28.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 436/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2240

z 23. decembra 2020,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom C(2020) 9624]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“),

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Únie s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4 v spojení s článkom 131 dohody o vystúpení,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1742 (3) bolo prijaté v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v Spojenom kráľovstve a na zriadenie ochranného pásma a pásma dohľadu príslušným orgánom Spojeného kráľovstva v súlade so smernicou Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2020/1742 sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré zriadilo Spojené kráľovstvo v súlade so smernicou 2005/94/ES, majú zahŕňať aspoň oblasti vymedzené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(3)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/2051 (5) v nadväznosti na výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v prípade hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v grófstvach North Yorkshire a Norfolk, ktoré bolo potrebné zohľadniť v danej prílohe.

(4)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2020/2051 Spojené kráľovstvo oznámilo Komisii nové výskyty ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v grófstvach Derbyshire, Norfolk a Dorset a na Orknejách a prijalo potrebné opatrenia požadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo týchto nových ohnísk.

(5)

Komisia v spolupráci so Spojeným kráľovstvom preskúmala uvedené opatrenia a s uspokojením konštatuje, že hranice nových ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadil príslušný orgán Spojeného kráľovstva, sú v dostatočnej vzdialenosti od chovov s potvrdenými novými výskytmi ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8.

(6)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené Spojeným kráľovstvom v súlade so smernicou 2005/94/ES urýchlene vymedzili v spolupráci so Spojeným kráľovstvom na úrovni Únie. Preto by sa v prípade Spojeného kráľovstva mali zmeniť ochranné pásma a pásma dohľadu uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742.

(7)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby sa v nej zohľadnili nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené Spojeným kráľovstvom v súlade so smernicou 2005/94/ES, ako aj trvanie v nich uplatniteľných obmedzení.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/1742 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 23. decembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1742 z 20. novembra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve (Ú. v. EÚ L 392, 23.11.2020, s. 60).

(4)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2051 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve (Ú. v. EÚ L 420, 14.12.2020, s. 28).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásmo uvedené v článku 1:

Spojené kráľovstvo

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27. 11. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

26. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

29. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31. 12. 2020

Those parts of Derbyshire (ADNS code 00142) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.93 and W1.57

31. 12. 2020

Those parts of Orkney Islands (ADNS code 00123) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N59.28 and W2.44

31. 12. 2020

Those parts of Dorset (ADNS code 00143) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.06 and W2.27

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.52 and E0.96

31. 12. 2020

ČASŤ B

Pásmo dohľadu uvedené v článku 1:

Spojené kráľovstvo

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6. 12. 2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

od 28. 11. 2020 do 6. 12. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17. 12. 2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

od 9. 12. 2020 do 17. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25. 12. 2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

od 17. 12. 2020 do 25. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

od 24. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

31. 12. 2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45

od 30. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15

31. 12. 2020

Those parts of Derbyshire (ADNS code 00142) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.93 and W1.57

31. 12. 2020

Those parts of Orkney Islands (ADNS code 00123) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N59.28 and W2.44

31. 12. 2020

Those parts of Dorset (ADNS code 00143) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.06 and W2.27

31. 12. 2020

Those parts of Norfolk (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.52 and E0.96

31. 12. 2020