6.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1851

z 28. mája 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity podkladových expozícií v sekuritizácii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 14 tretí pododsek a článok 24 ods. 21 tretí pododsek,

keďže:

(1)

S cieľom dosiahnuť spoľahlivú náležitú starostlivosť zo strany investorov a uľahčiť im posudzovanie príslušných rizík v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2017/2402 by podkladové expozície sekuritizácie mali mať podobné rizikové profily. Preto je potrebné stanoviť jednotné kritériá na určenie homogenity danej skupiny podkladových expozícií.

(2)

Skupina podkladových expozícií by sa mala považovať za homogénnu len vtedy, ak obsahuje expozície len jedného druhu aktív. Mali by sa preto identifikovať odlišné druhy aktív, aby sa zodpovedajúcim spôsobom mohli priradiť expozície. Dobre etablované druhy aktív na určenie homogenity danej skupiny podkladových expozícií sa už identifikovali trhovým postupom. S cieľom zabezpečiť, aby sa neobmedzovali finančné inovácie a nebránilo sa existujúcim trhovým postupom, by sa však malo umožniť, aby sa osobitné skupiny podkladových expozícií, ktoré nezodpovedajú jednému z uvedených dobre etablovaných druhov aktív, takisto považovali za jediný druh aktív na základe vnútorných metodík a parametrov, ktoré konzistentne uplatňuje originátor alebo sponzor. Existuje aj možnosť, že jedna expozícia by mohla byť zaradená do viac než jedného druhu aktív. Napriek tomu by všetky podkladové expozície v konkrétnej sekuritizácii mali patriť k tomu istému druhu aktív.

(3)

Štandardy upisovania sú určené na meranie a posudzovanie kreditného rizika spojeného s podkladovými expozíciami pre sekuritizáciu, a preto sú užitočnými ukazovateľmi homogenity uvedených expozícií. Uplatňovanie podobných štandardov upisovania by sa preto malo používať ako ukazovateľ toho, že skupina podkladových expozícií má podobné rizikové profily, zatiaľ čo uplatňovanie štandardov upisovania, ktoré nie sú podobné, môže mať za následok expozície s podstatne odlišnými rizikovými profilmi dokonca aj vtedy, ak takéto štandardy upisovania majú vysokú kvalitu.

(4)

Poskytovanie služieb podkladových expozícií vrátane monitorovania, zhromažďovania a spravovania peňažných pohľadávok z podkladových expozícií na strane aktív SSPE má podstatný vplyv na peňažné toky očakávané od týchto podkladových expozícií, a preto uľahčuje prognózy peňažných tokov a umožňuje, aby si investori vytvárali štatisticky spoľahlivé predpoklady o charakteristikách platieb a zlyhaní. Bez ohľadu na to, či poskytovanie služieb spravuje originátor, originátori a tretia strana alebo tretie strany, by spravovanie poskytovania služieb skupiny podkladových expozícií prostredníctvom podobných postupov, systémov a riadenia malo byť nevyhnutnou podmienkou na to, aby bola skupina podkladových expozícií uznaná za homogénnu. Podkladové expozície v skupine by preto mali podliehať postupom poskytovania služieb, ktoré sú dostatočne podobné na to, aby investorovi umožnili s istotou posúdiť vplyv poskytovania služieb v rámci podobných parametrov.

(5)

