28.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1965

z 26. novembra 2019

o povolení dihydrátu molybdénanu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre ovce

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Molybdénan sodný bol v súlade so smernicou 70/524/EHS povolený bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat. Táto bola následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie dihydrátu molybdénanu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre ovce.

(4)

Žiadateľ požiadal o zaradenie dihydrátu molybdénanu sodného do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 23. januára 2019 (3) skonštatoval, že dihydrát molybdénanu sodného nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že uvedená doplnková látka sa považuje za dráždivú pre pokožku a oči. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať vhodné ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky. Úrad navyše dospel k záveru, že dopĺňanie molybdénu pridávaním dihydrátu molybdénanu sodného do krmiva pre ovce sa považuje za účinný prostriedok na zabezpečenie primeranej rovnováhy s meďou, ak je pomer medi k molybdénu v krmive v rozmedzí 3 – 10. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správy o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predložené referenčným laboratóriom zriadeným článkom 21 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia dihydrátu molybdénanu sodného vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia látky dihydrát molybdénanu sodného, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny mikroprvkov“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako kŕmna doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Dihydrát molybdénanu sodného a premixy obsahujúce uvedenú látku, ktoré sú vyrobené a označené pred 18. júnom 2020 v súlade s pravidlami platnými pred 18. decembrom 2019, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce dihydrát molybdénanu sodného, ktoré sú vyrobené a označené pred 18. decembrom 2020 v súlade s pravidlami platnými pred 18. decembrom 2019, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

3.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce dihydrát molybdénanu sodného, ktoré sú vyrobené a označené pred 18. decembrom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 18. decembrom 2019, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(2):5606.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Obsah prvku (Mo) v mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny mikroprvkov

3b701

Dihydrát molybdénanu sodného

Zloženie doplnkovej látky:

Dihydrát molybdénanu sodného ako prášok s minimálnym obsahom molybdénu na úrovni 37 %.

Charakteristika účinnej látky:

Chemický vzorec: Na2MoO4. 2 H2O

Číslo CAS: 10102-40-6

Analytické metódy 1:

Na kvantifikáciu celkového obsahu molybdénu v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch, kŕmnych surovinách a kŕmnych zmesiach:

EN 15510: atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES).

Na kvantifikáciu celkového obsahu sodíka v kŕmnej doplnkovej látke:

EN 15510: atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) alebo

EN ISO 6869: atómová absorpčná spektrometria (AAS).

ovce

2,5 (celkovo)

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami.

3.

Na etikete doplnkovej látky a premixov sa musí uviesť:

„Pri dopĺňaní molybdénu do krmiva pre ovce musí byť výsledný pomer Cu a Mo v krmive v rozmedzí 3 – 10, aby sa zabezpečila primeraná rovnováha s meďou.“

18.12.2029


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports.