12.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/45


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2122

z 10. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, špecifické kontroly osobnej batožiny cestujúcich a malých zásielok tovaru, ktorý nie je určený na uvedenie na trh, poslaných fyzickým osobám, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 48 písm. b), c), d), e) a f), článok 53 ods. 1 písm. d) bod ii) a článok 77 ods. 1 písm. k),

keďže:

(1)

Článkom 48 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijímať pravidlá, podľa ktorých sú určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ak je takéto oslobodenie odôvodnené. Článkom 53 ods. 1 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijať pravidlá týkajúce sa úloh v súvislosti so špecifickými úradnými kontrolami, ktoré vykonávajú colné orgány alebo iné orgány verejnej moci, ak uvedené orgány ešte nenesú zodpovednosť za tieto úlohy, pokiaľ ide o osobnú batožinu cestujúcich.

(2)

Tieto pravidlá sú do značnej miery prepojené a mnohé sa majú uplatňovať súbežne. V záujme jednoduchosti a transparentnosti, ako aj v záujme uľahčenia ich uplatňovania a zabránenia opakovaniu pravidiel by sa preto mali stanoviť v jednom akte, a nie v niekoľkých samostatných aktoch s mnohými odkazmi a rizikom duplicity. Tieto pravidlá slúžia často spoločným cieľom a týkajú sa doplňujúcich činností prevádzkovateľov a príslušných orgánov. Preto je vhodné zoskupiť tieto pravidlá do jedného delegovaného nariadenia.

(3)

Pri prijímaní pravidiel, v ktorých sa stanovuje oslobodenie od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, by sa mali určiť podmienky, ako napríklad primerané kontrolné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že keď tieto zvieratá a tovar vstupujú do Únie, nevznikne žiadne neprijateľné riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat ani zdravie rastlín.

(4)

Oslobodenie od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach pre výrobky, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich, pre výrobky určené na spotrebu posádkou a cestujúcimi na palube dopravných prostriedkov s medzinárodnou pôsobnosťou a pre výrobky zasielané ako malé zásielky súkromným osobám už existuje na základe smernice Rady 97/78/ES (2). Vzhľadom na to, že smernica 97/78/ES sa s účinnosťou od 14. decembra 2019 zrušuje, je v záujme právnej jednoznačnosti a zabezpečenia jednotného uplatňovania uvedených oslobodení vhodné stanoviť v tomto nariadení ustanovenia týkajúce sa týchto oslobodení. Uvedené oslobodenia sa týkajú určitých kategórií zvierat a tovaru, ktoré síce vstupujú do Únie, nemajú sa však uviesť na trh.

(5)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti právnych predpisov Únie by členské štáty mali pokračovať vo vykonávaní vhodných kontrol na základe rizika, aby sa zabránilo zavlečeniu určitých inváznych nepôvodných druhov do Únie, ako sa vyžaduje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (3).

(6)

V záujme uľahčenia podpory vedeckých činností je odôvodnené oslobodiť od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach určité kategórie zvierat a tovaru určených na vedecké účely.

(7)

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré sú určené na vedecké účely, by sa za určitých podmienok mali oslobodiť od identifikačných a fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach, keďže sú v súlade s článkom 48 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (4) stanovené primerané ochranné opatrenia.

(8)

Podľa článku 48 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625 by mali byť od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach oslobodené výrobky, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na osobnú spotrebu alebo použitie, a malé zásielky tovaru poslané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh. Pokiaľ ide o malé zásielky tovaru poslané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh, mali by členské štáty vykonávať kontroly na základe rizika. Pri opatreniach upravujúcich uvedenie takýchto zásielok alebo produktov by sa malo zohľadniť možné riziko zavlečenia patogénov alebo chorôb do Únie prostredníctvom uvedenia produktov živočíšneho pôvodu.

(9)

V záujme zabezpečiť minimalizáciu rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat a zdravie rastlín by mali členské štáty aspoň raz ročne preskúmať svoje mechanizmy špecifických kontrol a opatrenia týkajúce sa tovaru, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich, a každoročne po skončení hlavnej cestovnej sezóny tieto mechanizmy a opatrenia aktualizovať.

(10)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (5) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 577/2013 (6) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa určitých druhov spoločenských zvierat sprevádzajúcich svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu počas nekomerčného premiestňovania do Únie z tretích krajín. Malo by sa minimalizovať administratívne zaťaženie vyplývajúce z takéhoto premiestňovania, zároveň by sa však mala zaistiť dostatočná úroveň bezpečnosti s ohľadom na súvisiace riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Členské štáty by okrem toho mali povoliť premiestňovanie vtákov ako spoločenských zvierat do Únie len v súlade s rozhodnutím Komisie 2007/25/ES (7).

(11)

Článkom 48 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje prijímať pravidlá týkajúce sa oslobodenia od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v prípade spoločenských zvierat, ktoré sú v držbe na súkromné nekomerčné účely. Pravidlá o oslobodení stanovené v tomto nariadení by nemali mať vplyv na povinnosť členských štátov vykonávať úradné kontroly na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) č. 1143/2014 a nariadením Komisie (ES) č. 865/2006 (8).

(12)

S cieľom poskytnúť občanom jasné a dostupné informácie o pravidlách, ktoré sa uplatňujú na nekomerčné premiestňovanie určitých druhov spoločenských zvierat do Únie, by mali mať členské štáty povinnosť sprístupniť tieto informácie verejnosti.

(13)

Úroveň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, ktoré vzniká v dôsledku zavlečenia chorôb zvierat a patogénov, závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad typ produktu, druh zvierat, z ktorých sa produkty získali, a pravdepodobnosť výskytu patogénov. Na riešenie takýchto rizík sú v nariadení Komisie (ES) č. 206/2009 (9) stanovené komplexné pravidlá Únie, ktorými sa zabráni zavlečeniu chorôb zvierat a patogénnych látok. Vzhľadom na to, že v tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 206/2009, uvedené nariadenie by sa malo od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia zrušiť.

(14)

Zmeniť by sa malo aj nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 (10), pokiaľ ide o oslobodenie určitých vzoriek na výskum a diagnostiku od veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach, keďže na túto záležitosť sa vzťahuje toto nariadenie.

(15)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019. Preto by sa aj pravidlá stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od uvedeného dátumu.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú určité kategórie zvierat a tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a prípady a podmienky, v rámci ktorých môžu úlohy v súvislosti so špecifickými kontrolami, pokiaľ ide o osobnú batožinu cestujúcich, vykonávať colné orgány alebo iné orgány verejnej moci, ak uvedené orgány ešte nenesú za tieto úlohy zodpovednosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vzorky na výskum a diagnostiku“ sú vzorky na výskum a diagnostiku podľa vymedzenia v bode 38 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

2.

„IMSOC“ je systém riadenia informácií pre úradné kontroly uvedený v článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625;

3.

„čerstvé produkty rybolovu“ sú čerstvé produkty rybolovu podľa vymedzenia v bode 3.5 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (11);

4.

„upravené produkty rybolovu“ sú upravené produkty rybolovu podľa vymedzenia v bode 3.6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

5.

„spracované produkty rybolovu“ sú spracované produkty rybolovu podľa vymedzenia v bode 7.4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

6.

„spoločenské zviera“ je spoločenské zviera podľa vymedzenia v článku 4 bode 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/429 (12);

7.

„nekomerčné premiestňovanie“ je nekomerčné premiestňovanie podľa vymedzenia v článku 4 bode 14 nariadenia (EÚ) 2016/429;

8.

