22.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1747

z 15. októbra 2019,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o požiadavky na niektoré preukazy spôsobilosti a osvedčenia členov posádky, pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 1, článok 27 ods. 1 a článok 62 ods. 14,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (2) sa stanovujú podrobné pravidlá pre technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky v civilnom letectve.

(2)

Pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 sa zistilo, že určité požiadavky obsahovali redakčné chyby alebo nejasnosti. Okrem toho uplynula platnosť viacerých lehôt alebo ustanovení, ktoré boli pôvodne zahrnuté s cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na zosúladenie svojich vnútroštátnych pravidiel s nariadením (EÚ) č. 1178/2011. To viedlo k problémom spojeným s vykonávaním a zrozumiteľnosťou pravidiel Únie. Uvedené požiadavky by sa mali objasniť a opraviť. Malo by sa zaviesť nové vymedzenie pojmov v záujme zabezpečenia jednotného vykonávania podmienok.

(3)

S cieľom posilniť proporcionalitu a transparentnosť regulačného systému pre všeobecné letectvo by sa mali zmeniť pravidlá platné pre pilotov ľahkých lietadiel, súkromných pilotov, pilotov vetroňov a pilotov balónov, aby sa stanovilo rozšírenie oprávnení a aby sa objasnil obsah výcviku a skúšok. Pri stanovení rozšírenia oprávnení by sa mali objasniť požiadavky týkajúce sa kvalifikačných kategórií vodných letúnov, rozlietanosti, skúšok teoretických vedomostí a započítavania.

(4)

Mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre letúny a vrtuľníky s cieľom objasniť ustanovenia súvisiace s teoretickými vedomosťami a letovým výcvikom, požiadavkami na predĺženie a obnovenie platnosti.

(5)

Mali by sa zmeniť požiadavky na kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie, aby sa objasnila a zabezpečila konzistentnosť, pokiaľ ide o varianty, platnosť a obnovenie platnosti. Okrem toho by sa mali vykonať zmeny s cieľom objasniť kvalifikačné kategórie na leteckú akrobaciu, kvalifikačné kategórie na vlečenie vetroňa a vlečenie predmetu, kvalifikačné kategórie na nočné lety a kvalifikačné kategórie na lety v horách.

(6)

Pri vykonávaní pravidiel sa ukázalo, že niektoré z požiadaviek vzťahujúcich sa na inštruktorov a examinátorov sú nejasné. Preto pokiaľ ide o inštruktorov, mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa osvedčení inštruktora, nevyhnutných predpokladov, hodnotenia spôsobilosti, platnosti, oprávnení a podmienok, obsahu výcvikového kurzu, predĺženia a obnovenia platnosti. Pokiaľ ide o examinátorov, mali by sa zmeniť požiadavky týkajúce sa osvedčení examinátora, normalizácie, nevyhnutných predpokladov, hodnotenia spôsobilosti, platnosti, oprávnení a podmienok, predĺženia a obnovenia platnosti.

(7)

V nariadení (EÚ) 2018/1139 sa stanovuje možnosť uznať výcvik a skúsenosti týkajúce sa lietadiel, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2018/1139 [príloha I – lietadlá uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d)] na účely získania preukazu spôsobilosti podľa časti FCL. Preto by sa príslušné pravidlá pre výcvikové organizácie a príslušné orgány mali zmeniť tak, aby umožňovali takéto uznávanie.

(8)

Pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa výcvikových organizácií na základe vyhlásenia (ďalej len „DTO“) (3) vyplynula potreba objasniť uplatniteľné pravidlá na zabezpečenie účinného regulačného dohľadu nad DTO. Požiadavky by sa mali zmeniť s cieľom zabezpečiť, aby možnosť absolvovať výcvik v DTO bola povolená iba vtedy, ak sa daná DTO nachádza na území, za ktoré sú členské štáty zodpovedné podľa Chicagského dohovoru.

(9)

Pri vykonávaní pravidiel týkajúcich sa možnosti prevodu preukazov spôsobilosti podľa časti FCL a súvisiacich osvedčení zdravotnej spôsobilosti vyplynula potreba objasniť zodpovednosti zúčastnených príslušných orgánov a načasovanie prevodu zodpovednosti za dohľad. Preto by sa príslušné pravidlá mali zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení boli navrhnuté v stanovisku č. 5/2017, ktoré vydala Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva podľa článku 75 ods. 2 písm. b) a c) a článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1139, a v kontexte následných odborných diskusií.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 127 nariadenia (EÚ) 2018/1139,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   pre rôzne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti, oprávnení a povinností držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti;“.

2.

V článku 2 sa vypúšťajú body 4, 9, 10 a 13.

3.

V článku 4 sa vypúšťa odsek 1

4.

V článku 4 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, držiteľom osvedčenia inštruktora kvalifikačnej kategórie na triedu alebo osvedčenia examinátora, ktorí majú oprávnenia na jednopilotné vysokovýkonné lietadlo so zložitou konštrukciou, sa tieto oprávnenia prevedú na osvedčenie inštruktora pre typovú kvalifikačnú kategóriu alebo osvedčenie examinátora pre jednopilotné letúny.“

5.

Článok 5 sa vypúšťa.

6.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Vzhľadom na vydávanie preukazov spôsobilosti podľa časti FCL v súlade s prílohou I sa za výcvik začatý pred uplatňovaním tohto nariadenia v súlade s predpismi JAR a postupmi, ktorý sa vykonáva pod regulačným dohľadom členského štátu a ktorý bol odporučený na vzájomné uznanie v rámci systému Spojených leteckých úradov v súvislosti s príslušnými predpismi JAR, udelí plný zápočet za predpokladu, že výcvik a skúšanie sa skončili najneskôr 8. apríla 2016 a preukaz spôsobilosti podľa časti FCL sa vydal najneskôr 1. apríla 2020.“

7.

Článok 10a sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Organizácie sú v súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1139 oprávnené poskytovať výcvik pre pilotov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bodoch i) a ii) nariadenia (EÚ) 2018/1139 iba vtedy, ak príslušný orgán vydal uvedeným organizáciám schválenie, ktorým sa potvrdzuje, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a požiadavky stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

So zreteľom na článok 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/1139 sú však organizácie s hlavným miestom podnikania v členskom štáte oprávnené poskytovať výcvik uvedený v ustanovení DTO.GEN.110 prílohy VIII k tomuto nariadeniu bez takéhoto schválenia na území, za ktoré sú členské štáty zodpovedné podľa Chicagského dohovoru, ak príslušnému orgánu predložili vyhlásenie v súlade s požiadavkami stanovenými v ustanovení DTO.GEN.115 uvedenej prílohy a, ak sa to vyžaduje v ustanovení DTO.GEN.230 písm. c) uvedenej prílohy, ak príslušný orgán schválil výcvikový program.“;

b)

Odseky 2, 3 a 4 sa vypúšťajú.

8.

V článku 10b sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

9.

V článku 10c sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

10.

V článku 11 sa vypúšťa odsek 2

11.

V článku 11a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

12.

V článku 12 sa vypúšťajú odseky 1b, 2, 3, 5 a 6.

13.

V článku 12 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Keď členský štát uplatní požiadavky odsekov 2a a 4, oznámi to Komisii a agentúre. V tomto oznámení opíše dôvody takejto výnimky, ako aj program implementácie vrátane plánovaných opatrení a harmonogramu.“

14.

Príloha I (časť FCL), príloha VI (časť ARA) a príloha VIII (časť DTO) sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 57, 58, 59 a 66 prílohy k tomuto nariadeniu sa však uplatňujú od 21. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. októbra 2019

Za Komisiu

Predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2018, s. 13).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 (časť FCL) sa mení takto:

1.

Ustanovenie FCL.010 sa mení takto:

a)

Za pojem „let pod uhlom“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Hodnotenie spôsobilosti‘ je preukázanie zručností, vedomostí a prístupu na účely prvotného vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia inštruktora alebo examinátora.“;

b)

Za pojem „trenažér letových a navigačných postupov“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Let vykonaný výlučne podľa prístrojov‘ je let, pri ktorom pilot ovláda lietadlo bez akejkoľvek vonkajšej vizuálnej orientácie, a to v simulovaných alebo skutočných meteorologických podmienkach na let podľa prístrojov (IMC).“;

c)

Za pojem „priamy let“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Traťové lety pod dozorom‘ (LIFUS) sú traťové lety po absolvovaní schváleného výcvikového kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu s nulovým časom letu alebo traťové lety vyžadované na základe správy o údajoch o prevádzkovej spôsobilosti (OSD).“;

d)

Za pojem „noc“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚OSD‘ sú údaje o prevádzkovej spôsobilosti stanovené v súlade s prílohou I (časť 21) k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012.“;

e)

Za pojem „typ lietadla“ sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„‚Zoznam typových kvalifikačných kategórií a doložiek pre preukazy spôsobilosti‘ je zoznam, ktorý uverejnila agentúra na základe výsledkov hodnotenia OSD a ktorý obsahuje triedy letúnov a typy lietadiel na účely udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke.“;

f)

Vymedzenie pojmu „noc“ sa nahrádza takto:

„‚Noc‘ je časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania alebo iný podobný časový interval medzi západom a východom slnka, ako ho môže stanoviť náležitý orgán.“;

g)

Vymedzenie pojmu „iné výcvikové zariadenia (OTD – other training devices)“ sa nahrádza takto:

„‚Iné výcvikové zariadenia‘ (OTD) sú výcvikové prostriedky okrem FSTD, ktoré sú prostriedkami výcviku tam, kde nie je nevyhnutné úplné prostredie pilotnej kabíny.“;

h)

Vymedzenie pojmu „preskúšanie odbornej spôsobilosti“ sa nahrádza takto:

„‚Preskúšanie odbornej spôsobilosti‘ je preukázanie zručností na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti kvalifikačných kategórií alebo oprávnení vrátane takej ústnej skúšky, ktorú môže požadovať examinátor.“;

2.

Ustanovenie FCL.025 sa mení takto:

a)

Písmeno a) bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Žiadatelia vykonajú celý súbor skúšok teoretických vedomostí pre konkrétny preukaz spôsobilosti alebo kvalifikačnú kategóriu v rámci zodpovednosti príslušného orgánu rovnakého členského štátu.“;

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Kritériá úspešného vykonania skúšky

1.

Žiadateľ úspešne vykoná písomnú skúšku teoretických vedomostí, ak dosiahne aspoň 75 % bodov stanovených pre túto skúšku. Neuplatňujú sa žiadne trestné body.

2.

Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, žiadateľ úspešne absolvoval požadovanú skúšku teoretických vedomostí pre vydanie príslušného preukazu spôsobilosti pilota alebo kvalifikačnej kategórie, ak úspešne absolvoval všetky požadované písomné skúšky teoretických vedomostí v období 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky.

3.

Ak žiadateľ o skúšku teoretických vedomostí ATPL alebo o vydanie preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL), prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) neabsolvoval úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov alebo neabsolvoval úspešne všetky písomné skúšky počas šiestich sedení alebo počas obdobia uvedeného v písmene b) bode 2, musí znovu vykonať celý súbor písomných skúšok teoretických vedomostí.

4.

Ak žiadatelia o vydanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL), preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL), preukazu spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukazu spôsobilosti pilota balónov (BPL) neabsolvovali úspešne jednu z písomných skúšok teoretických vedomostí v rámci štyroch pokusov alebo neabsolvovali úspešne všetky písomné skúšky počas obdobia uvedeného v písmene b) bode 2, musia znovu vykonať celý súbor písomných skúšok teoretických vedomostí.

5.

