13.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/16


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/1466

z 12. októbra 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 15. októbra 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 (1) o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní.

(2)

Rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 sa uplatňuje do 16. októbra 2020. Na základe preskúmania uvedeného rozhodnutia by sa platnosť reštriktívnych opatrení, ktoré sú v ňom stanovené, mala predĺžiť do 16. októbra 2021 a jeden záznam v zozname fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 2 a 3, ktorý je uvedený v prílohe k uvedenému rozhodnutiu, by sa mal aktualizovať.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 sa mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 16. októbra 2021. Toto rozhodnutie sa pravidelne preskúmava. Podľa potreby sa predĺži jeho účinnosť alebo bude zmenené, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2020

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní (Ú. v. EÚ L 259, 16.10.2018, s. 25).


PRÍLOHA

Záznam č. 5 v Zozname fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 2 a 3 pod nadpisom „A. Fyzické osoby“, ako je uvedené v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2018/1544, sa nahrádza takto:

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

Dátum zaradenia do zoznamu

„5. Said SAID

alias: Saeed, Sa’id, Sa’id, Image 1

Hodnosť/funkcia: doktor, člen Inštitútu 3000 (alias Inštitút 6000) centra SSRC;

Pohlavie: muž;

Dátum narodenia: 11. december 1955

Said Said je významnou postavou v Inštitúte 3000, alias Inštitúte 6000, oddelenia Sýrskeho centra pre vedecké štúdie a výskum (Scientific Studies and Research Centre – SSRC), ktoré je zodpovedné za vývoj a výrobu sýrskych chemických zbraní.

21.1.2019“