15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/16


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/783

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na prispôsobenie periodicity pravidelných lekárskych prehliadok železničného personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, v dôsledku pandémie COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 5 ods. 11,

keďže:

(1)

Členské štáty informovali Komisiu o ťažkostiach pri obnove niektorých osvedčení alebo povolení personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, a to v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

(2)

V dôsledku týchto opatrení nebolo možné dodržať periodicitu pravidelných lekárskych prehliadok personálu vykonávajúceho úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, stanovenú v bode 4.7.2.2.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2012/757/EÚ (2). Na zabezpečenie kontinuity činnosti by sa na vykonanie týchto prehliadok malo poskytnúť ďalších šesť mesiacov. Nemalo by to mať vplyv na ďalšie lekárske prehliadky ani na ich zvýšenú periodicitu, ak si to vyžaduje zdravotný stav člena personálu.

(3)

Rozhodnutie 2012/757/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Od 1. marca 2020 by personál vykonávajúci úlohy rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, s výnimkou rušňovodičov, nemusel byť schopný dodržať periodicitu pravidelných lekárskych prehliadok z dôvodu pandémie COVID-19. S cieľom predísť právnej neistote by sa preto predĺženie obdobia, v ktorom sa majú vykonať pravidelné lekárske prehliadky, malo uplatňovať od 1. marca 2020.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

(6)

Toto rozhodnutie by s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení v ňom uvedených malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I k rozhodnutiu 2012/757/EÚ sa v bode 4.7.2.2.1 dopĺňa tento pododsek:

„Bez toho, aby bol dotknutý bod 4.7.2.2.3 týkajúci sa ďalších lekárskych prehliadok a/alebo posudzovania psychickej spôsobilosti, ak sa pravidelná lekárska prehliadka mala vykonať v období od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020, lehota, v rámci ktorej sa musí vykonať, sa predlžuje o 6 mesiacov. Pokiaľ členský štát nerozhodne inak, toto predĺženie sa neuplatňuje, ak lekár stanovil zvýšenú periodicitu prehliadok. Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia mať zavedené postupy na sledovanie rizika súvisiaceho s tým, že na pracovisko sa dostaví personál, ktorý nebude spôsobilý pracovať.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1).