10.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2, článok 32 ods. 2, článok 37 ods. 2, článok 37 ods. 4, článok 40 ods. 2, článok 41 ods. 2, článok 53 ods. 2, článok 54 ods. 2, článok 72 ods. 1, článok 73, článok 79 ods. 2 a článok 80 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) 2016/2031 sa má uplatňovať od 14. decembra 2019. Aby boli jeho ustanovenia plne účinné, musia sa prijať vykonávacie pravidlá, ktorými sa regulujú škodcovia, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj príslušné požiadavky potrebné na ochranu územia Únie pred rastlinolekárskymi rizikami.

(2)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali stanoviť osobitné pravidlá s cieľom zaviesť zoznam karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie, ako aj opatrenia na zabránenie ich výskytu na príslušných územiach Únie alebo na rastlinách na výsadbu.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil zoznam škodcov v časti A prílohy I k smernici Rady 2000/29/ES (2) a v časti A oddiele I prílohy II k uvedenej smernici s cieľom vytvoriť zoznam karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Prehodnotenie bolo potrebné na aktualizáciu fytosanitárneho stavu týchto škodcov v súlade s najnovším technickým a vedeckým vývojom, ako aj na posúdenie, či sú dodržané podmienky stanovené v článku 3 uvedeného nariadenia vzhľadom na územie Únie a kritériá v oddiele 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(4)

V dôsledku tohto prehodnotenia by niektorí škodcovia uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES nemali byť zaradení do zoznamu karanténnych škodcov Únie, pretože nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vzhľadom na územie Únie.

(5)

Zistilo sa, že určití iní škodcovia, z ktorých sú niektorí uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES, spĺňajú podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vzhľadom na územie Únie, a preto by sa mali zaradiť do zoznamu karanténnych škodcov Únie.

(6)

V dôsledku prehodnotenia by sa niektorí škodcovia uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES ako škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie, mali zahrnúť do zoznamu karanténnych škodcov Únie ako škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie, keďže ich výskyt sa zistil v určitých častiach Únie.

(7)

Názvy určitých škodcov by sa mali aktualizovať tak, aby odrážali najnovší vývoj medzinárodnej nomenklatúry. Týchto škodcov treba uviesť spolu s príslušnými kódmi, ktoré pridelila Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín (EPPO). Je to potrebné na zabezpečenie identifikácie týchto škodcov, a to aj v prípade potenciálnej zmeny ich názvov v budúcnosti.

(8)

Komisia prehodnotila chránené zóny uznané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 690/2008 (3) a príslušné zoznamy škodcov v časti B prílohy I a časti B prílohy II k smernici 2000/29/ES. Účelom tohto prehodnotenia bolo dospieť k záveru, či príslušní škodcovia zodpovedajú opisu karanténneho škodcu chránenej zóny v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(9)

Toto prehodnotenie vychádzalo z príslušných žiadostí členských štátov o uznanie, zmenu alebo zrušenie chránených zón, z pravidelných správ o prieskumoch predložených členskými štátmi, z inšpekcií Komisie a z niektorých ďalších vedeckých a technických údajov.

(10)

Zistilo sa, že určití škodcovia, z ktorých sú niektorí uvedení v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES, spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, a preto by sa mali zaradiť do zoznamu karanténnych škodcov chránenej zóny. Títo škodcovia by sa mali uviesť spolu s príslušnými kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO, aby sa zabezpečila identifikácia týchto škodcov, a to aj v prípade potenciálnej zmeny ich názvov v budúcnosti.

(11)

Nariadenie (ES) č. 690/2008 by sa malo zrušiť, aby sa zabránilo prekrývaniam so zoznamom chránených zón v tomto nariadení.

(12)

Organizácia EPPO vykonala prehodnotenie škodcov uvedených v časti A oddiele II prílohy II k smernici 2000/29/ES, plodín podľa bodu 3 a škodcov podľa bodu 6 prílohy I k smernici 66/401/EHS (4), ako aj škodcov podľa bodu 3 prílohy II k smernici Rady 66/402/EHS (5), v prílohe I k smernici Rady 68/193/EHS (6), ako aj škodcov uvedených v aktoch prijatých podľa článku 5 ods. 5 smernice Rady 98/56/ES (7), v prílohe II k smernici Rady 2002/55/ES (8), v prílohe I a bode B prílohy II k smernici Rady 2002/56/ES (9) a v aktoch prijatých podľa článku 18 písm. c) uvedenej smernice, v bode 4 prílohy I a v časti I bode 5 prílohy II k smernici Rady 2002/57/ES (10), v aktoch prijatých podľa článku 4 smernice Rady 2008/72/ES (11) a v aktoch prijatých podľa článku 4 smernice Rady 2008/90/ES (12).

(13)

Toto prehodnotenie bolo potrebné na aktualizáciu fytosanitárneho stavu týchto škodcov v súlade s najnovším technickým a vedeckým vývojom, ako aj na posúdenie, či sú dodržané príslušné podmienky stanovené v článku 36 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vzhľadom na územie Únie a kritériá v oddiele 4 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(14)

Zistilo sa, že určití škodcovia, z ktorých sú niektorí spomenutí v uvedených smerniciach, spĺňajú podmienky stanovené v článku 36 nariadenia (EÚ) 2016/2031 vzhľadom na územie Únie, a preto by sa mali zaradiť do zoznamu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (ďalej len „RNKŠ“). V súlade s článkom 37 ods. 7 uvedeného nariadenia sa v tomto zozname stanovujú osobitné kategórie príslušných rastlín na výsadbu podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

(15)

V určitých prípadoch by sa príslušné rastliny na výsadbu nemali uvádzať na územie Únie ani premiestňovať v rámci neho, ak sa miera výskytu RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami na rastlinách nachádzajú nad určitou prahovou hodnotou podľa článku 37 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/2031. V článku sa ďalej hovorí, že takáto prahová hodnota sa stanoví len vtedy, ak je možné, aby profesionálni prevádzkovatelia zabezpečili, že miera výskytu daného RNKŠ na týchto rastlinách na výsadbu neprekročí túto prahovú hodnotu, a ak je možné overiť, či v dávkach uvedených rastlín na výsadbu nie je prekročená táto prahová hodnota.

(16)

V súlade s článkom 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sa opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na príslušných rastlinách na výsadbu uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 98/56/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES. Preto by toto nariadenie nemalo mať vplyv na opatrenia prijaté podľa uvedených smerníc, pokiaľ ide o prehliadky, odber vzoriek a testovanie dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú, pôvod dotknutých rastlín na výsadbu z oblastí alebo prevádzok bez výskytu dotknutých RNKŠ alebo s fyzikálnou ochranou pred nimi, ošetrenia dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú, alebo výrobu rastlín na výsadbu.

(17)

Ustanovenia tohto nariadenia o RNKŠ by okrem toho nemali mať vplyv na výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré boli prijaté podľa uvedených smerníc, pokiaľ ide o požiadavky na obchodovanie stanovené v uvedených smerniciach týkajúce sa dodávky osiva úradným orgánom vykonávajúcim testovanie a prehliadky, dodávky rastlín poskytovateľom určitých služieb, premiestňovania rastlín určených na vedecké účely, šľachtiteľské práce, iné testy alebo pokusy, osiva, ktoré nebolo s konečnou platnosťou certifikované, osív, na ktoré sa vzťahujú výnimky ustanovení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/478 (13), a rastlín, ktoré sa ukázali byť určené na vývoz.

