11.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


PRIJATIE S KONEČNOU PLATNOSŤOU (EÚ, Euratom) 2020/1157

opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2020

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 4 písm. a) a článok 314 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (2),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (3),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (4),

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019 (5),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2020, ktorý prijala Komisia 3. júna 2020,

so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2020, ktorú Rada prijala 24. júna 2020 a postúpila Európskemu parlamentu v nasledujúci deň,

so zreteľom na to, že Európsky parlament 10. júla 2020 schválil pozíciu Rady,

so zreteľom na články 94 a 96 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je skončený a opravný rozpočet Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2020 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Bruseli 10. júla 2020

predseda

D. M. SASSOLI


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


 

A.   ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 2020 podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet 2020  (1)

Rozpočet 2019  (2)

Zmena (%)

 

 

 

 

1. Inteligentný a inkluzívny rast

72 353 828 442

67 556 947 173

+ 7,10

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje

57 904 492 439

57 399 857 331

+ 0,88

3. Bezpečnosť a občianstvo

5 278 527 141

3 527 434 894

+ 49,64

4. Globálna Európa

9 112 061 191

9 358 295 603

– 2,63

5. Administratíva

10 274 196 704

9 944 904 743

+ 3,31

6. Kompenzácie

p.m.

p.m.

Osobitné nástroje

690 998 208

705 051 794

– 1,99

Celkové výdavky  (3)

155 614 104 125

148 492 491 538

+ 4,80

 (1)  (2)  (3)


PRÍJMY

Opis

Rozpočet 2020  (4)

Rozpočet 2019  (5)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+ 1,80

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

Vrátenie prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

p.m.

Čistý zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1, 3 2 a 3 3)

p.m.

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+ 3,19

Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+ 6,80

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

109 365 134 859

105 585 279 137

+ 3,58

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom  (6)

150 467 280 109

144 795 111 073

+ 3,92

Celkové príjmy  (7)

155 614 104 125

148 492 491 538

+ 4,80

 (4)  (5)  (6)  (7)


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % neobmedzeného základu DPH  (8)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

Bulharsko

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Česko

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Dánsko

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Nemecko

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Estónsko

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Írsko

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Grécko

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Španielsko

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Francúzsko

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Chorvátsko

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Chorvátsko

Taliansko

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Cyprus

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Cyprus

Lotyšsko

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Litva

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Luxembursko

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Luxembursko

Maďarsko

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Malta

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Malta

Holandsko

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Rakúsko

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Poľsko

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Portugalsko

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Portugalsko

Rumunsko

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Slovinsko

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Slovensko

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Fínsko

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Švédsko

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Spojené kráľovstvo

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Súčet

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

2 064 785 000

0,30

619 435 500

Bulharsko

294 223 000

0,30

88 266 900

Česko

954 547 000

0,30

286 364 100

Dánsko

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Nemecko

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Estónsko

137 193 000

0,30

41 157 900

Írsko

960 910 000

0,30

288 273 000

Grécko

766 480 000

0,30

229 944 000

Španielsko

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Francúzsko

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Chorvátsko

275 629 500

0,30

82 688 850

Taliansko

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Cyprus

109 783 000

0,30

32 934 900

Lotyšsko

127 770 000

0,30

38 331 000

Litva

201 136 000

0,30

60 340 800

Luxembursko

221 373 000

0,30

66 411 900

Maďarsko

612 612 000

0,30

183 783 600

Malta

66 375 000

0,30

19 912 500

Holandsko

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Rakúsko

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Poľsko

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Portugalsko

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Rumunsko

804 913 000

0,30

241 473 900

Slovinsko

236 104 000

0,30

70 831 200

Slovensko

363 409 000

0,30

109 022 700

Fínsko

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Švédsko

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Spojené kráľovstvo

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Súčet

73 471 339 000

 

18 945 245 250


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“‚ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

4 828 731 000

 

3 108 629 856

Bulharsko

619 079 000

 

398 549 321

Česko

2 157 592 000

 

1 389 009 847

Dánsko

3 248 081 000

 

2 091 042 464

Nemecko

36 775 058 000

 

23 674 966 204

Estónsko

280 639 000

 

180 669 160

Írsko

2 784 713 000

 

1 792 736 429

Grécko

1 973 712 000

 

1 270 631 984

Španielsko

12 978 152 000

 

8 355 046 238

Francúzsko

25 387 121 000

 

16 343 665 093

Chorvátsko

551 259 000

 

354 888 310

Taliansko

18 340 730 000

 

11 807 354 945

Cyprus

219 566 000

 

141 351 718

Lotyšsko

328 766 000

0,6437778  (9)

