13.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/1


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/177

z 11. februára 2020,

ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (2), a najmä na jej článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (3), a najmä na jej článok 17a,

so zreteľom na smernicu Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (4), a najmä na jej článok 5 ods. 5,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (5), a najmä na jej článok 45,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (6), a najmä na jej článok 18 písm. c) a článok 24,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (7), a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (8), a najmä na jej článok 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (9), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (10) sa má uplatňovať od 14. decembra 2019. Aby boli jeho ustanovenia plne účinné, musia sa prijať vykonávacie predpisy, ktorými sa regulujú škodcovia, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj príslušné požiadavky potrebné na ochranu územia Únie pred rastlinolekárskymi rizikami.

(2)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali stanoviť osobitné pravidlá s cieľom zaviesť zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (ďalej len „RNKŠ“), ako aj opatrenia na zabránenie ich výskytu na príslušných rastlinách na výsadbu.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín („EFSA“) prehodnotil zoznam škodcov uvedený v časti A prílohy I a v časti A oddiele I prílohy II k smernici Rady 2000/29/ES (11) s cieľom vytvoriť zoznam karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Prehodnotenie bolo potrebné na aktualizáciu fytosanitárneho stavu týchto škodcov v súlade s najnovším technickým a vedeckým vývojom, ako aj na posúdenie toho, či sú dodržané podmienky stanovené v článku 3 uvedeného nariadenia vzhľadom na územie Únie a kritériá v oddiele 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(4)

Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín (EPPO) vykonala prehodnotenie škodcov uvedených v časti A oddiele II prílohy II k smernici 2000/29/ES, plodín podľa bodu 3 a škodcov podľa bodu 6 prílohy I k smernici 66/401/EHS, ako aj škodcov podľa bodu 3 prílohy II k smernici 66/402/EHS, podľa prílohy I a bodu 4 prílohy II k smernici 68/193/EHS, ako aj škodcov uvedených v aktoch prijatých podľa článku 5 ods. 5 smernice 98/56/ES, prílohy II k smernici 2002/55/ES, príloh I a II k smernici 2002/56/ES, ako aj škodcov uvedených v aktoch prijatých podľa článku 18 písm. c) uvedenej smernice, podľa bodu 4 prílohy I a časti I bodu 5 prílohy II k smernici 2002/57/ES a článku 4 smernice 2008/72/ES.

(5)

Na základe tohto prehodnotenia sú príslušné RNKŠ, príslušné rastliny na výsadbu a prahové hodnoty pre výskyt RNKŠ na príslušných rastlinách na výsadbu uvedené v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (12). Okrem toho sú v prílohe V k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu stanovené opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ.

(6)

Je vhodné, aby sa v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/EC, 2002/57/ES, 93/49/EHS, 93/61/EHS a vo vykonávacích smerniciach 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ stanovili dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o RNKŠ, ktorí sú relevantní pre ich rozsah pôsobnosti.

(7)

Uvedené smernice by sa preto mali aktualizovať tak, aby sa v nich upravili alebo aby sa z nich vypustili ustanovenia týkajúce sa niektorých škodcov, ktorí spĺňajú podmienky označenia ako RNKŠ v súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031.

(8)

V záujme jasnosti a prispôsobenia sa novému právnemu rámcu by sa v uvedených smerniciach malo uviesť, že osivo alebo prípadne iný rastlinný reprodukčný materiál musí spĺňať aj požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článku 5 ods. 2, článku 32 ods. 3, článku 37 ods. 2, článku 37 ods. 4, článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 2, článku 53 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 72 ods. 1, článku 73, článku 79 ods. 2 a článku 80 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj požiadavky v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia. Uvedený údaj by mal byť zahrnutý aj v smernici 66/401/EHS, hoci v prípade špecifických RNKŠ sa tam nestanovujú žiadne ďalšie požiadavky.

(9)

V záujme konzistentnosti a harmonizácie rôznych používaných pojmov by sa v uvedených smerniciach malo uviesť, že osivo alebo prípadne iný rastlinný reprodukčný materiál musia byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu osiva alebo prípadne iného rastlinného reprodukčného materiálu.

(10)

Mali by sa predovšetkým aktualizovať odkazy na škodcov a príslušné prahové hodnoty v prílohách I a II k smernici 66/402/EHS, aby sa zabezpečila konzistentnosť s príslušnými RNKŠ a prahovými hodnotami uvedenými v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(11)

Smernica 68/193/EHS by sa mala aktualizovať tak, aby obsahovala nové požiadavky zodpovedajúce vývoju vedeckých poznatkov a metód, pokiaľ ide o výrobu viniča, a aby obsahovala nové požiadavky na základe hodnotenia EPPO týkajúceho sa RNKŠ. Uvedené požiadavky by mali nahradiť existujúce požiadavky na zdravie škôlok a mali by zahŕňať požiadavky na pôdu a výrobné podmienky škôlok, požiadavky týkajúce sa výrobných prevádzok, prehliadok, zoznamov RNKŠ a príslušných opatrení na zabránenie ich výskytu. Prílohy I a II k uvedenej smernici by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Zoznamy RNKŠ, škodcov a rastlín uvedené v prílohách k smerniciam 93/49/EHS a 93/61/EHS by sa mali aktualizovať a nahradiť novými zoznamami, aby sa zabezpečila konzistentnosť s príslušnými RNKŠ, rastlinami na výsadbu a prahovými hodnotami uvedenými v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(13)

V uvedených smerniciach by sa malo okrem toho stanoviť, že príslušný množiteľský materiál by mal byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby prakticky bez všetkých škodcov uvedených v príslušných prílohách k daným smerniciam, pokiaľ ide o príslušný množiteľský materiál. Je to potrebné na zabezpečenie prístupu na úrovni výroby, ktorý je menej prísny ako prístup týkajúci sa požiadaviek na množiteľský materiál, s ktorým sa obchoduje.

(14)

Zoznam hmyzu uvedený v bode 3 písm. b) prílohy II k smernici 2002/55/ES by sa mal nahradiť novým zoznamom, aby sa zabezpečila konzistentnosť s príslušnými RNKŠ, rastlinami na výsadbu a prahovými hodnotami uvedenými v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(15)

Škodcovia uvedení v prílohách I a II k smernici 2002/56/ES by sa mali nahradiť novým zoznamom, aby sa zabezpečila konzistentnosť s príslušnými RNKŠ a prahovými hodnotami pre základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov uvedenými v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(16)

Odkazy na škodcov, príslušné prahové hodnoty, ako aj určité podmienky týkajúce sa príslušných rastlín na výsadbu uvedené v prílohe k vykonávacej smernici 2014/21/EÚ by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

Škodcovia uvedení v prílohách I a II k smernici 2002/57/ES by sa mali nahradiť novým zoznamom, aby sa zabezpečila konzistentnosť s príslušnými RNKŠ, rastlinami na výsadbu a prahovými hodnotami uvedenými v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072.

(18)

V hodnotení EPPO sa ďalej dospelo k záveru, že dvaja pôdni škodcovia, konkrétne Phialophora gregata a Phytophthora megasperma, ktorí by sa mohli preniesť cez pôdu do osiva sójových bôbov, by sa nemali uviesť ako RNKŠ. Inertný materiál preto už nepredstavuje riziko, pokiaľ ide o uvedených škodcov, a požiadavky týkajúce sa inertného materiálu v prípade osiva sójových bôbov by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(19)

Okrem toho by sa mala vykonávacia smernica 2014/98/EÚ aktualizovať tak, aby obsahovala nové požiadavky zodpovedajúce vývoju vedecko-technických poznatkov, pokiaľ ide o produkciu množiteľského materiálu ovocných drevín a produkciu ovocných drevín, a aby vychádzala z hodnotenia EPPO týkajúceho sa RNKŠ. Uvedená aktualizácia by mala zahŕňať existujúce požiadavky na zdravie v prípade jednotlivých kategórií množiteľského materiálu a obsahovať nové RNKŠ, ako aj opatrenia súvisiace s týmito RNKŠ a mala by zahŕňať požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti, aby sa zabránilo výskytu všetkých uvedených RNKŠ na príslušných rastlinách na výsadbu.