(18)

Uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov opísaných v časti A prílohy III k smernici 2000/29/ES zo všetkých alebo určitých tretích krajín do Únie je zakázané.

(19)

Tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety boli preskúmané na základe akýchkoľvek nových dôkazov, ich rizika spojeného so škodcami pre územie Únie a aktualizácie zoznamu karanténnych škodcov Únie.

(20)

Na základe tohto preskúmania preto treba určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uviesť v zozname podľa článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 spolu s tretími krajinami, skupinami tretích krajín alebo osobitnými oblasťami tretích krajín, na ktoré sa uvedený zákaz vzťahuje. Takýto zákaz je potrebný, pretože ochrana rastlín Únie nemôže byť uplatnením menej prísnych opatrení v tejto súvislosti zaručená.

(21)

Vzhľadom na prehodnotenie karanténnych škodcov Únie by sa mali prijať nové ustanovenia na uvedenie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie a príslušné osobitné požiadavky a ustanovenia na premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Únie, ako aj príslušné osobitné požiadavky podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(22)

Uvedenie číselných znakov KN by nemalo byť povinné v zozname rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám na premiestňovanie v rámci územia Únie. Išlo by o primeraný prístup, pretože číselné znaky KN sú potrebné na identifikáciu týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov len vtedy, ak sa uvádzajú do Únie z tretej krajiny. Takýto prístup by bol aj v súlade s článkom 80 nariadenia (EÚ) 2016/2031, na základe ktorého sa takéto číselné znaky neuvádzajú v zozname tých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré sa vyžaduje rastlinný pas.

(23)

Uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do príslušných chránených zón a prípadne vzhľadom na príslušnú tretiu krajinu pôvodu je zakázané, ako sa uvádza v časti B prílohy III k smernici 2000/29/ES. Okrem toho rastliny, rastlinné produkty a iné predmety opísané v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES sa môžu uviesť do príslušných chránených zón, len ak spĺňajú príslušné osobitné požiadavky.

(24)

Tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety boli preskúmané na základe akýchkoľvek nových dôkazov, ich rizika spojeného so škodcami pre príslušnú chránenú zónu a aktualizácie zoznamu karanténnych škodcov chránených zón a chránených zón.

(25)

Na základe tohto preskúmania by sa určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a príslušné chránené zóny mali uviesť v tomto nariadení v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 spolu s tretími krajinami a skupinami tretích krajín pôvodu, na ktoré sa uvedený zákaz vzťahuje.

(26)

V tomto nariadení by sa mali ďalej uviesť určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ich príslušné chránené zóny a osobitné požiadavky podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(27)

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, sa má stanoviť podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

(28)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 vyžaduje na uvedenie iných rastlín ako rastlín zahrnutých v zozname uvedenom v článku 72 ods. 1 na územie Únie rastlinolekárske osvedčenie, a to podľa článku 73 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031. Zistilo sa však, že určité plody spĺňajú kritériá stanovené v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2016/2031 a sú identifikované ako rastliny, v prípade ktorých sa nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie. Rastlinolekárske osvedčenie na uvedenie do Únie by sa preto nemalo vyžadovať v prípade plodov uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019.

(29)

V záujme jasnosti by sa článok 2 uvedeného nariadenia a príloha II k nemu mali vypustiť, aby sa zabránilo prekrývaniam s týmto nariadením.

(30)

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do príslušných chránených zón sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, spolu s príslušnými tretími krajinami pôvodu alebo odoslania sa má stanoviť podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Takýto zoznam pomôže zabezpečiť jasnosť pre profesionálnych prevádzkovateľov, príslušné orgány a všetkých ostatných používateľov týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(31)

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas, sa má stanoviť podľa článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Takýto zoznam pomôže zabezpečiť jasnosť pre profesionálnych prevádzkovateľov, príslušné orgány a všetkých ostatných používateľov týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(32)

V záujme neuloženia požiadaviek na profesionálnych prevádzkovateľov by sa tieto rastlinné pasy nemali vyžadovať na premiestňovanie osív, na ktoré sa vzťahujú výnimky z požiadaviek príslušných smerníc o obchodovaní s osivom. Je to vhodné, pretože toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté podľa uvedených smerníc, a nemalo by pre profesionálnych prevádzkovateľov okrem už stanovených povinností v uvedených smerniciach prinášať ďalšiu záťaž prostredníctvom certifikačných požiadaviek.

(33)

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón alebo premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas, sa má stanoviť podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Tieto rastlinné pasy by mali mať označenie „PZ“, aby sa odlíšili od rastlinných pasov vyžadovaných na premiestňovanie v rámci celého územia Únie. Takýto zoznam pomôže zabezpečiť jasnosť pre profesionálnych prevádzkovateľov, príslušné orgány a všetkých ostatných používateľov týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(34)

S cieľom vyhnúť sa narušeniu obchodu spôsobenému zmenami v požiadavkách týkajúcich sa RNKŠ by sa malo poskytnúť prechodné obdobie v prípade osív a iných rastlín na výsadbu, ktoré už boli vyrobené v Únii, zavedené do Únie alebo premiestnené v rámci Únie v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa výskytu RNKŠ platnými pred 14. decembrom 2019, t. j. dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia. Tieto osivá a iné rastliny na výsadbu sa môžu počas obmedzeného obdobia naďalej uvádzať do Únie alebo premiestňovať v rámci nej v súlade s danými požiadavkami. Bolo by takisto primerané požadovať, aby rastlinné pasy v prípade týchto osív a iných rastlín na výsadbu potvrdzovali len dodržiavanie platných požiadaviek týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a opatrení prijatých podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031. Takýto prístup by bol potrebný vzhľadom na obrovské množstvá osív a iných rastlín na výsadbu, ktoré sa vyrábajú alebo boli vyrobené pred 14. decembrom 2019 podľa pravidiel smerníc o obchodovaní s osivom a iným množiteľským materiálom, ktoré sa uplatňovali pred týmto dátumom, a keď sa nevyžadovali žiadne rastlinné pasy v súvislosti s výskytom RNKŠ. Tieto rastliny na výsadbu už boli certifikované a nebolo by primerané vyžadovať ich ďalšiu certifikáciu podľa nových pravidiel. Preto by bolo potrebné poskytnúť prechodné obdobie jedného roka s cieľom zabezpečiť ľahšie prenikanie týchto rastlín na výsadbu na trh a pomôcť príslušným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom prispôsobiť sa novým pravidlám.

(35)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa príslušným orgánom a profesionálnym prevádzkovateľom poskytol najdlhší možný čas na prípravu ich žiadosti.

(36)

Z dôvodov právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako nariadenie (EÚ) 2016/2031, t. j. od 14. decembra 2019.

(37)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o zoznam karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a opatrení týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom znížiť riziká týchto škodcov na prijateľnú úroveň.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.

