažovateľa a dotknutú inštitúciu o tom, že môžu spochybniť toto nové rozhodnutie na Súdnom dvore Európskej únie v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 19

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov EDPS zo strany inštitúcií

1.   EDPS poskytne bezpečnú platformu na oznamovanie porušovania ochrany osobných údajov inštitúciou a zavedie bezpečnostné opatrenia na výmenu informácií týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov.

2.   EDPS po oznámení potvrdí dotknutej inštitúcií prijatie oznámenia.

HLAVA III

LEGISLATÍVNE KONZULTÁCIE, MONITOROVANIE TECHNOLÓGIÍ, VÝSKUMNÉ PROJEKTY, SÚDNE KONANIA

Článok 20

Legislatívne konzultácie

1.   Ako odpoveď na žiadosti Komisie podľa článku 42 ods. 1 nariadenia vydá EDPS stanoviská alebo formálne pripomienky.

2.   Stanoviská sa uverejnia na webovom sídle EDPS v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Zhrnutia stanovísk sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C). Formálne pripomienky sa uverejnia na webovom sídle EDPS.

3.   EDPS môže odmietnuť odpovedať na konzultáciu, ak nie sú splnené podmienky stanovené v článku 42 nariadenia, a to aj vtedy, keď nedochádza k vplyvu na ochranu práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti s ochranou údajov.

4.   Ak napriek maximálnemu úsiliu nie je možné vydať spoločné stanovisko EDPS a EDPB podľa článku 42 ods. 2 nariadenia v stanovenej lehote, EDPS môže vydať stanovisko k tej istej veci.

5.   Ak Komisia skráti lehotu, ktorá sa vzťahuje na legislatívnu konzultáciu podľa článku 42 ods. 3 nariadenia, EDPS sa usiluje dodržať stanovenú lehotu, pokiaľ je to primerané a možné, pričom zohľadní najmä zložitosť záležitosti, dĺžku dokumentácie a úplnosť informácií poskytnutých Komisiou.

Článok 21

Monitorovanie technológií

EDPS pri monitorovaní vývoja informačných a komunikačných technológií, pokiaľ majú vplyv na ochranu osobných údajov, podporuje informovanosť a poskytuje poradenstvo, najmä o zásadách špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov.

Článok 22

Výskumné projekty

EDPS sa môže rozhodnúť prispievať k rámcovým programom Únie a zúčastňovať sa na poradných výboroch pre výskumné projekty.

Článok 23

Konania proti inštitúciám v prípade porušenia nariadenia

EDPS môže záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie v prípade, že inštitúcia nedodržiava nariadenie, a to najmä v prípadoch, keď sa s EDPS nekonzultovalo v prípadoch stanovených v článku 42 ods. 1 nariadenia a v prípade absencie účinnej reakcie na opatrenie v oblasti presadzovania, ktoré EDPS prijal podľa článku 58 nariadenia.

Článok 24

Zasahovanie EDPS do žalôb predložených Súdnemu dvoru Európskej únie

1.   EDPS môže vstupovať do konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s článkom 58 ods. 4 nariadenia, článkom 43 ods. 3 písm. i) nariadenia (EÚ) 2016/794, článkom 85 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/1939 a článkom 40 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/1727.

2.   Pri rozhodovaní o tom, či požiadať o vstup do konania alebo či prijať výzvu Súdneho dvora Európskej únie na vstup do konania, EDPS zohľadní najmä:

a.

či bol EDPS pri vykonávaní úloh v oblasti dohľadu priamo zapojený do okolností prípadu;

b.

či vo veci vznikajú otázky ochrany údajov, ktoré sú samé o sebe podstatné alebo rozhodujúce pre výsledok konania; a

c.