211 652 255

Litva

483 628 000

 

311 348 973

Luxembursko

442 746 000

 

285 030 049

Maďarsko

1 437 840 000

 

925 649 483

Malta

132 750 000

 

85 461 504

Holandsko

8 302 270 000

 

5 344 817 177

Rakúsko

4 131 641 000

 

2 659 858 784

Poľsko

5 358 014 000

 

3 449 370 505

Portugalsko

2 105 933 000

 

1 355 752 929

Rumunsko

2 266 156 000

 

1 458 900 941

Slovinsko

507 667 000

 

326 824 748

Slovensko

999 569 000

 

643 500 339

Fínsko

2 487 111 000

 

1 601 146 866

Švédsko

4 888 140 000

 

3 146 876 051

Spojené kráľovstvo

25 863 586 000

 

16 650 402 686

Súčet

169 880 250 000

 

109 365 134 859

 (9)


TABUĽKA 4

Výpočet hrubého zníženia príspevku Dánska, Holandska a Švédska založeného na HND a jeho financovanie podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 6)

Členský štát

Hrubé zníženie

Percentuálny podiel základu HND

Kľúč pre HND uplatnený na hrubé zníženie

Financovanie zníženia

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgicko

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Bulharsko

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Česko

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Dánsko

- 146 333 564

1,91

21 737 317

- 124 596 247

Nemecko

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Estónsko

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Írsko

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Grécko

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Španielsko

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Francúzsko

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Chorvátsko

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Taliansko

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Cyprus

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Lotyšsko

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Litva

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Luxembursko

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Maďarsko

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Malta

 

0,08

888 410

888 410

Holandsko

- 782 321 749

4,89

55 561 753

- 726 759 996

Rakúsko

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Poľsko

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Portugalsko

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Rumunsko

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Slovinsko

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Slovensko

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Fínsko

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Švédsko

- 208 243 919

2,88

32 713 177

- 175 530 742

Spojené kráľovstvo

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Súčet

-1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Cenový deflátor HDP pre EÚ, v EUR (hospodárska prognóza – jar 2019): a) 2011 EÚ-27 = 100,0000 / b) 2013 EÚ-27 = 102,9958 c) 2013 EÚ-28 = 102,9874 / d) 2020 EÚ-28 = 112,5551

Paušálna suma pre Holandsko: v cenách roku 2020: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 782 321 749 EUR

Paušálna sume pre Švédsko: v cenách roku 2020: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 208 243 919 EUR

Paušálna suma pre Dánsko: v cenách roku 2020: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 146 333 564 EUR


TABUĽKA 5

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2019 podľa článku 4 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient  (10) (%)

Suma

1. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretických neobmedzených základoch DPH

16,3037

 

2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

7,3015

 

3. (1) – (2)

9,0022

 

4. Celkové pridelené výdavky

 

130 008 765 143

5. Výdavky spojené s rozšírením  (11)

 

30 694 725 929

6. Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo (12)

 

690 825 371

9. Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov  (13)

 

-44 494 806

11. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


TABUĽKA 6

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške – 5 254 368 981 EUR (kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

Bulharsko

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Česko

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Dánsko

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Nemecko

21,65

25,54

0,00

-19,15

0,00

6,38

335 429 452

Estónsko

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Írsko

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Grécko

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Španielsko

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Francúzsko

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Chorvátsko

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Taliansko

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Cyprus

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Lotyšsko

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Litva

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Luxembursko

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Maďarsko

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Malta

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Holandsko

4,89

5,76

0,00

-4,32

0,00

1,44

75 725 942

Rakúsko

2,43

2,87

0,00

-2,15

0,00

0,72

37 685 164

Poľsko

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Portugalsko

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Rumunsko

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Slovinsko

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Slovensko

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Fínsko

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Švédsko

2,88

3,39

0,00

-2,55

0,00

0,85

44 585 277

Spojené kráľovstvo

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Súčet

100,00

100,00

100,00

-28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 7

Súhrnný prehľad financovania  (14) všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

 

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje  (15)

Čisté odvody z produkcie cukru (80 %)

Čisté colné poplatky (80 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (80 %)

Náklady na výber (20 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastný zdroj založený na DPH

Vlastný zdroj založený na HND

Zníženie v prospech Dánska, Holandska a Švédska

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + ( 2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgicko

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 108 629 856

32 315 590

255 665 342

4 016 046 288

3.13

6 280 646 288

Bulharsko

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

398 549 321

4 143 098

32 778 186

523 737 505

0.41

637 437 505

Česko

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 389 009 847

14 439 375

114 237 363

1 804 050 685

1.41

2 120 850 685

Dánsko

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 091 042 464

- 124 596 247

171 975 150

2 509 466 167

1.96

2 882 166 167

Nemecko

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 674 966 204

246 111 806

335 429 452

26 521 767 712

20.67

30 778 767 712

Estónsko

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

180 669 160

1 878 136

14 858 907

238 564 103

0.19

275 464 103

Írsko

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 792 736 429

18 636 293

147 441 346

2 247 087 068

1.75

2 580 487 068

Grécko

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 270 631 984

13 208 785

104 501 525

1 618 286 294

1.26

1 811 386 294

Španielsko

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 355 046 238

86 854 423

687 150 240

10 899 746 601

8.49

12 560 246 601

Francúzsko

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 343 665 093

169 899 670

1 344 164 122

21 285 056 085

16.59

23 108 656 085

Chorvátsko

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

354 888 310

3 689 222

29 187 341

470 453 723

0.37

511 753 723

Taliansko

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 807 354 945

122 742 708

971 081 015

15 114 947 368

11.78

17 113 147 368

Cyprus

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

141 351 718

1 469 414

11 625 294

187 381 326

0.15

214 481 326

Lotyšsko

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

211 652 255

2 200 219

17 407 073

269 590 547

0.21

316 590 547

Litva

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

311 348 973

3 236 611

25 606 504

400 532 888

0.31

509 032 888

Luxembursko

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

285 030 049

2 963 014

23 441 937

377 846 900

0.29

394 646 900

Maďarsko

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

925 649 483

9 622 538

76 128 874

1 195 184 495

0.93

1 419 084 495

Malta

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 461 504

888 410

7 028 674

113 291 088

0.09

127 991 088

Holandsko

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 344 817 177

- 726 759 996

75 725 942

5 209 299 373

4.06

7 967 799 373

Rakúsko

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 659 858 784

27 650 415

37 685 164

3 285 447 663

2.56

3 508 347 663

Poľsko

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 449 370 505

35 857 741

283 689 127

4 568 363 973

3.56

5 413 163 973

Portugalsko

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 355 752 929

14 093 655

111 502 190

1 797 238 724

1.40

1 997 138 724

Rumunsko

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 458 900 941

15 165 924

119 985 468

1 835 526 233

1.43

2 041 526 233

Slovinsko

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

326 824 748

3 397 489

26 879 289

427 932 726

0.33

518 632 726

Slovensko

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

643 500 339

6 689 472

52 923 874

812 136 385

0.63

919 836 385

Fínsko

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 601 146 866

16 644 634

131 684 305

2 064 864 905

1.61

2 228 364 905

Švédsko

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 146 876 051

- 175 530 742

44 585 277

3 331 310 536

2.60

3 869 910 536

Spojené kráľovstvo

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 650 402 686

173 088 343

-5 254 368 981

15 185 222 748

11.83

18 359 722 748

Súčet

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

109 365 134 859

0

0

128 310 380 109

100,00

150 467 280 109

 (14)  (15)

B.   VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV ROZPOČTU

Hlava

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

1

VLASTNÉ ZDROJE

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

3 218 373 955

 

3 218 373 955

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

15 050 000

 

15 050 000

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

130 000 000

 

130 000 000

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

2 076 361

 

2 076 361

9

RÔZNE PRÍJMY

15 001 000

 

15 001 000

 

CELKOVÝ SÚČET

155 446 104 125

168 000 000

155 614 104 125

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

 

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produkčný poplatok

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Nadbytočné množstvo

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 1 — SÚČET

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

KAPITOLA 1 2 — SÚČET

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b ) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

KAPITOLA 1 3 — SÚČET

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

KAPITOLA 1 4 — SÚČET

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0

 

0

 

KAPITOLA 1 5 — SÚČET

0

 

0

 

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé zníženie ročných príspevkov niektorých členských štátov založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

0

 

0

 

KAPITOLA 1 6 — SÚČET

0

 

0

 

Hlava 1 — Súčet

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

KAPITOLA 1 1 —

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM (ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM)

KAPITOLA 1 2 —

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2014/335/EÚ, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZALOŽENÝCH NA HND

KAPITOLA 1 4 —   Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmov v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa má uplatniť na hrubý národný dôchodok členských štátov v prípade rozpočtového roku 2020 je 0,6438 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Belgicko

