20.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/106


Korigendum k nariadeniu Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37)

(Úradný vestník Európskej únie L 327 zo 17. decembra 2019)

Na strane 74 v článku 2:

namiesto:

„Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.“

má byť:

„Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.“