„krmivo pre spoločenské zvieratá“ je krmivo pre spoločenské zvieratá podľa vymedzenia v bode 19 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Článok 3

Zvieratá určené na vedecké účely

1.   Bezstavovce určené na vedecké účely, ako sú napríklad výskumné činnosti a činnosti v oblasti vzdelávania alebo výskum súvisiaci s vývojom produktov, sú okrem kontrol vykonávaných v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že:

a)

spĺňajú požiadavky na zdravie zvierat stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

ich vstup do Únie na uvedený účel vopred povolil príslušný orgán členského štátu určenia;

c)

po vykonaní činností súvisiacich s vedeckými účelmi sa tieto zvieratá a z nich odvodené produkty, s výnimkou množstiev použitých na vedecké účely, odstránia alebo zašlú späť do tretej krajiny pôvodu.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na medonosné včely (Apis mellifera), čmele (Bombus spp.), mäkkýše patriace do kmeňa Mollusca a kôrovce patriace do podkmeňa Crustacea.

Článok 4

Vzorky na výskum a diagnostiku

1.   Príslušný orgán môže vzorky na výskum a diagnostiku oslobodiť od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

príslušný orgán členského štátu určenia vopred povolil používateľovi vzoriek ich vstup do Únie v súlade s článkom 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a toto povolenie je zaznamenané v úradnom doklade vystavenom uvedeným orgánom;

b)

sprevádza ich úradný doklad uvedený v písmene a) alebo jeho kópia, kým sa nedostanú k oprávnenému používateľovi uvedenému v písmene a), alebo v prípade uvedenom v písmene c) na hraničnú kontrolnú stanicu na mieste vstupu;

c)

prevádzkovateľ v prípade vstupu do Únie cez členský štát iný ako členský štát určenia predloží vzorky na hraničnej kontrolnej stanici.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) informuje príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prostredníctvom systému IMSOC o vstupe vzoriek príslušný orgán členského štátu určenia.

Článok 5

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety určené na vedecké účely

1.   Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety sú okrem kontrol vykonávaných podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 oslobodené od identifikačných a fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že sú určené na vedecké účely v súlade s článkom 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

2.   Príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého vstupu zásielky do Únie vykonáva dokladové kontroly v prípade povolenia uvedeného v článku 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Ak sa zistilo alebo existuje podozrenie, že neboli dodržané pravidlá, príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu môže vykonať identifikačné a fyzické kontroly zásielky alebo požiadať, aby tieto kontroly vykonala osoba zodpovedná za karanténnu stanicu alebo izolačné zariadenie, ktorú určí príslušný orgán.

3.   Ak príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého vstupu zásielky požiada, aby osoba zodpovedná za karanténnu stanicu alebo izolačné zariadenie, ktorá bola na to príslušným orgánom určená, vykonala identifikačnú a fyzickú kontrolu zásielky, príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu zásielky informuje prostredníctvom systému IMSOC príslušný orgán karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia o výsledkoch dokladovej kontroly a o následnom odoslaní zásielky do karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia. Príslušný orgán karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia informuje prostredníctvom systému IMSOC príslušný orgán hraničnej kontrolnej stanice prvého príchodu zásielky o doručení zásielky do karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia. Príslušný orgán karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia vykonáva identifikačné a fyzické kontroly.

Článok 6

Produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky na palube dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou, ktoré sa nevykladajú a sú určené na spotrebu posádkou a cestujúcimi

1.   Produkty živočíšneho pôvodu a zložené výrobky sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že:

a)

sú určené na spotrebu posádkou a cestujúcimi na palube dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou a

b)

sa nevykladajú na území Únie.

2.   Priamy presun tovaru uvedeného v odseku 1 vyloženého v prístave z jedného dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou do iného dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou je oslobodený od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že:

a)

sa uskutočňuje so súhlasom príslušného orgánu hraničnej kontrolnej stanice a

b)

sa uskutočňuje pod colným dohľadom.

3.   Prevádzkovateľ zodpovedný za tovar uvedený v odseku 1 požiada o súhlas uvedený v odseku 2 písm. a) pred presunom tohto tovaru z jedného dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou do iného dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou.