či je pravdepodobné, že vstup EDPS do konania ovplyvní jeho výsledok.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI DOZORNÝMI ORGÁNMI A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 25

EDPS ako člen Európskeho výboru pre ochranu údajov

EDPS ako člen EDPB sa zameriava na podporu perspektívy Únie, a najmä spoločných hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 26

Spolupráca s národnými dozornými orgánmi podľa článku 61 nariadenia

1.   EDPS spolupracuje s národnými dozornými orgánmi a so spoločným dozorným orgánom zriadeným podľa článku 25 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV (10) s cieľom najmä:

a)

vymieňať si všetky relevantné informácie vrátane najlepších postupov, ako aj informácie týkajúce sa žiadostí o výkon monitorovacích, vyšetrovacích právomocí a právomocí v oblasti presadzovania zo strany príslušných národných dozorných orgánov;

b)

vytvoriť a zachovať kontakty s príslušnými členmi a pracovníkmi národných dozorných orgánov.

2.   V relevantných prípadoch sa EDPS zapojí do poskytovania vzájomnej pomoci a zúčastňuje sa na spoločných operáciách s národnými dozornými orgánmi, pričom každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, ako sa stanovuje v nariadení, všeobecnom nariadení o ochrane údajov a iných príslušných právnych predpisoch Únie.

3.   EDPS sa na výzvu môže zúčastniť na vyšetrovaní dozorného orgánu alebo vyzvať dozorný orgán, aby sa zúčastnil na vyšetrovaní v súlade s právnymi a procesnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na pozývajúcu stranu.

Článok 27

Medzinárodná spolupráca

1.   EDPS podporuje najlepšie postupy, zbližovanie a synergie v oblasti ochrany osobných údajov medzi Európskou úniou a tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, a to aj prostredníctvom účasti na príslušných regionálnych a medzinárodných sieťach a podujatiach.

2.   V prípade potreby sa EDPS zapojí do poskytovania vzájomnej pomoci pri činnostiach dozorných orgánov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií v oblasti vyšetrovania a presadzovania.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Konzultácia s výborom zamestnancov

1.   S výborom zamestnancov, ktorý zastupuje zamestnancov EDPS vrátane sekretariátu EDPB, sa v dostatočnom časovom predstihu konzultuje o návrhoch rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 a s týmto výborom sa môže konzultovať o každej inej otázke všeobecného záujmu, ktorá sa týka zamestnancov. Výbor zamestnancov je informovaný o každej otázke týkajúcej sa vykonávania jeho úloh. V lehote 10 pracovných dní od konzultácie výbor uverejní stanovisko.

2.   Výbor zamestnancov prispieva k dobrému fungovaniu EDPS vrátane sekretariátu EDPB prostredníctvom návrhov týkajúcich sa organizačných záležitostí a pracovných podmienok.

3.   Výbor zamestnancov pozostáva z troch členov a troch zástupcov, ktorých volia všetci zamestnanci EDPS vrátane sekretariátu EDPB na obdobie dvoch rokov.

Článok 29

Zodpovedná osoba

1.   Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vymenúva zodpovednú osobu.

2.   So zodpovednou osobou sa konzultuje najmä vtedy, keď má EDPS ako prevádzkovateľ v úmysle uplatňovať obmedzenie na základe interných predpisov, ktorými sa vykonáva článok 25 nariadenia.

3.   V súlade s bodom IV ods. 2 bod viii) memoranda o porozumení medzi EDPS a EDPB má EDPB samostatnú zodpovednú osobu. V súlade s bodom IV ods. 4 memoranda o porozumení medzi EDPS a EDPB sa zodpovedné osoby EDPS a EDPB pravidelne stretávajú, aby zabezpečili, že ich rozhodnutia budú konzistentné.

Článok 30

Prístup verejnosti k dokumentom a úradník pre transparentnosť EDPS

EDPS určí úradníka pre transparentnosť, aby zabezpečil súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (11) bez toho, aby tým bolo dotknuté vybavovanie žiadostí verejnosti o prístup k dokumentom sekretariátom EDPB v súlade s bodom IV ods. 2 bod iii) memoranda o porozumení medzi EDPS a EDPB.