3 103 854 569

4 775 287

3 108 629 856

Bulharsko

397 937 094

612 227

398 549 321

Česko

1 386 876 135

2 133 712

1 389 009 847

Dánsko

2 087 830 333

3 212 131

2 091 042 464

Nemecko

23 638 598 177

36 368 027

23 674 966 204

Estónsko

180 391 627

277 533

180 669 160

Írsko

1 789 982 538

2 753 891

1 792 736 429

Grécko

1 268 680 117

1 951 867

1 270 631 984

Španielsko

8 342 211 730

12 834 508

8 355 046 238

Francúzsko

16 318 558 959

25 106 134

16 343 665 093

Chorvátsko

354 343 153

545 157

354 888 310

Taliansko

11 789 217 212

18 137 733

11 807 354 945

Cyprus

141 134 582

217 136

141 351 718

Lotyšsko

211 327 127

325 128

211 652 255

Litva

310 870 698

478 275

311 348 973

Luxembursko

284 592 203

437 846

285 030 049

Maďarsko

924 227 557

1 421 926

925 649 483

Malta

85 330 223

131 281

85 461 504

Holandsko

5 336 606 797

8 210 380

5 344 817 177

Rakúsko

2 655 772 872

4 085 912

2 659 858 784

Poľsko

3 444 071 794

5 298 711

3 449 370 505

Portugalsko

1 353 670 305

2 082 624

1 355 752 929

Rumunsko

1 456 659 867

2 241 074

1 458 900 941

Slovinsko

326 322 700

502 048

326 824 748

Slovensko

642 511 833

988 506

643 500 339

Fínsko

1 598 687 283

2 459 583

1 601 146 866

Švédsko

3 142 042 014

4 834 037

3 146 876 051

Spojené kráľovstvo

16 624 825 360

25 577 326

16 650 402 686

Článok 1 4 0 – súčet

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859


(1)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2020 (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5/2020.

(2)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2019 (Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 3/2019.

(3)  Článok 310 ods. 1 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: „Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe“.

(4)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2020 (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5/2020.

(5)  Údaje uvedené v tomto stĺpci zodpovedajú údajom v rozpočte na rok 2019 (Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019, s. 1) vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 3/2019.

(6)  Vlastné zdroje pre rozpočet na rok 2020 sú stanovené na základe rozpočtových prognóz prijatých na 175. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje 24. mája 2019.

(7)  Článok 310 ods. 1 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: „Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe“.

(8)  Základ určený na použitie neprevýši 50 % HND.

(9)  Výpočet sadzby: (109 365 134 859) / (169 880 250 000) = 0,643777807361362.

(10)  Zaokrúhlené percentá.

(11)  Suma výdavkov spojených s rozšírením zodpovedá celkovým prideleným výdavkom v 13 členských štátoch (ktoré pristúpili k Únii po 30. apríli 2004) s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie EPUZF.

(12)  „Výhoda pre Spojené kráľovstvo“ zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zo zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND.

(13)  Tieto neočakávané zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu – z 10 % na 20 % od 1. januára 2014 – percentuálneho podielu tradičných vlastných zdrojov, ktoré si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ).

(14)  p. m. (vlastné zdroje + ostatné príjmy = celkové príjmy = celkové výdavky); (150 467 280 109 + 5 146 824 016 = 155 614 104 125 = 155 614 104 125).

(15)  Celkové vlastné zdroje ako percento HND: (150 467 280 109) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND: 1,20 %.


ODDIEL III

KOMISIA

VÝDAVKY

Hlava

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

550 910 219

1 501 374 219

 

 

550 910 219

1 501 374 219

02

VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

3 203 612 540

2 706 787 634

 

 

3 203 612 540

2 706 787 634

03

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

116 380 398

116 380 398

 

 

116 380 398

116 380 398

04

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE VECI A ZAČLENENIE

14 881 605 545

13 394 134 411

 

 

14 881 605 545

13 394 134 411

05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

58 698 932 091

57 007 767 922

 

 

58 698 932 091

57 007 767 922

06

MOBILITA A DOPRAVA

4 871 268 495

3 065 461 523

 

 

4 871 268 495

3 065 461 523

07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

555 989 653

410 691 242

 

 

555 989 653

410 691 242

08

VÝSKUM A INOVÁCIA

7 987 937 964

7 093 573 238

 

 

7 987 937 964

7 093 573 238

09

KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

2 684 291 569

2 310 507 713

 

 

2 684 291 569

2 310 507 713

10

PRIAMY VÝSKUM

452 584 121

446 424 944

 

 

452 584 121

446 424 944

11

NÁMORNÉ ZÁLEŽITOSTI A RYBÁRSTVO

1 096 734 831

904 804 693

 

 

1 096 734 831

904 804 693

 

Rezervy (40 02 41)

67 843 000

64 300 000

 

 

67 843 000

64 300 000

 

 

1 164 577 831

969 104 693

 

 

