23.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 128/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/556

z 21. apríla 2020,

ktorým sa predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/430 (1) sa zaviedla jednomesačná výnimka z článku 12 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku Rady (2), pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa použitia riadneho písomného postupu, ak uvedené rozhodnutia prijíma Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov (Coreper). Platnosť tejto výnimky uplynie 23. apríla 2020.

(2)

V rozhodnutí (EÚ) 2020/430 sa stanovuje, že Rada môže uvedené rozhodnutie obnoviť, ak to odôvodňujú pretrvávajúce výnimočné okolnosti.

(3)

Vzhľadom na to, že výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 pretrvávajú a stále platí viacero mimoriadnych preventívnych opatrení a opatrení zameraných na zamedzenie šírenia, ktoré prijali členské štáty, je potrebné predĺžiť výnimku stanovenú v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/430 o ďalšie obdobie jedného mesiaca,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka stanovená v článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2020/430 sa týmto predlžuje o jeden mesiac od 23. apríla 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. apríla 2020

Za Radu

Predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/430 z 23. marca 2020 o dočasnej výnimke z rokovacieho poriadku Rady vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii (Ú. v. EÚ L 88 I, 24.3.2020, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).