(20)

V čase prijatia vykonávacej smernice 2014/98/EÚ sa jasne nerozlišovalo medzi materiálom vo výrobných prevádzkach a množiteľským materiálom určeným na obchodovanie. Pokiaľ ide o požiadavky na zdravie v prípade jednotlivých kategórií množiteľského materiálu vo vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, malo by sa jasne rozlišovať medzi požiadavkami na zdravie materských rastlín a množiteľského materiálu vo výrobných prevádzkach a (požiadavkami na zdravie) množiteľského materiálu, ktorý je určený na obchodovanie. Množiteľský materiál, ktorý je určený na obchodovanie, by mal byť pri vizuálnej prehliadke bez výskytu všetkých RNKŠ, ktoré sú uvedené v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o dotknuté relevantné rody a druhy. Z toho dôvodu je v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 stanovená prahová hodnota s nulovou toleranciou pre všetky RNKŠ. Na materských rastlinách a množiteľskom materiáli v kategóriách základný materiál, certifikovaný materiál a CAC materiál (Conformitas Agraria Communitatis) vo výrobných prevádzkach sa môžu prejavovať symptómy spôsobené určitými RNKŠ, ak sa v prípade príslušných materských rastlín a množiteľského materiálu prijali vhodné opatrenia. Tieto opatrenia môžu spočívať v odstránení materských rastlín a množiteľského materiálu z blízkosti iného množiteľského materiálu rovnakej kategórie, alebo v odstránení a prípadne zničení príslušného materiálu.

(21)

V článkoch 10, 16 a 21 a v časti B prílohy I k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ sa uvádzajú prahové hodnoty, ale neuvádza sa tam, pre aký druh materiálu uvedené prahové hodnoty platia. V záujme jasnosti obsahuje príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 prahovú hodnotu s nulovou toleranciou pre všetky RNKŠ na množiteľskom materiáli ovocných drevín a na ovocných drevinách určených na obchodovanie. Články 10, 16 a 21 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ by sa mali v súlade s týmto prístupom zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a v časti B prílohy I by sa mali vypustiť prahové hodnoty pre RNKŠ.

(22)

Do príloh I a II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ by sa mali zahrnúť nové RNKŠ a v prílohe III k uvedenej smernici by sa mali aktualizovať určité názvy ovocných druhov.

(23)

Ďalej by sa mali vzhľadom na hodnotenie EPPO aktualizovať požiadavky stanovené v prílohe IV k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

(24)

Táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa príslušným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom poskytol primeraný čas na jej transpozíciu a uplatňovanie.

(25)

Aby sa príslušným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom poskytol primeraný čas potrebný na splnenie ustanovení tejto smernice, mala by sa uplatňovať od 1. júna 2020.

(26)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena smernice 66/401/EHS

Prílohy I a II k smernici 66/401/EHS sa menia v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Zmena smernice 66/402/EHS

Prílohy I a II k smernici 66/402/EHS sa menia v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

Zmena smernice 68/193/EHS

Prílohy I a II k smernici 68/193/EHS sa menia v súlade s prílohou III k tejto smernici.

Článok 4

Zmena smernice 93/49/EHS

Smernica 93/49/EHS sa mení takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Množiteľský materiál okrasných rastlín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby prakticky bez všetkých škodcov uvedených v prílohe, pokiaľ ide o príslušný množiteľský materiál okrasných rastlín.

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov (‚RNKŠ‘) na množiteľskom materiáli okrasných rastlín, ktorý je predmetom obchodovania, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť príslušné prahové hodnoty stanovené v prílohe.

Množiteľský materiál okrasných rastlín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez akýchkoľvek škodcov okrem škodcov uvedených v prílohe, pokiaľ ide o konkrétny množiteľský materiál okrasných rastlín, ktorí znižujú využiteľnosť osiva a kvalitu uvedeného materiálu, alebo bez akýkoľvek prejavov alebo symptómov svedčiacich o ich výskyte.

Materiál musí spĺňať aj požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a RNKŠ stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031 (*1), ako aj požiadavky v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

Článok 3a sa vypúšťa.

3.

Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tejto smernici.

Článok 5

Zmena smernice 93/61/EHS

Smernica 93/61/EHS sa mení takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Množiteľský a sadivový materiál zeleniny musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby prakticky bez všetkých škodcov uvedených v prílohe, pokiaľ ide o príslušný množiteľský a sadivový materiál zeleniny.

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov (RNKŠ) na množiteľskom a sadivovom materiáli zeleniny, s ktorým sa obchoduje, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť príslušné prahové hodnoty stanovené v prílohe.

Množiteľský a sadivový materiál zeleniny musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez akýchkoľvek škodcov okrem škodcov uvedených v prílohe, pokiaľ ide o daný množiteľský a sadivový materiál, ktorí znižujú využiteľnosť osiva a kvalitu množiteľského a sadivového materiálu zeleniny.

Množiteľský a sadivový materiál zeleniny musí spĺňať aj požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/2031 (*2) a vo vykonávacích aktoch prijatých podľa uvedeného nariadenia vrátane požiadaviek v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tejto smernici.

Článok 6

Zmena smernice 2002/55/ES

Prílohy I a II k smernici 2002/55/ES sa menia v súlade s prílohou VI k tejto smernici.

Článok 7

Zmena smernice 2002/56/ES

Prílohy I a II k smernici 2002/56/ES sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe VII k tejto smernici.

Článok 8

Zmena smernice 2002/57/ES

Prílohy I a II k smernici 2002/57/ES sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe VIII k tejto smernici.

Článok 9

Zmena vykonávacej smernice 2014/21/EÚ

Vykonávacia smernica 2014/21/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Minimálne podmienky pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa spĺňalo tieto minimálne podmienky:

a)

pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu týchto škodcov: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroid vretenovitosti zemiakov, zvinutka zemiaka, A vírus zemiaka, M vírus zemiaka, S vírus zemiaka, X vírus zemiaka a Y vírus zemiaka;

b)

počet pestovaných rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody spolu nesmie presiahnuť 0,01 %;

c)

maximálny počet poľných premnožení/generácií je štyri;

d)

výskyt RNKŠ alebo symptómov spôsobených príslušnými RNKŠ na sadive zemiakov vyššieho množiteľského stupňa nesmie prekročiť prahové hodnoty stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené RNKŠ

a

symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]

0,1 %

Viroid vretenovitosti zemiakov [PSTVD0]

0 %

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na priamom potomstve sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

Symptómy vírusovej infekcie

0,5 %

2.   Členské štáty stanovia, že so sadivom zemiakov vyššieho množiteľského stupňa sa môže obchodovať ako so sadivom ‚triedy Únie PBTC‘ a ‚triedy Únie PB‘ v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe.

3.   Súlad s požiadavkami odseku 1 písm. b) a d) sa zabezpečí úradnými poľnými prehliadkami. V prípade pochybností sa tieto prehliadky doplnia o úradné testy listov.

Pri použití metód mikropropagácie sa musí úradným testovaním materských rastlín alebo ich testovaním pod úradným dohľadom stanoviť súlad s odsekom 1 písm. a).

Pri použití metód klonovej selekcie sa musí úradným testovaním klonových zásob alebo ich testovaním pod úradným dohľadom stanoviť súlad s odsekom 1 písm. a).“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Minimálne podmienky pre dávky sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

Členské štáty zabezpečia, aby dávky sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa spĺňali tieto minimálne podmienky:

a)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

b)

počet hľúz napadnutých hnilobou okrem krúžkovitosti zemiaka alebo hnedou hnilobou zemiaka nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

c)

počet hľúz s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

d)

počet hľúz napadnutých obyčajnou chrastavitosťou zemiaka na viac ako tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

e)

hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky zemiakov nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti;

f)

dávky sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa musia spĺňať požiadavky týkajúce sa výskytu RNKŠ alebo chorôb spôsobených príslušnými RNKŠ uvedené v nasledujúcej tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na dávkach sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Vločkovitosť zemiakov napádajúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašná chrastavitosť zemiaka napádajúca hľuzy na viac ako 10 % ich povrchu, ktorú spôsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

g)

celkový počet hľúz podľa písmen b) až f) nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.“

3.

