27.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/4


SMERNICA RADY (EÚ) 2020/262

z 19. decembra 2019,

ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 2008/118/ES (3) bola viackrát podstatne zmenená. Vzhľadom na to, že je potrebné vykonať nové zmeny, uvedená smernica by sa v záujme jasnosti mala prepracovať.

(2)

Podmienky vyrubenia spotrebnej dane z tovaru, ktoré upravuje smernica 2008/118/ES, musia zostať zosúladené v záujme zabezpečenia správneho fungovania vnútorného trhu.

(3)

Je vhodné špecifikovať tovar podliehajúci spotrebnej dani, na ktorý sa uplatňuje táto smernica, a na tento účel odkázať na smernice Rady 92/83/EHS (4), 92/84/EHS (5), 2003/96/ES (6) a 2011/64/EÚ (7).

(4)

Tovar podliehajúci spotrebnej dani môže podliehať iným nepriamym daniam na osobitné účely. V takýchto prípadoch a s cieľom neohroziť užitočnosť právnych predpisov Únie týkajúcich sa nepriamych daní by členské štáty však mali dodržiavať určité dôležité prvky týchto predpisov.

(5)

V záujme zabezpečenia voľného pohybu by zdanenie iného tovaru ako tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nemalo viesť k vzniku formalít spojených s prekročením hraníc.

(6)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa uplatňovali formality, ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje medzi územiami, ktoré sú síce definované ako súčasť colného územia Únie, ale nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a územiami, na ktoré sa táto smernica uplatňuje.

(7)

Keďže na správne fungovanie vnútorného trhu je naďalej potrebné, aby koncepcia vzniku daňovej povinnosti k spotrebnej dani a s ňou súvisiace podmienky boli rovnaké vo všetkých členských štátoch, je dôležité vyjasniť na úrovni Únie, kedy je tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu a kto je povinný spotrebnú daň zaplatiť.

(8)

Keďže spotrebná daň je daň zo spotreby tovaru, nemôže sa vyberať z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol za určitých okolností úplne zničený alebo je nenahraditeľne stratený.

(9)

Okrem úplného zničenia alebo nenahraditeľnej straty tovaru môže z dôvodu povahy tovaru dôjsť k čiastočným stratám. S výnimkou náležite odôvodnených okolností by v prípade takýchto čiastočných strát nemala vzniknúť žiadna daňová povinnosť, pokiaľ neprekročia vopred stanovené spoločné prahy pre čiastočnú stratu.

(10)

V prípade zistenia neúmyselne nadmerného množstva tovaru počas prepravy v režime pozastavenia dane by členské štáty mali mať možnosť povoliť uskladnenie nadmerného množstva tovaru do daňového skladu v rámci režimu pozastavenia dane.

(11)

S cieľom zaistiť jednotné zaobchádzanie s čiastočnými stratami v celej Únii by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o určenie spoločných prahov pre čiastočnú stratu. Komisia by pri stanovovaní týchto prahov pre čiastočnú stratu mala zohľadniť najmä aspekty súvisiace s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami tovaru (ako je povaha tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, najmä energetických výrobkov (nestálosť), teplota okolia počas prepravy, prepravná vzdialenosť alebo čas potrebný na prepravu). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (8). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(12)

Spôsoby výberu a vrátenia dane majú vplyv na správne fungovanie vnútorného trhu, a preto by mali spĺňať nediskriminačné kritériá.

(13)

V prípade nezrovnalosti počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane by daňová povinnosť k spotrebnej dani mala byť splatná v členskom štáte, na území ktorého došlo k nezrovnalosti, ktorá spôsobila uvedenie tovaru do daňového voľného obehu, alebo ak nie je možné určiť, kde k nezrovnalosti došlo, tak v členskom štáte, kde sa táto nezrovnalosť zistila. Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani nedorazí na miesto určenia bez toho, aby sa zistila akákoľvek nezrovnalosť, predpokladá sa, že k nezrovnalosti došlo v členskom štáte odoslania.

(14)

Okrem prípadov vrátenia spotrebnej dane stanovených v tejto smernici členské štáty by mali, ak si to účel tejto smernice vyžaduje, vrátiť spotrebnú daň zaplatenú z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani uvedeného do daňového voľného obehu.

(15)

Pravidlá a podmienky upravujúce dodania, ktoré sú oslobodené od spotrebnej dane, by mali zostať zosúladené. V prípade dodaní oslobodených od spotrebnej dane určených organizáciám v iných členských štátoch by sa malo používať osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane.

(16)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky týkajúce sa formy osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

(17)

Mali by sa jasne určiť situácie, v ktorých je povolený bezdaňový predaj cestujúcim, ktorí opúšťajú územie Únie, aby sa predišlo daňovým únikom a zneužitiu. Keďže osoby cestujúce po súši sa môžu presúvať častejšie a voľnejšie ako osoby cestujúce loďou alebo lietadlom, riziko nedodržiavania ustanovení týkajúcich sa predaja a dovozu zo strany cestujúcich bez cla a dane a následne záťaž colných orgánov spojená s kontrolou sú podstatne vyššie v prípade cestovania po súši. Je preto vhodné stanoviť, aby na pozemných hraniciach nebol povolený predaj oslobodený od spotrebnej dane.

(18)

Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné vykonávať kontroly vo výrobných a skladovacích zariadeniach s cieľom zabezpečiť výber dane, je na uľahčenie týchto kontrol nutné zachovať systém daňových skladov podliehajúcich povoleniu zo strany príslušných orgánov. Malo by byť zrejmé, že držba alebo skladovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani znamená fyzickú držbu tohto tovaru.

(19)

Je tiež potrebné stanoviť požiadavky, ktoré majú spĺňať oprávnení prevádzkovatelia daňového skladu, ako aj hospodárske subjekty, ktoré nemajú status oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu.

(20)

Malo by sa umožniť, aby sa tovar podliehajúci spotrebnej dani pred uvedením do daňového voľného obehu prepravoval v rámci Únie v režime pozastavenia dane a aby sa táto preprava uskutočňovala z daňového skladu na rôzne miesta určenia, najmä do iného daňového skladu, ale aj na miesta určené ako rovnocenné na účely tejto smernice.

(21)

Rovnako by sa mala povoliť preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane z miesta dovozu na uvedené miesta určenia a v súlade s tým by sa malo prijať ustanovenie v súvislosti so statusom osoby, ktorá má povolenie odosielať tovar z tohto miesta dovozu, ale nie ho držať alebo skladovať.

(22)

Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie ustanovenia o ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, malo by sa objasniť, že preprava sa končí, keď príjemca dokáže presne uviesť, aké množstvo tovaru skutočne prijal. Ako dôkaz o ukončení prepravy sa môže použiť vykládka tovaru a jeho zaevidovanie v účtovníctve.

(23)

S cieľom umožniť použitie colného režimu vonkajší tranzit v nadväznosti na colný režim vývoz by sa colný úrad výstupu mal stať možným miestom určenia prepravy v režime pozastavenia spotrebnej dane. V takom prípade by sa mal upresniť okamih, kedy sa režim pozastavenia dane končí. Malo by sa uviesť, že príslušné orgány v členskom štáte vývozu by mali vystaviť správu o vývoze na základe potvrdenia o výstupe, ktoré colný úrad výstupu zasiela colnému úradu vývozu na začiatku colného režimu vonkajší tranzit. Na to, aby bolo podľa tejto smernice možné prevziať zodpovednosť za tovar podliehajúci spotrebnej dani v colnom režime vonkajší tranzit, bol článok 189 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (10) zmenený delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/1063 (11). V dôsledku toho by aj tovar Únie podliehajúci spotrebnej dani malo byť možné umiestniť do colného režimu vonkajší tranzit.

(24)

Na to, aby príslušné orgány mohli zaistiť konzistentnosť medzi elektronickým administratívnym dokumentom a colným vyhlásením pri dovoze, keď sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepustený do voľného obehu prepravuje z miesta dovozu v režime pozastavenia dane, informácie o odosielateľovi a príjemcovi, ako aj dôkaz o tom že dovážaný tovar bude odoslaný z členského štátu dovozu do iného členského štátu, by mala poskytnúť osoba, ktorá navrhuje tovar podliehajúci spotrebnej dani na dovoz príslušným orgánom v členskom štáte dovozu.

(25)

S cieľom zabezpečiť zaplatenie spotrebnej dane v prípade neukončenia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani je dôležité, aby členské štáty vyžadovali za podmienok, ktoré stanovia, zábezpeku na spotrebnú daň, ktorú by mal zložiť oprávnený prevádzkovateľ odosielajúceho daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ, alebo ak to členský štát odoslania povolí, iná osoba zúčastňujúca sa danej prepravy.

(26)

Viaceré členské štáty už udeľujú upustenie od zábezpeky na prepravu energetických výrobkov pevným potrubím, keďže tento druh prepravy predstavuje veľmi nízke fiškálne riziko. S cieľom zosúladiť požiadavky, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky v takých prípadoch, je vhodné, aby sa vo všetkých členských štátoch upustilo od požiadavky týkajúcej sa zábezpeky v prípade prepravy energetických výrobkov pevným potrubím.

(27)

S cieľom zaistiť rýchle vykonanie potrebných formalít a uľahčiť dohľad nad prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani prepravovaného v režime pozastavenia spotrebnej dane by sa mal na výmenu elektronických administratívnych dokumentov medzi dotknutými osobami a príslušnými orgánmi používať počítačový systém podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 (12) (ďalej len „počítačový systém“).

(28)

S cieľom zaistiť, aby dokumenty používané v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane boli ľahko zrozumiteľné vo všetkých členských štátoch a bolo možné ich spracovať v počítačovom systéme, a to aj vtedy, ak počítačový systém nie je dostupný, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie štruktúry a obsahu uvedených dokumentov.

(29)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky na vystavenie, formu a predkladanie dokumentov používaných v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, a to aj vtedy, ak počítačový systém nie je dostupný, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(30)

Mal by sa stanoviť postup, ktorým hospodárske subjekty informujú príslušné orgány členských štátov o odoslaní a mieste určenia zásielok tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Náležitú pozornosť je potrebné venovať situácii niektorých príjemcov, ktorí nie sú napojení na počítačový systém, ale môžu prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane.

(31)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane by sa mali vyjasniť podmienky začatia a ukončenia prepravy, ako aj výkon povinností súvisiacich s prepravou.

(32)

Na to, aby príslušné orgány mohli zaistiť konzistentnosť medzi elektronickým administratívnym dokumentom a colným vyhlásením pri vývoze v prípadoch, keď sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje v režime pozastavenia dane pred tým, ako sa prepraví z územia Únie, osoba, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani navrhuje na vývoz by mala príslušné orgány v členskom štáte vývozu informovať o jedinečnom administratívnom referenčnom kóde.

(33)

S cieľom umožniť členskému štátu odoslania prijať primerané opatrenia by príslušný orgán v členskom štáte vývozu mal informovať príslušný orgán v členskom štáte odoslania o všetkých nezrovnalostiach, ktoré sa vyskytnú počas vývozu, alebo o skutočnosti, že tovar už nemá byť prepravený z územia Únie.

(34)

Na to, aby odosielateľ mohol tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani prideliť nové miesto určenia, členský štát odoslania by mal odosielateľa informovať o tom, že tovar už nemá byť prepravený z územia Únie.

(35)

S cieľom zlepšiť možnosť vykonávať kontroly počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani by osoba, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani sprevádza, alebo ak tovar nikto nesprevádza, tak prepravca mal byť schopný predložiť príslušným orgánom jedinečný administratívny referenčný kód, a to v akejkoľvek forme, aby tieto orgány mohli získať údaje o tovare podliehajúcom spotrebnej dani.

(36)

Je potrebné stanoviť postupy, ktoré sa použijú v prípade, ak počítačový systém nie je dostupný.

(37)

S cieľom zosúladiť postupy podľa tejto smernice s postupmi ustanovenými v článku 335 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/247 (13) a s cieľom zjednodušiť uznávanie alternatívnych dôkazov o výstupe v členskom štáte odoslania by sa mal stanoviť minimálny zoznam štandardných alternatívnych dôkazov o výstupe, ktoré preukazujú, že tovar bol prepravený z územia Únie.

(38)

Členské štáty by mali byť oprávnené stanoviť osobitný režim, pokiaľ preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane prebieha v celom rozsahu v rámci ich územia, alebo uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody s inými členskými štátmi na účely zjednodušenia. Členské štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, by nemali byť povinné akceptovať osobitný režim na základe takejto dohody.

(39)

Mali by sa vyjasniť pravidlá zdaňovania a procesné pravidlá týkajúce sa prepravy tovaru, za ktorý bola spotrebná daň už zaplatená v členskom štáte, bez toho, aby tým bola dotknutá ich všeobecná štruktúra.