Pred opätovným vykonaním skúšok teoretických vedomostí žiadatelia absolvujú ďalší výcvik v DTO alebo ATO. Rozsah a oblasť potrebného výcviku stanoví DTO alebo ATO na základe potrieb žiadateľov.“;

3.

Ustanovenie FCL.040 sa nahrádza takto:

FCL.040 Uplatňovanie oprávnení vyplývajúcich z preukazov spôsobilosti

Uplatňovanie oprávnení, ktoré poskytuje preukaz spôsobilosti, závisí od platnosti kvalifikačných kategórií obsiahnutých v tomto preukaze spôsobilosti, ak je to relevantné, a od osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, a to podľa uplatňovaných oprávnení.“;

4.

Ustanovenie FCL.055 sa nahrádza takto:

FCL.055 Jazyková spôsobilosť

a)

Všeobecné podmienky. Piloti letúnov, vrtuľníkov, lietadiel so zdvihovými motormi a vzducholodí, od ktorých sa vyžaduje používanie rádiotelefónu, nesmú uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií, pokiaľ nemajú vo svojom preukaze spôsobilosti doložku jazykovej spôsobilosti buď pre anglický jazyk, alebo pre jazyk používaný pri rádiovej komunikácii počas daného letu. Doložka udáva jazyk, úroveň jazykovej spôsobilosti a dátum platnosti a musí sa získať v súlade s postupom stanoveným príslušným orgánom. Minimálna prijateľná úroveň jazykovej spôsobilosti je funkčná úroveň (úroveň 4) v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe.

b)

Žiadateľ o doložku jazykovej spôsobilosti musí v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe preukázať aspoň funkčnú úroveň jazykovej spôsobilosti, a to tak v používaní frazeológie, ako aj jazyka bežnej komunikácie, hodnotiteľovi osvedčenému príslušným orgánom alebo prípadne orgánom pre skúšanie jazykovej spôsobilosti schváleným príslušným orgánom. Žiadateľ túto úroveň dosahuje, ak preukáže svoju schopnosť:

1.

efektívne komunikovať len prostredníctvom hlasu a v situáciách s priamym osobným kontaktom;

2.

presne a jasne komunikovať o všeobecných a pracovne zameraných témach;

3.

používať primerané komunikačné stratégie na výmenu správ a na zistenie a vyriešenie nedorozumení vo všeobecnom alebo pracovne zameranom kontexte;

4.

úspešne zvládnuť náročné jazykové výzvy pri komplikáciách alebo neočakávanom zvrate udalostí, ktorý nastane pri bežných pracovných situáciách alebo komunikačných úlohách, s ktorými je inak oboznámený, a

5.

používať dialekt alebo prízvuk, ktorý je pre leteckú komunitu zrozumiteľný.

c)

Okrem pilotov, ktorí preukázali jazykovú spôsobilosť na odbornej úrovni (úroveň 6) v súlade s dodatkom 2 k tejto prílohe, doložka jazykovej spôsobilosti sa prehodnotí:

1.

každé 4 roky, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na funkčnej úrovni (úroveň 4), alebo

2.

každých 6 rokov, ak preukázaná jazyková spôsobilosť je na veľmi pokročilej úrovni (úroveň 5).

d)

Osobitné požiadavky pre držiteľov prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR). Bez toho, aby boli dotknuté uvedené body, držitelia IR alebo EIR preukážu schopnosť používať anglický jazyk na príslušnej úrovni jazykovej spôsobilosti, ako sa vymedzuje v dodatku 2 k tejto prílohe.

e)

Preukazovanie jazykovej spôsobilosti a schopnosti držiteľov IR alebo EIR používať anglický jazyk sa vykonáva metódou hodnotenia, ktorú stanoví niektorý príslušný orgán.“;

5.

V ustanovení FCL.060 sa bod 2 písmena c) nahrádza takto:

„2.

Ak pilot nespĺňa požiadavku uvedenú v bode 1, absolvuje výcvikový let s inštruktorom s kvalifikáciou v súlade s podčasťou J na výcvik pre daný typ lietadla. Skôr ako pilot bude môcť uplatňovať svoje oprávnenia, vykoná sa výcvikový let v lietadle alebo v letovom simulátore (FFS) toho typu lietadla, ktoré sa má použiť, pričom musí zahŕňať prinajmenšom požiadavky uvedené v písmene b) bodoch 1 a 2.“;

6.

V ustanovení FCL.115 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

Na účely výcviku na oprávnenie pre kvalifikačnú kategóriu na triedu jednomotorových piestových letúnov (vodných) sa musia brať do úvahy prvky v bode 7 [Kvalifikačné kategórie na triedu (voda)] oddielu B (Osobitné požiadavky pre kategóriu letúnov) dodatku 9 k tejto prílohe.“;

7.

Ustanovenie FCL.120 sa nahrádza takto:

FCL.120 LAPL – Skúška teoretických vedomostí

a)

Žiadatelia o LAPL(A) a LAPL(H) preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy a postupy riadenia letovej prevádzky (ATC),

ľudská výkonnosť,

meteorológia,

komunikácia,

navigácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Žiadatelia o LAPL(B) a LAPL(S) preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy a postupy riadenia letovej prevádzky (ATC),

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách a

navigácia.“;

8.

Ustanovenie FCL.105.A sa nahrádza takto:

FCL.105.A LAPL(A) – Oprávnenia a podmienky

a)

Oprávnenia

LAPL na letúny oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) na jednomotorových piestových letúnoch (pozemných), na jednomotorových piestových letúnoch (vodných) alebo turistických motorových klzákoch (TMG) s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 2 000 kg, prepravujúcich najviac 3 cestujúcich, pričom na palube lietadla nikdy nie je viac osôb ako 4.

b)

Podmienky

1.

Držitelia LAPL(A) smú po vydaní preukazu spôsobilosti prepravovať cestujúcich iba po nalietaní 10 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch.

2.

Držitelia LAPL(A), ktorí boli predtým držiteľmi ATPL(A), MPL(A), CPL(A) alebo PPL(A), sú oslobodení od požiadaviek stanovených v písmene b) bode 1.“;

9.

V ustanovení FCL.135.A sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Oprávnenia sa rozšíria na iný variant v rámci triedy, ak pilot absolvuje buď rozdielový výcvik, alebo zoznamovanie. Rozdielový výcvik sa zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podpíše ho inštruktor.“;

10.

Ustanovenie FCL.140.A sa nahrádza takto:

FCL.140.A LAPL(A) – Požiadavky na rozlietanosť

a)

Držitelia LAPL(A) uplatňujú oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti, iba ak v priebehu uplynulých 2 rokov ako piloti letúnov alebo turistických motorových klzákov splnili aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

absolvovali aspoň 12 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dohľadom inštruktora vrátane:

12 vzletov a pristátí,

opakovacieho výcviku trvajúceho aspoň 1 hodinu celkového času letu s inštruktorom;

2.

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre LAPL(A) s examinátorom. Program preskúšania odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky pre LAPL(A).

b)

Ak sú držitelia LAPL(A) držiteľmi oprávnenia na jednomotorové piestové letúny (pozemné) aj jednomotorové piestové letúny (vodné), môžu splniť požiadavky uvedené v písmene a) bode 1 pre akúkoľvek z týchto tried alebo ich kombináciu, ktoré sú platné pre obe oprávnenia. Na tento účel aspoň 1 hodinu požadovaného času letu a 6 z požadovaných 12 vzletov a pristátí musia absolvovať v každej triede.“;

11.

Ustanovenie FCL.140.H sa nahrádza takto:

FCL.140.H LAPL(H) – Požiadavky na rozlietanosť

Držitelia LAPL(H) uplatňujú oprávnenia vyplývajúce zo svojho preukazu spôsobilosti na konkrétnom type, iba ak v období uplynulých 12 mesiacov:

a)

absolvovali aspoň šesť hodín času letu vo vrtuľníkoch daného typu vo funkcii veliaceho pilota alebo letu s inštruktorom alebo samostatného letu pod dohľadom inštruktora vrátane šiestich vzletov, priblížení a pristátí a absolvovali opakovací výcvik v trvaní aspoň 1 hodiny celkového času letu s inštruktorom;

b)

predtým, než začnú znovu uplatňovať oprávnenia vyplývajúce zo svojho preukazu spôsobilosti, absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom na konkrétnom type vrtuľníka. Daný program preskúšania odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej skúšky pre LAPL(H).“;

12.

Ustanovenie FCL.215 sa nahrádza takto:

„FCL.215 Skúška teoretických vedomostí

a)

Žiadatelia o PPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy,

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia a

navigácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu a

všeobecné vedomosti o lietadlách.

b)

Žiadatelia o BPL alebo SPL preukážu úroveň teoretických vedomostí zodpovedajúcu poskytovaným oprávneniam prostredníctvom skúšok v týchto predmetoch:

1.

spoločné predmety:

letecké právne predpisy,

ľudská výkonnosť,

meteorológia a

komunikácia;

2.

špeciálne predmety týkajúce sa jednotlivých kategórií lietadiel:

zásady letu,

prevádzkové postupy,

letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu,

všeobecné vedomosti o lietadlách a

navigácia.“;

13.

V ustanovení FCL.205.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

PPL(A) oprávňuje držiteľov vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na letúnoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) v neobchodnej prevádzke a uplatňovať všetky oprávnenia držiteľov LAPL(A).“;

14.

V ustanovení FCL.205.H sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

PPL(H) oprávňuje držiteľa vykonávať bez odplaty funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na vrtuľníkoch v neobchodnej prevádzke a uplatňovať všetky oprávnenia držiteľov LAPL(H).“;

15.

Ustanovenie FCL.625 sa nahrádza takto:

FCL.625 IR – Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Platnosť

IR platí 1 rok.

b)

Predĺženie platnosti

1.

Platnosť IR sa predlžuje v období 3 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia jej platnosti na základe splnenia kritérií na predĺženie platnosti pre príslušnú kategóriu lietadiel.

2.

Ak sa žiadatelia rozhodnú splniť požiadavky na predĺženie platnosti skôr, než je uvedené v bode 1, nové obdobie platnosti sa začína od dátumu preskúšania odbornej spôsobilosti.

3.

Žiadatelia, ktorí neabsolvujú príslušnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti IR pred dátumom uplynutia platnosti IR, uplatňujú svoje oprávnenia IR, iba ak úspešne absolvujú preskúšanie odbornej spôsobilosti IR.

c)

Obnovenie platnosti

Po uplynutí platnosti IR žiadatelia s cieľom obnoviť platnosť svojich oprávnení musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

ak to ATO považuje za potrebné, absolvovať opakovací výcvik v ATO, aby dosiahli úroveň odbornej spôsobilosti potrebnú na zvládnutie prístrojovej časti praktickej skúšky v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušnú kategóriu lietadiel v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

3.

byť držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak.

d)

Ak nebola predĺžená alebo obnovená platnosť IR v priebehu predchádzajúcich 7 rokov, žiadatelia o IR musia opätovne absolvovať skúšku teoretických vedomostí IR a praktickú skúšku IR.

e)

Držitelia platnej IR v preukaze spôsobilosti pilota vydanom treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru sú oslobodení od plnenia požiadaviek uvedených v písmene c) bode 1 a písmene d), keď obnovujú platnosť oprávnení IR obsiahnutých v preukazoch spôsobilosti vydaných v súlade s touto prílohou.

f)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti uvedené v písmene c) bode 2 a písmene e) sa môže spojiť s preskúšaním odbornej spôsobilosti vykonávaným na účely obnovenia platnosti príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie.“;

16.