Článok 7

Tovar, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a je určený na osobnú spotrebu alebo použitie

Produkty živočíšneho pôvodu, zložené výrobky, produkty odvodené z vedľajších živočíšnych produktov, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a sú určené na osobnú spotrebu alebo použitie, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že patria aspoň do jednej z týchto kategórií:

a)

tovar uvedený v časti 1 prílohy I, ak jeho súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kg;

b)

vypitvané čerstvé alebo upravené produkty rybolovu alebo spracované produkty rybolovu za predpokladu, že ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 20 kg alebo hmotnosť jednej ryby podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia;

c)

tovar iný ako tovar uvedený v písmenách a) a b) tohto článku a iný ako tovar uvedený v časti 2 prílohy I za predpokladu, že ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kg;

d)

rastliny iné ako rastliny na výsadbu, rastlinné produkty a iné predmety;

e)

tovar iný ako rastliny na výsadbu pochádzajúci z Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, zo San Marína alebo Švajčiarska;

f)

produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Grónska;

g)

tovar iný ako rastliny na výsadbu a iný ako produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Grónska za predpokladu, že ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kg.

Článok 8

Informácie o tovare, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a je určený na osobnú spotrebu alebo použitie

1.   Na všetkých miestach vstupu do Únie vystaví príslušný orgán na jednom z plagátov stanovených v prílohe II informácie aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupu do Únie, a to na miestach, ktoré sú dobre viditeľné pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

2.   Príslušný orgán môže informácie uvedené v odseku 1 doplniť o ďalšie informácie vrátane:

a)

informácií uvedených v prílohe III;

b)

informácií, ktoré zodpovedajú miestnym podmienkam.

3.   Prevádzkovatelia medzinárodnej osobnej dopravy vrátane prevádzkovateľov letísk, prístavov a železníc, ako aj cestovné kancelárie:

a)

upozorňujú svojich zákazníkov na pravidlá stanovené v článku 7 a v tomto článku najmä tým, že poskytujú informácie uvedené v prílohách II a III;

b)

akceptujú, že príslušný orgán vystavuje informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v ich priestoroch na miestach, ktoré sú dobre viditeľné pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

Článok 9

Špecifické úradné kontroly tovaru, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich

1.   V prípade tovaru, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich, príslušné orgány, colné orgány alebo iné zodpovedné orgány verejnej moci v spolupráci s prevádzkovateľmi prístavov, letísk a železníc a s prevádzkovateľmi zodpovednými za iné miesta vstupu organizujú na miestach vstupu do Únie špecifické úradné kontroly. Tieto špecifické úradné kontroly musia byť účinné a založené na riziku.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 tohto článku:

a)

majú najmä zistiť prítomnosť tovaru uvedeného v článku 7;

b)

slúžia na overenie dodržiavania podmienok stanovených v článku 7 a

c)

sa vykonávajú vhodnými prostriedkami na preskúmanie veľkých objemov tovaru, medzi ktoré patrí použitie snímacích zariadení alebo špeciálne vycvičených pátracích psov.

3.   Príslušné orgány, colné orgány alebo iné zodpovedné orgány verejnej moci, ktoré vykonávajú špecifické úradné kontroly:

a)

majú určiť tovar, ktorý nie je v súlade s pravidlami stanovenými v článku 7;

b)

zabezpečujú, aby identifikovaný tovar, v prípade ktorého nie sú dodržané pravidlá, bol zaistený a zničený v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a v relevantných prípadoch v súlade s článkami 197 až 199 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (13);

c)

preskúmajú aspoň raz za rok a pred 1. októbrom použité mechanizmy a opatrenia, určia dosiahnutú úroveň dodržiavania pravidiel, a v prípade potreby uvedené mechanizmy a opatrenia na základe posúdenia rizika prispôsobia tak, aby sa dosiahli ciele stanovené v odseku 2 písm. a) a b).

4.   Preskúmaním podľa odseku 3 písm. c) sa zabezpečí minimalizácia rizík pre verejné zdravie, zdravie zvierat a zdravie rastlín.

Pri preskúmaní sa zohľadnia:

a)

zozbierané údaje o približnom počte zásielok, v prípade ktorých neboli dodržané pravidlá stanovené v článku 7;

b)

počet vykonaných špecifických úradných kontrol;

c)

celkové kvantifikované množstvo zaistených a zničených zásielok, ktoré sa našli v osobnej batožine cestujúcich a v prípade ktorých neboli dodržané pravidlá stanovené v článku 7, a

d)

iné relevantné informácie.