(40)

Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobúdajú súkromné osoby na ich vlastné použitie a ak ho tieto osoby prepravujú z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu, spotrebná daň by mala byť zaplatená v členskom štáte nadobudnutia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade so zásadami, ktorými sa riadi fungovanie vnútorného trhu.

(41)

Úrovne spotrebnej dane z tabakových výrobkov a alkoholu, ktoré uplatňujú členské štáty, sú rôzne v dôsledku viacerých faktorov, ako je napríklad fiškálna politika a politika v oblasti verejného zdravia, pričom tieto rozdiely sú v niektorých prípadoch významné. V tejto súvislosti by členské štáty mali byť schopné obmedziť riziká, ktoré vedú k daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo zneužívaniu daní, ohrozovaniu alebo oslabovaniu verejnej politiky alebo ochrany zdravia a života ľudí. Členské štáty by preto mali mať možnosť prijímať vhodné a primerané opatrenia, ktoré by im umožnili určiť, či tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu súkromnou osobou bol nadobudnutý touto súkromnou osobou na jej vlastné použitie.

(42)

V prípadoch, v ktorých je tovar podliehajúci spotrebnej dani po uvedení do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte dodaný na podnikateľské účely do iného členského štátu, je potrebné stanoviť, že daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v tomto druhom členskom štáte. Na tieto účely je nutné najmä definovať pojem „ dodaný na podnikateľské účely“.

(43)

Počítačový systém, ktorý sa v súčasnosti používa na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, by sa mal rozšíriť na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, kde sa má dodať na podnikateľské účely. Použitím tohto počítačového systému sa zjednoduší monitorovanie takej prepravy a zaistí sa riadne fungovanie vnútorného trhu.

(44)

Keď sa tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedie do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, kde sa má dodať na podnikateľské účely, je vhodné objasniť, kto je povinný zaplatiť daň a kedy vzniká daňová povinnosť.

(45)

S cieľom predísť zbytočným investíciám by informatizácia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa uvedie do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje na sa územie iného členského štátu, kde má byť dodaný na podnikateľské účely, mala byť nastavená tak, aby sa využilo čo najviac z existujúceho systému pre prepravu v režime pozastavenia dane. Na tento účel a s cieľom uľahčiť takúto prepravu by mali byť ustanovenia týkajúce sa zábezpeky na takúto prepravu zosúladené s ustanoveniami týkajúcimi sa zábezpeky na prepravu v režime pozastavenia spotrebnej dane, aby sa rozšíril výber ručiteľov.

(46)

S cieľom uľahčiť existujúcu registráciu hospodárskych subjektov v súvislosti s režimom pozastavenia dane treba daňovému skladu a registrovanému odosielateľovi dať možnosť, aby po tom, ako informujú príslušné orgány členského štátu odoslania, mohli konať ako certifikovaný odosielateľ pre tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa uvádza do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, kde má byť dodaný na podnikateľské účely. Daňový sklad alebo registrovaný príjemca by zároveň mali mať možnosť konať v súvislosti s týmto tovarom podliehajúcim spotrebnej dani ako certifikovaný príjemca.

(47)

Je nutné určiť, aké postupy sa majú použiť, keď počítačový systém nie je dostupný a treba použiť záložný dokument.

(48)

Členským štátom by sa malo umožniť ustanoviť osobitný režim prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa uvedie do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, kde má byť dodaný na podnikateľské účely, na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd s inými členskými štátmi s cieľom umožniť zjednodušenie. Členské štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou dvojstranných alebo mnohostranných dohôd, by nemali byť povinné akceptovať osobitný režim na základe takejto dohody.

(49)

S cieľom zaistiť, aby dokumenty používané v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, v prípade ktorého sa usudzuje, že sa má dodať na podnikateľské účely, boli ľahko zrozumiteľné vo všetkých členských štátoch a bolo možné ich spracovať v počítačovom systéme, a to aj vtedy, ak počítačový systém nie je dostupný, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie štruktúry a obsahu uvedených dokumentov.

(50)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky na vystavenie, formu a predkladanie dokumentov používaných v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, v prípade ktorého sa usudzuje, že sa má dodať na podnikateľské účely, a to aj vtedy, ak počítačový systém nie je dostupný, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(51)

Pokiaľ tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobúdajú osoby, ktoré nemajú status oprávnených prevádzkovateľov daňového skladu alebo registrovaných príjemcov a ktoré nevykonávajú nezávislú ekonomickú činnosť, a pokiaľ je tento tovar odosielaný alebo prepravovaný odosielateľom, ktorý vykonáva nezávislú ekonomickú činnosť alebo ktorý odosiela alebo prepravuje daný tovar vo vlastnom mene, spotrebná daň by mala byť zaplatená v členskom štáte určenia. Mal by sa stanoviť postup, ktorý má dodržiavať odosielateľ, pokiaľ ide o platbu spotrebnej dane. S cieľom zaistiť platbu v členskom štáte určenia by sa odosielateľ alebo jeho daňový splnomocnenec mal zaregistrovať a zabezpečiť platbu spotrebnej dane na príslušnom úrade, ktorý bol osobitne určený za podmienok stanovených členským štátom určenia. S cieľom zjednodušiť uvedený systém by odosielateľ mal mať možnosť zvoliť si, či na splnenie požiadaviek týkajúcich sa registrácie a platby zábezpeky využije daňového splnomocnenca. Ak ani odosielateľ ani daňový splnomocnenec tieto požiadavky nesplní, povinným za platbu spotrebnej dane v členskom štáte určenia by mal byť príjemca.

(52)

S cieľom zamedziť konfliktom záujmov medzi členskými štátmi a dvojitému zdaneniu v prípadoch, v ktorých tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu, sa prepravuje v rámci Únie, je potrebné prijať ustanovenie pre situácie, keď je tovar podliehajúci spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu predmetom nezrovnalostí.

(53)

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, aby tovar uvedený do daňového voľného obehu mohol byť označený buď daňovými označeniami, alebo vnútroštátnymi identifikačnými značkami. Používanie uvedených označení alebo značiek by nemalo spôsobiť žiadne prekážky pri obchodovaní v rámci Únie. Vzhľadom na skutočnosť, že používanie uvedených označení alebo značiek by nemalo viesť k dvojitému daňovému zaťaženiu, malo by sa upresniť, že členský štát, ktorý vydal tieto značky, vráti, odpustí alebo uvoľní akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zabezpečenú s cieľom získať tieto označenia alebo značky, ak daňová povinnosť k spotrebnej dani vznikla v inom členskom štáte a ak sa tam spotrebná daň aj vybrala. Členské štáty, ktoré vydali takéto označenia alebo značky, však môžu na účely zamedzenia akémukoľvek zneužitiu podmieniť vrátenie, odpustenie alebo uvoľnenie sumy predložením dôkazu, že tieto označenia alebo značky boli odstránené alebo zničené.

(54)

Uplatňovanie štandardných požiadaviek spojených s prepravou a monitorovaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani by mohlo spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie malých výrobcov vína. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť týchto výrobcov od niektorých požiadaviek.

(55)

Mala by sa zohľadniť skutočnosť, že v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý sa používa ako zásoby pre lode a lietadlá, sa zatiaľ nenašlo uspokojujúce spoločné riešenie.

(56)

Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa používa pri výstavbe a údržbe cezhraničných mostov medzi členskými štátmi, dotknuté členské štáty by s cieľom znížiť administratívne zaťaženie mali mať možnosť prijať opatrenia, ktoré sa odchyľujú od bežných pravidiel a postupov uplatňovaných na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa prepravuje z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu.

(57)

S cieľom umožniť členským štátom adaptovať sa na systém elektronického monitorovania prepravy tovaru by sa im malo poskytnúť prechodné obdobie, počas ktorého by sa preprava tohto tovaru naďalej vykonávala na základe formalít ustanovených v smernici 2008/118/ES.

(58)

Keďže cieľ tejto smernice, a to stanovenie spoločného systému v súvislosti s niektorými aspektmi spotrebnej dane, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(59)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcej smernice.

(60)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumu uplatňovania tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Touto smernicou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní, ktoré sa priamo alebo nepriamo vyberajú zo spotreby tohto tovaru (ďalej len „tovar podliehajúci spotrebnej dani“):

a)

energetické výrobky a elektrina upravené smernicou 2003/96/ES;

b)

alkohol a alkoholické nápoje upravené smernicami 92/83/EHS a 92/84/EHS;

c)

tabakové výrobky upravené smernicou 2011/64/EÚ.

2.   Členské štáty môžu na osobitné účely vyrubiť ďalšie nepriame dane na tovar podliehajúci spotrebnej dani za predpokladu, že tieto dane sú v súlade s pravidlami Únie pre zdaňovanie uplatniteľnými na spotrebnú daň alebo daň z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o stanovenie základu dane, výpočet dane, vznik daňovej povinnosti a kontrolu dane, pričom medzi tieto pravidlá nepatria ustanovenia o oslobodení od spotrebnej dane.

3.   Členské štáty môžu vyrubiť dane:

a)

na iné výrobky, ako je tovar podliehajúci spotrebnej dani;

b)

na poskytnuté služby vrátane služieb súvisiacich s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktoré nemožno charakterizovať ako dane z obratu.

Vyrubenie takýchto daní však nesmie viesť v obchode medzi členskými štátmi k vzniku formalít spojených s prekročením hraníc.

Článok 2

Uplatňovanie Colného kódexu Únie na tovar podliehajúci spotrebnej dani

1.   Formality stanovené v colných ustanoveniach Únie pre vstup tovaru na colné územie Únie sa mutatis mutandis uplatňujú na vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie Únie z jedného z území uvedených v článku 4 ods. 2.

2.   Formality stanovené v colných ustanoveniach Únie pre výstup tovaru z colného územia Únie sa mutatis mutandis uplatňujú na výstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia Únie na jedno z území uvedených v článku 4 ods. 2.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 sa Fínsku povoľuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi územím uvedeného členského štátu a územiami uvedenými v článku 4 ods. 2 písm. c) uplatňovať rovnaké postupy, aké uplatňuje na prepravu na území uvedeného členského štátu.

4.   Články 14 až 46 sa neuplatňujú na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý má colný status tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, podľa vymedzenia v článku 5 bode 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (14).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia od príslušných orgánov členského štátu v daňovom sklade vyrába, spracúva, drží, skladuje, prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane;

2.

„územie členského štátu“ je územie členského štátu, na ktoré sa vzťahujú zmluvy v súlade s článkami 349 a 355 ZFEÚ, s výnimkou tretích území;

3.

„územie Únie“ sú územia členských štátov;

4.

„tretie územia“ sú územia uvedené v článku 4 ods. 2 a 3;

5.

„tretie krajiny“ sú každý štát alebo územie, na ktoré sa zmluvy nevzťahujú;

6.

„režim pozastavenia dane“ je daňový režim uplatňovaný na výrobu, spracovanie, držbu, skladovanie alebo prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorým je spotrebná daň pozastavená;

7.

„dovoz“ je prepustenie tovaru do voľného obehu v súlade článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

8.

„neoprávnený vstup“ je vstup tovaru na územie Únie, ktorý nebol prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a pre ktorý podľa článku 79 ods. 1 uvedeného nariadenia vznikol colný dlh, alebo by colný dlh vznikol, keby tovar podliehal clu;

9.

„registrovaný príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v rámci podnikania príslušnými orgánmi členského štátu určenia oprávnená za podmienok stanovených týmito orgánmi prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani, prepravovaný v režime pozastavenia dane z územia iného členského štátu;

10.

„registrovaný odosielateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je príslušnými orgánmi členského štátu dovozu oprávnená v rámci svojho podnikania len odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane po prepustení tohto tovaru do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 za podmienok stanovených týmito orgánmi;

11.

„daňový sklad“ je miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v rámci podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani vyrába, spracúva, drží, skladuje, prijíma alebo odosiela v režime pozastavenia dane za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza;

12.

„certifikovaný odosielateľ“ je fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná u príslušných orgánov členského štátu odoslania s cieľom odosielať v rámci svojho podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a potom prepravený na územie iného členského štátu;

13.

„certifikovaný príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná u príslušných orgánov členského štátu určenia s cieľom prijímať v rámci svojho podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a potom prepravený na územie iného členského štátu;

14.

„členský štát určenia“ je členský štát, do ktorého sa má tovar podliehajúci spotrebnej dani dodať alebo v ktorom sa má použiť v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

15.

„odpustenie“ je upustenie od povinnosti zaplatiť sumu spotrebnej dane, ktorá ešte nebola zaplatená;

16.

„vrátenie“ je náhrada sumy spotrebnej dane, ktorá už bola zaplatená.