V prípade určitých druhov aktív nemusia byť investori schopní riadne posúdiť podkladové riziká skupiny podkladových expozícií len na základe použitia podobných postupov poskytovania služieb a štandardov upisovania. S cieľom zabezpečiť presné posúdenie homogenity by sa preto na určité druhy aktív mali uplatňovať určité faktory. Originátor alebo sponzor by preto mal na individuálnom základe uplatňovať jeden alebo viac relevantných faktorov pri zohľadnení druhu sekuritizácie (t. j. sekuritizácia s výnimkou ABCP alebo sekuritizácia ABCP), charakteristík osobitných pre konkrétnu skupinu podkladových expozícií a toho, či sú investori schopní posúdiť podkladové riziká výslednej skupiny na základe spoločných metodík a parametrov. Druhy aktív „kreditné facility poskytované fyzickým osobám na účely osobnej a rodinnej spotreby alebo spotreby domácností“ a „obchodné pohľadávky“ sa však považujú za dostatočne homogénne ako druhy aktív za predpokladu, že sa uplatňujú aj podobné štandardy upisovania a postupy poskytovania služieb. Uplatňovanie dodatočných požiadaviek na uvedené druhy aktív v podobe faktorov homogenity by viedlo k nadmerným koncentráciám v sekuritizovaných portfóliách. Uplatňovanie faktorov homogenity na uvedené druhy aktív by sa preto nemalo vyžadovať.

(6)

Keď podkladové expozície zmenia svoje charakteristiky vzhľadom na podmienky homogenity vrátane faktorov homogenity z dôvodov mimo kontroly originátora alebo sponzora, a nie z dôvodu chyby na strane originátora, nemalo by sa to považovať za dôsledok pre homogenitu skupiny, pokiaľ expozície v čase vzniku sekuritizácie inak spĺňali požiadavky tohto nariadenia a takáto zmena nastala po vzniku sekuritizácie. Vzhľadom na to, že podmienky určenia homogenity podkladových expozícií sú relevantné pre sekuritizáciu ABCP aj pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP, na obidva druhy sekuritizácií by sa mali uplatňovať rovnaké ustanovenia bez ohľadu na jednotlivé faktory homogenity, ktoré môžu byť relevantné len pre určité druhy aktív sekuritizácie ABCP alebo sekuritizácie s výnimkou ABCP.

(7)

Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, pretože sa zaoberajú homogenitou v prípade sekuritizácie ABCP aj sekuritizácie s výnimkou ABCP. Na účely zabezpečenia koherentnosti medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť komplexný prehľad a kompaktný prístup k nim pre osoby, ktoré podliehajú uvedeným povinnostiam, je vhodné začleniť do jedného nariadenia aj regulačné technické predpisy týkajúce sa homogenity vyžadované nariadením (EÚ) 2017/2402. Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(8)

Pred predložením návrhu technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, Európsky orgán pre bankovníctvo úzko spolupracoval s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). EBA takisto vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Homogenita podkladových expozícií

Na účely článku 20 ods. 8 a článku 24 ods. 15 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa podkladové expozície považujú za homogénne, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

zodpovedajú jednému z týchto druhov aktív:

i)

úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok, alebo sú plne zaručené oprávneným poskytovateľom zabezpečenia uvedeným v článku 201 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) a kvalifikujú sa do 2. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie, ako sa stanovuje v tretej časti hlave II kapitole 2 uvedeného nariadenia;

ii)

úvery na podnikanie, ktoré sú zabezpečené jednou alebo viacerými hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie vrátane kancelárskych priestorov alebo iných priestorov určených na podnikanie;

iii)

kreditné facility poskytované fyzickým osobám na účely osobnej a rodinnej spotreby alebo spotreby domácností;

iv)

kreditné facility vrátane úverov a lízingov poskytované akémukoľvek typu podnikov alebo spoločností;

v)

úvery a lízingy na motorové vozidlá;

vi)

pohľadávky z kreditných kariet;

vii)

obchodné pohľadávky;

viii)

iné podkladové expozície, ktoré originátor alebo sponzor považuje za odlišný druh aktív na základe vnútorných metodík a parametrov;

b)

sú upísané v súlade so štandardmi, ktoré uplatňujú podobné prístupy pri posudzovaní súvisiaceho kreditného rizika;

c)

sú im poskytované služby v súlade s podobnými postupmi na monitorovanie, zhromažďovanie a spravovanie peňažných pohľadávok na strane aktív SSPE;

d)

v súlade s článkom 2 sa uplatňuje jeden alebo viac faktorov homogenity.

Na účely písmena a) tohto článku, ak podkladová expozícia zodpovedá viac ako jednému druhu aktív, uvedená expozícia sa priraďuje len jednému druhu aktív v uvedenej sekuritizácii.

