6.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 73/5


SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

ROZHODNUTIE č. E7

z 27. júna 2019

o praktických opatreniach na spoluprácu a výmenu údajov, kým sa v členských štátoch v plnej miere nezavedie elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI)

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)

(2020/C 73/04)

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1), podľa ktorého je správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych otázok alebo otázok výkladu, ktoré vzídu z ustanovení nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2),

so zreteľom na článok 72 písm. d) nariadenia (ES) č. 883/2004, podľa ktorého má správna komisia čo najviac podporovať využívanie nových technológií,

so zreteľom na článok 76 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 883/2004, podľa ktorého majú inštitúcie na účely uvedených nariadení povinnosť spolupracovať a vzájomne komunikovať,

so zreteľom na článok 4 nariadenia (ES) č. 987/2009, podľa ktorého sa zasielanie údajov medzi inštitúciami alebo styčnými orgánmi uskutočňuje elektronickými prostriedkami a správna komisia stanoví podrobné mechanizmy výmeny dokumentov a štruktúrovaných elektronických dokumentov,

keďže:

(1)

Rozhodnutím E4 z 13. marca 2014 sa predĺžili prechodné obdobia uvedené v článku 95 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009 na úplnú elektronickú výmenu údajov členských štátov o dva roky od dátumu, kedy bude centrálny systém EESSI vyvinutý, odskúšaný a zavedený do praxe, pripravený na to, aby členské štáty začali integráciu do centrálneho systému;

(2)

Rozhodnutím E5 zo 16. marca 2017 sa stanovili praktické opatrenia pre prechodné obdobie na elektronickú výmenu údajov v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 987/2009;

(3)

Na svojom 351. zasadnutí 27. – 28. júna 2017 správna komisia potvrdila, že centrálny systém EESSI je pripravený na začatie výmeny informácií a dvojročné obdobie uvedené v rozhodnutí E4 začalo plynúť 3. júla 2017;

(4)

Na svojom 358. zasadnutí 27. – 28. marca 2019 správna komisia súhlasila, že v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 987/2009, ako aj s rozhodnutím E4 z 13. marca 2014 sa prechodné obdobie pre EESSI končí 2. júla 2019;

(5)

Vzhľadom na potrebu zaručiť a chrániť práva občanov v súlade s pravidlami koordinácie sociálneho zabezpečenia;

(6)

Vzhľadom na komplexnú povahu a stav projektu EESSI v čase prijatia tohto rozhodnutia a potrebu zabezpečiť jeho riadne a účinné zavedenie do praxe, ako aj na spoločný záväzok Európskej komisie a členských štátov naďalej zdokonaľovať stabilitu a bezpečnosť projektu EESSI;

(7)

Vzhľadom na potrebu intenzívnych vnútroštátnych činností členských štátov a na omeškania, ktoré sa v projekte EESSI vyskytli, ako aj na to, že nie všetky inštitúcie budú k 3. júlu 2019 plne pripravené na výmenu všetkých správ v EESSI, treba podľa zásady dobrej medziinštitucionálnej spolupráce stanoviť dočasné praktické opatrenia na výmenu údajov, kým bude projekt EESSI plne zavedený vo všetkých členských štátoch a v centrálnom systéme EESSI;

(8)

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia potrebného záložného riešenia pre prípad zlyhania centrálneho systému EESSI;

(9)

Vzhľadom na potrebu uplatňovania tohto rozhodnutia od 3. júla 2019, za účelom dosiahnutia jeho cieľov t. j. zabezpečenia právnej istoty pre inštitúcie a zaručenia ochrany práv osôb, na ktoré sa uvedené nariadenia vzťahujú,

ROZHODLA TAKTO:

1.

Od 3. júla 2019 prebieha prenos údajov medzi inštitúciami elektronicky prostredníctvom systému EESSI, na základe výmeny štruktúrovaných elektronických dokumentov (SEDov) v jednotlivých prípadoch vecného použitia (BUC). Týmto nie je dotknutá prípadná potreba výmeny dokumentov v papierovej forme v zmysle nariadení o koordinácii sociálneho zabezpečenia, ako napríklad podporných dokladov.

2.

Bez ohľadu na odsek 1, v záujme vecnej kontinuity činností a zabezpečenia práv osôb, na ktoré sa vzťahujú nariadenia, členské štáty, ktoré nie sú v prípade BUC pripravené na elektronickú výmenu, môžu naďalej podľa potreby zasielať údaje o príslušných BUC aj pomocou akýchkoľvek dokumentov, a to aj v zastaranom formáte, obsahu alebo štruktúre, až kým počet členských štátov, ktoré sú „pripravené na EESSI“ pri danom konkrétnom BUC, nedosiahne hranicu 80 %.

3.