Článok 4

Územná pôsobnosť

1.   Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na územie Únie.

2.   Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa neuplatňujú na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Únie:

a)

Kanárske ostrovy;

b)

francúzske územia uvedené v článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ;

c)

Alandy;

d)

Normandské ostrovy.

3.   Táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa neuplatňujú na územia patriace do rozsahu pôsobnosti článku 355 ods. 3 ZFEÚ, ani na tieto ďalšie územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Únie:

a)

ostrov Helgoland;

b)

územie Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno.

4.   Španielsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na Kanárske ostrovy – s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich mimoriadnej odľahlosti – v súvislosti so všetkým alebo niektorým tovarom podliehajúcim spotrebnej dani uvedeným v článku 1 od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.

5.   Francúzsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ sa uplatňujú na územia uvedené v odseku 2 písm. b), s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich mimoriadnej odľahlosti, v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani uvedenými v článku 1 alebo niektorými z takýchto tovarov od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.

6.   Ustanovenia tejto smernice nebránia tomu, aby si Grécko ponechalo osobitný status udelený vrchu Athos, ktorý je garantovaný článkom 105 gréckej ústavy.

Článok 5

Územie s osobitným postavením

1.   Vzhľadom na dohovory a zmluvy uzavreté s Francúzskom, Talianskom, Cyprom a Spojeným kráľovstvom sa Monacké kniežatstvo, San Maríno, výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia a ostrov Man nepovažujú na účely tejto smernice za tretie krajiny.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu alebo určenia na území:

a)

Monackého kniežatstva považovala za prepravu tovaru s pôvodom vo Francúzsku alebo určenú pre Francúzsko;

b)

San Marína považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Taliansku alebo určenú pre Taliansko;

c)

výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia považovala za prepravu tovaru s pôvodom na Cypre alebo určenú pre Cyprus;

d)

ostrova Man považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Spojenom kráľovstve alebo určenú pre Spojené kráľovstvo.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu v obciach Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) alebo určená pre obce Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Nemecku alebo určenú pre Nemecko.

Kapitola II

Všeobecné procesné ustanovenia

oddiel 1

zdaniteľná udalosť, vznik daňovej povinnosti, nezrovnalosti počas prepravy v režime pozastavenia dane

Článok 6

Zdaniteľná udalosť, čas a miesto vzniku daňovej povinnosti, zničenie a nenahraditeľné straty

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani je predmetom spotrebnej dane v čase:

a)

jeho výroby vrátane jeho ťažby, ak je to uplatniteľné, na území Únie;

b)

jeho dovozu alebo jeho neoprávneného vstupu na územie Únie.

2.   Daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v čase uvedenia tovaru do daňového voľného obehu a v členskom štáte, v ktorom je tento tovar do daňového voľného obehu uvedený.

3.   Na účely tejto smernice „uvedenie do daňového voľného obehu“ je ktorákoľvek z týchto možností:

a)

prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, vrátane neoprávneného prepustenia, z režimu pozastavenia dane;

b)

držba alebo skladovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani mimo režimu pozastavenia dane, a to aj v neoprávnených prípadoch, z ktorého sa spotrebná daň nevyrubila podľa uplatniteľných ustanovení práva Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

c)

výroba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane jeho spracovania a neoprávnená výroba alebo spracovanie mimo režimu pozastavenia dane;

d)

dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, pokiaľ nie je tovar podliehajúci spotrebnej dani bezodkladne po dovoze uvedený do režimu pozastavenia dane, alebo neoprávnený vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, pokiaľ colný dlh nezanikol podľa článku 124 ods. 1 písm. e), f), g) alebo k) nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Ak colný dlh zanikol podľa článku 124 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 952/2013, členské štáty môžu vo svojom vnútroštátnom práve stanoviť sankciu, pričom zohľadňujú výšku dlhu na spotrebnej dani, ktorý by vznikol.

4.   Za čas prepustenia z režimu pozastavenia dane uvedeného v odseku 3 písm. a) sa považuje:

a)

čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal registrovaný príjemca v situáciách uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode ii);

b)

čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal príjemca v situáciách uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iv);

c)

čas prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na mieste priamej dodávky v situáciách uvedených v článku 16 ods. 4.

5.   Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane alebo časti tohto tovaru následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe povolenia príslušných orgánov členského štátu na zničenie tovaru sa nepovažuje za uvedenie tovaru do daňového voľného obehu.

6.   Na účely tejto smernice sa tovar považuje za úplne zničený alebo nenahraditeľne stratený, ak sa už nemôže používať ako tovar podliehajúci spotrebnej dani.

7.   Čiastočná strata z dôvodu povahy tovaru, ku ktorej dôjde počas prepravy tovaru v režime pozastavenia dane medzi členskými štátmi, sa nepovažuje za uvoľnenie do daňového voľného obehu, pokiaľ je výška straty pod spoločným prahom pre čiastočnú stratu v prípade uvedeného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, pokiaľ členský štát nemá primeraný dôvod na podozrenie z podvodu alebo nezrovnalosti. S tou časťou čiastočnej straty, ktorá prekračuje spoločný prah pre čiastočnú stratu pre uvedený tovar podliehajúci spotrebnej dani, sa zaobchádza ako s uvedením do daňového voľného obehu.

8.   Členské štáty môžu stanoviť svoje vlastné pravidlá na zaobchádzanie v prípadoch čiastočnej straty v režime pozastavenia dane, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 7.

9.   Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 5, sa musí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru alebo jeho časti došlo alebo v ktorom sa táto strata zistila, ak nie je možné určiť, kde k nej došlo.

Ak sa stanoví, že došlo k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, zábezpeka zložená v súlade s článkom 17 sa po predložení uspokojivého dôkazu podľa vhodnosti uvoľní celá alebo sčasti.

10.   Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 51, ktorými sa ustanovujú spoločné prahy pre čiastočnú stratu uvedené v odseku 7 tohto článku a v článku 45 ods. 2, pokiaľ ide okrem iného o povahu tovaru, jeho fyzikálne a chemické vlastnosti, teplotu okolia počas prepravy, prepravnú vzdialenosť alebo čas potrebný na prepravu, pričom spresní tovar podliehajúci spotrebnej dani, zodpovedajúci spoločný prah pre čiastočnú stratu ako percentuálny podiel celkového množstva a ostatné relevantné aspekty súvisiace s dopravou tovaru.

Pri absencii spoločných prahov pre čiastočnú stratu členské štáty naďalej uplatňujú vnútroštátne ustanovenia.

Článok 7

Osoba povinná zaplatiť spotrebnú daň

1.   Osobou povinnou zaplatiť spotrebnú daň, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, je:

a)

v súvislosti s prepustením tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane podľa článku 6 ods. 3 písm. a):

i)

oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá prepustí alebo v mene ktorej sa prepustí tovar podliehajúci spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane, a v prípade neoprávneného odoslania z daňového skladu akákoľvek iná osoba, ktorá sa na takomto odoslaní zúčastňuje;

ii)

v prípade nezrovnalosti, ku ktorej došlo počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a ktorá je vymedzená v článku 9 ods. 1, 2 a 4, oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorá zložila zábezpeku na spotrebnú daň podľa článku 17 ods. 1 a 3, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa zúčastnila na neoprávnenom odoslaní tovaru a ktorá si bola vedomá alebo si mala byť dostatočne vedomá neoprávnenosti tohto odoslania;

b)

v súvislosti s držbou alebo skladovaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v zmysle článku 6 ods. 3 písm. b) osoba, ktorá drží alebo skladuje tovar podliehajúci spotrebnej dani, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa na jeho držbe alebo skladovaní zúčastňuje, alebo akákoľvek kombinácia takýchto osôb v súlade so zásadou spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti;

c)

v súvislosti s výrobou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane jeho spracovania v zmysle článku 6 ods. 3 písm. c) osoba, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani vyrába, a v prípade neoprávnenej výroby akákoľvek iná osoba, ktorá sa na jeho výrobe zúčastňuje;

d)

v súvislosti s dovozom tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho neoprávneným vstupom v zmysle článku 6 ods. 3 písm. d): deklarant podľa vymedzenia v článku 5 bode 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 (ďalej len „deklarant“) alebo akákoľvek iná osoba uvedená v článku 77 ods. 3 daného nariadenia, a v prípade neoprávneného vstupu akákoľvek iná osoba zúčastnená na tomto neoprávnenom vstupe.

2.   Ak sú tú istú spotrebnú daň povinné zaplatiť viaceré osoby, sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za takýto dlh.

Článok 8

Podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzby spotrebnej dane, ktoré sa majú použiť

Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému daňová povinnosť vzniká v členskom štáte, v ktorom sa tovar uvádza do daňového voľného obehu.

Spotrebná daň sa vyrubí, vyberie a podľa potreby vráti alebo odpustí v súlade s postupom stanoveným každým členským štátom. Členské štáty uplatňujú rovnaké postupy na vnútroštátny tovar a na tovar z iných členských štátov.

Odchylne od prvého odseku môžu zásoby tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré už boli uvedené do daňového voľného obehu, pri zmene sadzieb spotrebnej dane v relevantných prípadoch podliehať zvýšeniu alebo zníženiu tejto spotrebnej dane.

Článok 9

Nezrovnalosti počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

1.   Ak počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane došlo k nezrovnalosti, ktorá spôsobila jeho uvedenie do daňového voľného obehu podľa článku 6 ods. 3 písm. a), uvedenie tohto tovaru do daňového voľného obehu sa uskutočňuje na území členského štátu, v ktorom nezrovnalosť nastala.

2.   Ak sa počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane zistila nezrovnalosť, ktorá spôsobila jeho uvedenie do daňového voľného obehu podľa článku 6 ods. 3 písm. a), a ak nie je možné určiť, kde táto nezrovnalosť nastala, predpokladá sa, že nastala na území členského štátu, v ktorom sa zistila, a v čase, keď sa zistila.

3.   V situáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušné orgány členských štátov, v ktorých sa tovar uviedol alebo sa považuje za uvedený do daňového voľného obehu, informujú príslušné orgány členského štátu odoslania.

4.   Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane nedorazí na miesto určenia a ak sa počas prepravy nezistila žiadna nezrovnalosť, ktorá by spôsobila uvedenie tohto tovaru do daňového voľného obehu podľa článku 6 ods. 3 písm. a), predpokladá sa, že k nezrovnalosti došlo v členskom štáte odoslania v čase, keď preprava začala, pokiaľ sa do štyroch mesiacov od začatia prepravy podľa článku 19 ods. 1 nepredloží, k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu odoslania, dôkaz o ukončení prepravy podľa článku 19 ods. 2 alebo o mieste, kde došlo k nezrovnalosti.

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na spotrebnú daň podľa článku 17, nebola oboznámená alebo nemohla byť oboznámená so skutočnosťou, že tovar nedorazil na miesto určenia, na predloženie dôkazu o ukončení prepravy podľa článku 19 ods. 2 alebo o mieste, kde došlo k nezrovnalosti, sa uvedenej osobe poskytne lehota jedného mesiaca odo dňa, keď jej príslušné orgány členského štátu odoslania oznámili túto informáciu.

5.   V situáciách uvedených v odsekoch 2 a 4 sa uplatňuje odsek 1, ak sa pred uplynutím troch rokov od dátumu začatia prepravy podľa článku 19 ods. 1 zistí, v ktorom členskom štáte k nezrovnalosti skutočne došlo.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom k nezrovnalosti došlo, informujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa spotrebná daň vyrubila, pričom tieto im spotrebnú daň vrátia alebo odpustia hneď po tom, ako sa poskytne dôkaz o vyrubení spotrebnej dane v druhom členskom štáte.

6.   Na účely tohto článku „nezrovnalosť“ je situácia, ktorá nastane počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, odlišná od situácie uvedenej v článku 6 ods. 5 a 6, v dôsledku ktorej sa preprava alebo časť prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani neukončila v súlade s článkom 19 ods. 2.

oddiel 2

vrátenie a odpustenie spotrebnej dane

Článok 10

Vrátenie a odpustenie spotrebnej dane

Okrem prípadov uvedených v článku 37 ods. 4, článku 44 ods. 5 a článku 46 ods. 3, ako aj prípadov stanovených v smerniciach 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES a 2011/64/EÚ môžu v situáciách určených členským štátom a v súlade s podmienkami, ktoré členský štát stanoví na účely zamedzenia všetkým možnostiam daňových únikov alebo zneužitia dane, spotrebnú daň z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa uviedol do daňového voľného obehu, dotknutej osobe na jej žiadosť vrátiť alebo odpustiť príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tento tovar uviedol do daňového voľného obehu.