Túto homogenitu neovplyvňujú žiadne zmeny podkladových expozícií v skupine, ktorá sa považuje za homogénnu podľa tohto nariadenia, ak sú tieto zmeny spôsobené dôvodmi mimo kontroly originátora alebo sponzora.

Článok 2

Faktory homogenity

1.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode i) sú tieto:

a)

ranking práv v oblasti zabezpečenia, na základe ktorých skupina podkladových expozícií pozostáva len z jednej z týchto možností:

i)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu prednostných práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na bývanie;

ii)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu nižších a všetkých prednostných práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na bývanie;

iii)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu nižších práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na bývanie;

b)

druh nehnuteľného majetku určeného na bývanie, na základe ktorého skupina pozostáva len z jedného z týchto druhov:

i)

majetok prinášajúci zisk;

ii)

majetok neprinášajúci zisk;

c)

jurisdikcia, na základe ktorej skupina pozostáva z expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na bývanie nachádzajúcim sa v tej istej jurisdikcii.

2.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode ii) sú tieto:

a)

ranking práv v oblasti zabezpečenia, na základe ktorých skupina pozostáva len z jedného z týchto druhov podkladových expozícií:

i)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu prednostných práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na podnikanie;

ii)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu nižších a všetkých prednostných práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na podnikanie;

iii)

úvery zabezpečené prostredníctvom rankingu nižších práv v oblasti zabezpečenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku určeného na podnikanie;

b)

druh nehnuteľného majetku určeného na podnikanie, na základe ktorého skupina pozostáva len z jedného z týchto druhov:

i)

administratívne budovy;

ii)

maloobchodné priestory;

iii)

nemocnice;

iv)

skladovacie zariadenia.

v)

hotely;

vi)

priemyselné nehnuteľnosti;

vii)

iný osobitný druh nehnuteľného majetku určeného na podnikanie;

c)

jurisdikcia, na základe ktorej skupina pozostáva z podkladových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v tej istej jurisdikcii.

3.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode iv) sú tieto:

a)

druh dlžníka, na základe ktorého skupina pozostáva len z jedného z týchto druhov dlžníkov:

i)

mikropodniky, malé a stredné podniky;

ii)

iné typy podnikov a spoločností;

b)

jurisdikcia, na základe ktorej skupina pozostáva len z jedného z týchto druhov podkladových expozícií:

i)

expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v tej istej jurisdikcii;

ii)

expozície voči dlžníkom s bydliskom v tej istej jurisdikcii.

4.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode v) sú tieto:

a)

druh dlžníka, na základe ktorého skupina pozostáva z podkladových expozícií len s jedným z týchto druhov dlžníkov:

i)

fyzické osoby;

ii)

mikropodniky, malé a stredné podniky;

iii)

iné typy podnikov a spoločností;

iv)

subjekty verejného sektora;

v)

finančné inštitúcie;

b)

jurisdikcia, na základe ktorej skupina pozostáva z podkladových expozícií voči dlžníkom s bydliskom v tej istej jurisdikcii.

5.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode vi) sú tieto:

a)

druh dlžníka, na základe ktorého skupina pozostáva z podkladových expozícií len s jedným z týchto druhov dlžníkov:

i)

fyzické osoby;

ii)

mikropodniky, malé a stredné podniky;

iii)

iné typy podnikov a spoločností;

iv)

subjekty verejného sektora;

v)

finančné inštitúcie;

b)

jurisdikcia, na základe ktorej skupina pozostáva z podkladových expozícií voči dlžníkom s bydliskom v tej istej jurisdikcii.

6.   Faktory homogenity pre druh aktív uvedený v článku 1 písm. a) bode viii) sú tieto:

a)

druh dlžníka;

b)

ranking práv v oblasti zabezpečenia;

c)

druh nehnuteľného majetku;

d)

jurisdikcia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. mája 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2020, s. 12).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).