1 164 577 831

969 104 693

12

FINANČNÁ STABILITA, FINANČNÉ SLUŽBY A ÚNIA KAPITÁLOVÝCH TRHOV

114 419 241

115 165 918

 

 

114 419 241

115 165 918

13

REGIONÁLNA A MESTSKÁ POLITIKA

42 744 008 381

36 327 905 306

 

 

42 744 008 381

36 327 905 306

14

DANE A COLNÁ ÚNIA

177 055 750

170 293 750

 

 

177 055 750

170 293 750

15

VZDELÁVANIE A KULTÚRA

4 828 897 829

4 457 288 075

 

 

4 828 897 829

4 457 288 075

16

KOMUNIKÁCIA

219 381 095

216 738 095

 

 

219 381 095

216 738 095

17

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

668 839 926

625 083 932

 

 

668 839 926

625 083 932

18

MIGRÁCIA A VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI

5 727 715 528

4 186 600 656

 

 

5 727 715 528

4 186 600 656

 

Rezervy (40 02 41)

1 003 000

1 003 000

 

 

1 003 000

1 003 000

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

19

NÁSTROJE ZAHRANIČNEJ POLITIKY

907 036 746

808 717 831

 

 

907 036 746

808 717 831

20

OBCHOD

119 662 291

118 971 291

 

 

119 662 291

118 971 291

21

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ROZVOJ

3 819 395 952

3 320 689 539

 

 

3 819 395 952

3 320 689 539

22

EURÓPSKA SUSEDSKÁ POLITIKA A ROKOVANIA O ROZŠÍRENÍ

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

23

HUMANITÁRNA POMOC A CIVILNÁ OCHRANA

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

24

BOJ PROTI PODVODOM

84 569 600

80 879 853

 

 

84 569 600

80 879 853

25

KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO

261 638 248

262 663 248

 

 

261 638 248

262 663 248

26

ADMINISTRATÍVA KOMISIE

1 169 128 790

1 168 977 000

 

 

1 169 128 790

1 168 977 000

27

ROZPOČET

72 732 451

72 732 451

 

 

72 732 451

72 732 451

28

AUDIT

20 254 041

20 254 041

 

 

20 254 041

20 254 041

29

ŠTATISTIKA

162 101 479

159 101 479

 

 

162 101 479

159 101 479

30

DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY

2 133 215 000

2 133 215 000

 

 

2 133 215 000

2 133 215 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

410 651 078

410 651 078

 

 

410 651 078

410 651 078

32

ENERGETIKA

2 399 423 663

1 870 314 222

 

 

2 399 423 663

1 870 314 222

33

SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITELIA

285 532 215

281 548 093

 

 

285 532 215

281 548 093

34

KLÍMA

180 975 805

114 778 918

 

 

180 975 805

114 778 918

40

REZERVY

537 763 000

358 500 000

 

 

537 763 000

358 500 000

 

Súčet

168 302 818 233

151 220 902 040

585 000 000

168 000 000

168 887 818 233

151 388 902 040

 

Z toho rezervy (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

 

 

68 846 000

65 303 000

HLAVA 22

EURÓPSKA SUSEDSKÁ POLITIKA A ROKOVANIA O ROZŠÍRENÍ

Všeobecný prehľad rozpočtových prostriedkov (2020 a 2019) a plnenia (2018)

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY EURÓPSKEJ SUSEDSKEJ POLITIKY A ROKOVANÍ O ROZŠÍRENÍ

173 311 741

173 311 741

 

 

173 311 741

173 311 741

22 02

PROCES A STRATÉGIA ROZŠÍRENIA

1 476 821 144

1 239 777 074

 

 

1 476 821 144

1 239 777 074

22 04

NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA (ENI)

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

 

Hlava 22 — Súčet

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

KAPITOLA 22 04 —   NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA (ENI)

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 04

NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA (ENI)

22 04 01

Podpora spolupráce s krajinami Stredozemia

22 04 01 01

Krajiny Stredozemia — Ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a mobilita

4

130 732 660

99 184 805

 

 

130 732 660

99 184 805

22 04 01 02

Krajiny Stredozemia — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

4

654 227 065

470 341 793

 

 

654 227 065

470 341 793

22 04 01 03

Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

4

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

22 04 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

4

320 598 750

302 440 740

 

 

320 598 750

302 440 740

 

Článok 22 04 01 — Medzisúčet

 

1 526 778 590

1 065 930 356

100 000 000

100 000 000

1 626 778 590

1 165 930 356

22 04 02

Podpora spolupráce s krajinami Východného partnerstva

22 04 02 01

Východné partnerstvo — Ľudské práva, dobrá správa vecí verejných a mobilita

4

252 879 012

142 497 911

 

 

252 879 012

142 497 911

22 04 02 02

Východné partnerstvo — Zmierňovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj

4

389 328 623

268 456 920

 

 

389 328 623

268 456 920

22 04 02 03

Východné partnerstvo — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

4

12 708 666

2 488 783

 

 

12 708 666

2 488 783

 

Článok 22 04 02 — Medzisúčet

 

654 916 301

413 443 614

 

 

654 916 301

413 443 614

22 04 03

Zabezpečenie efektívnej cezhraničnej spolupráce a podpora iných druhov spolupráce medzi štátmi

22 04 03 01

Cezhraničná spolupráca — Príspevok z okruhu 4

4

96 299 260

53 256 169

 

 

96 299 260

53 256 169

22 04 03 02

Cezhraničná spolupráca — Príspevok z okruhu 1b (regionálna politika)

1.2

81 139 971

53 256 169

 

 

81 139 971

53 256 169

22 04 03 03

Podpora inej spolupráce viacerých štátov v rámci susedstva — Zastrešujúci program

4

223 300 000

145 229 012

 

 

223 300 000

145 229 012

22 04 03 04

Iná spolupráca viacerých štátov v rámci európskej susedskej politiky — Podporné opatrenia

4

28 500 000

16 297 114

 

 

28 500 000

16 297 114

 

Článok 22 04 03 — Medzisúčet

 

429 239 231

268 038 464

 

 

429 239 231

268 038 464

22 04 20

Erasmus+ — Príspevok z nástroja európskeho susedstva (ENI)

4

88 242 000

83 635 984

 

 

88 242 000

83 635 984

22 04 51

Ukončenie akcií v oblasti európskej susedskej politiky a vzťahov s Ruskom (pred rokom 2014)

4

p.m.

135 602 472

 

 

p.m.

135 602 472

22 04 52

Cezhraničná spolupráca — Príspevok z okruhu 1b (regionálna politika)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77

Pilotné projekty a prípravné akcie

22 04 77 03

Prípravná akcia — Nová euro-stredozemská stratégia na podporu zamestnanosti mladých

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 04

Pilotný projekt — Financovanie ESP — Príprava personálu na úlohy súvisiace s EÚ – ESP

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 05

Prípravná akcia — Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 06

Pilotný projekt — Rozvoj európskej žurnalistiky založenej na poznatkoch v súvislosti s európskym susedstvom prostredníctvom vzdelávacích činností poskytovaných College of Europe v Natoline.

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 07

Prípravná akcia — Podpora pre štáty susediace s Úniou pri vymáhaní majetku

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 22 04 77 — Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitola 22 04 — Súčet

 

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

22 04 01
Podpora spolupráce s krajinami Stredozemia

22 04 01 03
Krajiny Stredozemia — Budovanie dôvery, bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie

Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na financovanie akcií bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce na účely dosahovania výsledkov aj v týchto oblastiach:

budovanie dôvery a mieru, a to aj v prípade detí,

bezpečnosť a predchádzanie konfliktom a ich riešenie,

podpora utečencov a vysídlených osôb vrátane detí, najmä detí bez sprievodu, žien a obetí sexuálneho násilia v oblastiach ozbrojených konfliktov a mimo nich.

Na podporu organizácií občianskej spoločnosti by sa mala vyhradiť zodpovedajúca výška rozpočtových prostriedkov.

So zreteľom na najnovší politický vývoj v Líbyi je potrebné poskytnúť väčšiu podporu na stabilizáciu krajiny. Osobitne by sa malo zaručiť, aby finančné prostriedky Únie pre Líbyu neboli použité na financovanie svojvoľného zadržiavania a zaistenia zraniteľných osôb, najmä detí, a aby sa s migrantmi zaobchádzalo tak, aby to bolo v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv.

Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo od iných subjektov, ako sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome, na určité akcie alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a riadené Komisiou môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom. Tieto príspevky v rámci článku 6 3 3 výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bodu ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sumy zahrnuté do riadka týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu .

Iné pripísané príjmy získané v rámci položiek 5 2 2 0 a 6 6 0 0 výkazu príjmov môžu viesť k dodatočným rozpočtovým prostriedkom v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 27).