Príloha sa nahrádza v súlade s prílohou IX k tejto smernici.

Článok 10

Zmena vykonávacej smernice 2014/98/EÚ

Vykonávacia smernica 2014/98/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Požiadavky na zdravie predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu

1.   Predzákladná materská rastlina alebo predzákladný materiál musia byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov (RNKŠ), ktorí sú uvedení v prílohách I a II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh. Vizuálnu prehliadku vykoná zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber vzoriek a testovanie predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu na výskyt RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohe II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu.

V prípade pochybností o výskyte RNKŠ uvedených v prílohe I zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber vzoriek a testovanie dotknutej predzákladnej materskej rastliny alebo predzákladného materiálu.

2.   Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie stanovené v odseku 1, členské štáty musia uplatňovať protokoly EPPO alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, zodpovedný úradný orgán uplatňuje príslušné protokoly stanovené na vnútroštátnej úrovni. V takom prípade členské štáty na požiadanie sprístupnia uvedené protokoly ostatným členským štátom a Komisii.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ zašlú vzorky do laboratórií, ktoré sú úradne schválené zodpovedným úradným orgánom.

3.   V prípade pozitívneho výsledku testu na ktoréhokoľvek RNKŠ uvedeného v prílohách I a II, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh, dodávateľ odstráni napadnutú predzákladnú materskú rastlinu alebo predzákladný materiál z okolia ostatných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu podľa článku 3 ods. 3 alebo článku 4 ods. 3, alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy IV.

4.   Opatrenia na zabezpečenie dodržania požiadaviek uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu, sú uvedené v prílohe IV.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v priebehu kryokonzervácie.“

2.

Názov článku 11 sa nahrádza takto:

„Požiadavky na pôdu v prípade predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu“.

3.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Požiadavky na zdravie základných materských rastlín a základného materiálu

1.   Základná materská rastlina alebo základný materiál musia byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohách I a II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh. Vizuálnu prehliadku vykoná zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber vzoriek a testovanie základnej materskej rastliny alebo základného materiálu na výskyt RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohe II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu.

V prípade pochybností o výskyte RNKŠ uvedených v prílohe I zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber a testovanie dotknutej základnej materskej rastliny alebo základného materiálu.

2.   Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie stanovené v odseku 1, členské štáty musia uplatňovať protokoly EPPO alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, zodpovedný úradný orgán uplatňuje príslušné protokoly stanovené na vnútroštátnej úrovni. V takom prípade členské štáty na požiadanie sprístupnia uvedené protokoly ostatným členským štátom a Komisii.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ zašlú vzorky do laboratórií, ktoré sú úradne schválené zodpovedným úradným orgánom.

3.   V prípade pozitívneho výsledku testu na ktoréhokoľvek RNKŠ uvedeného v prílohách I a II, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh, dodávateľ odstráni napadnutú základnú materskú rastlinu alebo základný materiál z blízkosti ostatných základných materských rastlín a základného materiálu podľa článku 15 ods. 7 alebo 8, alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy IV.

4.   Opatrenia na zabezpečenie dodržania požiadaviek uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu, sú uvedené v prílohe IV.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na základné materské rastliny a základný materiál v priebehu kryokonzervácie.“

4.

Názov článku 17 sa nahrádza takto:

Požiadavky na pôdu v prípade základných materských rastlín a základného materiálu“.

5.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Požiadavky na zdravie certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu

1.   Certifikovaná materská rastlina alebo certifikovaný materiál musia byť pri vizuálnej prehliadke zariadení, polí a dávok bez výskytu RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohách I a II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh. Vizuálnu prehliadku vykoná zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber vzoriek a testovanie certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu na výskyt RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohe II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu.

V prípade pochybností o výskyte RNKŠ uvedených v prílohe I zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ vykonajú odber a testovanie dotknutej certifikovanej materskej rastliny alebo certifikovaného materiálu.

2.   Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie stanovené v odseku 1, členské štáty musia uplatňovať protokoly EPPO alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, zodpovedný úradný orgán uplatňuje príslušné protokoly stanovené na vnútroštátnej úrovni. V takom prípade členské štáty na požiadanie sprístupnia uvedené protokoly ostatným členským štátom a Komisii.

Zodpovedný úradný orgán a prípadne dodávateľ zašlú vzorky do laboratórií, ktoré sú úradne schválené zodpovedným úradným orgánom.

3.   V prípade pozitívneho výsledku testu na ktoréhokoľvek RNKŠ uvedeného v prílohách I a II, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh, dodávateľ odstráni napadnutú certifikovanú materskú rastlinu alebo certifikovaný materiál z blízkosti ostatných certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu podľa článku 20 ods. 7 alebo 8, alebo prijme vhodné opatrenia podľa prílohy IV.

4.   Opatrenia na zabezpečenie dodržania požiadaviek uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu, sú uvedené v prílohe IV.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál v priebehu kryokonzervácie.“

6.

Názov článku 22 sa nahrádza takto:

Požiadavky na pôdu v prípade certifikovaných materských rastlín a certifikovaného materiálu“.

7.

V článku 22 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak sa neuvádza inak, odber vzoriek a testovanie sa neuskutočnia v prípade certifikovaných ovocných drevín.“

8.

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Požiadavky na materiál CAC

1.   Materiál CAC musí byť pri vizuálnej prehliadke, ktorú vykonáva dodávateľ v zariadeniach, na poliach a v prípade dávok vo fáze pestovateľského procesu prakticky bez škodcov uvedených v prílohe I a II, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh, ak sa v prílohe IV neuvádza inak.

Dodávateľ vykoná odber vzoriek a testovanie identifikovaného zdroja materiálu alebo materiálu CAC na výskyt RNKŠ, ktorí sú uvedení v prílohe II a na ktorých sa vzťahujú požiadavky stanovené v prílohe IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu.

V prípade pochybností o výskyte RNKŠ uvedených v prílohe I dodávateľ vykoná odber vzoriek a testovanie dotknutého identifikovaného zdroja materiálu alebo materiálu CAC.

S množiteľským materiálom CAC a ovocnými drevinami CAC v dávkach sa po fáze pestovateľského procesu môže obchodovať iba vtedy, ak sa pri vizuálnej prehliadke, ktorú vykonáva dodávateľ, zistí, že sú bez výskytu prejavov alebo symptómov škodcov uvedených v prílohách I a II.

Dodávateľ vykoná opatrenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami odseku 1 v súlade s prílohou IV, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh a kategóriu.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na materiál CAC v priebehu kryokonzervácie.“

9.

Vkladá sa článok 27a:

„Článok 27a

Požiadavky týkajúce sa miesta výroby, výrobnej prevádzky alebo oblasti

Okrem požiadaviek na zdravie a pôdu uvedených v článkoch 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 a 26 sa množiteľský materiál a ovocné dreviny produkujú v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa miesta výroby, výrobnej prevádzky alebo oblasti stanovenými v prílohe IV, aby sa obmedzil výskyt RNKŠ uvedených v danej prílohe, pokiaľ ide o dotknutý rod alebo druh.“

10.

Prílohy I až IV sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe X k tejto smernici.

Článok 11

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. mája 2020. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 11. februára 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298.

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309.

(3)  Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1998, s. 16.

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(6)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(7)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(8)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28.

(9)  Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(11)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).


PRÍLOHA I

Zmena smernice 66/401/EHS

Smernica 66/401/EHS sa mení takto:

1.

V prílohe I sa bod 5 nahrádza takto:

„Plodina musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu osiva.

Plodina musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov (‚RNKŠ‘) stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031 (*1), ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na plodine v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre produkciu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu základného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

V časti I prílohy II sa bod 3 nahrádza takto:

„Osivo musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu osiva.

Osivo musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a RNKŠ stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %“


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“‘


PRÍLOHA II

Zmena smernice 66/402/EHS

Smernica 66/402/EHS sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

V bode 3 sa časť A nahrádza takto:

„A.    Oryza sativa :

Počet rastlín, v prípade ktorých je zrejmé, že ide o divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť:

0 pri produkcii základného osiva,

1 na 100 m2 pri produkcii certifikovaného osiva prvej a druhej generácie.“;

b)

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Plodina musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu osiva.

