2.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/726

z 27. mája 2020,

ktorým sa zamieta žiadosť o ochranu názvu ako zemepisného označenia v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 [Commune de Champagne (CHZO)]

[oznámené pod číslom C(2020) 3323]

(Iba francúzske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 4,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 97 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 preskúmala žiadosť o ochranu názvu „Commune de Champagne“ ako chráneného zemepisného označenia, ktorú 3. novembra 2015 predložilo Spoločenstvo pre vinič a víno obce Champagne v kantóne Vaud vo Švajčiarsku (Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse) (ďalej len „CVVCCVDCH“) a jeho členovia (ďalej len „žiadateľ“).

(2)

V odpovedi na žiadosti Komisie o objasnenie, najmä pokiaľ ide o ochranu názvu „Commune de Champagne“, CVVCCVDCH zaslalo 1. decembra 2016 a 7. apríla 2017 nové znenie špecifikácie, ako aj zhrnutie a doplňujúce informácie.

(3)

Komisia skonštatovala, že názov „Commune de Champagne“ sa nenachádza medzi označeniami zapísanými vo švajčiarskom registri chránených označení pôvodu, ktorý spravuje Federálny úrad pre poľnohospodárstvo podľa článku 25 nariadenia 916.140 o vinohradníctve a dovoze vína zo 14. novembra 2007.

(4)

Okrem toho po preskúmaní dokumentácie, ktorú predložilo CVVCCVDCH, Komisia zastáva názor, že názov „Commune de Champagne“ nemôže byť vo Švajčiarsku právoplatne chránený. Na jednej strane sa v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä v článku 8 jej prílohy 7, ukladá Švajčiarskej konfederácii povinnosť chrániť a vyhradiť názov „Champagne“ na území Švajčiarska, ak ide o víno s pôvodom v Európskej únii. Na druhej strane, pokiaľ ide o článok 32 nariadenia o vaudských vínach z 27. mája 2009 (kantón Vaud, Švajčiarska konfederácia), Komisia konštatuje, že sa týka práva uvádzať za určitých podmienok názov obce na vínach s chráneným označením pôvodu. V uvedenom článku sa stanovujú pravidlá označovania vín s chráneným označením pôvodu, v danom prípade „Bonvillars“, pričom sa umožňuje uvádzať názov obce, z ktorej pochádza hrozno. Názov „Commune de Champagne“ však daným článkom nezískava ochranu ako zemepisné označenie.

(5)

Komisia tak dospela k záveru, že žiadateľ nepredložil dôkaz o tom, že predmetný názov je v krajine svojho pôvodu právoplatne chránený. Podmienka článku 94 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 preto nie je splnená.

(6)

Z uvedeného vyplýva, že podmienky stanovené v hlave II kapitole I oddiele 2 pododdiele 2 „Označenia pôvodu a zemepisné označenia“ nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nie sú splnené.

(7)

Žiadosť o ochranu názvu „Commune de Champagne“ ako chráneného zemepisného označenia by sa preto mala v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zamietnuť.

(8)

Opatrenie stanovené v tomto rozhodnutí je v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Žiadosť o zápis názvu „Commune de Champagne“ do registra sa zamieta.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spoločenstvu pre vinič a víno obce Champagne v kantóne Vaud vo Švajčiarsku (Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse) (CVVCCVDCH).

V Bruseli 27. mája 2020

Za Komisiu

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.