Takéto vrátenie alebo odpustenie spotrebnej dane nesmie mať za následok iné oslobodenia od spotrebnej dane, než sú oslobodenia stanovené v článku 11 alebo oslobodenia stanovené v smerniciach 92/83/EHS, 92/84/EHS, 2003/96/ES alebo 2011/64/EÚ.

oddiel 3

oslobodenie od spotrebnej dane

Článok 11

Oslobodenie od zaplatenia spotrebnej dane

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani je oslobodený od platby spotrebnej dane, ak je určený na použitie:

a)

v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov;

b)

medzinárodnými organizáciami, ktoré sú uznané ako také orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu, ako aj pre členov týchto organizácií, v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;

c)

ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito ozbrojenými silami, pre civilných zamestnancov, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

d)

ozbrojenými silami akéhokoľvek štátu, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy, ale nie je členským štátom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;

e)

ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva umiestnenými na Cypre v súlade so Zmluvou o založení Cyperskej republiky zo 16. augusta 1960 na použitie týmito silami, civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;

f)

na spotrebu podľa dohody uzatvorenej s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ak je takáto dohoda prípustná alebo oprávnená, pokiaľ ide o oslobodenie od dane z pridanej hodnoty.

2.   Na oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatňujú podmienky a obmedzenia stanovené hostiteľským členským štátom. Členské štáty môžu poskytnúť oslobodenie od spotrebnej dane prostredníctvom vrátenia spotrebnej dane.

Článok 12

Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu v režime pozastavenia dane, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie uvedené v článku 11 ods. 1, musí byť prepravovaný spolu s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane. V osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane sa uvádza povaha a množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa má dodať, hodnota tovaru a totožnosť príjemcu oslobodeného od spotrebnej dane a hostiteľského členského štátu, ktorý oslobodenie osvedčil.

2.   Členské štáty môžu použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane uvedené v odseku 1 s cieľom pokryť iné oblasti nepriameho zdaňovania a zaistiť, aby bolo osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane zlučiteľné s podmienkami a obmedzeniami týkajúcimi sa udeľovania oslobodení od dane v ich vnútroštátnom práve.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2.

4.   Postup ustanovený v článkoch 20 až 27 sa neuplatňuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane určenú ozbrojeným silám uvedeným v článku 11 ods. 1 písm. d), ak sa na ňu vzťahuje postup priamo založený na Severoatlantickej zmluve.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že postup uvedený v článkoch 20 až 27 sa použije pre takú prepravu, ktorá sa v celom rozsahu uskutočňuje v rámci ich územia alebo medzi územiami dotknutých členských štátov, ak sa na tom dohodnú.

Článok 13

Oslobodenie od platby spotrebnej dane pre pasažierov cestujúcich do tretích krajín alebo na tretie územia

1.   Členské štáty môžu oslobodiť od platby spotrebnej dane tovar podliehajúci spotrebnej dani predávaný v bezcolných predajniach, ktorý sa preváža v osobnej batožine cestujúcich na tretie územie alebo do tretej krajiny, ktorí cestujú leteckou alebo námornou dopravou.

2.   S tovarom poskytovaným na palube lietadla alebo lode počas leteckej alebo námornej dopravy na tretie územie alebo do tretej krajiny sa zaobchádza rovnako ako s tovarom predávaným v bezcolných predajniach.

3.   Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa oslobodenie od spotrebnej dane ustanovené v odsekoch 1 a 2 uplatňovalo spôsobom, ktorý umožní zamedziť všetkým možnostiam daňových únikov, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo zneužitiu.

4.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„bezcolná predajňa“ je každé zariadenie umiestnené na letisku alebo v prístave, ktoré spĺňa podmienky stanovené príslušnými orgánmi členských štátov, najmä podľa odseku 3;

b)

„cestujúci na tretie územie alebo do tretej krajiny“ je každý cestujúci, ktorý je držiteľom cestovného dokladu oprávňujúceho na leteckú alebo námornú prepravu, v ktorom sa uvádza, že konečným miestom určenia je letisko alebo prístav nachádzajúci sa na treťom území alebo v tretej krajine.

Kapitola III

Výroba, spracovanie, držba a skladovanie tovaru

Článok 14

Všeobecné ustanovenia

1.   Každý členský štát ustanovuje s výhradou tejto smernice vlastné pravidlá týkajúce sa výroby, spracovania, držby a skladovania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

2.   Výroba, spracovanie, držba a skladovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, z ktorého nebola zaplatená spotrebná daň, sa uskutočňujú v daňovom sklade.

Článok 15

Podmienky na povolenie oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu

1.   Otvorenie a prevádzkovanie daňového skladu oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu podlieha povoleniu zo strany príslušných orgánov členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza.

Toto povolenie musí spĺňať podmienky, ktoré majú orgány právo ustanoviť na účely zamedzenia všetkým možnostiam daňových únikov alebo zneužitia dane.

2.   Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu je povinný:

a)

v prípade potreby zložiť zábezpeku na krytie rizika spojeného s výrobou, spracovaním, držbou a skladovaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

b)

dodržiavať požiadavky stanovené členským štátom, na ktorého území sa daňový sklad nachádza;

c)

viesť za každý daňový sklad evidenciu stavu zásob a prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

d)

po ukončení prepravy zaevidovať vo svojom daňovom sklade a zaevidovať vo svojom účtovníctve tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 16 ods. 4;

e)

dať súhlas na všetky monitorovania a kontroly zásob.

Podmienky týkajúce sa zábezpeky uvedenej v prvom pododseku písm. a) ustanovujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je daňový sklad povolený.

Kapitola IV

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

oddiel 1

všeobecné ustanovenia

Článok 16

Všeobecné ustanovenia pre miesto odoslania a určenia prepravy

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa môže prepravovať v režime pozastavenia dane na území Únie, a to aj cez tretiu krajinu alebo tretie územie medzi týmito miestami:

a)

z daňového skladu:

i)

do iného daňového skladu;

ii)

registrovanému príjemcovi;

iii)

na miesto, v ktorom tovar podliehajúci spotrebnej dani opúšťa územie Únie, ako sa uvádza v článku 25 ods. 1;

iv)

príjemcovi uvedenému v článku 11 ods. 1, ak je tovar odosielaný z územia iného členského štátu;

v)

na colný úrad výstupu, ak je to stanovené článkom 329 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorý je zároveň colným úradom odoslania pre colný režim vonkajší tranzit, ak je to stanovené článkom 189 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b)

z miesta dovozu do jedného z miest určenia uvedených v písmene a), ak tovar odosiela registrovaný odosielateľ.

Na účely tohto článku je „miesto dovozu“ miesto, kde je tovar prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   S výnimkou prípadov, keď sa dovoz uskutočňuje vnútri daňového skladu, sa tovar podliehajúci spotrebnej dani môže prepraviť z miesta dovozu v režime pozastavenia dane, len ak príslušným orgánom členského štátu dovozu poskytne deklarant alebo iná osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na vykonávaní colných formalít v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tieto náležitosti:

a)

jedinečné číslo pre spotrebnú daň podľa článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 (15), ktoré identifikuje registrovaného odosielateľa na prepravu;

b)

jedinečné číslo pre spotrebnú daň podľa článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 389/2012, ktoré identifikuje príjemcu, ktorému sa tovar odosiela;

c)

prípadne, dôkaz o tom, že sa dovezený tovar má odoslať z územia členského štátu dovozu na územie iného členského štátu.

3.   Členské štáty môžu stanoviť, aby sa dôkaz uvedený v odseku 2 písm. c) príslušným orgánom uvádzal len na požiadanie.

4.   Odchylne od odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) a odseku 1 písm. b) tohto článku môže členský štát určenia za podmienok, ktoré stanoví, povoliť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane do miesta priamej dodávky, ktoré sa nachádza na jeho území, ak toto miesto určil oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v členskom štáte určenia alebo iný registrovaný príjemca, než registrovaný príjemca s oprávnením obmedzeným v súlade s článkom 18 ods. 3.

Tento oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu alebo tento registrovaný príjemca sú naďalej zodpovední za predloženie správy o prijatí uvedenej v článku 24 ods. 1.

5.   Odseky 1, 2 a 4 sa tiež vzťahujú na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s nulovou sadzbou, ktorý nebol uvedený do daňového voľného obehu.

Článok 17

Zábezpeka

1.   Príslušné orgány členského štátu odoslania vyžadujú za podmienok, ktoré stanovili, aby riziká spojené s prepravou tovaru v režime pozastavenia dane boli kryté zábezpekou na spotrebnú daň, ktorú zloží oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu odoslania alebo registrovaný odosielateľ.

2.   Na prepravu energetických výrobkov pevným potrubím sa okrem riadne odôvodnených prípadov nevyžaduje žiadna zábezpeka.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu odoslania umožniť za podmienok, ktoré stanovili, aby zábezpeku na spotrebnú daň uvedenú v odseku 1 zložil prepravca, vlastník tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, príjemca alebo spoločne dve alebo viaceré uvedené osoby alebo osoby uvedené v odseku 1.

4.   Zábezpeka je platná v celej Únii.

5.   Členský štát odoslania môže upustiť od povinnosti zložiť zábezpeku na spotrebnú daň pri tejto preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane:

a)

preprave, ktorá sa uskutočňuje v celom rozsahu na jeho území;

b)

preprave energetických výrobkov v rámci Únie po mori, ak s tým súhlasia ostatné dotknuté členské štáty.

6.   Členské štáty stanovia podrobné pravidlá upravujúce zloženie a platnosť zábezpeky.

Článok 18

Registrovaný príjemca

1.   Registrovaný príjemca nesmie vyrábať, spracúvať, držať, skladovať alebo odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

2.   Registrovaný príjemca musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zložiť zábezpeku na spotrebnú daň za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu určenia;

b)

po ukončení prepravy zaevidovať vo svojom účtovníctve tovar podliehajúci spotrebnej dani prijatý v režime pozastavenia dane;

c)

dať súhlas na každú kontrolu, ktorá umožňuje príslušným orgánom členského štátu určenia presvedčiť sa, že tovar bol skutočne prijatý.

3.   Pre registrovaného príjemcu, ktorý prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani len príležitostne, je oprávnenie uvedené v článku 3 bode 9 obmedzené na stanovené množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, jedného odosielateľa a stanovený časový úsek. Členské štáty môžu obmedziť oprávnenie na jednu prepravu.

Článok 19

Začiatok a koniec prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

1.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane sa začína:

a)

v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a), keď tovar podliehajúci spotrebnej dani opustí daňový sklad odoslania;

b)

v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. b), keď je prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane sa končí:

a)

v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv) a v článku 16 ods. 1 písm. b), keď príjemca prevzal tovar podliehajúci spotrebnej dani;

b)

v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii), keď tovar opustil územie Únie;

c)

v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode v), keď je tovar umiestnený do colného režimu vonkajší tranzit.

oddiel 2

postup uplatňovaný pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

Článok 20

Elektronický administratívny dokument

1.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa považuje za uskutočnenú v režime pozastavenia dane, len ak sa uskutoční na podklade elektronického administratívneho dokumentu vystaveného v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku odosielateľ zasiela návrh elektronického administratívneho dokumentu príslušným orgánom členského štátu odoslania prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/263 (ďalej len „počítačový systém“).

3.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje poskytnuté v návrhu elektronického administratívneho dokumentu.

Ak uvedené údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú odosielateľa.

Ak sú uvedené údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania priradia dokumentu jedinečný administratívny referenčný kód, ktorý oznámia odosielateľovi.

4.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 16 ods. 1 písm. b) a článku 16 ods. 4 zasielajú príslušné orgány členského štátu odoslania bezodkladne elektronický administratívny dokument príslušným orgánom členského štátu určenia, ktoré ho zasielajú príjemcovi, ak je príjemca oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu alebo registrovaným príjemcom.

Ak je tovar podliehajúci spotrebnej dani určený pre oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu v členskom štáte odoslania, príslušné orgány tohto členského štátu zasielajú elektronický administratívny dokument priamo oprávnenému prevádzkovateľovi daňového skladu.

5.   Odosielateľ poskytuje osobe, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani sprevádza, alebo prepravcovi, ak tovar nikto nesprevádza, daný jedinečný administratívny referenčný kód. Osoba sprevádzajúca tovar podliehajúci spotrebnej dani, alebo prepravca na požiadanie poskytne daný kód príslušným orgánom kedykoľvek počas prepravy tovaru v režime pozastavenia dane. V relevantných prípadoch však môžu príslušné orgány požiadať o tlačenú kópiu elektronického administratívneho dokumentu alebo o akéhokoľvek iného obchodného dokladu.

6.   Odosielateľ môže prostredníctvom počítačového systému zrušiť elektronický administratívny dokument, kým sa preprava nezačala podľa článku 19 ods. 1.