V ustanovení FCL.625.A sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Predĺženie platnosti.

Na predĺženie platnosti IR(A) žiadatelia musia:

1.

byť držiteľmi príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je predĺženie platnosti IR spojené s obnovením platnosti príslušnej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe, ak je predĺženie platnosti IR spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie;

3.

ak predĺženie platnosti IR nie je spojené s predĺžením platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie:

i)

pre jednopilotné letúny, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti na základe oddielu 3B a tých častí oddielu 1, ktoré sa týkajú zamýšľaného letu;

ii)

pre viacmotorové letúny, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti pre jednopilotné letúny na základe oddielu 6 výlučne podľa prístrojov.

4.

V prípade predĺženia platnosti podľa bodu 2 sa môže použiť trenažér letových a navigačných postupov (FNPT II) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušnú triedu alebo typ letúna za predpokladu, že prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(A) sa vykoná na letúne.“;

17.

Ustanovenie FCL.625.H sa nahrádza takto:

FCL.625.H IR(H) – Predĺženie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti IR(H) žiadatelia musia:

1.

byť držiteľmi príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie, pokiaľ nie je predĺženie platnosti IR spojené s obnovením platnosti príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie;

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe, ak je predĺženie platnosti IR spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie;

3.

ak predĺženie platnosti IR nie je spojené s predĺžením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, absolvovať v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe preskúšanie odbornej spôsobilosti pre príslušný typ vrtuľníka na základe oddielu 5 a príslušných častí oddielu 1.

b)

V prípade preskúšania odbornej spôsobilosti podľa písmena a) bodu 3 sa môže použiť letové výcvikové zariadenie 2/3 (FTD 2/3) alebo letový simulátor (FFS) predstavujúci príslušný typ vrtuľníka za predpokladu, že prinajmenšom každé druhé preskúšanie odbornej spôsobilosti s cieľom predĺženia platnosti IR(H) sa vykoná na vrtuľníku.

c)

Vzájomný zápočet sa udeľuje v súlade s dodatkom 8 k tejto prílohe.“;

18.

Ustanovenie FCL.710 sa nahrádza takto:

FCL.710 Kvalifikačné kategórie na triedu a typové kvalifikačné kategórie – varianty

a)

Piloti absolvujú rozdielový výcvik alebo zoznamovanie s cieľom rozšíriť svoje oprávnenia o iný variant lietadla v rámci jednej kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie. V prípade variantov v rámci kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie sú súčasťou rozdielového výcviku alebo zoznamovania podľa potreby príslušné prvky vymedzené v OSD.

b)

Rozdielový výcvik sa vykoná buď:

1.

v ATO;

2.

v DTO v prípade lietadla uvedeného v písmene a) bode 1 podbode c) a písmene a) bode 2 podbode c) ustanovenia DTO.GEN.110 prílohy VIII;

3.

u držiteľa AOC so schváleným programom rozdielového výcviku pre danú triedu alebo typ.

c)

Bez ohľadu na požiadavku uvedenú v písmene b) môže rozdielový výcvik na turistické motorové klzáky (TMG), jednomotorové piestové letúny (SEP), jednomotorové turbínové (SET) a viacmotorové piestové (MEP) letúny vykonávať primerane kvalifikovaný inštruktor, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak.

d)

Ak piloti do 2 rokov od výcviku uvedeného v písmene b) nevykonajú let na danom variante, absolvujú ďalší rozdielový výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti na danom variante s výnimkou typov alebo variantov v rámci kvalifikačných kategórií na triedu SEP a TMG.

e)

Rozdielový výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti v uvedenom variante sa podľa potreby zapíše do denníka pilota alebo rovnocenného dokumentu a podľa vhodnosti ho podpíše inštruktor alebo examinátor.“;

19.

V ustanovení FCL.725 písm. b) sa dopĺňa tento bod 5:

„5.

Skúška pre jednopilotné jednomotorové letúny a jednopilotné viacmotorové letúny (vodné) je písomná a pozostáva najmenej z 30 otázok s voliteľnými odpoveďami.“;

20.

Ustanovenie FCL.740 sa nahrádza takto:

FCL.740 Platnosť a obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií

a)

Platnosť

Obdobie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií je 1 rok s výnimkou kvalifikačných kategórií na triedu pre jednopilotné jednomotorové letúny, pre ktoré je obdobie platnosti 2 roky, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak. Ak sa piloti rozhodnú splniť požiadavky na predĺženie platnosti skôr, než je uvedené v ustanoveniach FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nové obdobie platnosti sa začína od dátumu preskúšania odbornej spôsobilosti.

b)

Obnovenie platnosti

Pri obnovení platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu alebo typovej kvalifikačnej kategórie žiadateľ musí spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe;

2.

pred preskúšaním odbornej spôsobilosti uvedeným v bode 1 absolvovať opakovací výcvik v ATO, ak to ATO považuje za potrebné na dosiahnutie úrovne odbornej spôsobilosti na bezpečnú prevádzku lietadla príslušnej triedy alebo typu, s výnimkou prípadu, keď je držiteľom platnej kvalifikačnej kategórie na tú istú triedu alebo typ lietadla v preukaze spôsobilosti pilota vydanom treťou krajinou v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru a keď je oprávnený uplatňovať oprávnenia tejto kvalifikačnej kategórie. Žiadateľ môže absolvovať výcvik:

i)

v DTO alebo v ATO, ak mu uplynula platnosť kvalifikačnej kategórie na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov, kvalifikačnej kategórie na triedu turistických motorových klzákov (TMG) alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednomotorové vrtuľníky uvedené v ustanovení DTO.GEN.110 písm. a) bode 2 podbode c) prílohy VIII;

ii)

v DTO, v ATO alebo s inštruktorom, ak mu platnosť kvalifikačnej kategórie uplynula pred menej ako tromi rokmi a ak išlo o kvalifikačnú kategóriu na triedu nie vysokovýkonných jednomotorových piestových letúnov alebo kvalifikačnú kategóriu na triedu turistických motorových klzákov (TMG).

3.

Bez ohľadu na písmeno b) body 1 a 2 piloti, ktorí sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na letové skúšky vydanej v súlade s ustanovením FCL.820 a ktorí sa podieľali na skúšobných letoch v rámci vývoja, osvedčovania alebo výroby daného typu lietadla a absolvovali buď 50 hodín celkového času letu, alebo 10 hodín času letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) pri letových skúškach na danom type v roku predchádzajúcom dátumu ich žiadosti, sú oprávnení požiadať o predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti príslušnej typovej kvalifikačnej kategórie.“;

21.

V ustanovení FCL.805 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Oprávnenia kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa a na vlečenie predmetu sú obmedzené na letúny alebo turistické motorové klzáky (TMG) primerane lietadlu, na akom žiadateľ vykonal letový výcvik. V prípade vlečenia predmetu sú tieto oprávnenia obmedzené na spôsob vlečenia, ktorý sa použil pri letovom výcviku. Oprávnenia sa rozšíria, ak piloti úspešne absolvujú aspoň tri výcvikové lety s inštruktorom, ktoré zahŕňajú celé osnovy výcviku vlečenia pre príslušný typ lietadla a príslušný spôsob vlečenia predmetu.“;

22.

V ustanovení FCL.810 sa úvodná veta v písmene a) bode 1 nahrádza takto:

„1.

Ak sa majú oprávnenia LAPL, SPL alebo PPL na letúny, turistické motorové klzáky (TMG) alebo vzducholode uplatňovať v noci v podmienkach pravidiel letu za viditeľnosti (VFR), žiadatelia musia absolvovať výcvikový kurz v DTO alebo v ATO v trvaní najviac šiestich mesiacov. Kurz zahŕňa:“;

23.

V ustanovení FCL.815 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie na lety v horách žiadatelia musia:

1.

v priebehu uplynulých 2 rokov absolvovať najmenej 6 pristátí na plochách, ktoré si vyžadujú kvalifikačnú kategóriu na lety v horách, alebo

2.

úspešne absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s požiadavkami uvedenými v písmene c).“;

24.

V ustanovení FCL.900 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Výcvik poskytovaný mimo územia členských štátov:

1.

Odchylne od písmena a) v prípade letového výcviku poskytovaného počas výcvikového kurzu schváleného v súlade s touto prílohou mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru, príslušný orgán vydá osvedčenie inštruktora žiadateľom, ktorí:

i)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota, ktorý spĺňa všetky tieto kritériá:

A)

je v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;

B)

v každom prípade je to aspoň CPL v príslušnej kategórii lietadiel s príslušnou kvalifikačnou kategóriou alebo osvedčením;

ii)

spĺňajú požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia inštruktora stanovené v tejto podčasti;

iii)

preukážu príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych pravidiel bezpečnosti letectva, aby dokázali uplatňovať oprávnenia na vykonávanie výcviku v súlade s touto prílohou.

2.

Osvedčenie je obmedzené na poskytovanie letového výcviku počas výcvikového kurzu schváleného v súlade s touto prílohou, ktorý spĺňa všetky tieto podmienky:

i)

poskytuje sa mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru;

ii)

poskytuje sa žiakom – pilotom, ktorí dostatočne ovládajú jazyk, v ktorom letový výcvik prebieha.“;

25.

V ustanovení FCL.935 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI), inštruktora na syntetickom výcvikovom zariadení (STI), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI) a inštruktora letových skúšok (FTI), absolvuje hodnotenie spôsobilosti v príslušnej kategórii lietadiel, v príslušnej triede alebo type alebo v príslušnom FSTD, aby examinátorovi s kvalifikáciou podľa podčasti K tejto prílohy preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.“;

26.

Ustanovenie FCL.940 sa nahrádza takto:

FCL.940 Platnosť osvedčení inštruktora

Osvedčenia inštruktora, s výnimkou inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách (MI), a bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie FCL.900 písmeno b) bod 1 a ustanovenie FCL.915 písmeno e) bod 2, platia na obdobie troch rokov.“;

27.

Ustanovenie FCL.905.FI sa nahrádza takto:

„FCL.905.FI Oprávnenia a podmienky

Letoví inštruktori (FI) sú oprávnení vykonávať letový výcvik na účely vydávania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti:

a)

preukazov spôsobilosti PPL, SPL, BPL a LAPL v príslušnej kategórii lietadiel;

b)

kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné lietadlá okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou; rozšírení triedy a skupiny pre balóny a rozlietanosti v triede pre vetrone;

c)

kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, vo viacpilotnej prevádzke, za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

2.

absolvovali všetky tieto kroky:

i)

aspoň 500 hodín vo funkcii pilota v rámci viacpilotnej prevádzky na letúnoch;

ii)

výcvikový kurz pre MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

d)

typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné alebo viacpilotné vzducholode;

e)

preukazov spôsobilosti CPL v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že letoví inštruktori absolvovali aspoň 200 hodín letového výcviku v danej kategórii lietadiel;

f)

kvalifikačnej kategórie na nočné lety za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

sú držiteľmi kvalifikačnej kategórie na nočné lety v príslušnej kategórii lietadiel;

2.

preukázali svoju spôsobilosť poskytovať výcvik v noci letovému inštruktorovi s kvalifikáciou v súlade s písmenom j);

3.

spĺňajú požiadavky na prax nočných letov uvedené v ustanovení FCL.060 písm. b) bode 2;

g)

kvalifikačnej kategórie na vlečenie, na akrobatické lety alebo v prípade FI(S) na lety v oblačnosti za predpokladu, že letoví inštruktori sú držiteľmi týchto oprávnení a že preukázali svoju spôsobilosť poskytovať výcvik pre tieto kvalifikačné kategórie letovému inštruktorovi s kvalifikáciou v súlade s písmenom j);

h)

prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na trati (EIR) alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

absolvovali aspoň 200 hodín času letu podľa prístrojov (IFR), z toho najviac 50 hodín môže tvoriť pozemný prístrojový čas v letovom simulátore (FFS), letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3) alebo trenažéri letových a navigačných postupov (FNPT II);

2.

absolvovali vo funkcii žiaka – pilota výcvikový kurz inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI) a úspešne absolvovali hodnotenie spôsobilosti na vydanie osvedčenia IRI;

3.

spĺňajú požiadavky uvedené v ustanoveniach FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v prípade viacmotorových letúnov a v ustanoveniach FCL.910.TRI písm. c) bode 1 a FCL.915.TRI písm. d) bode 2 v prípade viacmotorových vrtuľníkov;

i)

kvalifikačných kategórií na triedu alebo typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné viacmotorové letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

v prípade letúnov spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

2.

v prípade vrtuľníkov spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.910.TRI písm. c) bod 1 a FCL.915.TRI písm. d) bod 2;

j)

osvedčení FI, IRI, CRI, STI alebo MI za predpokladu, že spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

absolvovali aspoň 50 hodín alebo 150 vzletov v rámci letového výcviku vo vetroňoch v prípade FI(S), aspoň 50 hodín alebo 50 vzletov v rámci letového výcviku v balónoch v prípade FI(B) a 500 hodín letového výcviku v príslušnej kategórii lietadiel vo všetkých ostatných prípadoch;

2.

