27.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/32


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1100

zo 17. júla 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/32 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2020/33)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) ustanovuje, že výnimky z požiadaviek na štatistické vykazovanie sa môžu udeliť investičným fondom podliehajúcim vnútroštátnym pravidlám o účtovníctve, ktoré umožňujú oceňovanie ich aktív menej často ako raz za štvrťrok. Zároveň ustanovuje, že o kategóriách investičných fondov, ktorým národné centrálne banky na základe voľného uváženia udelia výnimky, má rozhodnúť Rada guvernérov. Zoznam týchto kategórií investičných fondov je uvedený v rozhodnutí prijatom Radou guvernérov.

(2)

V rámci preskúmania stanoveného v článku 1 rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/32 (ECB/2014/62) (2) Rada guvernérov rozhodla, že je potrebné zahrnúť ďalšie kategórie investičných fondov, ktorým sa môžu udeliť výnimky podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), a to pre Rakúsko, Lotyšsko, Litvu a Portugalsko, vyradiť kategórie investičných fondov pre Francúzsko, ktoré už neplatia, a uskutočniť drobné zmeny vyplývajúce zo zmien niektorých vnútroštátnych právnych predpisov.

(3)

Preto by sa malo rozhodnutie (EÚ) 2015/32 (ECB/2014/62) zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena

Príloha k rozhodnutiu (EÚ) 2015/32 (ECB/2014/62) sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátom.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. júla 2020

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/32 z 29. decembra 2014 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62) (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2015, s. 17).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu (EÚ) 2015/32 (ECB/2014/62) sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

KATEGÓRIE INVESTIČNÝCH FONDOV, KTORÝM SA MÔŽU UDELIŤ VÝNIMKY PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Členský štát

Názov kategórie investičných fondov

Právny akt týkajúci sa danej kategórie

Právny akt upravujúci frekvenciu oceňovania

Frekvencia oceňovania podľa vnútroštátnych právnych predpisov

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Rakúsko

Alternative Investmentfonds

(alternatívne investičné fondy pre profesionálnych investorov)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(zákon o správcovských spoločnostiach alternatívnych investičných fondov)

BGBl. I č. 135/2013

AIFMG 2013 § 2, nevzťahuje sa na ne AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(zákon o správcovských spoločnostiach alternatívnych investičných fondov)

BGBl. I č. 135/2013

AIFMG 2013 §17 ods. 3

Ročná

Rakúsko

Immobilienfonds

(investičné fondy nehnuteľností)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(zákon o investičných fondoch nehnuteľností)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(zákon o investičných fondoch nehnuteľností)

BGBl. I č. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 ods. 2

Ročná

Francúzsko

Fonds commun de placement à risque

(podielové fondy rizikového kapitálu)

Code monétaire et financier

(Menový a finančný zákonník)

 

kapitola IV, oddiel 2, odsek 2

L214-28

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(všeobecné nariadenie Úradu pre finančné trhy)

 

zväzok IV

hlava II

článok 422-120-13

polročná

Taliansko

Fondi chiusi

(uzavreté fondy)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(legislatívna vyhláška – všetky ustanovenia v oblasti finančného sprostredkovania)

č. 58 z 24. februára 1998

časť I, článok 1

časť II, články 36, 37 a 39

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(predpis Banca d’Italia – nariadenie o kolektívnej správe úspor)

23. decembra 2016

hlava V, kapitola 1, oddiel II, odsek 46

Ročná

Decreto ministeriale –

Regolamento attutivo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(ministerská vyhláška

- nariadenie, ktorým sa vykonáva článok 37 legislatívnej vyhlášky č. 58 z 24. februára 1998)

č. 228 z 24. mája 1999

kapitola II, článok 12

Lotyšsko

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(alternatívne investičné fondy)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(zákon o alternatívnych investičných fondoch a o ich správcoch)

zákon z 9. júla 2013

kapitola III, časť 6 oddielu 27

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(zákon o alternatívnych investičných fondoch a o ich správcoch)

zákon z 9. Júla 2013

kapitola III, časť 6 oddielu 27

Ročná

Litva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(podniky kolektívneho investovania určené pre informovaných investorov)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o podnikoch kolektívneho investovania určených pre informovaných investorov)

č. XII-376 z 18. júna 2013

(naposledy zmenené 12. decembra 2019)

článok 2 ods. 5

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o podnikoch kolektívneho investovania určených pre informovaných investorov) č.

XII-376 z 18. júna 2013

(naposledy zmenené 12. decembra 2019)

článok 42 ods. 2

polročná/ročná

Litva

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(alternatívne podniky kolektívneho investovania)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(zákon o správcoch alternatívnych podnikov kolektívneho investovania)

č. XII-1467 z 18. decembra 2014

(naposledy zmenené 12. decembra 2019)

článok 3 ods. 13

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(zákon o správcoch alternatívnych podnikov kolektívneho investovania)

č. XII-1467 z 18. decembra 2014

(naposledy zmenené 12. decembra 2019)

článok 16 ods. 1

polročná/ročná

Portugalsko

Fundos de capital de risco

(fondy súkromného kapitálu a rizikového kapitálu)

Lei

(zákon)

č. 18/2015 z 4. marca 2015

články 1 a 3

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(usmernenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

č. 3/2015 z 3. novembra 2015

č. 7/2016 z 29. novembra 2016

Články 2 a 15 ods. 1

pravidlo 2

polročná

Portugalsko

Fundos de empreendedorismo social

(fondy sociálneho podnikania)

Organismos de investimento alternativo especializado

(špecializované alternatívne investičné fondy)

Lei

(zákon)

č. 18/2015 z 4. marca 2015

články 1 a 4

články 1 a 5

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

č. 3/2015 z 3. novembra 2015

Články 2 a 15 ods. 2

Ročná