7.   Počas prepravy v režime pozastavenia dane môže odosielateľ prostredníctvom počítačového systému zmeniť miesto určenia alebo príjemcu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na jedno z miest určenia uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) alebo v) alebo prípadne v článku 16 ods. 4. Odosielateľ na tieto účely predkladá príslušným orgánom členského štátu odoslania návrh elektronického dokumentu o zmene miesta určenia prostredníctvom počítačového systému.

Článok 21

Spracovanie elektronického administratívneho dokumentu pre vyvážaný tovar

1.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) a v) príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú elektronický administratívny dokument príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je vývozné colné vyhlásenie podané podľa článku 221 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 (ďalej len „členský štát vývozu“), ak je tento členský štát iný ako členský štát odoslania.

2.   Deklarant poskytne príslušným orgánom členského štátu vývozu jedinečný administratívny referenčný kód označujúci tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený vo vývoznom colnom vyhlásení.

3.   Príslušné orgány v členskom štáte vývozu overia pred prepustením tovaru do colného režimu vývoz, či údaje v elektronickom administratívnom dokumente súhlasia s údajmi uvedenými vo vývoznom colnom vyhlásení.

4.   Ak sa vyskytnú nezrovnalosti medzi elektronickým administratívnym dokumentom a vývozným colným vyhlásením, príslušné orgány v členskom štáte vývozu to oznámia príslušným orgánom v členskom štáte odoslania prostredníctvom počítačového systému.

5.   Ak sa tovar už nemá prepraviť z colného územia Únie, príslušné orgány v členskom štáte vývozu to prostredníctvom počítačového systému oznámia príslušným orgánom v členskom štáte odoslania, len čo sa dozvedia, že tovar sa už neprepraví z colného územia Únie. Príslušné orgány v členskom štáte odoslania bezodkladne zasielajú toto oznámenie odosielateľovi. Odosielateľ na základe prijatia tohto oznámenia v relevantných prípadoch zruší elektronický administratívny dokument podľa článku 20 ods. 6 alebo zmení miesto určenia tovaru podľa článku 20 ods. 7.

Článok 22

Osobitné úpravy pre prepravu energetických výrobkov

1.   V prípade prepravy energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami určených pre príjemcu, ktorý nie je s konečnou určitosťou známy v čase, keď odosielateľ predkladá návrh elektronického administratívneho dokumentu uvedený v článku 20 ods. 2, môžu príslušné orgány členského štátu odoslania povoliť, aby odosielateľ vynechal v tomto dokumente údaje týkajúce sa príjemcu.

2.   Odosielateľ zasiela postupom uvedeným v článku 20 ods. 7 údaje týkajúce sa príjemcu príslušným orgánom členského štátu odoslania, len čo sú známe a najneskôr po ukončení prepravy.

3.   Tento článok sa neuplatňuje na prepravu uvedenú v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) a v).

Článok 23

Rozdelenie zásielok

1.   Príslušné orgány členského štátu odoslania môžu povoliť za podmienok stanovených týmto členským štátom, aby odosielateľ rozdelil prepravu energetických výrobkov v režime pozastavenia spotrebnej dane na dve alebo viaceré prepravy za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

celkové množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa nezmení;

b)

rozdelenie sa vykonáva na území členského štátu, ktorý takýto postup povolil;

c)

príslušné orgány tohto členského štátu sú informované o mieste, kde sa rozdelenie vykoná.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii, či a za akých podmienok povoľujú rozdelenie prepravy na svojom území. Komisia zasiela tieto informácie ostatným členským štátom.

Článok 24

Formality na mieste určenia

1.   Okrem prípadov, ktoré sú riadne odôvodnené k spokojnosti príslušných orgánov, príjemca po prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na niektorom z miest určenia uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iv) alebo v článku 16 ods. 4 predkladá bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy príslušným orgánom členského štátu určenia prostredníctvom počítačového systému správu o prijatí tovaru.

2.   Príslušné orgány členského štátu určenia ustanovujú spôsoby predloženia správy o prijatí tovaru príjemcami uvedenými v článku 11 ods. 1.

3.   Príslušné orgány členského štátu určenia elektronicky overujú údaje uvedené v správe o prijatí.

Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne to oznámia príjemcovi.

Ak tieto údaje sú správne, príslušné orgány členského štátu určenia poskytnú príjemcovi potvrdenie o zaevidovaní správy o prijatí a zašlú potvrdenie príslušným orgánom členského štátu odoslania.

4.   Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú správu o prijatí odosielateľovi. Ak sa miesta odoslania a určenia nachádzajú v tom istom členskom štáte, príslušné orgány uvedeného členského štátu zasielajú správu o prijatí priamo odosielateľovi.

Článok 25

Formality po ukončení prepravy vyvážaného tovaru

1.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) a prípadne v článku 16 ods. 1 písm. b) tejto smernice vystavujú príslušné orgány členského štátu vývozu prostredníctvom počítačového systému správu o vývoze na základe informácií o výstupe tovaru, ktoré mu boli doručené colným úradom výstupu podľa článku 329 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, alebo úradom, na ktorom sú splnené formality stanovené pri výstupe tovaru z colného územia uvedené v článku 2 ods. 2 tejto smernice, osvedčujúcu, že tovar podliehajúci spotrebnej dani opustil územie Únie.

2.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode v) správu o vývoze vyhotovujú príslušné orgány členského štátu vývozu na základe informácií, ktoré im doručil colný úrad výstupu podľa článku 329 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.   Príslušné orgány členského štátu vývozu elektronicky overujú údaje, na základe ktorých sa má vyhotoviť správa o vývoze v súlade s odsekmi 1 a 2. Po overení uvedených údajov a v prípadoch, keď členský štát odoslania nie je členským štátom vývozu, zasielajú príslušné orgány členského štátu vývozu správu o vývoze príslušným orgánom členského štátu odoslania.

Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú správu o vývoze odosielateľovi.

Článok 26

Nedostupnosť počítačového systému

1.   Odchylne od článku 20 ods. 1, ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, odosielateľ môže začať prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane pod podmienkou, že:

a)

k tovaru je pripojený záložný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako návrh elektronického administratívneho dokumentu uvedený v článku 20 ods. 2;

b)

odosielateľ pred začatím prepravy informuje príslušné orgány členského štátu odoslania.

Členský štát odoslania môže pred začatím prepravy tiež požadovať od odosielateľa kópiu dokumentu uvedeného v prvom pododseku písm. a), overenie údajov uvedených v tejto kópii členským štátom odoslania, a keď je za nedostupnosť počítačového systému zodpovedný odosielateľ, náležité informácie o dôvodoch tejto nedostupnosti.

2.   Hneď ako je počítačový systém opäť dostupný, odosielateľ predloží návrh elektronického administratívneho dokumentu v súlade s článkom 20 ods. 2.

Hneď ako sa údaje uvedené v návrhu elektronického administratívneho dokumentu overia v súlade s článkom 20 ods. 3, a ak sú správne, tento dokument nahrádza záložný dokument uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. a) tohto článku. Článok 20 ods. 4, článok 21 ods. 1 a články 24 a 25 sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Odosielateľ uchováva kópiu záložného dokumentu uvedeného v odseku 1 prvom pododseku písm. a) vo svojom účtovníctve.

4.   Ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, odosielateľ môže zmeniť miesto určenia tovaru podľa článku 20 ods. 7 alebo rozdeliť prepravu energetických výrobkov podľa článku 23 a oznámi uvedené informácie príslušným orgánom členského štátu odoslania prostredníctvom alternatívnych komunikačných prostriedkov. Na tento účel odosielateľ informuje príslušné orgány členského štátu odoslania pred tým, ako dôjde k zmene miesta určenia alebo rozdeleniu prepravy. Odseky 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis.

5.   Keď je počítačový systém v členskom štáte odoslania nedostupný, v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch iii) a v) odosielateľ poskytne deklarantovi kópiu záložného dokumentu uvedeného v odseku 1 prvom pododseku písm. a).

Deklarant predloží príslušným orgánom členského štátu vývozu kópiu uvedeného záložného dokumentu, ktorého obsah zodpovedá tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani deklarovanému vo vývoznom colnom vyhlásení, alebo jedinečné identifikačné číslo záložného dokumentu.

Článok 27

Záložné dokumenty v mieste určenia alebo v prípadoch vývozu

1.   Pokiaľ v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 16 ods. 1 písm. b) a článku 16 ods. 4 nie je po ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani možné predložiť správu o prijatí stanovenú v článku 24 ods. 1 v lehote stanovenej v uvedenom článku buď z dôvodu, že počítačový systém nie je v členskom štáte určenia dostupný, alebo preto, že v situácii uvedenej v článku 26 ods. 1 sa ešte neukončili postupy stanovené v článku 26 ods. 2, príjemca predkladá príslušným orgánom členského štátu určenia záložný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o prijatí a ktorý potvrdzuje ukončenie prepravy, okrem riadne odôvodnených prípadov.

Okrem prípadov, keď príjemca môže príslušným orgánom členského štátu určenia predložiť prostredníctvom počítačového systému v krátkej lehote správu o prijatí, ako sa ustanovuje v článku 24 ods. 1, alebo okrem riadne odôvodnených prípadov, zasielajú príslušné orgány členského štátu určenia kópiu záložného dokumentu uvedeného v prvom pododseku príslušným orgánom členského štátu odoslania, ktoré ju zasielajú odosielateľovi alebo ju uchovávajú pre odosielateľa k dispozícii. Hneď ako je počítačový systém v členskom štáte určenia opäť dostupný alebo keď sa vykonajú postupy uvedené v článku 26 ods. 2, príjemca predloží správu o prijatí v súlade s článkom 24 ods. 1. Článok 24 ods. 3 a 4 sa uplatňujú mutatis mutandis.

2.   Pokiaľ v prípade uvedenom v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) alebo v) nie je možné po ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vystaviť správu o vývoze stanovenú v článku 25 ods. 1 a 2 alebo oznámenie o tom, že tovar sa už nebude prepravovať z územia Únie, stanovené v článku 21 ods. 5, buď z dôvodu, že počítačový systém v členskom štáte vývozu nie je dostupný, alebo preto, že v situácii uvedenej v článku 26 ods. 1 sa ešte nevykonali postupy uvedené v článku 26 ods. 2, príslušné orgány členského štátu vývozu zasielajú príslušným orgánom členského štátu odoslania dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o vývoze alebo ako oznámenie a ktorý potvrdzuje ukončenie prepravy alebo to, že tovar sa neprepraví z územia Únie, s výnimkou prípadov, keď je možné správu o vývoze alebo oznámenie vystaviť v krátkej lehote prostredníctvom počítačového systému, alebo v riadne odôvodnených prípadoch.

Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú odosielateľovi kópiu dokumentu uvedeného v prvom pododseku alebo ju uchovávajú pre odosielateľa k dispozícii.

Hneď ako je počítačový systém v členskom štáte vývozu opäť dostupný alebo keď sa vykonajú postupy uvedené v článku 26 ods. 2, príslušné orgány členského štátu vývozu zašlú správu o vývoze v súlade s článkom 25 ods. 1 a 2 alebo oznámenie stanovené v článku 21 ods. 5. Článok 25 ods. 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 28

Alternatívne dôkazy o prijatí a dôkaz o výstupe

1.   Bez ohľadu na článok 27 predstavuje správa o prijatí stanovená v článku 24 ods. 1 alebo správa o vývoze stanovená v článku 25 ods. 1 a 2 dôkaz, že preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa ukončila v súlade s článkom 19 ods. 2.

2.   Odchylne od odseku 1, ak neexistuje správa o prijatí alebo správa o vývoze z iných dôvodov, než sú dôvody uvedené v článku 27, môže sa predložiť alternatívny dôkaz o ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v súlade s odsekmi 3 a 4.

3.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 16 ods. 1 písm. b) a v článku 16 ods. 4 alternatívny dôkaz o ukončení prepravy sa môže predložiť tak, že príslušné orgány členského štátu určenia na základe primeraných dôkazov potvrdia, že tovar podliehajúci spotrebnej dani dorazil na miesto určenia.

Záložný dokument uvedený v článku 26 ods. 1 písm. a) predstavuje primeraný dôkaz.