2.   Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„prakticky bez škodcov“ je rozsah, v akom sa škodcovia okrem karanténnych škodcov Únie alebo karanténnych škodcov chránenej zóny vyskytujú na rastlinách na výsadbu alebo na ovocných drevinách, ktorý je dostatočne nízky na zabezpečenie prijateľnej kvality a využiteľnosti týchto rastlín;

b)

„úradné potvrdenie“ je rastlinolekárske osvedčenie v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, rastlinný pas v zmysle článku 78 uvedeného nariadenia, označovanie dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov v zmysle článku 96 uvedeného nariadenia, alebo úradné osvedčenia v zmysle článku 99 uvedeného nariadenia;

c)

„systémový prístup“ je integrácia rôznych opatrení na riadenie rizík, z ktorých aspoň dve pôsobia nezávisle a ktoré pri spoločnom uplatňovaní dosahujú primeranú úroveň ochrany proti karanténnym škodcom Únie, karanténnym škodcom chránenej zóny a škodcom, na ktoré sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 3

Zoznam karanténnych škodcov Únie

Zoznam karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je známy na území Únie, je stanovený v časti A prílohy II a zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt je známy na území Únie, je stanovený v časti B prílohy II.

Článok 4

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránených zón podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Tieto rastliny na výsadbu sa nesmú uvádzať do Únie ani premiestňovať v rámci Únie, ak sa miera výskytu RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami na týchto rastlinách na výsadbu nachádzajú nad uvedenými prahovými hodnotami.

Zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v prvom odseku sa uplatňuje len na kategórie rastlín na výsadbu podľa prílohy IV.

Článok 6

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

1.   Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ týkajúce sa premiestňovania špecifických rastlín na výsadbu v rámci Únie a ich uvedenia do Únie podľa článku 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu nemajú žiadny vplyv na opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokiaľ ide o:

a)

prehliadky, odber vzoriek a testovanie dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

b)

pôvod príslušných rastlín na výsadbu z oblastí alebo lokalít bez výskytu dotknutých RNKŠ alebo s fyzickou ochranou pred nimi;

c)

ošetrenia dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

d)

výrobu rastlín na výsadbu.

3.   Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu okrem toho nemajú žiadny vplyv na výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré boli prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, t. j. výnimky z požiadaviek na obchodovanie stanovené v uvedených smerniciach, okrem iného:

a)

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu úradným orgánom vykonávajúcim testovanie a prehliadky;

b)

výnimky týkajúce sa dodávky pestovaných rastlín na výsadbu prevádzkovateľom spracovateľských služieb alebo balenia pod podmienkou, že poskytovateľ služieb nezískal oprávnenie na takto dodané rastliny a že identita rastlín je zaručená;

c)

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva na tento účel;

d)

výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu určených na vedecké účely, šľachtiteľské práce, iné testovanie alebo pokusy;

e)

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré neboli s konečnou platnosťou certifikované;

f)

výnimky z požiadaviek na obchodovanie, ktoré sú stanovené v ustanoveniach vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/478;

g)

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 7

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané, spolu s tretími krajinami, skupinami tretích krajín alebo osobitnými oblasťami tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie alebo premiestňovanie v rámci územia Únie

1.   Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané, podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, príslušné chránené zóny a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

1.   Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v časti A prílohy XI k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam rastlín, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 73 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v časti C prílohy XI k tomuto nariadeniu.

3.   Všetky rastliny okrem rastlín uvedených v odsekoch 1 a 2 sa uvádzajú do Únie iba vtedy, ak sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením v súlade s článkom 73 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2016/2031. Dostupné číselné znaky KN uvedených rastlín sú v zozname v časti B prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas

1.   Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

2.   Odchylne od odseku 1 sa rastlinný pas nevyžaduje na premiestňovanie osív v rámci Únie, ktoré spĺňajú obe z týchto podmienok:

a)

podliehajú výnimkám uvedeným v článku 6 ods. 3 a

b)

nepodliehajú osobitným požiadavkám prílohy VIII alebo prílohy X.

Článok 14

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas s označením „PZ“

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

Rastlinné pasy uvedené v prvom odseku majú označenie „PZ“.

Článok 15

Zrušenie nariadenia (ES) č. 690/2008

Nariadenie (ES) č. 690/2008 sa zrušuje.

Článok 16

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa vypúšťa.

2.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 17

Prechodné opatrenia

Osivá a iné rastliny na výsadbu, ktoré boli uvedené na územie Únie, premiestnené v rámci územia Únie alebo vyrobené pred 14. decembrom 2019 podľa platných požiadaviek smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES týkajúcich sa výskytu RNKŠ pred týmto dátumom, sa môžu uvádzať na územie Únie alebo premiestňovať v rámci územia Únie do 14. decembra 2020, ak spĺňajú uvedené požiadavky. Od 14. decembra 2020 sa články 5 a 6 uplatňujú na všetky rastliny na výsadbu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Rastlinné pasy vyžadované týmto nariadením na premiestňovanie osív a iných rastlín na výsadbu v rámci územia Únie, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie stanovené v odseku 1 tohto článku, sa do 14. decembra 2020 vyžadujú iba na potvrdenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny alebo opatrení prijatých podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 193, 22.7.2008, s. 1).

(4)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298).

(5)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309).

(6)  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 13.8.1998, s. 16).

(8)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/478 zo 16. marca 2017, ktorým sa určité členské štáty oslobodzujú od povinnosti uplatňovať na určité druhy smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkajúce sa obchodovania s osivom krmovín, osivom obilnín, materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča, množiteľským materiálom lesných kultúr, osivom repy, osivom zelenín a osivom olejnín a priadnych rastlín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/680/EÚ (Ú. v. EÚ L 73, 18.3.2017, s. 29).


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov podľa článku 2 ods. 1

Na účely tohto nariadenia majú pojmy uvedené v časti A, ak sa používajú v prílohách k tomuto nariadeniu, rovnaký význam ako ich vymedzenie v príslušných smerniciach uvedených v druhom stĺpci časti B.

ČASŤ A

Zoznam pojmov

predzákladné osivo,

základné osivo,

certifikované osivo,

štandardné osivo,

vinič,

východiskový množiteľský materiál,

základný množiteľský materiál,

predzákladný materiál,

základný materiál,

certifikovaný materiál,

štandardný materiál,

množiteľský materiál okrasných rastlín,

lesný reprodukčný materiál,

množiteľský a sadivový materiál zelenín,

množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia,

kandidátska predzákladná materská rastlina,

predzákladná materská rastlina,

základná materská rastlina,

certifikovaná materská rastlina,

komfortný množiteľský materiál (CAC),

osivo krmovín,

osivo obilnín,

osivo zelenín,

sadivo zemiakov,

osivo olejnín a priadnych rastlín.

ČASŤ B

Zoznam smerníc a príloh

1.

PRÍLOHY K TOMUTO NARIADENIU

2.

