5.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/112


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/361

zo 17. decembra 2019,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózneho činidla chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali nebezpečné látky vymenované v prílohe II k uvedenej smernici. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vyňaté použitia uvedené v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ.

(2)

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa uplatňuje smernica 2011/65/EÚ, sú vymenované v prílohe I k uvedenej smernici.

(3)

Šesťmocný chróm je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ.

(4)

Výnimka z obmedzenia používania šesťmocného chrómu ako protikorózneho činidla chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách do 0,75 hmotnostných % v chladiacom roztoku (ďalej len „výnimka“) je uvedená v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ. V prípade kategórií 1 až 7 a kategórie 10 mala platnosť výnimky uplynúť 21. júla 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom uvedenej smernice.

(5)

Komisii bola 20. januára 2015 doručená žiadosť o predĺženie platnosti výnimky (ďalej len „žiadosť o predĺženie platnosti“), teda v rámci lehoty stanovenej v článku 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ. V súlade s uvedeným ustanovením zostáva výnimka v platnosti, kým sa neprijme rozhodnutie o žiadosti o predĺženie platnosti.

(6)

Súčasťou posudzovania žiadosti o predĺženie platnosti výnimky bola v súlade s článkom 5 ods. 7 smernice 2011/65/EÚ konzultácia so zainteresovanými stranami. Výsledkom hodnotenia, pri ktorom sa zohľadnili rozhodnutia Komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (2) je záver, že súčasná výnimka týkajúca sa kategórií 1 až 7 a kategórie 10 sa má rozdeliť na dve podpoložky, ktorých znenie bude zreteľne vyjadrovať vedecký a technický pokrok, pokiaľ ide o nahradenie šesťmocného chrómu, ktoré je rozdielne v závislosti od druhu použitia.

(7)

Šesťmocný chróm [Cr(VI)] pôsobí ako protikorózne činidlo chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách. Používa sa na vytvorenie vrstvy na vnútornom povrchu oceľových rúrok s cieľom chrániť ich pred chladiacim roztokom, ktorý obsahuje korozívny amoniak.

(8)

V prípade použití s príkonom ≥ 75 W a pri systémoch prevádzkovaných výlučne s neelektrickými ohrievačmi (čo zodpovedá použitiam s vysokou teplotou kotla), na ktoré sa vzťahuje súčasná výnimka, je nahradenie alebo nepoužívanie šesťmocného chrómu stále vedecky a technicky neuskutočniteľné pre nedostatok spoľahlivých náhrad. Výnimka v prípade týchto použití je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), a teda sa ňou neoslabuje ochrana životného prostredia a zdravia stanovená v uvedenom nariadení.

(9)

Preto je vhodné vyhovieť požadovanému predĺženiu platnosti v prípade použití s vysokými teplotami kotla do 21. júla 2021 v súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2011/65/EÚ. Vzhľadom na výsledky prebiehajúceho úsilia s cieľom nájsť spoľahlivú náhradu je nepravdepodobné, že by trvanie predmetnej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(10)

V prípade použití s príkonom < 75 W (čo zodpovedá použitiam s nízkou teplotou kotla), na ktoré sa vzťahuje súčasná výnimka, už nie sú splnené podmienky na predĺženie platnosti stanovené v článku 5 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ, a preto by sa žiadosť o predĺženie platnosti mala zamietnuť. V súlade s článkom 5 ods. 6 uvedenej smernice by sa platnosť výnimiek v prípade uvedených použití mala skončiť 12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(11)

Pre kategórie 8, 9 a 11 zostáva existujúca výnimka platná počas období stanovených v článku 5 ods. 2 druhom pododseku smernice 2011/65/EÚ. Z dôvodu právnej zrozumiteľnosti by sa dátumy uplynutia platnosti mali stanoviť v prílohe III k uvedenej smernici.

(12)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. apríla 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2019

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ C 48, 15.2.2017, s. 9).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 9 nahrádza takto:

„9

Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku

Týka sa kategórií 8, 9 a 11 a platí do:

21. júla 2021 v prípade kategórií 8 a 9, iné ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje,

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje, a v prípade kategórie 11.

9 a)-I

Šesťmocný chróm do 0,75 hmotnostného %, používaný ako protikorózne činidlo v chladiacom roztoku chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách (vrátane minibarov) určených na úplnú alebo čiastočnú prevádzku s elektrickým ohrievačom s priemerným užitočným príkonom < 75 W za stálych prevádzkových podmienok

Týka sa kategórií 1 až 7 a kategórie 10 a platí do 5. marca 2021.

9 a)-II

Šesťmocný chróm do 0,75 hmotnostného %, používaný ako protikorózne činidlo v chladiacom roztoku chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách:

určených na úplnú alebo čiastočnú prevádzku s elektrickým ohrievačom s priemerným užitočným príkonom ≥ 75 W za stálych prevádzkových podmienok,

určených na úplnú prevádzku s neelektrickým ohrievačom.

Týka sa kategórií 1 až 7 a kategórie 10 a platí do 21. júla 2021.“