17.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 43/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/212

zo 17. februára 2020,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(2)

Vzhľadom na skutočnosť, že prominentným podnikateľom plynú značné zisky z ich prepojení na Assadov režim a na odplatu pomáhajú financovať tento režim, okrem iného prostredníctvom spoločných podnikov, ktoré istí poprední podnikatelia a subjekty vytvorili so štátom podporovanými spoločnosťami s cieľom realizovať developerské projekty na vyvlastnenej pôde, títo podnikatelia a subjekty podporujú Assadov režim a majú z neho prospech, a to aj využívaním vyvlastnených nehnuteľností.

(3)

Vyvlastnenie pôdy osôb, ktoré boli vysídlené následkom konfliktu v Sýrii, Assadovým režimom týmto osobám tiež znemožňuje, aby sa vrátili do svojich domovov.

(4)

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa malo doplniť osem fyzických osôb a dva subjekty.

(5)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. februára 2020

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.


PRÍLOHA

1.   

Do zoznamu uvedeného v oddiele A (Osoby) prílohy I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(alias Yasser, Yaser, Yasr – Aziz, Aziz – Abbas, Abas – ياسر عزيز عباس)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 22. 8. 1978

Štátna príslušnosť: sýrska

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii. Podporuje režim a/alebo získava od neho výhody prostredníctvom obchodných transakcií vrátane pašovania palív a prevodu zbraní. Yasser Aziz Abbas využíva sprostredkovanie dovozu ropy v mene sýrskeho režimu v svoj prospech a využíva svoje vzťahy s režimom, aby si zabezpečil preferenčné obchodné transakcie a zaobchádzanie.

17. 2. 2020

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(alias ماهر برهان الدين الإمام)

Pohlavie: mužské

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: generálny riaditeľ spoločnosti Telsa Group / Telsa Telecom

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii s podnikateľskými záujmami v oblasti cestovného ruchu, telekomunikácií a nehnuteľností. Ako generálny riaditeľ spoločnosti Telsa Communication Group, ktorá má podporu režimu, ako aj spoločnosti Castro LLC a prostredníctvom ďalších obchodných záujmov Mahir BurhanEddine Al-Imam získava výhody od režimu a podporuje jeho politiku v oblasti financií, lobizmu a stavebníctva.

17. 2. 2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim – Anouar – Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan - وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 4. 3. 1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: predseda obchodnej komory pre provinciu okolie Damasku

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Pokladník Federácie sýrskych obchodných komôr

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý získava výhody od režimu a podporuje ho. Vlastník viacerých podnikov a holdingových spoločností so záujmami a činnosťami v rôznych hospodárskych odvetviach, ako sú napríklad nehnuteľnosti, luxusné hotely a obchodné centrá. Waseem Al-Kattan si rýchlo získal poprednú pozíciou v obchodných kruhoch tým, že uvalil dane na tovar prepašovaný do obliehanej oblasti východnej Ghouty, v súčasnosti sa zapája do agresívnych foriem klientelizmu, z ktorých má režim prospech. Waseem Al-Kattan má vďaka úzkym väzbám na režim zvýhodnený prístup k verejným súťažiam, ako aj licenciám a zákazkám, ktoré udeľujú vládne orgány, z čoho finančne profituje.

17. 2. 2020

291.

Amer FOZ

(alias عامر فوز)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 11. 3. 1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Číslo pasu: 06010274747

Pozícia: generálny riaditeľ spoločnosti ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Samer Foz (zaradený do zoznamu EÚ); Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company) (zaradený do zoznamu EÚ) ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Popredný podnikateľ s osobnými a rodinnými podnikateľskými záujmami a činnosťami vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva, a to aj prostredníctvom Aman Holding (predtým známy ako Aman Group). Prostredníctvom spoločnosti Aman Holding získava finančný prospech z prístupu k obchodným príležitostiam a podporuje Assadov režim, a to aj prostredníctvom zapojenia do developerského projektu Marota City, ktorý má podporu režimu. Od roku 2012 je tiež generálnym riaditeľom spoločnosti ASM International Trading LLC.

Má tiež spojenie so svojím bratom Samerom Fozom, ktorého EÚ označila v januári 2019 ako popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii, ktorý režim podporuje alebo má z neho prospech.

17. 2. 2020

292.

Saqr RUSTOM

(alias Saqr, Saqer – As’ad, Asaad, Asad – Al-Rustom, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Pohlavie: mužské

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: veliteľ národných obranných síl v meste Homs

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Veliteľ miestnej jednotky národných obranných síl v Homse (prorežimných milícií, Shabiha). Zodpovedný za účasť uvedenej jednotky na brutálnych represiách voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii. Prostredníctvom svojich milícií je Saqr Rustom zodpovedný za viaceré finančné aktivity profitujúce z vojny, má teda prospech zo sýrskeho režimu a podporuje ho. Má spojenie s označenou osobou Bassamom Hassanom, svojim strýkom, s ktorým zriadili spoločnosť Damas Real Estate Development a Investment LLC s cieľom investovať do projektov v oblasti nehnuteľností.

17. 2. 2020

293.

Abdelkader SABRA

(alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr – Sabra, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 14.9.1955

Štátna príslušnosť: sýrska; libanonská

Pozícia: vlastník agentúry Sabra Maritime Agency, riaditeľ sýrsko-tureckej obchodnej rady a zakladajúci partner spoločnosti Phenicia Tourism Company; predseda komory pre námornú plavbu v Sýrii

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii s viacerými hospodárskymi záujmami, najmä v odvetví námornej dopravy a cestovného ruchu. Abdelkader Sabra ako popredný lodný magnát a blízky obchodný spoločník Ramiho Makhloufa (podporovateľa režimu a bratranca Bashara al-Assada), poskytuje sýrskemu režimu finančnú a hospodársku podporu, a to aj prostredníctvom offshore spoločností. Abdelkader Sabra má tiež prospech zo svojich väzieb na režim, čo mu umožnilo rozšíriť činnosť v sektore nehnuteľností. Podieľa sa aj na praní špinavých peňazí a obchodných činnostiach na podporu sýrskeho režimu a osôb s ním prepojených.

17. 2. 2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاه)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: riaditeľ a vlastník spoločnosti Ella Media Services; zakladajúci partner spoločností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; predseda a zakladajúci partner spoločnosti Syrian Hotel Management Company; riaditeľ a vlastník spoločnosti Ematel

Popredný podnikateľ pôsobiaci vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva vrátane súkromnej bezpečnosti, maloobchodu s mobilnými telefónmi, riadenia hotelov, reklamných služieb a domácich prevodov peňazí.

Podporuje a využíva režim prostredníctvom spolupráce v rámci svojej podnikateľskej činnosti a svojho zapojenia do pašovania a finančných machinácií. Khodr Ali Taher vlastní niekoľko spoločností a je spoluzakladateľom ďalších. Jeho obchodné vzťahy s režimom zahŕňajú účasti na spoločnom podniku so sýrskou spoločnosťou pre dopravu a cestovný ruch, v ktorej dvojtretinový podiel vlastní ministerstvo cestovného ruchu.

17. 2. 2020

 

 

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi / Adil Anwar al-Olabi - عادل أنور العلبي)

Pohlavie: mužské

Dátum narodenia: 1976

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: podpredseda holdingovej spoločnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernér Damasku

Popredný podnikateľ, ktorý má prospech z režimu a podporuje ho. Podpredseda holdingovej spoločnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC), investičného orgánu guvernorátu Damasku, ktorý spravuje majetok guvernorátu Damasku a realizuje projekt Marota City.

Adel Anwar Al-Olabi je tiež guvernérom Damasku vymenovaný Basharom Al-Assadom v novembri 2018. Ako guvernér Damasku a podpredseda DCHC je zodpovedný za presadzovanie režimných politík zameraných na developerské projekty na vyvlastnenej pôde v Damasku (vrátane dekrétu č. 66 a zákona č. 10), najmä v rámci projektu Marota City.

17. 2. 2020“

2.   

Do zoznamu uvedeného v oddiele B (Subjekty) prílohy I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa dopĺňajú tieto subjekty:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group, Al-Sham a Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)

Typ subjektu: súkromná spoločnosť

Odvetvie podnikania: dovoz/vývoz; cestná nákladná doprava; dodávky ropy a komodít

Meno riaditeľa/manažment: Hussam AL-QATIRJI, generálny riaditeľ (zaradený do zoznamu EÚ)

konečný užívateľ/lia výhod: Hussam AL-QATIRJI (zaradený do zoznamu EÚ)

Významná spoločnosť pôsobiaca vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva. Al Qatarádi Company, ktorej správnu radu riadi označená osoba Hostam Qatarji, člen Sýrskeho ľudového zhromaždenia, podporuje sýrsky režim a má z neho prospech uľahčovaním obchodu s palivom, so zbraňami a s muníciou medzi režimom a rôznymi aktérmi vrátane ISIS (Dá’iš) pod zámienkou dovozu a vývozu potravín, podporou milícií, ktoré bojujú na strane režimu a využívaním svojich väzieb s režimom na rozšírenie svojej obchodnej činnosti.

17. 2. 2020

 

 

Sídlo: Mazzah, Damask, Sýria

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company, القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: podnik vo verejnom vlastníctve podľa súkromného práva

Odvetvie podnikania: developerská činnosť v oblasti nehnuteľností

Meno riaditeľa/manažment:

Adel Anwar AL-OLABI, podpredseda správnej rady a guvernér provincie Damask (zaradený do zoznamu EÚ)

konečný užívateľ výhod: guvernorát Damasku

Režim zriadil spoločnosť Damascus Cham Holding ako investičný orgán guvernorátu Damasku s cieľom spravovať nehnuteľnosti guvernorátu Damasku a realizovať projekt „Marota City“, luxusný realitný projekt, ktorý sa zakladá na vyvlastnených pozemkoch, najmä podľa dekrétu č. 66 a zákona č. 10.

17. 2. 2020“

 

 

Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia:

Rami Makhlouf (zaradený do zoznamu EÚ); Samer Foz (zaradený do zoznamu EÚ);Mazen Tarazi (zaradený do zoznamu EÚ);

Talas Group, ktorú vlastní podnikateľ Anas Talas (zaradený do zoznamu EÚ); Exceed Development and Investment Company, ktorú vlastnia súkromní investori Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Maen Rizk Allah Haykal (obaja zaradení do zoznamu EÚ); Khaled Al-Zubaidi a Nader Qalei (obaja zaradení do zoznamu EÚ)

Spoločnosť Damascus Cham Holding (ktorej podpredsedom je guvernér Damasku) prostredníctvom riadenia realizácie projektu Marota City podporuje sýrsky režim a má z neho prospech a poskytuje výhody podnikateľom s úzkym prepojením na režim, ktorí s týmto subjektom uzavreli v rámci verejno-súkromných partnerstiev lukratívne dohody.