SMERNICE

PRÍLOHA IV, časť A

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín)

PRÍLOHA V, časť A

(Opatrenia týkajúce sa osiva krmovín)

smernica 66/401/EHS

PRÍLOHA IV, časť B

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín)

PRÍLOHA V, časť B

(Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín)

smernica 66/402/EHS

PRÍLOHA IV, časť C

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča)

smernica 68/193/EHS

PRÍLOHA IV, časť D

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín)

PRÍLOHA V, časť C

(Opatrenia týkajúce sa okrasných rastlín)

smernica 98/56/ES

PRÍLOHA IV, časť E

(RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien)

PRÍLOHA V, časť D

(Opatrenia týkajúce sa lesného reprodukčného materiálu okrem semien)

smernica 1999/105/ES

PRÍLOHA IV, časť F

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín)

PRÍLOHA V, časť E

(Opatrenia týkajúce sa osiva zelenín)

smernica 2002/55/ES

PRÍLOHA IV, časť G

(RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov)

PRÍLOHA V, časť F

(Opatrenia týkajúce sa sadiva zemiakov)

smernica 2002/56/ES

PRÍLOHA IV, časť H

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín)

PRÍLOHA V, časť G

(Opatrenia týkajúce sa osiva olejnín a priadnych rastlín)

smernica 2002/57/ES

PRÍLOHA IV, časť I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín

PRÍLOHA V, časť H

(Opatrenia týkajúce sa množiteľského a sadivového materiálu zelenín)

smernica 2008/72/ES

PRÍLOHA IV, časť J

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia)

smernica 2008/90/ES

PRÍLOHA XIII, bod 4

Osivo obilnín

smernica 66/402/EHS

Príloha XIII, bod 5

Osivo zelenín

smernica 2002/55/ES

PRÍLOHA XIII, bod 6

Osivo olejnín a priadnych rastlín

smernica 2002/57/ES


PRÍLOHA II

Zoznam karanténnych škodcov Únie s príslušnými kódmi

OBSAH

Časť A: Škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie

A.

Baktérie

B.

Huby a riasovky

C.

Hmyz a roztoče

D.

Háďatká

E.

Parazitické rastliny

F.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

Časť B: Škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie

A.

Baktérie

B.

Huby a riasovky

C.

Hmyz a roztoče

D.

Mäkkýše

E.

Háďatká

F.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

ČASŤ A

ŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT NIE JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE

 

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

A. Baktérie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Huby a riasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun a E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG] okrem Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG] okrem:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EÚ) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hmyz a roztoče

1.

Acleris spp. (neeurópske) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) známe ako vektor vírusov [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neeurópske) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neeurópske) [1CICDF] známe ako vektor Xylella fastidiosa, ako sú:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith a Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, neeurópske druhy [1MARGG], ako sú:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (neeurópske populácie) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard a Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neeurópske) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neeurópske) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neeurópske) [1TEPHF], ako sú:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Háďatká

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG] okrem:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitické rastliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG] okrem:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus kučeravosti vrcholov repy [BCTV00]

2.

Vírus černania maliny [TSVBL0]

3.

Viroid kokosovníka cadang-cadang [CCCVD0]

4.

Vírus nekrózy stonky chryzantémy [CSNV00]

5.

Vírus tristézy citrusov (izoláty mimo EÚ) [CTV000]

6.

Vírusy leprózy citrusov [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0];

b)

CiLV-C2 [CILVC2];

c)

HGSV-2 [HGSV20];

d)

kmeň citrusov OFV [OFV00] (kmeň citrusov);

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Fytoplazmy letálneho žltnutia palmy [PHYP56]

8.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy zemiakov, ako sú:

a)

andský latentný vírus zemiakov [APLV00];

b)

andský vírus škvrnitosti zemiakov [APMOV0];

c)

vírus Arracacha B, oca kmeň [AVBO00];

d)

vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka [PBRSV0];

e)

T vírus zemiaka [PVT000];

f)

neeurópske izoláty vírusov zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a vírusu zvinutky zemiaka [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (vrátane Yo, PVYN00, PVYC00)] a [PLRV00].

9.

Vírus zakrpatenosti mandarínky Satsuma [SDV000]

10.

Vírus krúžkovitosti tabaku [TRSV00]

11.

Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

12.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:

a)

vírus strakatosti listov čučoriedky [BLMOV0];

b)

vírus drsnolistosti čerešne [CRLV00];

c)

vírus mozaiky broskyne [PCMV00];

d)

vírus ružicovitej mozaiky broskyne [PRMV00];

e)

americký vírus prúžkovitosti slivky [APLPV0];

f)

vírus kučeravosti listov maliny [RLCV00];

g)

fytoplazma metlovitosti jahôd [SYWB00];

h)

neeurópske vírusy, viroidy a fytoplazmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

13.

Begomovírusy iné ako:

vírus mozaiky podslnečníka [ABMV00], vírus kučeravosti sladkého zemiaka [SPLCV0], vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND], vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia [TYLCSV], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga [TYLCMA], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia [TYLCAX]

14.

Vírus miernej strakatosti vigny [CPMMV0]

15.

Vírus infekčnej žltačky šalátu [LIYV00]

16.

Vírus asociovaný so žltnutím melónu [MYAV00]

17.

Vírus žltnutia žiliek tekvice [SQVYVX]

18.

Vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka [SPCSV0]

19.

Vírus miernej strakatosti sladkého zemiaka [SPMMV0]

20.

Vírus čokoládovej strakatosti rajčiaka [TOCHV0]

21.

Vírus marchitez rajčiaka [TOANV0]

22.

Vírus miernej strakatosti rajčiaka [TOMMOV]

23.

Fytoplazma metlovitosti limetky [PHYPAF]

ČASŤ B

ŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE

 

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

A. Baktérie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Huby a riasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Hmyz a roztoče

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mäkkýše

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Háďatká

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Fytoplazma žltnutia viniča [PHYP64]

2.

Vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND]


PRÍLOHA III

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny s príslušnými kódmi

V prípade chránených zón uvedených v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky ide o jednu z týchto možností:

a)

celé územie uvedeného členského štátu;

b)

územie uvedeného členského štátu s výnimkami vyznačenými v zátvorkách;

c)

iba časť územia členského štátu, ktorá je vyznačená v zátvorkách.

Karanténni škodcovia chránenej zóny

Kód EPPO

Chránené zóny

a)   Baktérie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estónsko;

b)

Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas deL’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)];

c)

Francúzsko (Korzika);

d)

Taliansko {Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont (okrem obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardínia, Sicília [okrem obce Cesarò (provincia Messina), obcí Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) a obcí Centuripe, Regalbuto a Troina (provincia Enna)], Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta};

e)

Lotyšsko;

f)

Fínsko;

g)

Spojené kráľovstvo (Ostrov Man, Normanské ostrovy);

h)

do 30. apríla 2020: Írsko (okrem mesta Galway);

i)

do 30. apríla 2020: Taliansko [Apúlia, Lombardsko (okrem provincií Miláno, Mantua, Sondrio a Varese, obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A4 v provincii Verona)];

j)

do 30. apríla 2020: Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)];

k)

do 30. apríla 2020: Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H4)], a Velika Polana, a osady Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);

l)

do 30. apríla 2020: Slovensko [okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)].

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. apríla 2020: Spojené kráľovstvo

b)   Huby a riasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grécko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Česká republika;

b)

Írsko;

c)

Švédsko;

d)

Spojené kráľovstvo

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers a Ju

HYPOMA

a)

Írsko;

b)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írsko

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izoláty EÚ)

PHYTRA

do 30. apríla 2023: Francúzsko [okrem departementu Finistère (Bretónsko)]

c)   Hmyz a roztoče

1.

Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)

BEMITA

a)

Írsko;

b)

Švédsko;

c)

Spojené kráľovstvo

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Írsko;

b)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, Ostrov Man a Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Írsko;

b)

Grécko;

c)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, Ostrov Man a Jersey)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Írsko;

b)

Spojené kráľovstvo

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Írsko;

b)

Grécko;

c)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, Ostrov Man a Jersey)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grécko;

b)

Portugalsko (Azory)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Írsko;

b)

Grécko;

c)

Spojené kráľovstvo

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Írsko;

b)

Grécko;

c)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko a ostrov Man)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Írsko;

b)

Grécko;

c)

Spojené kráľovstvo

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Írsko;

b)

Cyprus;

c)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko a ostrov Man)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Írsko;

b)

Spojené kráľovstvo

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Írsko;

b)

Španielsko (Ibiza a Menorca);

c)

Cyprus;

d)

Malta;

e)

Portugalsko (Azory a Madeira);

f)

Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)

Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)

Spojené kráľovstvo

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Írsko;

b)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

do 30. apríla 2020: Írsko;

b)

do 30. apríla 2020: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

do 30. apríla 2020: Írsko;

b)

do 30. apríla 2020: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Írsko;

b)

Malta;

c)

Spojené kráľovstvo

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Írsko;

b)

Portugalsko (Azory);

c)

Spojené kráľovstvo

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Španielsko (Granada a Malaga);

b)

Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Spojené kráľovstvo

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Írsko;

b)

do 30. apríla 2020: Spojené kráľovstvo (okrem týchto oblastí pod miestnou správou: Barking and Dagenham; Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham a Wycombe)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cyprus

d)   Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus nekrotického žltnutia žilnatiny repy

BNYVV0

a)

Írsko;

b)

Francúzsko (Bretónsko);

c)

Portugalsko (Azory);

d)

Fínsko;

e)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Fytoplazma Candidatus ulmi

PHYPUL

Spojené kráľovstvo

3.

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

CTV000

Malta


PRÍLOHA IV

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 5

OBSAH

Časť A:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín

Časť B:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín

Časť C:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča

Časť D:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť E:

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien

Časť F:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín

Časť G:

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov

Časť H:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť I:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osív

Časť J:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia

Časť K:

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum

Časť L:

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

ČASŤ A

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ČASŤ B

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Huby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

ČASŤ C

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

nevrúbľovaný Vitis vinifera L

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus roncetu viniča [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]

Podpníky druhov Vitis a ich hybridov, okrem Vitis vinifera L.

0 % pre východiskový množiteľský materiál,

neuplatňuje sa na základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

neuplatňuje sa

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ČASŤ D

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semená

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Palmae, pokiaľ ide o tieto rody a druhy Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chryzantémy [CSVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky [INSV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

0 %

ČASŤ E

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný lesný reprodukčný materiál

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ČASŤ F

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Vírus mozaiky pepina [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ G

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre priame potomstvo predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vločkovitosť zemiakov spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Prašná chrastavitosť zemiaka spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ H

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľan

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľanové semeno

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

ČASŤ I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osív

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ J

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. a Pyrus L.

0 %

Viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Latentný vírus marhule [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky Aukuby a pôvodca žltačky čiernej ríbezle v kombinácii

Ribes L.

0 %

Vírus nekrózy ostružiny [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma Candidatus fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Pôvodca mozaiky gaštana

Castanea sativa Mill.

0 %

Pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Pôvodca impietratúry citrusov [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus psorózy citrusov [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fytoplazma fylódie ďateliny [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Vírus mozaiky uhorky [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky figy [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poruchy plodu: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť

Malus Mill.

0 %

Vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím olivových listov [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím žilnatiny olivovníka [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltým žilkovaním a chradnutím olivovníka [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunu salicina Lindley.

V prípade hybridov druhu Prunus, kde je materiál navrúbľovaný do podpníkov, iné druhy podpníkov Prunus L., ktoré sú náchylné na vírus šarky sliviek.

0 %

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Vírus strakatosti listov maliny [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Žltá škvrnitosť maliny [RYS000]

Rubus L.

0 %

Vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus kučeravosti jahody [SCRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus strakatosti jahody [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma multiplikátora choroby jahôd [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ČASŤ K

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum L.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Prahová hodnota pre osivá

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ČASŤ L

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

Huby a riasovky

RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


PRÍLOHA V

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

OBSAH

Časť A:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

3.

Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Časť B:

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Časť C:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť D:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

1.

Vizuálne prehliadky

2.

Opatrenia podľa rodu alebo druhu a kategórie

Časť E:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Časť F:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Časť G:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť H:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Časť I:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum

Časť J:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

ČASŤ A

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.   Prehliadka plodiny

1.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ v plodine, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2.

Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku. Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3.

Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.   Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

1.

Príslušný orgán musí:

a)

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva krmovín;

b)

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c)

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d)

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo krmovín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzorky príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3.

Na automatický odber vzorky sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 66/401/EHS.

3.   Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia pre určitý druh rastlín v prípade:

1.

predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a na zaručenie, že:

a)

osivo má pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, alebo

b)

plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nevyskytovala plodina Medicago sativa L., a počas poľnej prehliadky vo výrobnej prevádzke nie sú pozorované žiadne symptómy Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus alebo na žiadnej plodine Medicago sativa L. ani na okolitých plodinách neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy tohto škodcu, alebo

c)

plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti;

2.

v prípade predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Ditylenchus dipsaci a na zaručenie, že:

a)

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci, v priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské plodiny a boli prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto škodcom, alebo

b)

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci a laboratórnymi testami nebol zistený žiadny výskyt Ditylenchus dipsaci na reprezentatívnej vzorke, alebo

c)

osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti Ditylenchus dipsaci a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu.

ČASŤ B

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.   Prehliadka plodiny

1.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky plodiny, z ktorej sa vyrába osivo obilnín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

Certifikované osivo prvej generácie (C1):

najviac 4 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Certifikované osivo druhej generácie (C2):

najviac 8 symptomatických rastlín na 200 m2 pozorovaných vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2.

Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3.

Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.   Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

1.

Príslušný orgán musí:

a)

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva obilnín;

b)

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c)

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d)

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo obilnín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3.

Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňujú sa ustanovenia tabuľky v prílohe III k smernici 66/402/EHS.

3.   Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že osivo Oryza sativa L. spĺňa tieto požiadavky:

a)

má pôvod v oblasti bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

b)

bolo príslušnými orgánmi úradne testované primeranými nematologickými testami reprezentatívnej vzorky z každej dávky a zistilo sa, že je bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

c)

bolo primerane ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti Aphelenchoides besseyi.

ČASŤ C

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu:

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

alebo

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá bola počas posledného vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a rastliny preukazujúce symptómy uvedeného škodcu a akékoľvek okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindl.

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

alebo

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)

najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Spiroplasma citri Saglio

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

Rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a zistilo sa, že sú bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, a

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, alebo

b)

počas posledného vegetačného obdobia sa vo výrobnej prevádzke vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zisteniu škodcu nezistil výskyt Spiroplasma citri Saglio, alebo

c)

najviac 2 % rastlín preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnej prehliadky vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu symptómy a všetky infikované rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)

rastliny boli pestované v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou nezistil výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

c)

najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny vo výrobnej prevádzke a v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

d)

v prípade neopadavých druhov boli rastliny pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

V prípade osív:

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)

počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

2.

V prípade rastlín, okrem semien:

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

V prípade osív:

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)

počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

2.

V prípade rastlín, okrem semien:

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

V prípade osív:

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

b)

počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. nezistil.

