29.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/58


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1978

z 26. novembra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky splatné Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä na jeho článok 113,

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1238/95 (2) sa stanovuje, že predseda Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) môže povoliť alternatívne formy úhrady poplatkov a príplatkov, a uvádza sa v ňom zoznam týchto alternatívnych foriem úhrady. V záujme väčšej flexibility a zjednodušenia postupov je vhodné zahrnúť tento zoznam alternatívnych foriem úhrady do pracovných metód stanovených správnou radou úradu na základe článku 36 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2100/94.

(2)

V článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa stanovuje deň, ktorý sa má považovať za deň prijatia platby. Na základe skúseností so spracovaním platieb je potrebné objasniť, že na bankový účet úradu sa má pripísať celá suma prevodu, aby sa zabezpečilo, že voči úradu neexistujú žiadne nesplnené záväzky.

(3)

Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa vyžaduje, aby platca písomne uviedol svoje meno a účel platby. Ak úrad nemôže určiť účel platby, do dvoch mesiacov pošle platcovi výzvu. V záujme efektívnejšieho spracúvania platieb by sa táto lehota by sa mala skrátiť z dvoch mesiacov na jeden mesiac.

(4)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa stanovuje poplatok za žiadosť. Aby sa podporilo používanie online elektronického systému úradu na podávanie žiadostí, mal by sa poplatok za podanie žiadosti iným spôsobom (napr. podanie žiadosti v tlačenej podobe) zvýšiť zo 650 EUR na 800 EUR. Z praktických skúseností okrem toho vyplynulo, že používanie online elektronického systému na podávanie žiadostí by bolo efektívnejšie, ak by sa k nemu pridružila povinnosť používať na akúkoľvek ďalšiu výmenu informácií s úradom jeho platformu na bezpapierovú komunikáciu.

(5)

Podľa článku 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1238/95 si úrad ponechá z poplatku za žiadosť 150 EUR, ak žiadosť nie je platná v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 2100/94. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia by sa mala vrátiť celá suma poplatku za žiadosť.

(6)

Pokiaľ ide o ročný poplatok, v článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa stanovuje, že úrad nevracia žiadne platby, ktoré boli zaplatené za zachovanie práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd. Zo skúseností vyplynulo, že v záujme väčšej transparentnosti možno poskytnúť náhradu, ak bolo úradu medzi dňom úhrady a výročím udelenia práva oznámené vzdanie sa práva.

(7)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1238/95 sa stanovuje výška poplatkov za organizáciu a vykonanie technického preskúmania odrody, ktorá je predmetom žiadosti o právo Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd („poplatok za preskúmanie“), ktoré sa majú uhradiť úradu.

(8)

Správna rada úradu sa rozhodla dodržiavať zásadu 100 % náhrady nákladov, aby boli náklady kontrolným úradom preplácané na základe priemerných skutočných nákladov na preskúmania.

(9)

Zo skúseností získaných v súvislosti s technickým preskúmaním okrem toho vyplýva, že poplatky za preskúmanie sa môžu pre určité nákladové skupiny časom meniť. Poplatky, ktoré vyberá úrad, by preto mali odrážať celkovú výšku poplatkov pre príslušné nákladové skupiny, ktoré má úrad zaplatiť kontrolným úradom. Poplatky stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1238/95 by sa preto mali upraviť pre všetky príslušné nákladové skupiny.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1238/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. apríla 2020, aby úrad a zainteresované strany mali dostatok času prispôsobiť sa daným zmenám.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre práva Spoločenstva k odrodám rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1238/95 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Predseda úradu môže povoliť ďalej uvedené alternatívne formy platby v súlade s pracovnými metódami stanovenými podľa článku 36 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2100/94:“

2.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Za deň prijatia platby poplatkov a príplatkov úradom sa považuje deň, keď bola na bankový účet úradu pripísaná celá suma prevodu podľa článku 3 ods. 1“

3.

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak úrad nemôže určiť účel platby, požiada platcu, aby mu ho oznámil písomne do jedného mesiaca. Ak mu účel v rámci tejto lehoty neoznámi, platba sa bude považovať za neuskutočnenú a vráti sa platcovi.“

4.

Článok 7 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Žiadateľ o právo Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len „žiadateľ“) zaplatí poplatok vo výške 450 EUR za spracovanie žiadosti, ktorá bola vyplnená a podaná elektronicky prostredníctvom webového formulára cez elektronický systém úradu na podávanie žiadostí.

Žiadateľ súhlasí s podmienkami používania zabezpečenej platformy elektronickej komunikácie spravovanej úradom a túto platformu používa na predkladanie žiadostí uvedených v prvom pododseku a iných dokumentov, prijímanie oznámení a dokumentov zasielaných úradom, odpovedanie na takéto oznámenia a vykonávanie iných úkonov.

Za spracovanie žiadosti podanej inými prostriedkami než elektronickým systémom úradu na podávanie žiadostí zaplatí žiadateľ poplatok vo výške 800 EUR.“

b)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Ak bol prijatý poplatok za žiadosť, ale žiadosť nie je platná v zmysle článku 50 základného nariadenia, úrad informuje žiadateľa o nedostatkoch zistených v žiadosti a zároveň mu vráti poplatok.“

5.

V článku 9 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Úrad nevracia žiadne platby v súvislosti s ročným poplatkom, ktoré boli uhradené v záujme zachovania platnosti práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd, ak mu medzi dňom úhrady a výročím udelenia práva uvedených v odseku 2 písm. b) nebolo oznámené vzdanie sa práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd. Oznámenia o vzdaní sa práva doručené po výročí udelenia práva sa na účely takýchto platieb nezohľadňujú.“

6.

Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Poplatky súvisiace s technickým preskúmaním podľa článku 8

Poplatok, ktorý sa má zaplatiť za technické preskúmanie odrody podľa článku 8, sa stanovuje v súlade s touto tabuľkou:

(v EUR)

 

Nákladová skupina

Poplatok

Skupina poľnohospodárskych plodín

1

zemiaky

2 050

2

repka olejná

2 150

3

trávy

2 920

4

ostatné poľnohospodárske druhy

1 900

Skupina ovocia

5

jablká

3 665

6

jahody

3 400

7

ostatné druhy ovocia

3 460

Skupina okrasných rastlín

8

okrasné rastliny so živými referenčnými kolekciami, skleníkové skúšky

2 425

9

okrasné rastliny so živými referenčnými kolekciami, poľné skúšky

2 420

10

okrasné rastliny bez živých referenčných kolekcií, skleníkové skúšky

2 400

11

okrasné rastliny bez živých referenčných kolekcií, poľné skúšky

2 200

12

okrasné rastliny, špeciálne fytosanitárne podmienky

3 900

Skupina zeleniny

13

zelenina, skleníkové skúšky

2 920

14

zelenina, poľné skúšky

2 660 “