HLAVA 23

HUMANITÁRNA POMOC A CIVILNÁ OCHRANA

Všeobecný prehľad rozpočtových prostriedkov (2020 a 2019) a plnenia (2018)

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY HUMANITÁRNEJ POMOCI A CIVILNEJ OCHRANY

53 528 912

53 528 912

 

 

53 528 912

53 528 912

23 02

HUMANITÁRNA POMOC, POTRAVINOVÁ POMOC A PRIPRAVENOSŤ NA KATASTROFY

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 03

MECHANIZMUS ÚNIE V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

 

Rezervy (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

23 04

INICIATÍVA DOBROVOĽNÍCI POMOCI EÚ

19 355 000

17 584 960

 

 

19 355 000

17 584 960

 

Hlava 23 — Súčet

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

 

Rezervy (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

KAPITOLA 23 02 —   HUMANITÁRNA POMOC, POTRAVINOVÁ POMOC A PRIPRAVENOSŤ NA KATASTROFY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

23 02

HUMANITÁRNA POMOC, POTRAVINOVÁ POMOC A PRIPRAVENOSŤ NA KATASTROFY

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

4

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

23 02 02

Predchádzanie katastrofám, zníženie rizika katastrof a pripravenosť na katastrofy

4

50 000 000

53 700 000

 

 

50 000 000

53 700 000

23 02 77

Pilotné projekty a prípravné akcie

23 02 77 01

Pilotný projekt — Zabezpečenie účinného poskytovania pomoci obetiam sexuálneho a rodovo motivovaného násilia v humanitárnych oblastiach

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 23 02 77 — Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitola 23 02 — Súčet

 

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 02 01
Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

Číselné údaje (Diferencované finančné prostriedky)

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 5/2020

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania operácií humanitárnej a potravinovej pomoci humanitárneho charakteru na pomoc ľuďom v krajinách mimo Únie, ktorí sú obeťami konfliktov alebo katastrof, prírodných a spôsobených človekom (vojny, vypuknutie ozbrojených bojov atď.), alebo porovnateľných núdzových situácií, a to na nevyhnutne dlhý čas s cieľom uspokojiť humanitárne potreby, ktoré vznikli z takýchto situácií. Operácie sa budú realizovať v súlade s pravidlami humanitárnej pomoci uvedenými v nariadení (ES) č. 1257/96.

Pomoc a podpora sa poskytuje obetiam bez diskriminácie alebo nepriaznivého rozlišovania na základe rasy, príslušnosti k etnickej skupine, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia, veku, národnosti alebo politickej príslušnosti. Táto pomoc a podpora sa poskytuje v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a ak je nevyhnutná na splnenie humanitárnych potrieb, ktoré vznikajú na základe takýchto situácií, nemala by podliehať obmedzeniam zo strany iných partnerských darcov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie nákupu a dodávky všetkých výrobkov a zariadení nevyhnutných na uskutočňovanie operácií humanitárnej pomoci vrátane výstavby domov alebo príbytkov pre postihnuté skupiny osôb, krátkodobých reštauračných a rekonštrukčných prác, najmä na infraštruktúre a verejnoprospešných zariadeniach, nákladov spojených s externým, vysídleným alebo miestnym personálom, skladovaním, medzinárodnou alebo národnou lodnou dopravou, logistickou podporou a rozdeľovaním výpomoci a všetkými ďalšími akciami, ktoré majú zabezpečiť slobodu prístupu k prijímateľom tejto pomoci.

Tieto rozpočtové prostriedky sa môžu použiť na nákup a dodávku potravín, osiva, živých zvierat alebo iných produktov, alebo zariadenia, potrebných na vykonávanie humanitárnej pomoci a operácií potravinovej pomoci.

Tieto rozpočtové prostriedky môžu pokryť aj iné náklady priamo spojené s vykonávaním operácií humanitárnej pomoci a náklady na opatrenia, ktoré sú životne dôležité na vykonávanie operácií potravinovej pomoci humanitárneho charakteru v medziach požadovaného časového rozvrhu a spôsobom, ktorý pokrýva potreby prijímajúcich krajín, spĺňa požiadavku dosiahnuť najväčší možný stupeň efektívnosti nákladov a zabezpečuje väčšiu transparentnosť.

Pokrývajú okrem iného:

opatrenia na zabezpečenie priaznivého prostredia a prístupu ku kvalitnému vzdelaniu v humanitárnych krízach vrátane základnej obnovy a rekonštrukcie školských budov a zariadení, psychologickej a sociálnej podpory, vzdelávania učiteľov a akýchkoľvek výrobkov alebo zariadení potrebných na vykonávanie operácií humanitárnej pomoci súvisiacich s prístupom k vzdelaniu,

štúdie uskutočniteľnosti humanitárnych operácií, hodnotenia projektov a stratégií humanitárnej pomoci, operácie zviditeľňovania a informačné kampane súvisiace s humanitárnymi operáciami,

monitorovanie projektov a plánov humanitárnej pomoci, podporu a rozvíjanie iniciatív zameraných na zlepšenie koordinácie a spolupráce, aby sa pomoc stala účinnejšia a zlepšilo sa monitorovanie projektov a plánov,

dohľad nad vykonávaním operácií potravinovej pomoci, ktoré sú súčasťou dotknutých činností humanitárnej a potravinovej pomoci, a koordináciu týchto operácií, a to najmä v súvislosti s podmienkami zásobovania, dodávania, distribúcie a využívania príslušných výrobkov vrátane využívania finančných prostriedkov druhej zmluvnej strany,

opatrenia na posilnenie koordinácie Únie s členskými štátmi, ďalšími darcovskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami (najmä tými, ktoré sú súčasťou Organizácie Spojených národov), mimovládnymi organizáciami a organizáciami, ktoré ich zastupujú,

financovanie zmlúv o technickej pomoci s cieľom umožniť výmenu technických know-how a odbornosti medzi humanitárnymi organizáciami Únie a agentúrami alebo medzi týmito orgánmi a príslušnými subjektmi v tretích krajinách,

štúdie a odbornú prípravu spojené s dosahovaním cieľov humanitárnej pomoci a potravinovej politiky,

granty na vykonávanie činností a granty na priebežné náklady v prospech humanitárnych sietí,

humanitárne operácie odstraňovania mín vrátane kampaní zameraných na informovanie verejnosti miestnych komunít o protipechotných mínach,

výdavky, ktoré vzniknú sieti humanitárnej pomoci (NOHA) podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1257/96. Toto je jednoročný viacodborový postgraduálny diplom v humanitárnej oblasti určený na podporu väčšej odbornosti medzi humanitárnymi pracovníkmi a zapájajúci viaceré zúčastnené univerzity,

dopravu a distribúciu pomoci alebo podpory vrátane všetkých súvisiacich operácií, ako je poistenie, naloženie, vyloženie a koordinácia,

zabezpečovacie opatrenia, ktoré sú dôležité na programovanie, koordináciu a optimálne vykonávanie pomoci alebo podpory a ktorých náklady nie sú zahrnuté do iných rozpočtových prostriedkov, napr. mimoriadne dopravné a skladovacie operácie, spracovanie alebo príprava potravín na mieste, dezinfekcia, služby poradcov, technická pomoc a zariadenie priamo zahrnuté do poskytovania pomoci alebo podpory (nástroje, náčinie, palivo atď.),

pilotné programy súvisiace s novými formami dopravy, balenia alebo skladovania, štúdie operácií potravinovej pomoci a operácií zviditeľňovania súvisiacich s humanitárnymi operáciami a informačné kampane zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti,

skladovanie potravín (vrátane administratívnych nákladov, budúcich operácií s opciou alebo bez opcie, školenie technikov, nákup obalov a mobilných skladových jednotiek a náklady na údržbu a opravu skladov),

technickú pomoc nevyhnutnú na vypracúvanie a realizáciu projektov humanitárnej pomoci, najmä výdavky vzniknuté krytím nákladov na zmluvy individuálnych odborníkov v teréne a nákladov na infraštruktúru a logistických nákladov útvarov Generálneho riaditeľstva pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) rozmiestnených po celom svete, ktoré sú kryté zálohovými účtami a schváleniami výdavkov.

S cieľom zabezpečiť úplnú finančnú transparentnosť v zmysle článkov 62 a 154 až 156 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia pri uzatváraní alebo zmene dohôd o riadení a realizácii projektov medzinárodnými organizáciami vyvinie maximálne úsilie, aby sa tieto organizácie zaviazali posielať všetky dokumenty o interných a externých auditoch týkajúce sa využívania finančných prostriedkov Únie Dvoru audítorov a internému audítorovi Komisie.

Všetky príjmy z dodatočných finančných príspevkov členských štátov a príspevkov tretích krajín alebo iných subjektov, než sú subjekty zriadené podľa ZFEÚ alebo Zmluvy o Euratome, na určité akcie alebo programy vonkajšej pomoci financované Úniou a spravované Komisiou môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov. Tieto príspevky v rámci článku 6 3 3 výkazu príjmov predstavujú pripísané príjmy podľa článku 21 ods. 2 písm. a) bodu ii) a písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zodpovedajúca suma sa odhaduje na 133 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. Sumy zahrnuté do riadku týkajúceho sa výdavkov na administratívnu podporu sa pre každý operačný program určia bez toho, aby bol dotknutý článok 235 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, na základe dohody o príspevku, pričom priemer neprekročí 4 % z výšky príspevkov na príslušný program pre každú kapitolu.

Iné pripísané príjmy získané v rámci položiek 4 0 1 1 a 6 6 0 0 výkazu príjmov môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v tejto položke v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).