2.

V prípade rastlín, okrem semien:

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.

V prípade osív:

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)

počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil.

2.

V prípade rastlín, okrem semien:

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Opatrenia

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

b)

od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

c)

rastliny preukazujúce symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr boli odstránené, zvyšné rastliny boli podrobené prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

b)

od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

c)

vykonali sa primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rastliny boli pred premiestnením podrobené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov hnednutia ihličia

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a)

osivo má pôvod v oblasti bez výskytu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

b)

počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke osiva pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

c)

i)

výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)

najviac 5 % rastlín preukazovalo počas týchto prehliadok symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni a všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)

pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

d)

i)

výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)

všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)

pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a pri testovaní reprezentatívnej vzorky z každej dávky sa nezistil výskyt Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

e)

osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

alebo

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pri minimálne dvoch vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch nezistil výskyt Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)

najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas minimálne dvoch vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli minimálne raz za mesiac počas predchádzajúcich troch mesiacov podrobené prehliadke, pričom neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy,

alebo

b)

materské rastliny preukazujúce symptómy boli odstránené a zničené spolu s rastlinami v okruhu 1 m a v prípade rastlín, ktoré boli pred premiestnením podrobené prehliadke a nepozorovali sa na nich symptómy, sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Aculops fuchsiae Keifer

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Aculops fuchsiae Keifer,

alebo

b)

za predchádzajúce vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy na rastlinách ani materských rastlinách, z ktorých pochádzajú,

alebo

c)

pred premiestnením sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie na rastliny, ktoré boli potom podrobené prehliadke, pričom neboli zistené žiadne symptómy škodcu

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Opogona sacchari Bojer,

alebo

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde počas vizuálnych prehliadok vykonaných aspoň raz za tri mesiace v priebehu minimálne šesťmesačného obdobia neboli pred ich premiestnením pozorované žiadne symptómy ani prejavy Opogona sacchari Bojer,

alebo

c)

vo výrobnej prevádzke sa uplatnil režim zameraný na monitorovanie a potlačenie populácie Opogona sacchari Bojer a na odstránenie napadnutých rastlín, každá dávka bola pred premiestnením podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, pričom neboli zistené žiadne symptómy Opogona sacchari Bojer

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastliny na výsadbu čeľade Palmae, okrem plodov a semien, s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom alebo druhom:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

rastliny boli počas ich celého života pestované v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasť bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

rastliny boli počas dvoch rokov pred ich premiestnením pestované v prevádzke v Únii s úplnou fyzikálnou ochranou pred zavlečením Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), alebo v takej prevádzke v Únii, kde sa v súvislosti s uvedeným škodcom vykonali primerané preventívne ošetrenia;

c)

rastliny boli podrobené vizuálnym prehliadkam, ktoré sa vykonali aspoň raz za štyri mesiace a ktorými sa potvrdilo, že uvedený materiál je bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

rastliny alebo rastliny na výrobu osiva boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)

na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)

na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider, a

b)

i)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider,

alebo

ii)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)

najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli symptomatické rastliny pozorované, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

a

b)

i)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

alebo

ii)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou výskyt fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)

najviac 1 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovalo za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a

b)

i)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, alebo

ii)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt škodcu a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo

c)

najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy a tieto symptomatické rastliny a symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

a)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

b)

v poslednom úplnom vegetačnom cykle neboli počas vizuálnych prehliadok pozorované v dávke žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

c)

rastliny preukazujúce symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al. boli odstránené a zničené, dávka bola testovaná na základe reprezentatívnej vzorky zvyšných rastlín a výskyt škodcu sa nezistil

Viroid zakrpatenosti chryzantémy

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rastliny pochádzajú v rámci troch generácií množenia zo zásoby, kde sa testovaním nezistil žiaden výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy.

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa nezistil výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov,

a

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou vo vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt škodcu

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované za posledné tri roky, pričom sa vírus tristézy citrusov nezistil,

a

b)

i)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu vírusu tristézy citrusov,

alebo

ii)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie testovaním reprezentatívnej vzorky rastlín vykonanom vo vhodnom čase na zistenie škodcu výskyt vírusu tristézy citrusov nepotvrdil,

alebo

iii)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s fyzikálnou ochranou pred vektormi a kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie náhodným testovaním rastlín vykonanom v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov,

alebo

iv)

v prípadoch pozitívneho výsledku testu na výskyt vírusu tristézy citrusov v dávke boli všetky rastliny testované jednotlivo a najviac 2 % uvedených rastlín boli testované s pozitívnym výsledkom a tie rastliny, ktoré boli testované a napadnuté škodcom, boli ihneď odstránené a zničené

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

a)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií

a

b)

i)

počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky, alebo

ii)

všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky počas aktuálneho vegetačného obdobia boli zničené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná, pričom sa tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky nezistil

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capiscum annuum L.

a)

na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)

rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Vírus šarky sliviek

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. a Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

a)

vegetatívne rozmnožené podpníky Prunus pochádzajúce z materských rastlín, z ktorých bola odobratá vzorka a urobené testy za predchádzajúcich 5 rokov a na ktorých nebol zistený vírus šarky sliviek, a

b)

i)

množiteľský materiál bol vyrobený v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

ii)

na množiteľskom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo

iii)

vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované na najviac 1 % rastlín berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek; akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a konštatovalo sa, že je bez výskytu škodcu. V prípade reprezentatívneho podielu rastlín, ktoré pri vizuálnej prehliadke nepreukazujú žiadne symptómy vírusu šarky sliviek, sa môže vykonať odber vzorky a testovanie na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín, pokiaľ ide o výskyt daného škodcu.

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

a)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalisThrips tabaci) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií,

a

b)

počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka, alebo

c)

všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a tospovírus bronzovitosti rajčiaka sa nezistil

ČASŤ D

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

1.   Vizuálne prehliadky

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:

a)

pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Castanea sativa Mill. okrem semien je bez výskytu Cryphonectria parasitica;

b)

pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa zistilo, že lesný reprodukčný materiál Pinus spp. okrem semien je bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola.

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok v najvhodnejšom období na zistenie týchto škodcov berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu príslušných škodcov.

2.   Požiadavky podľa rodu alebo druhu a kategórie

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať všetky iné opatrenia týkajúce sa nasledujúcich rodov alebo druhov, aby zabezpečili, že:

Castanea sativa Mill.

a)

lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica, alebo

b)

vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica, alebo

c)

lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy Cryphonectria parasitica bol vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby odstránený, zvyšný materiál bol podrobený prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením neboli v mieste výroby alebo vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy;

Pinus spp.

a)

lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola, alebo

b)

za posledné úplné vegetačné obdobie neboli vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby alebo v ich bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola, alebo

c)

vo výrobnej prevádzke alebo v mieste výroby sa vykonali primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola, lesný reprodukčný materiál prešiel vizuálnou prehliadkou pred premiestnením a žiadne symptómy Dothistroma pini, Dothistroma septosporum alebo Lecanosticta acicola neboli zistené.

ČASŤ E

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu: príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené.

