26.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 356/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1544

z 21. októbra 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/17/ES (3) sa stanovuje, že inšpekcie v teréne uskutočňované na určitých množiteľských porastoch pre produkciu osiva v tretích krajinách uvedených v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu sa za určitých podmienok majú považovať za rovnocenné inšpekciám v teréne uskutočňovaným v súlade s právnymi predpismi Únie a že za určitých podmienok sa osivo určitých druhov obilnín vyprodukované v týchto tretích krajinách má považovať za rovnocenné osivu vyprodukovanému v súlade s právnymi predpismi Únie.

(2)

Ukrajina predložila Komisii žiadosť o uznanie rovnocennosti svojho systému inšpekcií v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a osiva obilnín vyprodukovaného a certifikovaného na Ukrajine.

(3)

Komisia preskúmala príslušné právne predpisy Ukrajiny a na základe auditu vykonaného v roku 2015, ktorý sa týkal systému úradných kontrol a certifikácie osiva obilnín na Ukrajine a jeho rovnocennosti s požiadavkami Únie, uverejnila svoje zistenia v správe s názvom „Záverečná správa z auditu vykonaného na Ukrajine od 26. mája 2015 do 4. júna 2015 s cieľom posúdiť systém úradných kontrol a potvrdzovania osiva obilnín a ich rovnocennosť s požiadavkami Európskej únie“.

(4)

Na základe auditu sa dospelo k záveru, že inšpekcie v teréne v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva, odberu vzoriek, skúšania a následnej úradnej kontroly osiva obilnín sa náležite vykonávajú a spĺňajú podmienky stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2003/17/ES a príslušné požiadavky stanovené v smernici Rady 66/402/EHS (4). Okrem toho sa dospelo k záveru, že vnútroštátne orgány zodpovedné za certifikáciu osiva na Ukrajine sú spôsobilé a náležite vykonávajú svoju činnosť.

(5)

Preto je vhodné uznať rovnocennosť, pokiaľ ide o inšpekcie v teréne uskutočňované na Ukrajine v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, a pokiaľ ide o osivo obilnín vyprodukované na Ukrajine, ktoré boli oficiálne certifikované jej orgánmi.

(6)

Rozhodnutie 2003/17/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia 2003/17/ES

Príloha I k rozhodnutiu 2003/17/ES sa mení takto:

a)

v tabuľke sa medzi „TR“ a „US“ vkladá tento riadok:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EHS“;

b)

v poznámke pod čiarou k tabuľke sa medzi „TR – Turecko“ a „US – Spojené štáty americké“ vkladajú tieto slová:

„UA – Ukrajina,“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko z 18. septembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2020.

(3)  Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309).