úspešne absolvovali hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 v príslušnej kategórii lietadiel, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) preukázali svoju spôsobilosť vykonávať výcvik na vydanie príslušného osvedčenia;

k)

preukazov spôsobilosti MLP za predpokladu, že letoví inštruktori spĺňajú všetky tieto podmienky:

1.

na účely hlavnej fázy výcviku absolvovali aspoň 500 hodín času letu vo funkcii pilota letúnov, z toho aspoň 200 hodín pri vykonávaní letového výcviku;

2.

na účely základnej fázy výcviku:

i)

sú držiteľmi prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na viacmotorové letúny a oprávnenia na poskytovanie výcviku pre IR;

ii)

absolvovali aspoň 1 500 hodín času letu v prevádzke s viacčlennou posádkou;

3.

v prípade letových inštruktorov, ktorí už majú kvalifikáciu na poskytovanie výcviku v integrovaných kurzoch ATP(A) alebo CPL(A)/IR, sa požiadavky uvedené v bode 2 podbode ii) môžu nahradiť absolvovaním štruktúrovaného kurzu, ktorý zahŕňa:

i)

kvalifikáciu súčinnosti viacčlennej posádky (MCC);

ii)

účasť na piatich lekciách letového výcviku v 3. fáze kurzu MPL;

iii)

účasť na piatich lekciách letového výcviku vo 4. fáze kurzu MPL;

iv)

účasť na piatich lekciách udržiavacieho traťovo orientovaného letového výcviku prevádzkovateľa;

v)

obsah kurzu súčinnosti viacčlennej posádky (MCCI).

V tomto prípade letoví inštruktori vykonajú svojich prvých päť inštruktorských lekcií pod dohľadom TRI(A), MCCI(A) alebo SFI(A) s kvalifikáciou na letový výcvik MPL.“;

28.

Ustanovenie FCL.915.FI sa mení takto:

a)

V písmene b) bode 2 sa podbod i) nahrádza takto:

„i)

okrem prípadu, keď FI(A) poskytuje výcvik výlučne pre LAPL(A), absolvuje skúšku teoretických vedomostí pre CPL, ktorá sa môže vykonať bez absolvovania výcvikového kurzu teoretických vedomostí pre CPL a ktorá nie je platná na vydanie osvedčenia CPL, a“;

b)

V písmene c) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

najmenej 200 hodín absolvuje vo funkcii veliaceho pilota, ak je žiadateľ držiteľom prinajmenšom PPL(H) a úspešne absolvuje skúšku teoretických vedomostí pre CPL, ktorá sa môže vykonať bez absolvovania výcvikového kurzu teoretických vedomostí pre CPL a ktorá nie je platná na vydanie osvedčenia CPL;“;

29.

V ustanovení FCL.930.FI sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

Žiadatelia o osvedčenie FI, ktorí sú alebo boli držiteľmi akéhokoľvek iného osvedčenia inštruktora vydaného v súlade s touto prílohou, sa považujú za žiadateľov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v písmene b) bode 1.“;

30.

Ustanovenie FCL.940.FI sa nahrádza takto:

„FCL.940.FI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

1.

Na predĺženie platnosti osvedčenia FI musia držitelia splniť aspoň dve z troch nasledujúcich požiadaviek pred dátumom uplynutia platnosti osvedčenia FI:

i)

absolvovať:

A)

v prípade FI(A) a FI(H) aspoň 50 hodín letového výcviku v príslušnej kategórii lietadiel vo funkcii FI, TRI, CRI, IRI, MI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR), aspoň 10 z týchto hodín sa absolvuje ako letový výcvik pre IR v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

B)

v prípade FI(As) aspoň 20 hodín letového výcviku vo vzducholodiach vo funkcii FI, IRI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu (IR), 10 z týchto hodín sa absolvuje ako letový výcvik pre IR v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI;

C)

v prípade FI(S) aspoň 60 vzletov alebo 30 hodín letového výcviku vo vetroňoch, v motorových vetroňoch alebo turistických motorových klzákoch (TMG) vo funkcii FI alebo examinátora;

D)

v prípade FI(B) aspoň 6 hodín letového výcviku v balónoch vo funkcii FI alebo examinátora;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktorov ako FI v ATO alebo u príslušného orgánu. V prípade FI(B) a FI(S) sa tento opakovací výcvik inštruktorov môže absolvovať v DTO;

iii)

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

2.

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(A) alebo FI(H), alebo pri každom treťom predĺžení platnosti osvedčenia v prípade FI(As), FI(S) a FI(B) musia držitelia príslušného osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

b)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť osvedčenia FI uplynula, žiadatelia musia v období 12 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o obnovenie platnosti absolvovať opakovací výcvik inštruktora ako FI v ATO alebo u príslušného orgánu, alebo v prípade FI(B) alebo FI(S) v ATO, DTO, alebo u príslušného orgánu a absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.“;

31.

V ustanovení FCL.905.TRI sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

vydania osvedčenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) alebo inštruktora výcviku na simulátore (SFI) za predpokladu, že držiteľ spĺňa všetky tieto podmienky:

1.

má aspoň 50 hodín praxe ako inštruktor TRI alebo SFI v súlade s týmto nariadením alebo nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012;

2.

absolvoval osnovy letového výcviku príslušnej časti výcvikového kurzu pre TRI podľa ustanovenia FCL.930.TRI písm. a) bodu 3 k spokojnosti vedúceho výcviku ATO, a

c)

v prípade TRI pre jednopilotné letúny:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou za predpokladu, že žiadateľ chce získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie pre jednopilotné letúny TRI(SPA) sa môžu rozšíriť o letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že TRI spĺňa všetky tieto podmienky:

i)

je alebo bol držiteľom osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

ii)

absolvoval aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvoval výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

2.

kurzu preukazu spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) v základnej fáze za predpokladu, že jeho oprávnenia sú rozšírené o viacpilotnú prevádzku a že je alebo bol držiteľom osvedčenia FI(A) alebo IRI(A).“;

32.

Ustanovenie FCL.910.TRI sa nahrádza takto:

FCL.910.TRI Obmedzené oprávnenia

a)

Všeobecné podmienky. Ak sa výcvik TRI vykonáva iba vo výcvikových zariadeniach na simuláciu letu (FSTD), oprávnenia TRI sú obmedzené na výcvik v FSTD. Toto obmedzenie však zahŕňa tieto oprávnenia v prípade lietadla:

1.

vykonávať traťové lety pod dozorom (LIFUS) za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik stanovený v ustanovení FCL.930.TRI písm. a) bode 4 podbode i);

2.

vykonávať výcvik pristátia za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik stanovený v ustanovení FCL.930.TRI písm. a) bode 4 podbode ii), alebo

3.

vykonávať výcvikový let stanovený v ustanovení FCL.060 písm. c) bode 2 za predpokladu, že súčasťou výcvikového kurzu pre TRI bol výcvik uvedený v písmene a) bodoch 1 alebo 2.

Obmedzenie týkajúce sa FSTD sa odstráni, ak TRI absolvuje hodnotenie spôsobilosti v lietadle.

b)

Inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) na letúny a na lietadlá so vztlakovými motormi – TRI(A) a TRI(PL). Oprávnenia TRI sú obmedzené na typ letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi, na akých sa vykonával výcvik a hodnotenie spôsobilosti. Pokiaľ nie je v OSD stanovené inak, na rozšírenie oprávnení TRI o ďalšie typy musia inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie:

1.

absolvovať v období 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti aspoň 15 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 7 úsekov sa môže absolvovať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);

2.

absolvovať súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku ako súčasť príslušného kurzu TRI;

3.

absolvovať príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) alebo examinátorovi typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) s kvalifikáciou v súlade s podčasťou K tejto prílohy, preukázal svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane výcviku predletových a poletových činností a teoretickej výučby.

Oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak TRI absolvoval súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku príslušného kurzu TRI.

c)

Inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) na vrtuľníky – TRI(H).

1.

Oprávnenia TRI(H) sú obmedzené na typ vrtuľníkov, na akom sa vykonávalo hodnotenie spôsobilosti na účely vydania osvedčenia TRI. Pokiaľ nie je v OSD stanovené inak, oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie typy, ak inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie:

i)

absolvovali súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku ako súčasť príslušného kurzu TRI;

ii)

v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu žiadosti absolvovali aspoň 10 hodín letu na príslušnom type vrtuľníka, z toho najviac 5 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS) alebo letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3), a

iii)

absolvovali príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935, aby examinátorovi letových inštruktorov (FIE) alebo examinátorovi typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) s kvalifikáciou v súlade s podčasťou K tejto prílohy, preukázali svoju spôsobilosť vykonávať výcvik pilotov na úrovni požadovanej na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vrátane výcviku predletových a poletových činností a teoretickej výučby.

Oprávnenia TRI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak TRI absolvoval súvisiace časti technického výcviku a letového výcviku príslušného kurzu TRI.

2.

Pred rozšírením oprávnení TRI(H) z jednopilotnej prevádzky o viacpilotnú prevádzku toho istého typu vrtuľníkov držiteľ absolvuje aspoň 100 hodín letu vo viacpilotnej prevádzke v tomto type vrtuľníkov.

d)

Bez ohľadu na predchádzajúce písmená držitelia osvedčenia TRI, ktorým bola vydaná typová kvalifikačná kategória v súlade s ustanovením FCL.725 písm. e), majú právo na rozšírenie oprávnení TRI o tento nový typ lietadla.“;

33.

V ustanovení FCL.915.TRI sa bod 1 písmena c) nahrádza takto:

„c)

pre osvedčenie TRI(SPA):

1.

absolvuje v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu podania žiadosti aspoň 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí vo funkcii veliaceho pilota v letúne príslušného typu, z toho najviac 15 úsekov sa môže absolvovať vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktorý predstavuje tento typ letúna, a“;

34.