Článok 10

Malé zásielky tovaru poslané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh

1.   Malé zásielky produktov živočíšneho pôvodu, zložené výrobky, produkty odvodené z vedľajších živočíšnych produktov, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sa zasielajú fyzickým osobám a nie sú určené na uvedenie na trh, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že patria aspoň do jednej z kategórií uvedených v článku 7.

2.   Členské štáty vykonávajú špecifické úradné kontroly tohto tovaru v súlade s článkom 9.

3.   Poštové služby upozorňujú svojich zákazníkov na pravidlá stanovené v odseku 1 najmä tým, že poskytnú informácie uvedené v prílohe III.

Článok 11

Spoločenské zvieratá

Spoločenské zvieratá, ktoré vstupujú do Únie počas nekomerčného premiestňovania, sú okrem úradných kontrol vykonávaných v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 a okrem úradných kontrol vykonávaných s cieľom overiť dodržiavanie článku 57 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a síce:

a)

zvieratá druhov uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013, ktoré:

i)

spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 a premiestňujú sa z územia alebo tretej krajiny uvedených v časti 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 za predpokladu, že sa v ich prípade vykonávajú dokladové kontroly a identifikačné kontroly v súlade s článkom 33 a v relevantných prípadoch štandardné kontroly na mieste v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013, alebo

ii)

spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 a premiestňujú sa z územia alebo tretej krajiny uvedených v časti 2 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013 za predpokladu, že sa v ich prípade vykonávajú dokladové kontroly a identifikačné kontroly v súlade s článkom 34 a v relevantných prípadoch štandardné kontroly na mieste v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013, alebo

iii)

spĺňajú podmienky stanovené v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 za predpokladu, že sa v ich prípade vykonávajú kontroly v súlade s povolením uvedeným v článku 10 ods. 3 písm. a) daného nariadenia a s požiadavkami stanovenými v článku 10 ods. 3 písm. b) daného nariadenia, alebo

iv)

spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 za predpokladu, že sa v ich prípade vykonávajú kontroly v súlade s povolením uvedeným v článku 32 ods. 1 písm. a) daného nariadenia;

b)

vtáky uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 za predpokladu, že:

i)

ich premiestnenie povolili členské štáty v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia 2007/25/ES a

ii)

sú podrobené veterinárnym kontrolám v súlade s článkom 2 rozhodnutia 2007/25/ES;

c)

vtáky uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013, ktoré sa premiestňujú do Únie z Andorry, Faerských ostrovov, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, zo San Marína, Švajčiarska a z Vatikánskeho mestského štátu;

d)

zvieratá druhov iných ako vtáky uvedených v časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013.

Článok 12

Informácie o spoločenských zvieratách

1.   Na všetkých miestach vstupu do Únie vystaví príslušný orgán informácie na jednom z plagátov stanovených v prílohe IV aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupu do Únie, s výrazným oznamom na miestach, ktoré sú dobre viditeľné pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

2.   Prevádzkovatelia medzinárodnej osobnej dopravy vrátane prevádzkovateľov letísk, prístavov a železničnej dopravy akceptujú, že príslušný orgán vystaví informácie uvedené v odseku 1 v ich priestoroch na miestach, ktoré sú dobre viditeľné pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

Článok 13

Zrušenie nariadenia (ES) č. 206/2009

1.   Nariadenie (ES) č. 206/2009 sa zrušuje s účinnosťou od 14. decembra 2019.

2.   Odkazy na zrušený akt sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 14

Zmena nariadenia (ES) č. 142/2011

V článku 27 nariadenia (ES) č. 142/2011 sa vypúšťa odsek 2

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2007/25/ES z 22. decembra 2006 o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 29).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“), (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Zoznam tovaru uvedeného v článku 7 písm. a)

1.

Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že:

i)

tieto výrobky sa nemusia pred otvorením uchovávať v chlade;

ii)

ide o balené značkové výrobky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a

iii)

ich obal je neporušený, ak sa práve nepoužívajú.

2.

Krmivo potrebné zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že:

i)

tieto výrobky sú určené pre zvieratá sprevádzajúce cestujúceho;

ii)

tieto výrobky sú skladovateľné;

iii)

ide o balené značkové výrobky na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi a

iv)

ich obal je neporušený, ak sa práve nepoužívajú.

ČASŤ 2

Zoznam tovaru, ktorý nie je oslobodený od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 7 písm. c)

Číselný znak KN (1)

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

ex kapitola 2

(0201 – 0210)

Mäso a jedlé mäsové droby

všetko okrem žabacích stehienok (číselný znak KN 0208 90 70 )

0401 – 0406

Mlieko a mliečne výrobky

všetko

ex 0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

všetko okrem čriev

ex 0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá uvedené v časti 2 oddiele 1 v 1. alebo 3. kapitole prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 nevhodné na ľudskú spotrebu

len krmivo pre spoločenské zvieratá

1501 00

Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503

všetko

1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503

všetko

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

všetko

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

všetko

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

všetko

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

všetko

1702 11 00

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

všetko

ex 1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, lasagne, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006 (2)

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

len prípravky, ktoré obsahujú mlieko

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

ex 2309

Prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

len krmivo pre spoločenské zvieratá, žuvačky pre psov a zmesi krmív, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky

Poznámky:

1.

Stĺpec 1: Ak sa majú skúmať iba niektoré výrobky patriace pod niektorý číselný znak a v nomenklatúre tovaru nie je žiadne špecifické členenie v rámci tohto číselného znaku, číselný znak je označený skratkou „ex“ (napríklad ex 19 01: mali by sa zahrnúť len prípravky, ktoré obsahujú mäso alebo mlieko alebo obidve tieto zložky).

2.

Stĺpec 2: Opis tovaru je uvedený v stĺpci opisu tovaru podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

3.

Stĺpec 3: V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobné údaje o zaradených výrobkoch.


(1)  Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  V položke 2006 sa uvádza: „zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)“.


PRÍLOHA II

Plagáty uvedené v článku 8 ods. 1

Tieto plagáty možno nájsť na adrese:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


PRÍLOHA III

Informácie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a)

Image 5

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ!

Živočíšne produkty môžu obsahovať patogény zapríčiňujúce infekčné choroby zvierat

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) uvedenie určitých živočíšnych produktov do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb živočíšnych produktov medzi členskými štátmi EÚ ani na živočíšne produkty v malých množstvách pre osobnú spotrebu pochádzajúce z Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, zo San Marína a Švajčiarska.

Všetky živočíšne produkty, v prípade ktorých nie sú dodržané tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nedeklarovanie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

Nižšie uvedený tovar sa nesmie dovážať do EÚ, s výnimkou prípadov, keď súhrnné množstvo tovaru uvedeného v bodoch 2, 3 a 5 nepresahuje hmotnostný limit 2 kg na osobu.

V prípade tovaru z Faerských ostrovov alebo Grónska súhrnné množstvo tovaru uvedeného v bodoch 1, 2, 3 a 5 nesmie presiahnuť hmotnostný limit 10 kg na osobu.

1. Malé množstvá mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov)

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa a mlieka a výrobkov z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov), len ak pochádzajú z Faerských ostrovov alebo Grónska a ich hmotnosť nepresahuje 10 kg na osobu.

2. Sušené mlieko pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny potrebné zo zdravotných dôvodov

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:

pochádzajú z Faerských ostrovov alebo Grónska a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kg na osobu a:

a)

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

b)

výrobok je baleným značkovým výrobkom a

c)

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

pochádzajú z iných krajín (iných ako Faerské ostrovy alebo Grónsko) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kg na osobu a:

a)

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

b)

výrobok je baleným značkovým výrobkom a

c)

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

3. Krmivo pre zvieratá potrebné zo zdravotných dôvodov

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov, len ak:

pochádzajú z Faerských ostrovov alebo Grónska a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kg na osobu a:

a)

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

b)

výrobok je baleným značkovým výrobkom a

c)

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

pochádzajú z iných krajín (iných ako Faerské ostrovy alebo Grónsko) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kg na osobu a:

a)

výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,

b)

výrobok je baleným značkovým výrobkom a

c)

jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

4. Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:

sú čerstvé ryby vypitvané,

hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kg alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu z Faerských ostrovov alebo Grónska.