4.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) bode iii) alebo v) s cieľom určiť, či tovar podliehajúci spotrebnej dani bol za okolností uvedených v odseku 2 prepravený z územia Únie, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

akceptujú potvrdenie od príslušných orgánov členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad výstupu, osvedčujúce, že daný tovar podliehajúci spotrebnej dani opustil územie Únie, alebo osvedčujúce, že daný tovar podliehajúci spotrebnej dani bol umiestnený do colného režimu vonkajší tranzit v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) bodom v) ako primeraný dôkaz toho, že tovar bol prepravený z územia Únie;

b)

môžu zohľadniť akúkoľvek kombináciu týchto dôkazov:

i)

dodací list;

ii)

dokument, ktorý podpísal alebo autentifikoval hospodársky subjekt, ktorý prepravil daný tovar podliehajúci spotrebnej dani z colného územia Únie, osvedčujúci výstup tovaru;

iii)

dokument, v ktorom colný orgán členského štátu alebo tretej krajiny osvedčuje dodanie v súlade s pravidlami a postupmi uplatniteľnými na takéto osvedčovanie v uvedenom štáte alebo krajine;

iv)

záznamy o tovare dodanom na lode, do lietadiel alebo na zariadenia na mori vedené hospodárskymi subjektmi;

v)

iný dôkaz prijateľný pre orgány členského štátu odoslania.

5.   Ak príslušné orgány členského štátu odoslania uznajú primerané dôkazy, ukončia prepravu v počítačovom systéme.

Článok 29

Delegovanie právomoci a prenesenie vykonávacích právomocí k dokumentom, ktoré sa majú vymieňať v režime pozastavenia dane

1.   Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 51, ktorými stanoví štruktúru a obsah elektronických administratívnych dokumentov, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom počítačového systému na účely článkov 20 až 25, a záložných dokumentov uvedených v článkoch 26 a 27 v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

2.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými stanoví pravidlá a postupy pre výmenu elektronických administratívnych dokumentov prostredníctvom počítačového systému v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia spotrebnej dane a pravidlá a postupy pre používanie záložných dokumentov uvedených v článkoch 26 a 27. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2.

3.   Na účely článkov 26 a 27 a v súlade s nimi každý členský štát určuje situácie, v ktorých sa počítačový systém môže považovať za nedostupný, a ustanovuje pravidlá a postupy, ktoré je potrebné v uvedených situáciách dodržiavať.

oddiel 3

zjednodušené postupy

Článok 30

Zjednodušené postupy v jednom členskom štáte

Členské štáty môžu stanoviť zjednodušené postupy v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktorá sa uskutočňuje v celom rozsahu na ich území, vrátane možnosti zrušenia požiadavky na elektronický dohľad nad takouto prepravou.

Článok 31

Zjednodušené postupy v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch

So súhlasom všetkých príslušných členských štátov a za podmienok, ktoré tieto štáty stanovia, môžu členské štáty stanoviť zjednodušené postupy na účely častých a pravidelných prepráv tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktoré sa uskutočňujú medzi územiami dvoch alebo viacerých členských štátov.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prepravu cez pevné potrubie.

Kapitola V

Preprava a zdanenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu

oddiel 1

nadobudnutie súkromnými osobami

Článok 32

Nadobudnutie súkromnými osobami

1.   Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý súkromná osoba nadobúda na vlastné použitie a ktorý táto súkromná osoba prepravuje z územia jedného členského štátu na územie druhého členského štátu, daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká len v členskom štáte, v ktorom sa tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobudol.

2.   Pri stanovovaní toho, či je tovar podliehajúci spotrebnej dani podľa odseku 1 určený na vlastné použitie súkromnej osoby, členské štáty prihliadajú minimálne na:

a)

obchodný status držiteľa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a dané dôvody držby tovaru;

b)

miesto, kde sa nachádza tovar podliehajúci spotrebnej dani, alebo prípadne spôsob použitej prepravy;

c)

každý dokument týkajúci sa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

d)

povahu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

e)

množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

3.   Na účely uplatňovania odseku 2 písm. e) môžu členské štáty stanoviť smerné úrovne, a to výhradne ako formu dôkazu. Tieto smerné úrovne nemôžu byť nižšie než:

a)

pre tabakové výrobky:

cigarety: 800 kusov,

cigarky (cigary vážiace jednotlivo najviac 3 g): 400 kusov,

cigary: 200 kusov,

tabak na fajčenie: 1,0 kg;

b)

pre alkoholické nápoje:

liehoviny: 10 l,

medziprodukty: 20 l,

víno: 90 l (vrátane najviac 60 l šumivého vína),

pivo: 110 l.

4.   Členské štáty môžu tiež stanoviť, že pri nadobudnutí minerálnych olejov už uvedených do daňového voľného obehu v inom členskom štáte je spotrebná daň splatná v členskom štáte spotreby, ak tieto výrobky prepravuje netypickým spôsobom prepravy súkromná osoba alebo ak sa takto prepravujú v mene súkromnej osoby.

Na účely tohto odseku „netypický spôsob prepravy“ je preprava palív inak ako v nádržiach vozidiel alebo vo vhodných rezervných nádobách na palivo a preprava kvapalných vykurovacích výrobkov inak ako prostredníctvom cisterien používaných v mene hospodárskych subjektov.

oddiel 2

postup uplatňovaný pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, aby tam bol dodaný na podnikateľské účely

Článok 33

Všeobecné ustanovenia

1.   Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu, prepravuje na územie iného členského štátu, aby sa tam dodal na podnikateľské účely alebo aby sa tam použil, je predmetom spotrebnej dane v členskom štáte určenia.

V rozsahu pôsobnosti úpravy v tomto oddiele sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje jedine od certifikovaného odosielateľa k certifikovanému príjemcovi.

2.   Na účely tohto článku sa tovar podliehajúci spotrebnej dani považuje za „dodaný na podnikateľské účely“, keď bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu, z tohto členského štátu bol prepravený na územie iného členského štátu a dodaný buď osobe inej než súkromnej osobe alebo súkromnej osobe, ak sa na prepravu nevzťahuje článok 32 alebo článok 44. Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa však nepovažuje za dodaný na podnikateľské účely, keď ho pri preprave z územia toho druhého členského štátu prepravuje uvedená súkromná osoba na svoje vlastné použitie.

3.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto článku sa začína, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani opúšťa priestory certifikovaného odosielateľa alebo akékoľvek iné miesto v členskom štáte odoslania, ktoré sa oznámi pred začatím prepravy príslušným orgánom členského štátu odoslania.

4.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto článku sa skončí, keď certifikovaný príjemca prevzal tovar podliehajúci spotrebnej dani vo svojich priestoroch alebo na akomkoľvek inom mieste v členskom štáte určenia, ktoré sa oznámi pred začatím prepravy príslušným orgánom členského štátu určenia.

5.   Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému vzniká daňová povinnosť v členskom štáte určenia.

Článok 34

Zdaniteľná udalosť

1.   Certifikovaný príjemca je povinný zaplatiť spotrebnú daň, ku ktorej vzniká daňová povinnosť, keď bol tovar dodaný do členského štátu určenia, okrem prípadov, keď počas prepravy vznikla nezrovnalosť podľa článku 46.

2.   V prípade, ak nemá niektorá z osôb alebo všetky osoby, ktoré sa zapájajú do prepravy, registráciu alebo certifikáciu, tieto osoby sú tiež povinné platiť spotrebnú daň.

3.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa drží na palube plavidla, ktoré sa plaví, alebo lietadla, ktoré letí medzi územiami dvoch členských štátov, ktorý však nie je k dispozícii na predaj, keď sa plavidlo alebo lietadlo nachádzajú na území jedného z dotknutých členských štátov, nie je predmetom spotrebnej dane v tomto členskom štáte.

Článok 35

Podmienky prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto oddielu

1.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa považuje za spĺňajúcu požiadavky podľa tohto oddielu, len ak sa uskutoční na podklade elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu vystaveného v súlade s článkom 36.

2.   Certifikovaný príjemca podľa článku 34 ods. 1 musí dodržiavať všetky tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru poskytne zábezpeku na krytie rizík spojených s prípadným nezaplatením spotrebných daní počas prepravy územiami tranzitných členských štátov a v členskom štáte určenia;

b)

zaplatí spotrebnú daň splatnú v členskom štáte určenia v súlade s postupom stanoveným v tom členskom štáte pri ukončení prepravy tovaru;

c)

súhlasí s každou kontrolou, ktorou sa príslušné orgány členského štátu určenia môžu presvedčiť, že tovar podliehajúci spotrebnej dani bol skutočne prijatý a že daňová povinnosť k spotrebnej dani, ktorá v súvislosti s ním vznikla, bola splnená.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) príslušné orgány členského štátu určenia môžu za podmienok, ktoré stanovili, umožniť, aby zábezpeku zložil prepravca, vlastník tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, certifikovaný odosielateľ alebo spoločne akákoľvek kombinácia dvoch alebo viacerých uvedených osôb s certifikovaným príjemcom alebo bez neho.

4.   Zábezpeka uvedená v odseku 2 písm. a) je platná v celej Únii.

5.   Členské štáty stanovia podrobné pravidlá upravujúce zloženie a platnosť zábezpeky.

6.   Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ môžu konať ako certifikovaný odosielateľ na účely tohto oddielu po informovaní príslušných orgánov členského štátu odoslania.

7.   Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný príjemca môžu konať ako certifikovaný príjemca na účely tohto oddielu po informovaní príslušných orgánov členského štátu určenia.

8.   Pre certifikovaného odosielateľa alebo certifikovaného príjemcu, ktorý odosiela alebo prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani len príležitostne, je certifikácia uvedená v článku 3 bodoch 12 a 13 obmedzená na konkrétne množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, jedného prijímateľa alebo odosielateľa a konkrétny časový úsek. Členské štáty môžu obmedziť certifikáciu na jednu prepravu. Takáto dočasná certifikácia sa môže bez ohľadu na požiadavky článku 3 bodov 12 a 13 udeliť aj súkromným osobám, ktoré konajú ako odosielatelia alebo príjemcovia, ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani dodáva na podnikateľské účely podľa článku 33 ods. 2.

Článok 36

Elektronický zjednodušený administratívny dokument

1.   Keď sa má tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovať podľa tohto oddielu, certifikovaný odosielateľ predloží príslušným orgánom členského štátu odoslania návrh elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu prostredníctvom počítačového systému.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje poskytnuté v návrhu elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu.

Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú certifikovaného odosielateľa.

Ak sú tieto údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania priradia dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód, ktorý oznámia certifikovanému odosielateľovi.

3.   Príslušné orgány členského štátu odoslania bezodkladne zasielajú elektronický zjednodušený administratívny dokument príslušným orgánom členského štátu určenia, ktoré ho zasielajú certifikovanému príjemcovi.

4.   Certifikovaný odosielateľ poskytne osobe, ktorá sprevádza tovar podliehajúci spotrebnej dani, alebo prepravcovi, ak tovar nikto nesprevádza, jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód. Osoba, ktorá sprevádza tovar podliehajúci spotrebnej dani, alebo prepravca poskytne uvedený kód na požiadanie príslušným orgánom počas celej prepravy.

5.   Certifikovaný odosielateľ môže počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto oddielu prostredníctvom počítačového systému zmeniť miesto určenia na iné miesto dodania v tom istom členskom štáte prevádzkované tým istým certifikovaným príjemcom alebo na miesto odoslania. Certifikovaný odosielateľ na tieto účely predkladá príslušným orgánom členského štátu odoslania návrh elektronického dokumentu o zmene miesta určenia prostredníctvom počítačového systému.

Článok 37

Správa o prijatí

1.   Okrem prípadov riadne odôvodnených k spokojnosti príslušných orgánov certifikovaný príjemca po prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani predkladá bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy príslušným orgánom členského štátu určenia prostredníctvom počítačového systému správu o prijatí tovaru.

2.   Príslušné orgány členského štátu určenia elektronicky overujú údaje uvedené v správe o prijatí.

Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú certifikovaného príjemcu.

Ak tieto údaje sú správne, príslušné orgány členského štátu určenia poskytnú certifikovanému príjemcovi potvrdenie o zaevidovaní správy o prijatí, ktorú zasielajú príslušným orgánom členského štátu odoslania.

Správa o prijatí sa považuje za dostatočný dôkaz, že certifikovaný príjemca splnil všetky potrebné formality a pokiaľ je tovar podliehajúci spotrebnej dani oslobodený od platby tejto dane, že zaplatil prípadnú spotrebnú daň splatnú v členskom štáte určenia alebo že sa ho týka režim pozastavenia dane v súlade s kapitolou III.

3.   Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú správu o prijatí certifikovanému odosielateľovi.

4.   Spotrebná daň zaplatená v členskom štáte odoslania sa vráti na požiadanie a na základe správy o prijatí uvedenej v odseku 1.

Článok 38

Záložný postup a obnovenie pri odoslaní

1.   Odchylne od článku 36, ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, certifikovaný odosielateľ môže začať prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani pod podmienkou, že:

a)

tovar sprevádza záložný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako návrh elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu uvedeného v článku 35 ods. 1;

b)

certifikovaný odosielateľ pred začatím prepravy informuje príslušné orgány členského štátu odoslania.