Ustanovenie FCL.930.TRI sa mení takto:

a)

Úvodná veta písmena a) sa nahrádza takto:

„a)

Výcvikový kurz pre TRI sa vykonáva v lietadle, iba ak nie je k dispozícii a nie je prístupné žiadne výcvikové zariadenie na simuláciu letu (FSTD), a tento kurz zahŕňa:“;

b)

V písmene a) sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

5 hodín letového výcviku na príslušnom lietadle alebo v FSTD, ktoré predstavuje toto lietadlo, pre jednopilotné lietadlá a 10 hodín pre viacpilotné lietadlá alebo FSTD, ktoré predstavuje toto lietadlo;“;

c)

Vkladá sa nový bod 4:

„4.

podľa potreby tento výcvik:

i)

dodatočný špeciálny výcvik pred vykonávaním traťových letov pod dozorom (LIFUS);

ii)

dodatočný špeciálny výcvik pred vykonávaním výcviku pristátia. Daný výcvik vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD) zahŕňa výcvik pre núdzové postupy týkajúce sa lietadla.“;

35.

Ustanovenie FCL.935.TRI sa nahrádza takto:

FCL.935.TRI Hodnotenie spôsobilosti

a)

Hodnotenie spôsobilosti TRI pre MPA a PL sa vykonáva v letovom simulátore (FFS). Ak FFS nie je k dispozícii alebo nie je prístupný, použije sa lietadlo.

b)

Hodnotenie spôsobilosti TRI pre jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou a vrtuľníky sa vykonáva jedným z týchto spôsobov:

1.

v letovom simulátore (FFS), ktorý je k dispozícii a prístupný;

2.

ak nie je k dispozícii žiadny FFS, alebo nie je prístupný, v kombinácii FSTD a lietadla;

3.

ak nie je k dispozícii žiadne FSTD, alebo nie je prístupné, v lietadle.“;

36.

Ustanovenie FCL.940.TRI sa nahrádza takto:

FCL.940.TRI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

1.

Letúny

Na predĺženie platnosti osvedčenia TRI(A) musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

i)

vykonať jednu z týchto častí úplného výcvikového kurzu pre typovú kvalifikáciu alebo udržiavacieho výcvikového kurzu: lekciu v simulátore v dĺžke aspoň 3 hodiny alebo jedno letové cvičenie v dĺžke aspoň 1 hodinu s minimálne 2 vzletmi a pristátiami;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktora v organizácii schválenej na výcvik ako TRI(A);

iii)

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935. Žiadatelia, ktorí splnili požiadavky ustanovenia FCL.910.TRI písm. b) bodu 3, sa považujú za žiadateľov, ktorí spĺňajú túto požiadavku.

2.

Vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi

Na účely predĺženia platnosti osvedčenia TRI(H) alebo TRI(PL) žiadatelia musia počas platnosti osvedčenia TRI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

i)

absolvovať aspoň 50 hodín letového výcviku na každom z typov lietadiel, na ktoré sú držiteľmi oprávnení na vykonávanie výcviku, alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje uvedené typy, z toho aspoň 15 hodín absolvovať v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia TRI. V prípade osvedčenia TRI(PL) sa tieto hodiny absolvujú vo funkcii TRI alebo examinátora typovej kvalifikačnej kategórie (TRE) alebo SFI alebo examinátora na letovom simulátore (SFE). V prípade osvedčenia TRI(H) sa na tento účel započíta čas odlietaný vo funkcii letového inštruktora, inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IRI), inštruktora na syntetickom výcvikovom zariadení (STI) alebo akéhokoľvek examinátora;

ii)

absolvovať opakovací výcvik inštruktora v organizácii schválenej na výcvik ako TRI(H), prípadne TRI(PL);

iii)

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanoveniami FCL.935, FCL.910.TRI písm. b) bodom 3 alebo prípadne FCL.910.TRI písm. c) bodom 3.

3.

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia TRI musia držitelia úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

4.

Ak sú inštruktori typovej kvalifikačnej kategórie (TRI) držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia TRI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadiel, pokiaľ nie je v OSD určené inak.

5.

Osobitné požiadavky na predĺženie platnosti osvedčenia TRI(H)

Inštruktori TRI(H), ktorí sú držiteľmi osvedčenia FI(H) na príslušný typ, sa považujú za inštruktorov, ktorí spĺňajú požiadavky v písmene a). V danom prípade bude osvedčenie TRI(H) platné až do dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI(H).

b)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia TRI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu podania žiadosti úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 a musia absolvovať:

1.

pre letúny:

i)

aspoň 30 úsekov trate vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 15 úsekov sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS);

ii)

opakovací výcvik inštruktora ako TRI v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zahŕňa príslušné prvky výcvikového kurzu pre TRI;

2.

pre vrtuľníky a lietadlá so vztlakovými motormi:

i)

aspoň 10 hodín času letu vrátane vzletov a pristátí v lietadle príslušného typu, z toho najviac 5 hodín sa môže absolvovať v letovom simulátore (FFS) alebo letovom výcvikovom zariadení 2/3 (FTD 2/3);

ii)

opakovací výcvik inštruktora ako TRI v organizácii schválenej na výcvik, ktorý zahŕňa príslušné prvky výcvikového kurzu pre TRI;

3.

ak sú žiadatelia držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia TRI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadiel, pokiaľ nie je v OSD určené inak.“;

37.

V ustanovení FCL.905.CRI sa za písmeno b) vkladá toto písmeno ba):

„ba)

Inštruktori kvalifikačnej kategórie na triedu (CRI) sú oprávnení vykonávať výcvik na účely kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné letúny okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, vo viacpilotnej prevádzke, za predpokladu, že CRI spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

1.

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

2.

absolvovali aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvovali výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI.“;

38.

V ustanovení FCL.930.CRI sa bod 3 písmena a) nahrádza takto:

„3.

5 hodín letového výcviku na viacmotorových letúnoch alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje uvedenú triedu alebo typ letúna, vrátane aspoň 3 hodín na palube letúna, alebo aspoň 3 hodiny letového výcviku na jednomotorových letúnoch, ktorý poskytuje FI(A) s kvalifikáciou v súlade s ustanovením FCL.905.FI písm. j).“;

39.

Ustanovenie FCL.940.CRI sa nahrádza takto:

FCL.940.CRI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Na predĺženie platnosti osvedčenia CRI musia žiadatelia počas platnosti osvedčenia CRI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

1.

vykonať aspoň 10 hodín letového výcviku vo funkcii CRI. Ak majú žiadatelia oprávnenia CRI na jednomotorové aj viacmotorové letúny, tieto hodiny letového výcviku sa rovnomerne rozdelia medzi jednomotorové a viacmotorové letúny;

2.

absolvovať opakovací výcvik ako CRI v ATO alebo u príslušného orgánu;

3.

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935 pre viacmotorové, prípadne jednomotorové letúny.

b)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia CRI musia držitelia spĺňať požiadavku uvedenú v písmene a) bode 3.

c)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť osvedčenia CRI uplynula, obnoví sa, ak žiadatelia v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o obnovenie:

1.

absolvujú opakovací výcvik ako CRI v ATO alebo u príslušného orgánu;

2.

absolvujú hodnotenie spôsobilosti, ako sa požaduje v ustanovení FCL.935.“;

40.

V ustanovení FCL.915.IRI sa bod 2 písmena b) nahrádza takto:

„2.

v prípade žiadateľa o IRI(H) na viacpilotné vrtuľníky, splniť požiadavky uvedené v ustanovení FCL.905.FI písm. h) bode 3 podbode ii);“;

41.

V ustanovení FCL.930.IRI bode 3 písmena a) sa podbod ii) nahrádza takto:

„ii)

pre IRI(H), aspoň10 hodín letového výcviku na vrtuľníkoch, FFS, FTD 2/3 alebo FPNT II/III. V prípade žiadateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia FI(H), sa tento počet hodín zníži na aspoň 5;“;

42.

Ustanovenie FCL.905.SFI sa nahrádza takto:

FCL.905.SFI Oprávnenia a podmienky

a)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore v rámci príslušnej kategórie lietadiel na účely:

1.

predĺženia platnosti a obnovenia platnosti IR za predpokladu, že sú alebo boli držiteľmi IR v príslušnej kategórii lietadiel;

2.

vydania IR za predpokladu, že sú alebo boli držiteľmi IR v príslušnej kategórii lietadiel a absolvovali výcvikový kurz pre IRI.

b)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre jednopilotné letúny sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou, ak chcú žiadatelia získať oprávnenia na jednopilotnú prevádzku.

Oprávnenia inštruktora výcviku na letovom simulátore (SFI) pre jednopilotné letúny sa môžu rozšíriť o letový výcvik pre typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou vo viacpilotnej prevádzke za predpokladu, že inštruktori výcviku na letovom simulátore spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

i)

sú alebo boli držiteľmi osvedčenia TRI pre viacpilotné letúny;

ii)

absolvovali aspoň 500 hodín na letúnoch vo viacpilotnej prevádzke a absolvovali výcvikový kurz MCCI v súlade s ustanovením FCL.930.MCCI;

2.

výcvikového kurzu MCC a MPL v základnej fáze za predpokladu, že oprávnenia SFI(SPA) boli rozšírené o viacpilotnú prevádzku v súlade s bodom 1.

c)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre viacpilotné letúny sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na viacpilotné letúny, ak chcú žiadatelia získať oprávnenia na viacpilotnú prevádzku, a na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou;

2.

výcvikového kurzu MCC;

3.

kurzu MPL v základnej, strednej a pokročilej fáze za predpokladu, že pre základnú fázu sú alebo boli držiteľmi osvedčenia FI(A) alebo IRI(A).

d)

Inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) pre vrtuľníky sú oprávnení vykonávať výcvik na letovom simulátore na účely:

1.

vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií na vrtuľníky;

2.

výcviku MCC, ak sú SFI držiteľmi oprávnení na poskytovanie výcviku na viacpilotné vrtuľníky.“;

43.

Ustanovenie FCL.910.SFI sa nahrádza takto:

FCL.910.SFI Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia SFI sú obmedzené na letové výcvikové zariadenia 2/3 (FTD 2/3) alebo letové simulátory (FFS) lietadiel takého typu, na akom prebiehal výcvikový kurz SFI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť o iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy tej istej kategórie lietadiel, ak držitelia:

a)

absolvovali obsah časti príslušného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu na simulátore;

b)

absolvovali súvisiace časti technického výcviku a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI;

c)

v rámci úplného kurzu pre typovú kvalifikačnú kategóriu vykonali aspoň 3 hodiny letového výcviku vzťahujúceho sa na povinnosti SFI na príslušnom type lietadla pod dohľadom TRE alebo SFE s kvalifikáciou na tento účel, a to s uspokojivým výsledkom.

Oprávnenia SFI sa rozšíria o ďalšie varianty v súlade s OSD, ak SFI absolvoval časti technického výcviku súvisiace s daným typom a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI.“;

44.

V ustanovení FCL.930.SFI sa bod 2 písmena a) nahrádza takto:

„2.

súvisiace časti technického výcviku a osnovy letového výcviku týkajúce sa FSTD ako súčasť príslušného kurzu TRI.“;

45.

Ustanovenie FCL.940.SFI sa nahrádza takto:

FCL.940.SFI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

a)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia SFI musia žiadatelia pred dátumom uplynutia platnosti osvedčenia SFI splniť aspoň dve z týchto troch požiadaviek:

1.

absolvovať aspoň 50 hodín vo funkcii inštruktora alebo examinátora v FSTD, z toho aspoň 15 hodín v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia SFI;

2.

absolvovať opakovací výcvik inštruktora vo funkcii SFI v organizácii schválenej na výcvik;

3.