Článok 31

Jazyky

1.   EDPS sa zaväzuje dodržiavať zásadu viacjazyčnosti, keďže kultúrna a jazyková rozmanitosť je jedným z pilierov a pozitív Európskej únie. EDPS sa usiluje o rovnováhu medzi zásadou viacjazyčnosti a povinnosťou zabezpečiť riadne finančné riadenie a úspory vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie, a pragmaticky tak využiť svoje obmedzené zdroje.

2.   EDPS odpovedá každej osobe, ktorá sa na neho obráti vo veci patriacej do jeho právomoci v jednom z úradných jazykov Európskej únie, a to v rovnakom jazyku, v ktorom sa osoba naň obrátila. Všetky sťažnosti, žiadosti o informácie a akékoľvek iné žiadosti je EDPS možné zasielať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie a poskytujú sa na nich odpovede v rovnakom jazyku.

3.   Webové sídlo EDPS je dostupné v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Strategické dokumenty EDPS, ako napríklad stratégia poverenia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, sa uverejňujú v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Článok 32

Podporné služby

EDPS môže uzatvárať dohody o spolupráci alebo dohody o úrovni poskytovaných služieb s inými inštitúciami a môže sa zúčastňovať na medziinštitucionálnych výzvach na predkladanie ponúk, ktorých výsledkom sú rámcové zmluvy s tretími stranami o poskytovaní podporných služieb EDPS a EDPB. EDPS takisto môže podpísať zmluvu s externými poskytovateľmi služieb v súlade s pravidlami verejného obstarávania, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie.

Článok 33

Overovanie rozhodnutí

1.   Rozhodnutia EDPS sa overujú pridaním podpisu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov alebo riaditeľa, ako je stanovené v tomto rozhodnutí. Uvedený podpis môže byť písaný rukou alebo v elektronickej forme.

2.   V prípade delegovania alebo zastupovania v súlade s článkom 11 sa rozhodnutia overujú pridaním podpisu osoby, na ktorú bola právomoc delegovaná, alebo osoby, ktorá zastupuje. Uvedený podpis môže byť písaný rukou alebo v elektronickej forme.

Článok 34

Práca na diaľku v EDPS a elektronické dokumenty

1.   EDPS môže na základe rozhodnutia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zaviesť systém práce na diaľku pre všetkých alebo niektorých svojich zamestnancov. Toto rozhodnutie sa oznámi zamestnancom a uverejní na webových sídlach EDPS a EDPB.

2.   EDPS môže na základe rozhodnutia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov určiť podmienky platnosti elektronických dokumentov, elektronických postupov a elektronických prostriedkov odosielania dokumentov na účely EDPS. Toto rozhodnutie sa oznámi zamestnancom a uverejní na webovom sídle EDPS.

3.   Ak sa tieto rozhodnutia týkajú sekretariátu EDPB, konzultuje sa predseda EDPB.

Článok 35

Pravidlá výpočtu lehôt, dátumov a termínov

EDPS uplatňuje pravidlá výpočtu lehôt, dátumov a termínov stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (12).

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Doplňujúce opatrenia

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže ďalej spresniť ustanovenia tohto rozhodnutia prijatím vykonávacích predpisov a doplňujúcich opatrení týkajúcich sa fungovania EDPS.

Článok 37

Zrušenie rozhodnutia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 2013/504/EÚ

Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 2013/504/EÚ (13) sa zrušuje a nahrádza týmto rozhodnutím.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. mája 2020

za EDPS

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov) (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(9)  Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) z 1. marca 2017 o vymenovaní účtovníka Európskej komisie ako účtovníka EDPS.

(10)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(13)  Rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 2013/504/EÚ zo 17. decembra 2012 o prijatí rokovacieho poriadku (Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 41).