Členský štát odoslania môže pred začatím prepravy požadovať od certifikovaného odosielateľa kópiu dokumentu uvedeného v prvom pododseku písm. a), overenie údajov uvedených v tejto kópii členským štátom odoslania, a keď je za nedostupnosť počítačového systému zodpovedný certifikovaný odosielateľ, náležité informácie o dôvodoch tejto nedostupnosti.

2.   Hneď ako je počítačový systém opäť dostupný, certifikovaný odosielateľ predloží návrh elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu v súlade s článkom 36 ods. 1.

Hneď ako sa údaje uvedené v návrhu elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu overia v súlade s článkom 36 ods. 2, a ak sú správne, tento dokument nahrádza záložný dokument uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. a) tohto článku. Článok 36 ods. 3 a článok 37 sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Certifikovaný odosielateľ uchováva kópiu záložného dokumentu uvedeného v odseku 1 prvom pododseku písm. a) vo svojom účtovníctve.

4.   Ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, certifikovaný odosielateľ môže zmeniť miesto určenia tovaru podľa článku 36 ods. 5 a oznámi uvedené informácie príslušným orgánom členského štátu odoslania prostredníctvom alternatívnych komunikačných prostriedkov. Certifikovaný odosielateľ informuje príslušné orgány členského štátu odoslania pred tým, ako pristúpi k zmene miesta určenia. Odseky 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 39

Záložné dokumenty a obnovenie údajov – správa o prijatí

Keď sa má tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovať podľa tohto oddielu a po ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nie je možné predložiť správu o prijatí v súlade s článkom 37 ods. 1 buď preto, lebo počítačový systém je v členskom štáte určenia nedostupný, alebo preto, že postupy uvedené v článku 38 ods. 2 sa ešte nevykonali, okrem riadne odôvodnených prípadov certifikovaný príjemca predkladá príslušným orgánom členského štátu určenia záložný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o prijatí a ktorý potvrdzuje ukončenie prepravy.

Okrem prípadov, keď certifikovaný príjemca môže v krátkej lehote predložiť prostredníctvom počítačového systému správu o prijatí, ako sa ustanovuje v článku 37 ods. 1, alebo okrem riadne odôvodnených prípadov, príslušné orgány členského štátu určenia zasielajú kópiu záložného dokumentu uvedeného v prvom pododseku príslušným orgánom členského štátu odoslania. Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú kópiu certifikovanému odosielateľovi alebo ju uchovávajú pre certifikovaného odosielateľa k dispozícii.

Hneď ako je počítačový systém v členskom štáte určenia opäť dostupný alebo keď sa vykonajú postupy uvedené v článku 38 ods. 2, certifikovaný príjemca predloží správu o prijatí v súlade s článkom 37 ods. 1. Článok 37 ods. 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 40

Alternatívne dôkazy o prijatí

1.   Bez ohľadu na článok 39 správa o prijatí požadovaná v článku 37 ods. 1 predstavuje dôkaz, že tovar podliehajúci spotrebnej dani bol dodaný certifikovanému príjemcovi.

2.   Odchylne od odseku 1, ak neexistuje správa o prijatí z iných dôvodov, než sú dôvody uvedené v článku 39, môže sa poskytnúť alternatívny dôkaz o dodaní tovaru podliehajúceho spotrebnej dani tak, že príslušné orgány členského štátu určenia na základe primeraných dôkazov potvrdia, že odoslaný tovar podliehajúci spotrebnej dani dorazil na miesto určenia.

Záložný dokument uvedený v článku 39 prvom odseku predstavuje primeraný dôkaz na účely tohto odseku prvého pododseku.

3.   Keď príslušné orgány členského štátu odoslania prijmú potvrdenie príslušných orgánov členského štátu určenia, považuje sa to za dostatočný dôkaz, že certifikovaný príjemca splnil všetky potrebné formality a zaplatil prípadnú spotrebnú daň splatnú v členskom štáte určenia.

Článok 41

Výnimka z povinnosti používať počítačový systém – zjednodušené postupy v dvoch alebo viacerých členských štátoch

So súhlasom všetkých príslušných členských štátov a za podmienok, ktoré tieto štáty stanovia, sa môžu stanoviť zjednodušené postupy pre prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto oddielu, ktorá sa uskutočňuje medzi územiami dvoch alebo viacerých členských štátov.

Článok 42

Preprava tovaru uvedeného do daňového voľného obehu medzi dvomi miestami na území toho istého členského štátu cez územie iného členského štátu

1.   Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je už uvedený do daňového voľného obehu na území členského štátu prepravuje na miesto určenia na území uvedeného členského štátu cez územie iného členského štátu, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

takáto preprava sa vykonáva na podklade elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu uvedeného v článku 35 ods. 1 po vhodnej trase;

b)

certifikovaný príjemca potvrdí, že prijal tovar v súlade s pravidlami stanovenými príslušnými orgánmi miesta určenia;

c)

certifikovaný odosielateľ a certifikovaný príjemca súhlasia s každou kontrolou, ktorá ich príslušným orgánom umožňuje presvedčiť sa, že tovar bol skutočne prijatý.

2.   Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje často a pravidelne za podmienok uvedených v odseku 1, dotknuté členské štáty môžu na základe spoločnej dohody za podmienok nimi stanovených zjednodušiť požiadavky uvedené v odseku 1.

Článok 43

Delegovanie právomoci a prenesenie vykonávacích právomocí v súvislosti s prepravou tovaru, ktorý sa má dodať na podnikateľské účely

1.   Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 51 ustanovujúce štruktúru a obsah elektronických administratívnych dokumentov, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom počítačového systému na účely článkov 36 a 37, a záložných dokumentov uvedených v článkoch 38, 39 a 41 v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto oddielu.

2.   Komisia prijíma vykonávacie akty ustanovujúce pravidlá a postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri výmene elektronických administratívnych dokumentov prostredníctvom počítačového systému na účely článkov 36 a 37, a pravidlá a postupy týkajúce sa používania záložných dokumentov uvedených v článkoch 38, 39 a 40 v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa tohto oddielu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52.

oddiel 3

zásielkový obchod

Článok 44

Zásielkový obchod

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani už uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu, ktorý kúpi iná osoba než oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca alebo certifikovaný príjemca, usadená v inom členskom štáte a ktorá nevykonáva nezávislú ekonomickú činnosť, a ktorý sa odošle alebo prepraví na územie iného členského štátu priamo alebo nepriamo odosielateľom, ktorý vykonáva nezávislú ekonomickú činnosť, alebo v jeho mene, je predmetom spotrebnej dane v členskom štáte určenia.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 vzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani v členskom štáte určenia v čase dodania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému vzniká daňová povinnosť.

Spotrebná daň sa platí v súlade s postupom, ktorý ustanovil členský štát určenia.

3.   Osobou, ktorá je povinná platiť spotrebnú daň v členskom štáte určenia, je odosielateľ.

Členský štát určenia však môže umožniť, aby odosielateľ vymenoval daňového splnomocnenca usadeného v členskom štáte určenia za osobu povinnú zaplatiť spotrebnú daň. Daňový splnomocnenec musí byť oprávnený príslušnými orgánmi uvedeného členského štátu. Členské štáty môžu stanoviť, že ak odosielateľ alebo daňový splnomocnenec nedodržal ustanovenie odseku 4 písm. a), osobou povinnou zaplatiť spotrebnú daň je príjemca tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

4.   Odosielateľ alebo daňový splnomocnenec musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa zaregistrovať a zložiť zábezpeku na spotrebnú daň na príslušnom úrade, ktorý členský štát určenia osobitne určí, a za podmienok ustanovených týmto členským štátom;

b)

zaplatiť spotrebnú daň na úrade uvedenom v písmene a) po dodaní tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

c)

viesť účtovnú evidenciu dodaného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Členské štáty môžu za podmienok nimi stanovených na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd tieto požiadavky zjednodušiť.

5.   V prípade uvedenom v odseku 1 sa spotrebná daň vyrubená v prvom členskom štáte na žiadosť odosielateľa vráti, ak odosielateľ alebo daňový splnomocnenec dodržal postupy ustanovené v odseku 4.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť osobitné pravidlá pre uplatňovanie odsekov 1 až 5 na tovar podliehajúci spotrebnej dani, na ktorý sa vzťahujú osobitné vnútroštátne mechanizmy distribúcie.

oddiel 4

zničenie a strata

Článok 45

Zničenie a strata

1.   V situáciách uvedených v článku 33 ods. 1 a článku 44 ods. 1 a v prípade, že sa tovar podliehajúci spotrebnej dani počas prepravy na území iného členského štátu ako členského štátu, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, úplne zničí alebo nenahraditeľne stratí následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe povolenia príslušných orgánov tohto členského štátu na zničenie daného tovaru, daňová povinnosť k spotrebnej dani v tomto členskom štáte nevzniká.

Na účely tejto smernice sa tovar považuje za úplne zničený alebo nenahraditeľne stratený, ak sa už nedá používať ako tovar podliehajúci spotrebnej dani.

2.   V prípade čiastočnej straty z dôvodu povahy tovaru, ku ktorej dôjde počas jeho prepravy na území iného členského štátu ako členského štátu, v ktorom bol uvedený do daňového voľného obehu, v uvedenom členskom štáte nevzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani, keď výška straty nepresahuje spoločný prah pre čiastočnú stratu pre tento tovar podliehajúci spotrebnej dani stanovený v súlade s článkom 6 ods. 9, pokiaľ členský štát nemá primeraný dôvod na podozrenie z podvodu alebo nezrovnalosti.

3.   Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 1, sa musí preukázať k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru alebo jeho časti došlo alebo v ktorom sa táto strata zistila, ak nie je možné určiť, kde sa zistila.

Ak sa konštatuje, že došlo k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate celého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani alebo jeho časti, zábezpeka zložená v súlade s článkom 35 ods. 2 písm. a) alebo článkom 44 ods. 4 písm. a) sa po predložení uspokojivého dôkazu podľa vhodnosti uvoľní celá alebo sčasti.

oddiel 5

nezrovnalosti pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Článok 46

Nezrovnalosti pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

1.   Ak pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 44 ods. 1 došlo k nezrovnalosti na území iného členského štátu ako na území členského štátu, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, tovar sa stáva predmetom spotrebnej dane a daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v členskom štáte, v ktorom nezrovnalosť nastala.

2.   Ak sa počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 44 ods. 1 zistila nezrovnalosť na území iného členského štátu ako na území členského štátu, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, a ak nie je možné určiť, kde táto nezrovnalosť nastala, predpokladá sa, že nastala v členskom štáte, kde sa zistila, pričom v tomto členskom štáte vzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani.

Ak sa však pred uplynutím troch rokov od dátumu nadobudnutia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zistí, na území ktorého členského štátu nezrovnalosť skutočne nastala, uplatňujú sa ustanovenia odseku 1.

3.   Spotrebnú daň zaplatí osoba, ktorá na ňu zložila zábezpeku na spotrebnú daň v súlade s článkom 35 ods. 2 písm. a) alebo článkom 44 ods. 4 písm. a), a každá osoba podieľajúca sa na vzniku nezrovnalosti. Ak sú tú istú spotrebnú daň povinné zaplatiť viaceré osoby, sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za takýto dlh.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tovar podliehajúci spotrebnej dani uviedol do daňového voľného obehu, na požiadanie vrátia alebo odpustia spotrebnú daň, ak sa vyrubila v členskom štáte, v ktorom sa nezrovnalosť zistila alebo v ktorom nastala. Príslušné orgány členského štátu určenia uvoľnia zábezpeku na spotrebnú daň zloženú podľa článku 35 ods. 2 písm. a) alebo článku 44 ods. 4 písm. a).

4.   Na účely tohto článku „nezrovnalosť“ je situácia, ktorá nastane počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa článku 33 ods. 1 alebo článku 44 ods. 1, na ktorú sa nevzťahuje článok 45, v dôsledku ktorej sa preprava alebo časť prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani riadne neukončila.

5.   Za nezrovnalosť sa považuje každá chýbajúca registrácia alebo certifikácia jednej alebo všetkých osôb zúčastňujúcich sa prepravy v rozpore s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 44 ods. 4 písm. a) alebo každé nedodržanie ustanovení článku 35 ods. 1. Odseky 1 až 4 sa uplatňujú primerane, ak príjemca nie je povinný zaplatiť spotrebnú daň podľa článku 44 ods. 3 poslednej vety.

Kapitola VI

Rôzne

oddiel 1

označovanie

Článok 47

Označovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 2, môžu členské štáty vyžadovať, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani niesol daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky používané na daňové účely v čase, keď je uvedený do daňového voľného obehu na ich území, alebo v prípadoch ustanovených v článku 33 ods. 1 a článku 44 ods. 1, keď vstúpi na ich územie.