V prípade, že sa použije formát iný než SED, ktorý neobsahuje všetky povinné informácie obsiahnuté v dokumentoch SED, členský štát, ktorý tieto informácie vyžaduje, si ich vyžiada od členského štátu, ktorý vydal dokument v zastaranom formáte. V prípade pochybností z hľadiska práv dotknutých občanov prijímajúca inštitúcia kontaktuje inštitúciu, ktorá takýto dokument vystavila, v duchu dobrej spolupráce.

4.

Najneskôr do šiestich mesiacov po dosiahnutí hranice uvedenej v odseku 2 sú členské štáty povinné na výmenu informácií s inými členskými štátmi používať výlučne EESSI a výmena mimo systému EESSI už nebude možná. Členské štáty, ktoré nie sú na „EESSI pripravené“ v prípade niektorých BUC, prijmú na vnútroštátnej úrovni potrebné opatrenia, aby mohli zasielať do iných členských štátov a prijímať od nich všetky údaje spojené s príslušnými BUC prostredníctvom systému EESSI.

5.

Bez ohľadu na odsek 1 sa dva alebo viaceré členské štáty môžu dohodnúť na tom, že výmena informácií potrebná na spracovanie objemných správ – napríklad žiadosti o náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť, pracovné úrazy a choroby z povolania alebo dávky v nezamestnanosti – môže pokračovať v akomkoľvek formáte inom než EESSI (t. j. „Build“ projekty), kým nebudú členské štáty, ktoré sú súčasťou bilaterálnej výmeny pripravené na EESSI.

6.

Členské štáty, ktoré nie sú v plnej miere pripravené splniť si povinnosti uvedené v odseku 1, sú povinné predložiť správnej komisii do októbra 2019 svoje záväzky z hľadiska vnútroštátnych plánov implementácie a hlavné míľniky smerujúce k tomu, aby boli na EESSI pripravené v prípade všetkých BUC bez ďalšieho omeškania; následne sú povinné štvrťročne predkladať správnej komisii správu o stave plnenia, až kým nebudú „pripravené na EESSI“ pre všetky BUC.

7.

„Pripravený na EESSI“ v prípade konkrétneho BUC znamená, že dotknutý členský štát dokáže zasielať všetky správy v tomto BUC, alebo v príslušnej subdoméne tohto BUC, ostatným členským štátom a zároveň ich od nich prijímať. Pri BUC, na ktoré sa nevzťahuje legislatíva niektorého členského štátu, môže „pripravenosť na EESSI“ znamenať iba prijímanie správ v tomto BUC.

8.

V prípade, ak sú dva členské štáty „pripravené na EESSI“ pri nejakom BUC, celá výmena informácií medzi nimi, v rámci daného BUC, musí prebiehať prostredníctvom EESSI. Nie sú tým dotknuté výnimočné a objektívne opodstatnené situácie, ako napríklad zabezpečenie kontinuity činností v prípade technických systémových zlyhaní, či akýchkoľvek bilaterálnych dohôd napríklad o spoločnom testovaní, pilotných projektoch, školení a podobne.

9.

Pri multilaterálnych BUC, kedy sa na výmene podieľajú viac než dva členské štáty, sa začne výmena v EESSI, až keď sa potvrdí, že tieto členské štáty, zúčastňujúce sa na výmene, vyhlásili, že sú „pripravené na EESSI“ pre daný BUC. Tým nie sú dotknuté povinnosti členských štátov uvedené v odseku 4. Zásady uvedené v odseku 7 sa uplatňujú aj v prípadoch, keď sa na BUC zúčastňujú viac než dva členské štáty.

10.

Členské štáty informujú správnu komisiu aspoň 30 dní pred tým, než nadobudnú status „pripravené na EESSI“ pri konkrétnom BUC.

11.

Informácie o tom, ktoré členské štáty sú „pripravené na EESSI“ pri ktorých BUC, sa sprístupňujú národným inštitúciám pravidelne (aspoň raz mesačne) a uvedú sa aj v adresári inštitúcií EESSI.

12.

Správna komisia na svojich štvrťročných zasadnutiach monitoruje pokrok členských štátov, kým nebudú všetky členské štáty „pripravené na EESSI“ pre všetky BUC. Preskúmanie stavu a opatrení, ktoré sa majú v tomto kontexte prijať, sa vykonáva aspoň každých šesť mesiacov, pričom závery by sa mali uverejniť.

13.

Výmenu informácií, ktorá sa začala mimo EESSI pred dátumom uvedeným v odseku 1 alebo v súlade s odsekom 2 tohto rozhodnutia, možno dokončiť mimo EESSI. Alternatívne opatrenia sa môžu dohodnúť bilaterálne medzi členskými štátmi alebo ich môže podľa potreby odsúhlasiť správna komisia.

14.

Správna komisia do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia, vyhodnotí jeho účinky a posúdi prípadné potreby úpravy.

15.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 3. júla 2019.

Predsedníčka správnej komisie

Adriana STOINEA


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.