1.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 208/1


ODPORÚČANIE RADY (EÚ) 2020/912

z 30. júna 2020

o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a e) a článok 292 prvú a druhú vetu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Komisia 16. marca 2020 prijala oznámenie (1), v ktorom odporučila dočasne na jeden mesiac obmedziť cesty z tretích krajín do regiónu EÚ+ (2), ktoré nie sú nevyhnutné. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa 17. marca 2020 dohodli na vykonaní dočasného obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. Vykonali ho aj štyri štáty pridružené k schengenskému priestoru.

(2)

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád Európskej únie sa 26. marca 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 dohodli na uplatňovaní koordinovaného dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné.

(3)

Komisia prijala 8. apríla 2020 (3) a 8. mája 2020 (4) dve nadväzujúce oznámenia, pričom v každom z nich odporučila predĺženie obmedzení cestovania o jeden mesiac. Tieto predĺženia, zatiaľ posledné do 15. júna 2020, sa rozhodli vykonať všetky členské štáty schengenského priestoru, ako aj štyri štáty pridružené k schengenskému priestoru (ďalej len „členské štáty“).

(4)

Predsedníčka Európskej komisie spolu s predsedom Európskej rady predstavili 15. apríla 2020 spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19 (5). V tomto pláne sa stanovuje dvojfázový prístup, v rámci ktorého by sa kontroly na vnútorných hraniciach mali zrušiť koordinovaným spôsobom. Následne by sa postupne uvoľňovali dočasné obmedzenia na vonkajších hraniciach, pričom obyvatelia tretích krajín by mohli opäť absolvovať cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Cestovné obmedzenie na vonkajších hraniciach by sa malo zrušiť po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach zo strany členských štátov alebo súbežne s týmto zrušením.

(5)

Konzultácie s členskými štátmi potvrdili potrebu ďalšieho krátkeho predĺženia existujúcich obmedzení na vonkajších hraniciach a význam koordinovaného prístupu k ich postupnému rušeniu.

(6)

Komisia 11. júna 2020 prijala oznámenie (6), v ktorom odporučila predĺžiť obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, do 30. júna 2020 a v ktorom stanovuje prístup pre postupné rušenie tohto obmedzenia ciest EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, od 1. júla 2020. Toto ďalšie predĺženie do 30. júna vykonali všetky členské štáty.

(7)

Odvtedy sa uskutočnili medzi členskými štátmi rokovania o tom, aké kritériá a metodika sa budú uplatňovať.

(8)

Týmto odporúčaním nie je dotknutá zodpovednosť členských štátov v súvislosti s pokračovaním v uplatňovaní článku 6 Kódexu schengenských hraníc (7), v ktorom sa stanovujú podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín. Členské štáty sú predovšetkým naďalej zodpovedné za posúdenie toho, či je v jednotlivých prípadoch štátny príslušník tretej krajiny považovaný za hrozbu pre verejné zdravie. V tejto súvislosti by členské štáty mali zabezpečiť úzku spoluprácu medzi orgánmi pohraničnej stráže a poskytovateľmi dopravy.

(9)

Kontrola hraníc je nielen v záujme členského štátu, na ktorého vonkajších hraniciach sa vykonáva, ale všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby boli opatrenia prijímané na vonkajších hraniciach koordinované, s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie schengenského priestoru. Na tento účel by členské štáty mali začať koordinovaným spôsobom rušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Na úvod by sa toto rušenie malo vzťahovať na osoby s pobytom v tretích krajinách uvedených v prílohe I k tomuto odporúčaniu. Tento zoznam by sa mal pravidelne aktualizovať.

(10)

Rozhodnutia o možnom zrušení obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, by mali zohľadňovať epidemiologickú situáciu v rámci EÚ, t. j. priemerný počet prípadov COVID-19 na 100 000 obyvateľov za posledných 14 dní.

(11)

Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) (ďalej len „MZP“), prijaté na 58. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 23. mája 2005, posilnili koordináciu pripravenosti a reakcie na mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia s medzinárodným rozmerom medzi štátmi, ktoré sú stranami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo zahŕňa všetky členské štáty Únie. Rámec monitorovania MZP určuje základné kapacity v oblasti verejného zdravia, ktoré majú udržiavať zmluvné strany WHO. Údaje, ktoré pravidelne nahlasujú krajiny podľa tohto rámca, možno zhrnúť do celkového hodnotenia ako zástupný ukazovateľ celkovej reakčnej kapacity.

(12)

Účinnosť rozhodnutí o rušení obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, závisí od toto, či ich členské štáty vykonajú koordinovane na všetkých vonkajších hraniciach. Členský štát by nemal jednostranne rozhodnúť o zrušení obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu k určitej tretej krajine skôr, ako o zrušení tohto cestovného obmedzenia v súvislosti s danou krajinou koordinovaným spôsobom rozhodnú ostatné členské štáty. Členské štáty však môžu plne transparentne rušiť cestovné obmedzenia vo vzťahu ku krajinám uvedeným v prílohe I iba postupne.

(13)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto odporúčania, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto odporúčanie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto odporúčaní, či ho bude vykonávať.

(14)

Toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (8); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(15)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (9).

(16)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES (10) v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (11).

(17)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto odporúčanie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES (12) v spojení s článkom 3 rozhodnutia 2011/350/EÚ (13).

(18)

Právnym statusom tohto odporúčania, ako sa pripomína v odôvodneniach 13 až 17, nie je dotknutá potreba toho, aby všetky členské štáty v záujme riadneho fungovania schengenského priestoru rozhodovali o rušení obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, koordinovaným spôsobom,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty by mali od 1. júla 2020 postupne koordinovaným spôsobom rušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu k osobám s pobytom v tretích krajinách uvedených v prílohe I.

S cieľom určiť tretie krajiny, v prípade ktorých by sa malo zrušiť aktuálne obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, by sa mala uplatňovať metodika a kritériá stanovené v oznámení Komisie z 11. júna 2020 (14) o treťom posúdení uplatňovania dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Tieto kritériá sa týkajú epidemiologickej situácie a opatrení na zamedzenie šírenia vrátane obmedzenia fyzického kontaktu, ako aj hospodárskych a sociálnych aspektov a uplatňujú sa kumulatívne.

2.

Pokiaľ ide o epidemiologickú situáciu, tretie krajiny uvedené v prílohe I by mali spĺňať najmä tieto kritériá:

počet nových prípadov COVID-19 na 100 000 obyvateľov za posledných 14 dní približne rovnaký alebo nižší, ako je priemer EÚ k 15. júnu 2020,

vývoj počtu nových prípadov za rovnaké obdobie v porovnaní s predchádzajúcimi 14 dňami je stabilný alebo sa znižuje a

celková reakcia na pandémiu COVID-19, pričom sa berú do úvahy dostupné informácie o aspektoch, ako je napríklad testovanie, dohľad, sledovanie kontaktov, zamedzenie šírenia, liečba a vykazovanie, ako aj spoľahlivosť dostupných informácií a zdrojov údajov, a v prípade potreby aj celkové priemerné hodnotenie všetkých aspektov na účely medzinárodných zdravotných predpisov (MZP). Zohľadniť by sa mali aj informácie, ktoré poskytli delegácie EÚ na základe kontrolného zoznamu pripojeného k oznámeniu z 11. júna 2020.

3.

Pri rozhodovaní o tom, či sa dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, by rozhodujúcim faktorom nemala byť štátna príslušnosť, ale to, či daná osoba má pobyt v tretej krajine, v prípade ktorej sa zrušilo obmedzenie ciest, ktoré nie sú nevyhnutné.

4.

Rada by mala po dôkladnej konzultácii s Komisiou a príslušnými agentúrami a útvarmi EÚ, v nadväznosti na celkové posúdenie založené na metodike, kritériách a informáciách uvedených v odseku 2, zoznam tretích krajín uvedený v prílohe I každé dva týždne preskúmať a podľa potreby aktualizovať.

Cestovné obmedzenia pre konkrétnu tretiu krajinu, ktorá už je uvedená v prílohe I, sa môžu úplne alebo čiastočne zrušiť alebo opätovne zaviesť na základe zmien niektorých z uvedených podmienok, a následne zmien v posúdení epidemiologickej situácie. Ak sa situácia v tretej krajine rýchlo zhoršuje, je potrebné rozhodovať urýchlene.

5.

Ak sa na tretiu krajinu naďalej uplatňujú dočasné cestovné obmedzenia, z týchto obmedzení by sa mali bez ohľadu na účel cesty vyňať tieto kategórie osôb:

a)

občania Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí na základe dohôd medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a týmito tretími krajinami na strane druhej požívajú práva na voľný pohyb rovnocenné s právami občanov Únie, ako aj ich rodinní príslušníci (15);

b)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom podľa smernice o dlhodobom pobyte (16), a osoby, ktoré odvodzujú svoje právo na pobyt z iných smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ktoré sú držiteľmi vnútroštátnych dlhodobých víz, ako aj ich rodinní príslušníci.

Členské štáty však môžu prijať primerané opatrenia, ako napríklad požiadavku, aby takéto osoby absolvovali po návrate z tretej krajiny, pre ktorú je zachované dočasné obmedzenie cestovania, domácu izoláciu, alebo podobné opatrenia, za predpokladu, že rovnakú požiadavku zavádzajú aj vo vzťahu k vlastným štátnym príslušníkom.

Okrem toho by sa mali povoliť aj nevyhnutné cesty osobitných kategórií cestujúcich s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou uvedených v prílohe II (17). Členské štáty môžu pre týchto cestujúcich zaviesť dodatočné ochranné opatrenia, najmä ak cestujú z oblasti s vysokým rizikom.

Zoznam osobitných kategórií cestujúcich s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou uvedený v prílohe II môže Rada po dôkladnej konzultácii s Komisiou preskúmať na základe uvedenej metodiky, kritérií a informácií v závislosti od sociálnych a hospodárskych aspektov, ako aj celkového posúdenia vývoja epidemiologickej situácie.

6.

Pri rušení dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu k tretím krajinám uvedeným v prílohe I, by sa mala pravidelne a na individuálnom základe zohľadňovať aj reciprocita.

7.

Členský štát by nemal rozhodnúť o zrušení obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, vo vzťahu ku konkrétnej tretej krajine skôr, ako sa zrušenie daného obmedzenia skoordinuje v súlade s týmto odporúčaním.

8.

Osoby s pobytom v Andorre, Monaku, San Maríne a Vatikáne/Svätej stolici by sa na účely tohto odporúčania mali považovať za osoby s pobytom v EÚ.

9.

Toto odporúčanie by mali vykonávať všetky členské štáty na všetkých vonkajších hraniciach.

V Bruseli 30. júna 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  COM(2020) 115, 16. marca 2020.

(2)  „Región EÚ+“ zahŕňa všetky členské štáty schengenského priestoru (vrátane Bulharska, Chorvátska, Cypru a Rumunska), ako aj štyri štáty pridružené k schengenskému priestoru. Ak sa Írsko a Spojené kráľovstvo rozhodnú pre koordinovaný postup, bude zahŕňať aj tieto krajiny.

(3)  COM(2020) 148, 8. apríla 2020.

(4)  COM(2020) 222, 8. mája 2020.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf

(6)  COM(2020) 399, 11. júna 2020.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(12)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(13)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(14)  COM(2020) 399, 11. júna 2020.

(15)  V zmysle článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(16)  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44).

(17)  Pozri tiež oznámenia Komisie zo 16. marca [COM(2020) 115], z 11. júna 2020 [COM(2020) 399], ako aj usmernenia z 30. marca 2020 [C(2020) 2050].


PRÍLOHA I

Tretie krajiny, v prípade ktorých platí, že na osoby s pobytom v nich by sa nemalo na vonkajších hraniciach uplatňovať dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné

1.

ALŽÍRSKO

2.

AUSTRÁLIA

3.

KANADA

4.

GRUZÍNSKO

5.

JAPONSKO

6.

ČIERNA HORA

7.

MAROKO

8.

NOVÝ ZÉLAND

9.

RWANDA

10.

SRBSKO

11.

JUŽNÁ KÓREA

12.

THAJSKO

13.

TUNISKO

14.

URUGUAJ

15.

ČÍNA (1)


(1)  S výhradou potvrdenia reciprocity.


PRÍLOHA II

Osobitné kategórie cestujúcich s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou:

i)

zdravotnícki pracovníci, výskumníci v oblasti zdravia a pracovníci v oblasti starostlivosti o starších ľudí;

ii)

cezhraniční pracovníci;

iii)

sezónni pracovníci v poľnohospodárstve;

iv)

osoby pracujúce v doprave;

v)

diplomati, personál medzinárodných organizácií a osoby pozvané medzinárodnými organizáciami, ktorých fyzická prítomnosť je potrebná na riadne fungovanie týchto organizácií, vojenský personál a humanitárni pracovníci a pracovníci civilnej ochrany pri výkone ich funkcií;

vi)

tranzitní cestujúci;

vii)

cestujúci, ktorí cestujú z naliehavých rodinných dôvodov;

viii)

námorníci;

ix)

osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov;

x)

štátni príslušníci tretích krajín, ktorí cestujú na účely štúdia;

xi)

vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín, ak je ich zamestnanie nevyhnutné z hospodárskeho hľadiska a ak sa práca nemôže odkladať ani vykonávať v zahraničí.