10.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 374/8


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1663

zo 6. novembra 2020,

ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o štatút Česka bez výskytu choroby a schválenie programu eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy vo viacerých regiónoch Francúzska

[oznámené pod číslom C(2020) 7578]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o obchod s hovädzím dobytkom v rámci Únie. Podľa článku 9 uvedenej smernice môže členský štát, ktorý má povinný národný program kontroly pre jednu z chorôb vymenovaných v prílohe E (II) k uvedenej smernici, predložiť svoj program Komisii na schválenie. V uvedenom článku sa takisto stanovuje, že pri obchodovaní s hovädzím dobytkom v rámci Únie možno vyžadovať dodatočné záruky. Infekčná bovinná rinotracheitída, choroba zapríčinená bovinným herpesvírusom typu 1 (BHV 1), sa uvádza pri hovädzom dobytku v prílohe E (II) k smernici 64/432/EHS.

(2)

Vo februári 2020 predložilo Francúzsko Komisii podporné doklady k schváleniu svojho národného programu kontroly a eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy pokrývajúceho územie francúzskych metropolitných departementov s výnimkou Korziky a žiadalo o schválenie uplatňovania dodatočných záruk v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS.

(3)

V článku 10 smernice 64/432/EHS sa stanovuje, že členské štáty, ktoré usúdia, že ich územie alebo časti ich územia sú bez výskytu chorôb zaradených do zoznamu v prílohe E (II) k uvedenej smernici, predložia Komisii vhodné podporné doklady. V uvedenom článku sa takisto stanovuje, že pri obchodovaní s hovädzím dobytkom v rámci Únie možno vyžadovať dodatočné záruky.

(4)

V januári 2020 predložilo Česko Komisii podporné doklady na účely toho, aby sa celé jeho územie považovalo za územie bez výskytu BHV1, a žiadalo o schválenie uplatňovania dodatočných záruk v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS.

(5)

V rozhodnutí Komisie 2004/558/EC (2) sa uvádzajú členské štáty a ich regióny, ktoré smú uplatňovať dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkami 9 a 10 smernice 64/432/EHS. Príloha I k rozhodnutiu 2004/558/ES obsahuje zoznam členských štátov a ich regiónov, v ktorých sa uplatňujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS, zatiaľ čo príloha II k rozhodnutiu 2004/558/ES obsahuje zoznam členských štátov a ich regiónov, v ktorých sa uplatňujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS.

(6)

Po vyhodnotení podporných dokladov predložených Francúzskom by sa mali metropolitné departementy uvedeného členského štátu s výnimkou Korziky zaradiť do prílohy I k rozhodnutiu 2004/558/ES a mali by sa uplatňovať dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS.

(7)

Okrem toho po vyhodnotení podporných dokladov predložených Českom by sa Česko už nemalo uvádzať v prílohe I k rozhodnutiu 2004/558/ES, ale namiesto toho by sa malo uvádzať v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu a mali by sa uplatňovať dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS.

(8)

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. novembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2004/558/ES z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 249, 23.7.2004, s. 20).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Členské štáty

Regióny členských štátov, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS

Belgicko

všetky regióny

Francúzsko

región Auvergne et Rhône-Alpes

región Bourgogne-Franche-Comté

región Bretagne

región Centre-Val de Loire

región Grande Est

región Hauts-de-France

región Ile-de-France

región Normandie

región Nouvelle-Aquitaine

región Occitanie

región Pays de la Loire

región Provence-Alpes-Côte d'Azur

Taliansko

región Friuli-Venezia Giulia

autonómna provincia Trento

Luxembursko

všetky regióny

PRÍLOHA II

Členské štáty

Regióny členských štátov, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS

Česko

všetky regióny

Dánsko

všetky regióny

Nemecko

všetky regióny

Taliansko

región Valle d'Aosta

autonómna provincia Bolzano

Rakúsko

všetky regióny

Fínsko

všetky regióny

Švédsko

všetky regióny

Spojené kráľovstvo

Jersey