úspešne absolvovať príslušné časti hodnotenia spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935.

b)

Žiadatelia musia navyše absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla v letovom simulátore (FFS), ktorý predstavuje príslušné typy lietadiel, na aké majú oprávnenia.

c)

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia SFI musia držitelia spĺňať požiadavku uvedenú v písmene a) bode 3.

d)

Ak sú inštruktori výcviku na letovom simulátore (SFI) držiteľmi osvedčenia na viac ako jeden typ lietadla v rámci tej istej kategórie, na základe hodnotenia spôsobilosti, ktoré sa vykoná na jednom z týchto typov lietadla, sa predĺži platnosť osvedčenia SFI na ďalšie príslušné typy v rámci tej istej kategórie lietadla, pokiaľ nie je v OSD stanovené inak.

e)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia SFI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti o obnovenie osvedčenia splniť všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať opakovací výcvik inštruktora vo funkcii SFI v organizácii schválenej na výcvik;

2.

úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.935;

3.

absolvovať praktickú skúšku pre vydanie typovej kvalifikačnej kategórie konkrétneho lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje príslušné typy lietadiel, na aké sa majú oprávnenia obnoviť.“;

46.

Ustanovenie FCL.910.STI sa nahrádza takto:

FCL.910.STI Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia STI sú obmedzené na FSTD, na akom prebiehal výcvikový kurz STI.

Oprávnenia sa môžu rozšíriť o iné výcvikové zariadenia na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavujú ďalšie typy lietadiel, ak v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti držitelia:

a)

absolvovali obsah kurzu pre CRI alebo TRI týkajúci sa FSTD na triedu alebo typ lietadla, pre ktoré žiadajú oprávnenia na vykonávanie výcviku;

b)

úspešne absolvovali príslušnú časť preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa má vykonávať letový výcvik.

Pre STI(A), ktorí poskytujú výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A);

c)

v rámci kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvovali aspoň 3 hodiny letového výcviku pod dohľadom inštruktora FI, CRI(A), IRI alebo TRI, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik, vrátane aspoň 1 hodiny letového výcviku pod dohľadom examinátora FIE pre príslušnú kategóriu lietadiel.“;

47.

Ustanovenie FCL.915.STI sa nahrádza takto:

FCL.915.STI Nevyhnutné predpoklady

a)

Žiadatelia o vydanie osvedčenia STI:

1.

v priebehu troch rokov pred podaním žiadosti sú alebo boli držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota a oprávnení na vykonávanie výcviku zodpovedajúcich kurzom, v ktorých chcú vykonávať výcvik;

2.

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti absolvovali príslušné preskúšanie odbornej spôsobilosti pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu v FSTD.

Žiadatelia o vydanie STI(A), ktorí chcú poskytovať výcvik iba na BITD, absolvujú len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na vydanie PPL(A).

b)

Okrem požiadaviek stanovených v písmene a) musia žiadatelia o vydanie osvedčenia STI(H) v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti navyše absolvovať aspoň 1 hodinu času letu vo funkcii pozorovateľa v pilotnej kabíne vrtuľníka príslušného typu.“;

48.

Ustanovenie FCL.940.STI sa nahrádza takto:

FCL.940.STI Predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia STI

a)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia STI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia STI splniť všetky tieto podmienky:

1.

absolvovať aspoň 3 hodiny letového výcviku v FSTD ako súčasť úplného kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu;

2.

úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa vykonáva letový výcvik.

Pre STI(A), ktorí poskytujú výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A).

b)

Obnovenie platnosti

Na obnovenie platnosti osvedčenia STI musia žiadatelia v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu žiadosti o obnovenie:

1.

absolvovať opakovací výcvik vo funkcii STI v organizácii schválenej na výcvik;

2.

úspešne absolvovať príslušné časti preskúšania odbornej spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k tejto prílohe pre príslušnú triedu alebo typ lietadla vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), na ktorom sa vykonáva letový výcvik.

Pre STI(A), ktorý poskytuje výcvik iba na BITD, preskúšanie odbornej spôsobilosti zahŕňa len cvičenia zodpovedajúce praktickej skúške na účely vydania PPL(A);

3.

v rámci úplného kurzu CPL, IR, PPL alebo kurzu pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu absolvovať v príslušnej kategórii lietadiel aspoň 3 hodiny letového výcviku pod dohľadom inštruktora FI, CRI, IRI alebo TRI, ktorého na tento účel určila organizácia schválená na výcvik, vrátane aspoň 1 hodiny letového výcviku pod dohľadom examinátora letových inštruktorov (FIE).“;

49.

Ustanovenie FCL.1000 sa nahrádza takto:

FCL.1000 Osvedčenia examinátora

a)

Všeobecné podmienky

Držitelia osvedčenia examinátora:

1.

pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak, musia byť držiteľmi rovnocenného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti a oprávnenie poskytovať príslušný výcvik;

2.

musia mať kvalifikáciu na vykonávanie funkcie veliaceho pilota (PIC) počas praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti, ak sa vykonáva v lietadle.

b)

Osobitné podmienky

1.

Príslušný orgán môže vydať osobitné osvedčenie, ktorým sa udeľujú oprávnenia na vykonávanie praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti a hodnotení spôsobilosti, ak súlad s požiadavkami stanovenými v tejto podčasti nie je možný z dôvodu zavedenia ktoréhokoľvek z týchto prvkov:

i)

nového lietadla v členských štátoch alebo v lietadlovom parku prevádzkovateľa;

ii)

nových výcvikových kurzov v tejto prílohe.

Takéto osvedčenie je obmedzené na praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti potrebné na zavedenie nového typu lietadla alebo nového výcvikového kurzu a jeho platnosť v žiadnom prípade neprekročí jeden rok.

2.

Držitelia osvedčenia vydaného v súlade s písmenom b) bodom 1, ktorí chcú požiadať o vydanie osvedčenia examinátora, musia spĺňať nevyhnutné predpoklady a požiadavky na predĺženie platnosti pre danú kategóriu osvedčenia examinátora.

3.

Ak nie je k dispozícii kvalifikovaný examinátor, príslušné orgány môžu v jednotlivých prípadoch povoliť inšpektorom alebo examinátorom, ktorí nespĺňajú príslušné požiadavky na kvalifikáciu inštruktora, typovej kvalifikačnej kategórie alebo kvalifikačnej kategórie na triedu, ako sa uvádza v písmene a), aby vykonali praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti a hodnotenia spôsobilosti.

c)

Skúška poskytovaná mimo územia členských štátov:

1.

Odchylne od písmena a) v prípade praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti poskytovaných mimo územia, za ktoré sú členské štáty podľa Chicagského dohovoru zodpovedné, príslušný orgán vydá osvedčenie examinátora žiadateľom, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pilota v súlade s prílohou 1 k Chicagskému dohovoru, za predpokladu, že títo žiadatelia:

i)

sú držiteľmi preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia prinajmenšom rovnocenného s tými, pre ktoré majú oprávnenie vykonávať praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti, v každom prípade prinajmenšom držiteľmi prinajmenšom preukazu spôsobilosti CPL;

ii)

majú kvalifikáciu na vykonávanie funkcie veliaceho pilota (PIC) počas praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti, ktoré sa vykonávajú v lietadle;

iii)

spĺňajú požiadavky na vydanie príslušného osvedčenia examinátora stanovené v tejto podčasti, a

iii)

preukážu príslušnému orgánu primeranú úroveň znalostí európskych predpisov o bezpečnosti letectva, aby mohli uplatňovať oprávnenia examinátora v súlade s touto prílohou.

2.

Oprávnenia vyplývajúce z osvedčenia uvedeného v bode 1 sú obmedzené na poskytovanie praktických skúšok a preskúšaní odbornej spôsobilosti:

i)

mimo územia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty podľa Chicagského dohovoru, a

ii)

pre pilotov, ktorí dostatočné ovládajú jazyk, v ktorom sa preskúšanie/skúška vykonáva.“;

50.

Ustanovenie FCL.1005 sa nahrádza takto:

FCL.1005 Obmedzenie oprávnení v prípade osobných záujmov

Examinátori nesmú vykonávať:

a)

praktické skúšky alebo hodnotenia spôsobilosti žiadateľov o vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, ktorým poskytli viac než 25 % požadovaného letového výcviku na vydanie preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré sa praktická skúška alebo hodnotenie spôsobilosti vykonáva, a

b)

praktické skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti ani hodnotenia spôsobilosti, ak majú pocit, že ich objektivita by mohla byť ovplyvnená.“;

51.

Ustanovenie FCL.1025 sa nahrádza takto:

FCL.1025 Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčení examinátora

a)

Platnosť

Osvedčenie examinátora platí 3 roky.

b)

Predĺženie platnosti

Na predĺženie platnosti osvedčenia examinátora musia držitelia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

pred uplynutím dátumu platnosti osvedčenia vykonali aspoň šesť praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti;

2.

v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia sa zúčastnili na opakovacom seminári examinátorov, ktorý poskytuje príslušný orgán alebo organizácia schválená na výcvik a ktorý schválil príslušný orgán. Examinátor, ktorý je držiteľom osvedčenia pre vetrone alebo balóny, mohol v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia absolvovať opakovací seminár examinátorov, ktorý poskytuje výcviková organizácia na základe vyhlásenia a ktorý schválil príslušný orgán;

3.

jedna z praktických skúšok, preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo hodnotení spôsobilosti vykonaných v súlade s bodom 1 sa uskutoční v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia examinátora a:

i)

zhodnotí ju inšpektor príslušného orgánu alebo examinátor s vyšším služobným postavením, ktorého na tento účel osobitne poverí príslušný orgán zodpovedný za osvedčenie examinátora, alebo

ii)

spĺňa požiadavky ustanovenia FCL.1020.

Keď sú žiadatelia o predĺženie platnosti držiteľmi oprávnení na viac než jednu kategóriu examinátora, môžu so súhlasom príslušného orgánu dosiahnuť predĺženie platnosti všetkých oprávnení examinátora, ak spĺňajú požiadavky uvedené v písmene b) bodoch 1 a 2 a v ustanovení FCL.1020 pre jednu z kategórií osvedčenia examinátora, ktorého sú držiteľmi.

c)

Obnovenie platnosti

Ak platnosť certifikátu uplynula, žiadatelia musia predtým, než začnú znovu uplatňovať príslušné oprávnenia, splniť požiadavky uvedené v písmene b) bode 2) a v ustanovení FCL.1020 v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcim dátumu žiadosti o obnovenie platnosti.

d)

Platnosť osvedčenia examinátora sa predĺži alebo obnoví, iba ak žiadatelia preukážu zachovávanie súladu s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach FCL.1010 a FCL.1030.“;

52.

Ustanovenie FCL.1005.TRE sa mení takto:

a)

V písmene a) sa bod 5 nahrádza takto:

„5.

hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI alebo SFI na príslušnú kategóriu lietadiel za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu TRE a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

b)

V písmene b) sa bod 4 nahrádza takto:

„4.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI(H) alebo SFI(H) za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu TRE a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

53.

V ustanovení FCL.1005.CRE sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

1.

predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;

2.

predĺženie platnosti IR za predpokladu, že absolvoval aspoň 1 500 hodín ako pilot letúnov a absolvoval aspoň 450 hodín času letu podľa prístrojov (IFR);

3.

obnovenie platnosti IR za predpokladu, že spĺňa požiadavky uvedené v ustanovení FCL.1010.IRE písm. a), a

4.

predĺženie platnosti a obnovenie platnosti EIR za predpokladu, že absolvoval aspoň 1 500 hodín ako pilot letúnov a spĺňa požiadavky uvedené v ustanovení FCL.1010.IRE písm. a) bode 2.“;

54.