Plodina musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov (‚RNKŠ‘) stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031 (*1), ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na plodinách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre produkciu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu základného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodných časoch v prípade jednotlivých plodín.

Najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodných časoch v prípade jednotlivých plodín.

Certifikované osivo prvej generácie (C1):

Najviac 4 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodných časoch v prípade jednotlivých plodín.

Certifikované osivo druhej generácie (C2):

Najviac 8 symptomatických rastlín na 200 m2 pozorovaných počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín vo vhodných časoch v prípade jednotlivých plodín.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

(rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre produkciu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu základného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Osivo musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu osiva.

Osivo musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a RNKŠ stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

(rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Huby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

prakticky bez škodcov

prakticky bez škodcov

prakticky bez škodcov“

b)

Dopĺňa sa tento bod 4:

„4.

Výskyt hubovitých útvarov na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

Kategória

Maximálny počet hubovitých útvarov, ako sú napríklad skleróciá alebo námeľ, vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v stĺpci 3 prílohy III

Obilniny okrem hybridov Secale cereale:

 

základné osivo

1

certifikované osivo

3

Hybridy Secale cereale:

 

základné osivo

1

certifikované osivo

4 (*2)


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).““


(*2)  Výskyt piatich hubovitých útvarov, ako sú napríklad skleróciá alebo fragmenty sklerócií alebo námeľ, vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa považuje za splnenie požiadaviek, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou obsahuje najviac štyri hubovité útvary.“


PRÍLOHA III

Zmena smernice 68/193/EHS

Smernica 68/193/EHS sa mení takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PESTOVATEĽSKÉHO PORASTU

Oddiel 1: Identita, čistota a pestovateľské podmienky

1.

Pestovateľský porast musí mať príslušnosť a čistotu, pokiaľ ide o odrodu a v relevantnom prípade o klon.

2.

Podmienky pestovania a úroveň rastu pestovateľského porastu majú byť také, aby sa dostatočne preverila pravosť a čistota pestovateľského porastu, pokiaľ ide o odrodu a v relevantnom prípade o klon, a rovnako jeho zdravotného stavu.

Oddiel 2: Požiadavky na zdravie podpníkových škôlok určených na produkciu všetkých kategórií množiteľského materiálu a vrúbľových škôlok všetkých kategórií

1.

Tento oddiel sa uplatňuje na podpníkové škôlky určené na produkciu všetkých kategórií množiteľského materiálu a na vrúbľové škôlky všetkých uvedených kategórií.

2.

V prípade podpníkových škôlok a vrúbľových škôlok sa vizuálnou prehliadkou zistilo, že sú bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) uvedených v oddiele 6 a 7, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh.

V podpníkových škôlkach a vrúbľových škôlkach sa vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v oddiele 7, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh. V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v oddieloch 6 a 7, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh, sa v podpníkových škôlkach a vo vrúbľových škôlkach vykoná odber vzoriek a testovanie.

3.

Vizuálna prehliadka a prípadne odber vzoriek a testovanie príslušných podpníkových škôlok a vrúbľových škôlok sa vykonávajú podľa oddielu 8.

4.

Odber vzoriek a testovanie uvedené v bode 2 sa vykonajú v najvhodnejšom období roka, pričom sa zohľadnia klimatické a rastové podmienky viniča a biologické vlastnosti RNKŠ relevantných pre daný vinič.

Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie, členské štáty musia uplatňovať protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO) alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, uplatnia sa príslušné protokoly stanovené na vnútroštátnej úrovni. V takom prípade členské štáty na požiadanie sprístupnia uvedené protokoly ostatným členským štátom a Komisii.

Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu počiatočného množiteľského materiálu, členské štáty uplatňujú biologické indexovanie indikačných rastlín, aby posúdili výskyt vírusov, viroidov, vírusom podobných chorôb a fytoplaziem, alebo iné medzinárodne uznávané protokoly.

Oddiel 3: Požiadavky na pôdu a pestovateľské podmienky v prípade podpníkových škôlok určených na produkciu všetkých kategórií množiteľského materiálu a v prípade vrúbľových škôlok všetkých kategórií množiteľského materiálu

1.

Vinič môže byť v podpníkových škôlkach a vo vrúbľových škôlkach vysadený iba v pôde a prípadne v nádobách s pestovateľským substrátom, pričom táto pôda a tento substrát sú bez výskytu akýchkoľvek škodcov, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7. Neprítomnosť takýchto škodcov sa stanoví na základe odberu vzoriek a testovania.

Uvedený odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú so zreteľom na klimatické podmienky a biologické vlastnosti škodcov, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.

2.

Odber vzoriek a testovanie sa nevykonajú, ak orgán pre úradné kontroly dospeje na základe úradnej kontroly k záveru, že pôda je bez výskytu akýchkoľvek škodcov, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.

Odber vzoriek a testovanie sa nevykonajú ani vtedy, ak sa vinič nepestoval v produkčnej pôde minimálne päť rokov a ak neexistujú pochybnosti o tom, že v uvedenej pôde sa nevyskytujú škodcovia, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.

3.

Pokiaľ ide o odber vzoriek a testovanie, členské štáty musia uplatňovať protokoly Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO) alebo iné medzinárodne uznávané protokoly. Ak takéto protokoly neexistujú, členské štáty uplatnia príslušné protokoly stanovené na vnútroštátnej úrovni. V takom prípade členské štáty na požiadanie sprístupnia uvedené protokoly ostatným členským štátom a Komisii.

Oddiel 4: Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

1.

Podpníkové škôlky a vrúbľové škôlky sa zriaďujú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodcami, ktorí by mohli byť hostiteľmi vírusov uvedených v oddiele 7.

2.

Vrúbľové škôlky sa nezriaďujú vo vinici alebo v podpníkovej škôlke. Minimálna vzdialenosť od vinice alebo podpníkovej škôlky sú tri metre.

3.

Okrem požiadaviek na zdravie a pôdu a produkčných podmienok uvedených v oddieloch 2 a 3 sa množiteľský materiál musí produkovať v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti uvedených v oddiele 8, aby sa obmedzil výskyt škodcov uvedených v danom oddiele.

Oddiel 5: Úradné prehliadky

1.

V prípade množiteľského materiálu vyprodukovaného v podpníkových škôlkach a vrúbľových škôlkach sa v rámci každoročných úradných prehliadok porastov preveruje, že sú v súlade s požiadavkami oddielov 2 až 4.

2.

Tieto úradné prehliadky vykonáva orgán pre úradné kontroly v súlade s oddielom 8.

3.

Ďalšia úradná prehliadka sa má vykonať v prípade pochybností o predmete, ktorý má bez pochybností rozhodnúť o kvalite množiteľského materiálu.

Oddiel 6: Zoznam RNKŠ, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a v prípade pochybností odberom vzoriek a testovaním podľa oddielu 2 bodu 2

Rod alebo druh množiteľského materiálu viniča okrem osiva

RNKŠ

 

Hmyz a roztoče

Nevrúbľovaný Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Hmyz a roztoče

Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Baktérie

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; [PHYPSO]

Oddiel 7: Zoznam RNKŠ, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a v určitých prípadoch odberom vzoriek a testovaním podľa oddielu 2 bodu 2 a oddielu 8

Rod alebo druh

RNKŠ

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Množiteľský materiál Vitis L. okrem osiva

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus roncetu viniča [GFLV00]

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Podpníky Vitis spp. a ich hybridov okrem Vitis vinifera L.

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus roncetu viniča [GFLV00]

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]

Vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]

Oddiel 8: Požiadavky týkajúce sa opatrení v prípade podpníkových škôlok s Vitis L. a prípadne vrúbľových škôlok v rámci jednotlivých kategórií podľa oddielu 2 bodu 2

Vitis L.

1.   Počiatočný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

Vizuálne prehliadky

Orgán pre úradné kontroly vykonáva vizuálne prehliadky podpníkových škôlok a vrúbľových škôlok aspoň raz za vegetačné obdobie v prípade všetkých RNKŠ uvedených v oddieloch 6 a 7.

2.   Počiatočný množiteľský materiál

Odber vzoriek a testovanie

V prípade všetkých rastlín viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu počiatočného množiteľského materiálu sa vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3. Uvedený odber vzoriek a testovanie sa následne opakujú v päťročných intervaloch.

V prípade podpníkových škôlok určených na produkciu podpníkov sa okrem odberu vzoriek a testovania na zistenie vírusov uvedených v prvej zarážke vykoná jeden odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu škvrnitosti viniča.

Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť k dispozícii pred akceptovaním príslušných podpníkových škôlok.

3.   Základný množiteľský materiál

Odber vzoriek a testovanie

V prípade všetkých rastlín viniča určených na produkciu základného množiteľského materiálu sa vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.

S odberom vzoriek a testovaním sa začína, keď majú podpníkové škôlky šesť rokov, a potom sa opakujú v šesťročných intervaloch.

Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť k dispozícii pred akceptovaním príslušných podpníkových škôlok.

4.   Certifikovaný materiálf

Odber vzoriek a testovanie

Na zistenie výskytu vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3 sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu rastlín viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu certifikovaného materiálu.

S odberom vzoriek a testovaním sa začína, keď majú podpníkové škôlky desať rokov, a potom sa opakujú v desaťročných intervaloch.

Výsledky odberu vzoriek a testovania musia byť k dispozícii pred akceptovaním príslušných podpníkových škôlok.

5.   Počiatočný množiteľský materiál, základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti v prípade jednotlivých príslušných RNKŠ

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke neboli na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., alebo

iii)

pokiaľ ide o výskyt Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., musia byť splnené tieto podmienky:

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu počiatočného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu, ktoré preukazujú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., boli odstránené a

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu certifikovaného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., boli minimálne vylúčené z rozmnožovania a

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka uvedeného materiálu je ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke neboli na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., alebo

iii)

pokiaľ ide o výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al., musia byť splnené tieto podmienky:

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu počiatočného množiteľského materiálu, základného množiteľského materiálu a certifikovaného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., boli odstránené a prijmú sa vhodné hygienické opatrenia a

vinič vo výrobnej prevádzke preukazujúci symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. sa po reze ošetrí bactericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka uvedeného materiálu je ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Vírus mozaiky arábky, vírus roncetu viniča, vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 a vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3

i)

pokiaľ ide o výskyt vírusu mozaiky arábky, vírusu roncetu viniča, vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3, musia byť splnené tieto podmienky:

na rastlinách viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu počiatočného množiteľského materiálu a základného množiteľského materiálu neboli pozorované žiadne symptómy uvedených vírusov a

symptómy uvedených vírusov boli pozorované na najviac 5 % rastlín viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu certifikovaného materiálu a uvedené rastliny viniča boli odstránené a zničené alebo

ii)

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu počiatočného množiteľského materiálu a počiatočný množiteľský materiál sa uchovávajú v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu s cieľom zabezpečiť, aby boli bez výskytu vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 1 a vírusu asociovaného so zvinutkou viniča 3.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch alebo

ii)

vinič sa vrúbľuje na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu počiatočného množiteľského materiálu a všetok počiatočný množiteľský materiál sa uchovávajú v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu a na uvedenom viniči neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Viteus vitifoliae Fitch a

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje symptómy Viteus vitifoliae, celá dávka uvedeného materiálu je podrobená fumigácii, ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.

6.   Štandardný materiál

Vizuálne prehliadky

Orgán pre úradné kontroly vykonáva vizuálne prehliadky podpníkových škôlok a vrúbľových škôlok aspoň raz za vegetačné obdobie v prípade všetkých RNKŠ uvedených v oddieloch 6 a 7.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti v prípade jednotlivých príslušných RNKŠ

a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke neboli na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., alebo

iii)

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu štandardného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., boli minimálne vylúčené z rozmnožovania a

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje symptómy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., celá dávka uvedeného materiálu je ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al. alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke neboli na viniči v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., alebo

iii)

pokiaľ ide o výskyt Xylophilus ampelinus Willems et al., musia byť splnené tieto podmienky:

všetky rastliny viniča v podpníkových škôlkach určené na produkciu štandardného materiálu, ktoré preukazujú symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., boli odstránené a prijmú sa vhodné hygienické opatrenia a

vinič vo výrobnej prevádzke preukazujúci symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al. sa po reze ošetrí bactericídom s cieľom zabezpečiť, aby bol bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al., a

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje symptómy Xylophilus ampelinus Willems et al., celá dávka uvedeného materiálu je ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Xylophilus ampelinus Willems et al.

c)

Vírus mozaiky arábky, vírus roncetu viniča, vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 a vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3

Symptómy všetkých vírusov (vírus mozaiky arábky, vírus roncetu viniča, vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 a vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3) boli pozorované na najviac 10 % rastlín viniča v podpníkových škôlkach určených na produkciu štandardného materiálu a uvedené rastliny viniča boli vylúčené z rozmnožovania.

d)

Viteus vitifoliae Fitch

i)

vinič sa produkuje v oblastiach bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch alebo

ii)

vinič sa vrúbľuje na podpníky rezistentné voči Viteus vitifoliae Fitch alebo

iii)

v prípade, že množiteľský materiál určený na obchodovanie preukazuje príznaky alebo symptómy Viteus vitifoliae Fitch, celá dávka uvedeného materiálu je podrobená fumigácii, ošetrená horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom v súlade s protokolmi EPPO alebo inými medzinárodne uznávanými protokolmi s cieľom zabezpečiť, aby bola bez výskytu Viteus vitifoliae Fitch.“

2.

V prílohe II sa časť I bod 4 nahrádza takto:

„4

.Množiteľský materiál musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu množiteľského materiálu.

Množiteľský materiál musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie a karanténnych škodcov chránenej zóny stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.“


PRÍLOHA IV

Zmena smernice 93/49/EHS

Príloha k smernici 93/49/EHS sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh množiteľského materiálu okrasných rastlín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh množiteľského materiálu okrasných rastlín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semená

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh množiteľského materiálu okrasných rastlín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva Palmae, pokiaľ ide o tieto rody a druhy

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh množiteľského materiálu okrasných rastlín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh množiteľského materiálu okrasných rastlín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Lavandula L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chryzantémy [CSVD00]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Citrus L.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky [INSV00]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, novoguinejské hybridy netýkavky Impatiens L.

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

iné druhy Prunus L., vnímavé na vírus šarky sliviek

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Množiteľský materiál okrasných rastlín okrem osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy netýkavky Impatiens L., Pelargonium L.

0 %“


PRÍLOHA V

Zmena smernice 93/61/EHS

Príloha k smernici 93/61/EHS sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Množiteľský a sadivový materiál zelenín (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Množiteľský a sadivový materiál zelenín (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín

Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Množiteľský a sadivový materiál zelenín (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Množiteľský a sadivový materiál zelenín (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín

Vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %“


PRÍLOHA VI

Zmena príloh I a II k smernici 2002/55/ES

Smernica 2002/55/ES sa mení takto:

1.

V prílohe I sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

Porast musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu množiteľského materiálu.

Porast musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov (‚RNKŠ‘) stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031 (*1), ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

Osivo musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu množiteľského materiálu.

Osivo musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a RNKŠ stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj požiadavky v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.“;

b)

Bod 3 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) na osive zelenín nesmie minimálne pri vizuálnej prehliadke prekročiť príslušné prahové hodnoty stanovené v tejto tabuľke:

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh osiva zelenín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na osive zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh osiva zelenín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na osive zelenín

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh osiva zelenín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na osive zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rod alebo druh osiva zelenín

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na osive zelenín

Vírus mozaiky pepina [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %“


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“‘


PRÍLOHA VII

Zmena smernice 2002/56/ES

Smernica 2002/56/ES sa mení takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

MINIMÁLNE PODMIENKY, KTORÉ MÁ SPĹŇAŤ SADIVO ZEMIAKOV

1.

V prípade základného sadiva zemiakov nesmie počet rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody prekročiť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,25 %.

2.

V prípade certifikovaného sadiva zemiakov nesmie počet rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody prekročiť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie prekročiť spolu 0,5 %.

3.

Sadivo zemiakov spĺňa tieto požiadavky týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov (RNKŠ) alebo chorôb spôsobených RNKŠ a požiadavky týkajúce sa príslušných kategórií stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre základné sadivo zemiakov v prípade pestovaných rastlín

Prahová hodnota pre certifikované sadivo zemiakov v prípade pestovaných rastlín

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

0 %

0 %


RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota v prípade priameho potomstva základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota v prípade priameho potomstva certifikovaného sadiva zemiakov

Symptómy infekcie vírusom

4,0 %

10,0 %

4.

Maximálny počet generácií základného sadiva zemiakov je štyri a maximálny počet kombinovaných generácií sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa na poli a základného sadiva zemiakov je sedem.

Maximálny počet generácií certifikovaného sadiva zemiakov je dva.

Ak generácia nie je uvedená na úradnej náveske, príslušné sadivo zemiakov sa považuje za patriace do poslednej generácie, ktorá je povolená pre príslušnú kategóriu.“

2.

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

MINIMÁLNE PODMIENKY KVALITY PRE DÁVKY SADIVA ZEMIAKOV

V prípade sadiva zemiakov sú povolené tieto tolerancie pre nečistoty, poškodenia a RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ:

1.

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok: 1,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 2,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov;

2.

kombinácia suchej a mokrej hniloby, okrem tej, ktorú spôsobili Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus alebo Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z toho mokrá hniloba 0,2 % hmotnosti;

3.

vonkajšie poškodenia, napr. deformované alebo zničené hľuzy: 3,0 % hmotnosti;

4.

obyčajná chrastavitosť zemiaka, hľuzy zasiahnuté na viac ako jednej tretine ich povrchu: 5,0 % hmotnosti;

5.

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky: 1,0 % hmotnosti;

6.

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ na dávkach sadiva zemiakov:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na základnom sadive zemiakov v hmotn. %

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na certifikovanom sadive zemiakov v hmotn. %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %;

7.

celková tolerancia v prípade bodov 2 až 6: 6,0 % hmotnosti v prípade základného sadiva zemiakov a 8,0 % hmotnosti v prípade certifikovaného sadiva zemiakov.“


PRÍLOHA VIII

Zmena smernice 2002/57/ES

Smernica 2002/57/ES sa mení takto:

1.

V prílohe I sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

Porast musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu množiteľského materiálu. Porast musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov (‚RNKŠ‘) stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031 (*1), ako aj požiadavky v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na porastoch musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre produkciu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu základného osiva

Prahové hodnoty pre produkciu certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“"

2.

V prílohe II sa časť I bod 5 nahrádza takto:

„5.

Osivo musí byť prakticky bez akýchkoľvek škodcov, ktorí znižujú využiteľnosť a kvalitu množiteľského materiálu.

Osivo musí okrem toho spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a RNKŠ stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj požiadavky v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Výskyt RNKŠ na osivách v príslušných kategóriách musí spĺňať tieto požiadavky stanovené v tabuľke:

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

(rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľan

1 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

1 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

1 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľanové semeno

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis

15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis

15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis

Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG]

okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

5 %

5 % napadnuté Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES“


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).“‘


PRÍLOHA IX

Zmena vykonávacej smernice 2014/21/EÚ

Príloha k vykonávacej smernici 2014/21/EÚ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Podmienky uvádzania na trh sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa ako tried Únie PBTC a PB

1.

Pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PBTC platia tieto podmienky:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny nepatriace k odrode alebo rastliny inej odrody;

ii)

rastliny vrátane hľúz sa produkujú mikropropagáciou;

iii)

rastliny vrátane hľúz sa produkujú v chránenom zariadení a pestovateľskom substráte, ktorý je bez výskytu škodcov;

iv)

hľuzy sa s výnimkou prvej generácie nesmú premnožiť;

v)

v prípade rastlín sú dodržané nasledujúce prahové hodnoty, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ, stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PBTC

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

0 %

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na priamom potomstve v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PBTC

Symptómy infekcie vírusom

0 %

b)

podmienky týkajúce sa dávok:

i)

nesmú obsahovať sadivo zemiakov napadnuté hnilobou;

ii)

nesmú obsahovať sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou;

iii)

nesmú obsahovať sadivo zemiakov, ktoré sa v dôsledku dehydratácie nadmerne scvrklo;

iv)

nesmú obsahovať sadivo zemiakov s vonkajšími poškodeniami vrátane deformovaných alebo zničených hľúz;

v)

v prípade dávok sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa sú dodržané nasledujúce prahové hodnoty, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ, stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na dávkach v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PBTC v hmotn. %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Vločkovitosť zemiakov spôsobená Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Prašná chrastavitosť zemiaka spôsobená Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %.

2.

Pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PB platia tieto podmienky:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín nepatriacich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmú spolu presiahnuť 0,01 %;

ii)

v prípade rastlín sú dodržané nasledujúce prahové hodnoty, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ, stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené zvinutkou zemiaka [PLRV00]

0,1 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

0 %

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na priamom potomstve v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PB

Symptómy infekcie vírusom

0,5 %;

b)

tolerancie vzťahujúce sa na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, poškodenia a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov s vonkajším poškodením vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

v prípade dávok sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa sú dodržané nasledujúce prahové hodnoty, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ, stanovené v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Prahová hodnota pre výskyt RNKŠ na dávkach v prípade sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PB v hmotn. %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %;

vii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až iv) a bodu vi), nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.“


PRÍLOHA X

Zmena vykonávacej smernice 2014/98/EÚ

Prílohy k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ sa nahrádzajú takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam RNKŠ, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a v prípade pochybností odberom vzoriek a testovaním podľa článku 9 ods. 1, článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 26 ods. 1

Rod alebo druh

RNKŠ

Castanea sativa Mill.

Huby a riasovky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Agens mozaiky gaštana

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Huby a riasovky

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Hmyz a roztoče

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Háďatká

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Baktérie

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Huby a riasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. a Pyrus L.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Huby a riasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Háďatká

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Baktérie

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Huby a riasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Hmyz a roztoče

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Háďatká

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Pôvodca mozaiky figy [FGM000]

Fragaria L.

Baktérie

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Huby a riasovky

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Háďatká

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Fytoplazma multiplikátora choroby jahôd [PHYP75]

Juglans regia L.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Huby a riasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hmyz a roztoče

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Huby a riasovky

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Háďatká

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Baktérie

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Háďatká

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Vírus asociovaný so žltnutím olivových listov [OLYAV0]

Vírus asociovaný so žltnutím žilnatiny olivovníka [OVYAV0]

Vírus asociovaný so žltým žilkovaním a chradnutím olivovníka [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Huby a riasovky

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Háďatká

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Huby a riasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Háďatká

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Huby a riasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Háďatká

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Huby a riasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Hmyz a roztoče

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Háďatká

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Huby a riasovky

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoče

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Háďatká

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Huby a riasovky

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Hmyz a roztoče

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Háďatká

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Pôvodca mozaiky Aukuby a pôvodca žltačky čiernej ríbezle v kombinácii

Rubus L.

Baktérie

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Huby a riasovky

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Hmyz a roztoče

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Huby a riasovky

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

„PRÍLOHA II

Zoznam RNKŠ, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou a prípadne odberom vzoriek a testovaním podľa článku 9 ods. 2 a 4, článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 26 ods. 1 a prílohy IV

Rod alebo druh

RNKŠ

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Baktérie

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Huby a riasovky

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00]

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Pôvodca impietratúry citrusov [CSI000]

Vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00]

Vírus psorózy citrusov [CPSV00]

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) [CTV000]

Vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000]

Viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]

Corylus avellana L.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]

Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]

Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]

Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]

Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

Fragaria L.

Baktérie

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Huby a riasovky

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Háďatká

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Vírus kučeravosti jahody [SCRV00]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0]

Vírus strakatosti jahody [SMOV00]

Vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00]

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Juglans regia L

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

 

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Malus Mill.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0]

Pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0]

Pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00]

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Poruchy plodov: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť

Olea europaea L.

