9.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/102


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2094

z 29. novembra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Obdobie platnosti schválenia účinných látok dimoxystrobín, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl a pyraklostrobín sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1796 (3) predĺžilo do 31. januára 2020.

(3)

Obdobie platnosti schválenia účinných látok benfluralín, fluazinam, flutolanil a mepikvát sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/168 (4) predĺžilo do 29. februára 2020.

(4)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (5).

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia.

(6)

Vzhľadom na účel článku 17 prvého odseku nariadenia (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o prípady, keď má Komisia prijatím nariadenia rozhodnúť o neobnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, pretože nie sú splnené kritériá schválenia, má Komisia stanoviť dátum skončenia platnosti schválenia na rovnaký dátum ako dátum pred prijatím tohto nariadenia alebo na dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. Ak má Komisia prijatím nariadenia rozhodnúť o obnovení platnosti schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa podľa daných okolností snažiť stanoviť čo najskorší dátum uplatňovania.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1796 z 20. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, klofentezín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, dimoxystrobín, fenoxaprop-P, fénpropidín, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfurón, oxamyl, pikloram, pyraklostrobín, pyriproxyfén a tritosulfurón (Ú. v. EÚ L 294, 21.11.2018, s. 15).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/168 z 31. januára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralín, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, epoxikonazol, fénpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrím, mepikvát, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a zirám (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2019, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 57, ktorý sa týka látky mekoprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

2.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 81, ktorý sa týka látky pyraklostrobín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

3.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 114, ktorý sa týka látky mankozeb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

4.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 115, ktorý sa týka látky metiram, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

5.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 116, ktorý sa týka látky oxamyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

6.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 128, ktorý sa týka látky dimoxystrobín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2021“.

7.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 187, ktorý sa týka látky flutolanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2021“.

8.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 188, ktorý sa týka látky benfluralín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2021“.

9.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 189, ktorý sa týka látky fluazinam, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2021“.

10.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 191, ktorý sa týka látky mepikvát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2021“.