V ustanovení FCL.1010.CRE sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

sú držiteľmi osvedčenia CRI alebo FI s oprávneniami na vykonávanie výcviku pre príslušnú triedu alebo typ letúnov;“;

55.

Ustanovenie FCL.1010.IRE sa nahrádza takto:

FCL.1010.IRE Nevyhnutné predpoklady

a)

IRE(A)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre letúny musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(A) alebo FI(A) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(A) a absolvovať:

1.

2 000 hodín času letu vo funkcii pilota letúnov a

2.

450 hodín času letu podľa IFR, z toho 250 hodín vo funkcii inštruktora.

b)

IRE(H)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vrtuľníky musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(H) alebo FI(H) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(H) a absolvovať:

1.

2 000 hodín času letu vo funkcii pilota vrtuľníkov a

2.

300 hodín času letu podľa prístrojov vo vrtuľníkoch, z toho 200 hodín vo funkcii inštruktora.

c)

IRE(As)

Žiadatelia o osvedčenie IRE pre vzducholode musia byť držiteľmi osvedčenia IRI(As) alebo FI(As) s oprávnením na vykonávanie výcviku pre IR(As) a absolvovať:

1.

500 hodín času letu vo funkcii pilota vzducholodí a

2.

100 hodín času letu podľa prístrojov vo vzducholodiach, z toho 50 hodín vo funkcii inštruktora.“;

56.

Ustanovenie FCL.1005.SFE sa nahrádza takto:

FCL.1005.SFE Oprávnenia a podmienky

a)

SFE pre letúny [SFE(A)] a SFE pre lietadlá so vztlakovými motormi [SFE(PL)]

Examinátori SFE pre letúny alebo lietadlá so vztlakovými motormi sú oprávnení vykonávať v FFS alebo na účely hodnotení uvedených v bode 5 na príslušnom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD):

1.

praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti príslušných typových kvalifikačných kategórií na letúny alebo na lietadlá so vztlakovými motormi;

2.

preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti IR v kombinácii s predĺžením platnosti alebo obnovením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie za predpokladu, že examinátori v priebehu posledného roka úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre daný typ lietadla vrátane prístrojovej kvalifikačnej kategórie;

3.

praktické skúšky na účely vydania ATPL(A);

4.

praktické skúšky na účely vydania MPL za predpokladu, že examinátori spĺňajú požiadavky uvedené v ustanovení FCL.925, a

5.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI v príslušnej kategórii lietadiel za predpokladu, že examinátori aspoň 3 roky vykonávali funkciu SFE(A) a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).

b)

SFE pre vrtuľníky [SFE(H)]

Examinátori SFE(H) sú oprávnení vykonávať v FFS alebo na účely hodnotení uvedených v bode 4 na príslušnom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD):

1.

praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti a obnovenia platnosti typových kvalifikačných kategórií;

2.

preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia platnosti a obnovenia platnosti IR, ak sú tieto preskúšania spojené s predĺžením platnosti alebo obnovením platnosti typovej kvalifikačnej kategórie, za predpokladu, že examinátori SFE v priebehu posledného roka pred daným preskúšaním úspešne absolvovali preskúšanie odbornej spôsobilosti pre daný typ lietadla vrátane prístrojovej kvalifikačnej kategórie;

3.

praktické skúšky na účely vydania ATPL(H), a

4.

posúdenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia SFI(H) za predpokladu, že aspoň 3 roky vykonávali funkciu SFE(H) a absolvovali špeciálny výcvik pre hodnotenie spôsobilosti v súlade s ustanovením FCL.1015 písm. b).“;

57.

Ustanovenie FCL.1010.SFE sa nahrádza takto:

FCL.1010.SFE Nevyhnutné predpoklady

a)

SFE(A)

Žiadatelia o osvedčenie SFE(A) musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

v prípade viacpilotných letúnov:

i)

sú alebo boli držiteľmi ATPL(A) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ letúna;

ii)

sú držiteľmi osvedčenia SFI(A) na príslušný typ letúna, a

iii)

absolvovali aspoň 1 500 hodín času letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov;

2.

v prípade jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou:

i)

sú alebo boli držiteľmi CPL(A) alebo ATPL(A) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ letúna;

ii)

sú držiteľmi osvedčenia SFI(A) na príslušnú triedu alebo príslušný typ letúna;

iii)

absolvovali aspoň 500 hodín času letu vo funkcii pilota jednopilotných letúnov;

3.

na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali aspoň 50 hodín letového výcviku v letovom simulátore vo funkcii TRI(A) alebo SFI(A) na príslušnom type letúna.

b)

SFE(H)

Žiadatelia o osvedčenie SFE(H) musia spĺňať všetky tieto podmienky:

1.

sú alebo boli držiteľmi ATPL(H) a typovej kvalifikačnej kategórie na príslušný typ vrtuľníka;

2.

sú držiteľmi osvedčenia SFI(H) na príslušný typ vrtuľníka;

3.

absolvovali aspoň 1 000 hodín času letu vo funkcii pilota viacpilotných vrtuľníkov;

4.

na účely prvotného vydania osvedčenia SFE absolvovali aspoň 50 hodín letového výcviku v letovom simulátore vo funkcii TRI(H) alebo SFI(H) na príslušnom type vrtuľníka.“;

58.

Odseky 1.1 a 1.2 dodatku 1 sa nahrádzajú takto:

„1.1.

Držiteľovi LAPL na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.120. Predmet „navigácia“ však podlieha takému započítaniu iba v prípade držiteľa LAPL(A), ktorý žiada o vydanie LAPL(H), alebo v prípade držiteľa LAPL(H), ktorý žiada o vydanie LAPL(A).

1.2.

Držiteľom PPL, CPL alebo ATPL na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL(A), LAPL(H) alebo PPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.215 písm. a) bode 1.;

59.

V dodatku 1 sa vkladá tento nový bod 1.2a:

„1.2a.

Držiteľom preukazu spôsobilosti na lietadlá inej kategórie sa na účely vydania LAPL(B), LAPL(S), BPL alebo SPL plne započítajú teoretické vedomosti v spoločných predmetoch, ktoré sú stanovené v ustanovení FCL.215 písm. b) bode 1.“;

60.

V časti A dodatku 3 sa písmeno b) v bode 9 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii SPIC sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota len maximálne do výšky 20 hodín;“;

61.

V časti C dodatku 3 sa písmeno b) v bode 8 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC). Čas letu podľa prístrojov vo funkcii SPIC sa započítava do času letu vo funkcii veliaceho pilota len maximálne do výšky 20 hodín;“;

62.

V časti D dodatku 3 sa písmeno b) v bode 8 nahrádza takto:

„b)

70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC), z čoho až 55 hodín môžu absolvovať vo funkcii žiaka – veliaceho pilota (SPIC);“;

63.

V časti E dodatku 3 sa písmeno a) v bode 3 nahrádza takto:

„a)

absolvovať 150 hodín času letu;

S výnimkou požiadavky 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch môže počet hodín vo funkcii PIC v iných kategóriách lietadiel predstavovať 150 hodín času letu letúna v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

1.

20 hodín vo vrtuľníkoch, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(H);

2.

50 hodín vo vrtuľníkoch, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(H);

3.

10 hodín v turistických motorových klzákoch (TMG) alebo vo vetroňoch;

4.

20 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(As);

5.

50 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(As).“;

64.

V časti K dodatku 3 sa písmeno a) v bode 3 nahrádza takto:

„a)

absolvovať 155 hodín času letu vrátane 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vo vrtuľníkoch, z toho 10 hodín tvorí prelet.

S výnimkou požiadavky 50 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC) vo vrtuľníkoch môže počet hodín vo funkcii PIC v iných kategóriách lietadiel predstavovať 155 hodín času letu vrtuľníka v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

1.

20 hodín v letúnoch, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(A);

2.

50 hodín v letúnoch, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(A);

3.

10 hodín v turistických motorových klzákoch (TMG) alebo vo vetroňoch;

4.

20 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi PPL(As);

5.

50 hodín vo vzducholodiach, ak sú žiadatelia držiteľmi CPL(As);“;

65.

Tabuľka v dodatku 7 s názvom OBSAH SKÚŠKY, ktorá sa vzťahuje na kategóriu letúna, sa nahrádza touto tabuľkou:

Letúny

ODDIEL 1 – PREDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET

Použitie kontrolného zoznamu, schopnosť riadiť letún, postupy ochrany proti námraze/odnámrazovania atď. sa uplatňujú vo všetkých oddieloch

a

Použitie letovej príručky (alebo rovnocenného dokumentu) najmä pri výpočte výkonnosti, hmotnosti a vyváženia letúna

b

Použitie dokumentu letových prevádzkových služieb, dokumentu o počasí

c

Príprava letového plánu ATC, letového plánu/záznamu IFR

d

Identifikácia požadovaných navigačných zariadení pre postupy odletu, príletu a priblíženia

e

Predletová prehliadka

f

Poveternostné minimá

g

Rolovanie

h

Odlet prostredníctvom PBN (ak je to vhodné):

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a odletovou mapou.

i

Predvzletová inštruktáž, vzlet

j (°)

Prechod na let podľa prístrojov

k (°)

Postupy odletu podľa prístrojov vrátane odletov prostredníctvom PBN a nastavenie výškomera

l (°)

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÁ OBSLUHA (°)

a

Riadenie letúna výlučne podľa prístrojov vrátane horizontálneho letu pri rôznych rýchlostiach, vyváženie

b

Stúpavé a klesavé zatáčky s ustálenou zatáčkou 1. stupňa

c

Vyrovnanie nezvyčajných letových polôh vrátane ustálených zatáčok s náklonom 45° a ostrých klesavých zatáčok

d (*1)

Vyrovnanie priblíženia k pádovej rýchlosti pri horizontálnom lete, stúpavých/klesavých zatáčkach a v pristávacej konfigurácii

e

Obmedzený panel prístrojov: stabilizované stúpanie alebo klesanie, horizontálne zatáčky 1. stupňa do stanovených kurzov, vyrovnanie nezvyčajných letových polôh

ODDIEL 3 – TRAŤOVÉ POSTUPY IFR (°)

a

Udržiavanie trasy letu vrátane navádzania, napr. NDB, VOR alebo trasy medzi traťovými bodmi

b

Využívanie navigačných systémov a rádiových zariadení

c

Horizontálny let, kontrola kurzu, výšky a rýchlosti, nastavenie výkonu, technika vyváženia

d

Nastavenia výškomera

e

Dodržiavanie času a oprava predpokladaného času príletu (ETA) (v prípade potreby vyčkávanie na trati)

f

Monitorovanie postupu letu, letový záznam, spotreba paliva, riadenie systémov

g

Postupy na ochranu pred námrazou, v prípade potreby simulované

h

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 3a – POSTUPY PRÍLETU

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení, a podľa potreby identifikácia zariadení

b

Postupy príletu, kontroly výškomera

c

Prípadné obmedzenia nadmorskej výšky a rýchlosti

d

Prílet prostredníctvom PBN (ak je to vhodné):

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a príletovou mapou.