2.   Každý členský štát, ktorý vyžaduje používanie daňových označení alebo vnútroštátnych identifikačných značiek uvedených v odseku 1, je povinný sprístupniť ich oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu v ostatných členských štátoch. Každý členský štát však môže stanoviť, aby sa tieto označenia alebo značky sprístupnili daňovému splnomocnencovi oprávnenému príslušnými orgánmi daného členského štátu.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré členské štáty môžu stanoviť s cieľom zabezpečiť, aby sa tento článok vykonával správne, a s cieľom zamedziť akýmkoľvek daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo zneužitiu dane, členské štáty zabezpečia, aby tieto daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky uvedené v odseku 1 nevytvárali prekážky voľnému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Ak sa na tovar podliehajúci spotrebnej dani pripevnili takéto daňové označenia alebo značky, členský štát, ktorý ich vydal, vráti, odpustí alebo uvoľní akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zabezpečenú s cieľom získať takéto označenia alebo značky s výnimkou poplatkov na ich vydanie, ak vznikla daňová povinnosť k spotrebnej dani a táto daň sa vybrala v inom členskom štáte.

Členský štát, ktorý vydal tieto označenia alebo značky, však môže podmieniť vrátenie, odpustenie alebo uvoľnenie zaplatenej alebo zabezpečenej sumy predložením dôkazu k spokojnosti svojich príslušných orgánov, že tieto označenia alebo značky boli odstránené alebo zničené.

4.   Daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky uvedené v odseku 1 platia v členskom štáte, ktorý ich vydal. Môže však existovať vzájomné uznávanie týchto označení alebo značiek medzi členskými štátmi.

oddiel 2

malí výrobcovia vína

Článok 48

Malí výrobcovia vína

1.   Členské štáty môžu oslobodiť malých výrobcov vína od požiadaviek uvedených v článkoch 14 až 31, ako aj od ďalších požiadaviek týkajúcich sa prepravy a monitorovania. Ak títo malí výrobcovia sami uskutočňujú transakcie v rámci Únie, musia o tom informovať svoje príslušné orgány a spĺňať požiadavky stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/273 (16).

2.   Ak sú malí výrobcovia vína oslobodení od požiadaviek podľa odseku 1, príjemca prostredníctvom dokladu vyžadovaného v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/273 alebo odkazom na tento doklad informuje príslušné orgány členského štátu určenia o prijatých dodávkach vína.

3.   Na účely tohto článku je „malý výrobca“ taký výrobca, ktorý vyrába v priemere menej ako 1 000 hl vína za vinársky rok, a to na základe priemernej ročnej produkcie za posledné tri po sebe idúce vinárske roky v súlade s článkom 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

oddiel 3

zásoby pre lode a lietadlá

Článok 49

Zásoby pre lode a lietadlá

Kým Rada neprijme ustanovenia Únie o zásobách pre lode a lietadlá, členské štáty môžu zachovať svoje vnútroštátne ustanovenia o oslobodení týchto zásob od spotrebnej dane.

oddiel 4

osobitné úpravy

Článok 50

Osobitné úpravy

Členské štáty, ktoré uzavreli dohodu o zodpovednosti za výstavbu alebo údržbu cezhraničného mosta, môžu s cieľom zjednodušiť postup vyberania spotrebnej dane z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa použije pri výstavbe a údržbe takéhoto mosta, prijať opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice.

Na účely týchto opatrení sa most a stavenisko uvedené v danej dohode považujú za súčasť územia toho členského štátu, ktorý je podľa danej dohody za výstavbu alebo údržbu mosta zodpovedný.

Dotknuté členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Kapitola VII

Vykonávanie delegovania právomoci a postup výboru

Článok 51

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok ustanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 6 ods. 10, článku 29 ods. 1 a článku 43 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 10, článku 29 ods. 1 a článku 43 ods. 1 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 10, článku 29 ods. 1 a článku 43 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 52

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre spotrebné dane. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Kapitola VIII

Podávanie správ a prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 53

Podávanie správ o vykonávaní tejto smernice

Každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice. Prvú správu predloží najneskôr tri roky po dátume uplatňovania tejto smernice.

V prvej správe sa najmä zhodnotí uplatňovanie a vplyv vnútroštátnych ustanovení prijatých a uplatňovaných podľa článku 32, berúc do úvahy relevantné dôkazy o vplyve týchto ustanovení, pokiaľ ide o cezhraničné účinky, podvody, vyhýbanie sa daňovej povinnosti, úniky alebo zneužívanie, vplyv na hladké fungovanie vnútorného trhu a verejné zdravie.

Členské štáty na požiadanie predložia Komisii dostupné relevantné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 54

Prechodné ustanovenia

Členské štáty umožnia, aby sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prijímal do 31. decembra 2023 na základe formalít uvedených v článkoch 33, 34 a 35 smernice 2008/118/ES.

Do 13. februára 2024 sa oznámenia uvedené v článku 21 ods. 5 tejto smernice môžu vykonávať inými prostriedkami ako prostredníctvom počítačového systému.

Článok 55

Transpozícia

1.   Členské štáty do 31. decembra 2021 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2, 3, 6, 12, 16, 17, článkami 19 až 22, článkami 25 až 29, článkami 33 až 46 a článkami 54, 55 a 57. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

S výhradou článku 54 sa uvedené opatrenia uplatňujú od 13. februára 2023.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 56

Zrušenie

Smernica 2008/118/ES, zmenená aktmi uvedenými v prílohe I časti A, sa zrušuje s účinnosťou od 13. februára 2023, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a dátumu uplatňovania smerníc uvedených v prílohe I časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 57

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 4, 5, články 7 až 11, články 13 až 15, články 18, 23, 24, články 30 až 32, články 47 až 53, články 56 a 58 sa uplatňujú od 13. februára 2023.

Článok 58

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2019

Za Radu

predsedníčka

K. MIKKONEN


(1)  Stanovisko z 27. marca 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. októbra 2018 (Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 108).

(3)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).

(5)  Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29).

(6)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51).

(7)  Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24).

(8)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1063 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 192 30.7.2018, s. 1).

(12)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (pozri stranu 43 tohto úradného vestníka).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1) zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2339 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 32).

(15)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

ZRUŠENÁ SMERNICA SO ZOZNAMOM JEJ NESKORŠÍCH ZMIEN

(podľa článku 56)

smernica Rady 2008/118/ES

(Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12)

smernica Rady 2010/12/EÚ

(Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 1)

Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky

(Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10)

smernica Rady 2013/61/EÚ

(Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 5)

Smernica Rady (EÚ) 2019/2235

(Ú. v. EÚ L ...)

ČASŤ B

ZOZNAM LEHÔT NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA A DÁTUM UPLATŇOVANIA

(podľa článku 56)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

2008/118/ES

1. január 2010

1. apríl 2010

2010/12/EÚ

1. január 2011

 

2013/61/EÚ

1. január 2014

 

(EÚ) 2019/2235

30. jún 2022

1. júl 2022


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2008/118/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 6 ods. 1

článok 3 ods. 1, 2 a 3

článok 2 ods. 1, 2 a 3

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 4

článok 4 úvodné slová

článok 3 úvodné slová

článok 4 body 1 až 5

článok 3 body 1 až 5

článok 4 bod 6

článok 4 bod 7

článok 3 bod 6

článok 4 bod 8

článok 3 bod 7

článok 3 bod 8

článok 4 body 9 až 11

článok 3 body 9 až 11

článok 3 body 12 a 13

článok 36 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 bod 14

článok 3 body 15 a 16

článok 5 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3 úvodné slová

článok 4 ods. 3 úvodné slová

článok 5 ods. 3 písm. a) až e)

článok 4 ods. 3 písm. a) až e)

článok 5 ods. 3 písm. f) a g)

článok 5 ods. 4, 5 a 6

článok 4 ods. 4, 5 a 6

článok 6

článok 5

článok 7 ods. 1 až 3

článok 6 ods. 2 až 4

článok 7 ods. 4 prvý pododsek

článok 6 ods. 5

článok 7 ods. 4 druhý pododsek

článok 6 ods. 6

článok 7 ods. 4 tretí pododsek

článok 6 ods. 9 prvý pododsek

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 7

článok 6 ods. 8

článok 6 ods. 9 druhý pododsek

článok 6 ods. 10

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8 prvý a druhý pododsek

článok 8 tretí pododsek

články 10 až 12

články 9 až 11

článok 13 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 13 ods. 2

článok 12 ods. 2 a 3

článok 13 ods. 3

článok 12 ods. 4

článok 14 ods. 1, 2 a 3

článok 13 ods. 1, 2 a 3

článok 14 ods. 4

článok 14 ods. 5

článok 13 ods. 4

články 15 a 16

články 14 a 15

článok 17 ods. 1 úvodné slová

článok 16 ods. 1 úvodné slová

článok 17 ods. 1 písm. a) úvodné slová

článok 16 ods. 1 písm. a) úvodné slová

článok 17 ods. 1 písm. a) body i) až iv)

článok 16 ods. 1 písm. a) body i) až iv)

článok 16 ods. 1 písm. a) bod v)

článok 17 ods. 1 písm. b)

článok 16 ods. 1 písm. b)

článok 16 ods. 2 a 3

článok 17 ods. 2

článok 16 ods. 4

článok 17 ods. 3

článok 16 ods. 5

článok 18 ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 18 ods. 2

článok 17 ods. 3

článok 18 ods. 3 prvá veta

článok 17 ods. 4

článok 18 ods. 4

článok 17 ods. 5

článok 18 ods. 3 druhá veta

článok 17 ods. 6

článok 19

článok 18

článok 20 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 20 ods. 2

článok 19 ods. 2 písm. a) a b)

článok 19 ods. 2 písm. c)

článok 21 ods. 1 až 4

článok 20 ods. 1 až 4

článok 21 ods. 5

článok 21 ods. 1

článok 21 ods. 6

článok 20 ods. 5

článok 21 ods. 7

článok 20 ods. 6

článok 21 ods. 8

článok 20 ods. 7 prvá veta

článok 20 ods. 7 druhá veta

článok 21 ods. 2 až 5

článok 22

článok 22 ods. 1 a 2

článok 22 ods. 3

článok 23 prvý odsek, úvodné slová

článok 23 ods. 1 úvodné slová

článok 23 prvý odsek bod 1

článok 23 ods. 1 písm. a)

článok 23 prvý odsek bod 2

článok 23 ods. 1 písm. b)

článok 23 prvý odsek bod 3

článok 23 ods. 1 písm. c)

článok 23 druhý odsek

článok 23 ods. 2

článok 24

článok 24

článok 25 ods. 1

článok 25 ods. 1

článok 25 ods. 2

článok 25 ods. 2

článok 25 ods. 3 prvý pododsek

článok 25 ods. 3

článok 25 ods. 3 druhý pododsek

článok 26 ods. 1 a 2

článok 26 ods. 1 a 2

článok 26 ods. 3

článok 26 ods. 4 a 5

článok 26 ods. 3 a 4

článok 26 ods. 5

článok 27

článok 27

článok 28 ods. 1

článok 28 ods. 1

článok 28 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 28 ods. 2 a 3

článok 28 ods. 4

článok 28 ods. 2 tretí pododsek

článok 28 ods. 5

článok 29

článok 29

článok 30

článok 30

článok 31

článok 31

článok 32

článok 32

článok 33 ods. 1

článok 33 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 3 a 4

článok 33 ods. 2

článok 33 ods. 5

článok 33 ods. 3 a 4

článok 34 ods. 1 a 2

článok 33 ods. 5

článok 34 ods. 3

článok 33 ods. 6

článok 37 ods. 4

článok 34 ods. 1

článok 35 ods. 1

článok 34 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 35 ods. 2 písm. a), b) a c)

článok 34 ods. 2 druhý pododsek

článok 35 ods. 3 až 8

články 36 až 41

článok 35

článok 42

článok 43

článok 36 ods. 1 prvý pododsek

článok 44 ods. 1

článok 36 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 bod 14

článok 36 ods. 2 až 6

článok 44 ods. 2 až 6

článok 37 ods. 1 prvý pododsek

článok 45 ods. 1 prvý pododsek

článok 45 ods. 1 druhý pododsek

článok 45 ods. 2

článok 37 ods. 1 druhý pododsek

článok 45 ods. 3 prvý pododsek

článok 37 ods. 1 tretí pododsek

článok 45 ods. 3 druhý pododsek

článok 37 ods. 2

článok 38

článok 46 ods. 1 až 4

článok 46 ods. 3 prvý pododsek druhá veta

Článok 46 ods. 5

článok 39

článok 47

článok 40

článok 48

článok 41

článok 49

článok 42

článok 50

článok 51

článok 43

článok 52

článok 44

články 53 a 54

články 45 a 46

článok 47

článok 56

článok 48

článok 55

článok 49

článok 57

článok 50

článok 58

príloha I

príloha II