Huby a riasovky

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Baktérie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Baktérie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Latentný vírus marhule [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Baktérie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0]

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00]

Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0]

Vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley a ostatné druhy Prunus L. vnímavé na vírus šarky sliviek v prípade hybridov Prunus L.

Baktérie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0]

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Baktérie

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Latentný vírus marhule [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0]

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Pyrus L.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]

Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]

Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]

Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]

Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

Ribes L.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00]

Vírus mozaiky uhorky [CMV000]

Vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00]

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Rubus L.

Huby a riasovky

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vírus nekrózy ostružiny [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Vírus mozaiky uhorky [CMV000]

Vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]

 

Vírus strakatosti listov maliny [RLMV00]

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00]

Žltá škvrnitosť maliny [RYS000]

Vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00]

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Vaccinium L.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0]

Vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00]

Vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0]

Vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0]

Vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]

„PRÍLOHA III

Zoznam RNKŠ, ktorých výskyt v pôde sa stanovuje v článku 11 ods. 1 a 2, článku 17 ods. 1 a 2 a článku 22 ods. 1 a 2

Rod alebo druh

RNKŠ

Fragaria L.

Háďatká

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Háďatká

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Háďatká

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Háďatká

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Háďatká

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Háďatká

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Háďatká

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Háďatká

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

„PRÍLOHA IV

Požiadavky týkajúce sa opatrení podľa rodov alebo druhov a kategórií v súlade s článkom 10 ods. 4, článkom 16 ods. 4, článkom 21 ods. 4 a článkom 26 ods. 2

Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov Únie a karanténnych škodcov chránenej zóny stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2016/2031, ako aj v opatreniach prijatých podľa článku 30 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Okrem toho musí spĺňať tieto požiadavky týkajúce sa príslušných rodov alebo druhov a kategórií:

1.    Castanea sativa Mill.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b)   Predzákladná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925 (1), uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke nie sú na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

c)   Základná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke nie sú na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej kategórie od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

d)   Certifikovaná kategória a kategória CAC

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie a kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr alebo

ii)

vo výrobnej prevádzke nie sú na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách certifikovanej kategórie a kategórie CAC od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, alebo

iii)

množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie a kategórie CAC preukazujúce symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr boli odstránené, zvyšný množiteľský materiál a ovocné dreviny boli podrobené prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred odoslaním nie sú vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

a)   Predzákladná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa každý rok vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.. V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa tri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v trojročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa šesť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v šesťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b)   Základná kategória

Vizuálna prehliadka

Dva razy za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie všetkých RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie každej základnej materskej rastliny na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ). Každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Spiroplasma citri Saglio et al.

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al. tak, aby boli v intervale dvoch rokov otestované všetky materské rastliny. Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, vykoná sa odber vzoriek a testovanie všetkých základných materských rastlín vo výrobnej prevádzke. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, sa každých šesť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) a Spiroplasma citri Saglio et al.

c)   Certifikovaná kategória

Vizuálna prehliadka

Dva razy za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Raz za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie všetkých RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé štyri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ) tak, aby boli v intervale ôsmich rokov otestované všetky materské rastliny.

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu tristézy citrusov (izoláty EÚ), aby boli v období troch rokov otestované všetky materské rastliny. V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu škodcov uvedených v prílohách I a II okrem tristézy citrusov (izoláty EÚ) sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu.

Ak je výsledok testu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) pozitívny, vykoná sa odber vzoriek a testovanie všetkých certifikovaných materských rastlín vo výrobnej prevádzke.

d)   Základná kategória a certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley alebo

ii)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej a certifikovanej kategórie, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, neboli na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a v prípade materiálu sa pred obchodovaním vykonal náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

iii)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, neboli na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a pred obchodovaním sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

iv)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu:

vo výrobnej prevádzke boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley alebo Spiroplasma citri Saglio et al. na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a

pred obchodovaním sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke malo v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie. Uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny boli odstránené a ihneď zničené. V prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín v bezprostrednej blízkosti sa vykonal náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom boli odstránené a ihneď zničené.

e)   Kategória CAC

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC pochádzajú z identifikovaného zdroja materiálu, v prípade ktorého sa vizuálnou prehliadkou, odberom vzoriek a testovaním zistilo, že je bez výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II.

Ak sa identifikovaný zdroj materiálu uchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých osem rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

Ak sa identifikovaný zdroj materiálu neuchovával v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedeného materiálu na zistenie výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ).

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley alebo

ii)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC, ktoré sa pestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, neboli na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a v prípade materiálu sa pred obchodovaním vykonal náhodný odber vzoriek a testovanie na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

iii)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. ani Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a všetky symptomatické dreviny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a pred obchodovaním sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materiálu na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ), alebo

iv)

v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC, ktoré sa nepestovali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu:

vo výrobnej prevádzke boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy Spiroplasma citri Saglio et al. alebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a

pred obchodovaním sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC na vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) a vo výrobnej prevádzke malo v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozitívny výsledok najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC. Uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny boli odstránené a ihneď zničené. V prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín v bezprostrednej blízkosti sa vykonal náhodný odber vzoriek a testovanie a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny s pozitívnym výsledkom boli odstránené a ihneď zničené.

3.    Corylus avellana L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa v prípade Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vykonávajú v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia. Pri všetkých RNKŠ okrem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sa vizuálne prehliadky vykonávajú raz za rok.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa pätnásť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925, uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

ii)

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa vykoná v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

e)   Základná kategória a certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

ii)

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie a certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

f)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

ii)

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

5.    Ficus carica L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

6.    Fragaria L.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok v priebehu vegetačného obdobia. Olistenie Fragaria L. sa podrobí vizuálnej prehliadke na zistenie výskytu Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

V prípade množiteľského materiálu a rastlín vyprodukovaných mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú na obdobie kratšie ako tri mesiace, je počas tohto obdobia potrebná len jedna vizuálna prehliadka.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom raz za vegetačné obdobie vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade symptómov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na olistení sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

množiteľský materiál a rastliny základnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Phytophthora fragariae C.J. Hickman alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na olistení množiteľského materiálu a rastlín základnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C.J. Hickman a všetok napadnutý množiteľský materiál a ovocné dreviny a rastliny v okolitej zóne s polomerom aspoň 5 m boli označené, vylúčené zo zberu a obchodovania a po zbere nenapadnutého množiteľského materiálu a rastlín zničené,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

musí sa dodržať obdobie odpočinku predstavujúce aspoň desať rokov od zistenia Phytophthora fragariae C.J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa príslušný množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo

zaznamenáva sa história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

musí sa dodržať obdobie odpočinku predstavujúce aspoň jeden rok od zistenia Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa príslušný množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať;

iii)

požiadavky na RNKŠ okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a okrem vírusov:

podiel množiteľského materiálu a rastlín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,05 % v prípade Aphelenchoides besseyi,

0,1 % v prípade fytoplazmy multiplikátora choroby jahôd,

0,2 % v prípade:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb,

0,5 % v prípade:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

1 % v prípade Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené a

v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a rastlín základnej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

iv)

požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

vo výrobnej prevádzke boli symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 1 % množiteľského materiálu a rastlín základnej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade symptómov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na olistení sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

PPhytophthora fragariae C.J. Hickman

množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Phytophthora fragariae C.J. Hickman alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na olistení množiteľského materiálu a rastlín certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C.J. Hickman a všetok napadnutý množiteľský materiál a ovocné dreviny a rastliny v okolitej zóne s polomerom aspoň 5 m boli označené, vylúčené zo zberu a obchodovania a po zbere nenapadnutých rastlín zničené,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a rastlín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

PPhytophthora fragariae C.J. Hickman

musí sa dodržať obdobie odpočinku predstavujúce aspoň desať rokov od zistenia Phytophthora fragariae C.J. Hickman do ďalšej výsadby, počas ktorého sa príslušný množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať, alebo

zaznamenáva sa história pestovaných plodín a pôdnych chorôb vo výrobnej prevádzke,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

musí sa dodržať obdobie odpočinku predstavujúce aspoň jeden rok od zistenia Xanthomonas fragariae Kennedy & King do ďalšej výsadby, počas ktorého sa príslušný množiteľský materiál a ovocné dreviny nesmú pestovať;

iii)

požiadavky na RNKŠ okrem Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a okrem vírusov:

podiel množiteľského materiálu a rastlín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,1 % v prípade Phytonemus pallidus Banks,

0,5 % v prípade:

Aphelenchoides besseyi Christie;

Fytoplazma multiplikátora choroby jahôd,

1 % v prípade:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma pruni;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Fytoplazma fylódie ďateliny;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

2 % v prípade:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené a

v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a rastlín certifikovanej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

iv)

požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

vo výrobnej prevádzke boli symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a rastlín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

e)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

V prípade symptómov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na olistení sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívnej vzorky koreňov. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Phytophthora fragariae C.J. Hickman alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na olistení množiteľského materiálu a rastlín kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Phytophthora fragariae C.J. Hickman a všetok napadnutý množiteľský materiál a ovocné dreviny a rastliny v okolitej zóne s polomerom aspoň 5 m boli označené, vylúčené zo zberu a obchodovania a po zbere nenapadnutého množiteľského materiálu a rastlín zničené,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Xanthomonas fragariae Kennedy & King v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 5 % množiteľského materiálu a rastlín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

požiadavky týkajúce sa vírusov:

v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a rastlín kategórie CAC preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu kučeravosti jahody, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu mierneho žltnutia okrajov listov jahody, vírusu lemovania žiliek jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia.

7.    Juglans regia L.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každý rok vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každé tri roky vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných rastlín sa vykoná v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

e)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

8.    Malus Mill.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa pätnásť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925, uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých päť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa vykoná v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

e)   Základná kategória a certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie a certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

f)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

9.    Olea europaea L.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II tak, aby boli v období tridsiatich rokov otestované všetky rastliny.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade materských rastlín používaných na produkciu osiva (‚materské rastliny na osivo‘) sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia vykoná odber vzoriek reprezentatívneho podielu uvedených materských rastlín na osivo na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II tak, aby boli v období štyridsiatich rokov otestované všetky rastliny. V prípade materských rastlín iných ako materské rastliny na osivo sa na základe posúdenia rizika ich napadnutia vykoná odber vzoriek reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na osivo na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II tak, aby boli v období tridsiatich rokov otestované všetky rastliny.

e)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

10.    Pistacia vera L.

Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

a)   Predzákladná kategória

Vizuálna prehliadka

Dva razy za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley). Raz za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu všetkých RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Odber vzoriek a testovanie

Množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia a v prípade ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek.

Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia a v prípade ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek. Predzákladné podpníky Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované počas predchádzajúcich piatich vegetačných období a na ktorých nebol zistený Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

V prípade každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. V prípade Prunus persica sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny vykoná odber vzoriek každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny a testovanie na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. V prípade každého stromu vysadeného úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, v prípade najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek. V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v desaťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín, relevantných pre druh a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I. V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu predzákladných materských rastlín.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925, uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín. Izolačná vzdialenosť v prípade výrobnej prevádzky závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v dotknutej oblasti a od relevantných rizík stanovených zodpovednými úradnými orgánmi na základe prehliadky;

ii)

Vírus šarky sliviek

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín. Izolačná vzdialenosť v prípade výrobnej prevádzky závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, prítomnosti vírusu šarky sliviek v dotknutej oblasti a od relevantných rizík stanovených zodpovednými úradnými orgánmi na základe prehliadky;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

b)   Základná kategória, certifikovaná kategória a kategória CAC

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

i)

Materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek. Každých desať rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii)

Materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín okrem tých, ktoré sú určené na produkciu podpníkov, na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období desiatich rokov otestované všetky rastliny.

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu uvedeného RNKŠ. Počas predchádzajúcich piatich vegetačných období sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín Prunus domestica L. určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu uvedeného RNKŠ.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých desať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a v prípade pochybností testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Kvitnúce materské rastliny

Každý rok sa na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

V prípade Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Nekvitnúce materské rastliny

Každé tri roky sa na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín, na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

i)

Materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každých päť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období pätnástich rokov otestované všetky rastliny. Každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii)

Materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období pätnástich rokov otestované všetky rastliny.

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu uvedeného RNKŠ. Počas predchádzajúcich piatich vegetačných období sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu uvedeného RNKŠ.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín. Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek a v prípade pochybností testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Kvitnúce materské rastliny

Každý rok sa na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. V prípade Prunus persica (L.) Batsch sa každý rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne. Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

Nekvitnúce materské rastliny

Každé tri roky sa na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín, na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

e)   Základná a certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ii)

Vírus šarky sliviek

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

f)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC pochádzajú z identifikovaného zdroja materiálu, v prípade ktorého sa v priebehu troch predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek.

Podpníky CAC Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. pochádzajú z identifikovaného zdroja materiálu, v prípade ktorého sa v priebehu piatich predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC.

Na základe posúdenia rizika napadnutia ovocných drevín CAC nepreukazujúcich symptómy vírusu šarky sliviek sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených ovocných drevín na zistenie výskytu uvedeného RNKŠ, ako aj symptomatických drevín v bezprostrednej blízkosti.

Po zistení množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC preukazujúcich pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sa vzhľadom na výskyt uvedeného škodcu vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC v dávkach, kde sa nachádza symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny.

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

Vírus šarky sliviek

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu vírusu šarky sliviek;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené,

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. alebo

vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

12.    Pyrus L.

a)   Všetky kategórie

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

b)   Predzákladná kategória

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa pätnásť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925, uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

c)   Základná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

d)   Certifikovaná kategória

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých päť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Odber vzoriek a testovanie certifikovaných ovocných drevín sa vykoná v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

e)   Základná a certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

f)   Kategória CAC

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider alebo

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené, alebo

vo výrobnej prevádzke boli symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol pozorovaný symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa produkujú v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. alebo

množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

13.    Ribes L.

a)   Predzákladná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa štyri roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v štvorročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b)   Základná kategória, certifikovaná kategória a kategória CAC

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

c)   Základná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

Podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer neprekračuje 0,05 % a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené.

d)   Certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

Podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer neprekračuje 0,5 % a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené.

14.    Rubus L.

a)   Predzákladná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v dvojročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b)   Základná kategória

Vizuálna prehliadka

Ak sa množiteľský materiál a ovocné dreviny pestujú na poli alebo v črepníkoch, vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

V prípade množiteľských materiálov a ovocných drevín vyprodukovaných mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú na obdobie kratšie ako tri mesiace, je počas tohto obdobia potrebná len jedna vizuálna prehliadka.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

ii)

požiadavky na RNKŠ okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,1 % v prípade:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené a

iii)

požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

vo výrobnej prevádzke boli symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 0,25 % množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

c)   Certifikovaná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

ii)

požiadavky na RNKŠ okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka:

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,5 % v prípade Resseliella theobaldi Barnes;

1 % v prípade:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené;

iii)

požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

vo výrobnej prevádzke boli symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované na najviac 0,5 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli odstránené a ihneď zničené.

d)   Kategória CAC

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody a vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka sa množiteľský materiál a ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia.

15.    Vaccinium L.

a)   Predzákladná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b)   Základná kategória

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

ii)

Diaporthe vaccinii Shear

množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear;

iii)

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,1 % v prípade Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck;

0,5 % v prípade Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené.

c)   Certifikovaná kategória a kategória CAC

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

d)   Certifikovaná kategória

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i)

Diaporthe vaccinii Shear

množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa produkujú v oblastiach bez výskytu Diaporthe vaccinii Shear alebo

vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Diaporthe vaccinii Shear;

ii)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

0,5 % v prípade:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck

1 % v prípade Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené.


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/925 z 29. mája 2017, ktorým sa určitým členským štátom dočasne povoľuje certifikovať predzákladný materiál určitých druhov ovocných drevín z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/167 (Ú. v. EÚ L 140, 31.5.2017, s. 7 – 14).