ODDIEL 4 (°) – 3D OPERÁCIE (+)

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení

Kontrola uhla vertikálnej dráhy

Pre RNP APCH:

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a mapou priblíženia.

b

Rozbor priblíženia a pristátia vrátane kontroly klesania/priblíženia/pristátia, vrátane identifikácie zariadení

c (+)

Postup vyčkávania

d

Dodržiavanie uverejneného postupu priblíženia

e

Dodržiavanie času priblíženia

f

Kontrola výšky, rýchlosti, kurzu (stabilizované priblíženie)

g (+)

Postup opakovaného okruhu

h (+)

Postup nevydareného priblíženia/pristátia

i

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 5 (°) – 2D OPERÁCIE (++)

a

Nastavenie a kontrola navigačných zariadení

Pre RNP APCH:

– skontrolovať, či bol do navigačného systému uložený správny postup, a – vykonať krížovú kontrolu medzi zobrazením v navigačnom systéme a mapou priblíženia.

b

Rozbor priblíženia a pristátia vrátane kontroly klesania/priblíženia/pristátia, vrátane identifikácie zariadení

c (+)

Postup vyčkávania

d

Dodržiavanie uverejneného postupu priblíženia

e

Dodržiavanie času priblíženia

f

Nadmorská výška/vzdialenosť k MAPt, rýchlosť, kontrola kurzu (stabilizované priblíženie), fixy postupného klesania (SDF), ak je to vhodné

g (+)

Postup opakovaného okruhu

h (+)

Postup nevydareného priblíženia/pristátia

i

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

ODDIEL 6 – LET S JEDNÝM NEPRACUJÚCIM MOTOROM (iba pre viacmotorové letúny) (°)

a

Simulovaná porucha motora po vzlete alebo počas opakovaného okruhu

b

Priblíženie, opakovaný okruh a postup nevydareného priblíženia s jedným nepracujúcim motorom

c

Priblíženie a pristátie s jedným nepracujúcim motorom

d

Dodržiavanie pravidiel spojenia s ATC, rádiotelefónne postupy

66.

Dodatok 8 sa nahrádza takto:

„DODATOK 8

Vzájomné započítavanie časti IR preskúšania odbornej spôsobilosti pre kvalifikačnú kategóriu na triedu alebo typovú kvalifikačnú kategóriu

A.   Letúny

Zápočty sa udeľujú, iba ak si držitelia predlžujú platnosť alebo obnovujú platnosť oprávnení IR buď na jednopilotné jednomotorové, alebo na jednopilotné viacmotorové letúny.

Keď sa vykonáva praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vrátane IR a držitelia majú platnú:

Zápočet platí vo vzťahu k časti IR preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

typovú kvalifikačnú kategóriu MPA,

typovú kvalifikačnú kategóriu na jednopilotné vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*2) a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou – iba zápočty vo vzťahu k oddielu 3B preskúšania odbornej spôsobilosti v bode B.5 dodatku 9

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou v jednopilotnej prevádzke

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou obmedzených na viacpilotnú prevádzku

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*2) a

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP ME alebo typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME okrem typových kvalifikačných kategórií na vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou (*2)

kvalifikačnú kategóriu na triedu SP SE alebo typovú kvalifikačnú kategóriu letúnov SP SE

kvalifikačnú kategóriu na triedu SE (*2) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SE

B.   Vrtuľníky

Zápočty sa udeľujú, iba ak si držitelia predlžujú platnosť oprávnení IR buď na jednomotorové, alebo prípadne na jednopilotné viacmotorové vrtuľníky.

Keď sa vykonáva praktická skúška alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti vrátane IR

a držitelia majú platnú:

Zápočet platí vo vzťahu k časti IR

preskúšania odbornej spôsobilosti pre:

typovú kvalifikačnú kategóriu na viacpilotný vrtuľník (MPH)

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME, v jednopilotnej prevádzke

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME, s obmedzením na viacpilotnú prevádzku

typovú kvalifikačnú kategóriu SE (*3) a

typovú kvalifikačnú kategóriu SP ME (*3)

typovú kvalifikačnú kategóriu SP SE, v jednopilotnej prevádzke

typovú kvalifikačnú kategóriu SP SE, v jednopilotnej prevádzke

67.

V dodatku 9 sa oddiel B mení takto:

a)

Tabuľka v bode 5 písm. k) sa nahrádza takto:

 

1.

2.

3.

4.

5.

Typ prevádzky

SP

MP

SP → MP (prvotné)

MP → SP (prvotné)

SP + MP

 

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik

Skúšanie/kontrola

Výcvik, skúšanie a kontrola (jednomotorové letúny)

Výcvik, skúšanie a kontrola (viacmotorové letúny)

Jednomotorové letúny

Viacmotorové letúny

Prvotné vydanie

SP so zložitou konštrukciou

Oddiely

1 – 6

1 – 7

Oddiely

1 – 6

1 – 6

Oddiely 1 – 7

Oddiely

1 – 6

MCC

CRM

Ľudské faktory

TEM

Oddiel 7

Oddiely

1 – 6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

1.6, oddiel 6 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

 

 

Predĺženie platnosti

SP so zložitou konštrukciou

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Oddiely

1 – 6

1 – 6

neuplatňuje sa

Oddiely

1 – 6

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

MPO:

Oddiely 1 – 7 (výcvik)

Oddiely 1 – 6 (kontrola)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

MPO:

Oddiely 1 – 7 (výcvik)

Oddiely 1 – 6 (kontrola)

SPO:

1.6, oddiel 6 a prípadne jedno priblíženie z oddielu 3.B

Obnovenie platnosti

SP so zložitou konštrukciou

FCL.740

Oddiely

1 – 6

1 – 6

FCL.740

Oddiely

1 – 6

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Výcvik: FCL.740

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti

Výcvik: FCL.740

Kontrola: ako pri predĺžení platnosti“

b)

V tabuľke, ktorá nasleduje za písmenom l) bodu 5 sa riadok pre cvičenie v bode 7.2.2 nahrádza takto:

„7.2.2.

Cvičenia na obnovenie kontroly nad riadením:

obnovenie kontroly pri stúpavom lete z rôznych uhlov náklonu a

obnovenie kontroly pri klesavom lete z rôznych uhlov náklonu.

P

X

Na toto cvičenie sa nepoužije letún“

 

 

 

Príloha VI (časť ARA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

68.

V ustanovení ARA.GEN.220 sa v písmene a) nahrádzajú body 11 a 12 a vkladá sa nový bod 13:

„11.

bezpečnostných informácií a následných opatrení;

12.

použitia ustanovení o odchýlkach v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a

13.

procesu hodnotenia a povoľovania lietadiel stanovených v ustanovení ORA.ATO.135 písm. a) a ustanovení DTO.GEN.240 písm. a).“;

69.

Vkladá sa toto nové ustanovenie ARA.GEN.360:

„ARA.GEN.360 Zmena príslušného orgánu

a)

Po prijatí žiadosti držiteľa preukazu spôsobilosti o zmenu príslušného orgánu, ako sa uvádza v ustanovení FCL.015 písm. d) prílohy I (časť FCL), prijímajúci príslušný orgán bez zbytočného odkladu požiada príslušný orgán držiteľa preukazu spôsobilosti, aby bezodkladne previedol všetky tieto údaje:

1.

overenie preukazu spôsobilosti;

2.

kópie zdravotných záznamov držiteľa preukazu spôsobilosti, ktoré uchováva daný príslušný orgán v súlade s ustanoveniami ARA.GEN.220 a ARA.MED.150. Zdravotné záznamy sa prevádzajú v súlade s ustanovením MED.A.015 prílohy IV (časť MED) a obsahujú súhrn relevantného predchádzajúceho zdravotného stavu žiadateľa, ktorý overil a podpísal posudkový lekár.

b)

Prevádzajúci príslušný orgán uchováva pôvodné záznamy o preukaze spôsobilosti a zdravotné záznamy držiteľa preukazu spôsobilosti v súlade s ustanoveniami ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 a ARA.MED.150.

c)

Prijímajúci príslušný orgán bez zbytočného odkladu opätovne vydá preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti za predpokladu, že prijal a spracoval všetky dokumenty uvedené v písmene a). Po opätovnom vydaní preukazu spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti prijímajúci príslušný orgán bezodkladne požiada držiteľa preukazu spôsobilosti, aby mu odovzdal preukaz spôsobilosti vydaný prevádzajúcim príslušným orgánom a súvisiace osvedčenie zdravotnej spôsobilosti.

d)

Po opätovnom vydaní preukazu spôsobilosti a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti držiteľovi preukazu spôsobilosti a po tom, čo držiteľ preukazu spôsobilosti odovzdal preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti podľa písmena c), prijímajúci príslušný orgán o tom bezodkladne informuje prevádzajúci príslušný orgán. Prevádzajúci príslušný orgán ostáva až do doručenia takéhoto oznámenia naďalej zodpovedný za preukaz spôsobilosti a osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pôvodne vydané danému držiteľovi preukazu spôsobilosti.“;

Príloha VII (časť ORA) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

70.

V ustanovení ORA.ATO.135 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ATO musí používať primeraný lietadlový park výcvikových lietadiel alebo FSTD vhodne vybavené na účely poskytovaných výcvikových kurzov. Lietadlový park sa musí skladať z lietadiel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky vymedzené v nariadení (EÚ) 2018/1139. Lietadlá, na ktoré sa vzťahujú písmená a), b), c) alebo d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/1139, sa môžu používať na výcvik, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

príslušný orgán počas procesu hodnotenia potvrdil úroveň bezpečnosti porovnateľnú s úrovňou, ktorú vymedzujú všetky základné požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/1139;

2.

príslušný orgán povolil používanie lietadla na výcvik v ATO.“;

Príloha VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 sa mení takto:

71.

V ustanovení DTO.GEN.240 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

DTO musí používať primeraný lietadlový park výcvikových lietadiel alebo FSTD vhodne vybavené na účely poskytovaných výcvikových kurzov. Lietadlový park sa musí skladať z lietadiel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky vymedzené v nariadení (EÚ) 2018/1139. Lietadlá, na ktoré sa vzťahujú písmená a), b), c) alebo d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/1139, sa môžu používať na výcvik, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.

príslušný orgán počas procesu hodnotenia potvrdil úroveň bezpečnosti porovnateľnú s úrovňou, ktorú vymedzujú všetky základné požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/1139;

2.

príslušný orgán povolil používanie lietadla na výcvik v DTO.“


(°)  Musí sa vykonávať výlučne podľa prístrojov.

(*1)  Môže sa vykonávať v FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II.

(+)  Môže sa vykonávať buď v rámci oddielu 4 alebo oddielu 5.

(++)  Na získanie alebo udržanie oprávnení na PBN jedno priblíženie v rámci oddielu 4 alebo oddielu 5 musí byť APCH podľa RNP. Pokiaľ APCH podľa RNP nemožno realizovať, musí sa vykonať vo vhodne vybavenom výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD).“;

(*2)  Za predpokladu, že žiadatelia absolvovali počas predchádzajúcich 12 mesiacov najmenej tri odlety a priblíženia IFR pri uplatnení oprávnení PNB vrátane aspoň jedného priblíženia APCH podľa RNP na letúne triedy alebo typu SP v jednopilotnej prevádzke, alebo v prípade viacmotorových letúnov iných ako vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, žiadatelia absolvovali oddiel 6 praktickej skúšky na jednopilotné letúny iné ako vysokovýkonné letúny so zložitou konštrukciou výlučne podľa prístrojov v jednopilotnej prevádzke.

(*3)  Za predpokladu, že žiadateľ absolvoval počas predchádzajúcich 12 mesiacov aspoň tri odlety a priblíženia IFR pri uplatnení oprávnení PNB vrátane jedného priblíženia APCH podľa RNP (môže byť priblíženie k bodu v priestore – PinS) na vrtuľníku typu SP v jednopilotnej prevádzke.“;