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou

a

b)

i)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

ii)

počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

iii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a v týchto testoch sa výskytu tohto škodcu nezistil

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

alebo

b)

plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. sa nezistil,

alebo

c)

reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

alebo

b)

plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. sa nezistil,

alebo

c)

reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)

za posledné uplné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zisteniu škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorovné žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)

i)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

(ii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)

i)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

ii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

b)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)

i)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

ii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)

i)

počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

ii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)

zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Acanthoscelides obtectus (Say)

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)

zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus pisorum (L.)

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)

reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)

zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus rufimanus L.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)

pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v odobratých osivách nezistil výskyt Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

alebo

c)

sadivový materiál bol primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrený proti Ditylenchus dipsaci a v laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa nezistil výskytu tohto škodcu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Vírus mozaiky pepina

Solanum lycopersicum L.

a)

osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou a:

b)

i)

osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu vírusu mozaiky pepina, alebo

ii)

za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené vírusom mozaiky pepina, alebo

iii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na vírus mozaiky pepina a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

osivá majú pôvod v oblastiach, kde nie je známy výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

ii)

za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

iii)

osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na viroid vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

ČASŤ F

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Príslušný orgán alebo ak sa to vyžaduje, profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Dickeya Samson et al. spp. a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú poľnú prehliadku pestovaných rastlín.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)

V prípade všetkých kategórií:

i)

rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. pri zohľadnení možného výskytu vektorov,

alebo

ii)

príslušné orgány nepozorovali od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradných prehliadok vo výrobnej prevádzke žiadne symptómy Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. na pestovaných rastlinách.

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)

V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

b)

V prípade všetkých kategórií:

i)

od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradnej prehliadky neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

ii)

všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy boli spolu s hľuzami priameho potomstva odstránené a zničené a v prípade všetkých zásob, v ktorých boli na pestovanej plodine pozorované symptómy, bola každá dávka po odbere hľuzí úradne testovaná, aby sa potvrdilo, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

Symptómy mozaiky spôsobené vírusmi a:

symptómy spôsobené:

vírusom zvinutky zemiaka

Solanum tuberosum L.

a)

V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu A vírusu zemiaka, M vírusu zemiaka, S vírusu zemiaka, X vírusu zemiaka, Y vírusu zemiaka a vírusu zvinutky zemiaka.

Pri používaní metód mikrorozmnožovania sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním materskej rastliny alebo testovaním materskej rastliny pod úradným dohľadom.

Pri používaní metód klonovej selekcie sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním klonovej zásoby alebo testovaním klonovej zásoby pod úradným dohľadom.

b)

V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú prehliadku pestovaných rastlín.

Viroid vretenovitosti zemiakov

Solanum tuberosum L.

a)

V prípade klonovej zásoby:

úradné testovanie alebo testovanie pod úradným dohľadom ukázalo, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.

b)

V prípade predzákladného a základného sadiva zemiakov:

neboli zistené žiadne symptómy viroidu vretenovitosti zemiakov,

alebo

každá dávka bola podrobená úradnému testovaniu po zbere hľúz a na týchto hľuzách sa nezistil výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov.

c)

V prípade certifikovaného sadiva zemiakov:

úradné vizuálne prehliadky ukázali, že je bez výskytu škodcu, a testovanie sa vykoná, ak budú pozorované nejaké symptómy škodcu.


RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

Počas úradnej prehliadky priameho potomstva nesmie počet symptomatických rastlín presiahnuť percentuálny podiel uvedený v prílohe IV.


RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Okrem toho príslušné orgány musia vykonať úradné prehliadky, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ G

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.   Prehliadka plodiny

1.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo olejnín a priadnych rastlín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2.

Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3.

Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.   Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

1.

Príslušný orgán musí:

a)

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín;

b)

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c)

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom;

d)

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa písmena b).

2.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo olejnín a priadnych rastlín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3.

Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

4.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu a obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 2002/57/ES.

3.   Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:

1.

Opatrenia na zabránenie výskytu Plasmopora halstedii na osive Helianthus annuus L.

a)

osivo Helianthus annuus L. má pôvod v oblastiach bez výskytu Plasmopara halstedii,

alebo

b)

pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch neboli vo výrobnej prevádzke počas vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

c)

i)

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu a

ii)

najviac 5 % rastlín preukazovalo počas poľnej prehliadky symptómy Plasmopara halstedii, všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii)

pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

d)

i)

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch a

ii)

všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii)

počas záverečnej prehliadky žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara. halstedii, reprezentatívna vzorka z každej dávky bola testovaná a nezistil sa výskyt Plasmopara halstedii, alebo e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2.

Opatrenia na zabránenie výskytu Botrytis cinerea na osive Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L.

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Botrytis cinerea

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

3.

Opatrenia na zabránenie výskytuDiaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na osive Glycine max (L.) Merryl

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

4.

Opatrenia na zabránenie výskytu Diaporthe var. sojae na osive Glycine max (L.) Merryl

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe var. sojae

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

5.

Opatrenia na zabránenie výskytu Alternaria linicola na osive Linum usitatissimum L.

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Alternaria linicola

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

6.

Opatrenia na zabránenie výskytu Boeremia exigua var. linicola na osive Linum usitatissimum L.

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Boeremia exigua var. linicola

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

7.

Opatrenia na zabránenie výskytu Colletotrichum lini na osive Linum usitatissimum L.

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Colletotrichum lini

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

8.

Opatrenia na zabránenie výskytu Fusarium (anamorfný druh), okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell na osive Linum usitatissimum. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

a)

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Fusarium (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

alebo

b)

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

ČASŤ H

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Vizuálna prehliadka

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že:

a)

rastliny vyzerajú aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez výskytu škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh;

b)

všetky rastliny, ktoré v štádiu pestovanej plodiny preukazujú viditeľné prejavy alebo symptómy škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, boli ihneď po ich vzniku riadne ošetrené alebo v prípade potreby eliminovaé;

c)

pokiaľ ide o cibuľky šalotky a cesnaku, rastliny pochádzajú priamo z materiálu, ktorý bol v štádiu pestovania plodiny kontrolovaný a zistilo sa, že je prakticky bez výskytu všetkých škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode.

Okrem toho príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.

Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v časti E prílohy V, a boli primeranými hygienickými opatreniami udržované bez výskytu infekcie.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)

sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Fusarium Link (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)

i)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované, alebo

ii)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Fusarium Link boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)

korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)

i)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované, alebo

ii)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómyHelicobasidium brebissonii (Desm.) Donk boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)

korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)

rastliny sú priesady v modulových vysadzovačoch pestované v pestovateľskom substráte bez výskytu Stromatinia cepivora Berk.,

alebo

b)

i)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

ii)

rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)

i)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

ii)

plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

b)

rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)

materské rastliny pochádzajú z materiálu testovaného na patogény a

b)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s existujúcimi záznamami o pestovaných plodinách, ktoré neobsahujú záznamy o výskyte Verticillium dahliae Kleb., a

c)

rastliny boli počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch a symptómy Verticillium dahliae Kleb. neboli zistené

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V prípade iných rastlín ako rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)

plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)

i)

plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pričom najviac 2 % rastlín preukazovali symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, a

ii)

rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a

iii)

na rastlinách sa potom pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)

rastliny boli primerane chemicky alebo fyzikálne ošetrené proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.