5. Malé množstvá iných živočíšnych produktov na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať iné živočíšne produkty ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, len ak:

pochádzajú z Faerských ostrovov alebo Grónska a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kg na osobu,

pochádzajú z iných krajín (iných než Faerské ostrovy alebo Grónsko) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kg na osobu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že do EÚ môžete doviezť alebo zaslať malé množstvá živočíšnych produktov z viacerých uvedených piatich kategórií (body 1 až 5), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v jednotlivých bodoch.

6. Väčšie množstvo živočíšnych produktov

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo živočíšnych produktov, len ak spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, medzi ktoré patria:

požiadavky na certifikáciu stanovené v príslušnom úradnom certifikáte EÚ,

povinnosť predložiť pri príchode do EÚ tovar so správnymi dokladmi na hraničnej kontrolnej stanici EÚ.

7. Oslobodené produkty

Z pravidiel uvedených v bodoch 1 až 6 sú vyňaté tieto produkty:

chlieb, koláče, sušienky, wafle a oblátky, sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky s obsahom menej ako 20 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutia Komisie 2007/275/ES (1),

čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) s obsahom menej ako 50 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutia 2007/275/ES,

výživové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych produktov (vrátane glukosamínu, chondroitínu alebo chitozánu alebo chondroitínu aj chitozánu), iné ako mäsové výrobky,

olivy plnené rybami,

cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené s obsahom menej ako 50 % spracovaných mliečnych a vaječných výrobkov a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutia 2007/275/ES,

polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom menej ako 50 % rybích olejov, rybej múčky alebo výťažkov z rýb a s úpravou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutia 2007/275/ES.


(1)  Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9).


PRÍLOHA IV

Plagát uvedený v článku 12

Tento plagát možno nájsť na adrese:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody uvedená v článku 13 ods. 2

Nariadenie (ES) č. 206/2009

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 3

Článok 1 ods. 4

Článok 2 ods. 1 písm. a)

Článok 2 ods. 1 písm. b)

Článok 2 ods. 1 písm. c)

Článok 2 ods. 1 písm. d)

Článok 2 ods. 2 písm. a)

Článok 2 ods. 2 písm. b)

Článok 2 ods. 3

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 4 písm. a)

Článok 3 ods. 4 písm. b)

Článok 4

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 3

Článok 6 ods. 1 písm. a)

Článok 6 ods. 1 písm. b)

Článok 6 ods. 2

Článok 6 ods. 3

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Príloha I, časť 1

Príloha I, časť 2

Príloha II, časť 1

Príloha II, časť 2

Príloha III

Príloha IV

Príloha V

Príloha VI

Príloha VII

__

Článok 7 písm. e) a f) a článok 10 ods. 1

__

__

__

Článok 7 písm. a) a článok 10 ods. 1

Článok 7 písm. b) a článok 10 ods. 1

Článok 7 písm. c) a článok 10 ods. 1

__

Článok 7 písm. a) a článok 10 ods. 1

Článok 7 písm. g) a článok 10 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 1

__

Článok 8 ods. 3 písm. a) a článok 10 ods. 3

Článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 2

Článok 9 ods. 2 písm. a) a b) a článok 10 ods. 2

Článok 9 ods. 2 písm. c) a článok 10 ods. 2

Článok 9 ods. 3 písm. a) a článok 10 ods. 2

Článok 9 ods. 3 písm. b) a článok 10 ods. 2

__

__

__

__

__

__

__

Príloha I, časť 2

Príloha I, časť 2

Príloha I, časť 1 bod 1

Príloha I, časť 1 bod 2

Príloha II

Príloha III

__

__

__