24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/6


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/215 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

( Úradný vestník Európskej únie L 45 z 18. februára 2020 )

Na strane 4 v článku 1 bode 1

namiesto:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe‘;“

má byť:

„1.

Názov sa nahrádza takto:

‚,Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP z 15. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe‘;“.