30.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 362/20


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/1582

z 23. októbra 2020

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutiach zmluvných s23.trán Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia uzavrela Dohodu o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (ďalej len „dohoda“) na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/407 (1). Očakáva sa, že dohoda začne platiť do konca tohto roka.

(2)

Zasadnutie zmluvných strán zodpovedá za prijatie opatrení, ktorými sa má zaručiť vykonávanie dohody s cieľom zabrániť neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu uplatňovaním preventívnych opatrení na ochranu a hospodárenie v rámci dlhodobej stratégie zachovania zdravých morských ekosystémov a zabezpečenia ochrany a udržateľného využívania populácií rýb. Takéto opatrenia môžu byť pre Úniu záväzné.

(3)

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (2) má Únia zabezpečiť, aby boli rybolovné a akvakultúrne činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadené spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny prínos a prínos v oblasti zamestnanosti, a prispieť k dostupnosti dodávok potravín. V uvedenom nariadení sa takisto stanovuje, že Únia má pri riadení rybárstva uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti a zabezpečiť, aby sa pri využívaní morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a udržiavali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Okrem toho sa v ňom stanovuje, že Únia má prijímať riadiace a ochranné opatrenia na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, podporovať prehlbovanie vedeckých poznatkov a odporúčaní, postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov a presadzovať rybolovné metódy, ktoré prispievajú k selektívnejšiemu rybolovu, zabraňovaniu nechceným úlovkom a maximálnemu možnému zníženiu ich množstva, ako aj rybolovu s malým vplyvom na morské ekosystémy a rybolovné zdroje. Okrem toho je v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 konkrétne uvedené, že dané ciele a zásady má Únia uplatňovať v rámci vonkajších vzťahov v oblasti rybárstva.

(4)

V zmysle záverov Rady z 19. novembra 2019 týkajúcich sa oceánov a morí vrátane Arktídy, spoločného oznámenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie s názvom „Integrovaná politika Európskej únie pre Arktídu“, ako aj záverov Rady z 24. marca 2017 týkajúcich sa „Medzinárodnej správy oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov“ je podpora dodržiavania dohody a možné vytvorenie regionálnej rybárskej organizácie či prijatie dohody o šírom mori v oblasti Arktídy dôležitým cieľom pre Úniu v záujme ochrany životného prostredia Arktídy a zabezpečenia udržateľného rozvoja v arktickom regióne a jeho okolí formou medzinárodnej spolupráce.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať na zasadnutí zmluvných strán dohody na obdobie 2020 – 2024, keďže opatrenia na ochranu a hospodárenie sa stanú pre Úniu záväznými a môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnych predpisov Únie, a to nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (3) a (ES) č. 1224/2009 (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 (5).

(6)

Vzhľadom na obmedzené poznatky o rybolovných zdrojoch v oblasti dohody a ich povahe, ako aj následnú potrebu, aby pozícia Únie zodpovedala aktuálnemu vývoju vrátane nových vedeckých či iných relevantných informácií dostupných pred zasadnutiami zmluvných strán alebo počas nich, mali by sa v súlade so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami Únie zakotvenou v článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii stanoviť postupy na každoročné spresnenie pozície Únie na roky 2020 až 2024.

(7)

Toto rozhodnutie môže byť neskôr doplnené ďalším samostatným rozhodnutím Rady o začatí rokovaní s cieľom zriadiť jednu alebo viaceré nové regionálne alebo subregionálne rybárske organizácie či prijatí dohody o šírom mori v oblasti Arktídy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať na zasadnutiach zmluvných strán Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu (ďalej len „dohoda“), je v súlade so zásadami a smerovaním pozície, ktorá sa má v mene Únie zaujať na zasadnutiach zmluvných strán dohody (6).

Článok 2

Pred každým zasadnutím zmluvných strán dohody sa v prípade, že má tento orgán prijať rozhodnutie s právnymi účinkami pre Úniu, podniknú kroky potrebné na to, aby boli v pozícii, ktorá sa má vyjadriť v mene Únie, zohľadnené najnovšie vedecké či iné relevantné informácie predložené Komisii v súlade so zásadami a smerovaním uvedenými v článku 1.

Na tento účel a na základe uvedených informácií Komisia predloží Rade v dostatočnom predstihu pred každým zasadnutím zmluvných strán dohody dokument, v ktorom uvedie konkrétne aspekty navrhovaného spresnenia pozície Únie, na prerokovanie a schválenie podrobností pozície, ktorá sa má zaujať v mene Únie.

Ak v priebehu zasadnutia zmluvných strán dohody, a to ani priamo na mieste, nemožno dosiahnuť dohodu, záležitosť sa postúpi Rade alebo jej prípravným orgánom s cieľom zohľadniť nové prvky v pozícii Únie.

Článok 3

Rada posúdi pozíciu Únie uvedenú v článku 1 a v prípade potreby ju na návrh Komisie zreviduje, a to najneskôr do konania zasadnutia zmluvných strán dohody v roku 2025.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 23. októbra 2020

Za Radu

predsedníčka

S. SCHULZE


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/407 zo 4. marca 2019 o uzavretí Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2019, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017, o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).

(6)  pozrite dokument ST 11439/20 na http://register.consilium.europa.eu.