V prípade rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)

i)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu;

ii)

rastliny preukazujúce symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev boli ihneď odstránené a

iii)

na rastlinách sa pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)

rastliny boli primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené a pri laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Vírus infekčnej žltačky póru

Allium sativum L.

a)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy vírusu infekčnej žltačky póru neboli pozorované,

alebo

b)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu infekčnej žltačky póru, tieto rastliny boli ihneď odstránené a pri záverečnej prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy

Vírus žltej zakrpatenosti cibule

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase a žiadne symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule neboli pozorované,

alebo

b)

i)

plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule, a

ii)

rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a a

iii)

najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy tohto škodcu bolo pozorovaných v záverečnej prehliadke

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)

rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)

rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaciemu režimu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zistení týchto vektorov sa vykonajú primerané ošetrenia na zabezpečenie účinného potlačenia populácií a

b)

i)

na rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli počas aktuálneho vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka alebo

ii)

všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a výskyt škodcu sa nezistil

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka

Solanum lycopersicum L.

a)

na rastlinách neboli pozorované žiadne symptómy vírusu žltej kučeravosti rajčiaka,

alebo

b)

v mieste výroby neboli pozorované žiadne symptómy choroby vírusu žltej kučeravosti rajčiaka

ČASŤ I

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že nasledujúce požiadavky týkajúce sa výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum sú splnené:

a)

pravé osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

b)

na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

c)

rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

ČASŤ J

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené:

Huby

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium dahliae, a

b)

i)

rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium dahliae, alebo

ii)

rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium dahliae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)

rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium nonalfalfae, a

b)

i)

rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium nonalfalfae, alebo

ii)

rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium nonalfalfae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín


PRÍLOHA VI

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané

 

Opis

Číselný znak KN

Tretia krajina, skupina tretích krajín alebo osobitná oblasť tretej krajiny

1.

Rastliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny

2.

Rastliny Castanea Mill. a Quercus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny

3.

Rastliny Populus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

4.

Oddelená kôra Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Všetky tretie krajiny

5.

Oddelená kôra Quercus L., okrem Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

6.

Oddelená kôra Acer Sachcarum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

7.

Oddelená kôra Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerika (celý kontinent)

8.

Rastliny na výsadbu Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny

9.

Rastliny na výsadbu Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. a Pyrus L. a ich hybridy a Fragaria L., okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Austrálie, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Nového Zélandu, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojených štátov okrem Havaja

10.

Rastliny Vitis L., okrem plodov

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

11.

Rastliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Všetky tretie krajiny

12.

Rastliny na výsadbu Photinia Ldl., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Kórejská republika a Spojené štáty

13.

Rastliny Phoenix spp., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžírsko, Maroko

14.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí Bambusoideae a Panicoideae a rodov Buchloe, Bouteloua Lag., smlz Calmagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka a Ukrajiny

15.

Hľuzy Solanum tuberosum L., sadivo zemiakov

0701 10 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

16.

Rastliny na výsadbu druhov Solanum L. vytvárajúcich poplazy alebo hľuzy alebo ich hybridov, iné ako hľuzy Solanum tuberosum L. špecifikované v zápise 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

17.

Hľuzy druhov Solanum L. a ich hybridov, iné ako tie špecifikované v zápisoch 15 a 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny okrem:

a)

Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka

alebo

b)

tých, ktoré spĺňajú nasledujúce ustanovenia:

i)

sú jednou z týchto krajín:

Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Maríno, Srbsko a Ukrajina

a

ii)

sú uznané ako krajiny bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031, alebo

boli dodržané ich právne predpisy, ktoré sú uznané za rovnocenné s pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

18.

Rastliny na výsadbu čeľade Solanaceae, okrem semien a rastlín uvedených v zápisoch 15, 16 alebo 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka a Ukrajiny

19.

Zemina ako taká tvorená čiastočne pevnými organickými látkami

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

20.

Pestovateľský substrát okrem zeminy tvorený úplne alebo čiastočne pevnými organickými látkami okrem tých, ktoré sú zložené výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L., ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska


PRÍLOHA VII

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie

 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselné znaky KN

Pôvod

Osobitné požiadavky

1.

Pestovateľský substrát, do ktorého sú rastliny zasadené alebo vnorené, ktorý udržuje životaschopnosť rastlín, okrem sterilného substrátu rastlín pestovaných in vitro

Neuvádza sa (1)

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že:

a)

pestovateľský substrát v čase výsadby príslušných rastlín:

i)

bol bez výskytu zeminy a organickej hmoty a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

ii)

bol zložený výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L. a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

iii)

podliehal účinnej fumigácii alebo tepelnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

iv)

podliehal účinnému systémovému prístupu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

a

vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch i) až iii) bol uskladnený a uchovávaný za primeraných podmienok, aby zostal bez výskytu karanténnych škodcov,

a

b)

od výsadby:

i)

boli prijaté vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu karanténnych škodcov Únie, ktoré zahŕňajú aspoň:

priestorovú izoláciu pestovateľského substrátu od pôdy a ďalších možných zdrojov kontaminácie,

hygienické opatrenia,

používanie vody bez karanténnych škodcov Únie,

alebo

ii)

do dvoch týždňov pred vývozom sa pestovateľský substrát aj zemina (v relevantných prípadoch) úplne odstránili umytím, pričom sa použila voda bez výskytu karanténnych škodcov Únie. Opätovná výsadba sa môže uskutočniť na pestovateľskom substráte, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v písmene a). Treba zachovať vhodné podmienky, aby sa zachoval stav bez výskytu karanténnych škodcov Únie v zmysle písmena b).

2.

Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že stroje alebo vozidlá sú očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín.

3.

Rastliny na výsadbu s koreňmi, pestované vonku

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)

miesto výroby je bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

a

b)

rastliny majú pôvod na poli bez výskytu Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rastliny na výsadbu, okrem cibúľ, podzemkov, rizómov, osiva a hľúz, a rastliny v pletivových kultúrach

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a:

a)

majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)

majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizáciu na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Thrips palmi Karny a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a na základe úradných prehliadok vykonaných aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom boli vyhlásené za rastliny bez výskytu Thrips palmi Karny,

alebo

c)

boli hneď pred vývozom podrobené primeranému ošetreniu proti Thrips palmi Karny, ktorého podrobnosti boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, prešli úradnou prehliadkou a zistilo sa, že sú bez výskytu Thrips palmi Karny.

5.

Jednoročné a dvojročné rastliny na výsadbu, okrem čeľade Poaceae a semien

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka a Ukrajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

sa pestovali v škôlkach;

b)

neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)

boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)

zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)

že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

6.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí BambusoideaePanicoideae a rodov Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calmagrostis Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem:

Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka a Ukrajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

sa pestovali v škôlkach;

b)

neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)

boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)

zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)

že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

7.

Rastliny na výsadbu, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji, rastlín v pletivových kultúrach, semien, cibuliek, hľúz, podcibulia a pakoreňov.

Relevantní karanténni škodcovia Únie sú:

begomovírusy iné ako: vírus mozaiky podslnečníka, vírus kučeravosti sladkého zemiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia,

vírus miernej strakatosti vigny,

vírus infekčnej žltačky šalátu,

vírus asociovaný so žltnutím melónu,

vírus žltnutia žiliek tekvice,

vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka,